Sunteți pe pagina 1din 24

COLEGIUL SILVIC GURGHIU

PLAN MANAGERIAL

AN ȘCOLAR
2012 - 2013

Aprobat / Avizat
C.A. / /
C.P. / /

DIRECTOR,
Ing. Marcel MÎNDRU
PLAN MANAGERIAL
AN ŞCOLAR 2012-2013

Planul Managerial pentru anul școlar 2012-2013 a fost realizat ținând cont de
priorităţile politicii educaţionale ale Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi
Sportului reglementate prin următoarele documente:
• Legea învățământului nr.1/2011
• Legea nr. 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
• Ordonanța de urgenta privind asigurarea calității educației nr.75/12.07.2005;
• Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;
• O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării
studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu;
• O.M.Ed.C. nr.4655/22.07.2005 privind aprobarea standardelor de pregătire
profesionala pentru nivelul 2 de calificare, elaborate sau revizuite în cadrul
proiectului Phare TVET RO 2002/000 – 586.05.01.02.01.01, de modernizare a
învățământului profesional și tehnic;
• Ordin MECTS nr. 5635/2012 , cu privire la structura anului şcolar 2012/2013;
• Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru
disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar;
• Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru
discipline de studiu din învăţământul liceal;
• Ordinul MECI nr. 5132/2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte;

Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,


aprobata prin Legea nr. 81 / 2006
• Raport privind Starea Învățământului mureșean în anul școlar 2011 – 2012 al
I.S.J. Mureș;
Colegiul Silvic Gurghiu, urmăreşte pentru anul şcolar 2012/2013, realizarea
următoarelor obiective:

• Asigurarea calităţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate şi


economie bazate pe cunoaştere;
• Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor educaţionale;
• Creşterea calităţii în educaţie prin formarea personalului didactic.
• Modernizarea şi democratizarea actului managerial ( proiectare, decizie,
formare);
• Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
• Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală,
în vederea susţinerii procesului educaţional;
• Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie;
• Susţinerea financiară a elevilor din categoriile dezavantajate.

Pentru materializarea acestor obiective este necesară respectarea următoarelor


principii şi valori:

1. Calitate, 6. Accesibilitatea la educaţie,


2. Descentralizare, 7. Învăţare continuă,
3. Performanţă, 8. Oferte educaţionale,
4. Eficienţă, 9. Resurse umane,
5. Standarde europene, 10. Responsabilitate.
I. Curriculum

OBIECTIVE

• Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările
beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.
• Implementarea curriculum-ului la decizia şcolii la nivelul fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic
şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi opţiunile elevilor.
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele de
şcolarizare urmărind modificările legislative recente
• Personalizarea ofertei educaţionale la nivelul unității şcolare.
• Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile şi aşteptările beneficiarilor.
• Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor /obiectivelor de referinţă şi a
conţinuturilor vizate de curricula şcolară.
• Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor /obiectivelor de referinţă şi a
conţinuturilor vizate de curricula şcolară la nivelul fiecărei catedre.
• Monitorizarea şi evaluarea CDS-urilor pe baza unor indicatori specifici (rată de participare,
rezultate)
• Analiza strategiilor de evaluare la nivelul fiecărei catedre şi a concordanţei între evaluările elevilor
și cerinţele curriculum-ului unităţii şcolare;
• Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor
elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în
schimbare;
• Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare.

Indicatori de performanţă:

• concordanţă cu documentele M.E.C.T.S;


• realizarea standardelor de eficacitate (resurse/rezultate) eficienţă (rezultate/obiective) progres;
• respectarea precizărilor din O.M.E.C.T.S., metodologiilor şi normelor de aplicare a curriculumului
şcolar;
• respectarea termenelor.
• eficienţă, promptitudine;
• identificarea oportunităţilor şi a problemelor.

II. Managementul şcolar


OBIECTIVE

• Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate prin inspecţia şcolară;


• Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;
• Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii ţintelor
strategice propuse în Proiectul de dezvoltare instituțională.
• capacitatea de aplicabilitate şi profesionalismul în aplicarea şi respectarea curriculumului şcolar.

4
Indicatori de performanţă:

• respectarea regulamentelor şi a standardelor;


• calitatea asistenţelor şi interasistenţelor la ore.
• adecvare, respectarea legalităţi;
• eficienţă, calitate, atingerea standardelor;
• adecvare la nevoile comunităţii;
• Legalitate;
• Oportunitate;
• Implicare;
• Responsabilizare;
• Claritate.

III. Resurse umane


OBIECTIVE

• Creșterea eficienței și eficacității cadrelor didactice.


• Perfecționarea continuă a cadrelor didactice.
• Multiplicarea experiențelor pozitive.

Indicatori de performanţă:
• Numărul de cadre didactice cu gradul I.
• Numărul de formatori și mentori.
• Calitatea resursei umane.

