Sunteți pe pagina 1din 72

Doreen Virtue

Tărâmurile Îngerilor Pământeni

Mai multe informatţii despre îîngeri îîntrupatţi, Spirite ale naturii, Magi
sţ i altţi Lucraă tori îîntru Luminaă

Un mesaj plin de iubire, către cititor


A ceasta nu este cartea voastraă obisţ nuitaă cu povesţ ti despre îîngeri sţ i
nici nu este o carte despre îîngeri îîn îîntţelesul obisţ nuit al cuvaî ntului. îîn timp
ce oamenii se gaî ndesc la îîngerii Paă maî nteni ca la binefaă caă tori. aceastaă lucrare
ia termenul ad-literam, dupaă cum vetţi vedea îîn curaî nd. Materialul din aceste
pagini ii poate surprinde sau chiar sţ oca pe aceia dintre voi care sunt
obisţ nuitţi cu o viziune mai traditţionalaă asupra îîngerilor.
Unii omeni poate caă vor îîntţelege gresţ it intentţia acestei caă rtţi, crezaî nd
caă sprijinaă ideea separaă rii pe grupe. Sţ i totusţ i, ceea ce prezint aici este pur sţ i
simplu o descriere a personalitaă tţii asociate, a caracteristicilor
comportamentale sţ i fizice ale îîngerilor Paă maî nteni, asemeni felului de
informatţie gaă sitaă îîn caă rtţile de astrologie. Cei care sunt îîngeri Paă maî nteni se
vor regaă si îîn conceptele acestei caă rtţi; oricum, altţii poate caă vor îîntţelege
gresţ it sau chiar vor protesta îîmpotriva a ceea ce eu ofer aici. Intentţia mea
este saă ajut sţ i saă vindec, dar uneori aceste actţiuni creeazaă controverse.
IÎncaă de caî nd a fost publicataă cartea IÎngerii Paă maî nteni pentru prima
oaraă , îîn 2002, am avut ocazia saă vorbesc cu multaă lume despre material. IÎn
programele mele de certificare, discut despre grupuri îîn profunzime sţ i chiar
îîl ajut pe studentţi saă -sţ i descopere taă raî mul din care provin. Aceste studii au
adus informatţii suplimentare despre noi categorii.
Caî nd am îînceput saă predau pentru prima dataă despre categoriile
îîngerilor Paă maî nteni, am aflat caă unii oameni nu se pot asocia cu acest
subiect. La îînceput, am crezut caă erau "Cei care schimbaă realitaă tţile" "Cel
care-sţ i schimbaă forma", sau "Suflete îîn Evolutţie", asta îînsemnaî nd caă au
experimentat mai multe grupaă ri diferite sţ i nu se pot raporta doar la una.
IÎn cele din urmaă , am realizat caă oamenii respectivi apartţineau unor
noi clase îîncaă nedescoperite. Caî nd am pornit saă le identificaă m, lucrurile au
îînceput saă "sune” îîn cercetarea mea; asţ adar, aceastaă carte este rezultatul
studiilor pe care le-am faă cut asupra noilor grupe. De asemenea, am mai aflat
informatţii suplimentare despre categoriile descrise anterior îîn Îngerii
Pământeni.
Aici vetţi gaă si sţ i o parte din materialele din cartea originalaă Îngerii
Pământeni; oricum, rugaă mintea sţ i intentţia mea este saă vaă bucuratţi de noua
profunzime a informatţiilor care au fost descoperite de caî nd a fost publicataă
pentru prima dataă cartea precedentaă .
Cred caă mai sunt îîncaă vreo caî teva categorii nedescoperite care vor fi
gaă site îîn anii urmaă tori, deci interventţiile sţ i scrisorile voastre îîn legaă turaă cu
acest subiect sunt binevenite.
Toate povestirile din aceastaă carte sunt adevaă rate sţ i totţi cei ale caă ror
maă rturii au fost incluse aici ne-au acordat permisiunea scrisaă pentru ca ele
saă fie publicate. .
Numele din carte sunt de asemenea reale, cu exceptţia a trei persoane
care au solicitat pseudonime sţ i douaă care au cerut saă le fie folosite doar
initţialele.
Le sunt foarte recunoscaă toare tuturor pentru caă au venit îîn
îîntaî mpinarea mea sţ i sţ i-au spus povesţ tile, îîmbogaă tţindu-ne pe totţi prin
îîmpaă rtaă sţ irea experientţelor traă ite.

I. EŞTI UN ÎNGER PĂMÂNTEAN?

Te simtţi diferit de altţi oameni, ca sţ i cum ai fi fost pierdut pe aceastaă


planetaă sţ i te îîntrebi caî nd va veni cineva saă te ia acasaă ? Dacaă este asţ a, atunci
s-ar putea saă fii un IÎnger Paă maî ntean, care este un alt termen pentru
Lucrător întru lumină, Indigo, Cristal, sau oricare alt cuvaî nt utilizat pentru a
descrie o persoanaă care s-a îîntrupat cu scopul special de a ajuta ca lumea saă
fie un loc mai bun.
Fiecare persoanaă s-a naă scut cu o misiune specialaă de a îînvaă tţa sţ i de a
evolua. Fiecare dintre noi alege o temaă pentru viatţaă, sţ i va lucra asupra unor
lectţii de viatţaă cum ar fi raă bdarea, iertarea sau compasiunea.
Dar îîngerii Paă maî nteni mai aleg sţ i o misiune globalaă pe laî ngaă
misiunea personalaă ... sţ i aceastaă misiune globalaă este saă ofere un serviciu
lumii.
Dacaă ai pasiune sau talent pentru a vindeca, a preda sau a-i ajuta pe
altţii, desţ i tu îînsutţi ai probleme cu abuzul de droguri, cu greutatea, provocaă ri
relatţionale sţ i altele asemenea, atunci este posibil saă fii un îînger paă maî ntean.
Dacaă esţ ti foarte sensibil sţ i detesţ ti violentţa sub orice formaă a sa, atunci potţi
saă fii foarte bine un îînger Paă maî ntean.
Desţ i toate sufletele îîsţi au originea din aceeasţ i sursaă Divinaă , mediul sţ i
modul nostru de viatţaă ne modeleazaă deseori personalitatea sţ i
caracteristicile fizice. De exemplu, cei care îîsţi petrec o mare parte din timp
faă caî nd surf pe laî ngaă plajele tropicale vor avea o îînfaă tţisţ are sţ i un
comportament diferit fatţaă de cei care stau ascunsţ i îîn fiecare zi îîn birourile
lor urbane.
De asemenea, toate vietţile pe care le-al traă it îînainte au impact asupra
ta. sţ i asţ a cum te influentţeazaă familia fizicaă , asţ a sţ i familia de origine spiritualaă
îîtţi modeleazaă aspectul, comportamentul sţ i chiar sţ i scopul vietţii. Pe de altaă
parte, interiorul fiecaă ruia este acelasţ i: un licaă r curat, frumos de luminaă
Divinaă . Oricum, ca lucraă tor îîntru luminaă , licaă rirea ta de lumina s-ar putea saă -
sţ i fi petrecut timpul pe taă raî muri ceresţ ti departe de Paă maî nt. Acele vremuri
caî nd erai conectat la taă raî mul îîngeresc, regatul spiritelor naturii sau pe alte
planete au influentţat felul îîn care esţ ti astaă zi. Desţ i saă laă sţ luiesţ ti îîntr-un corp
uman, sufletul taă u se simte asemeni unui caă laă tor printr-o tţaraă straă inaă -
deoarece, îîn esentţaă asta esţ ti.
Nu oricine este îînger Paă maî ntean, desigur - pentru acest rol,
Dumnezeu a chemat cele mai mari sţ i mai straă lucitoare scaî ntei de luminaă
pentru tranzita caă tre Noua Eraă a Paă cii. Acei oameni care nu sunt IÎngeri
Paă maî nteni îîsţi traă iesc vietţile pur sţ i simplu pentru propria evolutţie: odihnaă ,
amuzament. Ei pot paă rea maă rginitţi sau incontestabil nespirituali desţ i sunt
tot scaî ntei Divine de viatţaă. Vietţile lor au fost pur sţ i simplu dedicate
preocupaă rilor umane, paă maî ntene.

Misiunea vitală a Îngerilor Pământeni


Dacaă esţ ti un îînger Paă maî ntean,. atunci esţ ti un lucraă tor puternic îîntru
luminaă , cu o mosţ tenire de vindecaă ri sţ i de miracole, îîn urma sţ i îînaintea ta. Ai
acceptat IÎnsaă rcinarea ta Divinaă de a veni pe Paă maî nt sţ i a-tţi raă spaî ndi
îînvaă tţaăturile sţ i energiile vindecaă toare. Cum s-a derulat îînsaă rcinarea ta paî naă
acum? Dacaă ai avut greutaă tţi îîn adaptarea la viatţa paă maî nteanaă , atunci
probabil caă vei gaă si raă spunsuri, confort sţ i caă laă uzire amintindu-tţi originea
spiritualaă .
Potţi descoperi caă esţ ti un înger întrupat sau un Spirit al Naturii; un Om
Stelar ale caă rui vietţi anterioare au fost extraterestre (ET); un Om al Mării; un
Spiriduş; un Cavaler Paladin, un îîntţelept, care este o Farmazoanaă îîntrupataă , o
Mare Preoteasaă sau un Mag. Esţ ti un lucraă tor sezonier chemat îîn actţiune - un
îînger paă maî ntean poate caă ai avut vietţi anterioare pe Paă maî nt ca îînger
îîntrupat, Spirit al Naturii sau ceva asemaă naă tor, sţ i totusţ i saă fi uitat de aceste
îîncarnaă ri, crezaî nd caă îîn vietţile trecute ai fost om.
Termenul IÎnger Paă maî ntean nu trebuie confundat cu cel de IÎnger
IÎntrupat, care este o categorie a îîngerilor Paă maî nteni. îînvaă tţaînd despre
taă raî mul spiritual originar, vei îîntţelege mai multe despre personalitatea,
comportamentul sţ i spiritul individual.
Dupaă cum am spus, este asemaă naă tor cu felul IÎn care semnele
astrologice solare ne grupeazaă îîn categorii semnificative.

Lucrările mele timpurii despre Îngerii Pământeni


Am accesat pentru prima dataă Informatţii despre îîngerii Paă maî nteni
prin consultatţiile mele private, caî nd ofeream citiri mediumice despre îîngeri
sţ i despre alte subiecte paranormale. Clientela mea era formataă , de obicei, din
Lucraă tori îîntru Luminaă , care amaî nau saă -sţ i IÎmplineascaă misiunea vietţii lor.
Nu voi uita niciodataă primul îînger Paă maî ntean pe care l-am identificat
îîn timpul unei sesiuni. Caî nd i-am scanat umerii, uitaî ndu-maă la aura sţ i la
caă laă uzele ei spirituale, am vaă zut un cordon destul de lat, care se îînaă ltţa din
umaă rul el staî ng. Pe caî nd îîncercam saă observ unde era mergea cordonul, am
raă mas uluitaă . Acolo, rotindu-se deasupra ei, era o navaă spatţialaă care plana!
Niciodataă nu m-au interesat OZN-urile sau extrateresţ trii sţ i chiar gaă seam
îîntregul subiect intimidant. Am ezitat saă -i spun acestei femei ce vaă zusem,
dar am îînvaă tţat saă am îîncredere îîn viziunile mele sţ i saă le furnizez cu
fidelitate, textual clientţilor mei. Am aflat caă dacaă eu nu IÎntţelegeam viziunea,
îîn general, clientţii reusţ eau.
Deci, am inspirat adaî nc sţ i am rostit: "Vaă d ceva ce ar putea fi o navaă
spatţialaă , planaî nd pe deasupra ta".
"O, da", a replicat clienta mea imediat. „A fost cu mine toataă viatţa."
Asta m-a redus la taă cere. Oricum, am ascultat cu mintea deschisaă , cum îîmi
explica faptul caă nava fusese caă laă uza ei permanentaă sţ i protectoare, veghind-
o sţ i oferindu-i informatţii, caî nd avea nevoie. Ea a relatat caă a vizitat nava îîn
timpul viselor.
Curaî nd dupaă aceea, am vaă zut altţi caî tţiva clientţi cu aceeasţ i conexiune
extraterestraă . Din totdeauna am faă cut observatţii despre modelele de
personalitate sţ i de comportament, deci curaî nd am notat caă "Oamenii
astrali", clientţii mei, aveau culori similare ale aurei, ale traă saă turilor faciale,
modele relatţionale sţ i misiuni ale vietţii asemaă naă toare.

Descoperind alte categorii


Multe dintre informatţiile ezoterice pe care le-am primit sunt de la
propriile mele caă laă uze sţ i îîngeri, de la care primesc mesaje îîn timp ce dorm,
sau îîn timpul conferintţelor sau meditatţiilor. Prin aceste mijloace, mi s-a spus
despre celelalte îîntrupaă ri spirituale sţ i am fost sfaă tuitaă saă le caut printre
clientţii mei sţ i printre cel care iau parte la conferintţe.
La îînceput am studiat IÎngerii IÎntrupatţi. Femeile sţ i baă rbatţii din
aceastaă categorie au chipuri angelice, trupuri masive, povesţ ti de relatţii
codependente sţ i sunt ajutoare permanente.
De exemplu, clienta mea Laura este un IÎnger IÎntrupat specific. Este o
asistentaă blondaă foarte dulce sţ i atractivaă , cu forme generoase sţ i curbate sţ i cu
un chip îîn formaă de inimaă . Dupaă ani îîn care a îîncercat saă -sţ i ajute sotţul
alcoolic saă se lase de baă ut, Laura a luat îîntr-un final decizia dureroasaă de a
divortţa. Acum ea cautaă o metodaă de a-sţ i transfera capacitaă tţile sale naturale
de vindecare spre o practicaă individualaă .
Apoi am observat un grup numit Spirite IÎntrupate ale naturii. Clienta
mea Jayne este un membru tipic al acestui grup. Cu un paă r rosţ u, tuns sţ i
aranjat asemeni unul elf, sţ i cu un trup subtţire, desţ irat, Jayne arataă asemeni
unei persoane care ar purta îîncaă ltţaări verzi de elf cu vaî rf curbat sţ i cu clopotţei.
Este un crescaă tor profesionist de caî ini sţ i un avocat pasionat al drepturilor
animalelor, sţ i a rupt logodna deoarece logodnicul el a vrut saă se mute din
muntţii unde crescuse ea.
"EI a plaă nuit saă se mute îîn orasţ ", a explicat Jayne. M-asţ ofili sţ i asţ muri
dacaă nu asţ traă i îîn mijlocul naturii - mal ales dacaă m-asţ muta îîn orasţ , unde
copacii sunt practic inexistentţi."
Multţi ani am presupus caă aceste categorii erau singurele categorii de
unde proveneau IÎngerii Paă maî nteni: IÎngerii IÎntrupatţi, Spiritele Naturii sţ i
Oamenii stelari. Caî nd am discutat despre aceste categorii cu studentţii mei de
la consiliere spiritualaă , cam 80% din el au recunoscut o afinitate cu unul din
cele trei grupuri. Am avut chiar sţ i studentţi adunatţi îîn grupuri dupaă membrii
clanului spiritual. I-am vaă zut strigaî nd, raî zaî nd îîmpreunaă sţ i exclamaî nd, "IÎntr-
adevaă r? Sţ i tu? Sunt chiar asţ a!" pe maă suraă ce schimbau povestiri despre viatţa
paă maî nteanaă , din perspectiva taă raî mului lor.
Dar îîntotdeauna existau studentţi care nu se puteau regaă si îîn nici o
categorie. "Dar cum raă maî ne cu noi, oamenii?", au îîntrebat ei.
Fiul meu, Grant, a furnizat îîntr-un sfaî rsţ it raă spunsul. Urma cursul meu
de certificare de Practician îîn Terapia IÎngerilor îîn North Miami, tţinaî nd un
scurt discurs îîn fatţa clasei, despre folosirea lumaî naă rilor îîn ritualuri,
incantatţii. Grant a studiat un timp spiritualitatea Wicca sţ i avea o multţime de.
cunosţ tintţe de îîmpaă rtaă sţ it. La sfaî rsţ itul discursului saă u, s-a IÎntors caă tre
audientţaă sţ i a zis: "Sţ tiu care este ce-a de-a patra categorie de Lucraă tori IÎntru
Luminii ... sţ tiu, pentru caă fac parte din aceastaă categorie. Sunt acela dintre
noi care sunt Magi. Mari Preotese, Magicieni sţ i Farmazoane, totţi IÎntrupatţi."
Un suspin colectiv s-a ridicat din audientţaă, urmat de exclamatţii ca:
"Da! Aceasta are ataî t de mult sens!" sţ i ,.Aceasta este ceea ce sunt!".
Aprecierea lui Grant a sunat a fi realaă sţ i îîntr-adevaă r a atins o coardaă îîn
inimile participantţilor la curs.
De atunci, am studiat sţ i am intervievat multţi oameni din acest grup,
pe care îîi numesc acum IÎntţeleptţii. Oricaî nd predau sau scriu despre subiect,
primesc confirmarea caă acest grup puternic de Lucraă tori îîntru Luminaă se
leagaă de aceastaă categorie.
Phyllis este îînsaă sţ i personificarea acestui grup pe care i-am vaă zut sţ i
intervievat Ea are o fatţaă ovali sţ i ochii mari, iar privirea ei pierdutaă vorbesţ te
despre un om care vede dincolo de universul fizic. IÎsţi poartaă paă rul lung; sţ i
are o purtare elegantaă , aproape regalaă . Caî nd Phyllis a vaă zut filmele Negurile
din Avalon, Staă paî nul inelelor sţ i Harry Potter sţ i piatra filozofalaă , imediat sţ i-a
amintit de abilitaă tţile straă vechi, magice pe care le avea odataă . Phyllis sţ tie de
asemenea caă a fost arsaă pe rug, deoarece a fost vraă jitoare îîntr-o viatţaă
anterioaraă .
IÎnvaă tţaăturile mele primare includ o a cincia categorie numitaă
"Intrusţ ii." Acesţ tia sunt suflete care intraă îîn mod aleator îîntr-un trup de adult,
îîn asţ a fel îîncaî t îîsţi pot îîndeplini scopurile vietţii faă raă saă treacaă prin copilaă rie sţ i
adolescentţaă. IÎn timp ce Intrusţ ii sunt suflete îînalt evoluate care servesc unor
misiuni importante, am realizat caă ei nu sunt de fapt îîngeri Paă maî nteni ca
origine. Mai degrabaă , Intrusţ ii reprezintaă un proces. Din acest motiv, nu sunt
inclusţ i îîn aceastaă carte.
Lucrarea de fatţaă include noile grupuri pe care le-am descoperit de
caî nd a fost publicataă pentru prima dataă Îngerii Pământeni. Acum avem
clasificaă ri sţ i informatţii legate de multţi oameni care au fost consideratţi
îînainte "Cei care schimbaă realitaă tţile", "Cei care îîsţi schimbaă forma" sau
"Suflete îîn Evolutţie" (categoriile lumilor amestecate). Simt caă sunt multe
grupe îîncaă nedescoperite, pe care le vom gaă si de asemenea. îîn mod clar,
acesta este un domeniu care necesitaă mult studiu empiric.

Efectele vindecătoare ale acestei cunoaşteri


Caî nd am îînceput saă discut îîn mod public acest concept, mi-am dat
seama caă riscam saă fiu îîntţeleasaă gresţ it, asţ a caă mi-am limitat discutţiile la
cursurile mele de certificare, pentru caă studentţii care participau erau
receptivi îîntr-un mod special. Chiar sţ i atunci, asţ teptam aprofundarea
cursului, îînainte de a vorbi despre îîngeri îîntrupatţi, Spirite ale Naturii,
îîntţeleptţi sţ i Oameni Stelari.
De fiecare dataă caî nd discutam informatţiile, studentţii exprimau o
usţ urare uriasţ aă sţ i urma vindecarea. Iataă cum caî tţiva dintre îîngerii Paă maî nteni
studiatţi pentru aceastaă carte sţ i-au descris reactţiile la descoperirea originii
lor spirituale:
"IÎncaă de caî nd am aflat, m-am simtţit usţ urat. Nu m-am mai simtţit ataî t
de ciudat sţ i îîn sfaî rsţ it aveam senzatţia caă apartţin unui loc."
"Odataă ce am îînvaă tţat despre taă raî mul meu, Am realizat caă nu era nimic
raă u îîn felul îîn care m-am purtat."
"Maă ajutaă saă aflu caă nu sunt singurul care simte astfel."
"Din totdeauna am sţ tiut caă eram diferit sţ i acum existaă o explicatţie
care are sens."
"IÎn sfaî rsţ it, am îîntţeles de ce trebuia saă ajut oamenii cu orice pretţ . Paî naă
acum nu am sţ tiut niciodataă de ce aveam acest impuls."
Acest efect vindecaă tor, îîmpreunaă cu impulsurile caă laă uzelor mele sţ i
faptul caă primeam continuu informatţie, m-au îîncurajat saă continui studierea
acestui fenomen.
Am îînceput saă scriu aceastaă carte de mai multe ori, îînsaă paî naă acum
nu paă rea a fi niciodataă momentul potrivit saă discut subiectul ataî t de deschis.
Am scris despre aceasta îîntr-un capitol numit "îîngeri îîntrupatţi, Spirite ale
Naturii, Intrusţ i sţ i Oameni stelari", IÎn cartea mea Vindecarea cu Îngeri. De
asemenea am scris un articol pe aceastaă temaă , care a fost reprodus îîn caî teva
publicatţii metafizice sţ i pe site-ul meu. Capitolul sţ i articolul au atras multaă
atentţie. La fiecare prelegere, membrii audientţei cereau mai multe detalii, sau
îîmi cereau saă le identific taă raî mul lor spiritual
Asistenta mea executivaă anterioaraă , Bronny Daniels, s-a identificat a fi
un Om Stelar, de prima dataă caî nd am delimitat categoriile. (Ca multţi Oameni
Stelari, Bronny este un maestru Reiki). Ea rezona mai ales cu Pleiadele (un
grup de stele îîn Emisfera Nordicaă ) sţ i mi-a spus caă de douaă ori a avut
contacte spontane îîn care a auzit limba din Pleiade. Bronny m-a sustţinut cu
taă rie saă scriu aceastaă carte sţ i îîn final, dorintţa ei m-a motivat saă o fac,
deoarece am simtţit caă este timpul potrivit.
Am scris o propunere pentru carte, pe care am îînaintat-o la Hay
House, editura mea, sţ i mi s-a spus: "Vom vorbi despre aceasta, la îîntaî lnirea
urmaă toare." Am îînceput saă cred caă acest subiect este poate prea ciudat,
pentru a fi luat îîn considerare de ei.
Bronny sţ i prietenii el, Oameni Stelari s-au rugat ca Hay House saă fie
de acord saă publice cartea despre IÎngerii Paă maî nteni. Nu numai caă Hay House
a spus da, dar a fost de acord sţ i saă publice versiunea actualizataă , pe care o tţii
acum îîn maî naă !
Pasul nostru urmaă tor a fost saă studiem oamenii care se îîncadrau îîn
tema îîntrupaă rilor variate ale IÎngerilor Paă maî nteni. Prima dataă i-am îîntrebat
pe abonatţii la Buletinul meu informativ, prietenii Stelari ai lui Bronny sţ i pe
cei care au completat programul meu de Practician îîn Terapia cu IÎngeri. Mi-
am imaginat caă voi primi doar caî teva opinii. Imaginatţi-vaă caî t de surprinsaă
am fost saă descopaă r caă sondajul a circulat pe internet sţ i caă am primit sute de
raă spunsuri!

Caracteristicile Îngerilor Pământeni


Sunt caracteristici care se aplicaă tuturor îîngerilor Paă maî nteni sţ i
caracteristici unice fiecaă rei categorii. Capitolele acestei caă rtţi descriu
caracteristicile individuale ale fiecaă rui grup precum sţ i numitorii comuni care
li se aplicaă - inclusiv urmaă torii:
- Se simt diferiţi, separaţi sau înstrăinaţi de ceilalţi. Totţi îîngerii
Paă maî nteni pe care i-am îîntaî lnit, intervievat sau observat au spus caă se simt
"diferitţi de ceilaltţi." Pentru toate lumile, mal putţin cea a IÎntţeleptţilor, aceastaă
caracteristicaă continuaă la maturitate.
Kelly, care este un IÎnger IÎntrupat, descrie senzatţia astfel:
„Maă simt de parcaă nu maă îîncadrez nicaă ieri. Din totdeauna am simtţit
caă eram o proscrisaă social. Caî nd eram la liceu, ceilaltţi copii îîmi spuneau caă
eram ciudataă . Obisţ nuiam saă o iau extrem de personal sţ i maă gaî ndeam,
Nimeni nu maă place.
Asţ fi plaî ns ore îîntregi. Maă simtţeam ataî t de neajutorataă , îîmi paă rea raă u
pentru mine, deoarece nu sţ tiam de ce maă percepeau asţ a diferitaă .
Eram hotaă raî taă saă maă îîncadrez îîn societate sţ i îîmi doream enorm ca
totţi saă maă iubeascaă . Dar singurul lucru care m-a ajutat saă simt caă asţ apartţine
omenirii, era saă fac ceva pentru altţi oameni. Mai taî rziu, am devenit
consţ tientaă despre faptul caă multţi oamenii profitau de amabilitatea mea.
Acum caă îîntţeleg originea mea de IÎnger IÎntrupat, sunt capabilaă saă
privesc situatţia dintr-o perspectivaă diferitaă . Este îîn regulaă saă fii diferit. Este
îîn regulaă saă fiu eu. Asţ a se sţ i presupune caă ar trebui saă fiu. Acum nu trebuie saă
mai fac lucruri pentru altţii, pentru a-i face saă maă iubeascaă ."
Multţi IÎngeri Paă maî nteni au fost necaă jitţi sau abuzatţi verbal, din cauza
îînfaă tţisţ aării, îînclinatţiilor sţ i comportamentului lor diferit.
Dupaă cum îîsţi amintea Terry, un Om stelar, „Surorile mele mereu maă
prezentau ca fiind cea care fusese aruncataă dintr-un OZN”. Acum, Terry
realizeazaă graă untele de adevaă r din ironiile surorilor sale sţ i vorbele lor nu o
mai deranjeazaă .
- Sensibilitate sporită la alţi oameni, substanţe chimice sau
violenţă sub orice formă. IÎngerii Paă maî nteni au dificultaă tţi caî nd se aflaă îîn
multţime, simtţindu-se bombardatţi de emotţiile intense sţ i senzatţiile fizice
emanate de ceilaltţi oameni. Cei mai multţi IÎngeri Paă maî nteni au îînvaă tţat saă
evite substantţele chimice puternice aflate îîn maî ncare, îîn produsele de
curaă tţenie sţ i îîn cosmetice, din cauza reactţiilor alergice. Violentţa sub orice
formaă le inspiraă repulsie IÎngerilor Paă maî nteni, inclusiv certurile, sţ tirile
negative din presaă sţ i filmele violente. Oamenii îîi numesc deseori pentru
aceastaă îînsusţ ire, spunaî nd: "Esţ ti prea sensibil!". Sţ i totusţ i, aceastaă
sensibilitate este un dar sacru, pe care IÎngerii Paă maî nteni îîl aduc pe aceastaă
planetaă , permitţaîndu-le saă sţ tie intuitiv unde sunt necesare serviciile lor. Ei nu
sţ i-ar putea bloca sensibilitatea, nici dacaă ar îîncerca!
IÎngerul Paă maî ntean Shelly spune: "Nu mi-a plaă cut niciodataă saă maă aflu
îîn aglomeratţie sţ i îîn locuri unde este zgomot si dezordine. Adesea, nivelul
meu de empatie este mai mult o problemaă decaî t o binecuvaî ntare. Deseori
maă simt raă vaă sţ itaă sţ i dezorientataă la cea mai usţ oaraă cresţ tere energeticaă . Am
dificultaă tţi îîn a locui cu altţi oameni, asţ a caă îîmi este cel mai bine caî nd stau
singuraă ."
- Un simţ puternic al scopului. Chiar dacaă IÎngerul Paă maî ntean nu
sţ tie îîn mod precis care este scopul saă u, existaă sentimentul caă misiunea
include a-i îînvaă tţa sţ i a-i vindeca pe altţii. Iataă cum a formulat un IÎnger
IÎntrupat, numit Stav: "Dintotdeauna am sţ tiut caă misiunea vietţii mele a fost saă
predau; saă vindec sţ i saă servesc sţ i saă -mi îîndeplinesc rolul îîn a ajuta lumea
noastraă tulbure. Desţ i nu sunt sigur la ce m-am angajat, sunt dispus saă ajut".
- Un trecut plin de relaţii frustrante. IÎngerii Paă maî nteni sunt adesea
crescutţi de paă rintţi indisponibili emotţional, sau abuzivi. Ca adultţi, ei pot
atrage prieteni sţ i iubitţi abuzivi Multţi îîngeri Paă maî nteni au relatţii amoroase
cu parteneri infideli, abuzivi verbal sau fizic, sau care nu se implicaă îîn relatţie.
Unii îîngeri Paă maî nteni sunt "trimisţ i" îîn familii disfunctţionale îîn chip de copil
care actţioneazaă ca un catalizator vindecaă tor. Acesţ ti tineri îîngeri Paă maî nteni
se simt ca sţ i caî nd ar fi adoptatţi, deoarece nu se pot asocia deloc cu paă rintţii
sau cu fratţii lor. Sţ I îîntr-adevaă r acestea sunt familiile lor fizice sţ i nu familiile
spirituale. Altţi îîngeri Paă maî nteni se angajeazaă îîn situatţii familiale
provocatoare îîn asţ a fel îîncaî t pot progresa foarte repede îîntr-o singuraă viatţaă.
Doar un angajament puternic pare saă rupaă vraja azvaî rlitaă asupra relatţiilor
lor ulterioare.
- Necunoscuţi le spun problemele lor, precum şi lucruri foarte
personale. IÎngerilor Paă maî nteni li s-a îîntaî mplat, de-a lungul îîntregii vietţi, saă
fie acostatţi de persoane complet necunoscute, care le-au cerut ajutorul sau
le-au dezvaă luit detalii intime despre vietţile lor. Oamenii le spun adesea,
îîngerilor Paă maî nteni: "Existaă ceva îîn ceea ce te privesţ te, care maă face saă pot
avea îîncredere îîn tine".
Alisann spune:;,Aceasta mi s-a îîntaî mplat toataă viatţa. Chiar dacaă stau
îîntr-o cameraă plinaă de oameni, cineva veni la mine sţ i-mi va spune cele mai
intime informatţii faă raă saă îîl rog s-o facaă ". Acest lucru este adevaă rat mai ales
printre îîngerii îîntrupatţi, ca sţ i caî nd membrii celorlalte categorii au îînvaă tţat
cum îîsţi pot utiliza limbajul trupului, pentru a descuraja acest obicei.
- Arată mai tineri decât vârsta lor cronologică. Poate pentru caă
maă naî ncaă mai saă naă tos, fac exercitţii sţ i au grijaă de ei, mai bine decaî t ceilaltţi -
sau poate caă este aspectul lor spiritual - îîngerii Paă maî nteni par deseori mai
tineri decaî t vaî rsta lor cronologicaă . Aproape fiecare îînger Paă maî ntean cu care
am stat de vorbaă a relatat caă oamenii sunt sţ ocatţi caî nd aflaă vaî rsta lor realaă .
Un îînger Paă maî ntean a spus caă i s-a cerut un act de identitate caî nd a vrut saă
cumpere alcool, desţ i era trecutaă bine de 30 ani. Exceptţia o reprezintaă
îîntţeleptţii, al caă ror paă r devine grizonat prematur sţ i a caă ror expresie facialaă
sobraă poate saă -i facaă saă paraă mai maturi decaî t vaî rsta lor cronologicaă .
- Este posibil să aibă un istoric de dependenţe personale şi
familiale. Fie caă este vorba despre maî ncare, droguri, alcool, tţigaă ri, relatţii sau
toate la un loc, unii îîngeri Paă maî nteni se refugiazaă . îîn a accepta substantţe sau
influentţe exterioare, pentru a amortţi durerea de a se simtţi diferitţi sţ i intimida
datoritaă misiunii lor îîn viatţaă. Un îînger Paă maî ntean s-a descris astfel: „Mi se
paă rea mai usţ or saă fac fatţaă vietţii, caî nd foloseam droguri sţ i alcool. Aceste
substantţe mi-au adus o senzatţie caă mi-e capul usţ or sţ i un sentiment de
amortţealaă , care mi-au permis saă uit de ce maă .aflam aici. Drogurile îîmi
puneau misiunea pe plan secund. Pe atunci, era mai mult o problemaă dacaă
meritaă sau nu saă fac asţ a ceva”.
- Aud un sunet în ureche. Cei mai multţi îîngerii Paă maî nteni (desţ i nu
totţi) au sesizat un sunet foarte ascutţit îîntr-una din urechi. Sunetul poate
îînsotţi situatţii stresante, sau poate apaă rea din senin. Multţi îîngeri Paă maî nteni
consideraă acest lucru ca o tulburare enervantaă , dar sunetul reprezintaă , de
fapt, o informatţie codificataă , venitaă din taă raî mul îîngerilor Paă maî nteni, ca saă -i
ajute saă se ridice deasupra problemelor Paă maî ntene. EI mai include sţ i
instructţiuni sţ i caă laă uzire pentru misiunea îîngerilor Paă maî nteni. Din fericire,
îîngerii Paă maî nteni pot solicita mental cerului saă reducaă volumul sau
îînaă ltţimea sunetului, îîn asţ a fel îîncaî t saă nu le mai raă neascaă urechile.
Aceasta este o carte pentru sţ i despre tine! Doresc din tot sufletul saă te
ajute saă -tţi vindeci raă nile pe care probabil caă le-ai suferit, ca rezultat al
senzatţiei caă te simtţi diferit, caă esţ ti extrem de sensibil, extrem de creativ, sau
caă te simtţi îîn afara parametrilor, a normelor, a asţ teptaă rilor celor din jurul taă u
sţ i a unor organizatţii.

