Sunteți pe pagina 1din 54

□TETRUCT PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI

PROIECT CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er),


ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 02- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE

Categorii de lucrări, 0 bs
înregistrări
controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Respons. cine
documente ce
prevăzute in caietele Metode de verificare Frecventa efectuează controlul
se intocmesc
Nr. crt. de sarcini determinărilor / verificarea
0 1 2 3 4 5 6

Predare- primire Verificarea rețelei de borne (planimetric si de După primirea ordinului de P.V. de predare - Antreprenor,
amplasamentcoordonate ax nivelment) începere a lucrărilor; primire amplas.; Beneficiar
1
si a bornelor de repere Cate 2 borne (X,Y,Z) la (Achizitor)
fiecare kilometru de drum. Proiectant
-pichetajul axului platformei pentru punctele -in fiecare profil din PT -
importante ale traseului anterior începerii
-vârfurile de unghi materializate prin borne de lucrarilor(pentru decopertare)
beton legați de reperi in afara amprizei - -pentru fiecare strat
Trasarea ;verificarea trasării Consultant
materializarea prin tarusi si șabloane:
axului,amprizei platformei P.V. de trasare a (Inginer)
2 a)ampriza
autostrăzii si a tuturor lucrărilor Sef șantier
b)inclinarea taluzelor
celorlalți reperi de trasare: Topo RTE,
c)inaltime umpluturi
(rambleu) si adancimea (debleu) in ax -
identificarea inst. subterane si aeriene din
ampriza autostrăzii
Clasificarea si identificarea pământurilor a) 1 test la 5000mc
a) densitatea in stare uscata b) 1 test la 5000mc
-Selectarea gropilor de b) granulozitatea c) 1 test la 5000mc Raport de încercări Laborator, CQ
împrumut -Verificarea calitatii c)limita de plasticitate d) 1 test la 5000mc
3 si stării pământului utilizat d)coeficient de neuniformitate e) 1 test la 1000mc
pentru impluturi din gropi de e)caractersicile de compactare f) 1 test la 1000mc Aprobare groapa de
împrumut f) umflare libera g) 1 test la 2000mc imprumut
g)sensibilitatea la inghet si desghet h) zilnic sau la 500 mc
h) umiditatea il
Verificarea lucrărilor -defrișări Anterior inceperii lucrărilor de P.V.R.C. pentru 7—
4 pregătitoare si a elementelor -curățire teren terasamente (săpături, aprobarea inceperii
de trasare -decapare strat vegetal umpluturi) lucr.de
□TETRUCT PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er),
ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 02- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE
-asanarea zonei autostrăzii -demolare construcții terasamente -se Sef șantier
existente anexeaza tabele de RTE; CQ; topo;
cote

- densitatea in stare uscata O încercare la 5000mc,


- granulozitatea funcție de heterogenitatea
- limita de plasticitate pământului
- densitate uscată maxima
- coeficient de neuniformitate

- caracteristicile de compactare pentru pământurile folosite in Raport de încercări


- umflare libera rambleurile din spatele -natura teren
Clasificarea terenului de
Laborator, CQ
fundare după decaparea zidurilor si pământurile
5 Aprobare teren Consultant
terenului vegetal Clasificarea folosite la protecția
fundare - Formular (Inginer)
si identificarea pământurilor rambleurilor, o încercare la
aprobare materiale
fiecare 1000 mc
(FAM)
Insensibilitatea la inghet si desghet O incercare la:
- 2.000 mc ptr rambleuri;
- 250 ml de platforma in
debleu
umiditatea zilnic sau la 500mc
□TETRUCT PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er),
ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 02- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE
-stabilirea caracteristicilor tehnice ale utilajelor de Raport de incercari
compactare(greutate,viteza,frecventa de vibrare) Registru de șantier
-stabilirea grosimii straturilor de umplutura - (consemnare)
numărul de treceri pentru obținerea gradului de Aprobare atelier
compactare compactare

RTE.CQ,
Un troson experimental Laborator,
6 Tronson experimental
pentru fiecare tip de pamant Consultant
(Inginer)

-verificarea caracteristicilor tehnice ale utilajelor -Permanent


de compactare (greutate,viteza,frecventa de
vibrare)
-verificarea respectării tehnologiei de execuție Laborator
incercarea Proctor 1 la 5000mc- pentru fiecare
Verificarea compactării tip de pamant Consultant
terenului de fundare(de sub determinarea conținutului de apa 1 la test la 250 m de (Inginer)
7 Raport de incercari
rambleu) si a umpluturilor: platforma(la rambleu - pe
(pe fiecare strat) fiecare strat) (la rambleu-pe RTE
fiecare strat) ^^r^antj.er
determinarea gradului de compactare 3 incercari la 2000 mp
Registru de șantier
suprafața compactata(la
(consemnare)
rambleu-pe fiecare strar);
sau 3 teste la 250 ml de //< // II * u
platformă
Verificarea dimensiunilor -verificarea nivelmentului la nivelul platformei prin Tabel de cote
geometrice - teren fundare ridicări topografice In profile transversale din 25 XȘ
8
(la rambleu-pe fiecare strat) - verificarea pantelor si cotelor platformei - in 25 m (la rambleu- pe Tabel de măsurare (Inginer)
verificarea grosimii straturilor așternute fiecare strat) elemente RTE,
'X-y-iSTFiPLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA IZOLAT A(P+1E+2Er),
ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 02- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE
-verificarea denivelărilor in sens transversal si CQ
longitudinal geometrice si Proiectant
Denivelări P.V.L.A.
Laborator
In profile transversale la
Verificare capacitate Raport de încercări Consultant Sef
9 -verificarea deformabilitatii la nivelul patului max.25 ml, in trei
portanta-teren fundare (la P.V.L.A. șantier
puncte(stg.,ax dreapta)
rambleu-pe fiecare strat)
Verificarea lucrărilor pe teren, înainte de asternerea
Verificarea înregistrărilor de calitate: P.V.R.C.; stratului de balast Pe Sef șantier
P.V.L.A.(la
P.V.L.A. tronsoane de max.250 ml de RTE.CQ,
Recepția lucrărilor de rambleu-pe fiecare
Rapoarte de încercări. platforma; FD-conform Cosultant,
10 terasamente -patul drumului strat)
program de faze aprobat (Inginer)
Faza determinanta
Proiecatant
Inspector ISC

Pamant vegetal pe taluz


Protecție taluz cu geocelule pt h>4m: modul de Sef șantier
Verificarea lucrărilor de așezare; La terminarea lucrărilor de RTE,CQ,
11 P.V.R.C.
protecție taluzuri Protecție taluz cu geocompozit pt h<4m: modul finisare taluze, pe un tronson Cosultant,
de așezare (Inginer)
Armare baza rambleu cu geogrile

Funcția Nume si prenume Semnătură Data


R.C.T.C.C. Veronica Badea
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing. Iordan Cristian
--------------- co\ U-W

P.V.L.A - Proces Verbal de recepție a lucrărilor ce devin ascunse;


P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa;
RTE - Responsabil tehnic cu execuția
TOf-ETFi K7T PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLAT A(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 03 - EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA -SĂPĂTURI SPRIJINITE


Categorii de lucrări, Respons. cine Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Frecventa efectuează
documente ce se
crt. prevăzute in caietele Metode de verificare determinărilor controlul /
întocmesc
de sarcini verificarea

1 înainte de PV inceperea
Predare amplasament Inspecție vizuala-aspect Masuratori-cote inceperea lucrărilor lucrărilor Sef șantier
PV predare-
primire
amplasament
2 Sef șantier
înainte de Avize si acorduri
Organizare de șantier Inspecție vizuala-aspect Masuratori-cote inceperea lucrărilor legale
3
-curățire teren Anterior începerii
Verificarea pregătirii Registru pt.
-decapare strat vegetal lucrărilor de
platformei pentru Tasare; Consultant
-asanarea zonei terasamente
trasare; PV trasare Tabele Sef șantier
de cote P.V.L.A. Topo
4 Verificarea trasării Masuratori-cote La fiecare element; Registru pt. Sef șantier
axelor construcției Dimensiuni de ansamblu si cotele de nivel; Tarusarea pe Tasare; Laborator Resp
Verificarea amplasamentului construcțiilor prin contur se face din 2 PV trasare CQ;
radiere topo. in 2 m. P.V.L.A. RTE Proiectant
Verificarea marcării cu tarusi a perimetrului Consultant
săpăturii poligonale.
- Verificarea fixării balizelor pe doua diametre
perpendiculare pe unul din ele fiind amplasata
pluvial obiectele construcțiilor aferente canalizării.

