Sunteți pe pagina 1din 6

G.P.N. Valea-Popii Dispensarul medical Mihăeşti, jud.

Argeş
Şcoala Gimnazială „Ion Iorgulescu” Medic de familie: dr. Melania Marin
Mihăeşti, jud. Argeş
Director: prof. Popa Adina-Florina Nr Nr ..................................................
......................................................

I. PARTENERI
1. G.P.N. Valea-Popii –Şcoala Gimnazială „Ion Iorgulescu” Mihăeşti, reprezentată prin prof.
Popa Adina-Florina şi educatoare Stancu Adriana-Florina
2. Dispensarul medical Mihăeşti, jud. Argeş, reprezentat prin doctor Melania Marin– medic
de familie
II. ARGUMENT
Există multe lucruri minunate în viaţa unui om, dar nici unul mai minunat decât
sănătatea lui şi, de aceea, referindu-ne la titlul parteneriatului, putem spune pe drept că
sănătatea nu este totul, însă fără sănătate totul este nimic! A pune baze trainice formării unui
comportament igienic porneşte de la atenţia care trebuie acordată copilului de la cea mai fragedă
vârstă, începând în mediul familiei şi continuând în mediul şcolar: grădiniţă, şcoală.
Copilăria constituie o perioadă de asimilări masive, de formare a unor atitudini şi
abilităţi, care se vor transforma în instrumente pentru tot restul vieţii, iar grădiniţa şi şcoala,
prin autoritatea morală pe care o au, pot aduce o contribuţie substanţială la formarea unor
atitudini comportamentale legate de sănătate, de dezvoltare armonioasă a preşcolarilor de azi,
a elevilor de mâine şi a tinerilor şi adulţilor din viitorul apropiat, viitor care le aparţine!
Dreptul la un mediu ambiant sănătos este un drept elementar (Drepturile Omului, art.
35, pct. 1) pe care mulţi cetăţeni nu îl cunosc sau căruia nu-i acordă importanţa cuvenită.
Oamenii nu conştientizează ca viaţa, sănătatea lor, ca şi a generaţiilor viitoare depind de un
mediu sănătos.
Parteneriatul de faţă, prin tematică şi conţinut, îşi propune promovarea unui stil de viaţă
sănătos prin conştientizarea în rândul preşcolarilor a faptului că sănătatea este o valoare şi o
condiţie indispensabilă pentru celelalte activităţi umane. Copiii, de mici e bine să înţeleagă că
sănătatea nu înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat/o respectare strictă a normelor
de igienă, un mod de comportare şi exigenţă igienică.

1
În acelaşi timp, rolul parteneriatului este acela de a antrena părinţii în activitatea şcolară
şi extraşcolară, mai ales că este implicat un membru din cadrul comunităţii (în cazul de faţă,
medicul).
III. SCOPUL PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL
Părţile implicate în parteneriat au convenit să colaboreze în vederea informării preşcolarilor şi
a părinţilor acestora în scopul cunoaşterii şi respectării regulilor de igienă individuală şi
colectivă, precum şi în prevenirea îmbolnăvirilor şi menţinerea sănătăţii.
IV. OBIECTIVELE PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL
 privind preşcolarii:
Să îşi însuşească noţiuni legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării fizice armonioase;
Să îşi formeze deprinderi şi norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre
sănătatea individuală şi cea colectivă;
Să conştientizeze unele consecinţe ale nerespectării regulilor de igiena personală.
 privind educatoarea:
Să contribuie la formarea capacităţii de a construi un mediu educaţional propice formării unor
deprinderi sănătoase, igienice, sanitare, de alimentaţie sănătoasă, de protejare a vieţii.
 privind părinţii:
Să accepte şi să coopereze cu alţi factori educaţionali în activitatea grădiniţei, tratându-i ca
parteneri în educaţie
 privind medicul de familie:
Să prezinte informaţiile accesibile vârstei preşcolare;
Să utilizeze cât mai multe „materiale sanitare”, explicând modul de utilizare a lor în diferite
împrejurări, în vederea îmbogăţirii vocabularului activ al preşcolarilor.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. G.P.N. Valea-Popii – Şcoala Gimnazială „Ion Iorgulescu” Mihăeşti
Anunţarea directă a preşcolarilor şi a familiilor lor despre tipului de activitate ce se doreşte a fi
implementat la nivel de grădiniţă;
Stabilirea inventarului de resurse: umane şi materiale;
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
Monitorizarea şi evaluarea activităţii;
Captarea si implicarea tuturor factorilor (interni – externi) ce sunt interesaţi de educarea
preşcolarilor.
2. Medicul de famile – dr. Melania Marin