Cum să ştii din ce categorie faci parte


Fiecare capitol descrie unul sau mai multe grupuri cunoscute de
îîngeri Paă maî nteni. Citesţ te fiecare capitol, pentru a descoperi taă raî mul de
origine. Fii atent la semnalele trupului, cum ar fi contractţiile nervoase,
reactţiile musculare, sau o senzatţie de deja-vu. Dacaă descoperi caă ai
caracteristici din mai mult de un singur taă raî m (sau din nici unul) poate caă
esţ ti dintr-o categorie îîncaă nedescoperitaă , sau din amestecul a douaă sau mai
multe categorii.
Fiecare categorie are caracteristici unice ale ochilor, aceasta fiind o
metodaă de a afla grupul din care provine cineva. Potţi ruga de asemenea
prietenii taă i deschisţ i caă tre nou saă te ajute îîn determinarea grupei de care
apartţii. IÎn plus, absolventţii programelor mele de Practician îîn Terapia
IÎngerilor sţ i ai Intuirii îîngerilor îîtţi pot oferi caă laă uzire competentaă despre
diverse categorii. Unii dintre ei tţin chiar sţ i simpozioane pe aceastaă temaă .
Nu conteazaă de pe ce taă raî m esţ ti, deoarece esţ ti un copil iubit al
Creatorului. Tu, ca oricine altcineva, ai un scop important îîn viatţaă sţ i sunt
foarte fericitaă caă ai ales saă te îîntrupezi pe Paă maî nt, îîn aceste vremuri.

II. ÎNGERII ÎNTRUPAŢI

Relataă rile despre îîngerii IÎntrupatţi dateazaă cel putţin din vremea
Apostolului Pavel, care le scria Evreilor (Iudeilor): „Nu uitatţi saă -i tratatţi cum
se cuvine pe straă ini, deoarece faă caî nd asta, faă raă saă sţ tie, unii vor trata îîngeri”.
Caă rtţile mele Viziuni Angelice, Viziuni Angelice II sţ i Îngerul meu Păzitor (Hay
House, 2007) includ istorisiri ale oamenilor care au îîntaî lnit persoane care
sunt îîngeri îîntrupatţi.
Unii îîngeri iau, pentru scurt timp, îînfaă tţisţ are umanaă , pentru a preveni
o tragedie - sţ i apoi dispar faă raă urmaă , îînainte ca oamenii implicatţi saă aibaă
ocazia saă le multţumeascaă . Totusţ i, sunt altţi îîngeri îîntrupatţi care aleg saă -sţ i
traă iascaă îîntreaga viatţaă îîntr-un trup omenesc - sţ i sunt probabil printre cei
mai dragi Lucraă tori IÎntru Luminaă pe care tţi-i potţi imagina.

Când te uiţi în ochii unui înger întrupat vezi iubire duioasă, pură,
necondiţionată.

IÎngerii îîntrupatţi au tendintţa:


- Saă aibaă fetţe duioase, îîn formaă de inimaă ;
- Saă se scuze sţ i saă spunaă : "îîmi pare raă u", îîn mod frecvent;
- Saă "arate" ca nisţ te îîngeri (ataî t femeile caî t sţ i baă rbatţii);
- Saă aibaă buze arcuite sţ i ochii mari ca de caă prioaraă , care radiazaă
inocentţaă sţ i iubire;
- Saă aibaă probleme cu pofta crescutaă de maî ncare sţ i cu greutatea;
- Saă fie ajutoare calificate, cum ar fi profesori, îînsotţitori de zbor,
asistente sau consilieri;
- Saă -sţ i deschidaă paă rul la culoare, sau saă -l facaă mai luminos (nu
conteazaă care este rasa lor geneticaă );
- Saă fie foarte îîncrezaă tori îîn oameni;
- Saă le fie greu saă spunaă nu sţ i saă se simtaă vinovatţi caî nd altţii îîi ajutaă ;
- Saă iubeascaă îîngerii sţ i au colectţii de statui cu IÎngeri, caă rtţi, bijuterii,
etc.
- Saă aibaă îîngeri paă zitori suplimentari;
- Saă paraă caă straă lucesc, avaî nd o auraă uriasţ aă îîn jurul lor;
- Saă se îîndraă gosteascaă de potentţialul cuiva sţ i saă îîncerce saă o
instruiascaă pe acea persoanaă pentru a o conduce caă tre maă retţie;
- Saă aibaă relatţii cu dependentţi de alcool sţ i droguri;
- Saă raă maî naă îîntr-o relatţie mai mult timp decaî t o fac persoanele
obisţ nuite.

Dupaă cum am mentţionat îîn Capitolul 1, fiecare grup are traă saă turi
unice ale ochilor. IÎngerii îîntrupatţi au ochi plini de inocentţaă puraă sţ i duioasaă .
Ei radiazaă iubire neconditţionataă , asemeni ochilor unui pui de caă prioaraă .
Sunt îîntrebataă adesea despre IÎngeri Reîîncarnatţi. Termenul de
IÎntrupat este mai potrivit totusţ i decaî t Reîîncarnat. E posibil ca un îînger saă
traă iascaă mai multe vietţi îîn formaă omeneascaă , dar dacaă ultima, cea mai
recentaă , a fost angelicaă , caracteristicile traă deazaă adevaă ratele lui origini
spirituale.
Multţi îîngeri îîntrupatţi se luptaă cu probleme de saă naă tate, mai ales de
fibromilagie, sindromul oboselii cronice sţ i probleme ginecologice. Louise L.
Hay, autoarea lucraă rii Vindecă-ţi trupul, spune caă problemele de saă naă tate ale
femeilor provin din "negarea sinelui sţ i respingerea feminitaă tţii", iar tumorile
fibroide sţ i chisturile provin din "îîngrijirea unor raă ni produse de un partener
sţ i dintr-o lovituraă dataă ego-ului feminin".
Aceste simptome pot saă se aplice, îîn mod egal, la îîngerii îîntrupatţi -
ataî t la baă rbatţi, caî t sţ i la femei, care, atunci caî nd îîntaî lnesc oameni, se uitaă
dincolo de suprafatţaă sţ i le vaă d talentele interioare, divinitatea sţ i potentţialul.
IÎngerii îîntrupatţi îîmpart aceste traă saă turi cu IÎngerii din lumea spiritualaă , care
se concentreazaă numai asupra frumusetţii interioare sţ i îîndeamnaă oamenii saă -
sţ i îîmbunaă taă tţeascaă talentele naturale, pentru a face ca lumea saă fie un loc mai
bun.
IÎngerii îîntrupatţi au deseori prieteni sţ i iubitţi care îîsţi mascheazaă
potentţialul de a avea dependentţe. Acesţ ti îîngeri privesc aceste relatţii ca o
"sarcinaă ", îîncercaî nd saă -i ajute pe ceilaltţi saă -sţ i îînfraî ngaă propriile îîndoieli sţ i saă
se concentreze asupra punctelor tari sţ i asupra darurilor lor. Din nefericire,
asta duce adesea la relatţii frustrante pentru ambele paă rtţi. IÎngerii îîntrupatţi
simt caă îîncearcaă zadarnic saă -i vindece si saă -i redreseze pe parteneri, iar
acesţ tia îîi îîntreabaă : "De ce îîncerci saă maă schimbi?". Multţi îîngeri îîntrupatţi
viseazaă caă dacaă ar fi faă cut suficient pentru partenerii lor, sau le-ar fi oferit
îîndeajuns de multaă iubire, acesţ ti oameni s-ar fi vindecat, îîn cele din urmaă .
Totul e îîn regulaă , ataî ta timp caî t aceste persoane cred caă au nevoie de
vindecare - sţ i caă sunt gata saă se vindece.
Experientţa mea cu clientţii care au suferit probleme ginecologice,
probleme la saî n sţ i la prostataă mi-a relevat caă acesţ tia suferaă de asemenea sţ i
de sindromul "femeilor sţ i baă rbatţilor care iubesc prea mult”. Nu se poate saă
oferi prea multaă dragoste. Oricum, caî nd o persoanaă oferaă iubire sţ i apoi
suferaă pentru faptul caă nu este apreciataă sţ i nu i se raă spunde cu tot ataî ta
iubire, furia adunataă se poate manifesta îîn simptome fizice.
Multţi îîngeri îîntrupatţi au povesţ ti de relatţii abuzive, asţ a caă dacaă retţin
emotţiile toxice legate de aceste abuzuri, trupurile lor e normal saă protesteze.

Energie, greutate şi hrană


Predispozitţia caă tre sindromul oboselii cronice reprezintaă un alt
indiciu despre natura îîngerilor îîntrupatţi, deoarece toate grupurile îîngerilor
Paă maî nteni sunt extrem de sensibile la energie. Sţ i totusţ i, îîngerii IÎntrupatţi pot
fi extrem de vulnerabili la energiile toxice sţ i la pierderile de energie, din
cauza predilectţiei lor de a fi "femei sţ i baă rbatţi care iubesc prea mult".
IÎngerii IÎntrupatţi sunt mai apropiatţi de oameni sţ i este mai probabil saă
lucreze îîn corporatţii mari, comparativ cu alte tipuri de îîngeri Paă maî nteni.
IÎngerii IÎntrupatţi au nevoie saă exerseze ocrotirea energeticaă sţ i
tehnicile de curaă tţare, asţ a cum sunt descrise îîn sectţiunea urmaă toare. Altfel
este ca sţ i caî nd cineva ar merge prin furtunaă , dezbraă cat. Un IÎnger IÎntrupat,
numit Kelly, spune caă acest obicei a ajutat-o enorm. Ea explicaă : "Ori de caî te
ori un coleg de muncaă era îîn apropiere, sau se oprea saă -mi vorbeascaă , maă
simtţeam absolut secataă . Puteam saă jur caă îîmi fura energia. Curaî nd dupaă
aceea, am citit despre oamenii care au «caî rlige» îîn scutul lor energetic, pe
unde energia lor se îîntinde îîn afaraă sţ i îîtţi extrag din energia ta.
Dupaă ce am observat ce se îîntaî mpla, am folosit exercitţiile din carte,
pentru a-mi proteja energia. La scurt timp dupaă aceea, persoana respectivaă a
îîncetat saă se mai apropie de mine".
Preocuparea de a avea grijaă de energia lor îîi ajutaă de asemenea pe
IÎngerii IÎntrupatţi saă evite saă foloseascaă hrana pentru a-sţ i sprijini vitalitatea.
Multţi IÎngeri IÎntrupatţi sunt maî ncaă ciosţ i sţ i se îîntaî mplaă destul de des ca acesţ ti
Lucraă tori îîntru Luminaă saă aibaă surplus de greutate. Yasmin, un IÎnger
IÎntrupat, spune:
"Fiind dependentaă de ciocolataă , primesc zilnic, din paradis, amintiri
adorabile. Ca urmare, îîmi este foarte greu saă continuu faă raă ciocolataă ".
Hrana le oferaă IÎngerilor IÎntrupatţi o metodaă de a reveni cu picioarele
pe paă maî nt, caî nd se simt cu capul îîn nori; sţ i este de asemenea un debusţ eu
pentru stres, mai ales felurile crocante, saă rate, cum ar fi chipsurile sau
popcornul.
Se pare caă motivul pentru care ataî t de multţi IÎngeri IÎntrupatţi sunt
obezi nu este fiindcaă maă naî ncaă excesiv, ci pentru caă folosesc graă simea ca scut
energetic. Au dificultaă tţi îîn a slaă bi, chiar sţ i cu diete stricte sau cu exercitţii.
Acest lucru este îîntaî lnit mai ales printre IÎngerii IÎntrupatţi care sunt masori
terapeutici, sau printre cei care folosesc îîn alt mod, atingerea vindecaă toare.
Ei absorb emotţiile toxice ale clientţilor sţ i trupurile lor se umflaă asemeni unor
buretţi care absorb apa.
Cu trupurile lor voluptoase, cu fetţele lor adorabil de frumoase sţ i cu
coafurile elaborate, femeile IÎngerii IÎntrupatţi arataă ca nisţ te regine
planturoase. Li se spune adesea: "Ai un chip ataî t de frumos. Dacaă ai slaă bi, ai fi
minunataă ". Actritţele Delta Burke sţ i Elizabeth Taylor sunt exemple de IÎngeri
IÎntrupatţi, cu aceste caracteristici fizice.
Baă rbatţii IÎngeri IÎntrupatţi sunt tipul de ursuletţ voinic, cum ar fi actorul
John Goodman; sau aceia cu fetţe duioase sţ i fecioresţ ti, cum ar fi actorul John
Dye (Andrew din emisiunea TV Atins de un înger),

Protecţia
IÎnainte de a iesţ i îîn ploaie, îîmbraci o hainaă . IÎn mod similar, este nevoie
saă -tţi îîmbraci "haina de energie", de fiecare dataă caî nd te angajezi saă ajutţi pe
cineva. Caî nd îîtţi deschizi inima caă tre altaă persoanaă , te deschizi de asemenea
pentru a primi energia rezidualaă pe care o emanaă - teama pe care ar putea saă
o directţioneze caă tre tine. Asta nu îînseamnaă caă nu trebuie saă -i ajutţi, dar este
ca sţ i caî nd i-ai ajuta pe cei care au stat îîn ploaie o vreme: s-ar putea saă fie
murdari de noroi sţ i nu-i ajutţi cu nimic, dacaă te murdaă resţ ti sţ i tu. Cu alte
cuvinte, caî nd îîi ajutţi pe altţii saă -sţ i curetţe gaî ndurile sţ i emotţiile, toxinele
eliberate pot ajunge la oricine se afla îîn apropiere - inclusiv la tine, cel care
ajutaă .
Acela dintre voi care sunt IÎngeri IÎntrupatţi au tendintţa saă fie "inimile
saî ngeraî nde" ale categoriilor îîngerilor Paă maî nteni, sţ i mai ales voi trebuie saă
vaă amintitţi saă folositţi tehnici de apaă rare, îînainte de a îîncepe orice muncaă de
vindecare. Altfel suntetţi expusţ i la depunerea de graă simi suplimentare pe
trup, pentru a vaă proteja sţ i a vaă izola. Graă simea suplimentaraă nu provine, îîn
mod obligatoriu, din excesul de maî ncare sţ i vetţi constata caă greutatea nu se
va micsţ ora, datoritaă unor diete sţ i exercitţii. Oricum, caă ptusţ eala de graă sime
este o formaă de protectţie pe care o putetţi schimba cu un strat de energie
protectoare, sau ocrotitoare.
E nevoie doar o clipaă pentru a te proteja energetic. IÎn mod ideal, ar
trebui saă faci asta îînainte de orice sesiune de ajutorare/vindecare -
indiferent dacaă este plaă titaă , sau este o sesiune voluntaraă . De asemenea, nu
conteazaă dacaă persoana pe care o ajutţi este un necunoscut, un pacient, un
membru al familiei, sau un prieten. Sţ i nu conteazaă caî t timp dureazaă sesiunea
de îîntrajutorare - poate fi un scurt moment, sau zile îîntregi. Oricaî nd esţ ti pe
punctul de a ajuta pe cineva, protejeazaă -te.
Sţ i totusţ i, dacaă uitţi saă te protejezi îînainte de sesiune, mai potţi saă te
protejezi sţ i in timpul sţ edintţei. Niciodataă nu este prea taî rziu saă te protejezi;
oricum, paî naă atunci este posibil saă fi absorbit ceva balast psihic, asţ a caă potţi
saă te angajezi îîntr-o curaă tţire ulterioaraă . (Urmaă toarea sectţiune descrie acest
proces).
Chiar sţ i numai intentţia de a te proteja cu un scut de luminaă sţ i energie,
duce la producerea sa. Este gata faă cut. Chiar nu potţi gresţ i sau nu tţi se poate
interzice accesul la scutul de luminaă sau de energie. Oricine are aceastaă
intentţie, primesţ te imediat rezultate, faă raă exceptţie.
Protectţia îînseamnaă a te vizualiza, a te simtţi sţ i/sau a te gaî ndi la tine ca
fiind îînconjurat îîntr-un cocon de luminaă . Aceastaă luminaă este esentţa
îîngerilor; este o entitate vie, iubitoare, inteligentaă pe care ai chemat-o saă te
îînconjoare sţ i saă te protejeze. Nu te îîngrijora. Aceastaă luminaă vine
îîntotdeauna din Lumina Divinaă a Creatorului nostru. Asţ a numitele fortţe ale
îîntunericului nu au aceastaă luminaă pe care s-o poataă îîmpaă rtţi cu altţii (nu caă
ar face asta, chiar dacaă ar putea). Deci, caî nd te protejezi nu potţi chema, din
gresţ ealaă , o energie mai joasaă .
Te potţi îînvaă lui îîn culori variate de luminaă , îîn functţie de intentţia ta. Sţ i
saă sţ tii caă intentţia ta de a te îînconjura co aceastaă luminaă nu-tţi va fi refuzataă .
Oricine cere, va primi, faă raă exceptţie (desţ i, uneori, ego-ul îîncearcaă saă ne
convingaă de altceva, sţ i te rog saă nu ascultţi de acea voce!).
Iataă culorile coconului de luminaă sţ i caracteristicile lor:
- Lumina albă: Aceastaă invocaă îîngerii din jurul taă u saă te îînconjoare faă raă
îîntrerupere. IÎngerii te protejeazaă sţ i se asiguraă caă esţ ti îîn sigurantţaă sţ i protejat.
- Lumina roz: Este lumina pe care o invoci caî nd esţ ti cu o persoanaă
negativaă , care este obsedataă de problemele sale. Lumina roz trimite energie
iubitoare caă tre oricine vorbesţ te cu tine sţ i simultan, trimite energie iubitoare
caă tre interiorul taă u. Nimic nu poate straă bate acest scut roz, îîn afara
gaî ndurilor sţ i a energiilor iubitoare.
- Lumina verde smarald: Te vezi sau te simtţi îînconjurat de aceastaă
luminaă , oricaî nd vrei saă vindeci vreun dezechilibru îîn trupul taă u fizic. Trupul
taă u absoarbe aceastaă luminaă , oriunde are nevoie de energie vindecaă toare.
- Lumina purpurie: Imagineazaă -te îînvaă luit îîntr-o luminaă de un purpuriu
regal, care îîtţi îînaltţaă frecventţa spiritualaă , permitţaîndu-tţi saă te ridici deasupra
problemelor sţ i saă contactezi cel mal îînalt nivel de caă laă uzire Divinaă . Lumina
purpurie alungaă orice energie joasaă , entitaă tţi sau spirite lumesţ ti.
- Lumina curcubeu: Te vezi sau te simtţi purtaî nd o hainaă îîn dungile
curcubeului, care cresţ te abilitatea ta de a conduce energie vindecaă toare
caă tre tine sau caă tre ceilaltţi.

Dacaă vrei, te potţi îînveli îîn straturi de luminaă multicoloraă , pentru a


invoca toate efectele benefice ale diferitelor culori. De exemplu, potţi
vizualiza un strat triplu de luminaă , primul de luminaă albaă pentru energie
angelicaă , urmat de un strat de luminaă verde smarald pentru vindecare sţ i
apoi o luminaă purpurie pentru a-tţi ridica consţ tiintţa caă tre cel mal îînalt
adevaă r.
Potţi saă utilizezi de asemenea scuturile pentru a-i proteja pe cei dragi,
casa, vehiculele, orasţ ul sau tţara sţ i lumea. Folosesţ te aceastaă metodaă pentru a-
tţi imagina oameni, obiecte, locuri sau zone îînconjurate de luminaă
vindecaă toare.

Curăţarea
Este posibil saă . uitţi saă te protejezi îînaintea vreunei sţ edintţe, asţ a îîncaî t
ar trebui saă faci o curaă tţire energeticaă îîn mod regulat, pentru a spaă la efectele
fricii din propriile tale gaî nduri sau din gaî ndurile altora. Oboseala este
principalul simptom al absorbtţiei acestor energii joase. Acest tip de obosealaă
nu raă spunde la cofeinaă , somn sau exercitţii. Senzatţia de obosealaă profundaă
este cronicaă , deoarece provine din surse straă ine trupului taă u fizic.
Nu te îîngrijora, totusţ i ... potţi îîndepaă rta cu usţ urintţaă cauza, la fel sţ i
efectul saă u, oboseala.
Dupaă fiecare sţ edintţaă de vindecare sau de îînvaă tţare, sau oricaî nd te
simtţi obosit, folosesţ te tehnicile de curaă tţare energeticaă .
Propriile tale caă laă uze sţ i îîngeri te pot îînvaă tţa metode care tţi se
potrivesc numai tţie, dar aici sunt caî teva dintre preferatele mele:
- Tăierea legăturilor: Acesta este un pas esentţial pentru totţi
vindecaă torii sţ i profesorii. Fiecare dintre studentţii sţ i clientţii taă i atasţ eazaă de
line corzi eterice, atunci caî nd cred caă au nevoie de ceva de la tine. Apoi, dupaă
sţ edintţaă, ei trag energie din tine. De asemenea, pot trimite energie toxicaă prin
corzi, caă tre tine. Aceasta este un proces de cele mai multe ori inconsţ tient,
desţ i corzile sunt vizibile clarvaă zaă torilor sţ i palpabile celor care au
clarsimtţire.
Pentru a taă ia corzile, pur sţ i simplu rostitţi urmaă toarele, cu voce tare
sau mental:

„Arhanghele Mihail, te rog vino la mine acum şi taie corzile fricii


care îmi secătuiesc energia şi vitalitatea.”

Dacaă esţ ti îîntr-adevaă r gata saă eliberezi aceste corzi, Arhanghelul


Mihail îîtţi va îîndeplini dorintţa, imediat, Uneori, oamenii se agatţaă de corzi din
cauza unei nevoi nesaă naă toase "de a fi necesar". Dacaă aceasta este situatţia,
cere-i Arhanghelului Mihail saă te ajute saă te eliberezi de temerile din spatele
acestei dorintţe. (Amintesţ te-tţi caă arhanghelii pot fi, îîn acelasţ i timp, alaă turi de
oricine îîi cheamaă sţ i caă ei nu au restrictţii de spatţiu sţ t timp.)
- Baie cu sare marină: Dacaă nu existaă nici un ocean îîn apropiere
pentru a putea îînota, îîtţi poate fi de ajutor o baie îîn cadaă , cu apaă caldaă îîn care
se dizolvaă sare marinaă . Sarea puraă curaă tţaă energiile toxice din pori.
Bineîîntţeles caă trebuie folositaă o sare naturalaă , faă raă colorantţi artificiali sau
arome sintetice, îîn asţ a fel îîncaî t saă nu introduci sţ i mai multe chimicale îîn
corpul taă u.
- Conectarea la natură: Apropierea de plante sţ i animale furnizeazaă o
pauzaă binevenitaă de la lumina artificialaă , frecventţele electromagnetice,
sunetul telefoanelor sţ i de la presiunea venitaă din partea altor oameni. De
asemenea, plantele curaă tţaă energiile negative din corpurile noastre mental,
emotţional sţ i fizic.
Caî nd te simtţi obosit, plimbaă -te îîn naturaă .
Dacaă tţii o plantaă laî ngaă pat, ataî t ea, caî t sţ i zaî nele el pot conduce caă tre
tine energia de curaă tţare, îîn timp ce dormi.

