Sunteți pe pagina 1din 21

LEZIONE INTRODUTTIVA

COME PRESENTARCI, COME FARE CONOSCENZA

Come ti chiami?
Mi chiamo ........

Qual è il tuo nome e cognome?


Il mio nome è ....... e il mio cognome è ........

Di dove sei? Sono rumeno/a.


Studio l’italiano/la lingua italiana.

I SALUTI FORMALI
Buongiorno! Buon pomeriggio! Buonasera! Buonanotte!

Arrivederci! ArrivederLa!

I SALUTI INFORMALI
Ciao! Salve! Saluti! Ci vediamo! A presto!

L’ALFABETO

A–a H – acca Q – cu
B – bi I –i R – erre
C – ci L – elle S – esse
D – di M – emme T – ti
E–e N – enne U–u
F – effe O–o V – vu/vi
G – gi P – pi Z – zeta

Următoarele cinci litere sunt folosite în ortografia cuvintelor străine:

J – i lunga: - se citeşte:
[i] în cuvintele autohtone (Jacopo, Juventus) sau în cazul neologismului junior;
[dj] urmând pronunţia neologismului de origine engleză: jeans, jazz, jeep, jogging;
K – cappa: killer, kiwi, kleenex, km (chilọmetro), kg (chilogrạmmo);
Y – ipsilon sau i greca: yogurt, yacht;
W – doppia vu : - se citeşte:
[v] în cuvintele de origine germană: Walter, würstel;
[u] în neologismele de origine engleză: whisky; week-end, welfare.
X – ics : ex-direttore, clạxon, taxi, xilọfono.

LA PRONUNCIA

CC – ambele consoane se pronunţă odată, ca şi cum ar fi doar una, nu ca limba română:


es. accẹnto, accidẹnti!

În italiană, consoanele duble se pronunţă prelungit şi se accentuează mai mult decât consoanele simple:
es. bọcca, mạmma, bạbbo, fratẹllo, tẹtto, bụrro, soqquạdro etc.

Obs. Pronunţia eronată a substantivelor care conţin o consoană dublă poate schimba sensul cuvântului:
es. tụtta – tụta; pẹnna – pẹna; sẹtte – sẹte etc.

CE, CI / CHE, CHI – se pronunţă ca în română:


es. cẹrchio, cioccolạto; perché, chiạro

GE, GI / GHE, GHI – se pronunţă ca în română:


es. gelọso, ginnạsta; ghẹtto, ghiạccio
GLI – nu are corespondent în română şi se pronunţă ca un l muiat:
es. fịglio, migliọre

GN – nu are corespondent în română şi se pronunţă ca un n muiat:


es. signọre, lẹgno

SC + I, E – se citeşte ca litera ş românească:


es. scẹlta, scẹna

Obs. În cazul în care grupurile de litere sci/sce sunt urmate de o vocală, vocalele i sau e din cadrul grupului
nu se pronunţă:
es. lasciạre, sciọpero, sciẹnza

S intervocalic – se citeşte ca litera z românească:


es. francẹse, lasạgna

Observaţii
Osservazioni:
Dacă această consoană este dublă, chiar dacă este intervocalică, ea se citeşte ca un s normal:
es. cạssa, mẹssa

Consoana s se citeşte ca un z românesc şi atunci când este urmată de consoanele b, d, g, l, m, n, r, v :


es. sguạrdo, svenụto

Z – se citeşte în general ca litera românească ţ în interiorul cuvântului şi este pronunţată dz la începutul


cuvântului:
es. ragạzzo, zụcchero
Excepţii
Eccezioni: azzụrro, mẹzzo, zịo

QU – se pronunţă cu; litera q este omofonul literei c şi este mereu urmată de vocala u:
es. quẹsto, quạsi

H – nu se pronunţă niciodată, este un simplu semn grafic care se foloseşte pentru formarea timpul prezent al
verbului auxiliar avere, a anumitor interjecţii sau la formarea grupurilor che/chi, ghe/ghi:
es. ho /hai /ha /hanno; ahimé; boh

L’ACCENTO

În italiană avem două tipuri de accent grafic:


accent ascuţit (acuto/chiuso): perché, né, sé.
accent grav (grave/aperto): università, però, giù, così;

Accentul grafic este foarte important în cazul unor cuvinte întrucât existenţa sau nu a acestuia schimbă
sensul cuvântului:

è (vb. este) – e (conj. şi);


tè (subst. ceai) – te (pron. pe tine/ţie);
là (adv. acolo) – la (pron. sau art.hot.o);
dà (vb. dă) – da (prep. din, de la, de, la);
lì (adv. acolo-planul apropiat) – li (pron. îi);
né (conj. nici) – ne (partic. pron.);
sì (adv. da) – si (pron. reflex. se) etc.
L’ARTICOLO DETERMINATIVO

