Sunteți pe pagina 1din 25

DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE

ANTREPRENORIALĂ

Modulul 1
Introducere în antreprenoriat

Autor: Método Estudios Consultores, S.L.U.


Editor: Método Estudios Consultores, S.L.U.

“Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita del editor, la reproducción parcial
o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el
tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo
públicos”.
Este absolut interzisă, fără autorizarea scrisă a editorului, reproducerea parţială sau totală a
conţinutului acestui material, indiferent de mediul sau procesul de reproducere, precum şi
distribuirea sa prin mijloace informatice, pe suport hârtie, ca împrumut sau prin închiriere.

© 2017 Método Estudios Consultores, S.L.U.


Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

Índice

OBJETIVOS.................................................................................................................. 3
UNIDAD 1. CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO.............................................................4
1.1. Competencia emprendedora.............................................................................4
1.2. Manager vs Emprendedor.................................................................................5
UNIDAD 2. EL PERFIL Y LAS APTITUDES DE UN EMPRENDEDOR.................................8
2.1. El perfil profesional........................................................................................... 9
2.2. Perfil moral..................................................................................................... 11
2.3. Aptitudes personales......................................................................................12
UNIDAD 3. LAS COMPETENCIAS DEL EMPRENDEDOR...............................................17
3.1. Administración, organización..........................................................................17
3.2. Profesionales................................................................................................... 19
3.3. Decisionales.................................................................................................... 21
3.4. Representación, comunicación.......................................................................23
RESUMEN................................................................................................................. 26
GLOSARIO DE TÉRMINOS......................................................................................... 27
BIBLIOGRAFÍA – WEBGRAFÍA – MATERIAL DE CONSULTA...........................................28

2
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

OBJETIVOS / OBIECTVE

 Achiziționarea noțiunilor și principiilor esențiale ale activității de


antreprenoriat.
 Achiziționarea modurilor în care un lider poate să își dezvolte calitățile
aplicând principiile de bază.
 Cunoaşterea componentelor culturii antreprenoriale şi a caracteristicilor
antreprenorilor.

3
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

UNIDAD 1. CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO / UNITATEA 1: CONCEPTUL DE


ANTREPRENORIAT

1.1. Competencia emprendedora / Competențele antreprenoriale

Competenţele antreprenoriale fac parte din cadrul celor opt competenţe cheie
dezvoltat ca parte a implementării iniţiativei „Educaţie şi formare 2010”, iniţiativă
ce urmăreşte obiective strategice ale Comisiei Europene pentru Educaţie şi Formare.

Aptitudinile şi competenţele antreprenoriale sunt definite în Europass 1 ca fiind:

 Capacitatea de a elabora şi implementa un proiect.


 Capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei echipe.
 Capacitatea de iniţiativă şi capacitatea de a răspunde pozitiv la schimbări.
 Abilitatea de a-ţi identifica punctele slabe şi punctele forte.
 Capacitatea de a evalua şi a-ţi asuma riscuri în diverse situaţii.

Competenţele antreprenoriale sunt competenţe transversale ce se regăsesc în


multe dintre descrierile ocupaţiilor care vizează activităţi de management, cum
sunt: manager, manager de proiect, manager de produs, manager de proces, etc.

Cu toate acestea, ele pot fi studiate şi independent, întrucât familiarizarea de la


vârste cât mai fragede cu atitudini, aptitudini şi cunoştinţe despre antreprenoriat
sprijină dezvoltarea spiritului antreprenorial al recipientului informaţiei şi îi
asigură o bază solidă pentru încercări repetate de a îşi dobândi independenţa
financiară şi de a îşi folosi timpul aşa cum îşi doreşte din postura de antreprenor.

Spiritul antreprenorial este acea caracteristică înnăscută, ce le permite unora


dintre noi să aibă succes în afaceri indiferent de condiţiile cu care se confruntă în
viaţa lor, este capacitatea de a avea idei constructive, de a face lucrurile diferit, de
a avea iniţiativă, de a inova şi de a duce la bun sfârşit cele începute. Spiritul
antreprenorial se poate manifesta atât la iniţierea unei afaceri, cât şi în cadrul unor
activităţi curente sau în acţiuni de voluntariat.

Conceptul de antreprenoriat provine de la cuvântul francez „entrepreneur”, care


desemna o persoană care inițiază și execută o activitate pe cont propriu. Termenul a
fost folosit pentru prima dată în Franţa în anul 1723. Rădăcinile conceptului de
antreprenoriat sunt, însă mai vechi, întrucât iniţiativa antreprenorială se
înregistrează din cele mai vechi timpuri.

În vremea dreptului roman, antreprenorul era persoana care desfăşura o activitate


comercială. În Evul Mediu, puteau fi numiţi antreprenori atât cei care se ocupau cu
comerţul, cât şi cei care organizau parade şi spectacole sau persoanele
responsabile de diverse lucrări.

În viziunea economistului francez Jean-Baptiste Say, antreprenor înseamnă


„persoana care înființează o întreprindere, acționează ca intermediar între muncă și
capital, transformând în timp resursele economice într-un profit mai mare, iar în
rezultat culege roadele”.

Potrivit lui Fayolle (Franţa), antreprenorul este un fenomen multidimensional,


complex şi echivoc cu multiple faţete: capitalist, inovator, oportunist, coordonator,
creator, gestionar de resurse.

Dicţionarul Merriam-Webster prezintă definiţia unui antreprenor, ca fiind acea


persoană care organizează, administrează şi îşi asumă riscurile unei afaceri sau
întreprinderi.
1
Cadrul celor 8 competenţe cheie: http://www.europass-
ro.ro/pagina/cadrul_celor_8_competente_cheie#antreprenoriale

4
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

Economistul austriac Joseph Schumpeter atunci când defineşte antreprenoriatul


pune accent pe inovare: produse noi, noi metode de producţie, noi pieţe şi noi
forme de organizare a activităţii. Bogăţia este creată atunci când rezultatele inovării
se transformă în cerere pe piaţă. Din acest punct de vedere, se poate defini rolul
antreprenorului ca fiind acela de a combina input-urile/ intrările (resurse materiale,
resurse umane, resurse financiare etc.) într-o manieră inovatoare pentru a genera
valoare pentru client, cu speranţa că această valoare va depăşi costul factorilor de
intrare, generând astfel bogăţie.

Ca sinonime pentru conceptul de „antreprenor” vom mai folosi pe parcursul


materialului şi „întreprinzător” sau „om de afaceri”.

1.2. Manager vs Emprendedor / Manager vs Antreprenor

Deşi cei doi termeni – manager şi antreprenor – ne-ar putea duce cu gândul spre
una şi aceeaşi persoană, definiţia de mai sus a competenţelor antreprenoriale şi
caracterul lor transversal ne arată că noţiunea de antreprenor are o sferă de
cuprindere mai largă, care include şi conceptul de manager.

Cu alte cuvinte, antreprenorul poate să fie manager al propriei sale afaceri sau
poate să identifice și să angajeze un manager al afacerii, lucru care să îi permită
antreprenorului să rămână creativ, să dezvolte noi produse și servicii și doar să
monitorizeze modul cum ideea sa de afacere este pusă în aplicare.

Antreprenorul este persoana care dezvoltă o afacere de antreprenoriat, asumându-


și în acest sens anumite riscuri, cu scopul de a obține profit din activitatea pe care o
desfășoară. Această persoană cunoaște foarte bine mediul de afaceri, piața de
desfacere, știe să se adapteze ușor schimbărilor ce au loc și în cele mai multe cazuri
poate preveni situațiile-problemă.

Întreprinzătorul este coordonatorul unei activități, care de obicei îmbină resursele


necesare pentru inițierea unei afaceri, angajează persoanele de care are nevoie,
stabilește strategia și direcția de activitatea a companiei, cu scopul de a-și atinge
obiectivele propuse.

