Sunteți pe pagina 1din 4

Sentinta nr 211 din data 01-10-2013

INSTANŢA: Curtea de Apel PLOIEŞTI


MATERIE: Contencios administrativ şi fiscal
OBIECT: obligaţia de a face
STADIU: Fond

Pe rol fiind judecarea acțiunii formulată potrivit Legii contenciosului administrativ de reclamantul S. M. domiciliat în .,
în contradictoriu cu pârâtul REGISTRUL AUTO ROMÂN, cu sediul în București, Calea Griviței, nr. 391A, sector 1.

Se învederează instanței că la dosarul cauzei s-au depus obiecțiuni la raportul de expertiză din partea pârâtului și
note de concluzii din partea reclamantului.

Curtea respinge ca neîntemeiate obiecțiunile formulate de pârât la raportul de expertiză prin care se solicită refacerea
lucrării având în vedere că expertul s-a conformat dispozițiilor instanței și dispozițiilor Codului de procedură civilă,
criticile formulate prin acestea urmând a fi avute în vedere la soluționarea pe fond a cererii de chemare în judecată.

Totodată, față de împrejurarea că prin nota de concluzii reclamantul a solicitat judecata cauzei și în lipsă, analizând
actele și lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată și rămâne în deliberare și pronunțare.

CURTEA

I Cererea de chemare în judecată

Prin acțiunea înregistrată la nr. XXXXXXXXXXXX la Judecătoria Pogoanele, reclamantul S. M. a chemat în judecată
pârâtul Registrul Auto Român- RAR - B., și a solicitat obligarea la omologarea individuală și certificarea autenticității
autoturismului marca SEAT, model L., cu numărul de identificare VSSZZZlPZ6R030226, în prezent înmatriculat în
Spania cu nr.2719DSP.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că la data de 5.05.2009 a cumpărat din Spania autoturismul marca SEAT,
model L. 2.0, matricola VSSZZZ1PZ6R030226 pentru suma de 11.200 euro, astfel a cum reiese din contractul de
vânzare-cumpărare, iar după o anumită perioadă de timp s-a prezentat la RAR B. în vederea omologării individuale și
certificării autenticității autoturismului, însă acest lucru nu s-a întâmplat, motivarea fiind că există o anume suspiciune
privitoare la numărul de identificare, fără a i se pune la dispoziție vreun document.

La data de 5.05.2010 s-a prezentat cu același autoturism la RAR București, unde autoturismul a fost examinat
separat și s-au făcut controale neobișnuite pentru o operațiune de rutină (îndepărtarea banchetelor, aplicarea de acid
pe . identificare), în final, după aproximativ 8 ore, i s-a refuzat omologarea și s-a eliberat un raport de verificare în
care s-a reținut, nu știe pe baza căror considerente „număr de identificare și . poansonat atipic". A cerut explicații și a
făcut mențiunea în sensul că, dacă există suspiciuni cu privire la proveniența mașinii, să fie înștiințate organele
abilitate pentru a putea ști ce să întreprinde în continuare, însă persoana care a făcut verificarea a refuzat dialogul și i-
a cerut să părăsească unitatea.

Reclamantul a menționat că a cumpărat autoturismul din Spania, unde a fost verificat și nu s-a descoperit nicio
neregulă, dacă mașina ar fi avut probleme, în mod evident nu era omologată în țara de origine și nu putea să încheie
actul de vânzare-cumpărare și să o scoată din țară, în prezent se află în imposibilitatea de a înmatricula autoturismul
pe numele său în România, ceea ce îi aduce grave prejudicii.

Prin sentința nr. 444/3.05.2012, Judecătoria Pogoanele a admis excepția de necompetență materială invocată din
oficiu și a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului B..

Prin sentința nr. 2430/26.09.2012, Tribunalul B. a admis excepția lipsei capacității de exercițiu a Reprezentanței B.
invocată de pârâta R. A. - Registrul Auto Român, a admis excepția de necompetență materială a Tribunalului B. și a
declinat competența materială în favoarea Curții de Apel Ploiești.

Cauza a fost înregistrată la Curtea de Apel Ploiești la nr. XXXXXXXXXXX.

Pagina 1 din 4
În dovedirea acțiunii, reclamantul a depus înscrisuri și a solicitat efectuarea unei expertize tehnice auto având ca
obiective verificarea pe baza documentelor și a stării fizice a numărului de identificare a autovehiculului și a seriei
motorului dacă sunt poansonate atipic, dacă există vreun impediment pentru omologarea individuală, respectiv
certificarea autenticității, expertiză tehnică efectuată de expert B. A. A.