IV. Parteneriate şi programe

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ŞI NONFORMALĂ, PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI


PROGRAME COMUNITARE

OBIECTIVE:

• Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie, prin includerea în programele de


activităţi educative formale şi nonformale a unor programe de promovare a educaţiei interculturale
, care să ofere sprijinul necesar în promovarea desegregării şcolare şi egalizării şanselor în educaţie;
• Intensificarea colaborării Colegiului Silvic Gurghiu cu instituţiile abilitate ale statului (Primăria
Gurghiu, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureș, Poliţia Gurghiu, etc.), cu ONG-urile care
acţionează în mediul educaţional, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv.
• Creşterea relevanţei ofertei de programe educaţionale oferite de Colegiul Silvic Gurghiu pentru
toate categoriile de elevi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile locale, cu nevoile şi
interesele individuale ale acestora.

Indicatori de performanţă:

• numărul de proiecte propuse/ aprobate/ implementate


5
• numărul programelor de educaţie interculturală realizate
• numărul beneficiarilor programelor de educaţie interculturală realizate
• ponderea resurselor financiare atrase pentru cofinanţarea proiectelor
• valoarea fondurilor atrase
• numărul convenţiilor de parteneriat încheiate cu fundaţii, ONG-uri cu activitate în domeniu
• numărul de programe pentru combaterea discriminării /violenţei.

V. Resurse materiale
OBIECTIVE

• Fluidizarea fluxului informaţional dintre Colegiul Silvic Gurghiu şi Primăria Gurghiu, ISJ Mureș,
MECTS, ARACIP.
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale;

Indicatori de performanţă:

• raportări periodice;
• funcţionalitate, eficienţă;
• respectarea termenelor;
• respectarea legii, date cantitative;
• număr achiziţii şi tipul lor;
• date calitative şi cantitative;
• număr cursuri, nr. participanţi, rezultate;
• statistici.

VI. Relaţia cu publicul şi imagine


OBIECTIVE

• Fundamentarea unei politici de imagine corecte, reale şi permanente privind Colegiul Silvic Gurghiu
• Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de interes public, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 544/12.10.2001privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Indicatori de performanţă:
• respectarea legislaţiei în domeniu; • promptitudine, coerenţă;
• calitatea comunicării, promptitudine;
• statistici, rapoarte cantitative şi calitative; • organizare eficientă;
• respectarea legislaţiei, profesionalism; • studii calitative şi cantitative;
• adecvarea faţă de nevoile specifice – date
numerice;
• comunicare eficientă;
• identificarea indicatorilor specifici; • analiză de conţinut.

6
SEMESTRUL I - AN ȘCOLAR 2012 -2013
Domenii

Funcții
ACTIVITĂȚI Termen Responsabili Indicatori de performanță

Întocmirea raportului de analiza pentru


anul școlar precedent. Raport privind
05 Octombrie Respectarea termenelor
examenele naționale. Starea învățământului Director
2012
la sfârșitul anului școlar 2011–2012
(Bilanț de activitate)
Director,
Director adj., Concordanta cu termenele ISJ MUREȘ
Întocmirea planurilor manageriale pe 10 Octombrie
Coord. educativ, si MECTS
compartimente 2012
PROIECTARE

Resp. Comisii Metodice, Atingerea standardelor specifice


1. CURRICULUM

Com. Formare continuă

Elaborarea graficului și tematicii, C.A. Termen


si C.P. Octombrie Director Procese-verbale C.P., C.A.,
Atribuțiile membrilor C.A., CEAC. Inspectia tematica
1.1.

Completarea/ modificarea Director


Regulamentului intern, în concordanta cu Octombrie Dir. adj., C.P., C.A., Calitate
OMEC 4925/2005 / noua legislație în 2012 Consiliul Părinților Eficiență
domeniul educației Comisia diriginţilor

Adecvarea conținutului la
Director, C.A. specificul unității
Actualizarea statului personal Septembrie
Secretar Avizul ISJ MUREȘ, Statul de personal
începând cu 01.10.2012.

7
Asigurarea cu toate documentele privind Septembrie Director Respectarea termenelor
planul-cadru, la nivelul fiecărei catedre Director adj.
Asigurarea cu toate documentele Septembrie Responsabil Comisii Dosarul comisiei metodice -
privind programele școlare în funcție de Metodice control

ORGANIZARE
curriculum–ul național
Realizarea unei baze de date la nivelul Septembrie – Director Concordanta cu nevoile reale
tuturor disciplinelor cuprinzând Octombrie Director adj. Achiziţii publice
documente, manuale alternative, auxiliare, Responsabil Comisii Fonduri M.E C T S
curriculare, soft-uri educaționale existente Metodice Dosarele comisiilor metodice
Organizarea unor dezbateri, mese Conf. tematica CP Directori Eficiență, nr. de participanți
1.2.

rotunde pe diverse tematici și domenii și plan managerial Resp. Com. Metodice Respectarea standardelor specifice
Com. Metodice Arii curriculare
Elaborarea graficului de activitate in Octombrie Directori Eficiență
laboratorul AEL 2012 Informatician
Monitorizarea respectării programelor Permanent Responsabil Comisii Legalitate, calitate, conformitate
disciplinelor opționale CDS Metodice cu programa școlară și specialitate
Aviz I.S.J. Mureș
Monitorizarea desfășurării activităților Săptămânal Director Eficiență
in laboratorul AEL Lunar Resp. Com Metodice (Aplicaţii SIVECO)
1.3. Coordonare/

