Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul


Departamentul de Teologie Istorică, Biblică şi Filologie
Disciplina: Patrologie și literatură patristică
Curs: Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu
Seminar: Pr. Asist. Dr. Alexandru Barna

Plan seminarizare
Patrologie și literatură patristică
Anul II, Secția Teologie Pastorală,
Grupele 1-7
Semestrul I al anului universitar 2016-2017

1. Criterii de promovare a seminarului de Patrologie:


- prezenţa studentului la orele de seminar în quantum de minim 70% din totalul întâlnirilor
realizate în timpul semestrului;
- participarea activă la orele de seminar, parcurgerea textelor selectate și a literaturii secundare;
- evaluare scrisă;

2. Tematica seminarului:
„Semnificațiile termenului concept de ἐνέργεια în teologia Sfântului Dionisie Areopagitul și a
Sfântului Maxim Mărturisitorul”

3. Obiectivele seminarului:
- familiarizarea studentului cu viața și opera Sfinților Părinți menționați;
- parcurgerea textelor definitorii despre semnificațiile ἐνέργεια în opera Sfinților Părinți
menționați;
- dezvoltarea capacității studentului de a formula afirmații corecte despre semnificațiile
termenului concept de ἐνέργεια și ale unor termeni relativi față de acesta: δύναμις, οὐσία, ἱεραρχία,
λόγοι, θέωσις;
- dezvoltarea capacității studentului de înțelegere a textului patristic și de formulare, într-o
manieră critică, a înțelegerii proprii cu privire la semnificația teologică a textelor menționate;

4. Literatură principală şi literatură secundară obligatorie pentru seminarul de Patrologie:


(materialele se găsesc în Biblioteca FTOUB și în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”,
București)

literatură principală:
1) SFÂNTUL DIONISIE AREOPAGITUL, Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul,
trad. introd. şi note pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrijită de Constanţa Costea, Ed. Paideea, Bucureşti,
1996.
2) SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, tâlcuiri ale unor locuri cu multe şi adânci
înţelesuri din Sfinţii Dionisie Areopagitul şi Grigorie Teologul, trad., introd. şi note de Pr. D.
Stăniloae, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 2006 (text care reproduce ediţia PSB 81).
3) SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, trad. rom. de Pr. Dumitru
Stăniloae, în: Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, III, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 32008.

1
literatură secundară:
1. Pr. Dumitru Stăniloae, „Introducere”, în vol. SFÂNTUL DIONISIE AREOPAGITUL, Opere
complete..., pp. 7-13.
2. Diac. Ioan I. Ică jr., „Şi totuşi Tradiţia are dreptate. Note pe marginea interpretării Corpusului
Areopagitic”, în vol. Andrew Louth, Sf. Dionisie Areopagitul. O introducere, trad. de Sebastian
Moldovan, studiu introductiv de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1997, pp. 5-26. (cotă BCUB:
2/L80.S4);
3. Jean-Claude Larchet, Sfântul Maxim Mărturisitorul. O Introducere, trad. din lb. franceză de
Marinela Bojin, ed. îngrijită de Pr. Dragoș Bahrim, Iași, Doxologia, 2013, pp. 163-209, 228-243.

5. Literatură secundară opțională:


1. Andrew Louth, Sf. Dionisie Areopagitul. O introducere, trad. de Sebastian Moldovan, studiu
introductiv de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
2. Episcop Alexander Golitzin, Dionisie Areopagitul mistagogul, o lectură monahală, cu
colaborarea Pr. Bogdan G. Bucur, trad. Ierom. Nectarie Dărăban, Sibiu, Deisis, 2015.
3. Jean-Claude Larchet, La théologie des énergies divines. Dès origines à Saint Jean Damascène,
Paris, Cerf, 2010 (în curs de apariție în trad. rom. la Ed. Basilica).
4. David Bradshaw, Aristotle East and West – Metaphysics and the Division of Christendom,
Cambridge University Press, 2004 (trad. rom. de Dragoș Dâscă și Protos. dr. Vasile Bîrzu:
Metafizica energiilor divine și schisma Bisericii, trad. de, Sibiu, Ecclesiast, 2010, în special, cap.
7, pp. 163-195.

6. Evaluare seminar:
- test scris (grilă deschisă), de două ori în timpul semestrului;

7. Programare seminar:
- 14 întâlniri / grupă (2 întâlniri introductive, 4 întâlniri tematică Sfântul Dionisie Areopagitul,
4 întâlniri tematică Sfântul Maxim Mărturisitorul, 1 întâlnire recapitulare, 2 întâlniri evaluări, 1
întâlnire feedback).