Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Modulul: CONTABILITATE
Clasa :
Numele si prenumele elevului: Data susţinerii testului:
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru
este de 50 min.

Subiectul I______________________________30 puncte


I.1 Alegeți varianta corectă: 10 puncte
1. Imobilizările corporale cuprind:
a. terenuri, mijloace fixe
b. terenuri, amenajări de terenuri
c. terenuri, mijloace fixe, construcţii
2. Care din urmatoarele elemente patrimoniale nu se supun amortizarii:
a. utilaje
b. constructii
c. concesiuni
d. terenuri
3.Un echipament tehnologic are valoarea contabilă de intrare 50.000 lei și durata de
utilizare 4 ani. Valoarea amorizării degresive în al treilea an de utilizare este:
a. 18.750
b. 9.765,63
c. 12.500
d. 11.718,75
4.Durata de funcționare a unui utilaj este de 8 ani. Norma de amortizare liniară este de:
a. 10% b. 5% c. 12,5% d. 20%
I.2. Răspundeți prin adevărat (A), sau fals (F) la următoarele enunțuri: 10 puncte
a. Ajustările de valoare se calculează pentru imobilizările financiare.
b. Formula contabilă 167=205 semnifică restituirea activelor concesionate.
c. Contul 269 ”Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” este un cont de activ.
d. Imobilizările financiare sunt supuse amorizării.
e. Corectați enunțul / enuțurile false din cele prezentate anterior.
I. 3. Precizați pentru formulele contabile prezentate, operațiile economico-financiare care
le-au generat: 10 puncte
a. 2121=456
b. 5121=7611
c. 205=167
d. 6811=2801
Subiectul II__________________ ___________30 puncte
II.1 . Realizaţi corespondenţa între coloane: 15 puncte
A B
1.achiziţia de acţiuni care se plătesc ulterior a) 296 = 7863
2.acordarea unui împrumut b) 6863 = 296
3.plata ulterioară a acţiunilor cumpărate c) 269 = 5121
4.constituirea unui provizion pentru deprecierea imobilizărilor financiare d) 267 = 5121
5.anularea unui provizion pentru deprecierea imobilizărilor financiare e) 261 = 269
II.2 Răspundeți următoarelor întrebări: 15 puncte
a) În ce constă metoda de amortizare accelerată?
b) Precizați 3 modalități de ieșire din gestiune a imobilizărilor.
c) Ce reprezintă concesiunea?
Subiectul III_____________________________30 puncte
III.1 Realizați analiza contabilă și întocmiți formulele contabile pentru următoarele
operații:
1. Se achiziţionează pe bază de factură fiscală nr. 12 şi proces verbal de recepţie, un utilaj la
un cost de achiziţie de 20.000 lei TVA 24%.
2. Se achită furnizorul de imobilizări conform ordinului de plată nr. 14.
3. Se înregistrează amortizarea lunară a utilajului, folosind metoda degresivă, ştiind că acesta
are o durată normală de funcţionare de 5 ani, conf. situaţiei de calcul a amortizării.
4. Se vinde un mijloc de transport la preț de vânzare de 3000 lei, TVA 24%.
5. Se scoate din gestiune mjlocul de transport vândut știind că valoarea de intrare a acestuia
este de 2400 lei, amortizat în proporție de 40%.
6. În contul creanţei, se acceptă un bilet la ordin scadent peste 5 zile.
7. Se depune la bancă biletul la ordin şi se încasează.
8. La sfârşitul lunii, se decontează TVA, conf. Decont TVA.
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la10.

Subiectul I__________________________________30 puncte


I.1 Alegeți varianta corectă: 10 puncte
1 – a; 2 – d, 3 – b; 4 –c.
Pentru fiecare alegere corectă se acordă 2,5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
0 puncte.
I.2. Răspundeți prin adevărat (A), sau fals (F) la următoarele enunțuri: 10 puncte
a – A; b – A; c – F; d – F ; e – pentru oricare din răspunsurile: Contl 269 ”Vărsăminte de
efctuat pentru imobilizări financiare” este un cont de pasiv. Imobilizările financiare nu sunt
supuse amortizării.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte.

I. 3. Precizați pentru formulele contabile prezentate, operațiile economico-financiare care le-


au generat: 10 puncte
a – aport la capitalul social
b – încasare dividende
c- concesiune de bunuri
d – înregistrare amortizare cheltuieli de constituire
Pentru fiecare asociere corectă se acordă 2,5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
0 puncte.

Subiectul II_________________________________30 puncte


II.1 . Realizaţi corespondenţa între coloane: 15 puncte
1-e, 2-d, 3-c, 4-b , 5-a.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte.
II.2 Răspundeți următoarelor întrebări: 15 puncte
a) Amortizarea accelerată se calculează prin aplicarea cotei de 50% la valoarea de intrare
în rimul an; în următorii ani se aplică sistemul liniar.
b) Oricare dintre răspunsurile: casare; vânzare; lipsă la gestiune; retragere de la aport.
c) Concesiunea – cedarea flosinței temporare a unui bun, unei persoane fizice sau juridice în
schimbul unei sume de bani numită chirie.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte. Pentru răspuns parțial corect se acordă
2,5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
Subiectul III_____________________________30 puncte
III.1 Realizați analiza contabilă: 30 puncte
1. % = 404 24800
2131 20000
4426 4800
2. 404 = 5121 24800
3. 6811 = 2814 500
4. 461 = % 3720
7583 3000
4427 720
5. % = 2133 2400
6811 960
6583 1440
6. 413 = 461 3720
7. 5113 = 413 3720
8. 5121 = 5113 3720
9. % = 4426 4800
4427 720
4424 4080

Pentru fiecare formulă contabilă simplă se acordă 2,5 puncte iar pentru fiecare formulă
contabilă compusă corectă se acordă 5 puncte. Pentru răspuns parțial corect se acordă 1
puncte respectiv 2,5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.