Sunteți pe pagina 1din 42

Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 1 .

Dupre obişnuitul început, zicem :


Dumnezeu este Domnul…Glas 4

#>*,

      LIgg]G3gLLg)1ggg"XYZ
D um ne ze e e eu es te Dom nul şi s’au a ră tat no o uă

7ggaYZL!ggg)1 g g ! g g%XYZ
Bi ne es te cu vân tat Cel ce vi ne în tru nu me le Dom nu lui
(De trei ori)
Apoi troparele acestea, Glas 4
Podobie: Cela ce Te’ai nălţat pre Cruce…

#H  ,

     LL!g gg g"FL3g"aYZLL


A dân cul te em ni ţe lor în la crămi gră i t-a dez vă

!g gg g"FL3g"aYZL


lu i ind tu tu ror du re re cum pli tă în ne cu prin se

!g g g1aYZ Lg!gg g"gg


gra iuri po că in ţă năs când Doam ne în spre Ti i ne vin ce la

FL 3 g"aYZg LLIgg"!g


ce zac în tru moar te pă ca tul îmi lea pă dă de Vi a ţă

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
2 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

gI! ;GXYZLLL1 LLL


mă u u u um ple şi ce lor din tru tem ni ţa vi

g.aYZ!ggL !gg
clea nu lui nou veac Do om nu lui mij lo ciţi ai Te em ni

L9 g g%
ţei Mu ce nici
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin

N      L!ggg g"g  gFL3g"


ici o da a tă nu vom tă cea de Dum ne zeu Năs că toa re

aYZL!ggL!g gg"FL3g"aYZ
a ves ti i noi ne vre ed ni cii pu te ri le ta le că

LLgL!gg g1$L
de nu ai fi stă tut î na i in te ru gân du te pen tru

 -aYZ Lg !gg g"g gFL3g"aYZ


noi ci ne ne’ar fi i iz bă vit din tru a tâ tea pri mej dii

g LL I g g" !g gLI! ;GXYZLL


sau ci ne ne’ar fi pă zit pâ nă a cum slo o o o bozi de la

1g3g!ggL -aYZL! g gF


ti ne Stă pâ nă nu u ne vom de păr ta că pre ro bii tăi

LLL1 gIgL!g g")GJ\g%


pu ru rea îi iz bă veşti de toa tă nă pa as ta a a

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 3 .

Aceleaşi, mai zăbavnice

A     LL!gg! ;LF]h]L
dân cul te em ni ţe e lor în la a cră ămi gră

3g"LL!gg! ;LF]h]L
i t-a dez vă lu i ind tu tu u ror du re e re e

3g"aYZL!g g  g1aYZ


cum pli tă în ne cu prin se gra iuri po că in ţă năs când

 Lg!ggg"ggF]h]L
Doam ne în spre Ti i ne vin ce la ce za ac î în tru

 3 g"aYZ!g g 1g g"!ggI! ;H]


moar te pă ca tul îmi lea pă dă de Vi a ţă mă u u u u

Lg]LXYZLL!ggLg
u um ple şi ce lor din tru tem ni ţa vi clea nu lui

.aYZ1 ggRYZU !ggL9 g g%


nou veac Dom nu lui mij lo ciţi ai Te em ni ţei Mu ce nici

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin

      L!gg g g" g  gF]h]L


N i cio da a tă nu vom tă cea de Dum ne ze eu Nă ăs

3g"aYZL!ggL!ggg"F]h]
că toa re a ves ti i noi ne vre ed ni cii pu te e ri

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
4 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

L3g"aYZLLgL!gg
i le ta le că de nu ai fi stă tut î na i in te

 g1$ g -aYZ Lg !g g g"g g


ru gân du te pen tru noi ci ne ne’ar fi i iz bă vit din tru

F]h]L3g"aYZ g1g!gg g"


a tâ â tea a pri mej dii sau ci ne ne’ar fi i pă zit

!ggI! ;H]Lg]LXYZLL1g3
pâ nă a cum slo o o o o o bozi de la ti ne Stă pâ

     g5L -aYZLL1gG!;
nă nu ne vom de păr ta că pre ro bii tăi pu u

              g:]RYZUL 1 gI gLI


ru rea îi iz bă veşti de toa tă nă pa as

(GJ\g%
ta a a

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 5 .