Informatician Grafic de monitorizare


Monitorizare

Monitorizarea parcurgerii curricumului Permanent Director, Analiza și evaluarea acestora


național și a celui din CDL Resp. Com Metodice
Asigurarea necesarului de manuale Septembrie Director adj. Legalitate
gratuite Administrator
Asigurarea alegerii manualelor Octombrie Director adj. Legalitate
alternative aprobate de MECT Responsabil Comisii Procese-verbale
Metodice Şedinţe de catedră
Folosirea diversificata a instrumentelor Permanent Directori Legalitate
de evaluare cu accent pe caracterul Responsabil Comisii
preponderent formativ al evaluării Metodice

8
Notare ritmică a elevilor și monitorizarea Lunar Director adj. Legalitate (cataloagele claselor)
absențelor Responsabil Comisii Fisa de evaluare a rezultatelor la
Metodice învățătură
Aplicarea descriptorilor de performanta Semestrul I
minimali și maximali la nivelul
specific disciplinei;
Verificarea planificărilor calendaristice.
21.09.2012 Director Programe școlare
Verificarea respectării atribuțiilor
manageriale la nivelul comisiilor
1.4. Control

Director Standarde de performanta


/ Evaluare

metodice în cazul fiecărui cadru Director adj. Legalitate – Documente şcolare


didactic în parte Responsabil Comisii Rezultate şcolare
Controlul parcurgerii ritmice a materiei
Permanent prin Metodice C.A.
conform planificării calendaristice Rezultate la concursuri şi
Analiza obiectiva a nivelului de inspecția
școlara, olimpiade
pregătire a elevilor, cu masuri corecte de
ameliorare a situaților necorespunzătoare asistenta,
interactivități
Controlul evaluării continue și corecte a 2-a jumătate
a elevilor a sem.I (dec-
Desfășurarea lucrărilor semestriale ian) Elaborarea graficului lucrărilor
conform graficului semestriale
Stimularea cadrelor didactice cu Periodic
Motivare

rezultate deosebite în procesul instructiv- Anual – conform Director C.A. Legalitate


educativ prin: gradaţii de merit grafic ISJ MUREȘ
1.5.

Stimularea elevilor cu rezultate bune la Periodic Consiliul


Învățătură prin: Fondul Comitetului de reprezentativ al
părinți, donații, sponsorizări părinților și elevilor
Promovarea ofertei educaționale in Permanent C.A. Claritate, adecvare la nevoile
zona; Diriginți elevilor şi şcolii
Participare
Implicare /

Sondaje în rândul elevilor și părinților, Directori Realizarea planului de școlarizare


1.6.

cadrelor didactice, în domeniul curricular Comisia pt.


promovarea ofertei
educaționale
9
Instructaj privind folosirea Permanent Informatician Claritate, adecvare
laboratorului de informatica AEL – Conf. graficului Responsabili

Formare/Dezvoltar
e profesionala și
Comisii metodice

personala
1.7. Participare la cursuri de formare pe Conform Profesori Adecvare la nevoile specifice
problemele utilizării platformei AEL planificării ISJ Informatician Profesionalism
MUREȘ MECTS Secretar

Organizarea comisiilor de lucru si Septembrie Directori Criterii de selecție


comisiilor metodice Decizii interne de numire ;
1.8. Formarea /
Dezvoltarea

Organizarea echipelor pentru pregătirea Noiembrie Directori Serbări școlare și manifestări prilejuite
echipelor

serbărilor școlare(Balul Bobocilor, Serbarea de Decembrie Consilier Educativ de aniversarea a 120 de ani de la
Crăciun, Balul Primăverii) și a evenimentelor Martie Resp. Com. Met. înființarea școlii.
importante din viața școlii(Aniversarea de 120 Aprilie Com. pt. proiecte și
de la înființarea școlii, Concursul Național de programe educative
competențe în Silvicultură – Gurghiu 2012)
Asigurarea unui climat de munca
1.9. Negocierea /

eficient în folosul elevilor Permanent Director Eficiență


conflictelor
rezolvarea

Director adj. Promptitudine


Sprijinirea inițiativelor cadrelor didactice
în aplanarea eventualelor conflicte de C.A.
interes, între aceștia

Refacerea organigramei în conformitate cu Septembrie Director Adecvare


2.1. PROIECTARE
2. MANAGEMENT

modificările legislative din domeniu 2012 Legalitate


Realizarea graficului de asistenta la ore 1 Octombrie Directori Eficiență
ȘCOLAR

Stabilirea indicatorilor urmăriți prin fișa de 2012 C.A. C.E.A.C. Adecvare


asistenta
Proiectarea activității de perfecționare 01.10.2012 Director Calitate
la nivelul scolii Responsabilul Eficiență
Comisiei de formare
continuă

