Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Radu Dan-Marian


Data : 03.06.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, sat Laza
Clasa : a VI-a
Disciplina : Religie Ortodoxă
Aria curriculară: Om-Societate
Unitate de învățare: Domnul Iisus Hristos Dumnezeu adevărat și Om adevărat
Subiectul lecţiei : Înălțarea Domnului Iisus Hristos
Tipul lectiei: mixtă
Durata lecţiei: 50 min.
Scopul lecției:
 însuşirea unor noi cunoştinţe despre Înălțarea la cer a Mântuitorui;
 îndrumarea elevilor spre cinstirea eroilor și a martirilor;

Obiective operaționale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 - să precizeze când, de unde și în ce fel S-a Înălțat Mântuitorul la cer;
O2 - să precizeze care au fost îndemnurile Mântuitorului înainte de înălțare și să explice înțelesul lor;
O3 - să precizeze pe Cine a promis Mântuitorul că va trimite pe Pământ;
O4 - să expună modul în care sunt sărbătoriți eroii și martirii neamului de către Biserică;

1
Competenţă generală:
- Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice și practice în cadrul diferitelor grupuri
Competenţe specifice:
-Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor Mântuitorului
-Argumentarea importanţa participării active la viaţa comnunităţii

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: execiţiul, expunerea, lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, meditaţia religioasă, exerciţiul, audiţia
muzicală, lectura.
2. Mijloace de învăţământ: Manualul, Sfânta Scriptură, icoana Înălțării Domnului.
- Oficiale : • Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a IV-a ;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
- Temporale : • număr de lecţii :1
• durata :50'
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Bibliografia:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
2. Cristian Alexa, Sorina Ciucă, Dragoș Ioniță, Mirela Șova, Religie, cultul orthodox, Manual pentru clasa a VI-a, Editura
Didactică și Pedagogică S.A., București, 2018;
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba
lulia, 2000.

2
Desfășurarea Lecției

I. Moment organizatoric
- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Verificarea cunoştinţelor din lecția precedentă


- verificare lecțiilor, Iertarea, semn al bunătății sufletești și Milostenia, manifestare a iubirii față de semeni.

III. Pregătirea pentru lecţia nouă


 Profesorul va încadra liturgic această lecție.
După Înviere, Iisus Hristos s-a arătat diferitelor persoane pentru ca lumea să creadă și pentru a împlini Scriptura. După ce
Mântuitorul s-a arătat apostolilor pentru a întării Învierea Sa din morți se înalță la cer unde va sta de-a dreapta Tatălui.

IV. Anunţarea titlului lecţiei noi


Se anunţă şi se scrie titlul lecţiei pe tablă : Înălțarea Domnului Iisus Hristos

V. Comunicarea noilor cunoştinţe


 Se prezintă o planșă în care este reprezentată Înălțarea Domnului și se explică această reprezentare
 Profesorul aplică metoda „Știu, vreau să știu, am învățat”
 Se lecturează informațiile oferite în manual despre Înălțarea Mântuitorului.
 După Înviere a mai rămas 40 de zile și S-a arătat mai multor oameni.
 Înainte de a se Înălța lasă câteva îndemnuri apostolilor.

3
 Prin îndemnul mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiul și al Sfântului Duh, învățându-le să
păzească toate câte v-am poruncit vouă, Iisus cere apostolilor ca aeceștia să vestească în toată lumea cuvântul Său. Totodată
face referire la Sfânta Treime
 Lumea va primi o altă persoană a Sfintei Treimi și anume pe Sfântul Duh
 Iisus S-a Înălțat la cer pe Muntele Măslinilor.
 Mântuitorul le promite Apostolilor că va fi mereu cu ei, lucru ce se concretizează la fiecare Sfântă Liturghie prin Taina Sfintei
Împărtășanii
 În această zi se sărbătorește eroii și martirii neamului
 Biserica oficează slujbe închinate acestora, iar la monumentele închinate lor se depun coroane de flori.

VI. Fixarea noilor cunoştinţe


Profesorul cere elevilor să pregătească o activitate practică (interviu) despre Sfânta Împărtășanie.

VII. Asocierea și generalizarea


 Se propune elevilor să participe la Sfânta Liturghie din ziua Înălțării și să se roage pentru eroii și martirii neamului.
 Elevii sunt îndrumați să cinstească cum se cuvine eroii și martirii, căci ei au fost cei care și-au dat viața pentru ca noi să avem
acum viața pe care o avem și pentru ca noi să ne păstrăm credința.
 Sunt îndrumați spre a face fapte bune, placute lui Dumnezeu pentru ca și sufletele lor să se înalțe la cer precum a făcut
Mântuitorul
VIII. Evaluarea
Profesorul evaluează răspunsurile date de elevi.
IX. Încheierea
Rugăciunea, salutul.