Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Facultatea de Ştiinţe economice


Specializarea: Expertiză contabilă şi audit, Anul II, Făgăraş

Student: Goga Adina Elena

SPEŢĂ
SC MIXAM SRL este o societate cu răspundere limitată formată din 3 asociaţi, respectiv două
persoane fizice (A.P. şi A.M.) şi o persoană juridică (SC X SRL). Asociaţii-persoane fizice s-au obligat
prin actul constitutiv să aducă la capitalul social munca pe care o vor desfăşura în societate, respectiv
activitate de marketing/publicitate în vederea atragerii unei clientele stabile a societăţii în valoare de
4.500 lei. Aportul la capitalul social al asociatului-persoană juridică, SC X SRL, constă în acţiunile pe
care aceasta le deţine la societatea SC Y SA. Totodată cei trei asociaţi au vărsat ca aport la capitalul
social suma de 50 lei fiecare.
Verificând conţinutul actului constitutiv, directorul Oficiului Registrului Comerţului a constatat
că există neregularităţi în privinţa constituirii capitalului social al societăţii.
Arătaţi care sunt neregularităţile sesizate cu privire la capitalul social şi la felurile aporturilor
asociaţilor.
Răspuns:
Există două etape în constituirea capitalului social : Prima etapă este subscrierea capitalului
social de către asociaţi sau acţionari, adică angajamentul acestora de a-şi aduce aportul în natura sau în
numerar la formarea capitalului social. A doua etapa este vărsarea capitalului.
Potrivit prevederilor art. 7 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile actul constitutiv al
societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde capitalul social,
cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi
modul evaluării, iar în ce priveşte societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea
nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul
său.

Documentul care stabileste suma corespunzatoare varsamantului este actul constitutiv al


societatii comerciale. Acesta indeplineste rolul de document justificativ pentru contabilitate, impreuna
cu foile de varsamant, care atesta efectuarea operatiunilor in contul deschis in acest scop pe numele
viitoarei societati.

Societatea comerciala nu se poate considera constituita pana la data inmatricularii ei la Oficiul


National al Registrului Comertului.

Când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care
se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea
societăţii, judecătorul delegat, din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de
intervenţie, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înmatriculare, în afară de cazul în care
asociaţii înlătură asemenea neregularităţi. Judecătorul delegat va lua act în încheiere de regularizările
efectuate.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) din legea menţionată anterior capitalul social al
unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale,
care nu pot fi mai mici de 10 lei.
În speţa de faţă observăm că asociaţii-persoane fizice A.P. şi A.M. s-au obligat prin actul
constitutiv să aducă la capitalul social munca pe care o vor desfăşura în societate în valoare de 4.500
lei, iar asociatul-persoană juridică SC X SRL acţiunile pe care aceasta le deţine la societatea SC Y SA,
cei trei asociaţi vărsând ca aport la capitalul social şi suma de 50 lei fiecare. Deşi în aparenţă cei trei
asociaţi au îndeplinit condiţiile legale mai sus arătate cu privire la capitalul social al unei societăţi cu
răspundere limitată, la o privire mai amănunţită în textul legii societăţilor vom observa că nu este aşa.
Astfel că este de înţeles şi legitim faptul că, verificând conţinutul actului constitutiv, directorul
Oficiului Registrului Comerţului a constatat că există neregularităţi în privinţa constituirii capitalului
social al societăţii.
Neregularităţile sesizate de directorul Oficiului Registrului Comerţului derivă din textele de
lege anterior prezentate şi prevederile art. 16 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, care în alin. (1)
prevede că aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate, în alin. (2)
specificându-se că aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic, ele fiind
admise la toate formele de societate şi trebuind vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi
prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. În alin. (4)din Legea nr.
31/1990se arată că prestaţiile în muncă sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea
capitalului social.
După cum se poate observa, aportul în numerar al asociaţilor este în total de doar 150 lei,
încălcându-se astfel dispoziţiile art. 11 alin. (1)din Legea nr. 31/1990 conform căruia capitalul social al
unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei. Nu poate fi luat în considerare
faptul că A.P. şi A.M. s-au obligat prin actul constitutiv să aducă la capitalul social munca pe care o
vor desfăşura în societate în valoare de 4.500 lei deoarece s-ar încălca dispoziţiile alin. (4) din Legea
nr. 31/1990 în care este stabilit imperativ că prestaţiile în muncă sau servicii nu pot constitui aport la
formarea ori la majorarea capitalului social.
Cu privire la faptul că aportul la capitalul social al asociatului-persoană juridică, SC X SRL, ar
consta în acţiunile pe care aceasta le deţine la societatea SC Y SA este evident că nu poate fi luat în
calcul pentru că intră în contradicţie vădită cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
potrivit căruia aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Asociatul-
persoană juridică SC X SRL nu a precizat care este numărul şi valoarea nominală a acţiunilor pe care
aceasta le deţine la societatea SC Y SA, neputându-se calcula valoarea în lei. Pe de altă parte, este de
notorietate faptul că orice valoarea nominală a oricărei acţiuni este fluctuantă şi depinde de multe
variabile.
Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii sunt prevăzute la art. 46 din Legea
nr. 31/1990.
Fondatorii, reprezentanţii societăţii, precum şi primii membri ai organelor de conducere, de
administrare şi de control ale societăţii răspund nelimitat şi solidar pentru prejudiciul cauzat prin
neregularităţi.

S-ar putea să vă placă și