10
Realizarea asistentelor si Conform grafic Directori Eficiență, calitate, atingerea
interasistențelor Responsabil Comisii standardelor, nr. asistenţe
Metodice efectuate
Realizarea obiectivelor inspecțiilor Conform grafic Insp. de specialitate
tematice: ISJ MUREȘ Insp. școlar
Directori
- pregătirea deschiderii noului an școlar Septembrie Directori, C.A.,
Administrator
ORGANIZARE

- organizarea și desfășurarea examenelor Septembrie Directori, Eficiență, calitate, atingerea


C.P.
2.2.

de corijenta, încheieri de situații școlare, standardelor


diferențe, validarea situației școlare
Septembrie Directori Procese verbale de inspecţii
- asigurarea resurselor umane și materiale
Contabil Note de control
necesare desfășurării activității
Administrator
- elaborarea planurilor manageriale la toate Septembrie Directori
nivelurile Responsabil Comisii
Metodice
- Regulament Intern: dezbatere, validarea și Octombrie Directori, C.A., C.P.
respectarea acestuia
- proiectarea activităților educative, Septembrie Coordonator
programe, parteneriate educativ Eficiență,
calitate,
- emiterea de decizii și note de servicii în Septembrie Director atingerea standardelor
vederea realizării obiectivelor politicii Octombrie
educaționale și de dezvoltare, instituțională
Eficiență,
- numirea diriginților de clase, potrivit Septembrie Director
calitate,
principiului continuității și performantelor C.A.
atingerea standardelor
educationale
- stabilirea componentelor formațiunilor de Septembrie Director
studiu
- numirea echipei de întocmire a orarului, Septembrie Director,
verificarea și aprobarea acestuia C.A.

11
- numirea responsabililor de catedra, com. Septembrie Director Decizii interne.
Metodice, comisii de lucru, avizarea planului C.A. Note de serviciu
de activitate a acestora Dosarele (portofoliile) catedrelor
- validarea C.A., stabilirea reprezentantului Septembrie Director
elevilor și părinților C.A.
- elaborarea fisei postului pentru tot Octombrie Director
personalul Resp. Com. Metodice
- elaborarea încadrării profesorilor cu Septembrie Director
respectarea continuității și eficienței Responsabili
procesului instructiv Comisii Metodice
- încheierea contractelor de munca pentru Septembrie Director
nou-angajați, procurarea/ completarea Octombrie Secretar-șef
registrelor de evidenta a salariaților, Contabil-șef
emiterea deciziilor de încadrare
- elaborarea instrumentelor interne de lucru Septembrie C.A.
utilizate în îndrumarea și controlul activității Director
- completarea bazei de date privind Septembrie Com. De Eficiență calitate
formarea personalului didactic și did.-aux.r Octombrie perfecționare
- aprobarea graficului serviciului pe școală Septembrie Directori
(elevi și profesori) cu atribuții specifice Adecvare la nevoile şcolii
stabilite în R.O.I.
- aprobarea graficului lucrărilor semestriale Septembrie Responsabil
Octombrie Comisii Metodice
- completarea cataloagelor și documentelor Septembrie Director
școlare Diriginți
Fluidizarea transmiterii tuturor actelor Septembrie Directori, secretar, Eficiență Promptitudine
normative către personalul școlii informatician
Prelucrarea normelor de protecție: PSI, P.M., Septembrie Diriginți, Director adj. Legislație
civilă – pt. elevi și personalul scolii 2012 Procese-verbale ale inspecțiilor
în domeniu

12
Asigurarea consilierii generale și specifice Permanent Directori Eficiență
Adecvarea conținuturilor
Monitorizarea, evaluarea și elaborarea Conform grafic Directori
Eficiență
concluziilor, inspecției școlare în CP, acțiuni ISJ MUREȘ
2.3. Coordonare / Monitorizare
Calitate
metodice în scopul eliminării eventualelor Afişaj cancelarie,
disfuncționalități, creșterea avizier elevi
performanței școlare
Permanent Directori
Aplicarea Regulamentului de ordine Prof. de serviciu Standarde de securitate
interioară Elevi de serviciu Contract de pază cu Poliţia
Stabilirea unor standarde de performanță la Octombrie C.A., C.P.
nivelul unității, în ce privește activitatea Noiembrie Conform nevoilor locale
didactică
Elaborarea unor metode specifice pentru Noiembrie Directori
evaluare, autoevaluare și monitorizare, C.A. C.E.A.C.
Conform standardelor MECTS
pentru asigurarea standardelor naționale
existente
Ianuarie CEAC Eficiență
Proiectarea planului de îmbunătățire Calitate
Analiza chestionare
Septembrie Directori Preluarea sălilor de clasa de către
Analiza eficienței cu care sunt utilizate
2.4. Control/Evaluare

Administrator diriginți pe baza de proces-verbal


spațiile de învățământ
Prof. diriginti Autorizații de funcționare
Valorificarea rezultatelor inspecțiilor Sem. I Directori Legalitate, oportunitate
școlare sanitare și cele efectuate de politie, Administrator Procese-verbale
pompieri, I.T.M. și stabilirea de măsuri de
remediere a eventualelor eficiente
Urmărirea eficientei utilizării Lunar Directori Legalitate, oportunitate
resurselor financiare alocate Contabil-șef Execuţie bugetară
Permanent Directori Legalitate, oportunitate
Asigurarea respectării stricte a
Contabil-șef
legalității la nivelul unității
Secretariat, C.A.