Majoritatea antreprenorilor nu pot să își dezvolte afacerea gândită singuri. Ei au


nevoie de angajați competenți și calificați, pe care să-i motiveze și să-i organizeze
într-o echipă, care va munci zilnic pentru a implementa ideea de afaceri a
antreprenorului și pentru a obține rezultatele preconizate de către acesta.
Antreprenorul poate acţiona şi ca manager al acestei echipe (şi al ideii sale de
afaceri) sau poate să lase conducerea activităţii unui manager angajat, care îi
împărtăşeşte viziunea şi care este mai potrivit pentru a gestiona activităţile
administrative repetitive, lăsându-i întreprinzătorului timp pentru a inova sau pentru
a dezvolta noi produse şi servicii.

Pentru ca o afacere să crească sănătos, antreprenorul trebuie să fie capabil să se


înconjoare de o echipă puternică, inovativă, dinamică, împreună cu care să işi
transforme proiectul în realitate.

Antreprenorul este:

• Persoana care identifică oportunitatea unei afaceri, își asumă


responsabilitatea inițierii acesteia și obține resursele necesare începerii
ei;
• Persoana care iși asumă riscurile conducerii unei afaceri;
• Persoana care gestionează resursele necesare funcționării unei afaceri
bazate pe inovație;
• Persoana fizică autorizată sau o persoană juridică care, în mod individual
sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane

5
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

juridice, organizează o societate comercială în vederea desfășurării unor


fapte și acte de comerț în scopul obtinerii de profit prin realizarea de
bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din vânzarea acestora pe
piață, în condiții de concurență. (Legea 133/1999 privind stimularea
întreprinzatorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor
mici si mijlocii).

Cuvintele cheie ale antreprenoriatului sunt, aşadar, iniţiere, risc, inovaţie,


organizare şi în final, întreprinzătorul / antreprenorul este o persoană care
iniţiază şi derulează un set de activităţi caracterizate de risc şi inovare cu
scopul de a obţine satisfacţii materiale şi personale.

Activitate:

Răspunde următoarelor întrebări. Un singur răspuns dintre cele 3 propuse este


corect.

1) Antreprenorul este o persoană care:


Nu doreşte să îşi asume riscuri, dar vrea să aibă satisfacţii materiale şi
profesionale
=Doreşte satisfacţii materiale şi profesionale şi este dispus să iniţieze o
afacere şi să îşi asume riscurile conducerii ei
Doreşte linişte şi siguranţă, precum şi câştiguri mari

2) Cuvintele cheie care caracterizează conceptul de antreprenoriat sunt:


=Iniţiere, risc, inovaţie şi organizare
Exploatare, risc, creativitate şi profit
Decizie, inovaţie, organizare şi siguranţă

3) Diferenţa dintre manager şi antreprenor este aceea că:


Managerul este angajatul antreprenorului
=Managerul îşi asumă conducerea afacerii, antreprenorul îşi asumă iniţierea
şi riscurile acesteia
Managerul are studii de specialitate, pe când acest lucru nu este obligatoriu
pentru antreprenor.

6
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

UNIDAD 2. EL PERFIL Y LAS APTITUDES DE UN EMPRENDEDOR / UNITATEA


2. PROFILULȘI APTITUDINILE UNUI ANTREPRENOR

În secţiunile ce urmează vom vorbi în principal despre profilul şi aptitudinile unui


antreprenor şi despre cum suma tuturor caracteristicilor pe care le vom prezenta
este cea care asigură succesul unei afaceri.

Robert T. Kyosaki descrie în cartea sa „Cadranul banilor” patru personalităţi întâlnite


în rândul oamenilor:

- Angajatul – este cel care se teme de risc şi adoptă crezul de a munci pentru
bani, fără a îşi dori să se auto-realizeze pe cont propriu.
- Liber profesionistul – este cel care îşi asumă riscuri modice, prin aceea că îşi
vinde serviciile în mod independent (şi aici vă puteţi gândi la o persoană
fizică autorizată) – afacerea sa este indisolubil legată de propria-i persoană.
- Întreprinzătorul – este cel care creează afaceri şi le organizează sistematic,
astfel încât ele să poată funcţiona şi fără prezenţa lui.
- Investitorul – este cel care furnizează bani oamenilor cu idei de afaceri cu
care rezonează, însă nu mai dezvoltă lucruri de la zero.

Robert Hirsch şi Michael Peters identifică şi ei o serie de non-antreprenori, în cartea


„Entrepreneurship: Starting, Developing and Managing a New Enterprise”, spunând
că „pe lângă inventatori, există alte câteva tipuri de personalitate care vor reuşi cu
greu în crearea şi gestionarea unei afaceri. Aceste tipuri de personalitate prezintă
caracteristici care pot conduce până şi pe cel mai inteligent antreprenor, cu cea mai
bună idee de afaceri, la faliment”.

Cele 8 tipuri de personalităţi care nu pot fi antreprenori de succes identificate de


Hirsch şi Peters sunt:

 Persoanele care identifică oportunităţi promiţătoare rapid, dar nu reuşesc


niciodată să le exploateze astfel încât să dezvolte o afacere profitabilă.
 Persoanele care consideră că este foarte simplu să creeze o afacere
profitabilă, utilizând una-două soluţii la îndemână. De obicei, sunt buni
vânzători, care fac posibilă vânzarea de zăpadă la Polul Nord.
 Primadonele – persoane atât de îndrăgostite de ideea lor de afacere că îşi
imaginează că toţi ceilalţi vor să le-o fure. Drept urmare, nu cer niciodată
ajutorul şi nu ajung să îşi pună ideea în practică.
 Persoanele care ştiu teorie, dar nu au experienţă în lumea reală a afacerilor.
 Perfecţioniştii care sunt obişnuiţi să ţină totul sub un control atât de strâns,
încât nu pot tolera perioade de ambiguitate şi haos.
 Persoanele care nu îşi asumă acţiuni, drept urmare nu fac altceva decât să
discute, să propună şi să mediteze. Pentru a reuşi, au nevoie de o echipă
managerială puternică şi de oameni care să aplice lucrurile pe care ei le
gândesc.
 Persoanele care au motive ascunse şi obiective mai puţin ortodoxe pentru a
înfiinţa o afacere.
 Inventatorii care sunt mai concentraţi asupra invenţiei, decât asupra modului
cum ar putea construi în jurul invenţiei o afacere de succes.

Pentru că am descoperit cum nu trebuie să fie un antreprenor de succes, a venit


momentul să trecem mai departe şi să identificăm, în cele ce urmează profilul
profesional, profilul moral şi profilul personal al întreprinzătorilor care ne dorim să
devenim după urmărirea acestui curs.

2.1. El perfil profesional / Profilul profesional

7
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

Pentru a avea succesul asigurat, un antreprenor trebuie să aibă anumite aptitudini


personale, cât şi un profil profesional şi moral adecvat.

Profile antreprenoriale precum cele ale lui Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell, Larry
Ellison sau Mark Zuckerberg2, care au părăsit şcoli prestigioase la un moment dat în
viaţă (şi unii dintre ei nu s-au mai întors să îşi finalizeze studiile niciodată), par să
indice că nu există o legătură strânsă între educaţie şi succes în afaceri.

Cu toate acestea, am putea spune mai degrabă că nu există o legătură între


educaţia formală şi succesul în afaceri, întrucât fiecare dintre aceşti antreprenori
este (sau a fost) un adevărat profesionist în domeniul lui şi mai mult, şi-a continuat
în mod independent educaţia, concentrându-se pe ceea ce avea nevoie pentru a-şi
construi afacerea.

Profilul profesional al întreprinzătorului, văzut din mai multe perspective teoretice,


ne arată următoarele tipuri de antreprenori:

 În funcție de condițiile de înființare a firmei, Adam Smith clasifică


antreprenorii în două tipuri:

o întreprinzătorul artizan — adică un antreprenor mai tânăr, care își


inițiază o afacere, posedând competențe tehnice, dar neavând idei
inovative și experiența necesară în domeniul respectiv, îndeosebi în
managementul și conducerea unei întreprinderi.
o întreprinzătorul speculativ-oportunist — este mai în vârstă decât
întreprinzătorul artizan și are o experiență mai bogată în gestionarea
unei întreprinderi; afacerea și-o dezvoltă folosind idei inovative, iar
dacă ne referim la resursele financiare, atunci acest antreprenor
folosește atât capitalul propriu pe care îl deține, cât și resurse
financiare obținute din exterior.