Gen/Genere SINGULAR PLURAL


Număr/Numero SINGOLARE PLURALE

MASCULIN IL I
MASCHILE
LO / L’ GLI
FEMININ
FEMMINILE LA / L’ LE

Articolele il şi i se folosesc înaintea substantivelor masculine, la singular şi plural, care încep cu o


consoană:
es. il ragạzzo– i ragạzzi
il libro – i libri

Articolele lo şi gli se folosesc înaintea substantivelor masculine, la singular şi plural, care încep cu:
x: lo xilọfono – gli xilọfoni
y: lo yogurt – gli yogurt
z: lo zịo – gli zịi
pn: lo pneumạtico – gli pneumạtici
ps: lo psicọlogo – gli psicọlogi
gn: lo gnọmo – gli gnọmi
s impura: lo studente – gli studenti

Articolele l’ şi gli se folosesc înaintea substantivelor masculine, la singular şi plural, care încep cu o vocală:
es. l’inglese – gli inglesi
l’albẹrgo – gli albẹrghi

Articolele la şi le se folosesc înaintea substantivelor feminine, la singular şi plural, care încep cu o


consoană:
es. la signọra – le signọre
la mạcchina – le mạcchine

Articolele l’ şi le se folosesc înaintea substantivelor feminine, la singular şi plural, care încep cu o vocală:
es. l’azione – le azioni
l’onda – le onde

L’OMISSIONE DELL’ARTICOLO

Articolul hotărât se omite în faţa substantivelor care denumesc gradele de rudenie (nomi di parentela),
numai la singular (madre, padre, figlio, figlia, sorẹlla, fratẹllo, cugịno, cugịna, zịo, zịa, nipote, marịto,
mọglie), precedate de adjectivele posesive (mio/mia, tuo/tua, suo/sua, nostro/nostra, vostro/vostra):
es. mio fratello, tua sorella, suo zio, nostra cugina, vostra nipote
Excepţie
Eccezione:
Dacă aceste substantive sunt diminutive sau sunt precedate de adjectivul posesiv loro, atunci nu se mai
omite articolul:
es. il mio fratellịno, la tua sorellịna, la sua mamma, il nostro papà/babbo, il loro cugino,
la loro zia
LA FORMAZIONE DEL PLURALE DEI NOMI

SINGULAR PLURAL EXEMPLE


Gen/Genere SINGOLARE PLURALE ESEMPI
masc. -o -i treno – treni
masc. -a -i problema – problemi
masc. -e -i cliente – clienti
femm. -a -e dọnna – dọnne
masc. - co - chi giọco – giọchi
femm. - ca - che amica – amiche
masc. - go - ghi luọgo – luọghi
femm. - ga - ghe collega -colleghi/colleghe

Observaţii
Osservazioni:
Substantivele care se termină în -cia şi -gia, fac pluralul în -cie şi -gie, dacă aceste grupuri de litere sunt
precedate de o vocală şi fac pluralul în -ce şi –ge, dacă aceste grupuri de litere sunt precedate de o
consoană:
es. camịcia – camịcie
arạncia – arạnce
valigia – valigie
piọggia – piọgge

În general, substantivele care se termină în -co, -go şi au accentul pe antepenultima silabă (parole
sdrucciole), fac pluralul în -ci, -gi:
es. mẹdico – mẹdici
psicọlogo – psicọlogi

Cuvintele împrumutate din alte limbi străine, în special din engleză, nu au formă de plural, diferenţa de
plural realizându-se prin intermediul articolului:
es. il film – i film
lo sport – gli sport

L’ARTICOLO INDETERMINATIVO

Articolul nehotărât nu are forme de plural în italiană, acestea fiind împrumutate de la articolul partitiv.

Gen/Genere SINGULAR PLURAL/ PLURALE


Număr/Numero SINGOLARE - articolo partitivo-

MASCULIN
UN DEI

MASCHILE
UNO / UN DEGLI
FEMININ
FEMMINILE UNA / UN’ DELLE

Articolele un şi dei se folosesc înaintea substantivelor masculine, la singular şi plural, care încep cu o
consoană:
es. un documento – dei documenti
un bambino – dei bambini
Articolele uno şi degli se folosesc înaintea substantivelor masculine, la singular şi plural, care încep cu:
x: uno xilofonịsta – degli xilofonịsti
y: uno yacht – degli yacht
z: uno zạino – degli zạini
pn: uno pneumatico – degli pneumatici
ps: uno psichiatra – degli psichiatri
gn: uno gnọcco – degli gnọcchi
s impura: uno spazio – degli spazi

Articolele un şi degli se folosesc înaintea substantivelor masculine, la singular şi plural, care încep cu o
vocală:
es. un aẹreo – degli aẹrei
un esẹrcito – degli esẹrciti

Articolele una şi delle se folosesc înaintea substantivelor feminine, la singular şi plural, care încep cu o
consoană:
es. una squadra – delle squadre
una pẹnna – delle pẹnne

Articolele un’ şi delle se folosesc înaintea substantivelor feminine, la singular şi plural, care încep cu o
vocală:
es. un’impresa – delle imprese
un’automọbile – delle automọbili

LE PREPOSIZIONI SEMPLICI

1. PREPOZIŢIA DI:
precedă infinitivul:
es. Decido di andare all’estero.

exprimă posesia (genitivul):


es. La casa di Giulia si trova in periferia.

exprimă argumentul; se traduce prin despre:


es. Sempre parli di questo.

indică originea; se traduce prin din:


es. Lui è di Milano.

folosită pentru a forma adjective; se traduce prin de:


es. L’imprenditore ha una società di costruzioni.

