Sunteți pe pagina 1din 236

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN GRIGORESCU”

Jud. CONSTANTA, Mun. MEDGIDIA

Str. Aleea Trandafirilor nr. 2 A, Tel. / Fax.: 0241/822 044

RAPORT TESTE DE EVALUARE INITIALĂ

2014-2015
Director, prof. EFTIMI SORINA
IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile studiului noilor
discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a
eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare).
Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă
raportarea la bareme de evaluare / apreciere.

Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori, părinţi), reuşim să-i determinăm pe
elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare
a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor
enunţate. Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra
în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu util
activităţii de învăţare (rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei
lucrări scrise, concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele ulterioare.

A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real progres în dezvoltarea psihică şi
activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi
binevenit atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor şi atenuării stresului.

În cadrul Comisiei ,,Limbă şi comunicare” s-au aplicat teste la toate disciplinele care se subscriu acesteia: limba română, limba
engleză, limba franceză şi turcă.

Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina Limba şi literatura română de către elevii claselor V-VIII şi
centralizate de către doamna profesor Flueraşu Mihaela, responsabilul comisiei, permite atât descrierea detaliată a problemelor şi a
dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului gimnazial, cât şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum
reiese din lucrările supuse analizei.
CLASA a V-a

Clasa a V-a A
Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media clasei

notelor
Notele
-
-
-
-
-
7
6
8
2
-
8,21

obţinute
Au participat la testarea iniţială: 23 elevi / din 23 elevi

Promovaţi: 100 %

Nepromovaţi: -0
Clasa a V-a B
Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Media clasei

notelor
Notele
-
-
-
1
1
5
8
10
4

-
7,50

obţinute
Au participat la testarea iniţială: 29 elevi

Promovaţi: 96,55%
Nepromovaţi: 3,45%

Clasa a V-a C
Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
Media clasei

notelor
Notele
-
-
3
4
7
6
2
1

-
-
5,02

obţinute
Au participat la testarea iniţială: 23 elevi / din 23 elevi
Promovaţi:69,57%

Nepromovaţi: 30,43%
Clasa a V-a D
Graficul
1

2
3
4
5
6

7
8

9
10
Media clasei

notelor
Notele
-

-
-
-
5
1

6
2

-
-
7.12
obţinute

Au participat la testarea iniţială: 12 elevi


Absenţi: 1 elev

Promovaţi:
100%

Nepromovaţi: -0

La clasele a V-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:


de ortografie şi de puncţuaţie
– sesizarea rolului semnelor de ortografie şi de punctuaţie într-un text şi utilizarea corectă /

adecvată a acestora;

de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie;


de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;


exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor;


de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;
CLASA a VI-a

Clasa a VI-a A
Graficul
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Media clasei

notelor
Notele
-
-
1
2

2
8
5
3
1

6,16

obţinute

Au participat la testarea iniţială: 22 elevi / din 22 elevi


Promovaţi:86,37%
Nepromovaţi:13,63%

Clasa a VI-a B
Graficul
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Media clasei
notelor

Notele
-
2
4
6
6
4
3
-
1
-

4,68

obţinute

Au participat la testarea iniţială: 26 elevi / din 26 elevi

Promovaţi:53,85%

Nepromovaţi: 46,15%

Clasa a VI-a C
Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Media clasei

notelor
Notele
-
1
1
-
7
4
1
4
1
-

6,25
obţinute


Au participat la testarea iniţială: 19 elevi / din 21 elevi

Promovaţi: 89,48%

Nepromovaţi:10,52%

La clasele a VI-a, elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:

de fonetică, de vocabular şi de semantică – identificarea corectă a sunetelor dintr-un cuvânt, recunoaşterea categoriilor semantice învăţate, sinonime;

de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie, identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice;

de explicare a unor secvențe dintr-un text la prima vedere;

de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;


de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive;

Clasa a VII-a A
Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media clasei

notelor
Notele
-
-
1
-
4
2
8
8
3
-
7,41

obţinute

Au participat la testarea iniţială: 26 elevi, dintre care


promovaţi: 96,16%, iar nepromovaţi: 3,84%
Clasa a VII-a B
Graficul
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
Media clasei

notelor
Notele
-

-
2
6
6
7
3
1
-

-
5,14

obţinute
Au participat la testarea iniţială: 25 elevi / din 27 elevi
Promovaţi: 68%

Nepromovaţi: 32%

Clasa a VII-a C
Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Media clasei

notelor
Notele
1
2
4
6
3
2
1
-
-

-
4,45

obţinute
Au participat la testarea iniţială: 19 elevi / din 20 elevi

Promovaţi: 31,58%

Nepromovaţi:68,42%

La clasele a VII-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:

de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor substantivului, identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase
morfologice etc.;

de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire, a algoritmului de analiză a părţilor de vorbire;

de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale;

exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor;


de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;
CLASA a VIII-a

Clasa a VIII-a A

Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Media clasei

notelor
Notele
-
-
1
1
5
6
3
2
3
-

6,29

obţinute

Au participat la testarea iniţială: 21 elevi / din 22 elevi


Promovaţi: 90,48%

Nepromovaţi: 9,52%
Clasa a VIII-a B

Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Media clasei

notelor
Notele
-
-
2
8
1
3
3
4
-
-

5,86

obţinute

Au participat la testarea iniţială: 21 elevi / din 22 elevi


Promovaţi: 52,39%

Nepromovaţi: 47,61%
Clasa a VIII-a C

Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Media clasei
notelor

Notele
-
1
-
1
3
4
12
3
3
-

7,12

obţinute

Au participat la testarea iniţială: 27 elevi / din 28


Promovaţi: 92,60%

Nepromovaţi: 7,12%
Clasa a VIII-a D

Graficul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media clasei

notelor
Notele
1
-
-
1
3
2
8
6
1
-

7,15

obţinute
 Promovaţi: 90,91%
Au participat la testarea iniţială: 22 elevi Nepromovaţi: 9,09%