 În raport cu profilul conducătorului și stilul de management al afacerii,


Adam Smith a clasificat întreprinzătorii în trei categorii:
o întreprinzătorul specialist — cel care este specializat în domeniul
informatic sau tehnic, iar pe lângă aceasta, se interesează pentru a
cunoaște în amănunt condițiile de fabricație ale produselor sau de
prestare a serviciilor, încercând să-și pună în valoare aptitudinile
profesionale rezultate din specializarea și competențele sale.
o întreprinzătorul manager — antreprenorul care se axează asupra
gestiunii resurselor și se bazează pe studiile sale universitare sau pe
experiența profesională obținută, punând îndeosebi accent pe
reducerea costurilor, pe investiții suplimentare și pe informatizarea
tuturor activităților.
o întreprinzătorul comercial – cel care este cointeresat îndeosebi de
fabricarea produselor și gestionarea afacerii în general.

 În funcție de prioritățile și aspirațiile stabilite, savanții francezi P. A.


Julien și M. Marchesnay, specifică existența a două tipuri de întreprinzători:

o întreprinzători care valorifică – au drept priorități principale


modificarea produselor sau serviciilor pe care le propun clienților,
dezvoltarea ideilor inovative și punerea în aplicare a acestora, cu
scopul de a progresa continuu.
o întreprinzători care acumulează – au ca scop acumularea unei averi
cât mai mari și muncesc cu ideea că un membru al familiei va
continua afacerea pe care aceștia o dezvoltă.

2
https://www.cnbc.com/2017/05/10/10-ultra-successful-millionaire-and-billionaire-college-
dropouts.html

8
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

Activitate:

1) Întreprinzătorul manager se axează în principal asupra fabricării produselor şi


managementului afacerii în general.
=Fals
~Adevărat

2) Întreprinzătorul care valorifică se axează în principal pe progresul continuu al


afacerii.
=Adevărat
~Fals

3) Succesul în antreprenoriat depinde de capacitatea antreprenorului de a se


informa şi de a învăţă permanent.
=Adevărat
~Fals

9
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

2.2. Perfil moral / Profilul moral

Latura morală a antreprenoriatului a fost studiată pentru început de către sociologi,


care au definit organizaţiile ca „structuri sociale care au atins un grad mare de
adaptare” (Scott, 1995), fiind compuse din trei piloni: „cel cultural-cognitiv, cel
normativ şi cel reglator, care, împreună cu activităţile şi resursele asociate,
furnizează stabilitate şi sens vieţii sociale.

Pilonul cultural-cognitiv influenţează comportamentul prin presupunerile


inconştiente despre lume, cel normativ ghidează acţiunile prin normele sociale de
moralitate acceptate, iar cel reglator furnizează structură comportamentelor prin
aplicarea unor reguli formale şi sancţiuni” (Scott şi Davis, 2007). În evaluarea
moralităţii se au în vedere atât cultura (valori comune, acceptate de societate), cât
şi dimensiunile pragmatice ale vieţii sociale.

Într-un astfel de context, evaluarea moralităţii individului antreprenor este rezultatul


congruenţei între evaluarea valorilor şi acţiunilor în domeniul public. Valorile
determină, de altfel, şi disponibilitatea individului de a îşi asuma riscuri şi de a îşi
exprima spiritul antreprenorial. Pe de altă parte, acţiunile şi iniţiativele
antreprenoriale sunt influenţate în mod direct (pozitiv sau negativ), de cadrul legal
de susţinere a antreprenoriatului, de cutumele existente la nivel local / regional /
naţional şi de anumite obiceiuri nescrise ale mediului antreprenorial.

Reflectează și spune-ți părerea!

Crezi că moralitatea și antreprenoriatul sunt compatibile? Dacă da, de ce? Dacă nu,
de ce?

Împărtășește-le și colegilor opinia ta în forum!

Definirea profilului moral al unui antreprenor se poate corela cu anumite


comportamente morale, cu practici durabile și cu orientarea acestuia nu doar către
câștigul său financiar, ci spre beneficiile pe care le poate aduce comunității –
valoarea adăugată de afacerea sa.

Putem spune, de asemenea, și că o persoană care dorește să devină antreprenor se


raportează la valorile morale de care este conștientă (de exemplu, la nivelul
comunității în care trăiește), ceea ce o ajută să decidă dacă antreprenoriatul este un
traseu de carieră dezirabil.

Așadar, cu cât o persoană reflectează asupra unei idei de afaceri, cu atât își creeaza
un cadru de interpretări ale principiilor morale relevante activității de antreprenoriat
și implicit, se înțelege pe sine ca individ și își definește și limitele morale ale
aspirațiilor sale antreprenoriale. Printre întrebările pe care și le poate pune se
numără:

1. Aș face orice ca să obțin clienți? De ex, aș coborî prețul sub un anumit


nivel, aș renunța la calitatea produsului / serviciului, etc.?
2. Aș plăti oricât să obțin o oportunitate de afaceri în detrimentul unei
persoane / comunități / mediului înconjurător?
3. Aș folosi munca la negru să câștig mai mult?
4. Aș reinvesti profitul în lucruri utile societății?

În cele ce urmează vei putea citi un studiu de caz referitor la un antreprenor moral
şi vei putea răspunde în secţiunea „Studii de caz” întrebărilor de reflecţie formulate.

2.3. Aptitudes personales / Aptitudini personale

10
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

Psihologul David Mclelland sugerează în cartea sa ”The Achieving Society”,


publicată în 1961, care pune bazele teoriilor motivaționiste ale managementului, că,
indiferent de variaţiile în dezvoltarea economică, întreprinzătorii cu un grad ridicat
de motivaţie, aproape întotdeauna vor găsi modalităţi de a maximiza realizările
economice.

El identifica 10 competenţe antreprenoriale personale pentru detectarea şi


consolidarea potenţialului antreprenorial:

1. Căutarea oportunităţilor şi iniţiativă;


2. Asumarea riscului;
3. Cerere pentru eficienţă şi calitate;
4. Perseverenţă;
5. Angajamentul faţă de contractul semnat;
6. Căutarea informaţiilor;
7. Stabilirea scopului/obiectivelor;
8. Planificare şi monitorizare sistematică;
9. Persuasiune şi networking;
10. Independenţă şi încredere de sine (Mclelland 1961).

Personalitatea antreprenorului este un factor important în succesul său în afaceri.


Specialiștii au încercat să identifice care sunt acele trăsături de personalitate pe
care le au în comun cei mai de succes antreprenori, fără a ajunge însă la o concluzie
la fel de clară ca aceea a lui David McLelland în ceea ce privește numărul lor.

Și în zilele noastre, câteva trăsături de personalitate au apărut din analiza empirică


a celor mai de succes antreprenori ai ultimului secol, ele reprezentând variații ale
celor 10 calități personale identificate de psihologul american în urmă cu peste 50
de ani. Iată-le mai jos, cu explicațiile de rigoare:

 Antreprenorii de succes sunt hotărâți. Acest lucru înseamnă că dacă au luat


o decizie, se țin de ea până la capăt.

Un alt mod de a privi hotărârea sau determinarea este cel referitor la setarea de
obiective clare, pe termen scurt, mediu, însă mai ales pe termen lung. Antreprenorii
care au luat o decizie fac acest lucru dupa un lung proces de planificare întrucât știu
că drumul lor nu va fi ușor.