2. PREPOZIŢIA A:
precedă infinitivul:
es. Alberto comincia a scrivere.

introduce un complement indirect (dativul):


es. Scrivo a Maria una bellissima lettera.

indică direcţia; se traduce prin la:


es. Vado a scuola ogni mattina.

3. PREPOZIŢIA DA:
indică locul de plecare sau provenienţa; se traduce prin din sau de la:
es. Vengo dalla Germania. (da + la = dalla)
Arrivo adesso dalla palestra.

indică direcţia spre o persoană (punctul de sosire este reprezentat de o persoană);


se traduce prin la:
es. Oggi vado dal dentista. (da + il = dal)
introduce un complement de agent;se traduce prin de, de către:
es. La casa è fatta da mio nonno.

precedă supinul din română; se traduce prin de:


es. Non ho niente da fare.

indică o calitate fizică; se traduce prin cu:


es. Rita è una ragazza dai capelli biondi e dagli occhi azzurri.

4. PREPOZIŢIA IN:
se traduce prin în:
es. Claudia si trova nella stanza. (in + la = nella)

se traduce prin cu:


es. Vado in macchina al mare.

se traduce prin la :
es. Luigi va in montagna.

5. PREPOZIŢIA SU:
indică locul propriu sau figurat; se traduce prin pe:
es. Puoi contare su di me!

exprimă argumentul; se traduce prin despre:


es. Parla sull’incidente. (su + il = sull’)

exprimă aproximaţia; se traduce prin cam:


es. Pesa sui 70 chili. (su + i = sui)

6. PREPOZIŢIA CON:
se traduce prin cu:
es. Vado con lei a scuola.

se traduce prin pe:


es. Sono arrabbiato con te. (arrabbiarsi con)

7. PREPOZIŢIA PER:
se traduce prin pentru:
es. Questo regalo è per te.

însoţeşte verbul partire; se traduce prin în/la:


es. Parte per l’Italia domani pomeriggio..

se traduce prin drep, ca:


es. Il tuo amico ti prende per ingenuo.

exprimă cauza:
es. Non vengo per il brutto tempo.

8. PREPOZIŢIILE FRA/ TRA:


sunt omonime şi se traduc prin dintre/ printre:
es. Questo è un incontro fra amici.

exprimă temporalitatea;se traduce prin peste:


es. Ci vediamo fra cinque minuti.

în cazul pronumelor, se folosesc împreună cu prepoziţia di:


es. Il segreto deve rimanere tra di noi.
LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE

Art./
IL I LO L’ GLI LA LE
Prep.

DI DEL DEI DELLO DELL’ DEGLI DELLA DELLE

A AL AI ALLO ALL’ AGLI ALLA ALLE


DA DAL DAI DALLO DALL’ DAGLI DALLA DALLE
IN NEL NEI NELLO NELL’ NEGLI NELLA NELLE
SU SUL SUI SULLO SULL’ SUGLI SULLA SULLE
COL/ COI/ CON CON CON GLI CON LA CON LE
CON
CON IL CON I LO L’

1. PREPOZIŢIA DI:

il ragazzo = del ragazzo

i ragazzi = dei ragazzi

lo studente = dello studente


IL LIBRO È DI +
l’allievo = dell’allievo

gli studenti = degli studenti

la ragazza = della ragazza

le ragazze = delle ragazze

2. PREPOZIŢIA A:

il bambino = al bambino

i bambini = ai bambini

lo zi o = a ll o zi o
OFFRO UN REGALO A +
l’ am ic o = al l’ a mic o

gli zii = agli zii

la cugina = alla cugina

le cugine = alle cugine


3. PREPOZIŢIA DA:
il fratello = dal fratello

i fratelli = dai fratelli

lo psicologo = dallo psicologo


RICEVO DEI COMPLIMENTI DA +
l’amica = dall’amica

gli insegnanti = dagli insegnanti

la madre = dalla madre

le zie = dalle zie

4. PREPOZIŢIA IN:

il cassetto = nel cassetto

i cassetti = nei cassetti

lo scaffale = nello scaffale


I GIORNALI SONO IN +
l’edicola = nell’edicola

gli scaffali = negli scaffali

la libreria = nella libreria

le librerie = nelle librerie

5. PREPOZIŢIA SU:

il balcone = sul balcone

i balconi = sui balconi

lo scalino = sullo scalino


I FIORI SI TROVANO SU +
l’armadio = sull’armadio

gli scalini = sugli scalini

la tavola = sulla tavola

le tavole = sulle tavole


IL VERBO
MODO INDICATIVO

IL PRESENTE

VERBI AUSILIARI

AVERE ESSERE
io ho io sono
tu hai tu sei
lui/lei ha lui/lei è
noi abbiamo noi siamo
voi avete voi siete
loro hanno loro sono

VERBI REGOLARI

În italiană există trei conjugări a căror verbe se termină în:


Conjugarea I: –are, Conjugarea a II-a:-ere, Conjugarea a III-a:-ire;

Prezentul verbelor regulate se formează adăugând la tema infinitivului terminaţiile corespunzătoare.