Dupre Psalmul 50 Canonul glas 8

      =     4 4&     , 


Cântarea întâi
Irmosul: Pre faraon ce se purta în car…

     LLL!gg3 !g gLL1


P re fa ra on ce se pur ta în car l’a a fun dat mi nu ne

!gggOW LLLQSLg
fă câ ând oa re când to ia gul lui Mo i sí în chi

1g!ggIgLOWL L g  g !gg"a`g


pul Cru cii a pa lo vin du o şi ma rea des păr ţin du o pre

 gLL1gggL1 gL!gg"
Is ra íl pri go ni tul cel ce mer gea pe des tru l’a mân tu it

OWLL !g (!g g I gL$OW


ca re î nă ţa cân ta re lui Dum ne zeu

S HgL!'gg g  g OW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

     LLL!ggL1gLLg!g
Î n gra iuri ci ne va pu tea cum pli te chi nu ri le voas tre

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
6 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

ggOW LHL$ !g g I g  LOW


a cân ta sau ci ne cu tea ză de cât în tru Du hul Sfânt

1 !gg"a`LL!g  g  !gg"VW


des pre Cru cea Dom nu lui a gră i cu’n drăz nea a lă cu vân

1g!gg"OW Lg1ggIgL$OW
ta re de la u dă ce lor din tru tem ni ţe a du când

S HgL!'gg g  g OW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

     LLL!ggL1gLLg!g
Î n tru a dân cu ri le vo ii ce ii prea dum ne ze ie eşti

g gOW LHL$ !ggIgLOW


vie ţu ind lă sa t-aţi po va ra cea grea a pă ca te lor

1 !gg"a`LL!gg!g g"VW


şi vest mân tul du hu lui în tru sân ge ro şi in du-l v’aţi fă

1g!gg"OW Lg1ggIgL$OW
cut ai Lu mi nii fii jert fă pre voi în şi vă a du când

L LgLg!'g gLL$OW


S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

A     LLL!ggL1gLLg!g
pro pi a tu s’a stă pâ nul ces tor vea curi no uă moa ar

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 7 .

gg OW LHL$ !g gI gLOW


te lu crând în grea a mă gi re şi cu ge tul şar pe lui

1 !gg"a`LL!g  g  !gg"VW


da ră voi ce’n tem ni ţe bi ru i t-aţi vrăj ma a şul ri si

1g!gg"OW Lg 1 g gIgL$OW


piţi a mă gi ri le Du hul lui Hris tos dă ru in du ne

LL LL!gg" LLg!'g gLL$OW


{ i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

     LLL!g gL1gLLg!g
M u ce ni ci a + a le gând în tem ni ţe stri ga t-aţi la a

g  g OW LHL$ ! ggIgLOW


crămi văr sând Stă pâ nă a ju tă pre cei ce la ti ne vin

1 !g g"a`LL!gg! g g"VW


dă ru ieş te dra gos tea ni mi ceş te ne moa ar tea ne cu

1 g!g g"OW Lg1 g gIgL$OW


noaş te rii Dom nu lui de Vi a ţă îm păr tă şin du ne

Cântarea a 3-a Irmosul : Doamne, Cela ce-ai înălţat…

      1 g !g  g g g  g" L gg g 1 g"OWLLL


D oam ne Ce la ce-ai î năl ţat bol ta cea a ce reas că şi ai zi


q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
8 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

1gL1 ggIgLOWLL
dit Bi se ri ca Tu în tă reş te mă în tru dra a gos tea

 !Lg g !gg"a`LLL1gLL!g5g


Ta mar gi nea do ri ri lor şi cre din cio şi lor în tă ri i

g"VW L1L ggIgL$OW


re U nu le de oa meni Iu bi to riu le

HgL!'gg g  g OW


S fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

      L !g  g !g g"1g!gg"OWLL


S im ţi rea tru pea as că bi ru ind Mu ce ni ci lor de dum

LL1gLL!g gIgLOWL
ne ze ias că sim ţi i re în vred ni ci tu v’aţi deci în tr-un 

Lg  g" LLL!gg5g g"VW L1g


cu get stri găm pof te le tru pu lui sti in geţi şi daţi no uă sim

LLLg1g g I gL$OW


ţi i rea da ră şi cu ge tul Dom nu lui

S HgL!'gg g  g OW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

      L !g g!gg"1g!gg"OWLL


A vând ru gă ciu u ne ar ză toa re în tem ni ţe în tre

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 9 .

