Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea din Craiova

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PROGRAMA CURRICULARĂ A ACTIVITĂŢILOR


APLICATIVE DE ÎNDRUMARE A ELABORĂRII
PORTOFOLIULUI DIDACTIC DE EVALUARE FINALĂ
2009-2010

Propunător:Asistent univ. drd. Claudiu Bunăiaşu

I. Principii de concepere:

Programa activităţilor aplicative de îndrumare a elaborării portofoliului didactic de


evaluare finală materializează principiile şi strategiile naţionale de formare iniţială pentru
cariera didactică, precum şi direcţiile precizate în documentele europene privind această
pregătire, axată acum pe perspectiva instruirii centrate pe elev/ student, a curriculumului
reorganizat, reconstruit în contexte educaţionale variate. Curriculumul de formare iniţială
astfel conceput şi implementat, corespunzător Modului I de pregătire psihopedagogică, este
orientat spre formarea de competenţe pedagogice şi manageriale, de atitudini profesionale,
care să fie puse în valoare prin îndeplinirea rolurilor specifice.
Profilul de competenţă vizat este evaluat din punct de vedere criterial şi calitativ, în mod
analitic, dar şi holistic, prin portofoliul didactic de evaluare finală. Acest portofoliu reprezintă
un instrument de evaluare autentică, care reflectă, prin procesul elaborării şi produsul final,
nivelul atins în profesionalizarea didactică.
Programa curriculară se adresează studenţilor de la Facultatea de Educaţie fizică şi
sport, secţia Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, din anul III, cursuri de zi, ciclul de
licenţă.

II. Situaţia disciplinei Evaluare finală- portofoliu didactic în planul de învăţământ:

Anul de Semestrul Aplicaţii Forma de


studiu evaluare
Examen- sustinerea
III 6 1 oră/ săpt. portofoliului de
evaluare finală

1
III. Obiective / competenţe specifice ale activităţilor aplicative:

III.1. Competenţe de înţelegere, explicare şi interpretare:

III.1.1. Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor însuşite la disciplinele din cadrul


Modulului I de pregătire psihopedagogică, a capacităţilor aplicative utilizate în identificarea,
descrierea şi interpretarea concepţiilor, situaţiilor pedagogice.
III.1.2. Dezvoltarea capacităţii de a opera în mod curent cu termenii/sintagmele de
specialitate în dezbateri, în lucrările aplicative.
III.1.3. Analiza, interpretarea şi evaluarea principalelor evoluţii, orientări, perspective
ale problematicii educaţiei contemporane.
III.1.4. Dezvoltarea abilităţii de a analiza critic documentele curriculare principale şi
auxiliare, în baza cărora se desfăşoară procesul instructiv-educativ.
III.1.5. Analiza reflectiv-critică şi formularea judecăţilor de valoare proprii, privind
abordarea problematicii curriculumului şcolar şi a celui de formare pentru profesiunea
didactică, în literatura de specialitate, a procesului de implementare a acestor segmente
curriculare.
III.1.6. Analiza critică a direcţiilor reprezentative de evoluţie din domeniul politicilor şi
practicilor curriculare în învăţământul preuniversitar şi universitar: paradigme, strategii,
perspective.

III.2. Competenţe acţional- metodologice:

III.2.1. Dezvoltarea capacităţilor de a construi produse curriculare proprii (programe


curriculare pentru disciplinele opţionale, proiecte pe unităţi de învăţare, proiecte de lecţii, de
activităţi extracurriculare), care să transpună orientările postmoderne ale curriculumului.
III.2.2. Dezvoltarea capacităţilor de elaborare a strategiilor de eficientizare a
implementării produselor curriculare.
III.2.3. Dezvoltarea capacităţilor de elaborare şi aplicare a modalităţilor, procedurilor
adecvate de monitorizare, evaluare multilaterală a curriculumului oficial şi a celui la decizia
şcolii (proiect, rezultate, proces).
III.2.4. Dezvoltarea competenţelor manageriale în domeniul curriculumului, prin
exersarea afirmării capacităţilor, abilităţilor manageriale în rezolvarea de situaţii educaţionale
variate, de operaţionalizare a culturii curriculare.
III.2.5. Afirmarea competenţelor de cercetare managerială şi inovare, prin emiterea de
ipoteze care să întrevadă soluţii de optimizare a situaţiilor problematice în practica curriculară
şi întreprinderea de demersuri investigative
III.2.6. Dezvoltarea şi aplicarea unor strategii metacognitive, vizând autoperfecţionarea
competenţelor specifice profesiunii didactice (self-managementul formării pentru cariera
didactică).