13
Întocmirea și vizarea statelor de plată Lunar Director Legalitate, oportunitate (Legea
Contabil-șef 128/1997)
Secretar-șef
Elaborarea planului de măsuri privind Septembrie Director adj. Legalitate, standarde de securitate
protecția civilă (PSI) (Legea 319)

Stimularea cadrelor didactice cu Conform Directori Implicare


MOTIVARE

activitate profesionala și educativa calendar C.A. Procese verbale State de plată


2.5.

deosebita prin recompensări și prin: Decizii interne


gradație de merit, apreciere în C.P.

Asigurarea prelucrării actelor Permanent Directori Legalitate , claritate


2.7. Formare/ 2.6. Implicare/
Participare

normative C.P., C.A. Procese-verbale

Stimularea cadrelor didactice de a se înscrie Octombrie Director Standarde


Dezvoltare

la grade didactice (C.P. ) Comisii Metodice


prof. si
pers.

Stimularea cadrelor didactice de a se Sem. I Prof. Creț Ioan Standarde


înscrie și susține examene de finalizare a Directori
studiilor
Promovarea colaborării în cadrul colectivelor Permanent Comisii metodice, Atingerea standardelor propuse
2.8. Formarea,

de lucru Directori
dezvoltarea
echipelor

Implicarea profesorilor, părinților și elevilor Lunar Director Atingerea standardelor propuse


în procesul decizional C.A.,C.P.,CRE, CRP

Ședința Comit. reprezentativ al Părinților Noiembrie Directori Atingerea standardelor propuse


2012 Diriginți Regulament de funcţionare C.R.P.

14
Luarea de atitudine fata de situațiile Permanent Directori Eficiență

rezolvarea conflictelor
negative cu discreție și profesionalism C.A. Promptitudine

2.9. Negocierea /
Monitorizarea, negocierea și rezolvarea Permanent Directori Eficiență
disfuncționalităților pentru C.A. Promptitudine
preîntâmpinarea conflictelor majore lider de sindicat
Argumentarea și negocierea (daca este Când este Directori, Adaptare la cerințele specifice
cazul) unor sancțiuni necesar C.A.,
Lider sindical
Completarea bazei de date electronice Septembrie Directori Actualitate, complexitate
pentru existenta personalului didactic, Secretar-șef
didactic auxiliar și nedidactic
Elaborarea criteriilor de evaluare anuala a Directori
3.1. PROIECTARE

Decembrie Calitate
cadrelor didactice, didactic auxiliare și C.A. Fişe de evaluare
nedidactice
Proiectarea activității de formare și Septembrie Director Calitate
perfecționare la nivelul unității Com. Form. Continuă Varietate oferta
Fundamentarea proiectului, planului de Decembrie Director Adaptarea la cerințele specifice
școlarizare pentru anul școlar 2013-2014 C.A, C.P.
3. RESURSE UMANE

Elaborarea proiectului planului de încadrare Ianuarie 2013 Director Proiect plan de încadrare
în concordanță cu strategia de dezvoltare a C.A
școlii
Acoperirea schemelor de încadrare de Septembrie Director Date statistice
preferat cu personal calificat ISJ MUREȘ
3.2. ORGANIZARE

Participarea la cursuri de formare pe diverse Conform calendar Directori Legalitate, calitate


domenii la CCD C.P.

Prelucrarea cadrelor didactice în scopul C.P. Directori Respectarea standardelor


aplicării corecte a legislației în vigoare, Octombrie Responsabilii Comisiilor
ptr. cunoașterea documentelor manageriale
metodice
la nivelul catedrei, atestat profesional,
Criterii de evaluare a competentelor
lingvistice și digitale BAC, evaluare
națională, s.a.

15
Organizarea/dezvoltarea unui punct de Octombrie Resp. Com. Calitate
documentare privind formarea și Perfecționare Varietate oferta
perfecționarea cadrelor didactice Creț Ioan bibliotecar
Informarea ISJ MS asupra modificărilor Permanent Director Promptitudine
survenite în încadrarea cu personal Secretar Respectarea de termene, calitate
Aprobarea statului de personal la Septembrie Director Secretar Calitate Competenta Aprobare ISJ
01.10.2012 (personal didactic auxiliar şi Contabil-șef MUREȘ
nedidactic în funcţie de nevoile şcolii și
actuală situație economică la nivel național)
3.3. Coordonare /

