Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mătăsaru


• Profesor: Ichim Alexndru Gabriel
• Clasa: III-a
• Data: 18.12.2018
• Disciplina: Religie Ortodoxă
• Unitatea de învăţare: Marile sărbători creștine
• Lecţia: Botezul Domnului
• Durata: 50 min
• Tipul de lecţie: comunicare și însușire de noi cunoștințe
• Scopul lecției: dobandirea unor cunostinte despre Botezul Domnului și a tradițiilor românești legate de această sărbătoare
• Locul de desfăşurare: sala de clasă

Competențe generale:

3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe;

Competenţe specifice:

3.1. Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității;


3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, din viața familiei și a comunității;

Competențe derivate:

C1: povestirea episodului Botezului Domnului;


C2: identificarea virtuților Sfântului Ioan Botezătorul;
C3: precizarea importanței acesei sărbători (epifania, sfințirea apelor);
C4: prezentarea arătării Sfintei Treimi la Botezul Domnului;
C5: descrierea tradițiilor românești legate de această sărbătoare;
Strategia didactică:

1. Metode şi procedee : conversația, problematizarea, brainstorming, lectura, povestirea, exercițiul, explicația;


2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, Videoclip, Prezentare ppt., laptop, videoproiector, icoana Botezului, manual, fișă de lucru;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală;

Resurse:
1. Oficiale -Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a III-a;
-Planificarea calendaristică orientativă;
-Proiectarea unităţii de învăţare.

2. Temporale -număr de lecţii:1


-durata : 50'

3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală , Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990.
3. *** Credinţa ortodoxă, Editura „Trinitas", laşi, 1996.
4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999
5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi,
1998
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
7. Religie-cultul Ortodox, Manual pentru clasa a III-a, Editura Corint;
Nr Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
lecției: învățământ

Timp
crt procedee organizare

1. Moment - salutul; - salutul Conversația Activitate


organizatoric 3 - rostirea rugaciunii la intrarea în clasă; - rostesc rugaciunea frontală
- notarea absenţelor; - răspund cerinţelor
- organizarea clasei și a materialelor; - pregătesc materialele
- crearea unui climat cooperant; solicitate;

2. Pregătirea Se realizează pe baza unui dialog. Elevii dau răspunsuri până Conversația Activitate Aprecieri
elevilor Profesorul întreabă clasa: ajung la răspunsul potrivit. frontală verbale
pentru 1. În ce perioadă ne aflăm? 1. Perioada
receptarea 2. Ce evenimente sărbătorim în sărbătorilor de iarnă.
noilor 3 această perioadă? 2. Elevii dau exemple de
cunoștințe m 3. Când se încheie această sărbători.
perioadă? 3. Cu sărbătoarea
Botezului Domnului și
a Sfântului Ioan
Botezătorul.
Profesorul le pune elevilor un videoclip Elevii privesc videoclipul Problematizarea Videoclip
în care este prezentată trdiția mersului și răspund că este vorba Laptop
cu Botezul și îi întreabă ce se întâmplă despre mersul cu Botezul. Videoproiec
în aceste imagini. tor
Profesorul le spune că este o tradiție Elevii ascultă cu atenție. Explicația
care se săvârșește în această perioadă și
este în strânsă legătură cu Botezul
Domnului.
3. Precizarea  Se anunţă şi se Elevii scriu data şi Explicația Icoana Activitate Aprecieri
titlului și a scrie pe tablă data şi titlul lecţiei titlul în caiete şi ascultă Botezului frontală verbale
obiectivelor 5m Botezul Domnului explicaţiile profesorului. Domnului
lecției Se precizează obiectivele lecţiei;

4. Comunica Profesorul le reamintește faptul că data Elevii ascultă cu atenție. Povestirea Activitate Aprecieri
rea trecută am vorbit despre Nașterea frontală verbale
/însuşirea Domnului. Se folosește de metoda Brainstorming
noilor brainstorming-ului pentru a reactualiza Prezentare
cunoştinţe 20 cunoștințele elevilor. Îi întreabă pe Elevii dau răspunsuri. Ppt.
m elevi ce își amintesc despre Nașterea Laptop
Domnului. Videoproiec
Despre copilăria Sa nu se cunosc foarte Lectura tor
multe lucruri. Activitatea Sa publică Elevii ascultă cu atenție.
începe odată cu Botezul Său.
Se realizează pe baza unei prezentări Sfânta
power point. Scriptură
Profesorul le citește din Sfânta
Scriptură episodul Botezului
Domnului. Matei 3, 12 „În acest timp a
venit Iisus din Galileea, la Iordan, către
Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan
însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă
să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă
acum, că aşa se cuvine nouă să
împlinim toată dreptatea. Atunci L-a
lăsat. Iar botezându-se Iisus, când ieşea
din apă, îndată cerurile s-au deschis şi
Duhul lui Dumnezeu s-a văzut
pogorându-se ca un porumbel şi venind
peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: Elevii notează în caiete.
"Acesta este Fiul Meu cel iubit întru
Care am binevoit".” Activitate
frontală
După citirea textului scripturistic
profesorul le cere elevilor să scrie în Elevii ascultă cu atenție și
caiete unde și de către cine a fost răspund la întrebările Povestirea
botezat Iisus Hristos. profesorului.
Prezentare Activitate
După care este prezentată elevilor ppt. frontală
personalitatea Sfântului Ioan Aprecieri
Botezătorul. „Un om cu o viață aleasă: verbale
locuia în pustie, postea foarte mult, îi
îndemna pe oameni să se întoarcă la
Dumnezeu; A pregătit venirea
Domnului; În fața Mantuitorului Iisus
Hristos el dă dovadă de o deosebită
smerenie (atitudine
supusă,respectuasă). A rămas uimit
când Iisus Hristos I-a cerut să-L boteze
pentru că El era Mesia, fără de păcat
sau greșeală, și nu avea nevoie de acest Conversația
botez.
A fost ascultator, L-a Botezat pe
Mantuitorul Iisus Hristos asa cum I-a
cerut El.
Aceste calități se observă în dialogul pe
care Sfântul Ioan Botezătorul l-a purtat
cu Iisus Hristos
„Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am Activitate Aprecieri
trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu Elevii deschid cărțile și frontală verbale
vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis citesc lecția.
către el: Lasă acum, că aşa se cuvine Manual
nouă să împlinim toată dreptatea. Lectura
Atunci L-a lăsat.”
Elevii răspund și identifică
Profesorul cere elevilor să deschidă în lecție dubla importanță;
manualele la pagina 41 și vom citi Conversația
lecția din manual.
Profesorul le adresează întrebarea: „de Activitate
ce este important acest episod?” frontală