5 verificare stratificatie teren verificarea datelor La fiecare Raport de in Laborat^&E^ FD


Clasificarea terenului prezentate in studiul geotehnic fundație cercări -natura
de fundare teren Aprobare Inspector ISC
Proiectant VA
teren
TOf-ETFi K7T PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLAT A(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - Of- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA - FUNDAȚII

Categorii de lucrări, Respons. cine Obs.


înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Frecventa efectuează
documente ce se
crt. prevăzute in caietele Metode de verificare determinărilor controlul /
întocmesc
de sarcini verificarea

1 Verificarea si verificare stratificatie teren verificarea datelor La fiecare fundație


receptionarea prezentate in studiul geotehnic Raport de Laborator, CQ
săpăturilor; încercări -natura
RTE Inspector
Clasificarea terenului teren Aprobare ISC
de fundare teren fundare Proiectant
Consultant
2 Verificarea privind poziția in plan orizontal a axelor fundațiilor poziția La fiecare fundație CQ RTE
precizia in plan vertical a cotei de nivel Sef lucrare
amplasamentului si a PV trasare; Tabel Inspector ISC
cotei de nivel de măsurători Proiectant
Consultant

3 Verificări dimensionale dimensiuni in plan orizontal La fiecare fundație


- inaltimi până la 2 m
- inaltimi peste 2 m CQ RTE Sef
- înclinarea fata de verticala a muchiilor si Tabel de lucrare
suprafețelor măsurători Proiectant
- înclinarea fata de orizontala a muchiilor si Consultant
suprafețelor

4 Recepție fundație verificarea lucrărilor pe teren La fiecare fundație CQ


verificarea documentelor de calitate întocmite
P.V.L.A.
Proiectant
&nsult‘a>t>
P.V.L.A - Proces Verba de recepție a lucrărilor ce devin ascunse;
TOf-ETFi K7T PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLAT A(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 0$- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA - FUNDAȚII


Categorii de lucrări, înregistrări Respons. cine Obs.
controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează efectuează
documente ce se
Nr. prevăzute in caietele Metode de verificare Frecventa întocmesc controlul /
crt. de sarcini determinărilor verificarea

P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa; RTE - Responsabil tehnic cu execuția


Funcția Nume si prenume Semnătură Data
R.C.T.C.C. Badea Veronica
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing.Iordan Cristian
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I - 06- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE ARMARE ELEMENTELE DE BETON
Categorii de Obs.
lucrări,
controale si înregistrări Respons. cine
verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce
Nr. crt. Frecventa determinărilor documente ce se efectuează controlul /
prevăzute in se controlează Metode de verificare
intocmesc verificarea
caietele de
sarcini

1 -Oteluri pentru -Examinare date inscrise in certificate de la fiecare lot aprovizionat PV - recepție materiale Comisia de recepție Pe cel puțin 3
armaturi - calitate de la furnizor materiale, diametre (cele mai
aprovizionat de la -Verificarea aspectului (calitatea suprafeței), utilizate)
producător Rezistenta la rupere la tracțiune - R(m) 3 incercari pe lot si diametru Raport de incercari Laborator
intern(din
Romania) Limita de curgere - R(p0.2) 3 incercari pe lot si diametru Raport de incercari Laborator

Alungirea la rupere - A(n) 3 incercari pe lot si diametru Raport de incercari Laborator

Comportarea la îndoire simpla Raport de incercari Laborator


3 incercari pe lot si diametru
Comportarea la indoire+dezdoire 3 incercari pe lot si diametru Raport de incercari Laborator

Caracteristici geometrice 3 incercari pe lot si diametru -Comisia de recepție


PV - recepție materiale materiale,
Raport de incercari -Laborator
2 Oteluri pentru -Examinare date inscrise in certificate de la fiecare lot aprovizionat PV - recepție materiale Comisia de recepție Pe toate
armaturi - calitate de la furnizor materiale, diametrele
aprovizionat din -Verificarea aspectului (calitatea suprafeței), achiziționate
import Rezistenta la rupere la tracțiune - R(m) 5 incercari pe lot si diametru Raport de incercari Laborator

Limita de curgere - R(p0.2) 5 incercari pe lot si diametru Raport de incercari Laborator <s; X
// ' ■
OTETRUCT PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE B1FAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I - 06- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE ARMARE ELEMENTELE DE BETON
Alungirea la rupere - A(n) Raport de incercari Laborator
5 incercari pe lot si diametru
Comportarea la indoire simpla 5 incercari pe lot si diametru Raport de incercari Laborator

Comportarea la indoire+dezdoire 5 incercari pe lot si diametru Raport de incercari Laborator

Caracteristici geometrice 5 incercari pe lot si diametru


PV - recepție materiale -Comisia de recepție
Raport de incercari materiale, -Laborator
3 -Examinare date înscrise in certificate de la fiecare lot aprovizionat PV - recepție materiale Comisia de recepție Pe fiecare
calitate de la furnizor materiale, diametru
-Verificarea aspectului (calitatea suprafeței), achiziționat
Oteluri pentru Rezistenta la rupere la tracțiune - R(m) Raport de incercari Laborator
armaturi - 3 incercari pe lot si diametru
aprovizionat prin Limita de curgere - R(p0.2)
unitati
comerciale Alungirea la rupere - A(n)
(inclusiv baze de
aprov.) Comportarea la indoire simpla

Comportarea la indoire+dezdoire
Caracteristici geometrice
Plase Examinare date înscrise in certificate de la fiecare lot aprovizionat PV - recepție materiale Comisia de recepție
4 sudate calitate de la furnizor materiale,
Verificarea aspectului-vizual La toate plasele sudate din
lot
Verificarea dimensiunilor Raport de incercari

Pe 3% din nr.plaselor din lot Laborator


dar nu mai puțin de 3 plase
sudate luate la întâmplare
li G>
încercarea la tracțiune cu determinarea: Limitei Doua probe pe lot Raport de incercari li cz
ii
de curgere Laborator
Rezistentei la tracțiune
OTETRUCT PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE B1FAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I - 06- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE ARMARE ELEMENTELE DE BETON

Alungirii la rupere
Verificarea calitatii sudării nodurilor Doua probe pe lot Raport de incercari Laborator
încercarea la indoire Raport de incercari
Pe 3% din nr. plaselor din
lot dar nu mai puțin de 3 Laborator
plase sudate luate la
intamplare
5 Recepția lucrărilor -poziția armaturilor La fiecare element care se Tabel de măsurători Sef șantier, RTE.CQ,
de armare -concordanta cu prevederile proiectului - armeaza Tabel de cote Topo Consultant,
verificarea montării armaturilor si a grosimii de Rapoarte de incercari Proiectant
acoperire cu beton a armaturilor P.V.L.A.
P.V.R.C.