Depunerea dosarelor pentru obținerea Conform Directori Calitate


Monitorizare

gradelor didactice calendarului Resp. Comisie Competenta


perfecționare Baza de date-perfecționare prin grade
prof. Creț Ioan didactice
Sprijinirea cadrelor didactice defavorizate în Permanent Directori Calitate
absolvirea unor cursuri de perfecționare și Inspectori de Adeverințe / Certificate
reconversie profesionala organizate la CCD specialitate - ISJ MUREȘ
Elaborarea de auxiliare curriculare de către Septembrie Directori Atingerea standardelor propuse
cadre didactice cu competente necesare: Noiembrie - Resp. Com. Metodice
Fișe de lucru,teste de evaluare, teme Decembrie
Acțiuni metodice la nivelul scolii Lunar Resp. Com. Competenta, Procese-verbale,
Metodice, Arii Participare
curriculare
Respectarea cu strictețe a Octombrie Directori Calitate,
regulamentelor în vigoare și încadrarea Competenta
3.4. Control - Evaluare

personalului didactic și nedidactic Inspecția tematica


Încadrarea corecta a cadrelor didactice, Permanent Director Legalitate
normare corespunzătoare, salarizare Secretar Inspecția tematică
Contabil-șef
Lecții deschise, demonstrative, Conform Director Legalitate
asistente mai ales în cazul cadrelor didactice grafic Resp. Com. Metodice Fise de asistenta,
debutante sau necalificate sau nou-angajate / Mentori Procese-verbale
în vederea consilierii acestora Grafic

16
Evaluarea anuală a personalului Conform Directori Legalitate
didactic-auxiliar și nedidactic calendarului C.A. Fişe de evaluare
Reactualizarea bazei de date privind 01.10.2012 Resp. Creț Ioan Standarde
perfecționarea curenta și periodica a Secretar Fişe de dezvoltare profesională
fiecărui angajat (pers, didactic, didactic-
auxiliar)
Inspecția de specialitate Conf. grafic Directori Calitate
inspectori de Inspectori de Procese-verbale
specialitate specialitate Note de control
Stimularea cadrelor didactice de Permanent Director Nr. participanți
a participa la programe de perfecționare și de Resp. Com. De Rezultate,
evaluare profesionala organizate perfecționare Resp. Acte doveditoare
3.5. Motivație

de către MECTS, CCD, instituții de Com. Metodice


învățământ superior
Promovarea sistemului de
perfecționare prin credite transferabile
Propunerea pentru obținerea gradațiilor Conform Directori Legalitate
de merit calendarului C.P., C.A. Sindicat Procese-verbale
Fise de evaluare
Implicarea directorilor în instruirea Semestrial Directori Cunoașterea și aplicarea
3.6. Implicare /

personalului în domeniul legislației școlare Conform legislației școlare de către profesorii


Participare

tematica C.P. scolii


Participarea cadrelor didactice la realizarea Conform grafic Cadre didactice Obiectivitate în informare
unor baze de date și programe necesare în ISJ MUREȘ, Informatician, Număr de participanți – Contracte cu
școala pentru buna desfășurare a MECTS Secretar, Secretar MECTS Adeverinţe cursuri
examenelor naționale
Asigurarea cunoașterii de către cadrele Octombrie Director Statistica participării la grade
didactice a etapelor formarii profesionale Prof. Creț Ioan
(def, gr. II, gr. I, doctorat)
, perfecționare periodica obligatorie,
evoluție în ierarhie;
Inscrierea la gradele didactice

17
Participarea cadrelor didactice la Septembrie Profesori Atingerea standardelor

3.7. Formarea /

profesionala și
acțiuni/consfătuiri metodice Responsabilii Statistica participării (inspectori de

Dezvoltarea

personală
Comisiilor metodice specialitate)
Perfecţionarea şi formarea proprie a Permanent Director Atingerea standardelor
tuturor salariaţilor

Formarea echipei de ingineri şi maiştrii Octombrie Directori Pregătirea corespunzătoare a echipei


Dezvoltar
instructori care se vor ocupa de
echipelor
3.8. Formarea /

pregătirea echipei care va participa la


ea

concursul de competenţe în silvicultură

Stabilirea programului de pregătire a echipei Octombrie Directori Atingerea standardelor


de elevi pentru concursul de competenţă în
silvicultură
Rezolvarea cu abilitate și discreție a Permanent Directori Eficiență
diferitelor situații conflictuale ce pot apărea C.A. Sindicat Promptitudine
/ Rezolvarea

intre cadre didactice, intre profesori și Repr. elev


Conflictelor
Negocierea

directori, intre profesori și elevi, pentru Repr. părinte


3.9.

asigurarea unui climat de munca eficient

Rezolvarea contestațiilor prin receptare, Permanent Directori Legalitate


cercetare și soluționare conform legislației, în C.A. Sindicat Promptitudine
mod documentat și corect
Organizarea de întâlniri, elaborarea si Semestrul I Directori, C.E.A.C. Calitate
aplicarea de sondaje de opinie și a unor Consiliul reprez. al Atingerea standardelor propuse
4. PARTENERIATE și

4.1. PROIECTARE

chestionare pentru stabilirea priorităților elevilor și Părinților Analize – C.E.A.C.


