Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE SUMATIVĂ

Data:
Clasa I
Disciplina: Matematica şi explorarea mediului
Subiectul : Unități de măsură. Surse de energie
Competenţe specifice:
1.4.Efectuarea de adunări şi scăderi, mintal şi în scris, în concentrul 0-
100, recurgând frecvent la numărare;
1.6.Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme;
2.1.Orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu repere/direcții date
folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în față, în
spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, interior, exterior;
6.2.Utilizarea unor unități de măsură neconvenționalempentru
determinarea și compararea capacităților și a lungimilor ;
3.1.Rezolvarea unor probleme prin observarea unor regularităţi din
mediul apropiat.

Obiective operaţionale:
1.Să utilizeze unități de măsură specifice unor situații concrete date;
2.Să măsoare diferite lungimi a unor elemente date;
3. Să selecteze imaginile ce reprezintă instrumente de măsură pentru
lungime;
4. Să stabilească situații de utilizare a surselor de energie;
5. Să rezolve exerciții folosind unități de măsură;
6. Să rezolve probleme folosind unități de măsură;
7. Să compare diferite lungimi prin citirea unor tabele.

Item Foarte bine Bine Suficient


1. Compară diferite înălțimi Compară diferite înălțimi Compară diferite înălțimi
prin interpretarea datelor prin interpretarea datelor prin interpretarea datelor
unui tabel- în 4 situaţii. unui tabel- în 3 situaţii. unui tabel- în 2 situaţii.
2. Măsoară lungimea unor Măsoară lungimea unor Măsoară lungimea unor
obiecte desenate folosind obiecte desenate folosind obiecte desenate folosind
instrumentul sau rețeaua instrumentul sau rețeaua instrumentul sau rețeaua de
de matematică în 3 situaţii. de matematică în 2 matematică în 1 situaţie.
situaţii.
3. Selectează imaginile, Selectează imaginile, Selectează imaginile,
reprezentând instrumente reprezentând instrumente reprezentând instrumente de
de măsură pentru lungime de măsură pentru măsură pentru lungime prin
prin bifare-3 situații lungime prin bifare-2 bifare-o situație
situații
4. Selectează imaginile, Selectează imaginile, Selectează imaginile,
reprezentând utilizări ale reprezentând utilizări ale reprezentând utilizări ale
petrolului prin bifare-3 petrolului prin bifare-2 petrolului prin bifare-o
situații situații situație
5. Rezolvă o problemă Rezolvă o problemă Rezolvă o problemă
interpretând datele interpretând datele interpretând datele
prezentate sub formă de prezentate sub formă de prezentate sub formă de
imagini și conținut textual. imagini și conținut imagini și conținut textual,
textual, cu unele erori parțial.
minore
6. Calculează lungimea Calculează lungimea Calculează lungimea
traseului parcurs în 4 traseului parcurs în 4 traseului parcurs în 4 situații
situații prin măsurare și situații prin măsurare și prin măsurare și efectuarea
efectuarea calculului. -4 efectuarea calculului. -3 calculului. -2 elemente
elemente elemente
7. Rezolvă o problemă Rezolvă o problemă Rezolvă o problemă
interpretând datele interpretând datele interpretând datele
prezentate textual. prezentate textual, cu prezentate textual, parțial.
unele erori minore.
8. Rezolvă corect exerciții de Rezolvă corect exerciții Rezolvă corect exerciții de
adunare și scădere în de adunare și scădere în adunare și scădere în
concentrul 0-100, cu concentrul 0-100, cu concentrul 0-100, cu trecere
trecere peste ordin, trecere peste ordin, peste ordin, utilizând unități
utilizând unități de utilizând unități de de măsură.- 2 situații
măsură.- 6 situații măsură.- 4 situații

Acordarea calificativului final

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral și corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral și corect 5 – 6 itemi; incorect
BINE
/parţial corect restul itemilor
Rezolvă integral și corect 3 – 4 itemi; incorect
SUFICIENT
/parţial corect restul itemilor