Îngeri şi pretenţii
IÎngerii îîntrupatţi sunt naă scutţi pentru a ajuta sţ i a vindeca, sţ i vin pe
Paă maî nt pregaă titţi pentru a-sţ i juca rolul. Oricum, aceastaă raî vnaă poate crea
dificultaă tţi, dacaă nu este echilibrataă .
De exemplu, îîngerii IÎntrupatţi au ataî ta optimism (sţ i Iubire) pentru
omenire îîncaî t le este adeseori dificil saă spunaă nu. Instruirea îîn privintţa
raă spunsului la pretentţiile cuiva, faă cutaă cu ajutorul unul consilier, un curs, o
carte sau o casetaă de auto-perfectţionare poale fi necesaraă , deoarece multţi
îîngeri îîntrupatţi îîsţi spun nu lor îînsţ isţ i ca o formaă de auto-negare, îîn timp ce
spun da, tuturor celorlaltţi.
IÎngerii îîntrupatţi deseori se scuzaă caî nd cer ajutor, sau nu le cer altora
saă facaă ceva sţ i apoi reprosţ eazaă faptul caă nimeni nu-i ajutaă sţ i caă ei trebuie saă
facaă toataă treaba. Aceasta poate avea ca rezultat un "complex de
martir/victimizare", îîn care îîngerii îîntrupatţi cred caă se profilaă de ei sţ i nu
realizeazaă caă singuri au creat acele situatţii.
Unii îîngeri îîntrupatţi se simt vinovatţi caî nd solicitaă ajutor - chiar dacaă
cer asistentţaă IÎngerului lor paă zitor - de teamaă saă nu-i "deranjeze". Uneori,
aceastaă teamaă este o consecintţaă a anilor caî nd au fost sţ icanatţi sţ i abuzatţi
verbal îîngerii îîntrupatţi cred caă este ceva îîn neregulaă cu ei, asţ a caă au impresia
caă nu meritaă ajutor. Ei pot dezvolta un model de auto-sabotare - sţ i astfel
îîndepaă rteazaă oportunitaă tţile.
Modul de vindecare îîn aceastaă situatţie este saă -sţ i restructureze
îîntreaga mentalitate legataă de „a primi”. Asta îînseamnaă caă acesţ ti îîngeri
trebuie saă îîntţeleagaă caă pot oferi sţ i îîi pot ajuta mai mult pe ceilaltţi, dacaă mai
îîntaî i îîsţi permit lor îînsţ isţ i saă primeascaă . De exemplu, dacaă se simt obligatţi saă
fie vindecaă tori, poate caă au nevoie de un centru de vindecare, bani pentru
publicitate, un calculator sau alte echipamente. Poate caă au nevoie îîntaî i de
venituri suplimentare, pentru a paă raă si slujba care le raă pesţ te timpul dedicat
vindecaă rii.
Legat de aceasta, unii îîngeri Paă maî nteni - inclusiv îîngerii îîntrupatţi - au
dificultaă tţi îîn acceptarea banilor pentru tratamentele lor de vindecare.
Aceasta poate reprezenta o problemaă îîn cazul îîngerilor îîntrupatţi care vor saă -
sţ i paă raă seascaă slujbele de care depind financiar. Dacaă ei ar accepta bani
pentru vindecarea spiritualaă sau pentru consiliere, sţ i-ar putea permite saă
renuntţe serviciu sţ i saă devinaă vindecaă tori sau profesori cu normaă îîntreagaă .
Este important pentru client sţ i pentru vindecaă tor saă facaă schimb de
energie, îîn timpul sţ edintţelor de vindecare si de îînvaă tţare. Cu alte cuvinte,
clientul sau elevul trebuie saă ofere ceva la schimb. Aceasta poate consta îîn
bani, maî ncare, servicii sau o donatţie caă tre organizatţia caritabilaă favoritaă a
vindecaă torului sau îînvaă tţaătorului. A îîncuraja clientul sau elevul saă returneze
cumva din ce a primit, este o parte a procesului de vindecare, oferit de un
îînger îîntrupat.
Multţi îîngeri îîntrupatţi suferaă de "dezechilibre legate de predare sţ i
primire". Legea cererii sţ i a ofer tei spune caă oricaî nd oferim, primim îîn mod
automat. Acesta este fluxul sţ i nucleul Universului. Este clar caă îîngerii
îîntrupatţi îîsţi petrec o mare parte din timp, oferind. De fapt, cei mai multţi
dintre ei lucreazaă îîn profesii ajutaă toare, cum ar fi medicinaă , îînvaă tţaămaî nt,
consiliere sau îîn industria turisticaă . Oricum, ei blocheazaă deseori fluxul
primirii pentru ei îînsţ isţ i, prin autosabotaj, auto-negare sţ i cheltuieli faă raă rost.
Energia femininaă este o energie receptivaă si caî nd o femeie îînger
îîntrupat oferaă prea mult, ea se poate dezechilibra, îîntrucaî t are prea multaă
energie masculinaă . Aceasta se aplicaă , de asemenea, sţ i îîngerilor îîntrupatţi
baă rbatţi. Faptul de a oferi continuu, faă raă saă îîsţi facaă timp pentru ei îînsţ isţ i,
reprezintaă un alt motiv pentru care îîngerii îîntrupatţi pot suferi de obosealaă .
Afirmatţiile pentru a vindeca acest dezechilibru sunt: „Primesc binele
cu bunaă vointţaă" sţ i "Cu caî t îîmi dau voie saă primesc mai mult, cu ataî t sunt mai
capabil saă -i ajut pe ceilaltţi". Dacaă îîngerii îîntrupatţi vor rosti aceste vorbe îîn
mod repetat sţ i vor adopta obiceiul auto-raă sfaă tţului, vor fi cu mult mai
deschisţ i saă primeascaă IÎn diferite moduri - cum ar fi, saă accepte ajutor îîn
misiunea lor. îîngerii îîntrupatţi saă naă tosţ i sţ i echilibratţi îîsţi dau seama caă
accelereazaă planul de pace al lui Dumnezeu, dacaă lucreazaă ca o echipaă ,
ceraî nd sţ i primind ajutor unii de la ceilaltţi.
IÎngerii îîntrupatţi se simt foarte confortabil atunci caî nd urmeazaă reguli
sţ i se tem saă le îîncalce. Sunt extrem de muncitori - deseori îîncercaî nd saă
atingaă perfectţiunea îîn carieraă . De fapt, studiile oferite de îîngerii îîntrupatţi
pentru aceastaă carte au fost minutţios pregaă tite sţ i bine organizate,
comparativ cu studiile furnizate de celelalte categorii. Aceste caracteristici îîi
fac saă fie foarte potrivitţi saă lucreze îîn pozitţii institutţionale sau academice.
Multţi îîngeri îîntrupatţi lucreazaă îîn spitale, sisteme sţ colare sţ i linii
aeriene. Femeile îîngeri îîntrupatţi sunt angajate adesea ca asistente,
profesoare, îînsotţitoare de zbor sau orice alt serviciu care cere o inimaă
iubitoare si o raă bdare de sfaî ntaă . M-am gaî ndit îîntotdeauna caă , tocmai de
aceea, multţi îînsotţitori de zbor sunt îîngeri îîntrupatţi - deoarece, la urma
urmei, îîngerii sunt obisţ nuitţi saă zboare!

Vieţile personale ale Îngerilor Întrupaţi


Deoarece îîngerii îîntrupatţi sunt atractivi fizic sţ i au inimi mari,
iubitoare, rareori au probleme îîn alegerea partenerilor sau prietenilor
romantici. Dificultatea lor constaă îînsaă îîn gaă sirea relatţiilor care saă -i
îîmplineascaă . îîngerii îîntrupatţi îîsţi vaă d partenerii lor romantici sţ i prietenii ca
pe nisţ te potentţiali pacientţi, pe care îîi pot ajuta sţ i îînvaă tţa. Ei abordeazaă noile
relatţii, cu îîntrebarea: "Cum pot ajuta aceastaă persoanaă ?"
Dupaă cum am mentţionat mai devreme, îîngerii îîntrupatţi deseori se
îîndraă gostesc de dependentţi de anumite vicii sţ i îîncearcaă saă -i vindece.
IÎn cazul unei prietenii, deseori joacaă un rolul de consilier. De
exemplu, îîngerii îîntrupatţi pot asculta ore îîntregi problemele prietenilor.
Caî nd îîncearcaă saă vorbeascaă despre propriile lor probleme, prietenii lor
sfaî rsţ esc brusc conversatţia.
Aceasta este o altaă situatţie, îîn care vietţile îîngerilor îîntrupatţi sunt
dezechilibrate, îîn legaă turaă cu ceea ce oferaă sţ i ceea ce primesc.
Oare cine ascultaă necazurile lor?
Dupaă cum am mentţionat mai devreme, e posibil ca îîngerii îîntrupatţi saă
fi fost "trimisţ i" îîn familii disfunctţionale cu rolul de îînger paă zitor - asţ a caă ei se
simt straă ini de familiile îîn care s-au naă scut sţ i chiar se îîntreabaă dacaă nu
cumva au fost adoptatţi, deoarece nu au nimic îîn comun cu membrii familiilor
respective. Acesţ tia nu se simt ca o "familie" pentru îîngerii îîntrupatţi sţ i îîn
realitate, nici nu sunt membrii familiei, sunt suflete straă ine, pe care îîngerii
îîntrupatţi s-au oferit voluntar saă le ajute, venind îîn trup omenesc sţ i traă ind
îîmpreunaă cu ei.
Avaî nd îîn vedere tendintţa lor de a vedea binele sţ i potentţialul din
ceilaltţi, îîngerii îîntrupatţi raă maî n deseori îîn relatţii nesaă naă toase - mult mai mult
decaî t ar raă maî ne o persoanaă obisţ nuitaă .
Pamela, un îînger îîntrupat, îîsţi descrie modelul de relatţie amoroasaă ,
astfel: "Atrag baă rbatţi care au inimi raă nite sţ i chiar au nevoie de vindecare.
Raă maî n optimistaă caă se vor vindeca sţ i caă iubirea mea îîi va transforma, dar
aceasta nu se îîntaî mplaă . Mi-este foarte greu saă termin aceste relatţii sţ i îîmi ia
mult timp saă procesez durerea si separarea."
IÎngerii îîntrupatţi se implicaă adeseori foarte rapid îîn relatţii; curaî nd
dupaă prima îîntaî lnire, se pot decide saă "fie stabili", saă se caă saă toreascaă , saă se
logodeascaă , sau saă locuiascaă îîmpreunaă cu noul partener. îîngerul îîntrupat
Elizabeth spune: "Dintotdeauna am îînceput saă devin serioasaă îîn privintţa
unui baă rbat, imediat dupaă ce l-am cunoscut, desţ i existau lucruri care nu-mi
plaă ceau la el."
Deoarece îîngerii îîntrupatţi sar orbesţ te îîntr-o caă snicie sţ i se caă saă toresc
pentru prima oaraă caî nd sunt foarte tineri, ei pot avea mai multe caă saă torii sau
relatţii asemaă naă toare caă laă toriilor. Multţi IÎngeri IÎntrupatţi cu care am discutat
pentru aceastaă carte, se aflau la a treia sau la a patra caă saă torie. Avuseseraă un
nou sotţ sau sotţie la fiecare zece ani, sau cam asţ a ceva. Din nou gaî nditţi-vaă la
Elizabeth Taylor, ca fiind un exemplu concludent.
Multţi IÎngeri îîntrupatţi au dificultaă tţi îîn a pune capaă t relatţiilor
nesaă naă toase cu iubitţii, prietenii sau membrii abuzivi din familie. Asemeni
jucaă torilor dependentţi de jocuri de noroc, ei cred caă dacaă vor continua saă
îîncerce, paî naă la armaă relatţia va reusţ i.
IÎngerii IÎntrupatţi traă iesc dupaă Regula de Aur sţ i nu vor saă -i abandoneze
pe ceilaltţi, deoarece se tem foarte mult saă nu fie ei îînsţ isţ i abandonatţi. De
asemenea sunt nehotaă raî tţi îîn legaă turaă cu sinceritatea nevoilor sţ i
sentimentelor proprii. Asţ adar, IÎngerii îîntrupatţi suferaă îîn taă cere îîn relatţii,
caă raî ndu-sţ i singuri nefericirea. IÎn cele din urmaă , ating un punct îîn care nu
mai sunt îîn stare saă suporte mai mult. Atunci este momentul caî nd IÎngerii
IÎntrupatţi fie pleacaă , fie îîl îîndepaă rteazaă pe cei de laî ngaă ei.
Acesţ ti îîngeri pot avea, de asemenea, prietenii sţ i relatţii amoroase
dezechilibrate sţ i nesaă naă toase. Prieteniile lor se bazeazaă tot pe a da si a primi
- dar, îîn general, procesule unilateral, deoarece IÎngerii IÎntrupatţi sunt mereu
cei care ajutaă sţ i niciodataă cei "ajutatţi". Se presupune caă îîntr-o relatţie cu
IÎngerii IÎntrupatţi, acesţ tia sunt cei mai puternici drept pentru care "prietenii"
se simt îîndreptaă tţitţi la consiliere gratuitaă sţ i sţ edintţe de vindecare nelimitate.
Paî naă la urmaă , îîngerii IÎntrupatţi ies epuizatţi din acest tip de "prietenie
asimetricaă ". IÎsţi dau seama caă "prietenii" nu sunt interesatţi de ei ca persoane,
ci nu mai de modul îîn care îîi pot ajuta. IÎngerii IÎntrupatţi se pot simtţi prinsţ i
îîntr-o mlasţ tinaă a vinovaă tţiei ca sţ i caî nd sţ i-ar abandona prietenii la nevoie.
"Legea atractţiei" îîi mai face saă -sţ i piardaă interesul îîn privintţa prietenilor care
nu le îîmpaă rtaă sţ esc convingerile.
IÎngerilor IÎntrupatţi le este de mare ajutor sprijinul primit mal ales de
altţi îîngeri care îîntţeleg despre ce este vorba. Grupul îîn 12 pasţ i Al-Anon sţ i Co-
Dependentţii Anonimi le oferaă un suport minunat IÎngerilor IÎntrupatţi care
îîncearcaă saă -sţ i vindece relatţiile. De asemenea, grupele de studiu pentru un
curs îîn Miracol reprezintaă locuri puternice, unde te potţi vindeca de
vinovaă tţie. E posibil saă îîntaî lnitţi IÎngeri IÎntrupatţi la orice eveniment sau îîn
orice loc îîn care sunt implicatţi îîngerii, cum ar fi seminarii angelice, magazine
angelice sau grupuri de studiu care analizeazaă texte despre aceste fiintţe
ceresţ ti.
Fiecare relatţie este o "îînsaă rcinare", cu potentţial pentru ca ambii
parteneri saă îînvetţe sţ i saă evolueze. Nimeni nu este victimaă îîn relatţii - totţi sunt
alesţ i, fie consţ tient fie la nivel sufletesc.
IÎngerul IÎntrupat, Nicole, spune: „M-am aflat îîn patru relatţii
asemaă naă toare unei caă saă torii. Toate au fost cu baă rbatţi care erau indisponibili
emotţional sţ i abuzivi, infideli sţ i dependentţi de droguri. Desţ i prietenii sţ i
familia credeau caă sunt o victimaă , sţ tiam caă ei nu ar putea saă vadaă niciodataă
ceea ce am vaă zut eu îîn sufletele acestor baă rbatţi. Sţ tiam caă , la un anumit nivel,
îîi ajutam saă -sţ i îînaltţe vibratţia.
Ultima mea relatţie a fost cea mai dificilaă sţ i dureroasaă . IÎntr-o zi maă
uitam pe fereastraă sţ i îîi spuneam lui Dumnezeu caă nu mal puteam raă maî ne îîn
aceastaă relatţie. IÎn acel moment, am auzit îîngerii spunaî ndu-mi: „sţ tim caă este
dureros; te rugaă m saă mai stai îîncaă putţin. M-am simtţit total iubitaă sţ i am avut
taă ria saă -mi termin misiunea cu acel baă rbat Acum sunt cu un baă rbat blaî nd
care este sufletul meu pereche sţ i care se aflaă pe calea sa spiritualaă . El sţ tie caă
sunt un îînger Paă maî ntean sţ i maă iubesţ te asţ a cum sunt”.

Întinde-ţi aripile şi zboară!


Ochii unul îînger îîntrupat sunt plini de compasiune si iubire. Reflectţia
unei dureri personale este evidentaă , dar este depaă sţ itaă de imaginea Iubirii
Divine. IÎngerii îîntrupatţi privesc dincolo de suprafatţaă sţ i vaă d potentţialul din
fiecare persoanaă .
Prin contrast, ochii unul Spirit îîntrupat al Naturii reflectaă
zburdaă lnicie puraă , jucaă usţ aă. Ochii îîntţeleptţilor au privirea paă trunzaă toare sţ i
parcaă privesc departe, ca cei care sţ i-au caî sţ tigat cu greu lectţiile.
IÎngerii îîntrupatţi au traă saă turile clasice ale îîngerilor pe care i-au
surprins artisţ tii îîn ataî tea tablouri. Ei arataă ca nisţ te îîngeri - fie caă sunt baă rbatţi
sau femei. Datoritaă fetelor blaî nde sţ i a caracterului lor, oamenii îîi vor numi
"IÎngeri", faă raă saă realizeze adevaă rul profund al acelei afirmatţii. Dupaă cum
spune Pamela: „Multţi oameni au venit la mine sţ i mi-au spus «Araă tţi ca un
IÎnger» sau «Esţ ti ataî t de angelicaă ». Deseori acesţ tia nu sunt familiarizatţi cu
munca mea, sau cu dragostea mea pentru îîngeri".
Multţi oameni relateazaă caă au observat, prin clarviziune, cum aripi
mari se îîntind din umerii îîngerilor îîntrupatţi sţ i o luminaă albaă straă lucitoare
care emanaă din trupul lor.
Asemeni altor grupuri ale îîngerilor Paă maî nteni, este important ca
îîngerii îîntrupatţi saă -sţ i lase lumina saă straă luceascaă , chiar dacaă le e teamaă de
ridicol sţ i de a fi respinsţ i.
Un IÎnger îîntrupat a spus: "O parte din mine vrea saă -sţ i îînchidaă aripile
de îînger sţ i saă ascundaă , caî teodataă , adevaă rata identitate. Aceastaă dorintţaă se
manifestaă uneori prin faptul caă nu-mi fac treaba de vindecaă tor, sau pierd
termenele limitaă pentru publicitate."
Sţ i totusţ i, caî nd îîngerii îîntrupatţi îîsţi desfac aripile sţ i zboaraă , se vede
adevaă rata lor frumusetţe.
IÎngerul îîntrupat, Judi, a îîntţeles importantţa transferaă rii tuturor
temerilor caă tre îîngerii ei paă zitori: "Atunci. sţ tiu caă sunt îîn mod sigur pe
drumul corect toate dorintţele inimii mele sunt materializate, acum caî nd am
capitulat sţ i mi-am laă sat viatţa îîn slujba îîngerilor. Nimeni nu-mi poate lua asta
vreodataă . Scopul vietţii mele si drumul meu nu au fost niciodataă mai clare si
mai pline de satisfactţii. M-am luptat ataî t de multţi ani sţ i acum, aproape tot
timpul maă simt de parcaă asţ pluti pe un nor!"
Lucrarea sţ i calea IÎngerilor IÎntrupatţi îîngerii îîntrupatţi sunt deseori
atrasţ i de profesii prin care ajutaă sţ i sunt vindecaă tori sţ i consilieri minunatţi (îîn
sensul traditţional sau nu); sunt profesori îîn sţ coli, sau lucreazaă îîn turism.
Celor mai multţi îîngeri îîntrupatţi le place munca solitaraă , mai mult
decaî t saă lucreze cu grupuri sau saă vorbeascaă îîn fatţa grupurilor. Sunt adeptţii
convinsţ i ai muncii îîn companii mari, îîn care s-a dovedit caă managementul
are un aspect etic sţ i umanist. IÎngerii IÎntrupatţi sunt angajatţi nefericitţi dacaă
sţ efii sau societaă tţile sunt lipsite de eticaă .

Călăuzire şi sugestii dacă eşti un înger întrupat


Dacaă esţ ti un IÎnger IÎntrupat, timpul petrecut pe Paă maî nt va fi mai
linisţ tit sţ i mai prosper, dacaă îîtţi amintesţ ti saă faci urmaă toarele:
- Protejeazaă -te cu energie sţ i luminaă , mai ales îînainte de a ajuta pe
cineva. Aceasta îîtţi va reduce nevoia de a maî nca prea mult, doar pentru a te
proteja cu un strat de greutate corporalaă îîn plus.
- Asţ teaptaă îînainte de a spune da. IÎn loc de a aproba automat fiecare
cerere de ajutor, oferaă -tţi un timp pentru a medita sţ i a te gaî ndi dacaă este îîntr-
adevaă r o parte a misiunii tale sţ i dorintţa inimii tale. Caî nd oamenii îîtţi cer ceva,
spune-le: "Laă satţi-maă saă maă gaî ndesc", sau "O saă revenim asupra acestui
subiect". Aceste persoane vor respecta faptul caă ai grijaă de tine.
- IÎnlocuiesţ te obiceiul de a-fi cere iertare, cu afirmatţii pozitive. IÎngerii
IÎntrupatţi obisţ nuiesc saă se scuze, desţ i nu au faă cut nimic gresţ it. Acest obicei îîsţi
are raă daă cinile îîn dorintţa de a-i face pe ceilaltţi fericitţi, chiar dacaă asta
îînseamnaă saă preia reprosţ urile asupra lor.
Pentru a creste coeficientul de fericire - al taă u, caî t sţ i al altora -
folosesţ te cuvinte pozitive. Adoptaă obiceiul de a vorbi despre tine, despre
ceilaltţi sau despre anumite situatţii, folosind fraze îînaă ltţaătoare.
- Faă exercitţii pentru sistemul cardiovascular. Acestea ajutaă la
managementul stresului sţ i al greutaă tţii sţ i sunt importante pentru saă naă tatea
inimii IÎngerilor IÎntrupatţi.
- Echilibreazaă cotele îîn care dai sţ i îîn care primesţ ti. Asiguraă -te caă îîtţi
oferi desfaă taă ri, îîn mod regulat;
- Renuntţaă la orice reguli care îîtţi îîngraă desc misiunea. Observaă dacaă ai
"reguli" personale pe care le urmezi faă raă saă pui îîntrebaă ri, cum ar fi "Mal bine
saă nu fiu prea norocos, deoarece oamenii vor fi invidiosţ i pe mine sţ i voi suferi
din cauza acestei invidii." E mai indicat saă -tţi spui, „Aceastaă regulaă lucreazaă
pentru misiunea mea sau îîmpotrivaă ?"
- Pune-i pe altţii saă facaă o parte din munca ta. Cere ajutor, faă raă saă te
scuzi;
- Acceptaă binele cu gratţie. Lasaă -i pe oameni saă îîtţi ofere ajutor, cadouri
sţ i complimente.
- Joacaă -te. Permite-i copilului din tine saă fie mai mult timp naiv, liber
sţ i creativ.
III. SPIRITELE ÎNTRUPATE ALE NATURII

Acesta este unul dintre grupurile cele mai usţ or de recunoscut dintre
toate categoriile. Asemeni îîngerilor îîntrupatţi, Spiritele îîntrupate ale Naturii
arataă fizic asţ a cum le spune numele - ca sţ i cum ar fi zaî ne, elfi, sţ time, gnomi,
animale reîîncarnate sţ i unicorni. IÎn afaraă de îîngerii paă zitori pe care îîi avem,
acest grup are zaî nele ca spirite protectoare.
Foarte des, membri acestui grup au paă rul rosţ cat (chiar dacaă este rosţ u
aprins, castaniu sau blond rosţ cat), sţ i o mosţ tenire geneticaă sau îînfaă tţisţ are
celticaă , cum ar fi un ten rumen sau pistruiat.
Înger sau Spirit al Naturii
Poate caă te-ai regaă sit tu îînsutţi in capitolul anterior, dedicat îîngerilor
îîntrupatţi. Sţ i totusţ i te identifici puternic cu descrierea Spiritelor Naturii. IÎn
cazul îîn care nu sţ tii sigur dacaă esţ ti îînger îîntrupat sau Spirit al Naturii, aici se
aflaă cinci îîntrebaă ri pe care tţi le potţi pune, pentru a te ajuta saă faci distinctţia
îîntre cele douaă categorii:
1. Ce cred despre reguli? Dacaă esţ ti îînger îîntrupat, de obicei te supui
regulilor sţ i devii furios pe cei care le îîncalcaă . IÎnsaă dacaă esţ ti un Spirit IÎntrupat
ai Naturii, atunci nu potţi suporta regulile sţ i crezi caă oamenii care se supun
lor sunt nisţ te blegi.
2. Există zburdălnicie şi maliţie în ochii mei? Spiritele Naturii sunt
fiintţe iubitoare de amuzament, deseori farsori sţ i sunt mereu îîn caă utarea
raî sului. IÎngerii IÎntrupatţi au tendintţa de a fi seriosţ i sţ i politicosţ i. Dacaă te
îîntrebi ce esţ ti îînger sau Spirit, îîntreabaă -tţi un prieten apropiat dacaă ai ochi
care anuntţa necazuri. Aceasta este o caracteristicaă unicaă a Spiritelor Naturii.
(Dacaă oscilezi îîntre a fi "obraznic" sţ i "draă gutţ", atunci poate caă esţ ti un IÎnger al
Maă rii, care este un amestec hibrid îîntre un îînger sţ i un Spirit al Naturii,
discutat îîn Capitolul 6.)
Când te uiţi în ochii unui Spirit Întrupat al Naturii, vezi sclipiri de
maliţiei sau de şăgălnicie.
3. Ce fel de aripi am? IÎngerii au aripi din pene, îîn timp ce multe
Spirite ale Naturii au aripi de fluture sau de dragon. Aripile sunt eterice, nu
fizice. Pentru a determina tipul de aripi pe care îîl ai, fie consultţi un
clarvaă zaă tor fie mergi îîn interiorul taă u sţ i simtţi singur. Concentreazaă -te asupra
umerilor taă i sţ i simte sau vezi (cu ochii mintţii) dacaă aripile sunt mari, cu
pene, asemeni unei lebede - sau, mai degrabaă , ca ale unul fluture zumzaă itor
sţ i frumos, sau ca ale unui dragon.
De asemenea, observaă -tţi tipul de trup. De obicei, Spiritele IÎntrupate
ale Naturii, au trupuri zvelte, metabolism rapid sţ i sistem nervos sensibil, îîn
timp ce IÎngerii IÎntrupatţi au trupuri voluptoase, metabolism îîncet sţ i
personalitaă tţi blaî nde. Exceptţiile sunt Oamenii Maă rii, care sunt hibrizi
voluptosţ i ai IÎngerilor sţ i Spiritelor Naturii, despre care discutaă m îîn Capitolul
6.
4. Care este relaţia mea cu dependenţă de anumite vicii? Cei mai
multţi IÎngeri IÎntrupatţi sunt codependentţi, îîn timp ce Spiritele sunt
dependentţii. Spiritele adoraă saă petreacaă ; IÎngerii adoraă saă salveze! Exceptţia o
constituie faptul caă multţi IÎngeri IÎntrupatţi sunt dependentţi de maî ncare.
5. Care este natura mea? Spiritele au tendintţa saă aibaă personalitaă tţi
arzaă toare, pasionale, îîn timp ce IÎngerii IÎncarnatţi sunt raă bdaă tori sţ i calmi (sau
cel putţin asţ a le par celorlaltţi).

Alte caracteristici care fac diferenţa


Uneori, Spiritele IÎntrupate ale Naturii sunt nesigure dacaă nu cumva
vin de pe taă raî mul IÎntţeleptţilor.
Aceasta se îîntaî mplaă deoarece ele au o istorie a unor relatţii vechi cu
magicienii, vraă jitoarele sţ i farmazoanele. Deci, IÎntţeleptţii se simt foarte
familiari cu Spiritele IÎntrupate ale Naturii. La urma urmei, Spiritele au fost
prezente caî nd vraă jitoarele au fost arse, asţ a caă ei s-ar putea saă simtaă o
suferintţaă raă masaă din acele vremuri, chiar dacaă nu ei au fost cei ucisţ i. E
pasibil ca ei saă mai aibaă amintiri din acele arderi pe rug, care saă se amestece
cu propriile amintiri. Diferentţa esentţialaă este caă Spiritele sunt mult mai
jucaă usţ e decaî t IÎntţeleptţii, care au tendintţa saă fie extrem de seriosţ i, ba chiar
sobri sau severi.
De fapt, Spiritele IÎntrupate ale Naturii intraă uneori îîn necazuri, din
cauza simtţului lor excentric al umorului. Glumele lor pot fi uneori
inoportune, ofensatoare, de prost gust, sau doar extrem de nepotrivite. Dar
una dintre misiunile Spiritelor IÎntrupate ale Naturii este saă lumineze lumea,
saă o facaă saă zaî mbeascaă sţ i saă raî daă - chiar pe seama lor proprie.
IÎn regatul eteric al Spiritelor Naturii, zaî nele, elfii sţ i altţii tţin petreceri
nocturne, pline de dans, caî ntec, povestit sţ i voie bunaă . Ei cunosc valoarea
spiritualaă a zburdaă lniciei sţ i bucuriei! Nu e deloc surprinzaă tor caă sţ i perechile
lor umane sţ tiu saă se distreze. Spiritele IÎntrupate ale Naturii deseori devin
animatori profesionisţ ti, inclusiv comedieni, actori, dansatori si muzicieni:
Nisţ te exemple ar fi actorii Carol Burnett: Ellen DeGeneres, Eddie Murphy,
Robin Williams sţ i Red Skelton; actritţele Julia Roberts sţ i vedeta Paris Hillton.