Ei știu să stabilească obiective grandioase, dar și micro-obiective, care să faciliteze


calea până la ținta finală. Cunoașterea tuturor opririlor de pe parcurs (micro-
obiectivele stabilite) îi ajută pe antreprenorii hotărâți să nu se lase doborâți de
presiunile și de obstacolele care le apar în cale.

 Încrederea în sine este o altă trăsătură a personalității antreprenorilor de


succes.

Oamenii încrezători în forțele lor se mobilizează și în condițiile cele mai dificile și


stresante, înțelegând că marile succese vin după mari încercări.

Ei se concentrează nu pe cursa în sine, ci pe ceea ce îi așteaptă dupa linia de sosire,


pe recompensă. Sunt capabili să creadă că victoria este posibilă o vreme
îndelungată și să descopere oportunități acolo unde majoritatea oamenilor văd doar
posibile provocări.

 Antreprenorii de succes pun mare accent pe a învăța cât mai mult.

Industriile se schimbă în mod constant și foarte abrupt, așa încât acei oameni care
se informează și care învață despre aceste schimbări au un avantaj competitiv
esențial asupra celorlalți.

11
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

Despre cei mai mulți antreprenori de succes, printre care Warren Buffet și Bill Gates,
ca să enumerăm doar câțiva antreprenori cunoscuți în zilele noastre, se spune că
sunt tot timpul la curent cu știrile din domeniul financiar și din industriile în care
dețin interese și ca citesc cu plăcere cărți de specialitate, dar și de dezvoltare
personală.

Motivul este că ei știu că informația înseamnă putere, iar cel care are cele mai
multe informații este cel care deține influența cea mai mare.

 Antreprenorilor de succes nu le este frica să dea, din când în când, greș


în afaceri. Cu alte cuvinte, pe acești antreprenori nu îi sperie eșecul.

În vorbele lui Richard Branson, ”puține afaceri au succes. Felul cum un antreprenor
începător înțelege eșecul este ceea ce îl diferențiază de ceilalți. De fapt, eșecul este
unul dintre secretele succesului, din moment ce unele dintre cele mai bune idei se
nasc din cenușa unei afaceri falimentare”.

Curajul de a se reinventa este ceea ce contribuie la transformarea celor mai


profunde eșecuri în succese răsunătoare. Un exemplu de astfel de curaj este cel al
fabricii Ford, care a avut parte de un mare eșec la sfărșitul anilor 50 cu modelul
Edsel, de care nimeni nici nu își mai aduce aminte, în afară de profesorii de
marketing, pentru care Edsel este sinonim cu eșecul comercial. Din efortul de
cercetare-dezvoltare pentru Edsel, însă, s-au născut modele noi, care au făcut ca
Ford să continue să fie una dintre cele mai apreciate mașini din Statele Unite ale
Americii.

 Alături de curaj și hotărâre, o calitate esențială este disciplina,


perseverența, capacitatea de a nu renunța în fața obstacolelor.

Marii antreprenori au primit zeci sau sute de refuzuri de la clienți, finanțatori, sau de
la inspirația de a crea un nou produs. Cu toate acestea, așa cum a spus Thomas
Edison când a fost întrebat dacă a considerat fiecare dintre miile de încercări de a
realiza becul ca fiind eșecuri: ”Nu am eșuat. Am găsit 10.000 de căi care nu au
funcționat”. Asta da, perseverență!

 Pasiunea pentru domeniul afacerii este una dintre trăsăturile de bază ale
antreprenorilor de succes.

Pasiunea pentru domeniul în care activează îi dă antreprenorului puterea să


muncească zi și noapte şi să dezvolte noi produse, noi servicii, să caute clienţi,
finanţatori, publicitate, să se instruiască în mod permanent şi să identifice şi
motiveze oamenii de care are nevoie.

Pasiunea este cea care le dezvoltă creativitatea, capacitatea de inovare, alături


de învățarea permanentă și de analiza constantă a nevoilor celor din jur. Exemplul
banalelor acadele pe băț este unul ilustrativ: cineva a descoperit, la un moment dat,
că bomboanele date copiilor mici ajungeau foarte rapid pe degețele și pe hăinuțe,
iar acest lucru nu le convenea deloc mămicilor. Așa că a inventat acadeaua și a
rezolvat o problemă care afecta un număr foarte mare de potențiali clienți.

 Înţelegerea principiilor de gestionare corectă a banilor, în sensul că


antreprenorii de succes au stabilite obiective şi ţinte clare, dar şi o foarte
bună estimare a costurilor şi obligaţiilor lunare, precum şi a veniturilor
estimate.

Nu contează dacă finanţarea afacerii este făcută din propriile buzunare, din surse
externe (investitori sau fonduri publice), managementul banilor este de maximă
importanţă, pentru că o decizie financiară proastă, precum acceptarea unor
cheltuieli excesive sau alocarea de fonduri către sarcini mai puţin importante pentru
afacere pot să o conducă la ruină.

12
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

 Antreprenorii de succes sunt experţi în dezvoltarea şi menţinerea


relaţiilor cu ceilalţi.

Antreprenorii de succes înţeleg că afacerile se fac de la „afacere la afacere” (B2B –


business to business), de la „afacere la consumator” (B2C – business to consumer),
dar mai ales de la om la om. Oricât de multe cărţi de vizită ai avea, sau oricât de
mare ar fi lista de contacte din telefon, ceea ce este cu adevărat valoros pentru o
afacere este relaţia interumană, bazată pe un schimb de valori, aceasta putând
conduce la stabilirea de relaţii de afaceri pe termen lung, profitabile pentru toate
părţile implicate.

Cu cât o persoană este percepută ca fiind valoroasă de cei din jur, prin împărtăşirea
experienţelor şi cunoştinţelor pe care le are, cu atât are mai multe şanse să
primească din partea celor din jur mai multe oportunităţi prin care să îşi
demonstreze experienţa şi cunoştinţele.

 Antreprenorii de succes știu să vândă și să (se) promoveze!

Ultima, dar nu cea din urmă aptitudine personală pe care o analizăm referitor la
antreprenori, este aceea a capacității de a vinde și de a se promova pe ei înșiși și pe
produsele sau serviciile pe care le realizează.

În zilele noastre, piața este globală, iar accesul la clienți din oricare parte a lumii
depinde doar de un singur click – aceasta este lumea în care trăim și în care
dezvoltăm afaceri. Așadar, unul dintre cele mai importante secrete ale
antreprenorilor este acela de a ști să se promoveze, să povestească despre ei, cât
mai multor oameni, din cât mai multe locuri!

Totodată, dacă tu, ca antreprenor, nu te promovezi, cine va face asta? Dacă tu nu


știi să îți prezinți produsul sau serviciul ca soluția la toate problemele lumii, cine
altcineva să o facă? Dacă tu, care ai creat produsul sau serviciul, nu poți spune la ce
folosește, cine să-și asume acest lucru?

A ști să promovezi și să vinzi presupune, desigur, depășirea unor limite auto-


impuse, a așa-numitei zone de confort. Presupune să vorbești cu oameni, să îți
asumi că mulți dintre ei te vor refuza, să zâmbești și să treci mai departe, până
când îi vei găsi pe cei care au nevoie de produsul sau serviciul tău.

Tot la nivelul aptitudinilor personale putem include şi următoarele caracteristici:

 Sănătate fizică și mentală bună și posibilitatea de a depune eforturi


prelungite;
 Capacitatea moderată de delegare a autorității, fiind „singurul stăpân” își
determină singur obiectivele;
 Stabilitate emotivă, capacitatea de a gestiona corect tensiunile ce apar în
cadrul unei firme
 Capacitatea de a aborda global situațiile și de a integra detaliile în aceste
obiective globale;
 Dorința de a conduce și de a controla propria afacere concomitent cu
asumarea de responsabilităti maxime;
 Prudența;

Realismul, acceptarea realitatii și abordarea problemelor în mod pragmatic (Extrase


din Byron Williamson).