PRIMA CONIUGAZIONE (-ARE)

PARLARE
Io parlo italiano.
io pạrlo
tu pạrli
Tu mangi troppo la mattịna.
lui/lei pạrla
Lo studente arriva sempre in ritạrdo.
noi parl amo
Noi desideriamo tanto cucinare domạni.
voi parl te
Voi abitate in un gran palạzzo.
loro pạrlano
Gli operại lavorano per tutta la giornạta.

Verbi usuali della prima coniugazione

abitare cenare lavare


aiutare chiamare lavorare
amare cominciare mandare
arrivare comprare mangiare
ascoltare desiderare provare
aspettare domandare ringraziare
baciare guadagnare raccontare
ballare guardare scherzare
cambiare imparare trovare
camminare insegnare visitare
SECONDA CONIUGAZIONE (-ERE)

CREDERE
io crẹdo Ogni giorno spendo tanti soldi in città.

tu crẹdi Leggi il libro soltanto la sera?

lui/lei crẹde Il bambino chiude la porta con cura.

noi cred amo Noi vendiamo la nostra mạcchina.

voi cred te Perché rompete sempre i bicchiẹri?

loro crẹdono Loro decịdono di stare in casa.

Verbi usuali della seconda coniugazione

accendere leggere rispondere


battere mettere rompere
chiedere nascondere scegliere
chiudere perdere scendere
conoscere prendere spegnere
correre promettere spendere
correggere proteggere temere
deludere ricevere vedere
decidere ridere vincere
dividere ripetere vivere

TERZA CONIUGAZIONE (-IRE)

Verbele de conjugarea a III-a se împart în două grupe:

1. verbe care se conjugă după modelul lui sentire:

SENTIRE
io sẹnto Sento un odore de pizza.

tu sẹnti Parti presto per l’Italia?

lui/lei sẹnte La bambina apre a volte il frigorịfero.

noi sent amo Seguiamo la mạcchina ogni giorno.

voi sent te Non sentite quello che parliamo?

loro sẹntono Loro fuggono dalla tempẹsta.

Verbi usuali della terza coniugazione del tipo sentire

aprire partire
bollire scoprire
coprire seguire
dormire servire
fuggire soffrire
offrire vestire
2. verbe care se conjugă după modelul lui capire:

CAPIRE
io cap sco Non capisco perché rispondi così.

tu cap sci Spedisci la cartolina domani?

lui/lei cap sce La studentessa preferisce lo spagnolo.

noi cap amo Non capiamo perché ridono.

voi cap te Voi costruite molto velocemente.

loro cap scono In questo ristorante proibiscono il fumo.

Verbi usuali della terza coniugazione del tipo capire:

chiarire obbedire
colpire preferire
contribuire proibire
costruire pulire
definire punire
dimagrire reagire
fallire restituire
favorire riferirsi
ferire sparire
finire spedire
fornire stupire
guarire suggerire
impazzire tradire

VERBI IRREGOLARI

ANDARE BERE DARE


io vạdo io bevo io do
tu vai tu bevi tu dai
lui/lei va lui/lei beve lui/lei dà
noi andịamo noi beviamo noi diamo
voi andạte voi bevete voi date
loro vạnno loro bevono loro danno

DIRE DOVERE FARE


io dico io devo io faccio
tu dici tu devi tu fai
lui/lei dice lui/lei deve lui/lei fa
noi diciamo noi dobbiamo noi facciamo
voi dite voi dovete voi fate
loro dịcono loro dẹvono loro fanno

POTERE RIMANERE SAPERE


io posso io rimạngo io so
tu puoi tu rimani tu sai
lui/lei può lui/lei rimane lui/lei sa
noi possiamo noi rimaniamo noi sappiamo
voi potete voi rimanete voi sapete
loro pọssono loro rimạngono loro sanno
STARE USCIRE VOLERE VENIRE
io sto io ẹsco io voglio io vengo
tu stai tu ẹsci tu vuoi tu vieni
lui/lei sta lui/lei ẹsce lui/lei vuole lui/lei viene
noi stiamo noi usciamo noi vogliamo noi veniamo
voi state voi uscite voi volete voi venite
loro stanno loro ẹscono loro vọgliono loro vẹngono

es. Vado sempre in moto a scuola.


Perché vuoi quel libro?
Nessuno sa cosa fare in questo momento.
Possiamo fare più esercizi, se necessario.
La mattina state sempre in pensiero per il traffico.
Certi bambini dicono sempre delle bugịe.