Problemele relaţionale ale Spiritelor Întrupate ale Naturii


Spiritele erau obosite de asaltul uman asupra naturii, animalelor sţ i
mediului. Sţ i fiindcaă nu ar fi putut progresa prea mult ca fiintţe spirituale
micutţe, au ales saă la îînfaă tţisţ aări umane, pentru a avea mai multaă putere îîn
procesul de curaă tţare a aerului Paă maî ntului, a apei sţ i a solului; precum sţ i
pentru ajutorarea animalelor.
Ca saă fim sinceri, Spiritele Naturii preferaă compania animalelor sţ i a
plantelor, mai degrabaă decaî t pe cea a oamenilor. Ele simt o furie fireascaă
îîndreptataă caă tre rasa umanaă , pentru distrugerea planetei. Se spune caă
Spiritele Naturii sunt nisţ te poznasţ i raă utaă ciosţ i, dar ele sunt raă utaă cioase doar
cu oamenii care nu respectaă mediul. Pe de altaă parte, adoraă saă -i ajute pe
oamenii care recicleazaă materialele, folosesc produse de curaă tţenie ecologice,
se poartaă frumos cu animalele sţ i o respectaă pe Mama Naturaă . Unele pozne
ale Spiritelor Naturii sunt pasiv-agresive, provenind din lipsa lor de respect
pentru modul îîn care oamenii fac risipaă .
IÎn relatţii, partenerii romantici sunt atrasţ i de Spiritele îîntrupate ale
Naturii datoritaă abilitaă tţilor lor de comedieni, muzicale sau artistice. Dar
dupaă îînceperea relatţiei Spiritele îîntrupate ale Naturii pot fi acuzate de a fi
..sţ trengari", ..imaturi", ..neimplicatţi", sau ,.îîncaă paă tţaînatţi". Ei arataă aceleasţ i
traă saă turi ale personalitaă tţii ca sţ i micii elfi, zaî nele, gnomii sţ i cei asemenea lor.
IÎn taă raî mul Spiritelor Naturii aceste fiintţe sunt deseori cochete sţ i promiscue.
Spiritele îîntrupate ale Naturii pot manifesta aceste caracteristici sţ i îîn cadrul
relatţiilor.
Spiritele Naturii îîsţi îîndreaptaă mai putţin atentţia caă tre oameni, decaî t o
fac îîngerii îîntrupatţi. Le place saă se îîntovaă raă sţ eascaă doar pentru a petrece, sţ i
apoi vor saă fie laă satţi îîn pace. Spiritele Naturii sunt de asemenea îînclinate
spre abuzul de substantţe sţ i dependentaă . Deci, îîn esentţaă, îîn timp ce îîngerii
îîntrupatţi se caă saă toresc cu dependentţi, Spiritele îîntrupate ale Naturii sunt ei
îînsţ isţ i dependentţii.
Multe Spirite IÎntrupate ale Naturii se gaă sesc îîn profesii care oferaă
ajutor sţ i îîn care sunt implicatţi oamenii - dar, de obicei, pentru caă au o
„chemare” saă facaă asta. Asemeni Hobbitului Frodo, din cartea si filmul
Staă paî nul Inelelor, Spiritele îîntrupate ale Naturii sunt eroi sţ ovaă itori, care
ajutaă oamenii pentru caă trebuie sţ i nu neapaă rat pentru caă vor saă o facaă .
Ele au nevoie de mult spatţiu sţ i singuraă tate, mai ales îîn mijlocul
naturii. Spiritele pot fi timide sţ i foarte retrase, chiar dacaă sunt extrovertite,
îîn cadrul reuniunilor sociale. Ele par a fi foarte deschisţ i îîn ceea ce privesţ te
viatţa lor particularaă , îînsaă existaă o rezervaă care îîi retţine din a-sţ i dezvaă lui cele
mai adaî nci secrete, îîn afaraă de cazul caă au o îîncredere absolutaă îîntr-o
persoanaă - sţ i aceasta se îîntaî mplaă foarte rar. Ei aplicaă politica „taă iatţi-i capul” 1,
îîn privintţa oamenilor din vietţile lor. Cu alte cuvinte, caî nd Spiritele IÎntrupate
ale Naturii au terminat o relatţie, chiar au terminat-o.
Spiritele îîntrupate ale Naturii au îînvaă tţat cum saă -i anuntţe pe oameni
atunci caî nd nu vor saă fie deranjatţi. Evie vorbesţ te îîn numele multor Spirite,
caî nd spune: „Necunoscutţii obisţ nuiau saă vinaă saă -mi povesteascaă despre
necazurile lor, dar m-am îînchis de-a lungul anilor, deoarece devenise
neplaă cut saă preiau problemele altora.”
Spiritele îîntrupate ale Naturii sunt maă scaă rici atunci caî nd se simt
bine, mai ales caî nd sunt îînconjuratţi de alte Spirite ale Naturii, iubitoare de
distractţie. IÎn familiile disfunctţionale, ei pot juca rolul „mascotei”, ajutaî nd
familia saă se îînveseleascaă sţ i saă se simtaă mai bine. Cu toate acestea, Spiritele
îîntrupate ale Naturii sunt sensibile la dezaprobaă ri; sţ i pot deveni introvertite,
timide sau chiar retrase, caî nd nu se simt „sigure" din punct de vedere social.
Ei se îîndreaptaă adeseori caă tre droguri sau alcool pentru a se simtţi
confortabil, atunci caî nd se îîntaî lnesc cu mai multţi oameni.
Comparativ cu ceilaltţi îîngeri Paă maî ntesţ ti, Spiritele îîntrupate ale
Naturii reprezintaă un grup puternic, cu foarte putţine probleme de saă naă tate, -
poate pentru caă Spiritele sunt mai dispuse saă -sţ i petreacaă timpul îîn naturaă ,
faă caî nd excursii sţ i exercitţii îîn aer liber sţ i staî nd la soare. Sau poate caă
optimismul îîi face saă minimizeze sau saă nege preocupaă rile legate de
saă naă tate. Singurul model notabil de îîmbolnaă vire, prezentat de caă tre Spiritele
îîntrupate ale Naturii îîn timpul observatţiei era o frecventţaă ridicataă a
depresiilor - iar unele Spirite au avut un probleme cu astmul, îîn copilaă rie.
Aceasta corespunde cu rapoartele conform caă rora zaî nele sunt sensibile la
chimicalele din aer si trebuie saă evite pesticidele îîn graă dini sţ i in maî ncare.
Spiritele îîntrupate ale Naturii pot suferi sţ i de claustrofobie, dacaă petrec prea
mult timp îîn spatţii îînchise, deoarece au nevoie de doze mari de aer proaspaă t.

Materializare şi magie
Cei care se simt sufletesţ te Spirite ale Naturii sţ tiu cum saă -sţ i
materializeze toate nevoile. Acesta este un motiv pentru care ei îîsţi
abordeazaă îîndatoririle, cum ar fi îîngrijirea florilor, cu bucurie. Spiritele
Naturii sţ tiu caă nu trebuie saă muncesţ ti din greu pentru a obtţine rezultate
remarcabile - intentţia sţ i sinceritatea sunt cu mult mai importante.

1
Referire la celebra replică a Reginei din cartea Alice în ţara minunilor, de Lewis Carroll.
Spiritele îîntrupate ale Naturii se eschiveazaă deseori de la munca grea
sţ i pot fi percepute ca fiind nisţ te pierde-varaă , care preferaă socializarea îîn
locul muncii. Ele îîsţi amintesc inconsţ tient de timpurile din regatul eteric al
Spiritelor, caî nd nevoile materiale (hranaă , haine, aur, locuintţaă sţ i asţ a mai
departe) se obtţineau "din senin".
Ca rezultat, multe Spirite îîntrupate ale Naturii se simt îîn afara
centrului lumii obisţ nuite a fiintţelor umane sţ i îîncep saă -sţ i plaî ngaă de milaă .
Spiritele îîntrupate ale Naturii pe care le-am îîntaî lnit par saă creeze fie ospetţe,
fie foamete. Rareori am îîntaî lnit Spirite îîntrupate ale Naturii care au obtţinut
securitate financiaraă , îîn afaraă de cazul îîn care lucreazaă îîn mod consţ tient la
un proces de materializare, cum ar fi cel conturat îîn cartea lui John Randolph
Price, Cartea Abundenţei. Atunci îîncepe magia! Spiritele îîntrupate ale Naturii
cum ar fi îîntţeleptţii - detţin abilitaă tţi magice de materializare. Caî nd sunt
valorificate, aceste abilitaă tţi pot supune timpul sţ i legile fizice, sţ i pot crea
rapid materializaă ri sţ i miracole.
Spiritele îîntrupate ale Naturii au ca spirite caă laă uzitoare zaî ne, elfi sau
spiridusţ i; ele pot chema oricaî nd aceste ajutoare benevole, doar spunaî nd îîn
gaî nd: Te rog, ajută-mă!

Spiritele întrupate ale Naturii şi natura


Spiritele îîntrupate ale Naturii sunt, cu adevaă rat, oamenii al naturii sţ i
ai spiritului acesteia. Le este foarte greu saă stea prea mult timp îîn spatii
îînchise. IÎn timp ce îîngerii îîntrupatţi se simt bine caî nd lucreazaă îîn claă diri mari,
faă raă ferestre, aceasta ar fi un dezastru pentru un Spirit îîntrupat. Ei trebuie saă
fie îîn mijlocul naturii, altfel devina deprimatţi. Cele mai fericite Spirite sunt
cele care au serviciul îîn naturaă , cum ar fi ghizii pentru excursii sau tabere îîn
naturaă , cel care lucreazaă îîn sere, paă durarii, graă dinarii, sau cei care plimbaă
caî ini.
Dacaă Spiritele îîntrupate ale Naturii trebuie saă lucreze îîn spatţii
îînchise, ele se simt bine îîn birouri cu vedere spre parcuri sau spre zone
verzi. Aceste Spiritele sunt cele mai fericite caî nd lucreazaă îîn îîncaă peri îîn care
sunt multe ghivece cu plante sau flori sţ i cristale. De asemenea, le place îîn
mod deosebit saă asculte îînregistraă ri cu sunete ale naturii, cum ar fi caî ntecele
paă saă rilor, valurile oceanului, ploaia sau altele asemaă naă toare. IÎn plus, îîn
birourile lor ar trebui expuse poze cu animalele lor preferate sţ i statui cu
zaî ne sţ i elfi. Aromaterapia cu uleiuri esentţiale pure (nu sintetice) de plante sţ i
flori ajutaă Spiritele saă stea conectate la Mama Naturaă ; atunci caî nd se aflaă îîn
spatţii îînchise.
IÎn timpul pauzelor, Spiritele preferaă saă facaă plimbaă ri îîn aer liber, chiar
sţ i pe o vreme aspraă . Spiritele Naturii au nevoie de aer proaspaă t, mai mult
decaî t oricare altaă categorie. Cei care lucreazaă îîn zone industriale faă raă copaci
sţ i iarbaă pot lua contact cu frumusetţea naturii îînconjuraă toare, uitaî ndu-se
maă car la formatţiunile noroase, care au sţ i ele farmecul lor. Natura sţ i aerul
liber reprezintaă biserica lor - locul unde Spiritele îîntrupate ale Naturii se
simt cel mai aproape de Dumnezeu.
Un Spirit îîntrupat al Naturii, numit C. C., spune: „Devin extrem de
energizat sţ i proaspaă t, îîn orice loc îîmpaă durit, sau laî ngaă o apaă . Stau sub un
copac sţ i simt energia pozitivaă a paă maî ntului venind direct caă tre mine, prin
chakra raă daă cinaă . Maă simt cel mai îîn sigurantţaă caî nd pot fi îîntr-adevaă r, cu
mine îînsumi, faă raă saă maă deranjeze nimeni, doar cu atingerea blaî ndaă a
vaî ntului sţ i caî ntecul paă saă rilor. Mirosul paă durii pare caă îîmi daă putere sţ i îîmi
oferaă o îînaă ltţare realaă . IÎn aceste locuri cred caă pot realiza orice. Existaă atunci
o comuniune cu natura, îîn cel mai îînalt mod. Caă ldura soarelui este ataî t de
vindecaă toare. Este ceva special sţ i un mare privilegiu ca natura saă -sţ i
îîmpaă rtaă sţ eascaă avutţia sţ i cunoasţ terea cu mine. Sunt îîn stare saă uit toate acele
lucruri lumesţ ti zilnice. IÎmi revin sţ i maă refocalizez. Nu potţi saă faci asta îîntr-o
zonaă populataă , nici maă car îîn locul meu sacru din graă dina casei. Nu este
acelasţ i lucru.”
Cele mai multe Spirite îîntrupate ale Naturii, care au fost observate, au
anumite preferintţe îîn legaă turaă cu mediul natural unde sţ i-ar dori saă traă iascaă ,
îîn timp ce alte categorii au fost mai flexibile îîn ceea ce privesţ te zona unde
locuiesc. Aproape toate Spiritele îîntrupate ale Naturii au declarat: ,,Trebuie
saă locuiesc îîn desţ ert”, ,,Trebuie saă fiu laî ngaă ocean”, ,,Trebuie saă traă iesc la tţaraă ”
sţ i asţ a mai departe.
Dupaă cum am mentţionat mai devreme, Spiritele îîntrupate ale Naturii
preferaă compania animalelor, a plantelor, florilor sau a naturii, mai mult
decaî t a celorlaltţi oameni. Un Spirit care-sţ i amintea de copilaă rie a spus: „îîn
mod clar, niciodataă nu am fost sociabil. Am iubit natura sţ i animalele - sţ i îîncaă
le iubesc. Petreceam ore îîntregi jucaî ndu-maă sub cei 17 molizi care
îînconjurau proprietatea. Chiar îîi numaă ram zilnic, pentru a fi sigur caă erau
mereu acolo. Preferam saă maă joc îîn naturaă . Adoram susurul paî raî ului sţ i îîmi
plaă cea saă sar de pe o piatraă pe alta.”
IÎn adaî ncul lor, Spiritele Naturii sunt supaă rate pe oameni, pentru caă nu
iubesc Paă maî ntul ataî t de mult, îîncaî t saă aibaă grijaă de el. Fac exceptţie, doar
atunci caî nd gaă sesc o companie îîntţelegaă toare sţ i jucaă usţ aă, deseori sub forma
altui Spirit al Naturii.
Deoarece Spiritele Naturii au decis saă se IÎncarneze pentru a avea mai
multaă putere saă ajute plantele, mineralele sţ i regatele animalelor, scopul vietţii
lor implicaă îîntotdeauna ecologia sau drepturile animalelor. Astfel, îîncearcaă
saă -i îînvetţe aceste valori pe ceilaltţi, prin campanii de mediatizare, prin
cercetare efectivaă , prin exemplul personal.
De fapt, este foarte important pentru Spiritele îîntrupate ale Naturii saă
se implice direct îîn aceste actţiuni, pentru a se simtţi utili îîn viatţaă. îîn plus,
Spiritele Naturii se simt cel mai bine dacaă au un rol personal îîn
îîmbunaă taă tţirea mediului, cum ar fi reciclarea desţ eurilor, sau utilizarea
produselor ecologice gaă site îîn magazinele cu produse saă naă toase.
Caî nd am îîntrebat un Spirit îîntrupat al Naturii, care consideraă caă este
scopul vietţii sale, raă spunsul ei a fost asemaă naă tor cu al multor Spirite ale
Naturii pe care le-am îîntaî lnit sţ i le-am intervievat: „Misiunea mea este saă -i
îînvaă tţ pe oameni cum saă protejeze Paă maî ntul si creaturile care traă iesc aici.
Vaă d ce dificultaă tţi are planeta, din cauza laă comiei sţ i egoismului oamenilor.
Trebuie saă facem tot ce ne staă îîn puteri pentru a salva planeta sţ i animalele,
îînainte de a fi prea taî rziu. Ataî t de multe s-au pierdut. Ataî t de multe sunt îîn
pericol. Multe dintre faă pturile care traă iesc aici sunt pe cale de disparitţie,
deoarece omul se crede superior tuturor celorlalte vietaă tţi. Dacaă vom
continua saă facem saă paă turi, saă construim, saă aruncaă m desţ euri sţ i saă
exterminaă m, nu vom fi multţumitţi de pustietatea care va raă maî ne dupaă noi.”
Fiecare categorie de îînger Paă maî ntean beneficiazaă de niveluri îînalte
de creativitate. Este logic deci ca sţ i Spiritele Naturii saă fie creatori de obiecte
de artaă din naturaă . O zaî naă îîntrupataă mi-a spus: „Ador saă folosesc petale de
fiori, frunze, conuri, nuci sţ i fiori presate, pentru a crea decoratţiuni sţ i
ornamente. Am amenajat habitate miniaturale sţ i spatţii exterioare pentru
spiridusţ i, îîncaă de caî nd eram copil.”

Înverşunaţi protectori ai Naturii


Deoarece Spiritele Naturii sunt îîngerii naturii daă ruitţi de Dumnezeu,
nu este surprinzaă tor caă Spiritele îîntrupate ale Naturii devin aproape
obsedate de a proteja animalele, plantele, solul sţ i apa. Multe Spirite
intrupate ale Naturii observate pentru aceastaă carte mi-au spus caă au riscat
saă fie raă nite sau saă sufere represalii, pentru a proteja un animal, un copac
sau alt element al naturii:
E. J. scrie: „Devin furios caî nd altţii sunt necuviinciosţ i cu Mama Naturaă
sţ i cu faă pturile ei. Dacaă , îîn timp ce conduc, vreunul dintre prieteni mei aruncaă
o tţigaraă pe geam, trag masţ ina pe dreapta sţ i îîl oblig saă -sţ i culeagaă tţigara sţ i saă o
arunce imediat unde trebuie.”
Devon (nu este numele ei real) îîsţi amintesţ te: „îîntr-o zi îînsoritaă ,
staă team îîn biroul meu frumos; cu ferestre de la podea paî naă îîn tavan. Priveam
copacii minunatţi, arbusţ tii sţ i delusţ oarele de dincolo de parcare, caî nd am
observat un camion furgonetaă . Un baă rbat care nu lucra îîn claă direa noastraă s-
a oprit îîn parcare saă maă naî nce. Nu era nici o problemaă .
Dar caî nd sţ i-a aruncat sticla de plastic din care baă use, îîntr-un tufisţ cu
fiori de laî ngaă camioneta lui, devenise o problemaă . Caî nd I-am vaă zut faă caî nd
asta, un fel de furie primaraă a izbucnit îîn mine (îîn general, sunt o persoanaă
calmaă , taă cutaă , asţ ezataă ). Am îînsţ faă cat de bratţ o colegaă sţ i i-am spus furioasaă :
«Vino afaraă cu mine!», îîntrucaî t credeam caî voi a\lea nevoie de ajutor moral,
pentru ceea ce eram pe cale saă fac.
Am alergat caă tre camionetaă , strigaî nd: «Ce fel de persoanaă esţ ti, de
arunci gunoi îîn tufisţ uri"?!» El doar a raî njit la mine. Am intrat îîn zona
acoperitaă de tufe (cu picioarele goale) sţ i am recuperat sticla, zgaî riindu-maă .
IÎntr-un moment de furie dezlaă ntţuitaă , am aruncat recipientul pe geamul
deschis al camionetei sţ i am urlat la el saă plece imediat, sau chem politţia. El a
plecat cu scraî sţ net de rotţi din parcare, urlaî nd epitete taă ioase la adresa mea,
sţ i s-a dus.
Colega mea se uita sţ ocataă la mine, deoarece nu maă vaă zuse
reactţionaî nd asţ a niciodataă îîn cei cinci ani de caî nd maă cunosţ tea. Mi-a zis:
«Este o nebunie. Ar fi putut scoate o armaă sţ i saă tragaă îîn tine.» Am realizat caă
avea dreptate, dar nu mi-a paă sat. Nu asţ fi permis ca prietenul meu, arbustul
cu flori, saă fie tratat astfel - nu ataî ta timp caî t eram martor la asta”.
Pamela îîsţi amintesţ te: „îîn jurul vaî rstei de 19 ani, am devenit
consţ tientaă caă eram trup sţ i suflet cu natura. Am dat cu solutţie pentru curaă tţat
geamurile peste o albinaă prinsaă îîn pervaz sţ i, dintr-o dataă , am fost lovitaă de
gaî ndul, Ce drept am s-o omor? Am scos imediat albina îîn fatţa casei am
asţ ezat-o pe paă maî nt sţ i am îînceput s-o ud cu apaă . Mama mea a crezut caă eram
nebunaă , staî nd îîn genunchi laî ngaă o albinaă moartaă , îîncercaî nd s-o resuscitez.
De atunci nu am mai omoraî t insecte. Recent, am maă turat un musţ uroi de
furnici din apartament sţ i l-am dus afaraă . Sţ i apoi le-am am cerut, îîn mod
politicos, furnicilor saă nu se mai îîntoarcaă , iar dupaă o saă ptaă maî naă au îîncetat saă
mai vinaă .

Diferitele categorii de Spirite ale Naturii


Dupaă cum am mentţionat mai devreme, Spiritele îîntrupate ale Naturii
arataă exact ca sţ i corespondentţii lor din lumea spiritualaă . Sunt o versiune mai
mare a zaî nelor, sţ timelor, spiridusţ ilor sţ i asţ a mai departe. Aici vetţi vedea
caî teva exemple de Spirite ale Naturii:
- Zânele: Jenny are o îînaă ltţime de un metru sţ i jumaă tate, cu un trup
zvelt, o fatţaă draă gutţaă, ochi mari sţ i paă r lung ondulat, care îîi cade pe umeri.
Totul îîn ea strigaă „Zaî naă !”, sţ i Jenny arataă de parcaă ar fi un model pentru
tablouri sţ i sculpturi cu zaî ne. Este dulce, cuminte sţ i timidaă - exact ca o zaî naă .
De fapt, Jenny este ataî t de conectataă la taă raî mul zaî nelor, îîncaî t oferaă
consultatţii profesionale despre îîngeri sţ i zaî ne, deseori utilizaî nd cartea mea
Vindecarea cu Cărţile de Profeţii ale Zânelor. IÎsţi sfaă tuiesţ te clientţii saă petreacaă
mai mult timp îîn naturaă , pentru a-sţ i reîîncaă rca energia - sţ i adaugaă :
"Amintesţ te-tţi saă chemi mereu îîngerii sţ i zaî nele, pentru a te ajuta îîn orice
aspect al vietţii sţ i al misiunii tale. De asemenea, ia totul mai usţ or - nu fii prea
serios! Cere zaî nelor saă te ajute pentru a adaă uga vrajaă sţ i magie îîn viatţa de zi
cu zi - sţ i îîn viatţa ta, îîn general".
- Ştimele, elfii şi spiriduşii casei: Evie este caî ntaă reatţaă sţ i
compozitoare profesionistaă , cu un nas coroiat sţ i cu paă r negru scurt. Ea a
declarat: „Oamenii spun caă araă t ca un spiridusţ . Poreclele mele din tineretţe
erau „Tinkerbell”2, „Twinkletoes”3 sţ i «Pusţ toaica». IÎn mod constant, existaă
oameni care vin la mine dupaă ce termin de caî ntat sţ i-mi spun caă ei cred caă
sunt un spiridusţ , asţ a caă am îînceput saă cred caă asţ a este.”
- Inorogii, Brian (nu este numele lui real) are faă lci sţ i obraji
proeminentţi, ochi mari sţ i o fatţaă cioplitaă ca a unui cal arab. Ca o reminiscentţaă
a coarnei unui inorog, Brian preferaă saă aibaă paă rul lung sţ i se îîmbracaă îîn
caă maă sţ i lungi vaporoase, nebaă gate îîn pantaloni. Dacaă te uitţi cu atentţie la el
potţi vedea sau simtţi un corn frumos de inorog care îîi apare din frunte. IÎn
profetţiile faă cute prin channeling, clarvaă zaă torii i-au spus lui Brian caă ghizii lui
spirituali sunt inorogii. Acest lucru nu l-a surprins, deoarece a simtţit
dintotdeauna o afinitate cu acest animal remarcabil. De fapt, Brian are multe
obiecte care îînfaă tţisţ eazaă inorogi. Personalitatea lui este cea a unui vaî naă tor -
cautaă oportunitaă tţi sţ i relatţii bazate pe spiritualitate sţ i, îîn mod magic, îîsţi
materializeazaă noi usţ i care se deschid pentru el. El sţ tie caă este un Inorog
IÎntrupat - mesajul i-a fost transmis de propriile caă laă uze sţ i îîngeri, cu mult
timp îîn urmaă .
- Animalele întrupate: Barbara se consideraă a fi „reîîncarnarea unei
pisici”. Ea spune: „Simt prietenie pentru pisici sţ i plante, iar paă rul meu are o
culoare argintie, sexy, îîncaă de caî nd aveam 20 de ani. Sunt îînconjurataă de o
multţime de pisici sţ i comunic minunat cu felinele sţ i cu plantele. Nu-mi plac
oamenii îîn mod deosebit, dar îîi sprijin dacaă este nevoie, ataî ta timp caî t nu-mi
îîncalcaă linisţ tea sţ i timpul personal. Dintotdeauna am fost o pisicaă . Venerez
pisica sţ i cred caă , dacaă energia Universului ar avea vreo formaă , ar fi ca o pisicaă
minunataă . Asemenea unei pisici sunt capabilaă saă spun dacaă o persoanaă va
face ceva raă u poate caă nu pot saă spun exact ce anume, dar simt de la prima
îîntaî lnire, dacaă persoana respectivaă are intentţii onorabile sau nu. Vreau saă le

2
Personaj din cartea pentru copii Peter Pan.
3
Personaj dintr-un film regizat de Charles Brabin.
spun tuturor caă trebuie saă ne respectaă m unii pe altţii, animalele sţ i mai ales pe
Mama Naturaă ... mediul îînconjuraă tor.”
- Cristalele Întrupate” Saă nu facem confuzie cu „Copiii de cristal”
care sunt tineri extrem de sensibili sţ i cu capacitaă tţi paranormale. Cristalele
îîntrupate sunt suflete care, îînainte, au saă laă sţ luit îîn energia cristalelor,
staî ncilor si îîn alte elemente ale Paă maî ntului. Cristalele îîntrupate se simt
extrem de conectate cu Mama Naturaă , cu pietrele sţ i cristalele. Adoraă saă
caă laă toreascaă sţ i saă -sţ i petreacaă timpul îîn aer liber, sţ i sunt foarte protectori cu
mediul rocilor sţ i cu solul.

Ocupaţiile vieţii pentru Spiritele Intrupate ale Naturii


Spiritele îîntrupate ale Naturii se descurcaă bine îîn cariere artistice sau
legate de mass-media; muzicaă , film, comedie, scris. activitate editorialaă , dans
sţ i yoga. Deoarece au tendintţa de a fi optimisţ ti sţ i se manifestaă minunat, pot fi
sţ i oratori puternic motivatţionali. Spiritele îîntrupate ale Naturii iubesc
publicul sţ i se descurcaă bine saă îînvetţe grupuri de oameni. De asemenea
iubesc slujbele legate de naturaă , cum ar fi îîngrijirea animalelor, graă dinaă ritul
sţ i munca îîn pepiniere, conservarea mediului sţ i silvicultura.

Călăuzire şi sugestii dacă eşti un Spirit Întrupat al Naturii


- Petrece mult timp în mijlocul naturii. Dupaă cum am evidentţiat îîn
mod repetat îîn acest capitol, este esentţial pentru Spiritele îîntrupate ale
Naturii saă se afle caî t mai mult îîn aer liber, indiferent de vreme. Deci, dacaă
asta este categoria din care provii, plimbaă -te cu picioarele goale prin iarbaă
sau pe paă maî nt, îîn fiecare zi, ca un mod de a raă maî ne cu picioarele pe paă maî nt
sţ i conectat cu natura
- Râzi şi joacă-te. Spiritele Naturii care nu se joacaă , devin deseori
deprimate. Deci, poartaă -te copilaă resţ te, amuzaă -te sţ i raî zi zilnic! Manifestă
toate acestea în mod conştient. Imagineazaă -te ca fiind saă naă tos, îîmplinit,
bogat sţ i iubit. Invocaă -tţi echivalentul din regatul spiritual al Elementelor
Naturii, pentru a te ajuta saă -tţi îîmplinesţ ti dorintţele.
- Nu arunca flaă caă ri. Temperamentul Spiritelor Naturii este legendar sţ i
Spiritele IÎntrupate nu sunt o exceptţie. Caî nd lansezi un atac de furie, ai grijaă ,
pentru caă arunci la propriu sfere de foc, pline cu emotţii fierbintţi. Aceste sfere
de foc le pot cauza celor pe care te îînfurii, durere fizicaă sau emotţionalaă .
Puterea ta este asemeni unui vulcan care erupe - prin urmare, te rog s-o
folosesţ ti cu grijaă . IÎn plus, energia poate avea efect de bumerang sţ i poate avea
efecte dureroase sţ i asupra ta. Dacaă observi caă ai aruncat, din neatentţie, o
sferaă de foc, stinge-i fortţa imediat, invocaî nd ajutorul celor din taă raî mul
spiritual.
- Detoxifiază-te. Materializezi cu mai multaă eficientţaă caî nd te afli îîn
energia îînaltaă , stabilaă a cumpaă taă rii. De asemenea te vei simtţi mai fericit sţ i
mai saă naă tos, cu un trup sţ i o minte detoxifiataă .
- Implică-te în protecţia mediului. Oferaă -tţi voluntar timpul sau faă
donatţii organizatţiilor implicate îîn curaă tţirea Paă maî ntului, sau îîn protejarea
animalelor. Recicleazaă cu cea mai mare atentţie sţ i cumpaă raă produse ecologice
de curaă tţat care nu sunt toxice.