Funcția Nume si prenume Semnătură Data


R.C.T.C. Badea Veronica
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing.Iordan Cristian

P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa; RTE - Responsabil tehnic cu execuția


“ PLANUL DE CONTROL AL CAL1TATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I - 07- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE COFRARE ELEMENTELE DE BETON


1 Controlul preliminar al -lucrările pregătitoare si inainte de incepere Consemnare in Sef lucrare, CQ,
cofrajelor elementele sau subansamblele de cofraj si susțineri - lucrări, registru șantier RTE
dimensionare cofraje si
piese de fixare Permanent

2 Controlul cofrajelor in -trasare poziție cofraj Permanent PV trasare Topo.


cursul execuției -ansamblare si susținere provizorie a panourilor - PV control CQ,
verificarea si corectarea poziției panourilor -încheierea, Consemnare in RTE
legarea si registru șantier Consultant
sprijinirea definitiva
3 Controlul final, recepția P.V.R.C. Sef lucrare, CQ,
cofrajelor înainte de punerea RTE,
in opera a betonului Consultant
Control inainte de punere in opera beton: -geometria
cofrajelor
-stabilitatea cofrajelor -etanșeitatea cofrajelor -tratarea cu
decofrol -asigurarea finisării -curățirea cofrajelor

Funcția Nume si prenume Semnătură Data


R.C.T.C.C. Badea Veronica
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing. Iordan Cristian

P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa; RTE - Responsabil tehnic cu


execuția
"T PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 08 - EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA - BETONARE


Categorii de lucrări, Respons. cine Obs.
Determinări (verificări) sau caracteristici ce se înregistrări
Nr. controale si verificări controlează Frecventa determinărilor documente ce se efectuează
crt. prevăzute in caietele Metode de verificare intocmesc controlul /
de sarcini verificarea

1. -VERIFICAREA BETONULUI LA -OCUL DE PUNERE IN OPERA-


1 La fiecare transport Sef lucrare; CQ
Betonul proaspăt la Examinarea documentului de transport Consemnare
descărcarea din registru
mijlocul de transport Consistenta O proba pentru fiecare tip de Raport de in Sef lucrare;
beton si schimb de lucru dar cercări CQ
cel puțin o proba la 20 mc de Laborator
beton
Temperatura daca este prevăzută ca o cerința Raport de Sef lucrare;
tehnica 4 determinări pentru fiecare încercări CQ
tip de beton si schimb de lucru Laborator
2 Determinarea rezistentei la compresiune pe Daca este prevăzut prin Raport de Sef lucrare;
epruvete cilindrice/cubice pentru verificarea proiect sau procedura încercări CQ
rezistentelor de control pe faze speciala o proba pe schimb Laborator
Determinarea rezistentei la compresiune pe Pentru fiecare tip de beton, Raport de Sef lucrare;
epruvete cilindrice/cubice pentru verificarea parte de structura(fundatie, încercări CQ
rezistentelor clasei betonului nivel, tronson) dar cel puțin o Laborator
proba pe zi de turnare si nu
mai puțin de o proba la :
- 300 mc pentru C< 6/7,5 ;
- 100(200) mc pentru
C8/10-C16/20
- 50(100)mc pentru
claseC>16/20 . ■■ ■ : r~HI 1
O proba la 300 mc dar nu mai Raport de sMjcrăre?
Determinarea gradului de impermeabilitate puțin de 2 probe pentru încercări /
fiecare obiect Laborator—--

1
DO^ETHUCT PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 08 - EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA - BETONARE


Categorii de lucrări, Respons. cine Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se efectuează
Frecventa determinărilor documente ce se
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare controlul /
întocmesc
de sarcini verificarea

- Verificarea înălțimii de turnare a betonului

5 Verificarea execuției -Suprafața rosturilor: La fiecare element


rosturilor de lucru La stâlpi si grinzi-perpendiculara pe
axa lor Consemnare in CQ; RTE;
La placi si pereti-perpendiculara pe registru Seflucrare
suprafața lor

-Tratarea rosturilor de lucru: - La cca. 5 ore de la betonare


Spalare cu jet de apa si aer sub - înainte de betonarae
Consemnare in CQ; RTE;
presiune rostului
registru Seflucrare
Curatarea suprafeței rostului-cu peria
de sarma
6 Verificarea poziției -La stâlpi - la fiecare astalp
rosturilor de lucru numai la baza
la 30..50 mm sub grinda sau placa-in
cazul tehnologiilor speciale
-la grinzi: - la fiecare grinda Consemnare in CQ; RTE^
daca nu se poate evita intreruperea-in registru
secțiunea de moment minim;
30...50 mm sub nivelul inferior al plăcii
sau vutei placii-cand grinzile se betoneaza fe ooT®*-.
separat; WS f

6 Verificarea poziției -la placi: - la fiecare placa Consemnare in


rosturilor de lucru la 1/5...1/3 din deschiderea plăcii registru
Sef lucrare
-la plansee cu nervuri: - când betonarea se face
intre 1/5...1/3 din deschiderea grinzii perpendicular pe direcția

3
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 08 - EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA - BETONARE


Categorii de lucrări, Respons. cine Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se efectuează
Frecventa determinărilor documente ce se
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare controlul /
întocmesc
de sarcini verificarea

îndepărtarea popilor de siguranța După ce betonul a atins fata


de clasa:
-95% ptr elemetele cu
L<6m;
-112% ptr elementele cu
L=6...12m;
-115% ptr elemente cu
L>12m;
Examinarea amanuntita a elementelor -in termen de 24 ore de la
structurii de rezistenta decofrarea oricărei parti de
construcție
8 Tratarea betonului -acoperirea cun materiale de protecție La fiecare element
după turnare împotriva:
- uscării premature
- antrenarii(scurgerilor)pastei de ciment
datorita ploii
- diferentelor mari de temperatura in Consemnare CQ; RTE;
Seflucrare
interiorul betonului registru Consultant
- Temperaturii scăzute sau înghețului -
Eventualelor șocuri sau vibrații care ar --- ''x/V'S
putea conduce la o diminuare a aderentei
beton-armatura(dupan intarirea betonului) i!
Ui '7
9 Verificarea duratei Sensibilitatea betonului la tratare-functie de La fiecare element
tratării funcție de: compoziție Consemnare Sef lucrare
Temperatura betonului registru Consultant
- Condițiile atmosferice in timpul si după

5
tXTKTHUCT
PLANUL DE CONTROL AL CAL1TATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 09 - EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE HIDROIZOLATII


Categorii de lucrări, Respons. cine Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Frecventa efectuează
documente ce se
crt. prevăzute in caietele de Metode de verificare determinărilor controlul /
întocmesc
sarcini verificarea

1 Controlul materialelor Examinarea datelor inscrise in documentele de calitate; Comisia de


înainte de punerea in La primirea lotului Proces Verbal de recepție
opera de materiale receptie/refuz a materiale
aprovizionate mater.
PPD-06/F-07
2 Verificări pe - Respectarea condițiilor cerute de producător pentru Consultant
oparcursul execuției depozitarea materialelor; Proiectant(dac a
lucrărilor - Asigurarea spatiilor pentru amplasarea topitoriilor si este cazul) Sef
malaxoarelor P.V.L.A.; lucrare CQ; RTE;
- Temperatura de lucru-peste 5°C P.V.R.C. Tabel
- Respectarea pantelor indicate indicate in proiect La fiecare element măsurători
- Curatarea suprafeței suport Consemnare
- Vericarea suprafeței suport: registru de șantier
- Asperități <+/- 2 mm;
- Denivelări < 5 mm-verificate in toate direcțiile cu
dreptarul de 3 m.
3 Controlul calitatii - Planeitate
stratului suport: - Rigiditate Sef lucrare CQ;
- Aderenta RTE;
- Racordarea la muchii P.V.L.A.;
Consultant
- Aspectul suprafeței P.V.R.C.
- Executarea corecta a pantelor înainte de aplicarea Tabel măsurători
- Nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere amorsei, Consemnare
- Umiditatea stratului suport * registru de șantier
- Eventuale rectificări ale suprafeței suport si curățirea fi,
de praf si impurități
joii
.r /JET//
coNSTFurr
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 09 - EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE HIDROIZOLATII


Categorii de lucrări, Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Respons. cine Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Metode de verificare Frecventa efectuează
documente ce se
crt. prevăzute in caietele de determinărilor controlul /
întocmesc
sarcini verificarea