Observaţie
Osservazione:
Pronumele nehotărâte negative niente/nulla (nimic), nessuno (nici unul) şi conjuncţia né (nici)
anulează negaţia verbală dacă sunt poziţionate în faţa verbului şi păstrează negaţia verbală dacă sunt
poziţionate după verb:
es. Niente riesco a fare oggi.
Non riesco a fare niente oggi.

VERBI CON ALTERNANZA VOCALICA

Sunt acele verbe care îşi schimbă pronunţia/grafia cu scopul de păstra sunetul ultimei consoane a
rădăcinii. Există două tipuri:

1. verbele care se termină în -care sau -gare primesc litera h între rădăcină şi desinenţa verbală, doar pentru
pers. a II-a sg. şi pentru pers. I pl:

CERCARE SPIEGARE
tu cerchi tu spieghi
noi cerchiamo noi spieghiamo

Alte verbe de acest tip:

dimenticare pagare
giocare pregare
litigare significare
mancare spiegare
negare sprecare
nevicare toccare

2. verbele care se termină în -ciare, -giare, -sciare pierd vocala i a rădăcinii doar la persoana a II-a,
singular şi plural, când întâlnesc desinenţele -i sau -iamo:

COMINCIARE VIAGGIARE
tu cominci tu viaggi
noi cominciamo noi viaggiamo
Alte verbe de acest tip:

assaggiare lasciare
baciare mangiare
bruciare passeggiare
incoraggiare
PRONOMI DI CORTESIA
În italiană, pronumele de politeţe la singular, atât pentru masculin, cât şi pentru feminin, este Lei (scris
cu majusculă). Acesta se foloseşte cu forma verbală a persoanei a III-a singular, şi nu a persoanei a II-a
plural, cum se foloseşte în română.

es. Lei è il Prẹside della Facoltà?

Pluralul pronumelui de politeţe este Voi şi se foloseşte cu forma verbală a persoanei a II-a plural:

es. Voi, signori, siete arrivati in tempo!

VERBI SEGUITI DA PREPOSIZIONI E L’INFINITO


În italiană există verbe urmate de anumite prepoziţii care cer infinitivul. Iată principalele verbe care sunt
urmate de prepoziţia a sau di :

VERBI + PREP. A VERBI + PREP. DI


aiutare + a accettare + di
arrivare + a accontentarsi + di
andare + a accorgersi + di
badare + a ammettere + di
cominciare + a aspettare + di
condannare + a augurare + di
continuare + a avere bisogno + di
contribuire + a avere fretta + di
correre + a avere l’impressione + di
costringere + a avere intenzione + di
divertirsi + a avere paura + di
fermare + a avere voglia + di
imparare + a cercare + di
iniziare + a chiedere + di
insegnare + a consentire + di
insistere + a considerare + di
invitare + a consigliare + di
mandare + a credere + di
mettere + a decidere + di
obbligare + a dichiarare + di
prendere + a dimenticare + di
preparare + a dire + di
provare + a domandare + di
rinunciare + a dubitare + di
riuscire + a essere capace/in grado + di
servire + a essere grato + di
stare + a fare a meno + di
tendere + a fingere + di
tornare + a finire + di
uscire + a impedire + di
venire + a mancare + di
pensare + di
pregare + di
proibire + di
ricordare + di
rischiare + di
sognare + di
temere + di
vergognarsi + di
vietare + di
es. Ha iniziato a costruire la casa troppo tardi.
Perché hai deciso di abbandonare il lavọro?
I bambịni non riescono a concentrarsi abbastạnza.

Când prepoziţiile sunt urmate de un timp compus, este obligatorie folosirea auxiliarului la infinitiv şi se
păstrează participiul trecut. Această formă verbală este numită forma implicita:
es. Ti sono grato di essere venuto.

Există verbe, în general cele impersonale şi modale, care sunt urmate direct de infinitiv: amare, bastare,
bisognare, desiderare, dovere, fare, immaginare, importare, lasciare, potere, piacere, preferire,
ringraziare, sapere, sembrare, sentire, succedere, toccare, vedere, volere etc.
es. Desịdero andarmene sụbito.
Preferisce cercare il libro un’altra volta.

Verbele de percepţie: vedere, guardare, sentire, udire, ascoltare sunt mereu urmate de infinitiv, chiar
dacă în română sunt urmate de gerunziu:
es. Hai sentito cantare tua cugịna?

Supinul din română se traduce în italiană prin construcţia formată din prepoziţia da + infinitiv :
es. Oggi ho qualcosa da fare.
Astăzi am ceva de făcut.

Există verbe care cer şi alte prepoziţii:

per: partire + per (a pleca + în/la):


es. La sua famiglia è partita per gli Stati Uniti.
Familia sa a plecat în Statele Unite.

su: contare + su ; riflettere + su ; scommettere + su :


es. Tuo fratello può sempre contare su di me.
In quel perịodo abbiamo riflettuto su tante cose.
Loro hanno scommesso sul motorịno.