IV. OAMENII STELARI

Filmele de la Hollywood sţ i best-sellerurile îînfaă tţisţ eazaă extrateresţ trii


ca pe nisţ te raă zboinici haini. Dar pentru extrateresţ tri, paă maî ntenii sunt cei
violentţi - îîntr-ataî t de violentţi, îîncaî t multţi extrateresţ tri au fost rugatţi saă la
trupuri umane, pentru a îîncerca saă avertizeze asupra distrugerii îîn masaă .
Aceste ajutoare benevole sunt numite Oameni stelari (sau, la singular,
Persoanaă stelaraă ).
Saă -i multţumim lui Dumnezeu pentru Oamenii Stelari. Ei au venit din
galaxii fizice sau imateriale sţ i au luat formaă paă maî nteanaă , pentru a îîmpraă sţ tia
bunaă tate pe baza ideii caă este „necesar”.
Bunaă tatea lor colectivaă ajutaă la dezamorsarea maî niei, stresului sţ i
furiei care ar putea duce la un raă zboi nuclear. Dacaă Paă maî ntul este distrus,
efectele negative se vor îîmpraă sţ tia prin multe galaxii. Misiunea Oamenilor
Stelari este de a preveni raă zboaiele nucleare, cu orice pretţ . Principala
metodaă pentru îîndeplinirea acestui scop nobil este prin exprimarea
generozitaă tţii sţ i bunului simtţ fatţaă de ceilaltţi - un fel de efect de domino.
Oamenii Stelari zaî mbesc îîntotdeauna calm, îîn timp ce realizeazaă
fapte altruiste pentru ceilaltţi, îîn timp ce îîsţi urmeazaă calea lor. Chiar dacaă cei
care au primit ajutorul nu îîi observaă , Oamenii Stelari nu fac servicii pentru a
caî sţ tiga premii. Aceste fapte sunt o necesitate îînnaă scutaă pentru ei - ca sţ i cum
un fel de programare interioaraă îîi constraî nge saă le facaă . Nu sunt preocupatţi
de faptul caă oamenii le multţumesc foarte rar.
Oamenii Stelari se aflaă oriunde este nevoie de bunaă tate. Sunt
controlori de calitate îîn magazine, functţionari posţ tali, casieri bancari, agentţi
îîn relatţiile cu publicul cu aspectul sţ i personalitaă tţile lor pline de blaî ndetţe sţ i
sfialaă , Oamenii Stelari preferaă saă stea „îîn spatele scenei”. Misiunea lor nu
necesitaă saă fie vaă zutţi. Ba din contraă . Oamenii Stelari sunt "binefaă caă tori sub
acoperire", care speri caă nu-i observaă nimeni.
Aceasta este prima viatţaă paă maî nteanaă pentru multţi Oameni Stelari. Sţ i
deoarece aceastaă planetaă este ataî t de violentaă , emotţional sţ i fizic, Oamenii
Stelari deseori se simt depaă sţ itţi sţ i îîsţi doresc saă se îîntoarcaă acasaă . Paî naă la
urmaă , Paă maî ntul este una dintre cele mai turbulente planete din Univers, sţ i,
de fapt, puterile Universale ne-au pus îîn carantinaă pentru a nu mai putea
raă ni sţ i alte planete. Paă maî ntul este considerat la fel de periculos ca un
adolescent care ia steroizi sţ i maî nuiesţ te o armaă îîncaă rcataă .
Deoarece multaă lume s-ar supaă ra dacaă extrateresţ tri ar interveni îîn
viatţa lor - indiferent caî t de generosţ i ar fi aceste fiintţe maă retţe sţ i blaî nde au
ales saă ia formaă umanaă sţ i saă se plimbe printre noi. Pe interior, sunt la fel ca
totţi ceilaltţi: scaî ntei frumoase de luminaă Divinaă , provenite din acelasţ i Creator.
Sţ i totusţ i, deoarece sţ i-au petrecut vietţile îîn locuri nepaă maî ntene,
Oamenii Stelari pot paă rea ciudatţi, ca sţ i comportament sau aspect.
Neîîndemaî natici pe plan social, din cauza lipsei de experientţaă îîn ceea
ce privesţ te viatţa paă maî nteanaă , Oamenii Stelari se pot simtţi respinsţ i de
ceilaltţi.
Multţi Oameni Stelari intervievatţi pentru aceastaă carte au relatat
îîntaî mplaă ri despre comportamentul raă utaă cios al celorlaltţi fatţaă de ei îîn
copilaă rie sţ i, uneori, la maturitate.
Mai ales aceste experientţe îîi fac pe Oamenii Stelari saă le fie dor de
casaă , de planeta unde se potrivesc sţ i sţ tiu regulile îîntaî lnirilor sociale. Omul
Stelar Linda îîsţi amintesţ te: „Caî nd eram adolescentaă , obisţ nuiam saă stau îîn
curtea din fatţa casei sţ i saă maă rog ca un OZN saă vinaă sţ i saă maă ducaă departe, saă
maă ducaă acasaă .”
Omul Stelar Scott se destaă inuie sţ i el: „Metaforic vorbind, am avut din
totdeauna bagajele pregaă tite sţ i gata saă merg acasaă . Asţ fi preferat saă lucrez
din cealaltaă parte, ca ghid. IÎmi amintesc caă , îînainte de a veni aici, maă aflam
pe altaă planetaă sţ i eram rugat saă particip la drama care se desfaă sţ oaraă acolo.”
Oamenii Stelari au deseori caracteristici fizice distincte, care le dau
un aer aparte. Rareori de o îînaă ltţime medie, cel mai multţi baă rbatţi Oameni
Stelari sunt îînaltţi sţ i slabi, îîn timp ce femeile sunt scunde, cu trupuri fie
subtţiri, fie masive.
Desigur, existaă sţ i exceptţii, dar, îîn general, corpurile Oamenilor Stelari
- ca sţ i vietţile lor - sunt îîn afara normelor de greutate sţ i îînaă ltţime.
Fetţele Oamenilor Stelari pot fi prelungi sţ i slabe, mai ales dacaă au
corpuri îînalte, zvelte. Cei care sunt scunzi au fetţe rotunde. Se pare caă planeta
de origine le poate influentţa caracteristicile fizice.
Oamenii Stelari au ochi care arată într-un mod neobişnuit, cu o
culoare exotică a irisului, sau cu o formă neobişnuită a ochiului sau a
genelor.
IÎn general, Oamenii Stelari au ochi de forme sţ i culori neobisţ nuite.
Este obisţ nuit pentru ei saă aibaă ochi îîn formaă de semilunaă , ca un U îîntors.
Ochii lor sunt deseori gri, verzi sau maro spre negru, cu un licaă r interior, ca
sţ i caî nd ar exista lumini straă lucitoare îîn spatele lor. De asemenea, inele din
jurul pupilelor pot avea culori mai deschise.
Deoarece Oamenilor Stelari nu le place saă atragaă atentţia asupra lor, se
îîmbracaă practic sţ i confortabil, nu la modaă sţ i spectaculos. Femeile Oameni
Stelari poartaă machiaj minim sţ i nu le place saă -sţ i coafeze paă rul. O coafezaă
profesionistaă , unul dintre Oamenii Stelari studiatţi, mi-a spus caă nu petrece
mult timp aranjaî ndu-sţ i culoarea paă rului sau coafura personalaă !
Oamenii Stelari au personalitaă tţi paradoxale: pe de-o parte, sunt
dornici saă -i ajute pe ceilaltţi faă raă saă fie rugatţi, iar pe de alta, par a fi îîn gardaă sţ i
distantţi, putaî nd fi perceputţi ca persoane "reci". Ei se aflaă aici pentru a fi de
ajutor, faă raă a se implica îîn procesul sentimentelor sţ i emotţiilor, care le sunt
straă ine. IÎndeplinirea sarcinilor este mai importantaă decaî t dezvoltarea
relatţiilor.
Oamenii Stelari iubesc tehnologia sţ i, îîn general, sunt primii care detţin
(sau inventeazaă ) cele mai noi dispozitive. Ei colecteazaă laptopuri sţ i
telefoane, adevaă rate opere de artaă , îîmpreunaă cu alte dispozitive tehnologice.
O parte din tţelul sufletului lor colectiv este saă ajute la dezvoltarea unor noi
tehnologii, pentru evolutţia sţ tiintţei sţ i a omenirii.
E interesant caă nu multţi dintre personalitaă tţi sunt Oameni Stelari, din
cauza faptului caă adoraă saă stea îîn spatele scenei. Un Om Stelar este mai
degrabaă regizorul unui film, decaî t vedeta care interpreteazaă . Totusţ i, Oprah
Winfrey sţ i Keanu Reeves sunt renumitţi pentru caă sunt Oameni Stelari cu
tţeluri nobile, care folosesc mass-media ca modalitate de a oferi instruire.
Multţi cred caă filmul Matrix, îîn care a jucat Keanu Reeves, contţine un mesaj
binevenit, avertizaî ndu-ne asupra dependentţei de tehnologie.
Multţi Oameni Stelari se îîntreabaă care este scopul vietţii lor sţ i sunt
usţ uratţi saă afle caă acesta implicaă faptul de a fi permanent sţ i neconditţionat de
ajutor - cu alte cuvinte saă ajute îîn orice fel este nevoie. Nu existaă o "slujbaă "
sau o "sarcinaă " pe care trebuie saă o execute de-a lungul vietţii, ataî ta timp caî t
fac tot posibilul saă transforme îîncruntarea oamenilor, îîn zaî mbet.
Persoana Stelaraă Kath spune: „Simt de parcaă asţ fi fost adusaă aici
pentru a fi disponibilaă saă ajut pe oricine sau orice are nevoie de asistenta
mea. Nici o zi nu trece faă raă ca cineva saă aibaă nevoie de ajutorul meu, îîntr-un
fel sau altul. Este oarecum frustrant, deoarece niciodataă nu am simtţit caă
acesta e «scopul adevaă rat»”.
Kath a fost usţ urataă saă descopere caă actele ei continue de bunaă tate sţ i
îîntrajutorare reprezintaă , de fapt, scopul vietţii ei.

Legăturile cu casa
Multţi Oameni Stelari sunt interesatţi de OZN-uri, de viatţa de pe alte
planete, de caă laă torii spatţiale sţ i extrateresţ tri. Adoraă seriile TV Star Trek (IÎn
ambele versiuni), lucraă rile de science-fiction sţ i orice altceva este legat de
aceste subiecte. Se raporteazaă complet la filmele K-Pax sţ i Omul care privea
spre sud-est, douaă filme despre Oamenii Stelari îîn corpuri umane, care au
fost diagnosticatţi ca avaî nd halucinatţii sţ i internatţi in institutţii psihiatrice,
deoarece vorbeau despre originile lor nepaă maî ntene.
IÎncaă din copilaă rie, Oamenii Stelari descoperaă caă au o îîntţelegere
intuitivaă a spiritualitaă tţii. Multţi dintre ei evitaă religia traditţionalaă , îîntrucaî t li
se pare prea restrictivaă , comparativ cu capacitatea lor de a îîntţelege
nemaă rginirea Spiritului. Iataă ce spune omul Stelar Terry: „IÎntotdeauna m-am
gaî ndit la Dumnezeu ca la o Inteligentţaă Universalaă , care este cu mult mai
mare decaî t sustţin bisericile”. Aceastaă îîntţelepciune a fost dobaî nditaă , cel mai
probabil, de-a lungul multor vietţi de consţ tiintţaă la nivel îînalt sţ i de experientţaă.
Multţi Oameni Stelari îîsţi amintesc, sau cred caă au fost pe o navaă
spatţialaă , îîn aceastaă viatţaă. Mai multţi dintre cei cu care am vorbit sţ tiau chiar sţ i
planeta lor de origine. Desigur, aceasta nu este un subiect pe care îîl discutţi,
in mod normal, îîn societate. Acesţ tia sunt oameni care arataă foarte obisţ nuit,
dar care sţ tiu caă nu sunt de pe Paă maî nt. Ei pot fi vecinii oricui, colegi sau ceva
asemaă naă tor, ceea ce face ca povesţ tile lor saă fie sţ i mai fascinante. Iataă caî teva
dintre ele:
- MaryKay: „Prin vizualizare ghidataă , am fost dusaă îîntr-o caă laă torie
pentru a-mi gaă si casa. Iisus mi-a venit îîn îîntaî mpinare, ca ghid. Am mers
adaî nc îîn interiorul Paă maî ntului sţ i, apoi, dintr-o dataă , eram sus, îîn cer. Am
ajuns pe o stea extrem de straă lucitoare - ataî t de straă lucitoare, îîncaî t nu mai
vedeam nimic altceva. Acolo am simtţit iubirea pe care o caă utasem îîntreaga
viataă . Caî nd am îîntrebat unde sunt, am auzit imediat cuvaî ntul Sirius ... dar
îînainte nu mai auzisem acel cuvaî nt, sţ i nu sţ tiam ce îînseamnaă .”
- Linda: „IÎntotdeauna am simtţit caă am venit de pe Pleiade. Nici nu sţ tiu
cum se scrie asta. Sţ i nu sţ tiu nici de ce simt caă vin de acolo. Este doar o
senzatţie pe care o am!"
- Scott: „Sţ tiu caă mi-am petrecut ultima viatţaă pe o planetaă numitaă
Zeron. Din caî te îîmi amintesc, am fost paă durar. Aveam un cap destul de mare
sţ i eram foarte îînalt. Era o planetaă unde te odihneai sţ i te relaxai îîntre lectţii.
Era foarte frumoasaă sţ i verde, chiar luxuriantaă . M-am distrat bine acolo.”
Fiintţele care traă iesc pe alte planete au o sperantţaă de viatţaă cu mult
mai mare decaî t fiintţele paă maî ntene.
Aceasta se datoreazaă diferentţelor fiziologice dintre corpurile lor. IÎn
plus, ele nu suferaă de stresul, poluarea sţ i hrana toxicaă ce duc la uzura
corpurilor paă maî ntene. De fapt, multţi extrateresţ tri au trupuri imateriale pe
alte planete, deoarece asta se potrivesţ te cel mai bine misiunii lor din acel
moment. Dar motivul principal pentru care fiintţele de pe alte planete au
longevitate mai mare este acela caă o viatţaă mai lungaă îîtţi oferaă posibilitatea de
a îînvaă tţa mai multe.
Deci, viatţa pe altaă planetaă poate echivala cu trei sau patru vietţi aici,
pe Paă maî nt. Acesta este motivul pentru care unii Oameni Stelari aleg saă aibaă
douaă sau mai multe vietţi paă maî ntene, îîn timpul „îînsaă rcinaă rii” lor de aici. Ei
sunt Oameni Stelari, pentru caă cea mai mare parte a vietţii lor spirituale a fost
petrecutaă pe taă raî m nepaă maî ntean.
Caî nd Oamenii Stelari traă iesc o regresie îîntr-o viatţaă anterioaraă ,
amintirile pot saă nu fie ale lor. Scriitoarea sţ i terapeuta prin regresii îîn vietţi
anterioare, Dolores Cannon, a faă cut aceastaă descoperire remarcabilaă , îîn timp
ce lucra cu un client numit Phil. IÎn timpul regresiei, Phil sţ i-a amintit variate
vietţi paă maî ntene. Apoi a descris viatţa lui de pe o planetaă destul de diferitaă de
Paă maî nt.
Printr-o serie de regresii, Dolores a aflat caă Phil se afla acum pentru
prima oaraă pe Paă maî nt. Practic, el „îîmprumutase” amintiri ale unor vietţi
anterioare, dintr-un fel de libraă rie spiritualaă . Aceste amintiri îîmprumutate
din vietţile paă maî ntene ale altora l-au ajutat saă amortizeze sţ ocul, îîn îîncercarea
lui de a se adapta la mediul dur sţ i dens de pe Paă maî nt. Faă raă aceste amintiri,
violentţa, competitţia sţ i laă comia oamenilor i-ar fi influentţat îîntregul sistem.
Dolores scrie despre Phil sţ i despre experientţa sa ca Om Stelar, îîn cartea
Paznicii Grădinii.
Chiar dacaă multţi Oameni Stelari se simt abandonatţi de planetele lor
de origine - ca sţ i caî nd ar fi fost aruncatţi aici pe Paă maî nt, faă raă saă aibaă vreun
cuvaî nt de spus - ei au îîncaă legaă turi cu ele. Este normal pentru Oamenii
Stelari saă aibaă extrateresţ tri ca ghizi spirituali. De asemenea, ei au cordoane
eterice, care ajung la nava stelaraă .
Deseori, oamenii Stelari caă laă toresc spiritual pe planetele sau navele
lor spatţiale de origine, îîn timp ce viseazaă , sau îîn timp ce se aflaă îîn meditatţie.

Activitatea energetică şi sensibilitatea


Toate categoriile de îîngeri Paă maî nteni au vorbit despre o sensibilitate
extremaă la energia ce emanaă din multţimi, oameni sţ i locuri. Totusţ i, categoria
Oamenilor Stelari este cea mai aptaă saă studieze vindecarea energeticaă sţ i saă
facaă o carieraă din asta.
De fapt, este uimitor caî t de multţi Oameni Stelari îîsţi caî sţ tigaă existentţa
folosindu-sţ i maî inile - fie prin lucrul cu energie, fie prin ocupatţii îîn care
maî inile sunt importante, cum ar fi cea de pictor peisagist, constructor,
coafezaă , manichiuristaă , maseur sau activitaă tţi la linii de asamblare sţ i montaj.
Reiki pare saă fie alegerea numaă rul unu printre Oamenii Stelari, îîn ce
privesţ te lucrul cu energia vindecaă toare. Asta se îîntaî mplaă , poate, pentru caă
energia Reiki provine de la Pleiade, ca un dar pentru fiintţele paă maî ntene.
Este interesant caă energia Reiki, vaă zutaă prin clarviziune, arataă ca
nisţ te benzi subtţiri de curcubeu, asţ a cum apare sţ i îîn aura Oamenilor Stelari
(dungi care sunt vizibile sţ i pe fotografiile aurei). Arataă ca nisţ te staî lpi care ies
vertical din trupul Oamenilor Stelari, asemeni unor sţ uvitţe de paă r care stau
ridicate.
Oamenii Stelari sunt foarte atrasţ i de simboluri, coduri, hieroglife sţ i
geometrie sacraă - sţ i cum Reiki implicaă simboluri codificate, care vibreazaă cu
diferite energii vindecaă toare, alegerea lor capaă taă sens.
Caă tre finalul cursului meu de certificare ca Practicant al Terapiei prin
îîngeri, studentţii se adunaă îîn grupuri corespunzaă toare categoriei lor de îînger
Paă maî ntean. Apoi, petrec un timp îîmpreunaă cu membrii altor categorii,
comparaî nd observatţiile despre similitudini sţ i, îîn general, relatţioneazaă cu
suflete cu care se aseamaă naă . Deseori, îîi intervievez pe membrii diferitelor
categorii, pentru a gaă si modele care îîi apropie. IÎn timpul unul curs recent, s-a
dovedit caă fiecare Om Stelar era maestru Reiki!
Iataă ce spune Omul Stelar, Terry: „Sunt extrem de sensibilaă la energie.
Caî nd practic Reiki, pot simtţi schimbul de energie, iar maî inile mele sunt
atrase spre locul cu probleme, pentru a elibera energia negativaă . Simt cum
energia este densaă , ca sţ i caî nd asţ umbla cu lucra cu cauciuc.”
Nancy, un alt Om Stelar, spune: „Caî nd desfaă sţ or activitaă tţi de vindecare,
maî inile mi se îîncaă lzesc îîngrozitor. Simt caă lduraă caî nd maî inile se aflaă îîn
dreptul zonei cu probleme.”

Oamenii Stelari şi relaţiile


Oamenii Stelari se pot nasţ te din paă rintţi care nu sunt Oameni Stelari.
Acesţ ti paă rintţi pot chiar saă nu apartţinaă niciunei categorii de îîngeri
Paă maî nteni. Ca rezultat, familia nu este capabilaă saă se apropie de copilul
Stelar, iar baă iatul sau fetitţa sfaî rsţ esc prin a se simtţi deconectatţi de familia îîn
care s-au naă scut. Omul Stelar, Kathy, îîsţi amintesţ te: „IÎn copilaă rie, m-am simtţit
îîn mod constant singuraă sţ i diferitaă , chiar dacaă aveam cinci fratţi".
IÎntr-adevaă r, cele mai multe planete nu au sistemul de nasţ tere sţ i
familia de pe Paă maî nt. IÎn alte paă rtţi, este normal ca fiintţele saă se nascaă îîn
laboratoare, prin procesul de fertilizare „in-vitro”. Astfel, legaă turile
emotţionale, care apar îîn familiile de pe Paă maî nt, le sunt straă ine. De aceea,
Oamenii Stelari pot fi perceputţi ca fiind prietenosţ i, dar distantţi. Sunt gata saă
te ajute, dar existaă un anumit grad de raă cealaă ascunsaă , care devine evidentaă ,
atunci caî nd cineva doresţ te saă creeze o legaă turaă mai straî nsaă cu ei. Niciodataă
nu simtţi caă ai creat o legaă turaă completaă cu un Om Stelar. Sţ i nu e de mirare.
Oamenii Stelari sunt mai orientatţi caă tre misiune, decaî t caă tre relatţionare. Au
o sarcinaă de îîndeplinit sţ i nu fac din crearea relatţiilor, prioritatea numaă rul
unu.
Omul Stelar, Scott, spune: „Realizarea faptului caă sunt un Om Stelar
m-a ajutat saă accept anumite traă iri personale mai reci, precum sţ i distantţa pe
care, caî teodataă , o simt fatţaă de ceilaltţi.”
Omul Stelar, Terry, a faă cut o descoperire similaraă : „Sunt diferitaă îîntr-
un mod pe care ceilaltţi nu-l îîntţeleg. Maă simt ca o nepoftitaă sţ i, foarte des,
izolataă . IÎn majoritatea timpului, prefer saă fiu singuraă , decaî t îîn mijlocul unui
grup de oameni sţ i a problemelor lor.”
Relatţia dintre doi Oameni Stelari este de una acceptare reciprocaă .
Linda spune: „Sotţul meu este un Om Stelar ca sţ i mine sţ i, din acest motiv,
suntem conectatţi 100%.”
Sotţul Lindei este cu 12 ani mai taî naă r decaî t ea sţ i se pare caă multe
femei Oameni Stelari au relatţii cu baă rbatţi mai tineri. De obicei, femeile
Oameni Stelari spun: "Sţ tiu caă acest om este de pe planeta mea de origine".
Uneori, aceastaă diferentţaă de vaî rstaă intervine îîn calea construirii unei relatţii
amoroase cu implicare deplinaă . Se pare caă baă rbatţii Oameni Stelari au venit
pe Paă maî nt, la caî tţiva ani dupaă femei.
Caî nd Oamenii Stelari se caă saă toresc, foarte putţini au copii. Multţi dintre
ei nu au deloc copii. Linda maă rturisesţ te: „Am 50 de ani sţ i am suferit o
operatţie de histerectomie, asţ a caă nu voi avea niciodataă copii.
Dintotdeauna am sţ tiut caă nu voi avea copii - de fapt, nici nu mi-a
paă sat. Dacaă sotţul meu ar fi vrut, bine. Dacaă nu ar fi vrut, tot bine. Dar, cumva,
am sţ tiut caă nu voi fi îînsaă rcinataă .” Omul Stelar Terry spune caă niciodataă nu a
fost interesataă de ceea ce numesţ te „dinamica familiei conventţionale”.
Femeile din categoria Oameni Stelari nasc deseori prin cezarianaă .
Aceasta se îîntaî mplaă poate pentru caă , pe alte planete, nu s-a auzit de nasţ terile
prin vagin, deoarece copiii sunt "pregaă titţi" îîn laborator. De fapt, locuitorii
multor planete sunt androgini, faă raă distinctţii clare ale sexului. Copiii
extrateresţ tri nu sunt conceputţi prin metodele paă maî ntene care presupun
contact sexual, prin spermaă sţ i ovule, ci printr-un transfer de energii, sţ i prin
intentţia de a crea - o metodaă prezentataă îîn filmul Cocoon.
E posibil ca Oamenii Stelari saă fi îîncheiat un "contract" de a nu se
caă saă tori, sau de a nu avea copii, îîn timpul vietţii paă maî ntene. Probabil caă ei nu
au avut nicio experientţaă anterioaraă legataă de familie sau relatţii amoroase, sţ i
nici maă car nu s-au gaî ndit saă treacaă îîn contractul lor pentru viatţa
paă maî nteanaă , caă saă toria sţ i copiii! IÎntemeierea unei familii ar putea interfera
cu misiunea Persoanei Stelare sţ i saă creeze o karmaă care le-ar putea aduce
cicluri de reîîncarnaă ri paă maî ntene.
De asemenea, aceasta poate fi prima viatţaă îîn care un Om Stelar are un
sex bine stabilit. Femeia se poate simtţi inconfortabil îîn trupul ei de femeie,
iar baă rbatul se poate simtţi ca un impostor neîîndemaî natic, care pozeazaă îîn
baă rbat.
Sţ i totusţ i, caî nd Oamenii Stelari ajung pe Paă maî nt sţ i vaă d cupluri vesele
mergaî nd bratţ la bratţ , poate caă îîsţi doresc saă îîmpaă rtaă sţ eascaă sţ i ei acea
experientţaă. Unii Oameni Stelari sunt capabili saă materializeze caă saă torie sţ i
familie, îîn timp ce altţii aflaă caă acest tip de uniune pe termen lung nu e pentru
ei.

A face faţă vieţii pământene


Dupaă cum am mentţionat mai devreme, Oamenii Stelari sunt foarte
sensibili la violentţaă. Toate categoriile de îîngeri Paă maî nteni relateazaă despre
aversiunea lor fatţaă de violentţaă sţ i conflicte. Totusţ i, dintre toate categoriile, se
pare caă Oamenii Stelari simt cea mai mare aversiune pentru lupta sub orice
formaă .
Linda spune: „Nu pot tolera nici cea mai micaă violentţaă. Nu suport nici
maă car caî nd oamenii ridicaă putţin vocile. E aproape de nesuportat pentru
mine. De obicei, îîncep saă plaî ng, atunci caî nd cineva maă ceartaă ”. Cei mai multţi
Oameni Stelari pe care i-am observat mi-au spus caă nu privesc, nu ascultaă
sau nu citesc sţ tiri, deoarece îîi tulburaă prea tare.
Oamenii Stelari vaă d un posibil sfaî rsţ it al violentţei ... dacaă baă rbatţii sţ i
femeile care iubesc pacea vor lua atitudine sub forma rugilor, sau a
actţiunilor conduse de ghizi spirituali. Paî naă atunci, Oamenii Stelari stau
consţ tiinciosţ i in posturile lor paă maî ntene, îîn viata de zi cu zi fiind baă ietţi sţ i fete
cumsecade. Totusţ i, îîn adaî ncul sufletului lor, le este dor de viata linisţ titaă pe
care o cunosţ teau odataă , îîntr-un loc îîndepaă rtat.
Oamenii Stelari care au îînvaă tţat cum saă se descurce cu viata
paă maî nteanaă , spun caă le este mai usţ or dacaă îîntaî lnesc alte fiintţe de pe acelasţ i
taă raî m. Nu sunt greu de recunoscut, dacaă te uitţi dupaă caracteristicile fizice
specifice. Sau, potţi fi sigur caă îîi gaă sesţ ti laî ngaă ocean. Fiecare Om Stelar singur
a spus caă a traă i laî ngaă apaă - mai ales laî ngaă ocean - era o necesitate. Un
procent ridicat dintre scufundaă torii pe care i-am îîntaî lnit sunt Oameni
Stelari, care scapaă de lume, petrecaî ndu-sţ i timpul sub apaă .
Mary Kay explicaă legaă tura dintre Oamenii Stelari sţ i apaă : „Am realizat
caă am nevoie saă locuiesc laî ngaă un curs de apaă , pentru a fi echilibrataă . Merg
acolo pentru a simtţi puterea apei sţ i a valurilor, sţ i pentru mine este ceva ce
îîmi îîncarcaă bateriile.” Bineîîntţeles caă Oamenii Stelari frecventeazaă orice
consfaă tuiri despre OZN-uri sţ i grupuri de studiu science-fiction.