4 Controlul calitatii Continuitatea aplicării pe toata suprafața Sef lucrare CQ;


stratului de amorsare: - culoarea uniform neagra a suprafeței. RTE;
- inchiderea porilor P.V.L.A.; Consultant
- uniformitatea peliculei După aplicare P.V.R.C. Tabel
- uscarea completa a amorsei măsurători
- aderenta la suport Consemnare
registru de șantier
5 Controlul calitatii - latimea petrecerilor P.V.L.A.; Sef lucrare CQ;
stratului hidroizolator: - direcția de montare a membranei P.V.R.C. RTE;
- execuția racordărilor Tabel măsurători Consultant
- aplicarea stratului hidrizolator La fiecare suprafața Consemnare
registru de șantier

6 Verificări in vederea - Inundarea cu un strat de apa de 10 cm, timp de 48 ore, Sef lucrare CQ;
recepției timp in care nu trebuie sa se producă infiltrații iar RTE;
P.V.L.A.;
tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala Consultant
P.V.R.C.
- Verificarea lucrărilor de tinichigerie aferente La fiecare suprafața
Consemnare
- Gurile de scurgere trebuie sa aiba gratar si sa
registru de șantier
funcționeze normal la turnarea apei in punctele cele
mai inalte
7 Recepția la terminarea - Verificarea documentelor de calitate întocmite; La terminarea P.V.T.L. Sef lucrare
lucrărilor - Verificarea lucrărilor pe teren; lucrărilor -
Consultant’ ___
jr C î. v* i rr' i
*. Verificarea umidității stratului suport se controlează prin lipirea in mai multe locuri a unor fasii de panza bitumata. După 1-2 ore se smulg. DacaTdeșpphdere.arS.e
produce in masa de bitum, suprafețele sunt corespunzătoare, daca desprinderea se produce prin desprinderea completa de placa, inseamnă ca supfafătâ-e

2
COM-STFLKT
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I.-09- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE HIDROIZOLATII


Categorii de lucrări, Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează înregistrări Respons. cine Obs.
Nr. controale si verificări Metode de verificare Frecventa documente ce se efectuează
crt. prevăzute in caietele de determinărilor întocmesc controlul /
sarcini verificarea
inca umeda.

Funcția Nume si prenume Semnătură Data


R.C.T.C.C. Badea Veronica
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing. Iordan Cristian

P.V.L.A - Proces Verbal de recepție a lucrărilor ce devin ascunse;


P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa;

3
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. 10 - REȚELE DE CANALIZARE


Categorii de lucrări, Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se Respons. cine
documente ce se
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare efectuează controlul /
întocmesc
de sarcini Frecventa determinărilor verificarea

1. - CONTROLUL CALITĂȚII MATERIALELOR-


1 Declarații de conformitate, certificate de produs, FP-06.07/ Comisia de recepție a
Verificarea documentelor etc.; vizual FP-06.08 materialelor
de calitate de la furnizor Raport de
La fiecare lot aprovizionat
Control materiale utilizate încercări
La aprovizionare, inainte
a) nisip pentru pat de
de utilizare,
pozare
b) tuburi si
accesorii
2 Consultant
Conform plan de management al traficului si înainte de inceperea Aprobare trafic Sef lucrare
Semnalizarea lucrării
Caiet de sarcini; vizual; lucrărilor management Responsabil trafic
management
3 Caiet de sarcini, Detalii de execuție din Proiect
- pichetarea axului canalului
Consultant
- execuția nivelmentului de precizie
Sef lucrare, topo,
- trasarea marginilor transeelor si a intersecțiilor înainte de inceperea
Trasarea si nivelmentul PV trasare
-la cămine: montarea unei scânduri pe muchie si lucrărilor
orizontal deasupra fiecărui amplasament de
cămin

2. -VERIFICĂRI IN TIMPUL EXECUȚIEI-


4 Controlul preliminar al -lucrările pregătitoare si elementele sau inainte de incepere lucrări, Consemnare in Sef lucrare, CQ,
cofrajelor subansamblele de cofraj si susțineri registru șantier
-dimensionare cofraje si piese de fixare Permanent /f' * SOC/-

Hi Q
5 Controlul cofrajelor in -trasare poziție cofraj Permanent PV trasare Topo. Itc - i ..: <1
l i

cursul execuției -ansamblare si susținere provizorie a PV control CQ, /


/■O /J
-7

1
CONSTRUCT
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. 10 - REȚELE DE CANALIZARE


Categorii de lucrări, Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se Frecventa determinărilor documente ce se Respons. cine
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare efectuează controlul /
întocmesc
de sarcini verificarea

panourilor Consemnare in Consultant


-verificarea si corectarea poziției panourilor - registru șantier
incheierea, legarea si
sprijinirea definitiva
6 Controlul final, recepția P.V.R.C. Sef lucrare, CQ, RTE,
cofrajelor înainte de punerea in Consultant
Control inainte de punere in opera beton: - opera a betonului
geometria cofrajelor
-stabilitatea cofrajelor -etanșeitatea cofrajelor -
tratarea cu decofrol -asigurarea finisării -
curățirea cofrajelor
7 Control săpătură si -natura terenului de fundare
sprijiniri -poziția in plan Raport de
La 200 ml săpătură, Consultant CQ, RTE,
-dimensiunile săpăturii incercare-natura
-Verificare adâncime si cota de fundare teren;P.V.L.A.
8 -verificarea grosimii stratului de nisip -lansarea înainte de acoperirea
cu atentie a tuburilor -curățirea capetelor, parțiala
Pregătirea si pozarea
lubrefierea, centrarea tuburilor Consultant Sef lucrare,
tuburilor pe pat de nisip P.V.L.A.
-imbinarea tuburilor RTE, CQ
de 10 cm
serviciu de consultanta
al deținătorului rețelei,
9 Executarea umpluturilor -verificarea grosimii stratului de nisip Consultant -
din material Responsabil CQ -
granular(nisip) pana la 30 Pe fiecare strat de 10-15 Laborator; -RTE
P.V.L.A.
cm deasupra cm
generatoarei sup. a /7c
conductei+compactare .2 ..Q
10 Executarea parțiala a lasand mufele descoperite si pozarea grilei de Pe fiecare tronson, P.V.L.A. Consultant -
umpluturilor(lasand avertizare din polietilena de culoare maro deasupra generatoarei Responsabil CG^.
UL
2
CONSTRUCT
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. 10 - REȚELE DE CANALIZARE


Categorii de lucrări, Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se documente ce se Respons. cine
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare efectuează controlul /
întocmesc
de sarcini Frecventa determinărilor verificarea

Conform caiet de sarcini superioare a conductei, la RTE, serviciu de


mufele descoperite) si 50 cm consultanta al
pozarea grilei de deținătorului rețelei,
avertizare din polietilena
de culoare maro
11 Execuția căminelor de Conform caiet de sarcini; Verificarea poziției Pe fiecare element
P.V.L.A.
vizitare si gurilor de căminelor Consultant -
P.V.R.C.
scurgere Responsabil CQ, RTE,
12 -aspectul elementelor La fiecare element
-dimensiunile secțiunilor transversale ale Laborator; CQ;
Controlul elementelor la
elementelor Consultant, serviciu de
decofrarea oricărei parti P.V.R.C.
-distanta intre diferite elemente consultanta al
din construcție
-poziția elementelor verticale deținătorului rețelei,
-poziția golurilor
13 -realizarea lucrărilor pregatitioare pentru proba Pe tronsoane Laborator; CQ; înlăturarea
de etanșeitate Consultant; ISC Sef def.(in caz ca
-efectuarea probei de etanșeitate lucrare, serviciu de exista pierderi
încercarea de etanșeitate P.V.
consultanta al de apa)
a canalelor PV-FD
deținătorului rețelei,