IL PARTICIPIO PASSATO
Participiul trecut al verbelor regulate se formează adăugând la tema infinitivului următoarele terminaţii:

- ato la verbele de conjugarea I (-are): cantare – cantato ;


- uto la verbele de conjugarea a II-a (-ere): credere – creduto ;
- ito la verbele de conjugarea a III-a (-ire): sentire – sentito .

PARTICIPI PASSATI IRREGOLARI

PARTICIPII TRECUTE NEREGULATE CARE SE


FOLOSESC CU AVERE
accendere acceso
aprire aperto
assumere assunto
attendere atteso
bere bevuto
chiedere chiesto
chiudere chiuso
cogliere colto
correggere corretto
cuocere cotto
decidere deciso
deludere deluso
difendere difeso
dire detto
distruggere distrutto
dividere diviso
esprimere espresso
fare fatto
leggere letto
mettere messo
mordere morso
nascondere nascosto
offrire offerto
perdere perso/perduto
piangere pianto
prendere preso
produrre prodotto
rendere reso
ridere riso
ridurre ridotto
risolvere risolto
rispondere risposto
rompere rotto
scegliere scelto
sciogliere sciolto
scoprire scoperto
scrivere scritto
spegnere spento
spendere speso
spingere spinto
tradurre tradotto
valere valso
vedere visto
vincere vinto
vivere vissuto

PARTICIPII TRECUTE NEREGULATE CARE SE


FOLOSESC CU ESSERE
apparire apparso
correre corso
essere stato
giungere giunto
nascere nato
morire morto
parere parso
rimanere rimasto
scendere sceso
stare stato
succedere successo
venire venuto

Observaţie
Osservazione:
Există verbe cu participiu trecut regulat care se conjugă cu essere la un timp compus faţă de română unde se
conjugă cu avere: arrivare, cadere, diventare, partire, piacere, riuscire, sembrare, tornare :
es. Sono arrivato in tempo alla stazione.
Non sei riuscito a finire il lavọro.
IL PASSATO PROSSIMO
Se formează din prezentul verbelor auxiliare şi participiul trecut al verbului de conjugat;
În cazul în care verbele se conjugă cu auxiliarul essere (de obicei verbe de mişcare, care indică un punct
de sosire sau de plecare), participiul trecut se acordă în gen şi număr subiectul.

LAVORARE ARRIVARE
io ho lavorato io sono arrivato/a
tu hai lavorato tu sei arrivato/a
lui/lei ha lavorato lui/lei è arrivato/a
noi abbiamo lavorato noi siamo arrivati/e
voi avete lavorato voi siete arrivati/e
loro hanno lavorato loro sono arrivati/e

es. Ieri ho perso le chiavi di casa.


Da dove sei tornato la settimạna scorsa?
Signora, ha raccontato tutto a Carlo?
Siamo partiti all’improvvịso due giorni fa.
Avete comprato una nuova mạcchina?
I miei cugini sono appena arrivati da Parigi.

VERBI AUSILIARI

AVERE ESSERE
io ho avuto io sono stato/a
tu hai avuto tu sei stato/a
lui/lei ha avuto lui/lei è stato/a
noi abbiamo avuto noi siamo stati/e
voi avete avuto voi siete stati/e
loro hanno avuto loro sono stati/e

Verbele reflexive se conjugă mereu cu essere la un timp compus:

ACCORGERSI
io mi sono accorto/a
tu ti sei accorto/a
lui/lei si è accorto/a
noi ci siamo accorti/e
voi vi siete accorti/e
loro si sono accorti/e

Verbele impersonale se conjugă mereu cu essere: accadere/succedere/capitare, ci vuole/vogliono,


bastare, costare, dispiacere, mancare, piacere, sembrare etc.

es. Che è successo?


Questa mạcchina è costata una fortụna.
Mi è dispiaciuto per quello che è accaduto.
Cosa ti è mancato nel viạggio?
Ti è piaciuto il gelạto?
Come ti è sembrato lo spettacolo?

În italiană există verbe care se conjugă cu avere când sunt tranzitive şi cu essere când sunt intranzitive:
aumentare, bruciare, cambiare, cominciare, continuare, correre, crescere, finire, passare, salire,
scendere, seguire, volare etc.:

es. Ho cominciato i corsi di spagnolo questa settimana.


Lo spettacolo è cominciato due ore fa.
La mia nipotina ha salito gli scalini due a due.
Sono salito sull’aụtobus in fretta.
I PRONOMI DIRETTI

FORMELE FORMELE
PERS. PERS.
NEACCENTUATE ACCENTUATE
NR./NO. NR./NO.
FORME ATONE FORME TONICHE
I /sg.M/F mi I /sg.M/F me
aII-a/sg.M/F ti aII-a/sg.M/F te
aIII-a/sg.M lo aIII-a/sg.M lui
aIII-a/sg.F la aIII-a/sg.F lei
I /pl.M/F ci I /pl.M/F noi
aII-a/pl.M/F vi aII-a/pl.M/F voi
aIII-a/pl.M li aIII-a/pl.M loro
aIII-a/pl.F le aIII-a/pl.F loro

Formele neaccentuate (forme atone) se plasează în faţa verbului conjugat sau la finele verbului la infinitiv,
eliminând ultima vocală a infinitivului:

es. Mi hai visto allo spettacolo?


