Sunteți pe pagina 1din 3

Sentinta nr 90 din data 06-06-2013

INSTANŢA: Curtea de Apel ORADEA


MATERIE: Contencios administrativ şi fiscal
OBIECT: obligaţia de a face
STADIU: Fond

Pe rol fiind pronunțarea hotărârii asupra acțiunii în contencios administrativ și fiscal, primă instanță, formulată de
reclamantul R. D. cu domiciliul procedural ales în Oradea, ..9, ., în contradictoriu cu pârâții R. A. Român cu sediul în
București, Calea Griviței, nr.391 A, sector 1 și cu R. A. Român – Agenția Bihor cu sediul în Oradea, ..6, județul
Bihor, având ca obiect obligația de a face.

Se constată că dezbaterea cauzei a avut loc în ședința publică din 30.05.2013, când părțile prezente au pus concluzii
asupra fondului, concluzii care au fost consemnate în încheierea de ședință din acea dată, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, iar, instanța, având nevoie de timp în vederea deliberării, conform prevederilor art.260 Cod
procedură civilă, precum și pentru a da posibilitatea părților să depună la dosar concluzii scrise, conform prevederilor
art.146 Cod procedură civilă, a amânat pronunțarea pentru acest termen, pentru când:

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

Constată că prin acțiunea precizată înregistrată inițial la Tribunalul Bihor, la data de 05.06.2012, declinată în favoarea
Curții de Apel Oradea prin sentința nr.1816 din 5 februarie 2013 a tribunalului, reclamantul R. D. a chemat în judecată
pe pârâții R. A. Român București și Regia Autonomă – R. A. Român – Reprezentanța Bihor, solicitând ca prin
hotărârea ce se va pronunța să se dispună obligarea pârâtului ca, în urma identificării și certificării faptului că
autoturismul Audi A3, culoare albastru, an fabricație 1999, capacitate cilindrică 1896, . WAUZZZ8LZX053367
corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației rutiere, de protecție a mediului, precum și folosinței căreia îi
este destinat, să elibereze o nouă carte de identitate a autovehiculului.

În motivarea cererii, a arătat că este dobânditor de bună credință al autoturismului și, prezentându-se la RAR i s-a
comunicat faptul că prin Sentința penală nr.199 din 09.11.2001 pronunțată în dosarul nr.5794/2000 al Tribunalului
Suceava, s-a dispus anularea cărții de identitate (CI) a acestui autoturism.

A efectuat demersuri pentru a dobândi o nouă carte de identitate, având în vedere că deși deține toate atributele
dreptului de proprietate asupra bunului, nu îl poate folosi conform destinației sale, în absența emiterii unei noi cărți de
identitate.

Prin notele scrise, pârâta RA – RAR București a solicitat a se constata că Reprezentanța RAR Bihor este o parte din
structura organizatorică a regiei, având statutul de punct de lucru, împrejurare față de care a solicitat admiterea
excepției lipsei capacității de folosință și de exercițiu a acesteia, arătând că numai RA – RAR București are
personalitate juridică, fiind o autoritate publică centrală cu competență teritorială pentru întreaga țară – în subordinea
Ministerului Transporturilor, înființată în baza HG nr.768/1991.

Pe fondul litigiului a invocat faptul că RAR Bihor eliberează cartea de identitate și certificatul de autenticitate în
temeiul OG nr.78/2000 aprobată prin Legea nr.230/2003 și prevederile R.N.T.R. 7 din 08.12.2005 aprobată prin
Ordinul nr.2132/2005.

A mai susținut că prin Sentința penală nr.199/9.11.2001 a Tribunalului Suceava s-a dispus anularea cărții de
identitate emise pentru autovehiculul deținut de reclamant, iar adresa de răspuns a RAR – RA nr.1374 din 15.02.2012
este legală și temeinică.

Analizând cererea formulată prin prisma probelor aflate la dosar, a susținerilor părților și actelor normative
incidente, instanța a constatat că este fondată și o va admite pentru următoarele considerente:

Prin Sentința penală nr.199 din 9.11.2001 a Tribunalului Suceava s-a dispus anularea cărții de identitate a fișei de
înmatriculare și a certificatului de înmatriculare a mai multor autoturisme printre care și cel deținut de reclamant,
respectiv Audi A3, an fabricație 1999, . WAUZZZ8LZX053367, ca urmare a constatării de către instanță că acesta a
fost înmatriculat prin folosirea de înscrisuri false, pentru eludarea taxelor vamale.

