Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea de Contabilitate şi informatică de gestiune

Jurnal de practicaă

Student:
Grupa: 636

Bucurest

0
JURNAL DE PRACTICĂ

Student practicant:
Institutia partenera de practică: SC PELLA EVENTS SRL
Tutore: Damian Oana
Perioada stagiului: 12.05.2014 - 30.05.2014

INTERVALUL DOCUMENTE
ORAR CONSULTATE
DATA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
SAU
ELABORATE
În prima zi de practică, mi s-a prezentat
instituţia, obiectul de activitate al acesteia şi câteva
obiective pe care societatea şi le propune să le
atingă pe viitor.
Am observat că directorii dispun de birouri
proprii, iar salariaţii aceluiaşi compartiment îşi
desfăşaoară activitatea în acelaşi birou.
12.05 9:00 - 15:00
De asemenea, am remarcat câteva din
activităţile desfăşurate de fiecare compartiment
din cadrul societăţiii.
Am făcut cunoştinţă cu directorul general şi
cu cel economic.
Am stabilit împreună programul după care
să-mi desfăşor activitatea de practică.
13.05 8:00 - 14:00 În acestă zi, directorul economic m-a Chitanţe
prezentat departamentelor principale ale agenţiei şi
anume: management, vânzări, marketing şi
contabilitate.

1
Apoi mi-am continuat activitatea în cadrul
biroului de contabilitate unde am asistat la
întocmirea bonurilor de consum, iar spre sfârşitul
programului am pus în practică ceea ce am
deprins.
În această zi am început programul prin
întocmrea facturilor privind consumul de enrgie,
achiziţia de materii prime, prestări servicii sub
Facturi
14.05 9:00 - 15:00 supravegherea personalului angajat.
Chitanţe
În cea de-a doua parte a programului am
încasat contravalorea facturilor ce au fost achitate
cu numerar eliberând chitanţe.
În această zi am mers, însoţită de o
persoană autorizată la banca unde agenţia are cont
10:00 -
15.05 deschis pentru a ridica extrasele de cont . Extras de cont
16:00
Apoi am înregistrat datele din extrasele de
cont.
În această zi am fost numită să desfăşor
următoarele activităţi:
- întocmirea raportului de producţie pentru Raport de
ziua anterioară; producţie
16.05 10:00 - 16:00 Note de Intrare
- completarea facturilor fiscale şi a notelor Recepţie
de intrare receptive; Facturi fiscale
- înregistarea operaţiunilor de aprovizionare
în Registrul de Casă.
În această zi am aprofundat cunoştinţele în
domeniul de publicitate prin utilizarea programului
ASIS, după cum urmează:
- lucrul cu baze de date;
19.05 9:00 - 15:00 - evidenţa orelor de lucru la serviciu;
- gestiunea materiilor prime, produselor
finite;
- preluarea apelurilor telefonice şi stabilirea
intâlnirilor cu clienţi sau colaboratori.

2
Activităţile desfăşurate în această zi au fost
următoarele:
- înregistrarea încasărilor din vânzări în Registrul de Casă
Registrul de Casă; Balanţa de
Verificare
20.05 9:00 - 15:00 - analiza Balanţei de Verificare din aprilie
Bilanţ Contabil
2014 şi a Bilanţului Contabil la 31.12.2013 Cont de Profit şi
(Contul de Profit şi Pierdere, Situaţia Pierdere
Creanţelor şi Datoriilor, a Plăţilor Restante,
etc.).
În această zi de practică am verificat

21.05 9:00 - 15:00 soldurile clienţilor şi am efectuat plăţi către Ordine de Plată
Romtelecom prin intermediul Ordinelor de Plată.
Am întocmit “Declaraţia 100” privind
contribuţiile angajaţilor şi angajatorului care se
depune lunar la Administraţia Finanţelor Publice.
Apoi am efectuat înregistrarea în
contabilitate a facturilor, a plăţii unor furnizori de Declaraţia 100
22.05 9:00 - 15:00 Facturi
materii prime şi a consumului de material.
Am întocmt situaţa privind fondurile
alocate pentru efectuarea de cursuri
de perfecţionare a personalului în perioada iulie-
septembrie 2014.
În această zi am înregistrat facturi privind
achiziţionarea de materiale, vânzarea de produse
promoţionale prin intermediul programului Mentor.
Am asistat la următoarele activităţi:
- procesul de recepţie a mărfurilor;
- verificarea facturilor primite de la
23.05 9:00 - 15:00 Facturi
furnizori;
- urmărirea procesului de distribuţie a
materialelor promoţionale;
- urmărirea încasării facturilor, indiferent de
modalitatea de plată a acestora;
- arhivarea documentelor.

3
Întocmirea statului de plată pe baza
pontajelor prezentate de manageri.
Am întocmit situaţia privind contribuţiile
26.05 9:00 - 15:00 Stat de plată
asiguraţilor şi a angajatorului la fondul de pensii,
sănătate, asigurări sociale de sănătate, concedii şi
indemnizaţii şi şomaj .
În această zi am depus decontul de TVA şi
declaraţiile privind obligaţiile la bugetul de stat şi
27.05 9:00 - 15:00 Decont TVA
bugetul asigurărilor sociale la Circa financiară
sector 1.
În această zi mi-am desfăşurat activitatea la
casieria agenţiei, întocmind chitanţe.
Chitanţe
28.05 9:00 - 15:00 Am observant faptul că la sfârşitul zilei,
casierul predă numerarul casierului central, după
ce a întocmit borderouri de încasare.
Am asistat la întocmirea următoarelor
documente:
- state de plată;
- situaţia privind contribuţiile salariaţilor şi
cele ale angajatorului la fondul de pensii, la State de plată
29.05 9:00 - 15:00 sănătate, asigurări sociale de sănătate, Registru jurnal
contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, Declaraţii

şoma;
- declaraţii privind impozite şi taxe şi
depunerea acestora;
- completarea registrului jurnal.
Am efectuat, împreună cu contabilul, notele
contabile în vederea finalizării închiderii lunii mai.
30.05 9:00 - 15:00 La sfârşitul zilei mi s-a întocmit adeverinţa Note contabile
care atestă faptul că am realizat practica în
această unitate.

Din punctul meu de vedere, activitatea desfăşurată în cadrul SC PELLA EVENTS SRL mi-a
permis să mă familiarizez cu contabilitatea agenţiilor de publicitate. Activităţile desfăşurate sub
îndrumarea tutorelui de practică au reprezentat pe de-o parte o mai bună cunoaştere a unei

4
întreprinderi naţionale, iar pe de altă parte m-a ajutat să dobândesc atât o experienţă profesională cât
şi una personală.