La clasele a VIII-a, elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:
de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie, identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice

de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice şi a semnificaţiei unor figuri de stil;

de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale;

de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive;

de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată;
de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere;

Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi

În urma evaluării elevilor din clasele V- VIII aparţinând Şcolii Gimnaziale, Medgidia se constată că gradul de promovabilitate al
elevilor este relativ ridicat. La o privire sumară se poate remarca cu uşurinţă că există și elevi care nu au promovat testul evaluării
inițiale la disciplina limba şi literatura română, rezultate care vizează cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite în anul anterior.Se
impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei
actuale, pentru a se ajunge la un grad de promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de performanţă vizate.

Remedierea situaţiei la învăţătură a elevilor din ciclul gimnazial la limba şi literatura română

OBIECTIVE

 Cognitive
– de comprehensiune

menţinere trează a impulsul cognitiv şi motivaţia activităţilor de învăţare;

organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să permită evidenţierea legăturilor dintre concepte;

-de aplicare
- stabilirea legăturilor între un domeniu pe care elevii îl cunosc bine şi altul nou;

-de analiză

distingerea relaţiilor, argumentelor, concluziilor;

deducerea ipotezelor;

evitarea unor situaţii competitive;

-de evaluare

controlarea şi dirijarea sistemul motivaţional specific activităţilor de învăţare;

utilizarea celor mai potrivite metode de instruire;

evaluarea eficienţei strategiilor utilizate;

verificarea progresului şi corectitudinii rezultatelor;

Afective -reacţie-răspuns

manifestarea interesului pentru reuşitele elevilor;

-receptivitate

acumularea cunoştinţelor minime sau maxime;

de caracterizare

completarea cunoştinţele minime ale elevilor;

Psiho-motorii -reacţie dirijată


- observarea motivaţiei elevilor pe parcursul derulării activităţilor propuse;

-automatism

- executarea corectă a tehnicile de citire, scriere, analiză gramaticală;

GRUP ŢINTĂ

Elevi;
Profesor;

Conducerea unităţii şcolare

RESURSE

De timp: an şcolar 2014-2015


Umane: Profesor

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
Procedura
Data

PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ
1.10.2014
Elaborat
Profesor: Fluerașu Mihaela
Semnătura:
Verificat
Profesor: Ștefan Lenuța
Semnătura:
Aprobat
Director: Eftimi Sorina
Semnătura:

Director adj.: Munteanu Laura


Semnătura:

1. SCOPUL PROCEDURII :

Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii care vor susţine examenele de Evaluare Națională.

Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă.

Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii cu dificultăţi de învăţare şi de remediere pentru cei cu rezultate slabe la testele de
evaluare iniţială.
2. ARIA DE CUPRINDERE :

Prezenta procedură se aplică tuturor elevilor doritori să obţină performanţe, celor cu rezultate şcolare slabe şi celor care susţin examene
de sfârşit de ciclu şcolar, profesorilor din Școala Gimnazială „ Lucian Grigorescu”
3. RESPONSABILITĂŢI :

Procedura va fi aplicată de către toate cadrele didactice.

Membrii C.E.A.C. răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri.

Directorii (managerii) unităţii şcolare şi preşedintele C.E.A.C. sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri.

Responsabilii comisiilor metodice , ai Comisiei pentru examene, notare ritmică şi frecvenţă şi diriginţii răspund de:

limentară, procese verbale ale sedinţelor cu părinţii în care se comunică metodologiile de susţinere a examenelor şi concursurilor, graficele
de pregătire suplimentară, procese verbale încheiate în cadrul orelor de pregătire suplimentară, procese verbale de prelucrare la clase a
metodologiilor, alte documente ce atestă comunicarea cu părinţii elevilor, sugestiile şi reclamaţiilor elevilor şi ale părinţilor acestora)

Elevii poartă responsabilitatea participării la sedinţele planificate, a semnării documentelor.

C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire periodică a procedurii.

4. CONŢINUTUL PROCEDURII :

4.1. La începutul fiecărui an şcolar, la nivelul catedrei Limbă și comunicare se elaborează teste de evaluare iniţială care se aplică
unitar, pe nivel de studiu .

4.2.Pe baza analizelor rezultatelor testelor predictive se selectează elevii capabili de performanţe, cei cu lacune ,cei cu dificultăţi de
învăţare.
A.Pentru examenul de Evaluare Națională:

4.3.În cadrul comisiei metodice se stabileşte: tematica de pregătire suplimentară în conformitate cu tematica pentru examenul de

Evaluare Națională elaborată de MECTS, graficul de pregătire suplimentară care cuprinde ziua, ora şi sala în care se efectuează orele
de pregătire (anexa1);graficul se elaborează în funcţie de orarul elevilor.