2
Asigură consilierea şi îndrumare de specialitate în vederea înşuşirii unor reguli minimale de
conduită igienică şi sanitară;
Pune la dispoziţie material didactic specific temei abordate: trusa medicală, planşe, imagini,
cărţi ilustrate, pentru a contribui la o fixare mijlocită, temeinică a informaţiei transmise.
VI. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Prevederile prezentului parteneriat se vor aplica în cursul anului şcolar 2015-2016, cu
posibilitatea prelungirii acestuia.
VII.RESURSE
UMANE
23 preşcolari
o educatoare,
doctor –medic de familie
părinţi/bunici
MATERIALE
cărţi, reviste, planşe, jetoane, fişe individuale de muncă
broşuri şi reviste de sănătate
pliante, mulaje
trusa medicală
stretoscop, seringă, garou, tensiometru
halat alb
computer, imprimantă
hârtie A4cabinete medicale,
aparat foto, Cd-uri
panou pentru expoziţie
maşina şcolii (pentru a asigura deplasarea preşcolarilor la cabinetul medical)VII. LOCUL DE VIII.
DESFĂŞURARE
G.P.N. ValeaţPopii, dispensarul medical Mihăeşti.
IX. METODE
Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, întâlniri de lucru, dezbateri, expuneri, vizite,
activităţi individuale şi colective
X. IMPLEMENTAREA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL
Derularea propriu-zisă a activităţilor conform calendarului din programul de activităţi stabilit.
XI. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL
- portofolii care sa reflecte activitatea preşcolarilor;

3
- expunerea unor afişe, pliante, imagini, trusa sanitară la panoul sanitar;
- realizare de concursuri şi ghicitori pe teme de educaţie sanitară;
- realizarea unui album cu fotografii care sa ilustreze diferite secvenţe de pe parcursul
parteneriatului;
- realizarea unei expoziţii cu lucrări ale preşcolarilor „presărate” cu imagini şi pliante specifice.
XII. DISEMINARE
Descrierea modului de desfăşurarea a parteneriatului concretizată în experienţa pozitivă acumulată
de preşcolari va fi popularizată la nivelul:
- Şcolii Gimnaziale „Ion Iorgulescu”, în cadrul comisiei metodice a educatoarelor;
- in cadrul diferitelor simpozioane naţionale şi internaţionale pe teme specifice celei abordate;
- pe site-urile dedicate învăţământului preşcolar;
- într-una dintre revistele avizate de MECŞ sub forma unui articol.
XIII. EVALUAREA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL
Expoziţii cu lucrări ale preşcolarilor;
Album electronic (C.D.) cu fotografii.

ÎNCHEIAT ASTĂZI: ……………………………………………………

Director, Medic de familie,


Prof. Popa Adina-Florina Dr. Melania Marin

Educatoare,
Prof. Stancu Adriana-Florina

4
CALENDARUL DE ACTIVITĂŢII PROPUSE

DATA TEMA MIJLOC DE REALIZARE LOCUL DE RESPON-


DESFĂŞURARE SABIL
Septembrie „Sănătatea este totul, dar fără sănătate totul Stabilirea comună a actiunilor, succesiunea Dispensar Medic
este nimi!” - întâlnirea părţilor desfăşurării lor şi a materialelor necesare medical Educatoare
parteneriatului
Octombrie „Bogăţiile toamnei” – vitaminele din fructe Activitate practica G.P.N. Valea- Educatoare
şi legume - salata de fructe/legume Popii

Noiembrie „Doctoriţa”, de Geta Stanciu Memorizare G.P.N. Valea-


Ghici ce este acest obiect? Recunoaşterea obiectelor specifice medicului Popii Educatoare
– fişe individuale de muncă
Decembrie „Medicul - prietenul copiilor” prezentarea Vizită Dispensarul Educatoare
cabinetului medical şi a celor mai folosite Joc didactic medical Medic
instrumente
„La ce se foloseşte?”
Februarie „Prietenii dinţişorilor: pasta şi periuţa de Vizită Dispensar Educatoare
dinţi, vitaminele şi, la nevoie, medicul medical Medic
stomatolog!”
Martie „Educatoare pentru 30 minute” Conversaţii G.P.N. Valea- Medic
Trusa medicală şi obiectele de prim-ajutor Fişe individuale Popii
prezentate de educatoare-medic. Modelaj
„Rezolvă repede şi bine!”
Aprilie „Sanitarii pricepuţi” Evaluare G.P.N. Valea- Educatoare
(Şcoala „Răspunde repede şi bine!” Joc didactic Popii Medic
altfel) Parinti

Iunie „Din experienţa noastră vrem să vă Expoziţie (fotografii, lucrările cele mai G.P.N. Valea- Educatoare
împărtăşim şi vouă…” reuşite, alte imagini sugestive) Popii Medic
Dispensar
medical

5
6