III.3. Atitudini profesionale:

III.3.1. Integrarea principiilor, conceptelor, metodologiei şi instrumentelor proprii


disciplinelor din cadrul Modului I, în sistemul valorilor profesionale ale studenţilor.
III.3.2. Adoptarea unei atitudini profesionale de receptivitate la inovaţiile din domeniul
educaţiei contemporane.
III.3.3. Aplicarea consecventă a principiilor deontologice în autoformarea pentru
profesiunea didactică.

2
IV. Conţinuturi propuse:

Nr. Teme Subteme Nr.


crt. ore

1. Seminar introductiv 1.1. Chestionar de testare a opiniilor studenţilor


privind evaluarea finală a competenţelor dobândite 2
în cadrul Modulului I de pregătire
psihopedagogică şi de autoevaluare a stadiului de
dezvoltare a acestor competenţe.
1.2. Profilul de competenţă pentru profesiunea
didactică-prezentare, analiză critică, autoevaluare
în raport cu criteriile enunţate
1.3. Specificul portofoliului didactic de evaluare
finală a competenţelor profesionale
1.4. Structura portofoliului didactic

2. Documente normative 2.1. Referinţe din documente normative şi 2


generale curriculare oficiale
2.2. Modele de grile de evaluare a documentelor
normative generale
2.3. Evaluarea, reconsiderarea unor documente
normative şi curriculare oficiale

3. Materiale ilustrative 3.1.Tipuri de lucrări aplicative şi cerinţe


pentru experienţa proprie metodologice în elaborarea acestora 4
de formare profesională 3.2. Elaborarea de modele metodologice şi
instrumente necesare activităţii profesorului, în
proiectarea curriculară, implementarea şi evaluarea
produselor curriculare

4. Materiale de autoevaluare 4.1. Autoevaluarea şi reconstrucţia lucrărilor


profesională şi formare aplicative efectuate 4
reflexivă 4.2. Aplicaţii de practică reflexivă vizând procesul
curricular şcolar şi curriculumul de
profesionalizare în cariera didactică
4.3. Elaborarea de programe curriculare proprii de
autoperfecţionare a competenţelor profesionale

5. Sinteză. Recuperări. 5.1. Evaluarea/autoevaluarea lucrărilor aplicative


Dezvoltări din cadrul portofoliului didactic de evaluare finală
5.2. Condiţii privind susţinerea adecvată a 2
portofoliului didactic
5.3. Consultaţii

3
V. Strategii de instruire: predominant euristice şi creatoare

V.1. Metode de instruire:


- metode clasice de instruire, reevaluate din perspectiva curriculumului
centrat pe student : conversaţia euristică, dezbaterile, problematizarea, exerciţiul, studiul de
caz, jocul de rol, elaborarea de proiecte, învăţarea prin cercetare.
- metode de interacţiune educaţională: brainstormingul, sinectica, tehnica
Phillips 6.6., metoda mozaicului, tehnica acvariului.
V.2. Mijloace de învăţământ: retroproiectorul, folii de retroproiector,
videoproiectorul, fişe cu sarcini de lucru.
V.3. Forme de organizare a activităţii: activităţi frontale, activităţi în grupuri mici,
activităţi independent-individuale..

VI. Evaluarea realizării obiectivelor:

Vor fi utilizate preponderent proceduri şi instrumente de monitorizare şi evaluare


continuă a elaborării portofoliului didactic. Examenul final, ca formă a evaluării
cumulative, va consta în susţinerea portofoliului.
Lucrările aplicative, în număr de minim 15, vor consta în:
- documente generale necesare pentru conceperea şi realizarea profesionalizării
didactice- 1 minim;
- materiale ilustrative pentru experienţa proprie câştigată în formarea pentru cariera
didactică- 5 minim ( minim o lucrare aplicativă pentru fiecare dintre disciplinele studiate în
cadrul Modulului I);
- modele de instrumente specifice acumulate din variate surse de informare -5 minim
( minim o lucrare aplicativă pentru fiecare dintre disciplinele studiate în cadrul Modulului I);
- alte materiale şi evidenţe acumulate- 4 minim ( mijloace de învăţământ, liste
bibliografice tematice, protocoale de observare a activităţilor didactice, fişe de evaluare a
activităţilor susţinute).