4.4.În sedinţă comună părinţi-elevi, diriginţii comunică scris, individual, rezultatele testelor de evaluare iniţială, apoi oral,metodologia
de desfăşurare a examenului de Evaluare Națională, calendarul de desfăşurare a examenului,şi graficul de pregătire suplimentară.Se
întocmeşte un proces verbal semnat de elevi şi părinţi după modelul din anexa2.

4.5.Diriginţii afişează extrase din metodologia desfăşurării examenului de Evaluare Națională, calendarul de desfăşurare şi graficul de
pregătire suplimentară la avizierul fiecărei clase terminale.

4.6.După fiecare şedinţă se întocmeşte un proces verbal cu semnăturile elevilor prezenţi (anexa 3).

4.7. Simularea în semestrul II al fiecărui an şcolar a examenului de Evaluare Națională utilizând subiecte elaborate după modelul
publicat de MECTS.

B.Pentru olimpiade şi concursuri şcolare:

4.3.Selectarea elevilor capabili de performanţă în urma testelor iniţiale.

4.4.Stabilirea elevilor care vor participa la olimpiade şi concursuri şcolare în funcţie de abilităţile şi opţiunile lor. 4.5.Comunicarea
responsabilului comisiei metodice a elevilor selectaţi de către fiecare cadru didactic.

4.6.Colaborarea tuturor profesorilor pentru a evita suprasolicitarea unor elevi.

4.7.Afişarea la avizier a graficului desfăşurării concursurilor şcolare şi comunicarea datelor elevilor selectaţi. 4.8.Elaborarea graficului
de pregătire suplimentară.

4.9.Comunicarea, în cadrul şedinţelor cu părinţii a elevilor selectaţi pentru participarea la olimpiade şi concursuri şi a graficului de
pregătire suplimentară.
4.10.Întocmirea procesului verbal de prezenţă după modelul din anexa 3 şi consemnarea orelor de pregătire efectuate în condica de
pregătire suplimentară.

B.Pentru elevii cu lacune sau cei cu dificultăţi de învăţare.

4.3.Selectarea elevilor cu lacune sau cei cu dificultăţi de învăţare în urma testelor iniţiale. 4.5.Comunicarea responsabilului comisiei
metodice a elevilor de către fiecare cadru didactic. 4.6.Colaborarea tuturor profesorilor pentru o bună organizare și desfășurare a
programului de recuperare.

4.7.Elaborarea graficului de pregătire suplimentară la nivelul disciplinei Limba română.

4.9.Comunicarea, în cadrul şedinţelor cu părinţii a elevilor cu lacune sau cei cu dificultăţi de învăţare şi a graficului de pregătire
suplimentară.

4.10.Întocmirea procesului verbal de prezenţă după modelul din anexa 3.

5.MONITORIZAREA PROCEDURII.

Se face de către membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii şi managerii unităţii de învăţământ.

6.ANALIZA PROCEDURII.

Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.

7.ANEXE:
GRAFICUL PREGĂTIRII SUPLIMENTARE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2015

(anexa1)

Nume şi prenumele
Disciplina
Ziua

Ora
Sala

profesorului
Fluerașu Mihaela
Limba și literatura

română

Ștefan Lenuța

Munteanu Laura
PROCES- VERBAL (anexa2)

încheiat azi, ............................., cu ocazia desfăşurării şedinţei comune elevi-părinţi la clasa a ..................... Ordinea de zi în

desfăşurarea şedinţei a fost următoarea:

■ Comunicarea rezultatelor testelor iniţiale;

■ Prelucrarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Națională;

■ Comunicarea calendarului de susţinere a examenului de Evaluare Națională;

■ Prezentarea graficului de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Națională;

■ Diverse.

Numele elevului
Semnătura
Numele părintelui
Semnătura

participant la şedinţă
Diriginte,

Prof. ………………
PREZENŢA ELEVILOR LA ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ

2015 (anexa 3)

Nr.crt.
Numele şi prenumele elevului
Clasa
Data
Semnătura
PLAN REMEDIAL LIMBA ROMÂNĂ, AN ȘCOLAR 2014-2015