14 Conform Caiet de sarcini si proiect tehnic Pe tronsoane Laborator; CQ; Sef


Executarea umluturilor si
P.V.L.A. lucrare
refacerea terenului
Consultant
15 Conform Caiet de sarcini si proiect tehnic La terminarea lucrărilor Laborator; CQ;
Consultant .
Punerea in funcțiune P.V.R.C. Sef lucrare, serviciu de x-y'A
consultanta al %
deținătorului Stelei, . 1 rr, 11
7
DONSTFUCT
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.1.10 - REȚELE DE CANALIZARE


Categorii de lucrări, Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se Frecventa determinărilor documente ce se Respons. cine
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare efectuează controlul /
întocmesc
de sarcini verificarea

16 Verificarea lucrărilor pe teren; verificarea La terminarea lucrărilor Laborator; CQ;


diocumentelor de calitate intocmite Conform Consultant
Caiet de sarcini si proiect tehnic Sef lucrare, serviciu de
consultanta al
deținătorului rețelei,
Recepția generala a
P.V.R.C.
canalului

3. -VERIFICAREA PUNERII IN OPERA A BETONULUI-


17 Betonul proaspăt Examinarea datelor înscrise in bonurile de la fiecare livrare FP-06.07/ Comisia de recepție a
livrare-transport FP-06.08 materialelor
Consistenta de 2 ori pe schimb si tip de Raport de incercari Laborator; CQ;
beton -det. consistentei
prin metoda tasarii

Protectia(tratarea) suprafețelor libere ale După betonare Consemnare in Sef lucrare


betonului registru șantier
18 Betonul întărit a)-determinarea rezist, la compresiune pe epru Buletin recoltare Laborator; CQ;
vete cilindrice, cuburi pt. verificare rezist.de 1 det. pe schimb sau conf. probe io
control pe faze proiect si caiet de sarcini o sV

4
-determinarea rezist, la compresiune pt. verifi- pt. fiecare tip beton din Raport de incercari Laborator; £Q7
carea clasei betonului structura, dar cel puțin 1 determinare Ro
proba la: 100mc,C< 6/7,5
100mc,C8/10 50mc.C> te
16/20

5
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. 10 - REȚELE DE CANALIZARE


Categorii de lucrări, Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se Respons. cine
documente ce se
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare efectuează controlul /
întocmesc
de sarcini Frecventa determinărilor verificarea

c)det. grad gelivitate 1 det. la 10Omc Raport de Laborator; CQ;


încercări

Funcția Nume si prenume Semnătură Data


R.C.T.C.C. Veronica Badea
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing. Iordan Cristian

6
PLANUL DE CONTROL AL CAL1TATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. 11 - REȚELE DE ALIMENTARE CU APA


Categorii de lucrări, înregistrări
Obs.
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se documente ce se Respons. cine
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare efectuează controlul /
întocmesc
de sarcini Frecventa determinărilor verificarea

1. - CONTROLUL CALITĂȚII MATERIALELOR-


1 Declarații de conformitate, certificate de produs, FP-06.07/ Comisia de recepție a
etc.; vizual FP-06.08 materialelor
Verificarea documentelor Raport de incercari
La fiecare lot aprovizionat
de calitate de la furnizor
La aprovizionare, inainte
Control materiale utilizate
de utilizare,
a)nisip pentru pat de
pozare bjtuburi si
accesorii
2 Consultant
Conform plan de management al traficului si înainte de începerea Aprobare trafic Sef lucrare
Semnalizarea lucrării
Caiet de sarcini; vizual; lucrărilor management Responsabil trafic
management
3 Caiet de sarcini, Detalii de execuție din Proiect
- pichetarea axului canalului
Consultant
- execuția nivelmentului de precizie
Sef lucrare, topo,
- trasarea marginilor transeelor si a intersecțiilor înainte de inceperea
Trasarea si nivelmentul PV trasare
-la cămine: montarea unei scânduri pe muchie si lucrărilor
orizontal deasupra fiecărui amplasament de
cămin

2. -VERIFICĂRI IN TIMPUL EXECUȚIEI-


4 Controlul preliminar al inainte de incepere lucrări, Consemnare in Sef lucrare, CQ,
cofrajelor registru șantier
-lucrările pregătitoare si elementele sau Permanent \?o\\
subansamblele de cofraj si susțineri // *
-dimensionare cofraje si piese de fixare
f
ți z. L 'cil
5 Controlul cofrajelor in -trasare poziție cofraj Permanent PV trasare Topo. ___

1
P.C.C.V.1.11 - REȚELE DE ALIMENTARE CU APA
Categorii de lucrări, Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se documente ce se Respons. cine
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare efectuează controlul /
întocmesc
de sarcini Frecventa determinărilor verificarea

PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI


PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
cursul execuției -ansamblare si susținere provizorie a panourilor PV control CQ,
-verificarea si corectarea poziției panourilor - Consemnare in Consultant
incheierea, legarea si sprijinirea definitiva registru șantier

6 Controlul final, recepția P.V.R.C. Sef lucrare, CQ, RTE,


cofrajelor înainte de punerea in Consultant
Control inainte de punere in opera beton: - opera a betonului
geometria cofrajelor
-stabilitatea cofrajelor -etanșeitatea cofrajelor -
tratarea cu decofrol -asigurarea finisării -
curățirea cofrajelor
7 Control săpătură si -natura terenului de fundare
sprijiniri -poziția in plan Raport de
La 200 ml săpătură, Consultant CQ, RTE,
-dimensiunile săpăturii incercare-natura
-Verificare adâncime si cota de fundare teren;P.V.L.A.
8 -verificarea grosimii stratului de nisip -lansarea înainte de acoperirea
cu atentie a tuburilor -curățirea capetelor, parțiala Consultant
Pregătirea si pozarea
lubrefierea, centrarea tuburilor Sef lucrare,
tuburilor pe pat de nisip P.V.L.A.
-îmbinarea tuburilor RTE, CQ serviciu de
de 15 cm
consultanta al
deținătorului retejei^T
9 Executarea umpluturilor -verificarea grosimii stratului de nisip Consultant .
din material Pe fiecare strat de 10-15 -Responsabil CQ
granular(nisip) pana la 30 P.V.L.A. -Laborator; -RTE
cm 1
<~
cm deasupra
\\o //

2
tXMCTFIJCT PLANUL DE CONTROL AL CALITATI1, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. 11 - REȚELE DE ALIMENTARE CU APA


Categorii de lucrări, Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se documente ce se Respons. cine
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare efectuează controlul /
intocmesc
de sarcini Frecventa determinărilor verificarea

generatoarei sup. a
conductei+compactare
10 lasand mufele descoperite si pozarea grilei de Pe fiecare tronson, Consultant -
Executarea parțiala a avertizare din polietilena de culoare maro deasupra generatoarei Responsabil CQ, RTE,
umpluturilor(lasand Conform caiet de sarcini superioare a conductei, la serviciu de consultanta
P.V.L.A.
mufele descoperite) si 50 cm al deținătorului rețelei,
pozarea grilei de
avertizare din polietilena
11 Conform caiet de sarcini; Verificarea poziției Pe fiecare element
Execuția căminelor de P.V.L.A.
căminelor Consultant -
vane P.V.R.C.
Responsabil CQ, RTE,
12 -aspectul elementelor La fiecare element
-dimensiunile secțiunilor transversale ale Laborator; CQ;
Controlul elementelor la
elementelor Consultant, serviciu de
decofrarea oricărei parti P.V.R.C.
-distanta intre diferite elemente consultanta al
din construcție
-poziția elementelor verticale deținătorului rețelei,
-poziția golurilor
13 -realizarea lucrărilor pregatitioare pentru proba Pe tronsoane Laborator; CQ; înlăturarea
de presiune Consultant; ISC Sef def.(in caz ca
încercarea de presiune a -efectuarea probei de presiune lucrare, serviciu de exista pierderi
P.V.
rețelei de alimentare cu consultanta al de apa)
PV-FD
apa deținătorului rețelei,

