Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare pentru incheiere contract vanzare-cumparare teren

extravilan

 acte de identitate părţi (carte de identitate) in original, în caz de


reprezentare, procura notarială - in original sau copie legalizata
 acte de proprietate a imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după
caz: titlul de prorpietate pe teren, contract de vânzare-cumpărare autentificat,
contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, certificat
de moştenitor, contract de schimb, act de partaj, etc.); - in original sau copie
legalizata
 promisiune bilaterala vanzare cumparare (in situatia in care
exista)original sau copie legalizata
 documentaţia cadastrală a bunului imobil, in original;
 incheierea de intabulare a dreptului de proprietate, in original;
 certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de
Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să
rezulte că proprietarul nu are datorii la Bugetul Local si figureaza inscris cu
terenul respectiv. Certificatul fiscal este valabil 30 de zile calendaristice de la
data emiterii acestuia., in original
 extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar
notarul care instrumenteaza actul – valabil 10 zile lucratoare.
 AVIZELE PREVAZUTE DE LEGEA 17/2014 PRIVIND UNELE
MASURI DE REGLEMENTARE A VANZARII, CUMPARARII TERENURILOR
AGRICOLE SITUATE IN EXTRAVILAN :
 Pentru terenurile aflate in arenda:

- avizul specific al Ministerului Culturii si Cultelor ( sau adresa emisa de


primarie din care sa rezulte ca pe terenul ce se instraineaza nu se afla situri
arheologice) – in original

- avizul final emis de către structura centrală sau structurile teritoriale ale
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – in original

- oferta de vanzare depusa la Primarie – in original, copie conforma cu


originalul sau copie legalizata

- Contract de arendare - in original

Pentru terenurile care nu se afla in arenda trebuie aviz de la


Ministerul Apararii Nationale