Iată cum calitățile sau aptitudinile personale ale antreprenorilor sunt legate unele
de altele – fără creativitate și capacitate de inovare nu se pot dezvolta produse sau
servicii noi, fără curaj și o bună gestionare a resurselor nu se pot face experimente,

13
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

iar fără perseverență și fără dezvoltarea unor relații valoroase, nu se poate ajunge
la client.

Reflectează și spune-ți părerea!

1. Ca o concluzie a acestui capitol, trebuie să reținem că orice încercare de a


lista calitățile și abilitățile unui antreprenor bun nu poate fi exhaustivă, deci
vă invităm să găsiți și alte trăsături ale unor întreprinzători de suces si să le
împărtășiți cu colegii în forum.

2. Dacă ești vorbitor de limbă engleză și dorești să știi dacă ai sau nu o


personalitate de antreprenor, poți să te testezi pe website-ul revistei
Psychology - https://www.psychologytoday.com/tests/personality/can-you-be-
entrepreneur.
Ce ai aflat despre tine? Care îți sunt punctele tari ca antreprenor?

Împărtășește-le și colegilor opinia ta în forum!

Activitate:
Răspunde întrebărilor de mai jos. Un singur răspuns este corect dintre cele 3
propuse.

1) Aptitudinile personale ale antreprenorilor includ:


Teamă de necunoscut
Capacitate scăzută de asumare a riscului
= Capacitate de persuasiune şi relaţionare cu cei din jur

2) În relaţia sa cu resursele sale financiare, un antreprenor de succes:


Face cheltuieli care exced veniturile afacerii
=Înţelege principiile de gestionare corectă a banilor
Lucrează fără o planificare clară, întrucât se poate oricând împrumuta

3) Când vorbim despre antreprenori şi profilul lor psihologic, putem spune că:
Personalitatea antreprenorului este un factor neglijabil în succesul în
antreprenoriat
= Personalitatea antreprenorului este un factor important în succesul său în
afaceri
Personalitatea antreprenorului contează, însă există alţi factori şi mai
importanţi, precum banii lui.

4) Pentru a promova şi a vinde produsele pe care le creează, un antreprenor


trebuie să dea dovadă de:
Curaj
Perseverenţă
=Ambele răspunsuri sunt corecte

5) Pentru a avea succes, antreprenorii trebuie să:


=Fie tot timpul informaţi cu privire la ştirile din domeniul afacerii şi din
mediul financiar
Lase pe managerii lor să se informeze – ei nu trebuie să ştie astfel de lucruri
Se concentreze asupra produselor şi serviciilor – mediul extern nu contează,
atât timp cât produsele şi serviciile sunt de calitate.

14
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

UNIDAD 3. LAS COMPETENCIAS DEL EMPRENDEDOR / UNITATEA 3.


COMPETENȚELE ANTREPRENORULUI

Într-una dintre unitățile anterioare vorbeam despre diferențele între manager și


antreprenor și care sunt acele lucruri care îi separă pe cei din urmă de restul lumii.

A venit timpul să intrăm mai în profunzime în această comparație, întrucât, așa cum
menționam și cu alte ocazii, competențele antreprenoriale au o gamă mai largă de
cuprindere și sunt, în același timp, competențe transversale.

Cu alte cuvinte, este inițiativa cea care ne face să dorim să muncim – chiar dacă
pentru altcineva, ca angajat. Este capacitatea de administrare și organizare cea
care ne determină să ne trezim dimineața și să mergem la muncă. Dar fără
capacitatea de asumare a riscului și fără perseverență, nu toți ajungem patroni (sau
întreprinzători).

Așadar, cele 4 tipuri de competențe ale antreprenorului la care vom face referire în
cele ce urmeaza sunt:

 Competențele de administrare și organizare.


 Competențele profesionale sau de cunoaștere a domeniul în care investește.
 Competențele de luare a deciziilor.
 Competențele de comunicare și reprezentare.

3.1. Administración, organización / Competențele de administrare și


organizare

Benjamin Franklin a spus ”Dacă eșuezi să planifici, planifici să eșuezi”, iar în cartea
sa ”Alice în țara minunilor”, Lewis Carroll a scris alte cuvinte ce exprimă un mare
adevăr pentru antreprenori: ”Dacă nu știi încotro mergi, orice drum te va duce
acolo”. Cu alte cuvinte, orice idee de afacere și orice inițiativă de a crea un produs
sau un serviciu trebuie să pornească la drum cu un plan bine stabilit.

Primele, și unele dintre cele mai importante competențe ale unui întreprinzător,
sunt cele organizatorice și de administrare a afacerii. Ne referim aici la tot
ceea ce înseamnă să organizezi și să administrezi o afacere: de la alegerea formei
juridice sub care vei funcționa, până la alegerea resurselor pe care le vei utiliza.

Așadar, iată mai jos câteva aspecte sau caracteristici antreprenoriale ce se regăsesc
sub umbreza competențelor de administrare și organizare:

 Calităţi de planificare a resurselor și spirit organizatoric, de


planificare şi monitorizare – întreprinzătorul este cel care îşi organizează
şi controlează afacerea şi firma, în funcţie de volumul activităţii, numărul de
angajaţi, perspective de dezvoltare; întreprinzătorul are la dispoziţia sa toate
resursele afacerii: financiare, materiale, umane, tehnologice, informaţionale,
educaţionale; după cum ştie să le planifice, să le utilizeze cu maximă
eficenţă, astfel va reuşi să obţină rezultatele dorite; monitorizarea este o
sarcină permanentă a întreprinzătorului, care trebuie să ştie în orice moment
cum merge afacerea, care sunt realizările, dacă sunt rămâneri în urmă şi
cum trebuie acţionat pentru recuperarea întârzierilor.

 Adaptabilitate la schimbare – întreprinzătorul este cel care are o mare


putere de adaptare la schimbările mediului intern şi extern al afacerii, al
mediului economic în care activează; el este cel care introduce în
permanenţă noi metode de lucru, de management, noi tehnologii, caută noi
oportunităţi pentru afacerea sa; orice neglijare a schimbărilor, a
ameninţărilor, neglijare a concurenţei poate afecta grav succesul afacerii.

15
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

 Încredere în sine şi în echipa pe care o formează – încredere în sine, în


propriile forţe;pe de altă parte trebuie sa aibă încredere şi în echipa pe care
şi-a format-o şi cu care lucrează, pentru că numai împreună puteţi obţine
satisfacţiile succesului.

 Viziune largă – întreprinzătorul vede lumea afacerii sale dintr-o perspectivă


personală, el percepe, înţelege, vizualizează toate elementele afacerii sale,
are clarviziune în ce priveşte obiectivele pe care şi le-a fixat şi spre care
tinde.

 Calităţi de lider – un adevărat lider este cel care are idei noi, cel care
aduce lumea după sine, cel care trage toată afacerea după el. Un lider are
idei şi are o direcţie. Este o persoană care spune că vrea să ajungă undeva şi
toată lumea caută această direcţie. Un lider trebuie să convingă că se poate
face ceva. Un lider este cel care spune că se poate face ceva acolo unde
nimeni nu mai crede.

 Utilizarea oricăror oportunităţi – întreprinzătorul analizează permanent


mediul de afaceri şi nu are voie să lase să treacă pe lângă el oportunităţile ce
se ivesc.

 Eficienţă – reprezintă o mare abilitate a întreprinzătorului să acţioneze cu


eficenţă, să obţină maximul posibil, la un cost cât mai mic.

Reflectează și spune-ți părerea!

Mergi în forum și spune-ne dacă ți-ai făcut un plan cu privire la afacerea pe care vrei
să o înființezi. Ce a funcționat? Ce ți-a cauzat probleme? Vrei să te ajutăm să îl
îmbunătățești?

Împărtășește-le și colegilor opinia ta în forum!