14 Conform Caiet de sarcini si proiect tehnic Pe tronsoane Laborator; CQ^^f—-


Executarea umluturilor si
P.V.L.A. lucrare
refacerea terenului
Consultant
15 Punerea in funcțiune Conform Caiet de sarcini si proiect tehnic La terminarea lucrărilor P.V.R.C. Laborator; GQ;
wr//

3
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMIL1ALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. 11 - REȚELE DE ALIMENTARE CU APA


Categorii de lucrări, Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se Frecventa determinărilor documente ce se Respons. cine
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare efectuează controlul /
intocmesc
de sarcini verificarea

Consultant
Sef lucrare, serviciu de
consultanta al
deținătorului rețelei,
16 Verificarea lucrărilor pe teren; verificarea La terminarea lucrărilor
diocumentelor de calitate intocmite Conform Laborator; CQ;
Recepția generala a
Caiet de sarcini si proiect tehnic Consultant
rețelei de alimentare cu P.V.R.C.
Sef lucrare, serviciu de
apa
consultanta al
deținătorului rețelei,
3. -VERIFICAREA PUNERII IN OPERA A BETONULUI-
17 Betonul proaspăt Examinarea datelor inscrise in bonurile de la fiecare livrare FP-06.07/ Comisia de recepție a
livrare-transport FP-06.08 materialelor
Consistenta de 2 ori pe schimb si tip de Laborator; CQ;
beton Raport de incercari
-det. consistentei
prin metoda tasarii
Protectia(tratarea) suprafețelor libere ale După betonare Consemnare in Sef lucrare
betonului registru șantier

18 Betonul intarit a)-determinarea rezist, la compresiune pe epru Buletin recoltare Laborator; CQ;
vete cilindrice, cuburi pt. verificare rezist.de 1 det. pe schimb sau conf. probe
control pe faze proiect si caiet de sarcini .„1 V-
-determinarea rezist, la compresiune pt. verifi- pt. fiecare tip beton din Raport de incercari Laborator;,CQ;
carea clasei betonului structura, dar cel puțin 1 determinare Ro Vz
proba la: 300mc,C< 6/7,5
100mc,C8/10 50mc.C>
16/20

4
rxiMSTRJCT PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. 11 - REȚELE DE ALIMENTARE CU APA


Categorii de lucrări, Respons. cine Obs.
înregistrări
Nr. controale si verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se efectuează controlul /
Frecventa determinărilor documente ce se
crt. prevăzute in caietele controlează Metode de verificare verificarea
întocmesc
de sarcini

c)det. grad gelivitate 1 det. la 100mc Raport de in Laborator; CQ;


cercări

întocmit
Funcția Nume si prenume Semnătură Data
R.C.T.C.C. Veronica Badea
Elaborat;
Verificat; R.T.E. Ing. Iordan Cristian

Responsabil cu controlul tehnic de calitate

P.V.L.A - Proces Verbal de recepție a lucrărilor ce devin ascunse;


P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa;
RTE - Responsabil tehnic cu execuția atestat

5
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 13 - PARDOSELI
Categorii de Obs.
lucrări, Respons.
înregistrări
controale si cine
Nr. Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente
verificări efectuează
crt. verificare determinărilor ce se
prevăzute in controlul /
întocmesc
caietele de verificarea
sarcini

1 Controlul mat. Examinarea datelor inscrise in documentele de calitate; Proces Verbal Comisia de
inainte de La primirea de recepție
punerea in lotului de receptie/refu z materiale
opera materiale a mater. PPD-
aprovizionate 06/F-07
2 Verificarea Instalații electrice, sanitare; Sef lucrare
lucrărilor Efectuarea probelor prescrise pentru instalații RTE ;CQ ;
pregătitoare Montarea elementelor de pereți despărțitori neportanti Consultant
Rectificarea planseelor prefabricate
Montarea tocurilor tamplariei înainte de
Executarea tencuielilor umede începerea P.V.L.A.
Verificarea stratului support: respectarea pantelor, scurgerilor, lucrărilor de P.V.R.C.
planeitatii pardoseli
- executarea prealabila a tuturor străpungerilor pentru ventilații,
conducte, cable si izolațiilor;
- îndepărtarea tuturor urechilor de montaj, mustati, resturi de
materiale, molozului, etc. de pe fata stratului suport.
3 Verificări in Sef lucrare
vederea RTE ;CQ ;
recepției - Aspectul si starea generala Elementele geometrice: grosime, Consultant
La terminarea P.V.L.A.
planeitate, pante, etc. Fixarea imbracamintii pe stratul suport, rosturile; P.V.R.C. X
lucrărilor
Racordurile cu alte elemente de construcții sau instalații; Existenta si // *« £,;
conținutul proceselor verbale de recepție calitati a suportului;
Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel; ________
PLANUL DE CONTROL AL CALITATIl, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I.-13 - PARDOSELI
Categorii de Obs.
lucrări, Respons.
controale si înregistrări
cine
Nr. verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente
efectuează
crt. prevăzute in verificare determinărilor ce se
controlul /
caietele de intocmesc
verificarea
sarcini

Dimensiunile diferitelor elemente conforme cu proiectul tehnic;


Respectarea condițiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind
materialele utilizate, corectitudinea execuției;
- Verificarea aplicării vopselelor antiderapante
- Aderenta
Corespondenta cu proiectul
4 Recepția la - Verificarea documentelor de calitate intocmite; La terminarea P.V.T.L. Sef lucrare
terminarea - Verificarea lucrărilor pe teren; lucrărilor RTE ;CQ ;
lucrărilor Consultant

Funcția Nume si prenume Semnătură Data


R.C.T.C. Badea Veronica
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing. Iordan Cristian

____

P.V.L.A - Proces Verbal de recepție a lucrărilor ce devin ascunse;


P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa;
P.V.T.L. - Proces Verbal la terminarea lucrărilor
RTE - Responsabil tehnic cu execuția atestat

2
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I. - 14 - PLACARI
Categorii de Obs.
lucrări, Respons.
controale si înregistrări
cine
Nr. verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente
efectuează
crt. prevăzute in verificare determinărilor ce se
controlul /
caietele de întocmesc
verificarea
sarcini

1 Controlul mat. Examinarea datelor inscrise in documentele de calitate; Proces Verbal Comisia de
inainte de La primirea de recepție
punerea in lotului de receptie/refu z materiale
opera materiale a mater. PPD-
aprovizionate 06/F-07
2 Verificarea - asigurarea documentelor de execuție; Sef lucrare
condițiilor - verificarea calitatii materialelor; RTE ;CQ ;
prealabile - verificarea condițiilor speciale; Consultant
înainte de
- instruirea personalului in executarea lucrărilor; P.V.L.A.
începerea
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizării lucrării; P.V.R.C.
lucrărilor
- racorduri de energie, apa si alte utilitati;
- trasarea lucrărilor.

3 Verificarea -invelitorile clădirii, inclusiv terasele, logiile, balcoane cu Sef lucrare


terminării amenajarea scurgerilor, astfel incat sa nu fie afectate lucrările de RTE ;CQ ;
lucrărilor la : placaj; Consultant
-toate profilele, solbancurile, glafurile etc.;
- montarea tocurilor si căptușelilor la usi si ferestre, in afara înainte de
pervazurilor care se montează după placare; începerea
- tencuirea tavanelor si a suprafețelor care nu se placheaza; lucrărilor
- montarea conductelor sanitare electrice de încălzire de sub P.V.L.A.
placaj; P.V.R.C.
- executarea probelor de scurgere si a probelor de presiune m
pentru conductele de alimentare cu apa; /
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1 E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1 E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 14 - PLACARI
Categorii de Obs.
lucrări, înregistrări Respons.
Nr. controale si Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Frecventa cine
documente
crt. verificări Metode de verificare determi- efectuează
ce se
prevăzute in nărilor
controlul /
întocmesc
caietele de verificarea
sarcini
- montarea diblurilor si dispozitivelor de fixare a obiectelor
sanitare;
- executarea pardoselilor.