Nr.
Denumirea activității
Termen
Număr
Grup
Responsabil

curent

ore
țintă

1
Să citim corect, cursiv și
29.09.2014-
3
Cls. a
Prof. Munteanu

expresiv
17.10.2014
V-a
Laura

Prof. Ștefan

Lenuța

Prof. Fluerașu

Mihaela
Prof. Gheorghe

Alina

2.
Din tainele semnelor de
29.09.2014-
3
Cls.aVI-
Prof. Munteanu

punctuație și de ortografie
17.10.2014

a, a VII-
Laura
a, a
Prof. Ștefan

VIII-a

Lenuța

Prof. Fluerașu
Mihaela

3
Să scriem corect, complet și
20.10.2014-
3
Cls. a
Prof. Munteanu

rapid
7.11.2014

V-a
Laura

Prof. Ștefan
Lenuța

Prof. Fluerașu
Mihaela

Prof. Gheorghe

Alina

4
Noțiuni de vocabular
20.10.2014-
3
Cls.aVI-
Prof. Munteanu
7.11.2014

a, a VII-
Laura

a, a
Prof. Ștefan

VIII-a
Lenuța

Prof. Fluerașu

Mihaela

5
Să învățăm să povestim oral
10.10.2014-
3
Cls. a
Prof. Munteanu

28.11.2014
V-a
Laura

Prof. Ștefan

Lenuța

Prof. Fluerașu

Mihaela
Prof. Gheorghe

Alina

6
De la sunet, la cuvânt
10.10.2014-
5
Cls.aVI-
Prof. Munteanu

14.11.2014

a, a VII-
Laura
a, a
Prof. Ștefan

VIII-a

Lenuța

Prof. Fluerașu
Mihaela

7
Să învățăm să ne exprimăm în
28.11.2104-
3
Cls. a
Prof. Munteanu

scris
18.12.2014

V-a
Laura

Prof. Ștefan
Lenuța

Prof. Fluerașu

Mihaela

Prof. Gheorghe
Alina

8
Comunicarea orală
17.11.2014-
4
Cls.aVI-
Prof. Munteanu

18.12-2014

a, a VII-
Laura

a, a
Prof. Ștefan

VIII-a
Lenuța

Prof. Fluerașu

Mihaela
9
Comunicarea scrisă
7.01.2015-
5
Cls.aVI-
Prof. Munteanu

13.02.2015

a, a VII-
Laura

a, a

VIII-a
Prof. Ștefan
Lenuța

Prof. Fluerașu

Mihaela

10.
Creație și creativitate
7.01.2015-
5
Cls. a
Prof. Munteanu

13.02.2015

V-a
Laura

Prof. Ștefan

Lenuța
Prof. Fluerașu

Mihaela

Prof. Gheorghe

Alina
11
Creație și creativitate
17.02.2015-
4
Cls.aVI-
Prof. Munteanu

15.03.2015

a, a VII-
Laura

a, a
Prof. Ștefan

VIII-a

Lenuța
Prof. Fluerașu

Mihaela

Prof. Gheorghe
Alina

12.
În universul părților de
20.03.2015-
2
Cls. a
Prof. Munteanu

vorbire
05.04.2015

V-a
Laura

Prof. Ștefan
Lenuța

Prof. Fluerașu

Mihaela

Prof. Gheorghe

Alina
13
În universul părților de
07.04.2014-
3
Cls.aVI-
Prof. Munteanu

vorbire
28.04.2015

a, a VII-
Laura

a, a
VIII-a
Prof. Ștefan

Lenuța

Prof. Fluerașu

Mihaela

Prof. Gheorghe
Alina

14.
În universul funcțiilor
3.05. 2015-

Cls.aVI-
Prof. Munteanu

sintactice
20.05.2015

a, a VII-
Laura

a, a
Prof. Ștefan
VIII-a

Lenuța

Prof. Fluerașu
Mihaela

Prof. Gheorghe

Alina

15
În universul funcțiilor
24.05.2015-

Cls. a
Prof. Munteanu

sintactice în propoziție
12.06.2015
VIII-a
Laura

Prof. Ștefan

Lenuța

Prof. Fluerașu

Mihaela
Prof. Gheorghe

Alina

Întocmit, prof. Munteanu Laura-Viorela Responsabil comisie, prof. Fluerașu


Mihaela Director, prof. Eftimi Sorina
CLASA

PROCENTAJELE
Sub 5
5-6,99
7-8,99

9-10

a V-a
13%
38%
29%

20%
a VI-a
22%
25%
29%

23%
Limba engleză

A VII-a
30%
35%
22%

13%
A VIII-a
25%
34%
23%

18%

Catedra de limbi străine :


În condiţiile în care evaluările iniţiale sunt punct de reper pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile beneficiarului direct
– elevul, profesorii de limba engleza de la Scoala Gimnaziala „Lucian Grigorescu” Medgidia au implementat cerinţele privind evaluarea
iniţială, astfel încât au conceput teste initiale după modelul elaborat de Ministerul Educaţiei Nationale având care s-a compus din 2
secvențe: - Partea I: itemi de tip obiectiv şi semiobiectiv, Partea a II-a: itemi de tip subiectiv.
Clasa

Note acordate (%)

Sub 5
5-6,99
7-8,99
9-10
Limba franceză
a VI-a
20%
32%
25%
23%

A VII-a
24%
29%
27%
20%

A VIII-a
29%
32%
24%
15%

Media
24,3%
31%
25,3%
19,3%
Concluzii:
Puncte slabe:

În urma testului s-au constatat:

Nu toți elevii au acordat un mare interes pentru orele de recapitulare şi nici la rezolvarea testului ;
Elevii au dificultăţi în realizarea unor compuneri pe o temă dată;
Elevii manifestă o lipsă de atenţie în ceea ce priveşte citirea cerinţelor testului.
Incapacitatea de a argumenta corect şi coerent o opinie personală pornind de la o tema data.
Incapacitatea de a citi cu atentie un text si de a identifica propozitiile corecte extrase din acesta;

Incapacitatea de a folosi cuvinte date intr-un text non-literar, rezultand faptul ca nu au inca un vocabular bogat.
Incapacitatea de a recunoaşte timpuri verbale cat si verbele neregulate ;
Incapacitatea de a refraza corect propozitii folosind cuvinte date ;
Incapacitatea de a argumenta corect şi coerent o opinie personală pornind de la o tema data.