Pagina 1 din 3
Reclamantul s-a adresat RAR pentru a i se elibera o nouă carte de identitate a autovehiculului, sens în care a fost
depus la dosar înscrisul aflat la fila 28 din dosarul tribunalului și prin care a solicitat autorității pârâte să efectueze
operațiunile de identificare și certificare a faptului că autoturismul corespunde normelor tehnice de siguranță,
împrejurare față de care apoi să elibereze cartea de identitate.

Autoritatea a răspuns acestei adrese invocând existența sentinței penale de anulare a cărții de identitate cu . –
33R076, a fișei de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, afirmând că nu s-au dat alte dispoziții în sarcina
sa.

Reclamantul s-a adresat și Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR care a comunicat acestuia că
autoturismul este blocat în baza de date a RAR, dar că, acesta nu figurează dat în urmărire națională sau
internațională, îndrumându-l spre soluționarea situației sale către instanța de judecată.

Instanța constată că, deși formal s-a dat un răspuns petentului, autoritatea nu a oferit nici un motiv pentru care nu
procedează la efectuarea demersurilor pentru emiterea unei noi cărți de identitate.

Potrivit art.1 din OG nr.78/2000, vehiculele rutiere pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrate în România
numai după omologarea și certificarea autenticității acestora de către Regia Autonomă - R. Român.

În speță, după cum pârâtul însuși afirmă, prin sentința penală enunțată, s-a dispus anularea înscrisurilor inițiale,
stabilindu-se că acestea s-au emis ca urmare a infracțiunilor de înșelăciune, fals și uz de fals, săvârșite de o altă
persoană decât reclamantul care, este un simplu dobânditor de bună credință al bunului, și care, fără culpa sa, nu își
poate exercita atributele firești conferite de dreptul său de proprietate.

Întrucât, pe de altă parte, autoturismul în sine nu apare în evidență ca fiind dat în urmărire, apare, cu evidență,
concluzia că reclamantul are vocația, ca orice alt cetățean, de a i se emite înscrisurile necesare punerii în circulație a
autoturismului.

De altfel, acesta nu solicită obligarea la emiterea cărții de identitate, ci mai întâi a i se recunoaște dreptul de a se
prezenta la RAR pentru a fi îndeplinite operațiunile tehnice și, în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale, să i
se elibereze cartea de identitate.

Instanța reține și că, potrivit art.11 pct.7 din OG nr.78/2000 – cartea de identitate a vehiculului este definită ca fiind
documentul eliberat de RAR care atestă faptul că vehiculul a fost omologat și îndeplinește condițiile tehnice privind
siguranța circulației, protecția mediului și folosința conform destinației.

Prin urmare, instanța văzând aceste dispoziții legale, având în vedere și prevederile art.2 alin.1 lit. i și alin.2 din Legea
nr.554/2004 apreciază că, atitudinea autorității pârâte se asimilează unui refuz nejustificat de soluționare a cererii
petentului, astfel că, în temeiul art.18 din același act normativ, admite acțiunea și dispune obligarea pârâtei RA RAR
București la efectuarea operațiunilor tehnico-materiale ce preced emiterea cărții de identitate pentru autoturismul
reclamantului.

Cât privește excepția capacității de folosință a RAR Reprezentanța Bihor, constată că într-adevăr aceasta este o
structură organizatorică a RAR București, fără capacitate administrativă, de vreme ce actul pretins de reclamant se
emite de RA – RAR București, astfel că excepția apare ca neîntemeiată și o va admite.

Obligă pârâtul, aflat în culpă procesuală, la plata sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, reprezentând
onorariu de avocat justificat cu chitanța anexată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite excepția lipsei capacității de folosință a Reprezentanței RAR Bihor, invocată de pârâtă.

Admite cererea formulată de reclamantul R. D. cu domiciliul procedural ales în Oradea, ..9, ., împotriva pârâtului RA -
R. A. Român cu sediul în București, Calea Griviței, nr.391 A, sector 1 pe care o obligă ca, în urma identificării și
certificării faptului că autoturismul corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației, de protecție a mediului și
folosință conform destinației, să emită o nouă carte de identitate pentru autoturismul deținut de reclamant.

Pagina 2 din 3
Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Dată și pronunțată în ședința publică din data de 6 iunie 2013.

PREȘEDINTE GREFIER

I. G. A. T.

Red. sent. I.C.G. – 28.06.2013

Tehnored. T.A. 28.06.2013 / 5 ex.

Emise 3 comunicări – predate la expediție

1.reclamantul R. D. cu domiciliul procedural ales în Oradea, ..9, .,

2.pârât R. A. Român cu sediul în București, Calea Griviței, nr.391 A, sector 1

3. pârât R. A. Român – Agenția Bihor cu sediul în Oradea, ..6, județul Bihor

Pagina 3 din 3