Activitate:

1) Printre componentele calităţilor organizatorice şi de administrare se numără


şi alegerea formei juridice sub care va funcţiona afacerea.
=Adevărat
Fals

2) Un antreprenor de succes are calităţi de planificare a resurselor și spirit


organizatoric, de planificare şi monitorizare
=Adevărat
Fals

3) Adaptarea la schimbare nu reprezintă neapărat o calitate de bază a unui


antreprenor.
Adevărat
=Fals

3.2. Profesionales / Competențele profesionale

Una dintre cele mai dificile întrebări pe care le întâlnim când vorbim despre
antreprenoriat este cea legată de competențele profesionale ale întreprinzătorilor.
Ea ar putea suna cam așa: ”Cât de bun profesionist trebuie să fie întreprinzătorul?”

Desigur că nimeni nu își poate imagina cum delicatul, dar foarte performantul
MacBook putea să fie inventat de altcineva decât unul dintre cei mai prolifici jucători

16
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

din domeniul IT, gigantul Apple. Sau că în industria oțelului, de exemplu, pot exista
oameni care nu știu cum se obține acest aliaj de fier, carbon și alte elemente, fără
de care nu am avea nici clădiri, nici instrumente medicale, nici nave și nici multe
alte lucruri utile.

Am văzut, de exemplu, că Anita Roddick, creatoarea The Body Shop, nu avea la


baza decât o experiența limitată și cunoștințe de suprafață privind uleiurile
esențiale și produsele cosmectice naturiste care au făcut celebră această marcă. Cu
toate acestea, una dintre calitățile ei principale a fost că a știut ce specialiști să își
aleagă și a știut să folosească puterea marketingului.

Dacă în zilele noastre calitățile și competențele profesionale ale unui antreprenor


sunt destul de apreciate, nu aceasta a fost situația în vremuri nu foarte îndepărtate,
adică în secolul trecut.

Putem spune că unul dintre motivele pentru care în zilele noastre este bine ca un
antreprenor să aibă și bune competențe profesionale în domeniul în care activează
este acela că orice declarație a sa poate să ajungă să fie mediatizată foarte rapid.
Iar una dintre calitățile pe care publicul le apreciază este competența.

Așadar, deși nu este obligatoriu ca un întreprinzător al zilelor noastre să fie


neapărat doctor în științe în domeniul în care activează, este bine să fie informat
sau să dețină suficiente cunoștințe / experiențe, astfel încât să poată să bifeze
următoarele:

 Să apară în fața clienților drept persoana cea mai în măsură să îi sprijine în


rezolvarea unei probleme (de fapt, acesta este lucrul pe care și-l doresc
clienții unui produs sau serviciu de la acesta).
 Să nu fie înșelat de furnizori sau de colaboratori cu privire la timpul de
producție sau de realizare a serviciului, respectiv cu privire la calitatea
materialelor care compun produsul sau serviciul respectiv.
 Să creeze o impresie de profesionalism și încredere în fața publicului larg,
lucru care în timp construiește o imagine puternică produsului sau serviciului
și astfel, îi asigură menținerea sau creșterea pe piață.

Am putea spune, mai degrabă, că printre competențele profesionale pe care ar


trebui să le aibă un antreprenor s-ar putea număra și:

 Capacitatea de a identifica soluții la probleme – nu va trece o zi în care


în cadrul firmei, afacerii să nu apară o nouă problemă, pe care
întreprinzătorul trebuie să o cunoască, să o înţeleagă şi împreună cu echipa
pe care o are la dispoziţie să treacă imediat la rezolvarea ei

 Capacitatea de a înţelege importanţa aspectelor şi informaţiilor


financiare – în afacere sunt utilizate resursele financiare ale
întreprinzătorului şi acesta este primul care trebuie să ştie cum sunt utilizaţi
banii lui, dacă are profit sau pierdere.

 Permanent informat cu privire la domeniul în care funcţionează


afacerea – afacerea se dezvoltă într-un mediu în permanentă schimbare,
evoluţie; întreprinzătorul trebuie să se informeze cu privire la toate aceste
evoluţii şi să ia imediat măsurile care se impun în cazul în care afacerea
poate

 Capacitatea de a învăţa din greşeli – antreprenoriatul presupune ceva


nou, cu care nu te-ai mai confruntat până acum; orice activitate nouă dă
naştere şi la greşeli; întreprinzătorul analizează cu mare atenţie motivele,
cauzele greşelilor, astfel încât pe viitor acestea să nu se mai repete; în

17
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

acelaşi timp are în vedere şi greşelile angajaţilor, pe care îi evaluează,


monitorizează, astfel încât şi aceştia să înveţe din greşelile deja făcute

 Dorinţa de perfecţionare – întreprinzătorul acţionează permanent pentru


buna cunoaştere a mediului în care îşi desfăşoară activitatea, el trebuie să
aibă dorinţa şi capacitatea de a acumula noi cunoştinţe, atât legate de
management (strategie, marketing, management financiar, managementul
resurselor umane), cât şi în domeniul în care se derulează afacerea (noi
oportunităţi, preferinţele consumatorilor, noi pieţe, posibilităţi de finanţare);
nu trebuie neglijată participarea la cursuri specifice, atât pentru
întreprinzător, cât şi pentru angajaţi şi colaboratori, în domenii sensibile
pentru afacere şi în care se simte nevoia unor competenţe crescute.

Reflectează și spune-ți părerea!

Cum este pentru tine antreprenorul ideal? Un profesionist în domeniu sau un


aventurier care se înconjoară de profesioniști?

Împărtășește-le și colegilor opinia ta în forum!

3.3. Decisionales / Competențele decizionale

Cuvântul cheie în definiția întreprinzătorului este riscul. Întreprinzător este acela


care își asumă un risc, iar asumarea înseamnă că a existat o decizie de a face sau
nu face un lucru, și că efectele acțiunii sau inacțiunii au fost cântărite și analizate.

Despre antreprenorii de succes se spune că:

 Au o viziune pe termen lung, care se fundamentează pe o muncă susținută


pe perioade lungi de timp, coroborată cu întârzierea recompenselor;
 Lau decizii bazate pe fapte, dar și pe vocea interioară, și odată luate aceste
decizii, le schimbă greu sau deloc;
 Sunt capabili să renască și să se reinventeze după un eșec, iar în obstacole
văd oportunități.

Numitorul comun al celor de mai sus este capacitatea de a lua decizii. Este o decizie
să investești bani într-o afacere, fără a ști când vei recupera investiția, așa cum este
o altă decizie să nu iei dividende din primul an și să reinvestești profitul.

Totodata, atunci când ai luat o decizie să cumperi de la un furnizor și descoperi că ai


o altă opțiune mai ieftină, este tot o decizie să menții relația cu primul furnizor,
chiar dacă ai fi făcut o economie.

La fel este și decizia de a vedea într-o situație dificilă o oportunitate – acolo unde cei
mai mulți oameni ar renunța, un întreprinzător de succes caută orice urmă de
oportunitate și merge mai departe.

Când vorbim despre competențe, calități și abilități decizionale, pe lângă inteligență


și obiectivitate, mai putem adăuga și:

 Capacitatea de a-şi asuma riscuri – capacitate de a lua decizii cu risc


moderat pentru afacere este o abilitate de maximă importanţă pentru
întreprinzător; un întreprinzător de succes trebuie să-şi propună să cunoască
riscurile care îi pot afecta afacerea, să le analizeze şi să ia cele mai bune
decizii pentru minimalizarea efectelor, riscurilor, deoarece întreprinzătorul
este cel care pune la dispoziţie resursele; de multe ori se pune problema

18
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

deciziilor în condiţii de risc moderat – aici intervine abilitatea


întreprinzătorului de a cunoaşte şi lua în considerare nivelul de risc.

 Intuiţie – calitatea întreprinzătorului de a vedea oportunitatea de afaceri


acolo unde alţii nu o percep, de a fi cu un pas înaintea concurenţei.

 Asumarea responsabilităţii – întreprinzătorul este cel care demarează


afacerea, cel care alocă resursele financiare şi materiale; nimeni nu vine să îi
spună ce să facă şi cum să facă, el este cel care isi asumă întreaga
responsabilitate a afacerii.