Modalităţi concrete de remediere:

Deşi la sfârşitul orelor de curs elevii dovedesc că au înţeles cele predate, la scurt timp după aceea sunt nesiguri, deci se impune efort din
partea lor şi perseverenţă din partea profesorilor.

Sunt necesare exerciţii de recunoaştere a timpurilor verbale dintr-un text;

Este necesară realizarea de exerciţii cu itemi subiectivi de creativitate, dar şi itemi subiectivi cu raspuns structurat în care elevii trebuie
să recunoască folosirea corectă a unor itemi;

Fişe de lucru suplimentare pentru cei care nu stapanesc materia;


Aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev.

În ceea ce privește limba turcă, s-a efectuat o analiză SWOT a testelor iniţiale :

Puncte tari:
Puncte slabe:
Elevii au abilitatea de
O parte din elevi întâmpină dificultăți/ezitari în:
- a extrage informațiile principale dintr-un text;
- ortografierea unor cuvinte
- a identifica părțile de vorbire dintr-un text;
- identificarea sufixelor derivative
- a realiza un eseu de mici dimensiuni, respectând structura şi
- formularea enunturilor proprii / cu mici devieri de la topica
tematica dată
limbii turce

- identifica cu unele ezitări părțile principale/secundare de

propoziție
Oportunități:
Amenințări:
Posibiliatea de a

-participa la olimpiade și concursuri naționale,


-Riscul de nepromovabilitate, datoriă absențelor
internaționale de limba și literatura maternă
- Dezinteresul pentru studiul individual şi lectura
- comunica în limba maternă
suplimentară
-promova limba și cultura prin participare la diverse

manifestări cultural- artistice

Limba turcă

Note (%)

CLASA
DISCIPLINA
<5
5-6.99
7-8.99
9-10

a V-a
Limba şi literatura turca
-
33,5%
67,5%
-

a VI-a
Limba şi literatura turca

100%

-
a VII-a
Limba şi literatura turca
75%
25%

a VIII-a
Limba şi literatura turca
25%
-
75%
-

Medie
Limba şi literatura turca
50%
76%
71,5%
-
Analiză SWOT a testelor iniţiale la limba turcă

Puncte tari:
Puncte slabe:

Elevii au abilitatea de
O parte din elevi întampină dificultati/ezitari în

- a extrage informațiile principale dintr-un


- ortografierea unor cuvinte

text;
- identificarea sufixelor derivative

- a identifica partile de vorbire dintr-un text;


- formularea enunturilor proprii / cu mici devieri

- a realiza un eseu de mici dimensiuni


de la topica limbii turce

respectand structura
- identifica cu unele ezitari partile

şi tematica dată
principale/secundare de propozitie

Oportunităţi:

Ameninţări:
Posibiliatea de a

-participa la olimpiade si concursuri


-Riscul de nepromovabilitate, datorită
nationale, internationale de limba si
absentelor
literatura materna
- Dezinteresul pentru studiul individual şi
- comunica în limba maternă
lectura suplimentară
-promova
limba si cultura prin

participare
la diverse manifestari

cultural- artistice

Modalităţi concrete de remediere :

pregatire suplimentara cu elevii care au întampinat dificultati în relizarea itemilor ;


exersarea acelor cunostinte lacunare din punct de vedere lexical,fonetic si morfo-sintactic;

o comunicare mai strânsă cu familia


TESTELE INITIALE - MATEMATICĂ

CLS
DISCIPLINA
NR.
NR.ELEVI
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Medi

ELEVI
CARE AU
de 1
de 2
de 3
de 4
de 5
de 6
de 7
de 8
de 9
de
a
INSCRISI
SUSTINUT

10
clasei

TESTUL
VA
Matematica
23
23
-
-
-
4
2
4
5
4
3
1
6.56

VB
Matematica
29
28
-
-
-
1
1
3
3
9
11
-
7.82

VC
Matematica
24
23
-
2
1
8
4
4
1
1
2
-
4.96

VD
Matematica
16
14
-
-
2
1
1
-
1
7
2
-
6,87

VI A
Matematica
22
20
-
2
1
1
3
3
3
1
3
3
6.50

VI B
Matematica
26
24
-
-
7
3
5
2
-
3
3
1
5,38

VI C
Matematica
21
20
1
1
-
4
2
3
2
4
3
-
5,95

VII A
Matematica
26
26
-
1
1
-
4
3
4
8
4
1
6.97

VII B
Matematica
27
25
1
2
3
3
3
5
4
3
1
-
5.24

VII C
Matematica
23
19
-
2
3
1
2
4
3
2
1
1
5.15

VIII A
Matematica
22
22
-
1
2
5
6
4
-
3
1
-
5,10

VIII B
Matematica
22
21
1
1
4
7
1
2
3
2
-
-
4,54

VIII C
Matematica
28
26
-
-
2
-
1
4
2
5
9
3
7.69
VIII D
Matematica
23
23
-
1
4
2
1
2
4
8
-
1
6.13

ANALIZǍ SWOT
de achiziţii la începutul relativă întârziere,
clasei, Elaborarea în ritm
propriu a răpunsurilor de Imposibilitatea de a orienta
PUNCTE TARI catre elevi. elevii, fie şi printr-o
întrebare suplimentară, către
Majoritatea elevilor au inţeles sarcinile de lucru, un răpuns corect.