Comentarii de la Oamenii Stelari


- Persoana Stelaraă Linda spune: „Sfatul meu pentru ceilaltţi Oameni
Stelari este caă e absolut îîn regulaă saă simtţi caă nu esţ ti de aici, de pe Paă maî nt
deoarece, chiar nu esţ ti. Important este saă te simtţi îîn largul taă u îîn aceastaă
privintţaă. Esţ ti special, deoarece ai venit aici saă ajutţi planeta Paă maî nt saă obtţinaă
pacea. Esţ ti pe aceastaă planetaă , deoarece ai ales saă vindeci.”
- Sfatul lui Scott pentru Oamenii Stelari este: „Gaă sesţ te-i pe ceilaltţi
pentru a te conecta cu cei care îîtţi îîmpaă rtaă sţ esc ideile - sţ i continuaă saă
zaî mbesţ ti, îîn toataă nebunia de care esţ ti îînconjurat. IÎnvatţaă-i pe altţii toleranta
sţ i raă bdarea, dar mai ales iubirea, deoarece asta e tot ceea ce conteazaă . Sţ i tţine
minte caă nu e decaî t o îînsaă rcinare temporaraă !"

Calea vieţii pentru Oamenii Stelari


Oamenii Stelari sunt polivalentţi sţ i nu pot stabili caă doar o anumitaă
carieraă este misiunea vietţii lor. Ei pot avea mai multe cariere consecutive sau
simultane. Oamenii Stelari sunt minunatţi maesţ tri Reiki, vindecaă tori
energetici, terapeutţi prin masaj, chiropracticieni sţ i alte tipuri de terapeutţi.
Le place cercetarea, ingineria, tehnologia sţ i activitaă tţile îîn care îîi sprijinaă pe
ceilaltţi. Dar Oamenii Stelari trebuie saă creadaă îîn tţelurile companiei pentru
care lucreazaă , altfel vor fi nefericitţi la locul lor de muncaă . Oamenii Stelari
sunt buni, muncitori sţ i eficientţi, desţ i sunt perceputţi deseori ca fiind distantţi
sau reci. Preferaă saă se afle mai degrabaă îîn spatele scenei. Asţ adar, ei se
descurcaă mai bine executaî nd activitaă tţi solitare, decaî t saă fie purtaă tori de
cuvaî nt, sau angajatţi la ghisţ eu.

Călăuzire şi sugestii, dacă eşti un Om Stelar


- Saă sţ tii caă micile acte de bunaă tate chiar conteazaă . Ca Om stelar,
probabil caă îîtţi faci griji îîn legaă turaă cu viitorul Paă maî ntului, sau dacaă tu faci
"destul" pentru planetaă . Te vei simtţi mai bine, amintindu-tţi caă faă caî nd mii de
acte de bunaă tate - aparent maă runte - tu chiar aduci o contributţie uriasţ aă
pentru crearea unei planete linisţ tite.
- Cautaă altţi Oameni Stelari. Este esentţial saă -tţi petreci timpul cu
persoane aflate pe aceeasţ i lungime de undaă . Dacaă îîtţi vei paă stra ideea de a
îîntaî lni altţi Oameni Stelari, curaî nd îîi vei atrage îîn viatţa ta. Potţi îîntaî lni Oameni
Stelari sţ i pe forumurile de pe Internet sţ i îîn spatţiile de chat, sau la
evenimentele unde se discutaă despre extrateresţ tri.
- Apreciazaă faptul caă esţ ti unic. IÎnclinatţiile tale naturale le contrazic pe
cele ale multor paă maî nteni. Standardele tale de frumusetţe se bazeazaă mai
mult pe ce este îîn interior, decaî t pe ceea ce se aflaă îîn exterior - fiind opuse
multor oameni. Prioritaă tţile tale sunt mal degrabaă orientate caă tre sarcini,
decaî t concentrate pe relatţii.
Deci, Oameni Stelari, vaă rog saă vaă onoratţi unicitatea, saă raă maî netţi
fermi îîn credintţele voastre sţ i saă nu vaă minimalizatţi calitaă tţile, îîncercaî nd saă vaă
conformatţi.
V. ÎNŢELEPŢII: FARMAZOANE REÎNCARNATE, MARI PREOTESE,
MAGICIENI, MAGI ŞI ŞAMANI
Intens. Exotic. Excentric. IÎntţeleptţii straă lucesc din interior. Ei arataă
asemeni personajelor din romanele de dragoste, de obicei avaî nd un paă r
lung, maă taă sos; fetţe ovale; ochi obsedantţi, cu o lume de umbre îîn spatele lor.
IÎngerii Paă maî nteni din aceastaă categorie posedaă o îîntţelepciune profundaă sţ i
sunt foarte intuitivi. Ochii lor sunt paă trunzaă tori sţ i nu are rost saă te prefaci
sau saă -i mintţi pe îîntţeleptţi, deoarece adevaă rul este vizibil pentru ei.
Excentrici sţ i bombastici, îîntţeleptţilor le place saă se îîmbrace îîn haine largi -
reminiscentţe ale erelor romantice din trecut. Existaă un anumit element de
mister care acompaniazaă fiecare membru al acestei categorii. De caî nd
îîntaî lnesţ ti pentru prima oaraă privirea fixaă a îîntţeleptţilor, este evident caă ei
ştiu.

Când te uiţi în ochii unui Înţelept, vezi înţelepciune profundă,


ştiinţă şi adesea mâhnire, pentru că au fost martori la istoria
Pământului şi a omenirii. Ei mai pot avea cearcăne sau umbre bine-
motivate dedesubtul ochilor.

IÎntţeleptţii sunt oameni care au îînvaă tţat îîn vietţile anterioare cum saă -sţ i
canalizeze puterile spre vindecaă ri miraculoase sţ i materializaă ri, inclusiv
abilitatea de a influentţa vremea sţ i obiectele materiale (prin levitatţie,
telechinezie, sţ i asţ a mai departe).
Acesţ tia sunt magicieni extrem de puternici sţ i bine antrenatţi sţ i
pregaă titţi ai rasei umane, care au fost rechematţi de la „pensie" din lumea
spiritualaă , pentru a reveni pe Paă maî nt ca saă dea o maî naă de ajutor îîn situatţia
actualaă , extrem de stringentaă , a planetei noastre.
Energia lor este mai îîntunecataă sţ i mai grea decaî t a celorlalte categorii
de IÎngeri Paă maî nteni. IÎntţeleptţii au o energie sobraă , serioasaă , aproape tristaă sţ i
sunt uneori destul de severi. IÎn relatţii, sunt extrem de dogmatici, dar îîntr-un
mod util. Ei sunt „maă micile ce aranjeazaă totul din umbraă ” sţ i conducaă torii
prietenilor sţ i membrilor familiei - sţ i îîntotdeauna cunosc cea mai bunaă cale
pe care trebuie s-o urmeze ceilaltţi.
Dacaă vrea cineva un sfat temeinic, ar trebui saă îîntrebe un IÎntţelept. Pe
caă taă vreme cei ce apartţin celorlalte categorii sunt nou venitţi îîn categoria
fiintţelor umane (sau au vietţi anterioare îîn care au fost îîngeri îîntrupatţi,
Spirite ale Naturii sţ i asţ a mai departe), IÎntţeleptţii au fost oameni, de-a lungul
multor ere. Ca sţ i ceilaltţi IÎngeri Paă maî nteni, ei se simt „diferitţi”.
De fapt, unii îîntţeleptţi proclamaă , „sunt diferit sţ i sunt maî ndru de asta!”,
asţ a cum a spus un Mag îîncarnat: „IÎn copilaă rie, am realizat caă eram diferit sţ i
caă nu maă potrivesc cu ceilaltţi, iar asta a creat dificultaă tţi - paî naă caî nd, îîntr-un
final, am realizat caă unicitatea mea era beneficiu pentru mine. Nu faă ceam
parte din masa de oameni, sau din «normal», iar caî nd m-am maturizat, am
îîntţeles caă acesta era un lucru pozitiv.”
Din acest motiv, IÎntţeleptţii se simt mai confortabil îîn viatţa de pe
Paă maî nt, decaî t cei venitţi de pe celelalte taă raî muri. Ei sunt realisţ ti, milosţ i sţ i
raă bdaă tori cu oamenii sţ i au îînvaă tţat saă se bucure de timpul petrecut aici.
IÎntţeleptţilor nu le este teamaă saă priveascaă partea îîntunecataă a vietţii, asţ a cum
se îîntaî mplaă cu celelalte categorii de IÎngeri Paă maî nteni. Farmazoana
îîncarnataă , Linda a vorbit îîn numele multor IÎntţeleptţi, atunci caî nd a spus:
„Sţ tiu caă sunt diferitaă de ceilaltţi, dar nu maă simt ca un straă in, deoarece, de
regulaă , nu-mi pasaă dacaă majoritatea oamenilor maă place sau nu.” Detasţ area
de opiniile celorlaltţi este un atribut ai IÎntţeleptţilor.

Istoria Înţelepţilor
Numitorul comun ai îîntţeleptţilor îîl reprezintaă numaă rul anilor
petrecutţi îînvaă tţaînd saă -sţ i valorifice puterile magice. Unii sţ i-au dezvoltat
propria pasiune pentru metafizicaă , iar altţii au fost selectţionatţi îîncaă din
copilaă rie sţ i sţ colitţi îîn artele transcedentale. IÎntţeleptţii au traă it ca Mari Preotţi sţ i
Preotese îîn Antlantida, Grecia anticaă sţ i Egipt; îîn timpul regelui Arthur,
printre mayasţ i sţ i Esenieni, ca vindecaă tori din diferite civilizatţii baă sţ tinasţ e. Ei
au fost martori la distrugerea civilizatţiilor sţ i la uciderea oamenilor pentru
convingerile lor spirituale. IÎntţeleptţii cunosc sţ i recunosc îîntunericul îînnaă scut
existent îîn interiorul ego-ului uman, dar au o apreciere îîncaă sţ i mai puternicaă
sţ i mult respect pentru maă retţia de care sunt capabili oamenii. Scopul
revenirii lor pe Paă maî nt este saă ne îînvetţe acest lucruri.
Pe partea cealaltaă , multţi îîntţeleptţi s-au simtţit confortabil sţ i s-au
bucurat de taă raî murile vietţii de apoi. Ei au creat, îîn lumea spiritelor,
comunitaă tţi asemeni unui paradis, cu castele, graă dini sţ i cascade. Totul paă rea
minunat. Apoi îîntţeleptţii au fost abordatţi de un comitet de ghizi, care a
îîncercat saă recruteze „soldatţii spirituali” retrasţ i ca saă -i aducaă îînapoi la
muncaă . Ei i-au rugat pe îîntţeleptţi saă se îîntoarcaă pe Paă maî nt, ca saă -i îînvetţe pe
ceilaltţi starea de linisţ te sţ i saă o modeleze - sţ i saă le reaminteascaă oamenilor
cum saă -sţ i foloseascaă puterea interioaraă sţ i taă ria, pentru a crea armonie.
Unii îîntţeleptţi au fost de acord, faă raă tragere de inimaă , saă se îîntoarcaă pe
Paă maî nt. Caî nd au ajuns aici au simtţit densitatea îîncaă rcataă a energiei îîn
schimbare. Putţini îîntţeleptţi, incapabili saă facaă fatţaă acestui climat, au iesţ it
imediat, dorindu-sţ i propria moarte. Altţii s-au surghiunit îîntr-o viatţaă
paă maî nteanaă , dar s-au simtţit deprimatţi sau furiosţ i din cauza asta.
IÎntţeleptţii care s-au îîncadrat cel mai bine au fost cei care au continuat
studiul spiritualitaă tţii bazate pe realitatea de pe Paă maî nt - cum ar fi astrologia,
Wicca, Kabbala, Hermeneutica, traditţia paă gaî naă , ritualurile, vindecarea prin
cristale, medicina naturistaă , invocarea cu ajutorul lumaî naă rilor, sţ amanismul,
sţ i altele.
Grethel spune caă unul dintre motivele pentru care crede caă este o
Farmazoanaă îîncarnataă e „interesul meu timpuriu pentru incantatţii, ierburi,
baghete magice sţ i dispozitive pentru ritualuri (lumaî naă ri, arome, apaă etc.). IÎn
copilaă rie am avut sţ i un «prieten imaginar», care era mag. Ca sţ i caî nd toate
astea nu ar fi suficiente, caî nd eram micaă , maă tusţ a mea îîmi spunea
«Vraă jitoare».”
Membrii categoriei îîntţeleptţilor sţ i-au petrecut vietţile dezvoltaî ndu-sţ i
darurile spirituale sţ i magice. Au exersat mult artele transcedentale ale
materializaă rii, alchimiei sţ i vindecaă rii. Ei s-au naă scut ca nisţ te copii cu calitaă tţi
paranormale, care-sţ i pot considera darurile ca fiind blesteme, mai ales dacaă
prevaă d o situatţie "negativaă " îîn viitor. Copii se pot autoblama pentru caă nu au
evitat o tragedie, dat fiind caă o prevaă zuseraă . Totusţ i aceste viziuni sunt
deseori o oportunitate pentru indivizi, saă se roage. Dacaă s-ar fi presupus caă
ar fi trebuit saă intervinaă , li s-ar fi spus clar ce saă facaă pentru a preveni
situatţia.
Cei mai multţi îîntţeleptţi pe care i-am intervievat au amintiri vii ale
vietţilor trecute, caî nd erau farmazoane, magi, preotţi sţ i altţii asemenea. Unii
dintre îîntţeleptţii observatţi aveau reactţii emotţionale puternice, atunci caî nd
venea vorba despre perioada „prigoanei vraă jitoarelor”, care a tţinut de prin
anii 1300, paî naă îîn 1700. Multţi au amintiri complete sau fragmentate despre
cum au fost arsţ i, spaî nzuratţi sau omoraî tţi îîn alt mod, pentru îînclinatţiile lor
spirituale. Sara, de exemplu, spune: „Am amintiri despre cum am fost arsaă pe
rug, îîn timp ce oamenii strigau sţ i maă blestemau. IÎmi amintesc caă am fost
torturataă cu cruzime.”
"Nebunia arderii Vraă jitoarelor" a fost provocataă de superstitţia îîn
masaă , conform caă reia tot ce se îîntaî mpla raă u - recolte distruse sau copii
bolnavi - se petrecea din cauza magiei vraă jitoarelor. S-a decis caă singurul
mod de a curaă tţa acest "raă u" era prin arderea saî ngelui acestora. Vaî naă toarea
lor era condusaă de autoritaă tţile locale sţ i de biserici. IÎn situatţii mai blaî nde,
erau omoraî te îînainte de a fi legate de staî lp sţ i de a fi aprins focul. Totusţ i, îîn
Frantţa. Germania sţ i Elvetţia, cele mai multe vraă jitoare erau arse de vii.
Chiar sţ i cei care nu au fost ucisţ i au amintiri consţ tiente ale acelor
vremuri. IÎsţi amintesc caă le era teamaă de Inchizitţie, de Cavalerii Templieri, de
procesele Catharilor (Catharii erau membrii unul grup din Europa secolului
al XIII-lea, care au fost prigonitţi de caă tre Papa Inocentţiu al III-lea, fiind vaî natţi
sţ i condamnatţi la moarte), sţ i de multele metode folosite pentru distrugerea
lor. Amenintţarea mortţii ataî rna deasupra oricui îîn acele vremuri, iar aceste
amintiri îîi face pe îîntţeleptţi saă devinaă nervosţ i atunci caî nd se pune problema
saă -sţ i redeschidaă darurile spirituale.
Ca rezultat, din cauza acestor amintiri vechi multţi îîntţeleptţi au o
retţinere saă -sţ i elibereze marea putere pe care o au! Totusţ i, motivul pentru
care au fost alesţ i saă fie aici acum este saă -i instruiascaă pe oameni sţ i saă -sţ i
utilizeze uneltele spirituale. Scopul unui îîntţelept implicaă reîînvierea
abilitaă tţilor psihice sţ i spirituale de vindecare. Sţ i cum nu ne putem simtţi altfel
decaî t fericitţi sţ i îîmplinitţi, atunci caî nd ne angajaă m saă ne atingem tţelul, este
necesar ca îîntţeleptţii saă deschidaă sţ i saă -sţ i redezvolte aceste daruri.
IÎntţeleptţii au o afinitate specialaă pentru regatul Spiritelor Naturii - sţ i
invers. Nu numai caă zaî nele sţ i elfii joacaă un rol îîn practicile spirituale bazate
pe caracteristicile planetei Paă maî nt, dar îîntre Spiritele Naturii sţ i îîntţeleptţi s-
au legat prietenii puternice. IÎn timpuri straă vechi, oamenii au recunoscut
beneficiile colaboraă rii cu regatul Spiritelor Naturii, dar bisericile se simtţeau
amenintţate de puterea aflataă îîn afara zidurilor sale. Din aceastaă cauzaă , s-a
pornit o campanie negativaă îîmpotriva zaî nelor, elfilor sţ i a altor Spirite ale
Naturii. De atunci, multaă lume a îînceput saă se teamaă de frumoasele Spirite
ale Naturii.
Deoarece, îîn trecut, dar sţ i îîn timpurile moderne, Spiritele Naturii sunt
ataî t de legate de îîntţeleptţi, existaă Spirite îîntrupate ale Naturii care cred caă , de
fapt, fac parte din categoria îîntţeleptţilor. Aceasta se datoreazaă traă irilor sţ i
amintirilor comune ale celor douaă categorii. Astfel, o femeie Spirit îîntrupat
al Naturii îîsţi poate aminti arderea vraă jitoarelor - nu din cauzaă caă a fost arsaă ,
ci pentru caă a asistat la evenimentul care i s-a îîntaî mplat unei prietene din
grupul îîntţeleptţilor. Ea poate saă fie derutataă , crezaî nd caă acestea sunt amintiri
de la arderea ei.
Totusţ i diferentţele dintre cele douaă categorii sunt clare: îîntţeleptţii sunt
mai solemni, sobri sţ i mai seriosţ i decaî t Spiritele îîntrupate ale Naturii care
sunt jucaă usţ e sţ i raă utaă cioase. IÎntţeleptţii an fetţele ovale sţ i preferaă saă -sţ i poarte
paă rul lung (chiar dacaă , îîn general, trebuie saă -l poarte tuns scurt, din motive
de afaceri); îîn timp ce Spiritele îîntrupate ale Naturii au fetţe rotunde sţ i
adesea îîsţi poartaă paă rul tuns scurt (exceptţie fac zaî nele îîntrupate sţ i sirenele).
Baă rbatţii îîntţeleptţi îîsţi poartaă îîn general paă rul prins îîn coadaă de cal sau
pieptaă nat pe spate si dat cu gel. Actorii Johnny Depp, Della Reese, Angelica
Houston sţ i Jimmy Smits sunt exemple ale îînfaă tţisţ aăm sţ i intensitaă tţii energiei
IÎntţeleptţilor.
IÎntţeleptţii se pot îîmbraă ca excentric sau romantic, reflectaî nd perioada
lor preferataă din trecut. Femeile IÎntţelepte preferaă "rochii de zeitţaă" lungi sţ i
gratţioase, îîn culori îînchise, sţ i coliere mari de cristal.
Baă rbatţii IÎntţeleptţi preferii caă maă sţ i tţesute din fibre naturale; sau
caă maă sţ ile îîn stil Renascentist. Baă rbatţii pot purta pandantive cu semnificatţie
spiritualaă , cum ar fi cruci celtice, sau îînsemne cu simboluri spirituale.
Deseori, IÎntţeleptţilor le place saă participe la Taî rguri Renascentiste complet
costumatţi, unde pot retraă i îîntaî mplaă ri, bune sau rele, din vietţile lor
anterioare.
IÎntţeleptţii au dragoni, magi sţ i zeitţe ca ghizi spirituali. Ei sunt foarte
interesatţi de studiul vremurilor vechi, ce pot fi privite ca fiind mitice, cum ar
fi Avalon, Atlantida sţ i Lemuria. Colecteazaă statui cu persoane implicate îîn
magie, sţ i adoraă caă rtţile sţ i filmele cu teme magice, cum ar fi seria Stăpânul
inelelor, caă rtţile cu Harry Potter sţ i tot ce este legat de vremurile regelui
Arthur. Multţi îîntţeleptţi sunt chiar istorici.
Ca Mare-Preoteasaă IÎntrupataă , Marlies a scris: „Iubesc mitologia
greacaă sţ i pe cea egipteanaă . Maă simt foarte legataă de zeitţa Isis din traditţia
egipteanaă sţ i o ador pe Pallas Atena - zeitţa îîntţelepciunii sţ i a raă zboiului. Sunt
îîndraă gostitaă de povesţ tile ei sţ i de ajutorul oferit lui Ulise. Am studiat Grecia
anticaă cu mare pasiune, sţ i maă simt aproape de toate zeitţele Olimpului.”
IÎntţeleptţii sunt foarte sensibili la fazele lunii sunt afectatţi fizic sţ i
emotţional de luna plinaă sţ i de cea nouaă . Deseori se implicaă îîn „ceremonii ale
lunii pline” sţ i celebreazaă echinoctţiile.

Şabloane care apar în vieţile Înţelepţilor


Este interesant caă fiecare IÎntţelept pe care l-am observat îîsţi sţ tia
semnul astrologic solar, lunar, ascendentul sţ i descendentul. Aceasta este îîn
contrast puternic cu membrii celorlalte categorii, care, îîn general, nu-sţ i sţ tiu
nici semnul solar sţ i rareori îîl sţ tiu pe cel lunar. IÎn mod clar, IÎntţeleptţii cunosc
astrologia sţ i sunt capabili saă -i aprecieze aplicabilitatea.
Un mare procent dintre IÎntţeleptţii pe care i-am studiat au probleme cu
inima sţ i cardiovasculare îîn general. Prolapsul valvei mitrale, hipertensiunea,
tahicardia, aritmia, insuficientţa cardiacaă sţ i infarctul sunt frecvente sţ i
agresive îîn aceastaă categorie. Oare saă fie din cauza suferintţei deoarece
iubesc Paă maî ntul sţ i pe locuitorii saă i ataî t de mult sţ i observaă posibila lor
distrugere? Sau este o durere rezidualaă de la vaî naă toarea de vraă jitoare, caî nd
saî ngele IÎntţeleptţilor era ars sţ i inimile lor erau îîntţepate cu tţaărusţ !?
Louise Hay spune, îîn cartea Vindecă-ţi trupul, caă semnificatţia
metafizicaă din spatele problemelor cardiace sunt „problemele emotţionale de
lungaă durataă ”. IÎntţeleptţii au purtat aceastaă durere emotţionalaă de-a lungul
multor ere, îîn multiplele lor vietţi paă maî ntesţ ti - asţ a caă putem vorbi de o lungaă
perioadaă ! Alte motive pentru problemele cardiace, dupaă cum spune Louise,
includ „lipsa de bucurie, îînaă sprirea, starea de tensiune sţ i stresul”.
IÎntţeleptţii pe care i-am îîntaî lnit sunt persoane puternice sţ i profesori
dedicatţi. Ei predau faă raă oprire, deseori oferind oamenilor sfaturi filosofice
concise, dar profunde. Totusţ i, privirea din ochii multor îîntţeleptţi arataă multţi
ani de dezamaă giri din partea elevilor.
Un îîntţelept mi-a spus recent: „Dacaă oamenii mi-ar urma sfatul, toate
problemele lor ar îînceta saă mai existe. Nu sunt arogant - pur sţ i simplu. Sţ tiu
ce i-ar ajuta. Totusţ i, cei mai multţi îîmi ignoraă sfatul sţ i continuaă saă se
complacaă îîn necazurile lor." Deoarece scopul îîntţeleptţilor este saă instruiascaă
sţ i saă arate calea, poate caă frustrarea legataă de misiunea lor este cea mai mare
maî hnire.
Asemeni Spiritelor Naturii, îîntţeleptţii nu sunt mari fani ai regulilor sţ i
reglementaă rilor. Oricum, Spiritele sunt îîntotdeauna prinse caî nd îîncalcaă
regulile, îîn timp ce îîntţeleptţii dau impresia caă poartaă o pelerinaă care îîi face
invizibili. Rareori sunt prinsţ i îîncaă lcaî nd regulile. Caî nd se îîntaî mplaă , îîntţeleptţii
pot da vina pe Spiritele Naturii pentru infractţiunea respectivaă .

Înţelepţii şi relaţiile
Cei mai multţi îîntţeleptţi cautaă mult timp caă saă toria magicaă sţ i misticaă cu
sufletul pereche. E posibil ca ei saă simtaă prezentţa, greu de sesizat, a unui
suflet îînrudit, pe care îîl sţ tiau de multe vietţi. Aceasta conduce la caă utarea
Celui Drag - sţ i, paî naă caî nd va fi gaă sit, îîntţeleptţii aleg saă fie singuri pe plan
romantic. Sau, mai raă u, îîntţeleptţii pot îîncerca saă se stabilizeze intr-o relatţie
care nu le oferaă îîmplinire.
E posibil ca, îîn vietţile anterioare, îîntţeleptţii saă fi faă cut juraă minte de
castitate sau celibat. Aceste juraă minte de nedesfaă cut pot urmaă ri pe cineva îîn
viatţa actualaă sţ i pot crea un dezastru. IÎntţeleapta Audrey este un exemplu
perfect. Ea sţ tia caă a avut vietţi anterioare ca vraă jitoare sţ i caă lugaă ritţaă. Ca
vraă jitoare a fost implicataă îîn ritualuri paă gaî ne, care celebrau Paă maî ntul,
natura sţ i corpul omenesc. Acestea implicau adeseori ceremonii ce
presupuneau nuditate sţ i sexualitate. Conducaă torii din acele timpuri au
considerat caă aceste actţiuni sunt eretice, iar ea a fost arsaă pe rug. IÎn
urmaă toarea viatţaă, Audrey a fost caă lugaă ritţaă, sţ i a faă cut un juraă maî nt de
castitate. Totusţ i, sţ i-a paă strat preocupaă rile sţ i abilitaă tţile sale mistice. IÎn viatţa
prezentaă , Audrey a continuat saă foloseascaă vraă jile sţ i sţ tia foarte bine sţ i cum
saă materializeze. Oricum, viatţa ei sexualaă era blocataă îîntr-o relatţie faă raă sex,
cu un sotţ impotent, care era prea orgolios ca saă ia medicamente, sau saă
apeleze la consiliere sexuali. Noi am "rupt" legaă maî ntul ei de celibat sţ i ea sţ i-a
putut rezolva problema sexualaă .
Deci, îîntţeleptţii se descurcaă cel mai bine îîn vietţile lor amoroase, atunci
caî nd îîsţi folosesc puterile magice remarcabile, pentru a materializa iubirea
pe care o cautaă . Chiar dacaă adevaă ratul lor Suflet Pereche nu este îîntrupat
acum sţ i se gaă sesţ te îîn lumea spiritualaă îîntre douaă vietţi, îîntţeleptţii pot face saă
aparaă relatţii amoroase minunate, care le oferaă îîmplinire, prin puterea lor de
a-sţ i focaliza intentţiile.
IÎntţeleptţii se simt cel mai bine caî nd au prieteni pe care îîi respectaă sţ i îîi
admiraă . Sau pot avea prieteni care, de fapt le sunt „clientţi”. Aceste „prietenii”
sunt unilaterale, IÎntţeleptţii purtaî ndu-se asemeni unor profesori, iar prietenul
le este ca un elev. Ei nu au niciodataă ocazia saă vorbeascaă despre necazurile
lor, deoarece joacaă îîntotdeauna rolul de persoanaă tare, puternicaă .
IÎntţeleptţii sunt deseori acuzatţi caă sunt atotsţ tiutori. Aceasta acuzatţie
are, de fapt, un graă unte de adevaă r îîn ea, deoarece îîntţeleptţii sunt scufundatţi
îîntr-un subconsţ tient colectiv atotsţ tiutor. De asemenea, ei au calitaă tţi de
medium. Linda, o Vraă jitoare Reîîncarnataă , spune: „Foarte des sţ tiu ceea ce
intentţioneazaă oamenii saă spunaă . Se supaă raă pe mine caî nd le termin frazele”.
Copiii îîntţeleptţilor îîi pot acuza caă sunt paă rintţi autoritari - tot din cauza
obisţ nuintţei lor de a oferi instruire. IÎntţeleptţii nu pot saă nu predea lectţii;
oricum, ei îîsţi pot tempera aceastaă pornire, pentru a face instruirea mai
acceptabilaă sţ i accesibilaă . IÎn loc de a tţine prelegeri, ei pot crea un experiment
de îînvaă tţare, care poate fi amuzant sţ i educativ.
IÎn vietţile lor amoroase, este important ca îîntţeleptţii saă vizualizeze, îîn
mod consţ tient, relatţii saă naă toase sţ i pline de fericire cu prietenii sţ i familia. Ei
pot folosi aceastaă putere remarcabilaă pentru a se vedea îînconjuratţi de
prieteni puternici sţ i iubitori care îîi ajutaă .
Deci, dacaă tu crezi caă esţ ti un îîntţelept, observaă sţ i simte modul îîn care
copiii taă i îîtţi apreciazaă îînvaă tţaăturile. Nu-tţi face griji despre cum vor apaă rea
aceste materializaă ri. Trebuie doar saă sţ tii caă vor apaă rea. Apoi, elibereazaă -tţi
viziunile caă tre Univers, pentru a se materializa rapid sţ i usţ or.