II Apărările formulate de pârâtă

Pârâta R. A. - Registrul Auto Român a formulat întâmpinarea prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Pe fondul cererii, a arătat că, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din HG 1391/ 2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
autovehiculul (...) ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterării sau distrugerii elementelor de identificare
poansonate sau stanțate de constructor (...) nu poate fi omologat în vederea admiterii în circulația pe drumurile
publice. Se exceptează autovehiculul și remorca pentru care poliția poate stabili proveniența legală a acestora.

In prezenta cauză, reclamantul nu a făcut dovada că s-ar fi adresat organelor de cercetare penală în vederea stabilirii
seriei de identificare și a celorlalte elemente de identificare ale autoturismului său, cât și a regimului juridic al
acestuia, astfel consideră că se impune mai întâi ca organele de cercetare penală să se pronunțe asupra validității
elementelor de identificare ale autoturismului în cauză.

La art. 12 și art. 13 din OG 78/ 2000 aprobată prin Legea 230/ 2003, cu modificările și completările ulterioare,
legiuitorul a prevăzut care sunt condițiile legale în care pot fi sau nu eliberate cărțile de identitate ale vehiculelor. Așa
cum rezultă din analiza Raportului de verificare nr. xxxxxxx/05.05.2010, specialiștii RAR au consemnat faptul că
vehiculul nu corespunde din punctul de vedere al identifîcării. Astfel, conform prevederilor invocate anterior, la
certificarea autenticității se verifică, printre altele, dacă principalele elemente de identificare ale vehiculului sunt
originale și/ sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate.

Atât timp cât autoturismul reclamantului nu poate fi identificat printr-un număr de identificare valid, RAR se află în
imposibilitatea legală de a elibera certificatul de autenticitate și cartea de identitate a vehiculului. Așadar, în raport de
dispozițiile OG 78/2000 aprobată prin Legea 230/2003, cu modificările si completările ulterioare, RAR - RA nu poate
elibera certificat de autenticitate necesar pentru înmatricularea vehiculului.

Luând în considerare aspectele invocate anterior, precum și faptul că reclamantul nu a făcut dovada efectuării unor
demersuri la organele de cercetare penală și nici nu a prezentat vreun înscris în sensul stabilirii numărului de
identificare real al autovehiculului său, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acțiunii.

II Considerentele instanței de fond

Examinând cererea, din actele și lucrările dosarului, cu aplicarea dispozițiilor legale incidente, curtea constată
următoarele:

Art. 11 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede că operațiunea de înmatriculare a
autovehiculului se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului și ale proprietarului și condiționează
eliberarea de către autoritățile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum și a plăcuțelor cu
numărul de înmatriculare atribuit.

Potrivit art. 1 din OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității
vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, vehiculele rutiere pot
fi înmatriculate în România numai după omologarea și certificarea autenticității acestora, după caz, de către R. A.
Registrul Auto Român, organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Certificarea autenticității unui vehicul rutier de către RAR, conform art. 13 alin. 2 din OG nr. 78/2000, constă, după
caz, în : a) atestarea faptului că principalele sale elemente de identificare sunt originale și/sau nu au fost supuse unor
modificări neautorizate; b) atestarea identității vehiculului în raport cu datele menționate în cartea de identitate a
acestuia; c) atestarea faptului că vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern sau internațional, la data
efectuării certificării autenticității, potrivit bazei de date puse la dispoziția R.A.R. de autoritățile competente din
România; d) atestarea faptului că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului,
eliberat de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic (pentru vehiculele aflate la prima
înmatriculare în România).

Pagina 2 din 4
În cauză, reclamantul a chemat în judecată pârâta și a solicitat obligarea la omologarea individuală și certificarea
autenticității autoturismului marca Seat, model L., cu numărul de identificare VSSZZZlPZ6R030226, înmatriculat în
Spania cu nr.2719DSP, cu privire la care a arătat că l-a cumpărat din Spania la data de 5.05.2009, iar pârâta a
refuzat omologarea și certificarea autenticității, fiindu-i eliberat un raport de verificare în care s-a reținut „număr de
identificare și . poansonat atipic".