1. Arătarea Sfintei Treimi-Tatăl a Aprecieri


mărturisit că Hristos este Fiul verbale
Său, Fiul se boteza în apele
Iordanului iar Duhul Sfânt S-a
arătat în chip de porumbel;
2. Sfințirea apelor- Ca semn al
importanței, râul Iordan își
schimbă cursul. În fiecare an, Elevii ascultă cu atenți și
pe 6 ianuarie, de Bobotează, notează în caiete.
creștinii merg la Biserică unde
se săvârșește sfințirea apei. explicația
Astfel că apa devine agheasmă.
Se explica si se scrie pe tabla cuvantul
agheasma=apa sfintita de Dumnezeu
prin preot.Ea se sfințește prin invocarea
Duhului Sfânt de către preot, semnul
Sfintei Cruci asupra ei și introducere
Sfintei Cruci. Elevii răspund la
întrebările profesorului. Problematizarea
Se precizeaza ce inseamna agheasma Prezentarea Activitate
mare, agheasma mica cand si cum se ppt frontală Aprecieri
consuma. verbale
Profesorul îi întreabă pe elevi ce se face
cu Agheasma.
Preotul merge pe la casele
credincioșilor și îi stropește pentru a îi
sfinții pe ei și casele lor.

5. Fixarea şi 10 Elevii primesc o fișă de lucru și au timp Elevii rezolvă cerințele și Exercițiul Fișa de Activitate
sistematizare m de rezolvare 5 minute după care o vom apoi corectează oral fișa de lucru individuală Corectarea
a corecta oral pe prezentării ppt. unde li lucru. fișei de
cunoştinţelor se adresează elevilor mai multe lucru
întrebări la care ei trebuie să răspundă. Prezentarea
Unde a fost botezat Iisus Hristos? ppt.
De către cine?
De ce este importantă această Activitate
sărbătoare? Conversația frontală
Cum devine apa agheasmă?

6. Asocierea, 4m Cuvântul îngroșat din rebus este Elevii ascultă cu atenție. Explicația Prezentarea Activitate Aprecieri
Generaliza Tradiții. Profesorul le explică elevilor ppt. frontală verbale
rea, că în țara noastră există mai multe
Aplicarea tradiții legate de această sărbătoare.
În unele locuri se botează animalele.
În alte părți se confecționează cruci
din gheață.
În Moldova copiii însoțesc preotul cu
botezul iar acest obicei poartă numele
de Chiralesa.
De asemenea, în foarte multe locuri,
preotul aruncă o cruce în apele reci ale Conversația
râurilor iar bărbații curajoși se aruncă
să o prindă. Elevii ascultă cu atenție și
Noi ce facem de Bobotează? răspund la întrebările
Mergem la Biserică, luăm agheazmă, profesorului.
așteptăm preotul.
7. Aprecierea 2m Profesorul va face aprecierile generale Elevii ascultă cu atenție Conversația Activitate Aprecieri
activității şi individuale referitoare la pregătirea frontală verbale
elevilor elevilor pentru lecţie, cât și implicarea
lor în predarea noilor cunoștințe.
8. Precizarea şi 1m Profesorul îi îndeamnă să se Elevii ascultă cu atenție Conversația Activitate
explicarea pregătească pentru marea sărbătoare frontală
temei pentru care urmează, să o primească cu post
acasă și rugăciune, să cinstim Nașterea și
Botezul Domnului, să mergem la
Biserică, să ne împărtășim și să luăm
Agheasmă Mare.
9. Incheiere 2m - Rugăciune Elevii rostesc rugăciunea. Activitate
- Salutul frontală
Fișă de lucru
I. Alegeți varianta corectă:
1. Iisus Hristos a fost botezat în:
a. Ierusalim
b. Iordan
c. Marea Galileii
2. A fost botezat de către:
a. Dumnezeu
b. Ioan
c. Magi

II. Completați spațiile libere:

Sărbătoarea Botezului Domnului este foarte importantă pentru că atunci………... Sfânta Treime iar ………….. se
sfințesc.

III. Alegeți din următoarele cuvinte cele care sunt necesare pentru ca apa să C
Biserică, rugăciunea preotului, găleată, Sfânta Cruce, candelă, vin.

IV. Completați următorul rebus:


1. Orașul în care S-a născut Hristos.
2. Cei care au vestit Nașterea Domnului.
3. Le primesc copiii cuminți de Crăciun.
4. Râul în care S-a botezat Hristos.
5. Cine L-a botezat?
6. O poartă credincioșii la gât.
7. Cântece pe care le cântăm în perioada Crăciunului.
8. Casa lui Dumnezeu Ce cuvânt a ieșit în spațiul îngroșat?

S-ar putea să vă placă și