 Tenacitate – odată ce şi-a propus să-şi ia în mâini propriul destin,


întreprinzătorul acţionează neabătut, cu stăruinţă pentru a depăşi orice
dificultate, pentru a-şi îndeplini visele. Nu de puţine ori întreprinzătorul se
confruntă cu greutăţi, formalisme, uneori eşecuri, dar dacă şi-a propus de la
început anumite obiective, ţeluri, trebuie să facă toate eforturile pentru a-şi
împlini visele. Şi nu există satisfacţie mai mare când la final îţi vezi eforturile
şi munca împlinite.

Reflectează și spune-ți părerea!

Gândește-te la cum ar arăta viitorul tău ideal, peste 10 ani din acest moment. Scrie-
ți o scrisoare de la cel / cea care ești în 10 ani de acum și povestește-ți cum ai reușit
să ai succes în afacerea pe care ți-ai propus să o creezi.
Cum te-a făcut acest exercițiu să te simți! Crezi că acest viitor este posibil? Care au
fost cele 3 calități decizionale care ți-au asigurat succesul?

Împărtășește-le și colegilor opinia ta în forum!

Activitate:
Alege răspunsul corect dintre cele de mai jos:

1) Orice antreprenor îşi asumă riscuri necalculate.


Adevărat
=Fals

2) Când o afacere este pe cale să ajungă să se închidă, responsabilitatea este a


antreprenorului.
=Adevărat
Fals

3) Antreprenorii de succes preferă să aibă o viziune pe termen scurt.


Adevărat
=Fals

19
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

3.4. Representación, comunicación / Competențele de comunicare și


reprezentare

De cele mai multe ori, întreprinderea și întreprinzătorul ajung să se completeze


reciproc, iar pentru public să conteze la fel de mult imaginea amândurora. În
calitate de antreprenor, responsabilitatea ta cea mai importantă este să stabilești și
să comunici valorile pe care vrei să le aibă afacerea ta și toți cei care au legătură cu
ea (furnizori, clienți, angajați, etc.).

De modul cum exprimi lucrurile în care crezi, obiectivele de viitor pe care ți le-ai
propus, precum și misiunea și viziunea afacerii tale depinde, de fapt, întregul tău
succes viitor. Existența unei consecvențe între ceea ce spui și ceea ce faci este ceea
ce îi va atrage și motiva pe clienții tăi interni (angajații) și externi (consumatorii) să
rămână alături de tine.

Iată mai jos câteva moduri de a exprima și de a comunica valorile către clienţi,
furnizori şi publicul larg, astfel încât să creeze o imagine apropiată de aceştia şi să
dezvolte loialitatea faţă de marcă:

 Compania Mc Donalds îşi exprimă valorile după cum urmează (am ales 3
valori, însă tu le poţi consulta şi pe celelalte pe website-ul companiei):

o Aşezăm experienţa consumatorilor noştri la baza a tot ceea ce


facem.
Suntem parte a vieţii consumatorilor noştri, în fiecare dintre aspectele
care contează pentru ei: mâncare bună, preparată proaspăt şi servită
rapid, într-un restaurant în care le face plăcere să revină.

o Suntem dedicaţi oamenilor noştri.


McDonald’s este angajatorul care stimulează studiul, performanţa,
munca în echipă, dezvoltarea profesională şi personală. În egală
măsură recunoaştem contribuţiile individuale excepţionale şi avem
încredere în cei care demonstrează astfel de aptitudini.

o Ne conducem afacerea cu etică.


Ne conducem compania la standarde ridicate de corectitudine,
onestitate şi integritate. Suntem responsabili atât individual cât şi
colectiv.

 Compania Aerotravel Lufthansa exprimă valorile sale pentru clienţii din


România folosind următoarele sintagme:

o Integritate: Actiunile noastre sunt oneste si transparente. Astfel


castigam si mentinem respectul si increderea clientilor si partenerilor
de afaceri.

o Responsabilitate: Ne asumam responsabilitatea pentru toate


actiunile si ne straduim sa depasim asteptarile clientilor individuali si
companii.

o Orientare catre client: La Aerotravel, calitatea livrata clientului este


premisa cu care incepem fiecare zi. Nimic nu este prea mult pentru a
obtine satisfactia clientilor nostri.

o Pasiune: Suntem pasionati de munca noastra si suntem mandri de


produsele si serviciile turistice marca Aerotravel. Pentru ca pasiunea
si determinarea sunt motorul companiei noastre.

20
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

o Calitate: Prin calitatea produselor si serviciilor turistice, ne mentinem


pozitia de lider pe piata si in topul preferintelor clientilor.

o Spirit de echipa: Succesul companiei noastre este construit de


echipe profesionale dedicate.

o Modul de formulare a valorilor poate fi simplu, utilizând cuvinte sau


sintagme scurte (integritate, respect, pasiune, calitate,
eficienţă, etică...), sau poate să se bazeze pe o declaraţie, aşa
cum aţi văzut în exemplul McDonalds. Totodată, cuvintele alese pot fi
explicate, precum aţi observat în exemplul companiei Aerotravel
Lufthansa.

Activitate

Realizează corespondența între companie și valorile sale.

Compania Valorile comunicate


Orange este simplu, onest, prietenos, dinamic şi surprinzător
Vodafone valoarea business-ului, inovaţie, încredere şi etică
L’Oreal pasiune, inovare, inițiativa, căutarea excelenței
Avon credința, încrederea, respectul, integritatea, modestia
Coca-Cola autenticitate, excelență, învățare continuă, grija pentru
oamenii noștri, unitatea, succesul împărtășit cu clienții
PepsiCo crestere sustenabilă, responsabilitate și încredere,
sustenabilitatea oamenilor, sustenabilitatea mediului
înconjurător și sustenabilitatea talentelor
Dacia accesibilă, fiabilă și modernă

Așadar, printre calitățile de care trebuie să dea dovadă un antreprenor de succes ar


trebui să fie și următoarele:

 Bune calităţi de comunicare – întreprinzătorul este cel care conduce şi


reprezintă afacerea şi firma; el trebuie să comunice în exterior cu clienţii,
furnizorii, alţi colaboratori, el este cel care prezintă seriozitatea afacerii pe
care o conduce. La fel de importantă este şi comunicarea cu proprii angajaţi,
cărora trebuie să le transmită în mod corect obiectivele afacerii, deciziile
luate; mesajele trebuie să fie clare şi înţelese de către angajaţi.

 Entuziasm – întreprinzătorul trebuie să radieze permanent entuziasm,


încredere în reuşită; îi va folosi şi lui, dar şi colaboratorilor; nu înseamnă că
greutăţile, ameninţările asupra afacerii nu trebuie privite cu seriozitate şi
responsabilitate.

 Pasiune – manifestă ataşament, dragoste faţă de afacerea sa, faţă de ceea


ce întreprinde.

Reflectează și spune-ți părerea!

Pe câte dintre companiile din exercițiul de mai sus ele le-ai recunoscut imediat? Ai
consumat vreodată produsele / serviciile acestor companii? Ești de acord cu valorile
pe care le-au exprimat?

Împărtășește-le și colegilor opinia ta în forum!

21
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

22
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

RESUMEN / REZUMAT

În acest prim modul am vorbit despre antreprenoriat, care desemnează iniţierea


şi executarea unei activităţi pe cont propriu, în scopul de a obţine satisfacţii
materiale şi personale.

Am definit antreprenorul sau întreprinzătorul drept persoana care iniţiază şi


derulează un set de activităţi caracterizate de risc şi inovare cu scopul de a
obţine satisfacţii materiale şi personale, reţinând cuvintele cheie: iniţiere,
asumare a riscului, inovaţie şi organizare.

Am analizat profilul antreprenorial şi aptitudinile antreprenoriale, şi anume suma


aptitudinilor profesionale, morale şi personale ale antreprenorului. De
asemenea, am analizat competenţele antreprenoriale, prin prisma a patru direcţii
principale:

 Competenţele de organizare şi administrare a afacerii.