PROGRAME

Elaborarea proiectului de activități 01.10.2012 Coord. educativ Legalitate


extrașcolare în parteneriate educaționale Comisia diriginților Standarde
Director
Identificarea nevoilor de educație ale Permanent Directori Legalitate
comunității locale, realizarea proiectelor în C.A.
parteneriat școala – comunitate în folosul Consiliul reprez. al
ambelor părți
Părinților

18
Elaborarea convențiilor și contractelor de Semestrul I Directori, Convenții cadru

ORGANIZARE
parteneriat Ingineri și maiștrii
instructori

4.2. Planificarea colaborării cu politia, Semestrul I Coord. pr. si Legalitate


pompierii, agenți economici, biserica programe Educative
Comisia dirigintilor
Sprijinirea diriginților pentru stabilirea de Permanent Coord. Educativ Rezultatele monitorizând nr.
legături cu: ONG-uri, organe de politie, Comisia diriginților programe
4.3. Coordonare
/Monitorizare

instituții de cultura Legalitate


Colaborarea cu MECTS, ISJ MUREȘ în inițierea, Permanent Coord. educativ Rezult. monitorizând nr.
derularea și monitorizarea proiectelor Repr. Com. diriginți programe
școlare și de tineret Legalitate
Colaborarea cu sindicatele în vederea C.A, C.P. Opriş Claudiu Legalitate
respectării legislației muncii
Raportarea activității unității școlare în lunar Coord. educativ Legalitate
4.4. Control -

domeniul educativ C.A.


Evaluare

Evaluarea programelor și proiectelor lunar Coord. educativ Legalitate


derulate pe tot parcursul informării lor Directori
Inspecția școlară – înștiințarea Conform ISJ Directori Legalitate
profesorilor, părinților și elevilor asupra MUREȘ C.P., C.A. Procese verbale
constatărilor Afișaje
Atragerea de sponsori, oferte de servicii Permanent Directori,C.R.P. Legalitate
Motivare

Acte donaţii
4.5.

Identificarea și valorificarea Eficiență a Permanent Directori, C.R.P. Legalitate


resurselor comunității

19
Participarea tuturor cadrelor didactice, Conform grafic Directori Legalitate
elevilor, la activitățile extracurriculare Coord. educativ Organizare

4.6. Implicare / Participare


planificate la nivelul scolii și la cele înscrise Profesori
în calendarul M.E.C.T.S/ISJ Elevi
pentru anul școlar 2012-2013: Balul Resp. Comisii
Bobocilor,. Serbarea Crăciunului, Balul Metodice
Primăverii, Concursul de competențe în
silvicultură și aniversarea a 120 de ani de la
înființarea școlii.

Întâlniri cu diverși factori, scoli interesate în Sem. I Directori Legalitate


stabilirea de parteneriate și programe Coord. educativ Organizare
comune Profesori, elevi Calitatea ofertei
Organizarea de cursuri de formare în Noiembrie - Coord. educativ Monitorizare date cantitative si
domeniul educativ – în unitate. Decembrie Comisie diriginți calitative
Dezvoltarea echipelor

Întărirea parteneriatului cu Sem. I Directori Monitorizare date cantitative si


4.7. Formarea /

reprezentanți ai comunității în scopul Coord. educativ calitative


obținerii de sponsorizări
Organizarea de cursuri de formare in Noiembrie - Coord. educativ Monitorizare date cantitative si
domeniul educativ – în unitate. Decembrie Comisie diriginți calitative

Întărirea parteneriatului cu Sem. I Directori Monitorizare date cantitative si


reprezentanți ai comunității în scopul Coord. educativ calitative
obținerii de sponsorizări
4.8.Negocierea

Rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte Permanent Directori Statistici


conflictelor
Rezolvarea

între școală și comunitate Consiliul local


/

20
Actualizarea bazei materiale – Septembrie Director Rapoarte periodice
existente și necesare:
- Analiza necesarului cu materiale in Septembrie Director, Documentatie specifica
laboratoarele de chimie, fizica, AEL, C.A.
biblioteca, cabinet psihopedagogic și sala
5.1. PROIECTARE de sport
- Analiza necesarului lucrărilor de reparații Octombrie Contabil-șef
și investiții pentru anul 2013
- Analiza necesarului de reparații Octombrie Secretar
curente
- Asigurarea cu cataloage, tipizate, 1.09.2012 Administrator
carnete de elev, rechizite școlare
5. RESURSE MATERIALE

Decembrie Nr. de achiziții


- Asigurarea cu diplome, certificate,
atestate, acte de studii
Stabilirea priorităților în vederea Lunar Directori Respectare termene
repartizării fondurilor, a mijloacelor fixe Contabil
5.2. ORGANIZARE

și a obiectelor de inventar
Identificarea resurselor extrabugetare Permanent Directori, C.A. Respectare termene
de finanțare