Elevii au lucrat indivdual, PUNCTE SLABE Elevii nu exerseaza acasa


individual-acasa ceea ce
Evaluează toţi elevii clasei, Diminuează emoţiile evaluării orale, Imposibilitatea corectării face sa fie derutati atunci
unor greşeli, completării cand trebuie sa rezolve
Grad ridicat de obiectivit ate, imediate a cunoştinţelor singuri o problema.

Posibilitate de autoevaluare a fiecărui elev, Elevii iau cunoştinţă de .


lacunele lucrării cu
Exprimă nivelul de realizare a obiectivelor de evaluare, Exprimă nivelul
OPORTUNITǍŢI
AMENINŢǍRI

Orientare atentă spre alegerea strategiilor menite să ducă la


Lipsa motivaţiei elevilor,

cresterea eficienţei procesului educativ,


Supraîncărcărcarea programelor şcolare.

Pregăteşte elevii pentru testarea naţională.


Notele nu se trec in catalog.
Elevii pot fi admisi la liceu cu note mai mici de 5.

Modalităţi de remediere:

aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;

evaluarea continua si periodica a tuturor elevilor prin fise de evaluare care urmaresc mai multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi si
semiobiectivi ;

- elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la particular şi de la noţiuni mai simple, la cele mai
complexe;

-stabilirea unor ore supllimentare;

-colaborarea cu dirigintele/consilier al clasei,cu Consiliul profesorilor clasei,dar si cu Comitetul de parinti ai clasei; - incurajarea elevilor
care fac efort pentru a progresa in insusirea cunostintelor.
PLAN REMEDIAL MATEMATICĂ, AN ȘCOLAR 2014-2015

Nr.
Denumirea activității
Termen
Număr
Grup
Responsabil

curent

ore
țintă

1
1.Reguli de calcul in
29.09.2014-
3
Cls. a
Prof. Petre
efectuarea operatiilor.
17.10.2014

V-a
Emilia

Prof.Dumitriu

Nicoleta Prof.

Mănăilă Monica
2.
Reguli de calcul in
29.09.2014-
3
Cls.aVI-
Prof. Petre

efectuarea operatiilor.
17.10.2014

a, a
Emilia

VII-a, a
Prof.Dumitriu

VIII-a

Nicoleta Prof.
Mănăilă Monica

3
Calcule cu trecere peste ordin
20.10.2014-
3
Cls. a
Prof. Petre

7.11.2014

V-a
Emilia

Prof.Dumitriu

Nicoleta Prof.

Mănăilă Monica
4
Reprezentari geometrice in
20.10.2014-
3
Cls.aVI-
Prof. Petre

vederea calculelor de
7.11.2014

a, a
Emilia

lungimi de segmente,de

VII-a, a
Prof.Dumitriu
masuri de unghiuri si arii.

VIII-a

Nicoleta Prof.
Mănăilă Monica

5
Exerciții cu inmulțiri și
10.10.2014-
3
Cls. a
Prof. Petre

împărțiri
28.11.2014

V-a
Emilia

Prof.Dumitriu
Nicoleta Prof.

Mănăilă Monica

6
Ecuatii si inecuatii in
10.10.2014-
5
Cls.aVI-
Prof. Petre

multimea numerelor
14.11.2014

a, a
Emilia

naturale si intregi.
VII-a, a
Prof.Dumitriu

VIII-a

Nicoleta Prof.
Mănăilă Monica

7
Transpunerea unei situatii
28.11.2104-
3
Cls. a
Prof. Petre

–problema in limbaj
18.12.2014

V-a
Emilia

algebric.

Prof.Dumitriu
Nicoleta Prof.

Mănăilă Monica
8
Ecuatii si inecuatii in
17.11.2014-
4
Cls.aVI-
Prof. Petre

multimea numerelor
18.12-2014

a, a
Emilia

rationale si real.

VII-a, a
Prof.Dumitriu
VIII-a

Nicoleta Prof.

Mănăilă Monica

9
Probleme care pot fi
7.01.2015-
5
Cls.aVI-
Prof. Petre

rezolvate cu ajutorul
13.02.2015

a, a
Emilia

ecuatiilor.

VII-a, a
Prof.Dumitriu

VIII-a
Nicoleta Prof.

Mănăilă Monica

10.
Formule de calcul
7.01.2015-
5
Cls. a
Prof. Petre
prescurtat.
13.02.2015

V-a
Emilia

Asemanarea triunghiurilor.

Prof.Dumitriu

Nicoleta Prof.

Relatii metrice un

Mănăilă Monica
triunghiul dreptunghic.

10.Patrulatere.

11. Media aritmetica si

media geometrica.
13.Rapoarte si proportii.

11
Asemanarea triunghiurilor.
17.02.2015-
4
Cls.aVI-
Prof. Petre

15.03.2015

a, a
Emilia
VII-a, a
Prof.Dumitriu

VIII-a

Nicoleta Prof.

Mănăilă Monica
12.
Probleme de matematica
20.03.2015-
2
Cls. a
Prof. Petre

aplicata in viata cotidiana.