Non volevo offenderti.
Lo tratto come un fratello.
Perché non la chiami al citọfono?
Questi alunni non ci rispettano più.
Vi apprezzo molto per la vostra sincerità.
Dobbiamo incoraggiarli a impegnarsi di più.
Non le incontro mai alla lezione.

Formele accentuate (forme toniche) se plasează după verb şi au un rol emfatic. În limba italiană, cazul
acuzativ nu are prepoziţie.

es. Per non annoiare me, è andato via.


Tuo padre cerca te dappertutto.
Vogliono per la gịta lei e non lui.
Cerca di scusare noi per il ritạrdo.
Ho trovato voi per caso.
Per quella partita di calcio hanno scelto loro.

Observaţie
Osservazione:
În limba română există două complemente directe în cazul acuzativ, primul anticipat, iar al doilea reluat.
În italiana standard nu pot exista două complemente directe în aceeaşi propoziţie:

es. Ho incontrato Roberto durante il concerto. (un complement direct)


L-am întâlnit pe Roberto în timpul concertului. (două complemente directe)

În cazul pronumelor personale lo, la, le, li, se poate face acordul în gen şi număr a participiului trecut, chiar
dacă auxiliarul este verbul avere; doar pronumele lo şi la pot face eliziunea când întâlnesc o vocală:

es. Ecco Maria! L’ho vista alla stazione due ore fa.
Hai visto i ragazzi? Sì, li ho incontrati allo stạdio.
Hai incontrato le nostre colleghe? Sì, le ho invitate al tuo compleạnno.
I PRONOMI DIRETTI DI CORTESIA

FORMA FORMA
PERS. PERS.
NEACCENTUATĂ ACCENTUATĂ
NR./NO. NR./NO.
FORMA ATONA FORMA TONICA
aIII-a /sg.M/F La aIII-a/sg.M/F Lei

aII-a/pl.M/F Vi aII-a/pl.M/F Voi

Formele neaccentuate (forme atone) şi cele accentuate (forme toniche) ale pronumelui personal de politeţe în
acuzativ, la singular şi plural, se scriu cu majusculă, chiar şi în interiorul unei propoziţii sau la finele verbului la
infinitiv. Pentru singular, pronumele de politeţe în acuzativ are forma neaccentuată La şi forma
accentuată Lei:

es. Signora, La prego di tornare subito..


Signore, ho cercato Lei nell’aula e non c’era.

Pronumele personal de politeţe în acuzativ are la plural forma neaccentuată Vi şi forma accentuată Voi:

es. Non Vi sento, signori, a causa del rumọre del traffico.


Signore, mi dispiace di non essere riuscito a parlare con Voi la settimana scọrsa.

IL NUMERALE
NUMERALUL CARDINAL NUMERALUL ORDINAL
IL NUMERALE CARDINALE IL NUMERALE ORDINALE
0 a
0 = zero 1 , 1 = primo, prima
0 a
1 = uno 2 , 2 = secondo, seconda
0
2 = due 3 = terzo
0
3 = tre 4 = quarto
0
4 = quattro 5 = quinto
0
5 = cinque 6 = sesto
0
6 = sei 7 = settimo
0
7 = sette 8 = ottavo
0
8 = otto 9 = nono
0
9 = nove 10 = decimo
0
10 = dieci 11 = undicesimo
0
11 = undici 12 = dodicesimo
0
12 = dodici 13 = tredicesimo
0
13 = tredici 14 = quattordicesimo
0
14 = quattordici 15 = quindicesimo
0
15 = quindici 16 = sedicesimo
0
16 = sedici 17 = diciassettesimo
0
17 = diciassette 18 = diciottesimo
0
18 = diciotto 19 = diciannovesimo
0
19 = diciannove 20 = ventesimo
0
20 = venti 21 = ventunesimo
0
21 = ventuno 22 = ventiduesimo
0
22 = ventidue 23 = ventitreesimo
0
23 = ventitrè 30 = trentesimo
0
30 = trenta 40 = quarantesimo
0
40 = quaranta 50 = cinquantesimo
0
50 = cinquanta 60 = sessantesimo
0
60 = sessanta 70 = settantesimo
0
70 = settanta 80 = ottantesimo
0
80 = ottanta 90 = novantesimo
0
90 = novanta 100 = centesimo
0
100 = cento 500 = cinquecentesimo
0
500 = cinquecento 1000 = millesimo
0
1000 = mille 3000 = tremillesimo
0
3000 = tremila 1.000.000 = un milionesimo
0
1.000.000 = un milione 1.000.000.000 = un
5.000.000 = cinque milioni miliardesimo
1.000.000.000 = un miliardo
3.000.000.000 = tre miliardi