Pârâta a invocat faptul că a refuzat omologarea și certificarea autenticității vehiculului, întrucât autoturismul
reclamantului nu poate fi identificat printr-un număr de identificare valid, starea elementelor de identificare ale
vehiculului este necorespunzătoare, numărul de identificare prelevat de pe caroserie este poansonat atipic, având
caractere diferite de specificațiile constructorului, plăcuța constructorului și alte etichete cu seriile repetitive nu sunt
original, . motor este poansonată atipic.

Din probele administrate în cauză, curtea constată că refuzul pârâtei este justificat.

Din Raportul de verificare nr. xxxxxxx/5.05.2010 și nota de constatare întocmite de pârât, rezultă că autoturismul nu
corespunde din punct de vedere al identificării, numărul de identificare și . fiind poansonate artizanal, defectele
constatate fiind număr de identificare și . poansonate atipic, încadrate în cod de respingere 0.2.c.

Contrar celor arătate de expertul judiciar auto, codul O.2.c este prevăzut în anexa nr. 1 a Ordinului Ministrului
transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate
sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform
destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, cu modificările ulterioare, și indică faptul că, la verificarea
concordanței dintre datele prelevate de pe autovehicul ITP și datele din CIV privind categorie, caroserie, marcă,
marcă, tip, număr de identificare, poansonat sau ștanțat pe plăcuța producătorului, prindere plăcuță producător,
producător, cod motor, ., culoare, numărul de identificare este neconform cu documentele sau înregistrările
vehiculului, iar defectul constatat este încadrat în grupa defectelor majore (DMa).

Deși expertul tehnic auto judiciar a arătat că numărul de identificare al autoturismului corespunde din punct de vedere
al componenței simbolurilor, poansonarea este corectă și automobilul poate fi identificat în baza simbolurilor
poansonate și înscrise pe caroseria autoturismului, curtea constată întemeiate susținerile pârâtei privind faptul că prin
expertiză forma și dimensiunile caracterelor numărului de identificare nu au fost comparate cu cele utilizate în mod
normal de către constructor.

Aceasta deoarece, conform art. 12 și art. 13 alin. 2 din OG nr. 78/2000, identificarea se realizează prin raportare la
numărul de identificare așa cum a fost realizat de către constructor, iar certificarea autenticității trebuie să ateste
faptul că principalele sale elemente de identificare sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări
neautorizate, condiții neîndeplinite în cauză.

Având în vedere dispozițiile art. 12 din OG nr. 78/2000 care prevăd că vehiculele rutiere prezentate care nu pot fi
identificate de RAR din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, așa cum au fost ele realizate
de către constructor sau de către autoritățile competente, nu pot obține eliberarea cărții de identitate a vehiculului și
nici eliberarea certificatului de autenticitate precum și prevederile Ordinului Ministrului transporturilor nr. 2133/2005,
care prevăd că în cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2,
grupa DMa, se interzice continuarea efectuării ITP și nu se acceptă efectuarea unei noi ITP decât după rezolvarea
problemelor care au dus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa, în mod corect pârâta nu a
omologat și certificat autenticitatea vehiculului.

În această situație, sunt incidente dispozițiile art. 21 alin. 1 din HG nr. 1391/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului m. 195/2002, potrivit cărora autovehiculul (...) ce nu poate fi
identificat din cauza lipsei, alterării sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stanțate de constructor
(...) nu poate fi omologat în vederea admiterii în circulația pe drumurile publice, fiind exceptat autovehiculul pentru
care poliția poate stabili proveniența legală a acestora, astfel că reclamantul are posibilitatea de a se adresa poliției
pentru stabilirea provenienței legale și ulterior să solicite RAR omologarea și certificarea autenticității vehiculului.

Pentru aceste motive, curtea constată că acțiunea formulată de reclamant este neîntemeiată, refuzul pârâtei de
omologare și certificare a autenticității vehiculului, raportat la situația de fapt și dispozițiile legale incidente, este
justificat, considerente pentru care va respinge acțiunea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

Pagina 3 din 4
HOTĂRĂȘTE

Respinge acțiunea formulată potrivit Legii contenciosului administrativ de reclamantul S. M. domiciliat în ., în


contradictoriu cu pârâtul REGISTRUL AUTO ROMÂN, cu sediul în București, Calea Griviței, nr. 391A, sector 1, ca
neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi 1.10.2013.

Pagina 4 din 4