Sunteți pe pagina 1din 4

Prof.

Radu Mititelu

PROIECT DE LECȚIE

Data: 23.05.2012

Clasa: a X a D (profil Științele Naturii – 4 ore / săptămână)

Unitatea de învățare: Geometrie vectorială.

Titlul lecției: Ecuațiile dreptei.

Tipul lecției: Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi.

Scopul lecției: Însușirea formulelor și aplicarea acestora în rezolvări de probleme.

Obiective operaționale: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

 Să calculeze distanța dintre două puncte aflate în plan;


 Să determine coordonatele mijlocului unui segment;
 Să afle centrul de greutate al unui triunghi;
 Să scrie ecuația unei drepte determinate de un punct și o direcție;
 Să scrie ecuația unei drepte determinate de două puncte distincte date;
 Să folosească metode variate de rezolvarea a problemelor;
 Să utilizeze corect terminologia și notațiile corespunzătoare.

Metode utilizate: conversația, explicația, rezolvarea de probleme, exercițiul, problematizarea.

Material didactic: manualul, tabla, fișă de lucru.

Bibliografie:

1. P Iambor, A Păduraru - „Matematica - manual clasa a X-a”, Editura Aramis, București, 2005.

2. M Burtea, G Burtea - „Matematică – manual clasa a X-a”, Editura Carminis, Pitești, 2007.

DESFǍŞURAREA LECŢIEI
1. Moment organizatoric:
o verificarea prezenţei şi consemnarea absenţelor în catalog;
o verificarea caietelor şi a materialelor necesare unei bune desfăşurări a orei.

1 Unitatea de învățare: Ecuații ale dreptei în plan


Prof. Radu Mititelu

2. Captarea atenţiei şi trezirea interesului pentru lecţie:


o se verifică prin sondaj tema şi se dau indicaţii pentru acele exerciţii la care elevii au
întâmpinat dificultăţi. Dacă mai mulți elevi din clasă nu au rezolvat o problemă, aceasta
va fi rezolvată în clasă.
3. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare:
o se verifică fixarea noţiunilor predate anterior prin întrebări adresate elevilor și prin
ascultarea unui elev la tablă. Se vor aprecia răspunsurile oferite de elevi iar elevul
ascultat va primi notă.

4. Demonstrarea modului în care elevii vor trebui să rezolve exercițiile din fișă

o Se împart fișele de lucru.


o După împărțirea fișelor se vor rezolva și comenta la tablă câteva exerciții.
o Elevii sunt invitați să rezolve independent unele exerciții din fișă, soluțiile găsite urmând
a fi prezentate la tablă.
o Aprecierea performanțelor elevilor și observații asupra modalităților de rezolvare a
exercițiilor.

5. Dirijarea învățării:
o elevii sunt antrenaţi să lucreze independent problemele 1, 4 de pe fișa de lucru într-un
interval de timp după care problema va fi rezolvată la tablă.
o după rezolvarea problemei 4, elevilor li se cer noi soluții și justificarea folosirii unei
anumite soluții.

6. Asigurarea feed-back-ului :

o se propun spre rezolvare exerciţiile 6, 8.

7. Evaluarea progresului realizat:

o se fac aprecieri verbale, se notează elevii care s-au evidenţiat pozitiv.

8.Tema pentru acasă:

 Problemele rămase pe fișa de lucru, cu excepția problemelor 11, 12 care sunt


temă suplimentară.

2 Unitatea de învățare: Ecuații ale dreptei în plan


Prof. Radu Mititelu

Clasa X – D

Fișă de lucru

1. Să se arate că  ABC , unde A 1, 8 , B  3, 2  , C  9, 4  este isoscel. Determinați lungimea

medianei AM , M   BC  și stabiliți coordonatele simetricului lui A față de M .

2. Să se arate că  ABC este dreptunghic,unde A 10, 4  , B 12,  30  , C  0, 0  .

Pentru M , N mijloacele laturilor AB , AC , determinați lungimea liniei mijlocii MN.

3. Determinați punctul M egal depărtat de punctele:


a) A 1, 2  , B  3,5 , C  6, 6  ; b) A  3, 1 , B  3,5 , C  1, 3 .

4. Se dau punctele A  2, 0  , B  0, 3 , C  4, 1 .

a. Să se afle coordonatele punctului D știind că ABCD este paralelogram.


b. Determinați    , astfel ca punctele A, B, M să fie coliniare, unde M  2  1, 0  .

5. Punctele A  2, 3 și B  3, 7  sunt două vârfuri consecutive ale unui paralelogram iar

M  5, 6  este punctul de intersecție al diagonalelor paralelogramului.

Aflați coordonatele celorlalte vârfuri și lungimea diagonalei AC .

6. Să se determine pe axa absciselor punctul P , astfel încât suma distanțelor de la P la


punctele M 1, 2  , N  3, 4  să fie minimă.

7. Ecuațiile laturilor unui triunghi sunt:

 AB  : x  2 y 1  0 ,  BC  : 5x  4 y  17  0 ,  AC  : x  y  11  0 .

a. Determinați coordonatele vârfurilor triunghiului.


b. Scrieți ecuațiilor liniilor mijlocii ale triunghiului.
c. Care sunt coeficienții unghiulari ai dreptelor date?
d. Găsiți ecuațiile paralelelor la bazele triunghiului prin vârfurile opuse bazelor.
e. Scrieți ecuațiile înălțimilor triunghiului.
f. Calculați lungimile înălțimilor triunghiului.

3 Unitatea de învățare: Ecuații ale dreptei în plan


Prof. Radu Mititelu

8. Se consideră A 1,  1 , B  3, 5 , C  7, 11 vârfurile unui triunghi.

a. Scrieți ecuațiile înălțimilor triunghiului.


b. Determinați coordonatele ortocentrului H al  ABC .
c. Coordonatele centrului de greutate G al  ABC .
d. Calculați coordonatele centrului cercului circumscris O al triunghiului ABC .
e. Demonstrați că O, G, H sunt puncte coliniare.
f. Arătați că HG  2OG .

9. Demonstrați că patrulaterul ale cărui laturi au ecuațiile următoare:


 d1  : 5x  y  13  0 ,  d2  :  x  5 y 13  0 ,  d3  : 5x  y 13  0 ,  d4  : x  5 y  13  0 ,
este pătrat. Calculați aria acestui pătrat.

10. Fie  ABC de vârfuri A  2, 1 , B 1,5 , C  4, 1 .

a. Determinați coordonatele piciorului bisectoarei din A pe BC .

b. Determinați simetricul lui A față de piciorul bisectoarei.

c. Scrieți ecuația bisectoarei din A.

11. În triunghiul ABC se cunosc vârful A  4,  1 , mediana 2 x  3 y  0 și înălțimea

2 x  3 y  12  0 corespunzătoare aceluiași vârf. Să se determine celelalte vârfuri ale


triunghiului.
12. Se consideră triunghiul ABC, cu vârfurile: A  2, 3 , B  4, 1 , C  5, 2  şi punctul D 1, 2  .

Arătaţi că proiecţiile lui D pe laturile triunghiului ABC, sunt trei puncte coliniare.
13. Să se determine pe dreapta 2 x  y  5  0 un punct P , astfel încât suma distanțelor la

punctele A  7, 1 , B  5, 5 să fie minimă.

4 Unitatea de învățare: Ecuații ale dreptei în plan