4 Verificarea Stratul support: suprafețe uscate, pregătite in prealabil, respectarea


lucrărilor pantelor, scurgerilor, planeitatii si aliniamentului, in conformitate cu
pregătitoare proiectul tehnic;
Se verifică executarea prealabila a tuturor straounqerilor pentru coșuri,
ventilații, conducte, cabluri si îndepărtarea tuturor urechilor de montaj,
mustati, resturi de materiale, moloz etc. de pe fata stratului suport.

5 Verificări in Sef lucrare


vederea RTE ;CQ ;
recepției - Aspectul si starea generala Elementele geometrice: planeitate, Consultant
pante, etc. Racordurile cu alte elemente de construcții sau instalații;
La terminarea P.V.L.A.
Existenta si conținutul proceselor verbale de recepție calitati a suportului;
lucrărilor P.V.R.C.
Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;
Dimensiunile diferitelor elemente conforme cu proiectul tehnic;
Respectarea condițiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind
materialele utilizate, corectitudinea execuției; 1
6 Recepția la - Verificarea documentelor de calitate intocmite; La terminarea P.V.T.L.
terminarea - Verificarea lucrărilor pe teren; lucrărilor RTE ;CQ ;
lucrărilor Consultant

2
CETK-TFUT- PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI

P.C.C.V.I.-14-PLACARI
Categorii de Obs.
lucrări, Respons.
controale si înregistrări
cine
Nr. verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente
efectuează
crt. prevăzute in verificare determinărilor ce se
controlul /
caietele de întocmesc
verificarea
sarcini

întocmit
Funcția Nume si prenume Semnătură Data
R.C.T.C.C. Badea Veronica
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing. Iordan Cristian

P.V.L.A - Proces Verbal de recepție a lucrărilor ce devin ascunse;


P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa;
P.V.T.L. - Proces Verbal la terminarea lucrărilor
RTE - Responsabil tehnic cu execuția atestat

3
CONSTRUCT
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 16- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA - ZIDARII
Categorii de Obs.
lucrări, controale si înregistrări Resp. cine
Nr. verificări prevăzute Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente efectuează
crt. in caietele de verificare determinărilor ce se controlul /
sarcini întocmesc verificarea

1 Examinarea datelor inscrise in documentele de calitate; cărămizi, blocuri, Comisia de


La primirea P. V. de
Controlul placi, mortare, armaturi, accesorii piese de prindere, ancorevar, ciment, recepție
lotului de receptie/refu z
materialelor înainte aracet, adezivi, aditivi, acceleratori si intarzietori de priza materiale
materiale a mater.
de punerea in
aprovizionate PPD-06/F-07
opera :
2 Verificarea - degajarea frontului de lucru La fiecare P.V.L.A. ; Sef lucrare
pregătirii lucrărilor - pregătirea zonelor de amplasare a schelelor element; P.V.R.C. RTE
- asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni permanent Consemnare in CQ
- asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru a registru de Inginer topo
materialelor de zidărie si a mortarului șantier; Consultant
- aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje
necesare
- montarea schelelor, balustradelor de protecție
- punerea in funcțiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat
- verificarea pompei de mortar si probarea ei
- trasarea si verificarea axarii zidăriei
%' 5"'-
- verificarea si indepartarea materialelor verticale care leaga zidaria de
-O
structura
- poziționarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc.
- Rectificarea unor neregularitati din structura
3 Verificarea - Grosime La fiecare P.V.L. A.; Sef lucrare
execuției rosturilor - Umplerea rosturilor element; P.V.R.C. RTE ;CQ ;
permanent Consemnare in Consultant
registru de

1
CCMETRUCT
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 16- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA - ZIDARII
Categorii de Obs.
lucrări, controale si înregistrări Resp. cine
Nr. verificări prevăzute Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente efectuează
crt. in caietele de verificare determinărilor ce se controlul /
sarcini întocmesc verificarea

șantier;
4 Verificări la : - Ancorarea zidăriei de structura(stalpi, diafragme) La fiecare P.V.L.A. ; Sef lucrare
Ancoraje, armaturi, - Legătură zidăriei cu structura prin aplicarea unui sprit de mortar de element; P.V.R.C. RTE ;CQ ;
legarea de ciment permanent Consemnare in Consultant
structura - Umplerea rostului intre zidărie si structura registru de
- Poziționarea corecta a barelor de armatura prevăzute in zidărie șantier;
- Acoperirea corespunzătoare a barelor de armatura cu mortar
5 Execuția zidăriei La fiecare P.V.L.A. ;
Verificfari la : - Zidaria se incepe de la colturi element; P.V.R.C. Sef lucrare
- întreruperile se lașa sub forma de trepte permanent Consemnare in RTE ;CQ ;
- Suprafețele verticale se vor peria si curata registru de Consultant
- Umplerea cu mortar a spatiilor dintre tocurile tamplariei si zidărie (când șantier;
se montează anterior) Rapoarte de
- Montarea de buiandrugi deasupra golurilor încercări ;
- Verificarea grosimii zidăriilor
- Verificarea țeserii corecte a zidăriei, armarii, legăturii la colturi, / Cizz X'xi-
ancorărilor, golurilor, peselor inglobate-examinari vizuale; .O / x.
- Verificarea planeitatii suprafețelor superioare a asizelor-cu bolobocul si
dreptarul de 2 m
- Verificarea dimensiunilor incaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre,
nise, etc - prin măsurători directe cu metrul si ruleta;
- Montarea pieselor inglobate in zidărie: gherme, dibluri, piese metalice)
- Verificări de laborator pentru materiale;
6 Curățirea si - Menținerea stării de curățenie La fiecare P.V.L..A. ; Sef lucrare

2
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 16- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA - ZIDARII
Categorii de Obs.
lucrări, controale si înregistrări Resp. cine
Nr. verificări prevăzute Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente efectuează
crt. in caietele de verificare determinărilor ce se controlul /
sarcini întocmesc verificarea

protecția lucrărilor - îndepărtarea resturilor de mortar de pe latiuri înainte de a se intari element; P.V.R.C. RTE ;CQ ;
- Zidaria trebuie sa ramana curata, fara pete de mortar, sau cu scurgeri permanent Consemnare in Consultant
de mortar registru de
- Protejarea zidăriei pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada șantier;
întreruperii lucrărilor

7 Verificări si - Se verifica înscrierea in tolerantele admise P.V.L..A. ; Sef lucrare


remedieri in - Trasarea fata de axe P.V.R.C. RTE ;CQ ;
vederea recepției - Poziția golurilor, pieselor înglobate, gherme, dribluri, etc. Consemnare in Consultant
registru de
șantier;
8 Recepția lucrărilor - Verificarea documentelor de calitate întocmite; La terminarea P.V.T.L. Sef lucrare
- Verificarea lucrărilor pe teren; lucrărilor RTE ;CQ ;
Consultant

întocmit

3
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 16- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE STRUCTURA - ZIDARII
Categorii de lucrări, Obs.
controale si înregistrări Resp. cine
Nr. verificări prevăzute Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente efectuează
crt. in caietele de verificare determinărilor ce se controlul /
sarcini întocmesc verificarea

CQ-Responsabil cu controlul tehnic de calitate;

P.V.L.A - Proces Verbal de recepție a lucrărilor ce devin ascunse;

Funcția Nume si prenume Semnătură Data


R.C.T.C. Badea Veronica
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing. Iordan Cristian

P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa;


RTE - Responsabil tehnic cu execuția atestat

4
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 17 - EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE TENCUIELI
Categorii de Obs
lucrări, controale si Resp. cine
înregistrări
Nr. verificări prevăzute Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa efectuează
documente ce se
crt. in caietele de verificare determinărilor controlul /
sarcini intocmesc
verificarea