Repartizarea bugetului primit conform legii, După aprobarea Directori, Bugetul aprobat
pe capitole și articole bugetare în funcție de bugetului anual Contabil șef
prioritățile stabilite
Centralizarea datelor privind alocația Lunar Secretar, Respectare termen
5.3. Coordonare

de stat pentru copii și acordarea / semestrial Informatician Legalitate


Monitorizare

burselor școlare Directori Legea 269/2004


Centralizarea datelor privind 01.10.2012 Secretar, Diriginți
Programul social “Bani de liceu”
Realizarea execuției bugetare Trimestrial Director Darea de seamă contabilă
Contabil-șef

21
Audit financiar intern lunar Contabil-șef Legalitate

5.4. Control
ISJ MUREȘ Rapoarte audit

Evaluare
Audit financiar extern Conform
Administrator,
planificare ISJ
Contabil-șef,
Inventarierea anuala și casarea MUREȘ
Director
Îmbunătățirea condițiilor de Permanent Director Raport de constatare
Motivare

desfășurare a activității cu Contabil-șef


5.5.

tehnologie modernă și întreținerea


spațiilor școlare la un standard
ridicat
Asigurarea transparenței elaborării și Permanent Director Darea de seamă
5.6. Implicare
/ Participare

execuției bugetare Contabil-șef contabilă

Asigurarea colaborării intre serviciile: Permanent Director Legalitate


5.7. Negocierea

secretariat și contabilitate, la realizarea unor Secretar


conflictelor
Rezolvarea

situații financiar-contabile dependente de Contabil


normele didactice, încadrare
Negocierea celor mai bune condiții financiare Permanent Director Cererea de oferte
pentru execuția bugetară Contabil-șef
Evaluarea unui raport de analiza a Octombrie CEAC Identificarea
modului în care este reflectat procesul Prof. Chirteș Magdalena indicatorilor specifici
6.1. PROIECTARE

de învățământ la Colegiul Silvic Gurghiu în


IMAGINE

mass-media locala și centrala


6.

Proiectarea acţiunilor de prevenire a Octombrie Directori Plan de acțiuni


actelor de violenţă în şcoală şi în afara ei

22
Menținerea relațiilor permanente cu Sem. I Directori Organizare Eficiență

6.2. ORGANIZARE
presa,mass-media și comunitatea locală Coord. educativ

Organizarea și desfășurarea de conferințe , Sem. I Director adjunct Organizare Eficiență


dezbateri, mese rotunde la care sunt Coord. educativ Proces verbal
invitați reprezentanți ai mass -
mediei,comunităţii
Anunțarea ISJ MS, cu privire la acțiunile Permanent Coord. educativ Studii cantitative
scolii la care participa reprezentanți ai calitative
Monitorizare

mass-mediei, comunităţii
6.3. Control

Monitorizarea permanenta a aparițiilor din Permanent Director adj. Studii cantitative


mass-media cu privire la evenimente Prof. Chirteș Magdalena calitative
deosebite – ale MECTS, ISJ MUREȘ

Revista scolii VLĂSTARE Noiembrie, Colectivul de redacţie Calitate


6.4. Control/

Decembrie Concurs–reviste
Evaluare

şcolare

Asigurarea materialelor necesare Noiembrie, Directori Calitate


Motivare

redactării revistei şi premierea celor mai Decembrie


6.5.

bune articole

Fluidizarea fluxului informațional in Permanent Directori Comunicare


6.6. Implicare/

interiorul unității școlare prin C.A. Eficiență


Participare

selectarea de material informativ de uz


intern
Mediatizarea rezultatelor obţinute la Permanent Director Comunicare
concursurile şcolare în mass-media Eficiență

23
Popularizarea valorilor școlii Octombrie Directori Raportul privind
Coord. educativ starea
Diriginti învățământului în
unitate
Comunicare Eficiență
Conceperea și editarea materialelor de Permanent Directori Colaborare
informare de uz general sau pentru Coord. educativ Eficiență
Dezvoltare echipe

mass-media
6.7.Formare/

Organizarea serbărilor, Noiembrie C.P. Colaborare


aniversarilor,acțiuni metodice – cu Decembrie Toți profesorii Eficiență
diverse ocazii, la care profesorii de Acțiuni metodice la
specialitatea înrudite sunt invitați din nivel de zonă
exterior (serbări de iarna, ziua
națională)
Evitarea cu tact a crizelor de imagine Permanent Directorii Respectarea strictă a
Negociere/
Rezolvare
conflicte

din partea unor cadre didactice, C.A. reglementarilor în


6.8.

evitarea conflictelor de interese vigoare

Prelucrarea actelor normative specifice în Permanent Directori Comunicare Eficiență


domeniu la nivelul tuturor birourilor Secretar Rezolvare la termene
6.9.Formare /

Contabil
dezvoltare

legale
echipe

Rezolvarea sesizărilor, adreselor, s.a. prin Permanent Directori Comunicare Eficiență


echipa de serviciu (director, secretar, Secretar Rezolvare la termene
contabil ) Contabil legale
Administrator

Rezolvarea cu abilitate și discreție a Permanent Directori Statistici


Negociere /
Rezolvare
conflicte

diferitelor situații conflictuale, prin C.A.


6.10.

receptare, cercetare și soluționare conform Lider Sindicat


legislației

24