VII. Referinţe bibliografice:

Bunăiaşu, C.M. (2005). Seminarul didactic universitar. Seminarul disciplinelor pedagogice:


structuri, conţinuturi, metodologii. Craiova: Editura Universitaria.
Cojocaru, V.M. şi Sacară, L. (2005). Managementul proiectelor pedagogice. Ghid metodologic.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.
Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A.
Cristea, S. (2006). Curriculum pedagogic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.
Crişan, A. (1998). Proiectarea curriculum-ului de bază – Ghid metodologic. Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.
Cucoş, C. (2002). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom.
D’Hainaut, L. (coord.). (1981).Programe de învăţământ şi educaţie permanentă. Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.
Ionel, V. (2002). Pedagogia situaţiilor educative. Iaşi: Editura Polirom.
Ionel, V. (2004). Fundamentele pedagogiei. Craiova: Editura Universitaria.
Ilie, V. (2007). Pedagogie. Perspective teoretice şi aplicative. Craiova: Editura Universitaria.
Ilie, V. (2009). Elemente de management şi leadership educaţional. Piteşti: Editura Paralela
45.

4
Joiţa, E.(2000). Management educaţional. Profesorul – manager: roluri şi metodologie. Iaşi:
Editura Polirom.
Joiţa, E. (coord.). (2003).Pedagogie- Educaţie şi curriculum.Craiova: Editura Universitaria
Joiţa, E.). (2006). Instruirea constructivistă- o alternativă. Bucureşti: Editura Aramis.
Maciuc, I.(2006). Pedagogie.Repere introductive. Craiova: Editura Sitech.
Maciuc, I.(2006). Pedagogie.Repere ale instruirii. Craiova: Editura Sitech.
Maciuc, I., Ilie, V., Frăsineanu, E.S., Popescu, M.A., Ştefan, M.A., Mogonea, F., Mogonea,
R., F., Bunăiaşu, C.M.(2009). Proiecte şi programe educaţionale pentru adolescenţi, tineri
şi adulţi. Craiova: Editura Universitaria
Niculescu, R.M. (2003). Teoria şi managementul curriculum-ului. Braşov: Editura
Universităţii Transilvania.
Păun, E. şi Potolea, D. (2002). Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative.
Iaşi: Editura Polirom.
Potolea, D., Neacşu, I., Radu, I.T. (1996). Reforma evaluării în învăţământ. Concepţii şi
strategii. Bucureşti: Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare.
Potolea, D. şi Manolescu, M. (2005).Teoria şi metodologia curriculumului. M.Ed.C.:
Proiectul pentru Învăţământul rural.
Potolea, D., Neacşu, I., Radu, I.T. (1996). Reforma evaluării în învăţământ. Concepţii şi
strategii. Bucureşti: Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare.
Radu, I.T. (1999). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A.
Stoica, A. (2003). Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică. Bucureşti: Editura
Humanitas Educational.
Stanciu, M. (1999). Reforma conţinuturilor învăţământului. Iaşi: Editura Polirom.
Văideanu, G. (1988). Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Politică.
Ungureanu, D. (1999).Educaţie şi curriculum. Timişoara: Editura Eurostampa.
***Competency Based Education. În http://www.nwcet.bcc.ctc.edu/cdk/Orveview/
combased. htm.
*** http://curriculum. edu.ro
*** http://www.edu.ro/C.N.C.E. ((Site-ul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare
în Învăţământul Preuniversitar).
*** Curriculum naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă.(1998).
M.E.N., Consiliul Naţional pentru Curriculum. Bucureşti: Editura Corint.
*** Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale. În
http://www. edu.ro/index.php/articles/3587.
*** Programmes scolaires. Mode d’emploi. (1998). Center pour des recherches et
l’inovation en l’enseignement. OCDE.

S-ar putea să vă placă și