05.04.2015

V-a
Emilia

Prof.Dumitriu

Nicoleta Prof.
Mănăilă Monica

13
Relatii metrice un
07.04.2014-
3
Cls.aVI-
Prof. Petre

triunghiul dreptunghic.
28.04.2015

a, a
Emilia

VII-a, a
Prof.Dumitriu
VIII-a

Nicoleta Prof.

Mănăilă Monica
14.
Media aritmetica si media
3.05. 2015-
3
Cls.aVI-
Prof. Petre

geometrica
20.05.2015

a, a
Emilia

VII-a, a
Prof.Dumitriu

VIII-a
Nicoleta Prof.

Mănăilă Monica

15
Relatii metrice un
24.05.2015-
3
Cls. a
Prof. Petre

triunghiul dreptunghic.
12.06.2015

VIII-a
Emilia

Patrulatere.

Prof.Dumitriu

Nicoleta
Întocmit, prof. Emilia Petre
EVALUARE INIŢIALĂ

FIZICĂ

Clasa
Nr.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media

total
elevi
clasei

elevi
prezenţi

VIA
22
21
-
-
-
-
-
4
3
5
4
5
7,98

VIB
26
26
-
-
1
6
6
2
2
1
6
2
6,11

VIC
22
20
-
-
-
1
3
3
3
3
6
1
7,17

VIIA
27
27
-
-
-
-
6
8
7
3
3
-
6,59
VIIB
27
25
-
-
-
3
4
10
7
-
1
-
5,90
VIIC
20
20
-
-
1
2
5
5
4
3
-
-
5,74
VIIIA
22
21
1
-
2
5
6
3
3
1
-
-
4,76

VIIIB
22
20
-
-
2
5
4
3
2
3
1
-
5,47

VIIIC
28
27
-
-
-
1
5
1
3
7
7
3
7,45

VIIID
23
23
-
-
-
4
2
3
6
2
2
4
6,93
ANALIZǍ SWOT
sar le
cin eval
ile uări
de i
luc oral
ru, e,
P
U Ele Gra
N vii d
C au ridi
T luc cat
E rat de
T ind obi
A ivd ecti
R ual vita
I , te,

M Ev Pos
aj alu ibili
or eaz tate
ita ă de
te toţi aut
a ele oev
el vii alu
ev cla are
ilosei, a
r Di fiec
au mi ărui
nue elev
inţ
ază ,
el
em
es oţii
Exp
ri hiz
m iţii PU
ă la NC
ni înc TE
ve ep SL
lulutu AB
de l E
re cla
ali sei, Imp
za Ela osi
re bor bilit
a are atea
ob a cor
ie în ectă
cti rit rii
ve m uno
lo pro r
r pri gre
de u a şeli,
ev răp co
al uns mpl
ua uril etăr
re, or ii
E de ime
xp cat diat
ri re ea
m ele cun
ă vi. oşti
ni nţel
ve or
lul
de Ele
ac vii
ia vă şi
u înt prin
cu ârz tr-o
no ier într
şti e, eba
nţ re
ă Im sup
de pos lim
la ibil ent
cu itat ară,
ne ea cătr
le de e
lu a un
cr ori răp
ărient uns
i a cor
cu ele ect.
relvii,
ati fie
OPORTUNITǍŢI
AMENINŢǍRI

Orientare atentă
spre alegerea
strategiilor menite
să ducă la
Lipsa motivaţiei
elevilor,

cresterea eficienţei
procesului
educativ,
Supraîncărcărcarea
programelor
şcolare.

Modalităţi de
remediere:

aplicarea unor
metode interactive
– centrate pe elev;

evaluarea continuă
şi periodică a
tuturor elevilor prin
fişe de evaluare
care urmăresc mai
multe categorii de
itemi: subiectivi,
obiectivi şi
semiobiectivi ;

elaborarea unor
fişe de lucru, care
urmăresc
rezolvarea unor
sarcini de la
general la
particular.

încurajarea elevilor
care fac efort
pentru a progresa
în însuşirea
cunoştinţelor.
REZULTATE TESTE INIȚIALE - RELIGIE

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE

-Elevii au demonstrat că reuşesc să facă corelaţii

între cunoşinţele anterioare şi cerinţele itemilor


din

test.
-elevii nu au reuşit să identifice pe baza itemilor

ceruţi, evenimentelor din Săptămâna Patimilor

-elevii au capacitatea de a selecta informaţiile


- elevii nu au reţinut datele unor importante

relevante pentru o temă dată

sărbători religioase
AMENINŢĂRI
OPORTUNITĂŢI

- Dezinteresul elevilor faţă de mijloacele clasice de


- Existenţa unor materiale didactice atractive:

informare şi documentare
planşe,filme documentare , auxiliare foarte bine

realizate.