 Capacitatea profesională.
 Competenţele de luare a deciziilor.
 Competenţele de comunicare şi reprezentare a afacerii.

În încheiere, vă prezentăm crezul Asociaţiei Americane a Întreprinzătorilor, ca un


sumar a tot ceea ce s-a discutat în acest modul:

Am decis să nu fiu o persoană obişnuită. Este dreptul meu, dacă pot, să fiu deosebit.
Caut şansa, nu comoditatea.
Nu doresc să fiu un cetăţean întreţinut, umilit şi plictisit de grija pe care statul mi-o
arată.
Vreau să-mi asum un risc calculat, să visez şi să construiesc, să greşesc şi să
reuşesc.
Aleg provocarea vieţii în locul existenţei garantate, aleg emoţia realizării în locul
calmei ademeniri a utopiei.
Nu-mi voi schimba libertatea pentru milă, nici demnitatea pentru chilipir.
Nu mă voi pleca în faţa nici unui stăpân, nici nu voi ceda în faţa unei ameninţări.
Este moştenirea mea să stau drept, mândru şi neînfricat, să gândesc şi să acţionez
eu însumi, să mă bucur de ce realizez, să înfrunt lumea curajos şi să zic “Aceasta, cu
ajutorul lui Dumnezeu, eu am facut-o”.
Iar aceasta este ceea ce se numeşte un ÎNTREPRINZĂTOR.
CREDOUL ASOCIAŢIEI AMERICANE A ÎNTREPRINZĂTORILOR

Ştiaţi că....

De fapt, aceste cuvinte îi aparţin lui Thomas Paine, activist politic, revoluţionar,
filosof şi teoretician, unul dintre membrii fondatori ai Statelor Unite ale Americii,
care a trăit în perioada 1737-1809?

GLOSARIO DE TÉRMINOS / GLOSAR DE TERMENI

Antreprenoriat Conceptul de antreprenoriat provine de la cuvântul francez


„entrepreneur”, care desemna o persoană care inițiază și
execută o activitate pe cont propriu.

Antreprenor Antreprenorul este o persoană care iniţiază şi derulează un


set de activităţi caracterizate de risc şi inovare cu scopul de a
obţine satisfacţii materiale şi personale.

23
Modulul 1. Introducere în antreprenoriat

Competenţe Competenţele antreprenoriale sunt definite în mod oficial


antreprenoriale de Uniunea Europeană ca fiind:
 Capacitatea de a elabora şi implementa un proiect.
 Capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în
cadrul unei echipe.
 Capacitatea de iniţiativă şi capacitatea de a răspunde
pozitiv la schimbări.
 Abilitatea de a-ţi identifica punctele slabe şi punctele
forte.
 Capacitatea de a evalua şi a-ţi asuma riscuri în diverse
situaţii.
Ele sunt competenţe transversale, ceea ce înseamnă că se
regăsesc în diverse ocupaţii.
Întreprinzător Vezi Antreprenor.
Întreprinzător Întreprinzătorul artizan este un antreprenor mai tânăr,
artizan care își inițiază o afacere, posedând competențe tehnice, dar
neavând idei inovative și experiența necesară în domeniul
respectiv, îndeosebi în managementul și conducerea unei
întreprinderi
Întreprinzătorul Întreprinzătorul speculativ-oportunisteste mai în vârstă
speculativ- decât întreprinzătorul artizan și are o experiență mai bogată
oportunist în gestionarea unei întreprinderi; afacerea și-o dezvoltă
folosind idei inovative, iar dacă ne referim la resursele
financiare, atunci acest antreprenor folosește atât capitalul
propriu pe care îl deține, cât și resurse financiare obținute din
exterior
Întreprinzătorul Întreprinzătorul specialist este specializat în domeniul
specialist informatic sau tehnic, iar pe lângă aceasta, se interesează
pentru a cunoaște în amănunt condițiile de fabricație ale
produselor sau de prestare a serviciilor, încercând să-și pună
în valoare aptitudinile profesionale rezultate din specializarea
și competențele sale.
Întreprinzătorul Întreprinzătorul manager se axează asupra gestiunii
manager resurselor și se bazează pe studiile sale universitare sau pe
experiența profesională obținută, punând îndeosebi accent pe
reducerea costurilor, pe investiții suplimentare și pe
informatizarea tuturor activităților
Întreprinzătorul Întreprinzătorul comercial este cointeresat îndeosebi de
comercial fabricarea produselor și gestionarea afacerii în general
Întreprinzătorul Întreprinzătorul care valorifică are ca priorități principale
care valorifică modificarea produselor sau serviciilor pe care le propun
clienților, dezvoltarea ideilor inovative și punerea în aplicare a
acestora, cu scopul de a progresa continuu
Întreprinzătorul Întreprinzătorul care acumulează are drept scop
care acumulează acumularea unei averi cât mai mari și muncesc cu ideea că
un membru al familiei va continua afacerea pe care aceștia o
dezvoltă.
Spirit Spiritul antreprenorial este acea caracteristică înnăscută,
antreprenorial ce le permite unora dintre noi să aibă succes în afaceri
indiferent de condiţiile cu care se confruntă în viaţa lor, este
capacitatea de a avea idei constructive, de a face lucrurile
diferit, de a avea iniţiativă, de a inova şi de a duce la bun
sfârşit cele începute. Spiritul antreprenorial se poate
manifesta atât la iniţierea unei afaceri, cât şi în cadrul unor
activităţi curente sau în acţiuni de voluntariat.

24
DIASPORA RESTART Cod SMIS 107561 PROGRAM DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

BIBLIOGRAFÍA – WEBGRAFÍA – MATERIAL DE CONSULTA / BIBLIOGRAFIE /


WEBGRAFIE / MATERIALE SUPLIMENTARE

Bibliografie:

David Mclelland, The Achieving Society, Ed. Princeton, 1961

Robert D. Hirsch and Michael P. Peters, Entrepreneurship: Starting, Developing and


Managing a New Enterprise, Irwin, Chicago, 1995

W. Richard Scott, Gerald F. Davis, Organization and Organizing – Rational, Natural


and Open System Perspectives, 2006

Victoria Dimitrieva, Elena Lyutikova, Moral and Ethical Conceptions of


Entrepreneurs:
Cross-cultural Aspects , 2013, Science Direct, Procedia - Social and Behavioral
Sciences 86 ( 2013), pp 318 – 322 (accesat online: https://ac.els-
cdn.com/S187704281302702X/1-s2.0-S187704281302702X-main.pdf?
_tid=78454cd8-d0e5-11e7-b973-
00000aab0f6c&acdnat=1511507144_d5cdd58e09fa8babdbf429e7378678b6)

Muel Kaptein, The Moral Entrepreneur: A New Component of Ethical Leadership,


Journal of Business Ethics, pp 1-16, 2017 (accesat online:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-017-3641-0#CR31)

Materiale suplimentare online (webgrafie):

http://www.europass-
ro.ro/pagina/cadrul_celor_8_competente_cheie#antreprenoriale – Competențele
antreprenoriale (în limba română)

https://www.entrepreneur.com/article/252049 - 6 atribute ale marilor antreprenori


(în limba engleză)

https://www.entrepreneur.com/slideshow/299852#0 - 10 caracteristici specifice


tuturor antreprenorilor de succes (în limba engleză)

http://under30ceo.com/10-qualities-of-a-successful-entrepreneur/ - 10 calități ale


antreprenorilor de succes (în limba engleză)

https://www.psychologytoday.com/tests/personality/can-you-be-entrepreneur - Poți fi
antreprenor? (în limba engleză)

https://entrepreneurship.ncsu.edu/news/2016/04/12/the-profile-of-an-entrepreneur-
anita-roddick/ Studiu de caz – Anita Roddick (în limba engleză)

http://www.thebodyshop.ro/dame-anita-roddick.htm - descrierea The Body Shop şi


prezentarea Anitei Roddick (în limba română)

25