Înţelepţii magici
Dacaă esţ ti un îîntţelept, esţ ti un magician bine pregaă tit sţ i dacaă o parte a
vietţii tale nu functţioneazaă bine acum, asumaă -tţi un rol activ pentru a o
vindeca. Dacaă asţ teptţi pasiv ca Universul saă te ghideze, te potţi îînvaî rti pe loc si
nu ajungi nicaă ieri. Aceasta se îîntaî mplaă , deoarece IÎntţeleptţii asemeni tţie sunt
co-creatori, iar Universul preferaă saă -tţi exprimi dorintţele sţ i saă le îîmplineascaă
asţ a cum au fost formulate. Oricum, IÎntţeleptţii sţ tiu, din experientţaă, caă nu tot ce
este cerut conduce la fericire. De aceea, mai prudent este saă ceri îîndrumare
pentru a sţ ti ce saă ceri.
Credintţa in aceste abilitaă tţi este foarte importantaă , chiar dacaă e vorba
doar de 5 sau 10% credintţaă. Dacaă solicitţi ceva, dar tţi-e teamaă caă nu se va
îîntaî mpla, vei bloca materializarea. Dacaă e nevoie, potţi „îîmprumuta”
îîncredere de la unul dintre ghizii taă i. Sau îîi potţi cere Universului saă alunge
toate temerile care te îîmpiedicaă saă ai îîncredere totalaă .
Asemeni multor altor îîntţeleptţi, poate caă ai faă cut vreun legaă maî nt îîntr-
o viatţaă anterioaraă , îîn calitate de caă lugaă ritţaă sau caă lugaă r, sau caî nd practicai
anumite ritualuri religioase. Printre cele mai des îîntaî lnite sunt juraă mintele
de suferintţaă, de auto-sacrificiu sau pedeapsaă , de saă raă cie, castitate,
virginitate, celibat, ascultare sţ i taă cere. Dacaă aceste legaă minte nu au fost
desfaă cute, te pot urma pe Paă maî nt sţ i îîtţi pot pune piedici îîn relatţiile de iubire
sţ i sexuale, îîn domeniul financiar - sţ i îîn viatţaă, îîn general.
Nimeni nu este liber cu adevaă rat, paî naă caî nd nu sunt desfaă cute
juraă mintele din vietţile anterioare. Singurele juraă minte saă naă toase sunt acelea
pe care le decizi tu - cele pe care le faci cu tine îînsutţi. Chiar sţ i asţ a, vei dori saă
le verifici cu regularitate, pentru a vedea dacaă sunt îîncaă valabile. Desfaă
aceste legaă minte sţ i efectele lor, afirmaî nd cu taă rie:

„Prin aceste vorbe, desfac orice legământ de suferinţă, auto-


sacrificiu sau pedeapsă, pe care l-aş fi putut face oricând, de-a lungul
timpului.
Anulez orice efect negativ al acestor legăminte, acum şi pentru
totdeauna.”

Apoi repetaă aceastaă frazaă sţ i pentru alte juraă minte (saă raă cie, celibat sţ i
asţ a mai departe). Dat fiind caă aceste legaă minte adesea implicaă semnarea
unui document cu propriul saî nge, trebuie saă desfaci legaă maî ntul cu sţ i mai
mare fortţaă. Ritualul este foarte puternic, mai ales dacaă aprinzi o lumaî nare
(ceea ce ne ajutaă saă eliberaă m negativitatea sţ i saă îîntrerupem situatţiile
stagnante) sţ i desfaă sţ ori ceremonia pe timp de lunaă plinaă , care este timpul
eliberaă rii. Apoi, ridicaă -te sţ i fixeazaă -te cu fermitate pe picioare, îîn timp ce
spui fiecare declaratţie cu glas tare.
Spune-le cu toataă convingerea!
IÎntţeleptţii îîsţi amintesc îîntotdeauna de puterea cuvaî ntului. Trebuie saă
sţ tii cu claritate ce îîtţi doresţ ti sţ i apoi comandaă - prin cuvinte - saă se îîntaî mple.
Esţ ti un maestru îîn a face vraă ji, ataî t îîn numele temerilor tale, caî t sţ i îîn numele
dorintţelor inimii tale.
Deci la fel de usţ or potţi crea profetţii care se îîmplinesc singure, îîn
privintţa a ceea comandaă ego-ul, caî t sţ i Sinele Superior. Comandaă -i ego-ului saă
tacaă sţ i cere-i Sinelui Superior saă vorbeascaă mai tare.
Primesţ te materializarea dorintţei cu bratţele deschise. Uneori,
IÎntţeleptţii îîndepaă rteazaă materializaă rile, din cauzaă caă se tem caă nu le meritaă .
Amintitţi-vaă totusţ i caă acestea sunt unelte care vaă ajutaă saă -i îînvaă tţatţi pe
altţii sţ i saă vindecatţi. Elevii sţ i pacientţii vosţ tri meritaă saă fie ajutatţi de un
îîntţelept ale caă rui nevoi materiale sunt îîmplinite.
Lasaă îîn urma ta toataă saă raă cia si toate legaă mintele de suferintţaă,
IÎntţeleptule!

Ocupaţiile din viaţa Înţelepţilor


Ca îîntţelept, esţ ti un lider îînnaă scut, care e respectat pentru carisma sa,
pentru aerul de îîncredere îîn sine, pentru felul îîn care se poartaă sţ i puterea
personalaă . Oamenii te respectaă sţ i te admiraă îîn mod natural sţ i sunt chiar
intimidatţi de tine. Prin urmare, se simt bine caî nd te urmeazaă .
Datoritaă nenumaă ratelor vietţi de îînvaă tţare sţ i predare spiritualaă ,
probabil caă îîtţi va plaă cea o carieraă ca îînvaă tţaător spiritual, astrolog, medium,
vindecaă tor spiritual, persoanaă care face channeling sau prezicaă tor. Cel mai
multţi îîntţeleptţi nu se descurcaă îîn calitate de angajatţi sau discipoli decaî t dacaă
îîsţi respectaă sţ eful sau liderul. Ai fi un excelent presţ edinte de companie sau
antreprenor, mai ales datoritaă calitaă tţilor tale organizatorice, combinate cu o
cunoasţ tere intuitivaă despre cum saă rezolvi sau saă îîmbunaă taă tţesţ ti situatţiile.
Oricum, tu, ca majoritatea îîntţeleptţilor, te-ai simtţi frustrat saă lucrezi cu
un public nemotivat, sau cu clientţi care nu-tţi ascultaă sfaturile.

Hibrizi de Înţelepţi
Dupaă cum vetţi citi îîn capitolul urmaă tor, existaă variatţii de îîntţeleptţi
amestecatţi cu alte categorii. Aici sunt inclusţ i Cavalerii Paladini, îîngerii
mistici, îîntţeleptţii Stelari sţ i Oamenii Mistici ai Maă rii.

Călăuzire şi sugestii, dacă eşti un Înţelept


- Respectă puterea cuvintelor. Folosesţ te atent gaî ndurile sţ i
cuvintele, pentru a te asigura caă ele oglindesc ce vrei, nu de ce tţi-e teamaă . Tu
materializezi ataî t de repede, îîncaî t nu-tţi potţi permite saă te gaî ndesţ ti sau saă
vorbesţ ti despre temerile tale. Concentreazaă -tţi îîntreaga energie pentru a-tţi
materializa dorintţele sţ i scopul vietţii.
- Respectă-ţi trecutul. Implicaă -te îîn regresii îîn vietţile anterioare,
pentru a elibera emotţiile care ar putea saă te tragaă îînapoi astaă zi. Citesţ te caă rtţi
sţ i urmaă resţ te filme referitoare la vietţile tale trecute.
- Fii conştient de puterea temperamentului tău. Caî nd un îîntţelept
aruncaă cuvinte pline de maî nie caă tre altaă persoanaă , este ca sţ i caî nd ar arunca
o vrajaă îîntunecataă . Folosesţ te-tţi puterea cu griji; gaî ndesţ te-te de douaă ori
îînainte de a blestema, deoarece aceasta poate saă -l afecteze pe altţii - dar se
poate îîntoarce saă te afecteze sţ i pe tine.
- Învaţă-i pe alţii ce este important pentru tine. IÎntotdeauna îînvetţi
prin exemplu. Un motiv pentru caă tu sţ i accezi caă tre cel mal îînalt nivel al taă u
este acela de a-i inspira pe ceilaltţi. Ai ales saă vii pe Paă maî nt pentru a-i instrui
pe oameni asupra potentţialului lor deci este important pentru tine saă creezi
acest lucru, îîn propria-tţi viatţaă.
- Râzi şi joacă-te. Chiar dacaă ai o misiune vitalaă , este important saă -tţi
faci timp sţ i pentru „joacaă ” sţ i voie bunaă . IÎn misiunea ta este necesaraă
sinceritatea nu seriozitatea. Raî sul te ajutaă sţ i saă vindeci orice durere suferitaă
îîn aceastaă viatţaă sau îîn cele trecute.
VI. TĂRÂMURI AMESTECATE ŞI HIBRIZI: ÎNGERI MISTICI,
CAVALERI, SPIRIDUŞII ŞI OAMENI AI MĂRII

IÎn timpul programelor mele de certificare, am explicat diversele


categorii îîn detaliu. Apoi am cerut publicului saă -i descoperi pe cel din
categoria lor. Cel care nu sunt siguri de provenientţa lor sunt îîncurajatţi saă se
alaă ture fiecaă rui grup, pentru a afla îîn care se simt cel mal confortabil
Oamenii pot simtţi imediat dacaă apartţin unui grup.
Unii au simtţit caă fac parte din douaă grupuri. De exemplu, ei au spus caă
nu se pot decide dacaă se potrivesc mai bine îîn categoria îîngerilor îîntrupatţi,
sau a IÎntţeleptţilor. Am crezut caă sunt suflete care evoluau de la o categorie la
alta, asţ a caă l-am trimis îîn grupul Sufletelor îîn Evolutţie, a Celor care-sţ i
Schimbaă Forma, sau a Celor care schimbaă realitaă tţile.
In mod interesant, caî nd fiul meu Chase a lucrat in programele mele
de certificare din Statele Unite, am avut îîntotdeauna un procent ridicat de
Spirite ale Naturii printre membrii grupului. Niciodataă nu mi-am pus
îîntrebaă ri asupra procentului de Spirite ai Naturii, paî naă caî nd un alt consilier
spiritual, numit Betsy Brown, i-a luat locul lui Chase. Dintr-o dataă , energia
programului de Practician îîn Terapia îîngerilor s-a schimbat in totalitate.
IÎn timpul primului curs de care s-a ocupat Betsy, cel putţin 50 de
persoane s-au simtţit transferatţi îîn timpul exercitţiului legat de categorii. Totţi
se plaî ngeau de aceiasţ i lucru: se potriveau ataî t îîn grupul IÎngerilor IÎntrupatţi,
caî t sţ i îîn ai IÎntţeleptţilor. De asemenea, practic nu mai aveam Spirite ale Naturii
îîn clasaă , îîn timp ce paî naă atunci existase un grup zgomotos de zaî ne sţ i
spiridusţ i.
O nonaă categorie a fost descoperitaă dintr-o dataă ! Noii studentţi erau
hibrizi, pe care îîl numim „IÎngeri Mistici”, exact ca Betsy Brown. Am realizat
caă procentul ridicat de Spirite ale Naturii existent anterior reflecta taă raî mul
Spiritelor Naturii de care apartţinea Chase. Cel care se aseamaă naă , se atrag!

Îngerii Mistici
Dupaă cum am mentţionat mai devreme, IÎngerii Mistici sunt pe
Jumaă tate îîntţeleptţi sţ i pe jumaă tate IÎngeri IÎntrupatţi. IÎngerii Mistici îîmpaă rtaă sţ esc
multe dintre caracteristicile IÎngerilor IÎntrupatţi, fiind iubitori, saă ritori sţ i
preocupatţi de ceilaltţi. Totusţ i, deoarece au traă it mai multe vietţi pe Paă maî nt (ca
IÎngeri IÎntrupatţi) sunt descurcaă retţi sţ i aspri. Ei e posibil saă îînjure, saă facaă abuz
de alcool, sau saă practice jocuri de noroc sţ i totusţ i sunt îîngeri. IÎngerii Mistici
apreciazaă regulile, deoarece detestaă haosul. Asemeni IÎngerilor îîntrupatţi, ei
îîsţi cer iertare. Spun: „îîmi pare raă u”, deoarece este o metodaă rapidaă de a
dezamorsa un conflict sţ i nu pentru caă se simt vinovatţi. Dintre toate
categoriile, IÎngerii IÎntrupatţi sunt cel care au adunat sentimentele de
vinovaă tţie: IÎngerii Mistici sţ i-an caî sţ tigat cu greu îîntţelepciunea, ca rezultat al
multor vietţi de îîndrumare sţ i ajutor, îîn situatţii conflictuale sau chiar raă zboi.
Chiar dacaă le-au vaă zut pe toate, îîngerii Mistici îîncaă mai cred îîn bunaă tatea
omenirii.
IÎngerii Mistici nu se pierd îîn public, asţ a cum se îîntaî mplaă cu îîngerii
IÎntrupatţi. Cu mosţ tenirea de la îîntţeleptţi, îîngerii Mistici sunt minunatţi
profesori, oratori sţ i sustţin ateliere spirituale. Adoraă saă predea tehnici de
vindecare sţ i saă ofere sfaturi pentru o viatţaă fericitaă .
IÎngerilor Mistici nu le este teamaă saă cunoascaă partea îîntunecataă a
vietţii. Ei vaă d cu claritate consecintţele ego-ului din spatele dramelor umane.
Concentrarea sţ i limbajul unul IÎnger Mistic sunt mai îîntunecate sţ i mai
paă maî ntesţ ti decaî t ale unul îînger îîntrupat (care face parte dintr-o categorie
caă reia nu-i place saă priveascaă sau saă cunoascaă probleme sau îîntuneric).
Iataă cum descrie un îînger Mistic caracteristicile categoriei: „Ne place
io aceeasţ i maă suraă saă folosim Caă rtţile de Preziceri ale IÎngerilor, caî t sţ i pe cele
de Tarot. Suntem vindecaă tori atotsţ tiutori. Deoarece am fost omoraî tţi in
vietţile anterioare, ne este deseori tea maă saă iesţ im din zona spiritualaă . Dar
caî nd o facem, zburaă m caă tre îînalturi cu rapiditate, pentru a ne transforma
scopurile îîn actţiuni.”

Cavalerii Paladini
Aceastaă categorie a fost descoperitaă de fiul meu, Grant. Dupaă cum vaă
amintitţi. Grant a fost cel care mi-a araă tat, initţial, taă raî mul IÎntţeleptţilor. Dupaă
ce am delimitat aceastaă lume, Grant a vaă zut caă , de fapt, el se potrivea îîntr-o
sub-categorie a IÎntţeleptţilor, pe care initţial am numit-o „Cavaleri”. Termenul
nu era tocmai potrivit, deoarece implica raă zboinici puri. Deci, termenul de
Paladin a fost sugerat de doi membri ai acestei lumi. Paladin, pronuntţat pol-
AH-den se referaă la un cavaler magic sau sfaî nt, care participaă la cruciade, îîn
numele binelui sţ i ordinii. Paladinii istorici erau magi care faă ceau vraă ji pentru
a-sţ i îîndeplini misiunea.
Cavalerii Paladini îîmpaă rtaă sţ esc multe dintre calitaă tţile îîngerilor Mistici
dar sunt pe jumaă tate îîntţeleptţi sţ i pe jumaă tate îîngeri. IÎngerii Mistici îîsţi
exprimaă partea angelicaă prin vindecarea celorlaltţi, îîmpaă rtaă sţ ind din
îîntţelepciunea lor sau prin energia lor. Cavalerii Paladini reprezintaă partea
angelicaă de paznic protector. IÎngerii Mistici reprezintaă energia vindecaă toare
a Arhanghelului Rafael pe caî nd Cavalerii Paladini manifestaă energia maî nuirii
saă biei Arhanghelului Mihail.
Cavalerii Paladini sunt paă straă torii ordinii sţ i sustţinaă torii adevaă rului, a
secretelor sacre sţ i a atitudinii civilizate. Ei sunt demni de îîncredere, capabili
saă paă streze secrete (dar dacaă dezvaă luirea secretului ar ajuta la apaă rarea
dreptaă tţii atunci ar face-o) sţ i extrem de saă ritori cu cei dragi sţ i cu straă inii.
Cavalerii Paladini nu se simt confortabil îîn adunaă rile sociale decaî t dacaă se
discutaă un subiect de interes personal. Sunt galantţi sţ i politicosţ i îînsaă pot fi
fermi sţ i neîînduplecatţi, atunci caî nd valorile le sunt amenintţate. Cavalerii
Paladini refuzaă saă facaă compromisuri, caî nd e vorba despre eticaă . Amintitţi-vaă
caă IÎngerii IÎntrupatţi (din care se trag Cavalerii Paladini) respectaă autoritatea,
organizarea sţ i regulile, mai ales dacaă el cred îîn acele reguli.
Membrii acestei categorii au servit ca sţ i Cavaleri Templieri, au fost
membri ai Mesei Rotunde; membri ai celor douaă sprezece caî ntece de vitejie
din legendele medievale; paă zitori ai marilor preotţi, ai marilor preotese, ai
sfiitţilor sţ i ai îîntţeleptţilor. Cavalerii Paladini au tendintţa de a avea trupuri
masive sţ i fortţaă muscularaă . Stau dreptţi, cu maî ndrie lipsitaă de ego, ochii sunt
intensţ i clari sţ i concentratţi, asemeni unui paznic îîn alertaă maximaă . Ei observaă
totul.
Cavalerii Paladini au avut dintotdeauna o fascinatţie pentru cavaleri,
armuri, povesţ tile Mesei Rotunde, dragoni sţ i turniruri. Iubesc jocurile video,
caă rtţile sţ i filmele care implicaă strategii de raă zboi, dueluri cu sabia sţ i
eliberarea celor aflatţi la ananghie. Cavaleri Paladini faimosţ i au fost Ioana D'
Arc, Regele David sţ i Sir Lancelot.

Ochii unui Cavaler Paladin sunt intenşi, clari şi concentraţi,


asemenea unui paznic în alertă maximă.

Multţi Cavaleri Paladini sunt atrasţ i de serviciile armate, securitate sţ i


munca de politţist, care sunt echivalentul modern al ordinelor cavaleresţ ti. Ei
se documenteazaă sau chiar se alaă turaă unor societaă tţi spirituale secrete cum
ar fi Francmasoneria, Cavalerii Templieri sţ i Rosacrucienii. IÎnsaă , Cavalerii
Paladini ai timpurilor moderne preferaă deseori misiuni solitare, pentru a-sţ i
îîmplini destinul. IÎn loc de a urma ordinele Regelui, Cavalerii Paladini din
zilele noastre trebuie saă urmeze ordinele caă laă uzirii Interioare. Deci, a face
parte din fortţele militare sau de politţie le poate îîmpiedica libertatea de a-sţ i
urma îîntţelepciunea interioaraă , sau ar putea chiar saă îînaă busţ e îînsaă sţ i vocea.
Cavalerii Paladini au sţ i un echivalent estic îîn Samurai sţ i îîn Caă lugaă rii
Shaolini, care integreazaă exercitţiile de respiratţie, tţinuta, autodisciplina sţ i
îîntţelepciunea îîn modul lor de a-sţ i conduce viata.
Cavalerii Paladini sunt avocatţi minunatţi sţ i activisţ ti care apaă raă cauzele
îîn care cred. Se descurcaă bine îîn domeniul legal, politic, la scris, vorbit,
profesorat, îîn campanii sţ i conducere. Cavalerii Paladini care sunt Indigo
(generatţia liderilor sţ i Vizionarilor naă scutţi cu o sensibilitate ridicataă ) pot
deveni lideri puternici sţ i inspiratori. Dragonii îîntrupatţi sunt o subcategorie a
acestei lumi.

Stelele Mistice
Acest hibrid este o combinatţie îîntre Oamenii Stelari sţ i IÎntţeleptţi.
Stelele Mistice sunt profesori îînnaă scutţi care aduc cunoasţ terea universalaă pe
Paă maî nt. IÎnvaă tţaăturile lor au scopul general de a inspira pace lumii, oferindu-
le oamenilor informatţii folositoare pentru a-sţ i reduce nivelul de stres.

Stelele Mistice au ochii exotici, arătând complet diferit de alţi


ochi, şi care reflectă pasiunea lor serioasă, sobră şi intensă pentru a fi
profesori.

Stelele Mistice sunt extrem de sensibile sţ i pot simtţi energia emotţiilor


celorlaltţi oameni. Adesea nu se simt îîn largul lor îîn preajma celorlaltţi sţ i
uneori se comportaă cu staî ngaă cie îîn societate. Ele combat stresul social,
predaî nd lectţii despre fapte sţ i filozofii.
Stelele Mistice îîncearcaă , faă raă saă -sţ i dea seama, saă -i îînvetţe pe membrii
familiei lor, care au ochii îîncetţosţ atţi de excesul de informatţii tehnice. Deci,
Stelele Mistice se descurcaă cel mai bine caî nd sunt atente la sugestiile primite
de la elevii lor sţ i din public, sţ i sunt cu luare aminte caî nd nivelurile atentţiei
oscileazaă . Stelele Mistice sunt ataî t de inteligente, îîncaî t e posibil saă -i ia cuiva
vorba din guraă , faă raă saă -sţ i dea seama. Ele nu-sţ i fac lectţiile plictisitoare, sţ i pot
organiza predarea, astfel îîncaî t îînvaă tţaăturile saă devinaă mal usţ or de digerat.

Spiriduşii
Caî nd ne gaî ndim la Spiridusţ i ne apar îîn minte omuletţi îîn costume
verzi. Categoria Spiridusţ ilor apartţine IÎngerilor Paă maî nteni sţ i include o largaă
varietate de forme trupesţ ti, dimensiuni sţ i stiluri vestimentare. Existaă
Spiridusţ i Masculini sţ i Feminini sţ i multţi membri ai acestei lumi chiar arataă ca
nisţ te Spiridusţ i uriasţ i. Totusţ i ceea ce este îîn interior, sţ i nu ceea ce este îîn
afaraă deosebesţ te acest taă raî m de celelalte.
Spiridusţ ii sunt pe jumaă tate îîntţeleptţi sţ i pe jumaă tate Spirite îîntrupate
ale Naturii. Au o îîntţelepciune care se datoreazaă nenumaă ratelor vietţi de pe
Paă maî nt, o abordare realisticaă a vietţii, o legaă turaă profundaă cu natura sţ i un
simtţ raă utaă cios al umorului.

Dacă te uiţi, la un moment dat, în ochii unui Spiriduş, poţi vedea


seriozitatea unui profesor inteligent. Însă, în următorul moment, vei
vedea privirea răutăcioasă a unui copil de şapte ani, care e pe cale să-ţi
facă o farsă.

Pentru a îîntţelege lumea Spiridusţ ilor, trebuie saă le privim istoria. Unii
dintre locuitorii initţiali ai Irlandei se numeau The Tuatha de Danaas, care
îînseamnaă „Copiii Danei” sau „poporul Danei”. Dana era Zeitţa Creatoare
Celticaă . Poporul Tuathas poseda capacitaă tţi magice de a-sţ i schimba forma sţ i
de a caă laă tori îîn timp, iar îîn anumite cercuri erau consideratţi semi-zei. Au dus
lupte pentru a paă stra staă paî nirea Irlandei dar paî naă la urmaă au fost îînfraî ntţi de
Galii invadatori. IÎn loc a-sţ i paă raă si insula, Tuathas sţ i-au schimbat forma îîn
altaă dimensiune sţ i au devenit Spiridusţ i. Astaă zi îîncaă mai conduc Irlanda, îînsaă
sunt vizibili doar celor cu mintţi sţ i suflete deschise.
Deci, lucraă torii îîntru Luminaă de pe taă raî mul Spiridusţ ilor sunt pe
jumaă tate îîntţeleptţi sţ i pe jumaă tate Spirite ale Naturii. Ei posedaă cunosţ tintţe
straă vechi despre magie, vindecare sţ i materializare, asemeni îîntţeleptţilor din
alte culturi. Ca Spiridusţ i ei redau caracteristicile Spiritelor Naturii de a traă i
interdimensional, îîntr-o comuniune profundaă cu natura.
Cei din lumea Spiridusţ ilor prezintaă calitaă tţi ataî t de la îîntţeleptţi, caî t sţ i
de la Spiritele Naturii. Ei oscileazaă îîntre a fi profesori seriosţ i sţ i glumetţi
gaă laă giosţ i. IÎtţi tţin prelegeri îîntr-un minut sţ i îîn urmaă torul te amuzaă . Chiar dacaă
ne gaî ndim la Spiridusţ i ca la nisţ te omuletţi cu barbaă rosţ ie, cu burtaă sţ i cu haine
verzi, membrii taă raî mului Spiridusţ ilor pot araă ta la fel de minunat ca nisţ te
manechine. Multţi membri ai acestei categorii au traă saă turi asemaă naă toare
Spiridusţ ilor, fie caă este vorba despre a purta tricouri verzi, a avea paă r rosţ cat,
un ten rumen sau chiar un pic de burticaă .
Spiridusţ ii sunt profesori minunatţi sţ i amuzantţi, care sţ tiu saă capteze sţ i
saă paă streze interesul elevilor. Sunt naratori minunatţi, iar îîntotdeauna
povesţ tile lor transmit mesaje importante. Ataî ta timp caî t potţi îînfrunta
toanele lor schimbaă toare sţ i flirturile ocazionale, Spiridusţ ii pot fi prieteni
minunatţi sţ i parteneri romantici. Nu te vei plictisi niciodataă cu un membru al
acestei lumi, asta e sigur!

Oamenii Mării
Cei mai mulţi Oameni ai Mării au ochii de culoare verde.