- Mijloacele moderne de informare promovează


-Folosirea materialelor audio-video,şi a celor

adesea o atitudine mecanica şi automatizata de

informatice,care sunt atractive pentru elevi

învătare,care nu ajută la formarea limbajului religios


În urma testelor iniţiale s-au obţinut următoarele rezultate:

Clasa

Profesor
Număr

Număr elevi cu notele:

elevi
testaţi
Mocanu

4-4,99
5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99
9-10

VA

Mariana
12

9
9
Clasa

Test iniţial – media pe clasă

aVaA
8,77
Clasa

Profesor
Număr

Număr elevi cu notele:

elevi
testaţi
Mocanu

4-4,99
5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99
9-10

VD

Mariana
12
2

6
Clasa

Test iniţial – media pe clasă

aVaD

8,60
Clasa

PROFESOR
Sub 5

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99
9-10
VB

Iacobescu

26

10

Andreea
Plan de
imbunatatire:
Nr.Crt.

Activitate propusa
Termen
Grup tinta
Responsabil


Recapitularea si fixarea
25.10.2014
Clasa a-V-a-B
Prof.Iacobescu

unor cunostinte din anii


20.12.2014

Andreea

scolari anteriori.
 Fise de lucru pe echipe.


Lecturi moral religioase

suplimentare.

În urma testelor iniţiale s-au obţinut următoarele rezultate:

Clasa
Profesor
Număr

Număr elevi cu notele:


elevi

testaţi

Mocanu

4-4,99
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-10
VIII A
Mariana
20

4
4
8
4

Clasa
Test iniţial – media pe clasă
a VIII a A
7,87

Cauze identificate :

1.Nu stăpânesc suficient de bine termeni cheie ai disciplinei.

2.Nu reuşesc să facă asociaţii între cunoştinţe şi cerinţele exerciţiilor.


Măsuri propuse:

1.Recapitularea şi fixarea cunoştinţelor anterioare în special cele referitoare la Demnitate şi Instituţiile statului.
2.Lucrul cu Dicţionarul Explicativ al Limbii Române.

3. Fişe de lucru şi exerciţii suplimentare.

INTERPRETAREA TESTELOR INIŢIALE : Cultură Civică

În urma testelor iniţiale s-au obţinut următoarele rezultate:

Clasa
Profesor
Număr

Număr elevi cu notele:

elevi
testaţi

Mocanu

4-4,99
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-10
VIII B
Mariana
20

5
6
8
1
Clasa
Test iniţial – media pe clasă
a VIII a B
7,42
Cauze identificate :

1.Nu stăpânesc suficient de bine termeni cheie ai disciplinei.

2.Nu reuşesc să facă asociaţii între cunoştinţe şi cerinţele exerciţiilor.

Măsuri propuse:

1.Recapitularea şi fixarea cunoştinţelor anterioare în special cele referitoare la Demnitate şi Instituţiile statului. 2.Lucrul cu
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române.

3. Fişe de lucru şi exerciţii suplimentare.

EVALUAREA INITIALA Educatie Plastica, Educatie Muzicala, Educatie Tehnologica

Clasa
Profesor
Nr. de
Nr. de
Note
Note
Note
Note
MEDIA

elevi
elevi
acordate
acordate
acordate
acordate
inscrisi
evaluati

Sub 5
5-6,99
7-8,99
9-10

aVa
Dodis
91
85
3
2
8
72
9,37

Elena

aVa
Gheorghe
91
87
0
0
18
69
9,26

Razvan
aVa
Peltea Iuliana
91
84
4
20
33
29
8,13
Analiza SWOT

Puncte tari:
elevii au demonstrat ca sunt capabili sa recunoasa diversele tipuri de culori

testul are un nivel mediu de dificultate

itemii sunt formulati clar,precis

elevii au demonstrat ca sunt capabili sa recunoasca valorile notelor muzicale

majoritatea elevilor au o gândire dirijată spre înţelegere;

sunt familiarizaţi cu mediul înconjurător;

sunt capabili să vorbească despre elemente ale universului familiar şi ale vieţii cotidiene.

Puncte slabe:

- testul poate avea caracter inhibitoriu pentru subiectii introvertiti (factor generator de stres)

nu asigura evaluarea integrala a materiei

deţin un vocabular sărac a noţiunilor tehnice;

nu fac legătura între produsul finit şi meseriile specifice acestora.

Oportunităţi:
testul ofera fiecarui elev o imagine asupra nivelului individual de competente

aplicarea testului ajuta elevul sa se familiarizeze cu evaluarea standardizata


realizarea de excursii tematice în localitate;


Ameninţări:
utilizarea frecventa a testarii standardizate poate favoriza aparitia raspunsului-sablon si a cliseelor

- dezinteresul elevilor pentru această disciplină şi pentru şcoală în general pentru că este foarte încărcată cu informaţie
teoretică;

lipsa unui cabinet dotat pentru a se putea desfăşura şi lecţii de aplicaţii practice;
lipsa materialelor didactice şi a programului încărcat al elevilor;

Măsuri de remediere:

cresterea motivatiei intrinseci a elevilor pentru invatare si ridicarea nivelului de aspiratie

cresterea motivatiei elevilor de a se pregati pentru competitii si rezultate de performanta

testarea oral/scris a nivelului competentelor la nivel de semestru/an (fara notare in catalog)

educarea elevilor în vederea formării unei personalităţi bine dezvoltate;

dezvoltarea creativităţii prin observţie, investigare, proiectare şi realizare de produse simple din resursele materiale existente în mediul
nostru apropiat ( cât se poate);

familiarizarea prin exerciţiu cu terminologia tehnică și economică folosită în activităţile curente ale vieţii cotidiene.

S-ar putea să vă placă și