Observaţii
Osservazioni:
Numeralele compuse cu uno şi otto, elidează ultima vocală: ventuno (21), trentotto (38), cinquantuno
(51) etc.
Numeralul tre (trei) se scrie cu accent ascuţit doar în cazul numeralelor compuse: ventitré (23), ottantatré
(83) etc. şi nu pierde vocala finală în faţa sufixului numeralului ordinal –esimo: ventitreesimo (al 23-lea);
Numeralele compuse se scriu legat: settantadue (72), centoventiquattro (124) etc.;

În italiană există şi numerale care exprimă un ansamblu de elemente sau aproximaţia:


sg. decina (zece sau aprox. zece) – pl. decine (câteva zeci);
sg. centinaio (o sută sau aprox. o sută) – pl.centinaia (câteva sute);
sg. migliaio (o mie sau aprox. o mie) – pl. migliaia (câteva mii).

LA DIVISIONE DEL TEMPO

Che ora è? Che ore sono?

La aceste două întrebări se răspunde folosind verbul mereu la plural, nu la singular, ca în română;
substantivul ore se subînţelege:
es. Sono le (ore) due.

Excepţie
Eccezione:
es. E’ l’una.

Diviziunea timpului se exprimă în următoarele moduri:

14:15 – sono le due e un quarto


14:30 – sono le due e mezzo
14:45 – sono le tre meno un quarto
15:00 – sono le tre in punto

12:00 – è mezzogiorno
24:00 – è mezzanotte

Observaţie
Osservazione:
În italiană, pentru a întreba ziua în care suntem se foloseşte expresia: Quanti ne abbiamo?
es. Quanti ne abbiamo oggi?
Ne abbiamo 12.Oggi e’ il 12.

Data este precedată mereu de articolul hotărât, masculin, singular il sau l’, când numeralul începe cu o
vocală:
es. Partiva il 22 ottobre.
Arriva l’8 aprile 2009.

Anul este mereu precedat de prepoziţia articulată nel (in + il):


es. Nel 2002 appariva l’euro, la moneta ufficiale europea.

Prima zi a lunii este indicată mereu cu numeralul ordinal:


0 0
es. il primo (1 ) marzo, il primo (1 ) luglio etc.
L’ IMPERFETTO
VERBI REGOLARI

Imperfectul verbelor regulate se formează adăugând la tema infinitivului terminaţiile corespunzătoare:

PRIMA CONIUGAZIONE (-ARE)

STUDIARE
io studi vo Allora combinavo tanti mezzi di trasporto per
arrivare al lavoro.
tu studi vi Andavi alla mensa ogni giorno?

lui/lei studi va Giorgio studiava il tedesco molto seriamente.

noi studiav mo In quell’anno cercavamo un posto di lavoro.

voi studiav te Mentre guardavate il TG, io cucinavo.

loro studi vano Quei bambini mangiavano troppo la mattina.

SECONDA CONIUGAZIONE (-ERE)

VENDERE
io vend vo Credevo di arrivare più presto a casa.

tu vend vi A che ora ricevevi il pạcco la domenica?

lui/lei vend va La signora scendeva le scale con cura.

noi vendev mo Mentre rispondevamo, lei scriveva alla


lavagna.
voi vendev te Voi conoscevate il centro vecchio della città?

loro vend vano Quel negozio vendeva merce a buon mercato.

TERZA CONIUGAZIONE (-IRE)

APRIRE
io apr vo Ogni mattina uscivo di casa alle sette.

tu apr vi Soffrivi tanto per la fidanzạta?

lui/lei apr va Di solito partiva prima il dirigente.

noi apriv mo D’estate preferivamo andare al mare.

voi apriv te Perché dormivate così tanto in vacanza?

loro apr vano Mentre i camerieri servivano, lui parlava.


VERBI AUSILIARI

AVERE ESSERE
io avẹvo io ẹro
tu avẹvi tu ẹri
lui/lei avẹva lui/lei ẹra
noi avevạmo noi eravạmo
voi avevạte voi eravạte
loro avẹvano loro ẹrano

VERBI IRREGOLARI

BERE DIRE
io bevẹvo io dicẹvo
tu bevẹvi tu dicẹvi
lui/lei bevẹva lui/lei dicẹva
noi bevevạmo noi dicevạmo
voi bevevạte voi dicevạte
loro bevẹvano loro dicẹvano

FARE RIDURRE
io facẹvo io riducẹvo
tu facẹvi tu riducẹvi
lui/lei facẹva lui/lei riducẹva
noi facevạmo noi riducevạmo
voi facevạte voi riducevạte
loro facẹvano loro riducẹvano

es. D’estate bevevo tanti rinfrescạnti.


Dicevi di venire domạni sera?
Marta faceva solo quello che voleva.
Se riducevamo la velocità, erano fuori pericolo.