1 Examinarea datelor inscrise in documentele de calitate; Comisia de


La primirea P. V. de
Controlul recepție
lotului de receptie/refuz a
materialelor inainte materiale
materiale mater. PPD-
de punerea in
aprovizionate 06/F-07
opera :
-TENCUIELI EXTERIOARE SI INTERIOARE-
2 Controlul si - Planeitate, curățenie, rigiditate, Permanent pe RTE; CQ; Sef
pregătirea stratului - Finalizarea lucrărilor de instalații, betoane, etc. parcursul P.V.L.A. lucrare
suport - Rosturile zidăriei vor fi curâtate cu ajutorul unor scoabe metalice. execuției Consultant
3 Verificări pe - Trasarea suprafețelor ce urmeaza a fi tencuite RTE; CQ; Sef
parcursul execuției - Fixarea reperelor pe fațade pentru zonele cu finisaje diferite. Permanent pe lucrare Inginer
- Amorsarea suprafețelor ce urmeaza a se tencui. parcursul P.V.L.A. topo
- Execuția grundului: grosime, verticalitate, planeitate execuției Consultant
- Execuția stratului vizibil
4 Verificarea a) umidității prea mari RTE; CQ; Sef
Permanent pe
masurilor de b) uscării fortate Consemnare lucrare
parcursul
protecție impotriva c) loviturilor, vibrațiilor registru șantier Consultant
execuției
: d) înghețarea lor.
5 Verificări in a) rezistenta mortarului P.V.L.A. RTE; CQ;
vederea recepției b) numărul de straturi aplicat Rapoarte de Sef lucrare
c) aderenta la stratul suport Permanent pe încercări;
d) planeitatea si linearitatea muchiilor parcursul Tabel măsurători
e) dimensiunile, calitatea si poziția elementelor decorative (solbancuri, execuției //<£ fa u
comise, nuturi)
COM
’ ....... ....................... - ' ■■■

PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI


PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA
BIFAMILIALA IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 17 - EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE TENCUIELI
Categorii de lucrări, Obs
controale si Resp. cine
înregistrări
Nr. verificări prevăzute Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa efectuează
documente ce se
crt. in caietele de verificare determinărilor controlul /
întocmesc
sarcini verificarea

-TENCUIELI EXTERIOARE TRI STRAT-


6 Verificarea -Stratul suport trebuie sa fie: RTE; CQ; Sef
lucrărilor solid,uscat,curat,si portant. Permanent pe lucrare
pregătitoare zonele dezagregate sau cu aderenta scăzută trebuie curatate se parcursul P.V.L.A. Consultant
va evita o umezire ulterioara a peretelui. execuției

7 Verificări pe - Aplicarea armaturii RTE; CQ; Sef


parcursul execuției - Prepararea grundului pe baza de rășini sintetice lucrare
Permanent pe
- verificarea tencuielii în strat subțire pe baza de rășini sintetice gata Consultant
parcursul P.V.L.A.
preparate în culori cu granulatia de 2 mm:
execuției
a) structura driscuita culoare natur
b) structura striata culoare natur la soclu.
8 Verificări in a) rezistenta mortarului La terminarea P.V.L.A. ; Sef lucrare
vederea recepției b) numărul de straturi aplicat lucrărilor P.V.R.C. RTE ;CQ ;
c) aderenta la stratul suport Consemnare in Consultant
d) planeitatea si linearitatea muchiilor registru de
șantier;
9 Recepția lucrărilor - Verificarea documentelor de calitate întocmite; La recepția P.V.T.L. ZW" Sef lucrare .
de tencuieli - Verificarea lucrărilor pe teren; lucrărilor // RTE ;CQ ;
F! Consultant

2
DOWETRUTT
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. - 17 - EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE TENCUIELI
Categorii de Obs
lucrări, controale si Resp. cine
înregistrări
Nr. verificări prevăzute Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa efectuează
documente ce se
crt. in caietele de verificare determinărilor controlul /
sarcini întocmesc
verificarea

Funcția Nume si prenume Semnătură Data


R.C.T.C.C. Badea Veronica
Elaborat;
Verificat: R.T.E. Ing.Iordan Cristian

P.V.L.A- Proces Verbal de recepție a lucrărilor ce devin ascunse;


P.V.R.C. - Proces Verbal de recepție calitativa; P.V.T.L. -
Proces verbal la terminarea lucrărilor RTE - Responsabil tehnic cu execuția atestat
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. — 18- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI SI VOPSITORII
Categorii de Obs.
lucrări,
controale si înregistrări Respons. cine
Nr. verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente efectuează
crt. prevăzute in verificare determinărilor ce se controlul /
caietele de întocmesc verificarea
sarcini

1 Controlul mat. Examinarea datelor inscrise in documentele de calitate; Proces Verbal Comisia de
inainte de La primirea de recepție
punerea in lotului de receptie/refu z materiale
opera materiale a mater. PPD-
aprovizionat e 06/F-07
2 Verificarea - terminarea execuției instalației electrice si sanitare; Sef lucrare
lucrărilor - efectuarea probelor prescrise pentru instalații; RTE ;CQ ;
pregătitoare - montarea tamplariei; înainte de Consultant
- executarea pardoselilor reci, inclusive lustruirea; inceperea P.V.L.A.
- rectificarea tencuielilor ce urmeaza sa se zugrăvească; lucrărilor de P.V.R.C.
- executarea placajelor. pardoseli
- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport,

3 Verificări in - Aspectul si starea generala (fara pete, scurgeri, discontinuități); Sef lucrare
P.V.L.A.
vederea - Aderenta la stratul suport. La terminarea RTE ;CQ ;
P.V.R.C.
recepției - Corespondenta cu proiectul si dispozițiile ulterioare lucrărilor Consultant
4 Recepția la - Verificarea documentelor de calitate întocmite; La terminarea P.V.T.L. Sef lucrare
terminarea - Verificarea lucrărilor pe teren; lucrărilor RTE ;CQ ;
lucrărilor Consultant
XXVII.2. -VOPSITORII- ~~
5 Verificarea - verificarea corectitudinii montării si funcționarii tamplariei; înainte de P.V.L.A. Sef lucrare
lucrărilor - verificarea suprafețelor de lemn din punct de vedere al planeitatii si inceperea P.V.R.C. RTE ;CQ ;
pregătitoare umidității care nu trebuie sa depaseasca 15%; lucrărilor Consultant.
- îndepărtarea de pe suprafețele metalice a petelor de rugina sau ii E r /* //

1
CDNSTFH CT
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI
PROIECT: CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE BIFAMILIALE CUPLATE(P+1E+2ER) SI O LOCUINȚA BIFAMILIALA
IZOLATA(P+1E+2Er), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, UTILITATI
P.C.C.V.I. — 18- EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI SI VOPSITORII
Categorii de Obs.
lucrări,
controale si înregistrări Respons. cine
Nr. verificări Determinări (verificări) sau caracteristici ce se controlează Metode de Frecventa documente efectuează
crt. prevăzute in verificare determinărilor ce se controlul /
caietele de întocmesc verificarea
sarcini

grăsime.

6 Verificări in - La vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica vizual buna acoperire Sef lucrare
vederea a Recepția RTE ;CQ ;
recepției suprafețelor bine chituite si șlefuite. lucrărilor de Consultant
P.V.L.A.
- Nu se admit pete de mortar sau zugrăveli pe suprafețele de vopsit. vopsitorie se
P.V.R.C.
Recepția lucrărilor de vopsitorie se va face numai după uscarea lor va face numai
completa. după uscarea
lor completa.
7 Recepția la - Verificarea documentelor de calitate întocmite; La terminarea P.V.T.L. Sef lucrare
terminarea - Verificarea lucrărilor pe teren; lucrărilor RTE ;CQ ;
lucrărilor Consultant

Funcția Nume si prenume Semnătură Data


R.C.T.C. Badea Veronica
// ■ XX'
Elaborat:
Verificat: R.T.E. Ing. Iordan Cristian jl’Sfew.SC. ■■
llc '
WX X