Asemeni Spiridusţ ilor, Oamenii Maă rii sunt hibrizi ai taă raî mului
Spiritelor Naturii, deci posedaă sţ i laturi jucaă usţ e sţ i raă utaă cioase. IÎn cartea Zeiţe
şi Îngeri, am publicat rezultatele studiului meu asupra Oamenilor Maă rii.
IÎn ea am inclus numai studiile celor despre care sţ tiam cu sigurantţaă caă
sunt Oameni ai Maă rii. Opinia mi s-a bazat mai ales pe faptul caă s-au îîncadrat
îîn descrierea mea, caă trebuia saă traă iascaă laî ngaă apaă , se identificau cu sirenele
îîncaă din copilaă rie, aveau vise frecvente despre sirene, sţ i asţ a mai departe. Din
sondaje a reiesţ it caă factorii semnificativi au fost:
- 82% aveau o tentaă sau luciri rosţ cate ale paă rului
- 82% preferau saă poarte paă rul lung (89% dintre femeile observate)
- 79% aveau paă rul cretţ natural sau ondulat
- 69% aveau ochii verzi
- 85% au relatat caă le este constant sete
- 80% au spus caă le este frig, chiar dacaă este o vreme caldaă .
Cele 82 procente dintre persoanele cu paă rul rosţ u sţ i castaniu au
eclipsat procentul estimat de 2-10% cu paă rul natural, rosţ u sau castaniu din
totalul populatţiei, Aparent, paă rul rosţ u este o anomalie geneticaă . La un
moment dat, femeile rosţ cate au fost acuzate de vraă jitorie. IÎn secolele XVI-
XVII, îîn timpul vaî naă torii de vraă jitoare, femeile europene rosţ cate erau
condamnate la moarte. Ar fi putut saă fie ele Oameni ai Maă rii care sţ i-au
paă strat abilitaă tţile magice sţ i cunosţ tintţele?
Dupaă cum am mentţionat mai devreme, Oamenii Maă rii trebuie sil
traă iascaă laî ngaă surse de apaă , pentru a se simtţi fericitţi sţ i saă naă tosţ i, Zaî nele maă rii
se retrag laî ngaă raî uri sţ i lacuri, îîn timp ce îîngerii Maă rii, Misticii Maă rii sţ i Stelarii
Maă rii se simt legatţi de ocean. Multţi Oameni ai Maă rii au amintiri sau sunt
atrasţ i de povestiri despre Atlantida sţ i Lemuria, care sunt douaă civilizatţii
antice oceanice.
La fel ca sţ i îîn cazul celorlalte categorii, Oamenii Maă rii arataă asemeni
corespondentţilor lor spirituali. Femeile amintesc de sirenele cu trupuri îîn
formaă de clepsidraă , cu multe curbe sţ i preferaă haine de culoare turcoaz.
Baă rbatţii Oameni ai Maă rii sunt atletici, binefaă cutţi sţ i iubesc viata îîn aer liber.
Ambele sexe au paă rul ondulat natural sţ i preferaă saă îîl poarte lung. îîn general,
paă rul lor are o tentaă rosţ cataă .
Oamenii Maă rii au relatat caă raă cesc cu usţ urintţaă sţ i caă preferaă vacantţele
îîn tţaări calde, sau chiar saă traă iascaă îîntr-un climat tropical. Totusţ i, desţ i adoraă
saă îînoate, Oamenii Maă rii evitaă piscinele cu clor deoarece sunt foarte sensibili
la mirosul sţ i la atingerea clorului.
Oamenii Maă rii se simt îînsetatţi frecvent sţ i pot avea probleme cu
constipatţia. De obicei, au o sticlaă cu apaă la îîndemaî naă sţ i ar face bine saă evite
fructele uscate, care au tendintţa saă le extragaă apa din sistem. Oamenii Maă rii
au o piele uscataă pe picioare, degete sţ i caă lcaî ie. Sensibilitatea la apaă îîi face saă
fie pretentţiosţ i îîn privintţa maă rcii de apaă îîmbuteliataă pe care o consumaă . Ei
deseori solicitaă salataă din alge maritime, fructe de mare sţ i nori (alge marine
turtite, îînfaă sţ urate îîn jurul rulourilor de sushi), probabil deoarece corpurile
lor au nevoie de nutrientţi marini.
Cei mai multţi oameni iubesc delfinii, dar Oamenii Maă rii sunt fanatici
îîn ceea ce privesţ te. Ei iubesc de asemenea balenele, paă saă rile de mare, caii de
mare, libelulele sţ i alte fiintţe care locuiesc îîn apaă . Multţi Oameni ai Maă rii îîsţi
oferaă îîn mod voluntar timpul sţ i banii, pentru a sprijini organizatţiile de
caritate sau evenimentele care protejeazaă oceanele, lacurile sţ i raî urile.
Destinatţia lor preferataă de vacantţaă este o plajaă tropicalaă , sţ i chiar dacaă nu
traă iesc laî ngaă un curs de apaă , îîsţi doresc foarte mult acest lucru. Oamenii Maă rii
se preocupaă de curaă tţenia de pe plaje sţ i de pe malurile lacurilor.
Existaă mal multe sub-categorii de Oameni ai Maă rii, cum ar fi:
- Îngerii Mării: Ca hibrid de îînger îîntrupat sţ i Spirit al Naturii (Marea
este o parte a taă raî mului Spiritelor Naturii), îîngerii Maă rii oscileazaă îîntre a fi
obraznici sau amabili. Femeile îînger al Maă rii pot semaă na cu îîngerii îîntrupatţi,
cu trupuri voluptoase; fetţele tineresţ ti, îîn formaă de inimaă , si paă rul ciufulit sţ i
luminos. Totusţ i, ei sunt îîngeri îîntrupatţi care traă iesc pe muchie. E posibil saă fi
faă cut abuz de droguri sţ i alcool, saă fi comis infidelitaă tţi sţ i chiar saă aibaă cazier.
Cu toate astea, îîn straă fundul lor, inimile acestora sunt pur angelice.
- Zânele Mării: Acest hibrid face 100% parte din Spiritele Naturii,
asţ adar e normal saă stea îîn grupuri la marginea oceanului, lacurilor sau
raî urilor. Adoraă saă bea cocktailuri, îîn timp ce urmaă resc un apus la mare, merg
cu barca sau lenevesc pe o plajaă . Zaî nele Maă rii pot fi perfectţioniste îîn ceea ce-
i privesţ te pe partenerii lor de amor, ceea ce poate duce la un lung sţ ir de
iubitţi sau de iubite. IÎnsaă , Zaî nele Maă rii îîtţi vor spune caă ele caă utaă satisfactţia pe
durata îîntregii vietţi, sub forma distractţiei, a relatţiilor ce oferaă sigurantţaă
financiaraă - sţ i saă nu cumva saă uitaă m distractţia! Zaî nelor Maă rii le place saă
meargaă cu cortul, saă facaă excursii pe jos sţ i saă fie îîn apropierea lacurilor sţ i
raî urilor din muntţi. Au o legaă turaă specialaă cu zaî nele apelor, care sunt numite
"spirite", "ondine" sţ i libelule.
- Stelarii Mării: Oamenii Stelari adoraă saă stea laî ngaă ocean, dar acest
hibrid este atras îîn mod special de mare. Stelarii Maă rii sunt singuraticii care
preferaă saă navigheze, saă îînoate, saă facaă surf, saă plonjeze îîn apaă ori saă se
scufunde singuri (sau cu un partener special, îîn care au îîncredere). Stelarilor
Maă rii le place îîn mod special saă se uite la cerul îînstelat, îîn timp ce plutesc cu
barca îîn mijlocul oceanului. Ei se conecteazaă cu planeta de origine, prin
energia ionilor apei.
- Misticii Mării: Aceastaă categorie hibridaă este un amestec de Om al
Maă rii cu un IÎntţelept. Ei au o personalitate îîntre cea a Spiritelor Naturii sţ i
seriozitatea îîntţeleptţilor. Adoraă saă predea mai ales despre delfini, balene,
Atlantida, ecologie oceanicaă , scufundaă ri, navigatţie, sau orice altceva legat de
ocean.
- Delfinii Întrupaţi: Acest hibrid este format din delfini care an luat
formaă umanaă , pentru ca mesajul lor saă fie auzit clar de oameni. IÎnsaă
îînfaă tţisţ area lor le dezvaă luie adevaă rata identitate. Trupurile Delfinilor
îîntrupatţi arataă asemeni delfinilor adevaă ratţi. Stomacul lor usţ or protuberant
le face trupul saă fie de aceeasţ i dimensiune cu a celor ce practicaă fotbal
american. Cei mai multţi Delfini îîntrupatţi au ochi cenusţ ii, asemeni delfinilor
oceanici.

Cei mai mulţi Delfini întrupaţi au ochii cenuşii, asemenea


corespondenţilor oceanici.

Delfinii îîntrupatţi chicotesc cu acelasţ i raî s ascutţit sţ i îîntrerupt, ca sţ i


delfinii din ocean. Cei mai multţi Delfinii îîntrupatţi au profesii legate de mare,
cum ar fi biolog marin, oceanograf, caă pitan de vas sau ecologist oceanic. Sunt
pasionatţi de ecologia marinaă sţ i sunt instructori minunatţi îîn acest domeniu.
IÎnsaă , datoritaă originii lor de delfini, aceastaă categorie sţ tie saă se relaxeze, sţ i se
joace, saă flirteze îîn timp ce îîsţi îîndeplinesc responsabilitaă tţile. Deoarece sunt
obisţ nuitţi saă îînoate îîn grup, Delfinii îîntrupatţi sunt, de obicei foarte sociabili.
Adoraă discutţiile lungi sţ i usţ oare.
De exemplu, o femeie pe care o sţ tiu, numitaă Gayle, iubesţ te delfinii sţ i
conduce îîn mod regulat excursii îîn grup, pentru a îînota cu ei îîn locuri
exotice. Ea chiar arataă asemeni unui delfin, cu trupul usţ or rotunjit sţ i ochi
ovali. Interesant e faptul caă Gayle conduce o companie care se ocupaă cu
piscine. S-a naă scut îîn zodia Pesţ tilor, un semn de apaă . Ea spune: „Iubesc
oceanul sţ i trebuie saă petrec o vreme acolo, pentru a maă reîîncaă rca. Iubesc
delfinii sţ i balenele sţ i îîmi petrec mult timp îîn ocean, îînotaî nd cu ei. Mi-am
îîntrebat ghizii de ce maă simt ataî t de legataă de ocean sţ i mi s-a spus: „Pentru
caă esţ ti din ocean”. La îînceput nu am îîntţeles ce îînsemna. Cred caă îînainte am
fost delfin”.
Pe laî ngaă Delfinii îîntrupatţi, am mai îîntaî lnit caî teva Balene îîntrupate - sţ i
nu, nu sunt obeze. IÎn timp ce Delfinii îîntrupatţi au personalitatea jucaă usţ aă a
Spiritelor Naturii, Balenele îîntrupate au energia protectoare sţ i iubitoare a
arhanghelilor.
Balenele îîntrupate sunt fascinate de balenele care traă iesc îîn mare;
deseori devin avocatţi, activisţ ti, biologi marini, navigatori sau scufundaă tori,
pentru a-sţ i petrece timpul, studiind balenele.
Acesţ tia sunt hibrizii majori care mi s-au araă tat de caî nd am îînceput si
predau acest material publicului. Cei care nu se regaă sesc îîn nici un taă raî m
continuaă saă maă ajute saă arunc lumini asupra altor hibrizi. IÎnsaă unii oameni
desfid toate categoriile. Pentru ei am dezvoltat alte metode de a privi
categoriile amestecate - asţ a cum vetţi vedea mai departe.

VII. DACĂ SIMŢI CĂ TE POTRIVEŞTI ÎN MAI MULTE CATEGORII...

Cam 10% din publicul care a auzit descrierea categoriilor îîngerilor


Paă maî nteni îîmi spune: „Maă simt de parcaă maă potrivesc îîn mai multe
categorii!” Acesţ ti IÎngeri Paă maî nteni sţ tiu caă sunt Lucraă tori îîntru Luminaă , îînsaă
le este neclar care e grupul lor exact. Aici sunt caî teva puncte de luat îîn
seamaă :

1. Energia: Potriveşte-te la „amprenta ta energetică” globală

Energia unui … este


IÎnger IÎntrupat Dulce sţ i iubitor
Spirit IÎntrupat al Naturii Cald, jucaă usţ sţ i raă utaă cios
Om Stelar Saă ritor, calm sţ i detasţ at
IÎntţelept Serios, puternic sţ i maiestos
Spiridusţ Alterneazaă seriozitatea cu zaă paă ceala
IÎnger Mistic Serios, puternic, dulce sţ i iubitor
Om al Maă rii Alterneazaă îîntre a fi rebel sţ i supus
Cavaler Paladin Atent sţ i politicos, îînsaă neîîndemaî natic
social.

2. Înfăţişarea fizică

Oamenii din Au aceste caracteristici


categoria
IÎnger IÎntrupat Fetţe frumoase sau îîngeresţ ti, cu trupuri masive
Spirit IÎntrupat al Arataă ca o versiune maă ritaă a zaî nelor, elfilor, spiritelor
Naturii sţ i a gnomilor
Om Stelar Sunt îînaltţi sţ i desţ iratţi; sau scunzi cu trupuri subtţiri
sau masive. Au ochi sţ i traă saă turi faciale neobisţ nuite.
Se îîmbracaă simplu sţ i poartaă machiaj minim.
IÎntţelept Fetţe lungi cu ochi ce arataă caă gaî ndurile lor sunt
departe. Poartaă caă maă sţ i sţ i rochii largi, îînchise la cu-
loare sţ i deseori au paă r lung, grizonat prematur.
Spiridusţ Multţi arataă asemeni unor spiridusţ i. Preferaă saă poarte
haine verzi sţ i îîn culorile paă maî ntului. Au o sclipire îîn
ochi, îîn majoritatea timpului.
IÎnger Mistic O fatţaă atractivaă , trup masiv sţ i expresie facialaă foarte
serioasaă .
Om al Maă rii Femeile au trupuri asemeni unor clepsidre. Ochii
sunt de obicei verzi sţ i paă rul rosţ u. Baă rbatţii sţ i femeile
Oameni ai Maă rii preferaă paă rul lung. Deseori poartaă
haine bleu, turcoaz sau verzi.
Cavaler Paladin IÎnaltţi; trupuri masive; ochi paă trunzaă tori.
3. Pasiuni

Oamenii din se concentrează asupra


categoria
IÎnger IÎntrupat Activitaă tţi de vindecare sţ i ajutor; paă strarea relatţiilor
linisţ tite sţ i fericite.
Spirit IÎntrupat al Profesorat, amuzament, arte sţ i ecologie
Naturii
Om Stelar Vindecare energeticaă , mai ales Reiki; evolutţia
tehnologiei; saă fie de ajutor dacaă este nevoie
IÎntţelept Profesorat; practicaă activitaă tţi legate de misticism,
medium sţ i spiritualitate bazataă pe naturaă .
Spiridusţ Profesorat, muzicaă , spus povesţ ti, fac farse
IÎnger Mistic Saă instruiascaă despre vindecare
Om al Maă rii Delfini, balenele, sporturile acvatice, oceanul,
Lemuria sţ i Atlantida
Cavaler Paladin Paă strarea dreptaă tţii, a adevaă rului sţ i libertaă tţii;
protejarea "defavorizatţilor" sţ i a cauzelor drepte.

Sufletele în Evoluţie şi Cei care îşi Schimba Forma


Dacaă îîncaă nu sţ tii caă rei categorii îîi apartţii, poate caă esţ ti dintr-una îîncaă
nedescoperitaă . Sau poate caă esţ ti un „Suflet îîn Evolutţie” sau faci parte dintre
Cei care îşi Schimbă Forma. (Anterior, am denumit grupul acestora cu
termenul Cei care schimbă realităţile). Aceasta îînseamnaă caă fie te deplasezi
dintr-un taă raî m la altul sau joci sţ otron printre lumi, de dragul varietaă tţii sţ i al
evolutţiei.
- Sufletele în Evoluţie: Dacaă esţ ti un Suflet in Evolutţie, te deplasezi
dintr-o lume îîn alta sţ i nu te potţi identifica cu vreun anumit grup. Poate tţi-ai
petrecut multe vietţi îîntr-o categorie sţ i ai îînvaă tţat tot ce puteai din aceastaă
experientţaă, asţ a caă alegi saă paă trunzi îîntr-o nouaă lume. Nu te identifici îîn
totalitate cu grupul pe care tocmai l-ai paă raă sit sţ i nici cu cel caă ruia tocmai i te-
ai alaă turat. Dacaă ceea ce ai gaă sit tţi se potrivesţ te, oferaă -tţi timp saă te adaptezi
noului grup sţ i nu te judeca prea aspru pentru caă te simtţi deconectat.
IÎngerii Paă maî nteni din categoria Sufletelor îîn Evolutţie se pot simtţi de
douaă ori îînstraă inatţi - nu numai caă se simt separatţi de totţi oamenii, dar se
simt diferitţi sţ i de ceilaltţi îîngeri Paă maî nteni.
Te potţi simtţi ca ultimul copii ales îîn echipa de softball: nedorit sţ i
neapreciat.
Sţ i sţ tii caă toate acestea sunt senzatţii temporare sţ i caă te potţi ruga
pentru ajutor spiritual, sţ i sţ tii caă nu esţ ti singur sţ i caă esţ ti dorit sţ i apreciat. La
urma urmei ai fost foarte curajos saă treci îîntr-un nou taă raî m sţ i probabil caă ai
faă cut asta dintr-o intentţie nobilaă pentru a fi mult mai util lumii”.
- Cei care îşi Schimbă Forma. Unele suflete doresc varietate, emotţii
sţ i o experientţaă bogataă . Dacaă esţ ti din aceastaă categorie, asemeni unui „copil
îîntr-un magazin de dulciuri” nu te potţi decide ce vrei, asţ a caă alegi tot ce se
aflaă îîn meniu. Cel care îîsţi Schimbaă Forma sunt îîngeri Paă maî nteni care se
deplaseazaă dintr-un taă raî m îîn altul. Niciodataă nu se stabilesc îîntr-o anumitaă
categorie, îînsaă iau din tot ceea ce fiecare lume are de oferit. IÎn aceiasţ i timp,
le îîmpaă rtaă sţ esc fiecaă rei categorii din lectţiile pe care le-au îînvaă tţat pe celelalte
taă raî muri ale îîngerilor Paă maî nteni Cei care îîsţi Schimbaă Forma se adapteazaă
rapid noilor situatţii sţ i cunosţ tintţe sţ i, asemeni copiilor care se deplaseazaă
mult sţ i urmeazaă sţ coli diferite, îîsţi dezvoltaă abilitatea de a se adapta rapid.
Dacaă esţ ti un Suflet îîn Evolutţie, sau unul dintre Cei care îîsţi Schimbaă
Forma, esţ ti ca o albinaă care zboaraă din floare îîn floare, luaî nd sţ i oferind
hranaă , pe maă suraă ce caă laă toresţ te. Oferi servicii valoroase, deoarece infuzezi
fiecare categorie cu saî nge proaspaă t, idei noi sţ i vitalitate vesţ nic treazaă .
S-ar putea saă faci parte sţ i dintr-o nouaă categorie, care este îîncaă
nedescoperitaă . Deoarece lumea se desfaă sţ oaraă , e nevoie de noi misiuni. Sţ i
dacaă esţ ti unul dintre sufletele care initţiazaă aceste noi misiuni, Dumnezeu saă
te binecuvaî nteze pentru ceea ce faci!

Ocupaţiile ideale pentru Sunetele în Evoluţie şi pentru Cei care îşi


Schimbă Forma
Sufletele îîn Evolutţie sţ i Cei care îîsţi Schimbaă Forma se îîmpart îîn douaă
grupuri distincte: Gaî nditorii Independentţi sţ i Adaptabilii. Gaî nditorii
Independentţi sunt persoane care preiau comanda sţ i nonconformisţ ti radicali,
care sunt maî ndri caă sunt spectatori. Ei cred caă "normalitate" este echivalent
cu a fi condamnat la mediocritate. Gaî nditorii Independentţi sunt campionii
cauzelor umanitare sţ i ecologice - doar dacaă aceste cauze nu sunt prea
populare. Gaî nditorilor Independentţi nu le place saă fie la modaă sţ i îîsţi doresc
propria lor nisţ aă unicaă , îîn afara preocupaă rilor celorlaltţi oameni. Nu e
surprinzaă tor caă Gaî nditorii Independentţi se descurcaă cel mai bine îîn
ocupatţiile independente, angrenate îîn scopuri artistice sau îîn cele care cer
inventivitate. Nu le plac sistemele, regulile sau directivele de la "autoritaă tţile"
din exterior. Carierele ideale ale Gaî nditorilor Independentţi ar fi artele
frumoase, mesţ tesţ ugurile, editarea, scrisul sau fotografia.
Cei care îîsţi Schimbaă Forma iubesc orice carieraă care le oferaă
îîncaî ntare sţ i ocazia si îînvetţe. Sunt mai buni la lucrul cu publicul decaî t
Gaî nditorii Independentţi. Carierele ideale ar fi caă laă toriile (saă lucreze ca ghid,
sau pe o navaă de croazieraă ), saă fie un agent talentat sau cercetaă tor (saă facaă saă
devinaă realitate, visele altora) sţ i îîn orice muncaă de vaî nzaă ri, care implicaă un
produs sau un serviciu îîn care Cel care Schimbaă Forma crede cu taă rie.

Călăuzire şi sugestii dacă eşti un Suflet în Evoluţie sau unul dintre


Cel care îşi Schimbă Forma
- Respectă-ţi decizia de independenţă. Sufletele din acest non-
taă raî m sunt, îîn general, nonconformiste, dar pot fi sţ i dinamizatoare ale
multţimii. Paă maî ntul are nevoie de puterea sţ i de taă ria voastraă chiar acum, asţ a
caă vaă rog saă nu le atenuatţi, îîncercaî nd saă vaă potrivitţi unui anumit grup (decaî t
dacaă vaă vine saă o facetţi la mod natural).
- Învăţaţi libertatea. Prea multţi oameni permit saă fie controlatţi de
autoritaă tţi. Prin refuzul de a vaă conforma sau de a fi supusţ i, îîi îînvaă tţatţi caă
existaă alternative. Cu caî t vaă straă duitţi mai mult pentru a acumula fericire sţ i
linisţ te personalaă , cu ataî t mai eficiente vor fi îînvaă tţaăturile voastre. Amintitţi-vaă
caă îîi îînvaă tţatţi mai îîntaî i prin exemplu personal sţ i apoi raă sar oportunitaă tţile
îînvaă tţaării formale, pe maă suraă ce le permitetţi.
- Materializaţi, materializaţi, materializaţi. Deoarece vaă place saă
lucratţi îîn afara sistemelor, avetţi nevoie saă vaă bazatţi pe puterea personalaă de
materializare, ca saă vaă sustţinaă material. Amintitţi-vaă caă nu existaă gaî nduri sau
vorbe neutre. Tot ce spunetţi sţ i gaî nditţi vaă creeazaă viitorul. Asţ adar, gaî nditţi-vaă
la ceea ce doritţi, nu la ce vaă temetţi saă nu cumva saă se îîntaî mple.
POSTFATĂ
Contăm pe voi!
IÎnger Paă maî ntean, îîtţi multţumesc pentru caă esţ ti pe planetaă acum. Cu
energia ta iubitoare, ne ajutţi doar prin simpla ta prezentţaă. Sţ i totusţ i - dupaă
cum o sţ tii prea bine - esţ ti aici pentru mult mai mult. Ai ales saă vii aici, îîntr-un
moment crucial din istoria planetei, ca saă influentţezi aparitţia unei mari
schimbaă ri, folosindu-tţi resursele oferite de talentele naturale, combinate cu
actţiuni pline de armonie.
Dacaă marea majoritate a populatţiei nu va aborda diferit mediul sţ i pe
ceilaltţi oameni, viatţa, asţ a cum o sţ tim, e posibil saă nu mai continue.
Esţ ti aici saă oferi alternative. Vei sţ ti ce saă ne îîn vetţi. observaî nd ce
anume itţi alimenteazaă pasiunile, îîncaî ntarea, grija sau furia.
De exemplu, poate caă esţ ti aici ca saă ne îînveli pe noi, fiintţele umane,
cum saă ne materializaă m nevoile materiale, faă raă saă mai fie nevoie de
concurentţaă, jafuri sau raă zboaie, pentru a ne lua partea.
Sau, poate caă esţ ti aici ca saă ne îînveli despre nevoia vitalaă de a proteja
aerul, apa sţ i calitatea solului. Poate caă ai un contract saă ne îînveli metode mai
saă naă toase de a-i cresţ te sţ i educa pe copii. Sunt sute de teme vita1e de predat,
chiar acum.
Cum saă ne îînvetţi? îîn orice fel potţi - de exemplu, fiind un model,
scriind caă rtţi, scriind articole, trimitţaînd scrisori la ziare spre publicare, luaî nd
atitudine îîn sistemul educatţional sţ i guvernamental sţ i / sau prin discursuri
sau aparitţii îîn mass-media.
Un lucru este clar. avem nevoie de îîngeri Paă maî nteni care saă doreascaă
saă fie lideri. Vechile sisteme caă rora le lipsesţ te integritatea îîncep saă cadaă
asemeni corporatţiilor sţ i bisericilor, din cauza unor abuzuri. Noua energie nu
va mai sprijini sau ascunde energie îîntunecataă . îîntunericul din sistemul
educatţional, guvernamental sţ i legal le va face saă se clatine. Pe maă suraă ce
apar aceste schimburi, liderii îîngeri Paă maî nteni (asemeni tţie) pot caă laă uzi
lumea ducaî nd-o departe de panicaă sţ i pesimism, ajutaî nd-o saă se concentreze
ca saă lase vechiul saă fie îînlocuit cu ceva mai bun.
Noi totţi contaă m pe tine saă preiei fraî iele scopului vietţii tale sţ i saă -l
îîmbraă tţisţ ezi îîn totalitate. Orice pas pe care-l faci este de ajutor sţ i extrem de
necesar acum cu conditţia ca el saă vinaă din intentţia ta de a ajuta.
Te rog saă nu-tţi îîntaî rzii evolutţia, asţ teptaî nd saă afli exact care este
misiunea ta, care este urmaă torul pas pe care trebuie saă -l faci, sau saă primesţ ti
o garantţie serioasaă caă vei reusţ i. Saă nu faci orice vine din iubirea din inima ta
va fi de ajutor, la fel cum daruri maă runte, oferite unei cauze nobile, cu timpul
pot sfaî rsţ i prin a forma o donatţie solidaă . îîncepe de oriunde - numai apucaă -te
de treabaă !
De-a lungul drumului, al mare grijaă , te rog, de corpul taă u fizic. El este
o unealtaă foarte importantaă îîn misiunea ta. Multţi îîngeri Paă maî nten1, asemeni
tţie, nu au avut niciodataă trup fizic îînainte, asţ a caă îîl pot neglija sau chinui.
Hraă nindu-l cu produse sţ i lichide organice, faă caî nd misţ care fizicaă îîn mod
regulat sţ i odihnindu-te asţ a cum îîtţi este mai de folos, vei avea mai multaă
energie pentru scopul vietţii tale.
IÎn urmaă cu caî tţiva ani, un îînger Paă maî ntean foarte influent, pe nume
Louise L. Hay (pe care am mentţionat-o de caî teva ori îîn aceastaă carte sţ i care
este fondatoarea Hay House, editura mea) a fost caă laă uzitaă saă scrie despre
viziunile sale asupra legaă turii dintre bolile fizice sţ i gaî ndurile profunde, îînsaă
nici o edituraă nu i-ar fi publicat materialele. Deci, îîn loc saă renuntţe, ea a faă cut
singuraă copii dupaă manuscris. Apoi a simtţit îîndemnul saă tţinaă conferintţe
despre acest subiect. La îînceput, doar douaă sau trei persoane au venit la
conferintţele ei. Astaă zi, manuscrisul Vindecă-ţi trupul a ajutat nenumaă ratţi
oameni sţ i a fost, conform New York Times, baza best-sellerulul saă u Îţi poţi
vindeca viaţa, din care a vaî ndut 30 de milioane de exemplare îîn îîntreaga
lume. Sţ i acum, caî nd Louise tţine o conferintţaă, participaă mii de oameni!
Nu esţ ti bucuros caă Louise nu s-a descurajat îîn legaă turaă cu scopul
vietţii ei sţ i caă a perseverat? Sunt zeci de povesţ ti asemaă naă toare ale oamenilor
care au faă cut ca lumea saă fie un loc mai bun sţ i ale caă ror îîn ceputuri au fost
chiar modeste.
Propriul Sine este creatţia Iubirii, îîn timp ce eul este creatţia fricii.
Scopurile eu-lui sunt de a te face saă te simtţi mic, neajutorat sţ i faă raă putere -
dar cum se poate ca o fiintţaă care este faă cutaă dupaă imaginea sţ i chipul
Creatorului saă fie altfel decaî t maă reatţaă, puternicaă sţ i inteligentaă ?
Eul taă u sţ tie caă dacaă tu îîtţi amintesţ ti adevaă rata naturaă spiritualaă
(perfectaă , puternicaă , creativaă sţ i inteligentaă ), el îîIÎsţi va pierde puterea de a te
îînspaă imaî nta asţ a caă te hraă nesţ te cu minciuni, de genul: "Dacaă devii puternic,
vei abuza de acea putere. Oamenii nu te vor mai plaă cea ataî t de mult. Oamenii
te vor invidia." Te rog, te rog, nu-tţi asculta acest eu! Spune-i saă meargaă saă
stea IÎntr-un coltţ sţ i saă vorbeascaă pentru el. Poartaă -te cu el ca si cu o muscaă
baî zaî itoare si nu-l lua îîn seamaă .
IÎngerii spun: "Dacaă devii nervos, concentreazaă -te asupra actţiunilor pe
care le faci îîn serviciul altora." Nervozitatea vine din preocuparea eu-lui
despre ce spun ceilaltţi oameni. Concentraî ndu-te asupra unei idei, ca de
exemplu: "Cum pot saă aduc mai multaă iubire sţ i luminaă îîn aceastaă situatţie,
chiar acum?", îîtţi stimulezi darurile spirituale sţ i put a naturalaă a Sinelui
taă u Superior.
Amintesţ te-tţi caă existaă o corelatţie: cu caî t scopul este mai îînalt, cu ataî t
mai mare este teama. Cu caî t vei a... un potentţial mai mare de a ajuta mal
multţi oameni, cu ataî t eul va folosi o fortţaă mai mare pentru a te trage îînapoi.
Eul te impulsioneazaă saă -tţi IÎntaî rzii misiunea prin a o pregaă ti îîn loc de a o face.
Eul îîtţi spune: ,.Mai îîntaî i trebuie saă slaă besţ ti, saă obtţii mai multţi bani, saă te
caă saă toresţ ti, saă divortţezi, saă te mutţi, saă fii absolvent, saă -tţi aparaă numele pe o
carte, saă deschizi un centru de vindecare, sţ i asţ a mai departe ou sţ i abia apoi
vei fi capabil saă ajutţi lumea."
Este un neadevaă r!
IÎnger Paă maî ntean, esţ ti gata chiar acum pentru misiunea ta! Nicicaî nd
nu va fi o zi mai perfectaă decaî t astaă zi, pentru a-tţi îîncepe misiunea, chiar dacaă
te simtţi necalificat sau nepregaă tit, faă -o oricum!
Autorul Sheldon Kopp a scris, odataă : "Nu am îînceput niciodataă o
actţiune importantaă , atunci caî nd m-am simtţit pregaă tit cum trebuie." Cu alte
cuvinte, probabil caă nu te vei simtţi niciodataă complet pregaă tit pentru
misiunea ta, asţ a caă nu are nici un rost saă asţ teptţi.
Roagaă -te saă primesţ ti îînsaă rcinaă ri zilnice, care saă te ajute saă faci din
planeta Paă maî nt un mediu mai linisţ tit si mai curat.
Rugaă ciunilor tale Ii se va raă spunde sub forma ocaziilor de a-i îînvaă tţa
pe altţii sţ i de a vindeca.
Caî nd aceste usţ i se deschid pentru tine, te rog nu te îîntoarce ca saă fugi
îîn directţie opusaă .
Saă sţ tii caă esţ ti pregaă tit.
Meriţi saă faci aceastaă muncaă minunataă .
Sţ i eşti calificat saă o faci … acum!