1gLL!g g  I gLOWLL
fra ţii de chi i nuri să di t-aţi dra gos te în ia dul cel mai

g g"LLL!g g5 gg"VW L1gL


de jos fi ind cu min tea şi tru u pul da ră’n duh cu nă de ej

LLg1gg I gL$OW
de că tre Hris tos în tor cân du vă

L LgLg!'g gLL$OW


S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

      L !gg!g g" 1g !gg"OWLL


Î n ma ri le chi i nuri ce răb da t-aţi în tem ni ţe de slu

1 gLL!ggIgLOWLLg
şi t-aţi în i i nimi tai ni că dra gos te des pă ti mi re pur

 g"LLL!gg 5 g  g"VW L1gLL


tând cu ge tul Dom nu lui do bân dind co vâr şi t-aţi zi di i rea

Lg1ggIgL$OW
în cu nu naţi a ră tân du vă

{ LL LL!gg" LLg!'g gLL$OW


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

      L !g g!gg"1g!gg"OWLL


A tin s-a du re e rea î năl ţi me de ne gră it căci în


q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
10 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

1gLL!ggIgLOWLL
tem ni ţe gre e le câi ne le s’a i vit şi tân gu iri s’au 

g g"LLL! g  g 5gg"VW L1gL


năl ţat de Dum ne zeu Năs că toa a rei Prea Cu ra tă Stă pâ â

                          LLg1ggIgL$OW
nă de sfâ şi eri iz bă veş te ne
vV111vV111vV111vV

P  LLQS1gL[g 
re Sfi in ţii ce în tru tem ni ţe gre e le

   L g  g F]g g"a`L!gg LLg1LL


răb da t-au chi i nuri pro slă vim în tru cân tări de la u dă

   1 g g  g"VWL L1 gL ! g g g\g"OW


şi i sfin te gra iuri pre ca rii Dom nul cu prin s-au în tru sla vă

     (LQSL!ggL[g g
C a u tă cu mi los ti vi re de Dum ne ze eu Năs că

1gg]La`L!g g LI1g g g"VWL 


toa a a re spre ne ca zul cel cum plit al tru pu lui meu şi vin

                L1g! g g g $: ]Dg)GJOW


de că du re rea su fle tu lui me e e eu

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 11 .

Preotul zice ectenia, şi strana dreaptă îndată :


Sedealna Glas 2

#>*
Podobie: Cele de sus căutând…

     .LI !SLGg"Lg !ggg"XYZ! g


P re cu u u um ni i iş te mie lu şe ei iu biţi Cel prea

 g"g g gL1 aYZg1ggL[


fă ră de în ce put v’au ri di cat şi pre al ta re le Tem ni

 g" gG; gg g"XYZ LLL!g  g gg"


ţei v’a au a şe zat ia ră voi Sfin ţi lor a le e s-aţi a fi

OD !g g" g L(ggLgLVYZL1


je ert fă bi ne prii mi i i i tă în tru cea din No ou

                    !gg"LF! gg  g!g


Naş te re lui A dam de e Dum ne zeu gă 

                             g$ G\g%aYZ
ti i tă ă ă

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
12 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

Cântarea a 4-a Irmos: Tu eşti vârtutea mea Doamne…

      = 4 4&      , 

     1LL 1 g !ggI g LOW1 g


T u eşti vâr tu tea mea Doam ne Tu şi pu te rea mea Tu Dum

LLLg!gg" !gg
ne ze ul meu Tu bu cu ri a mea Ce la ce de pă rin teş

LL1g!' g   g  gOWL!g g


ti le sâ nuri nu te’ai des păr ţit şi a noa as tră să ră ci

LLLL!g g"OWLLL Lg g 1g"


e ai cer ce ta a t-o pen tru a ceas ta cu pro ro cul A 

1 g1OW3gLg" gL ! g  g g


va cu um strig Ţi e Sla vă pu te rii Ta le de oa meni Iu bi 

 I gL$OW
to riu le

S HgL!'gg g  g OW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

      1g!ggIgLOWL 
P re o ţii Tăi ce în tru tem ni ţe s’au a flat să vâr şeau

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 13 .

HLLgg!  g !gg!'g
slu ji rea tur ma a du nând prin gra a iuri re văr sând Ha rul

g  g  OWLLL!gg"gL9LL


Tău Cel Sfânt căci li tur ghi sea au ei cu coji us ca te şi

 g!gg"OWL Lgg1g"1g1
bob de stru gu re şi Tai na în tru tai nă să vâr şi t-au Pă rin ţii

OW!ggH!ggIgL$OW
mân gâ ieri ce lor slabi a du cân du le

S HgL!'gg g  g OW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

      1g !ggIgLOWL 
V ul turi fi ind brăz dau năl ţi mi le du hu lui pri go ni 

 HLLg g ! g !g g!'g


ţii Pre oţi ca rii pro slă veau pre Ce el de să vâr şit Dom nul

  g  gOWLLL!g g" gL9LL


prea iu bit în tru ru gă ciu u ne cu foc zi dind i ni

g!gg"OWL Lg g1g"1  g 1


mi le fra ţi lor să dind nă dăj du i re a du nând mân tu i 

 OW!ggH!g  gIgL$OW
re pro slă viţi a ră ta tu s’au tu tu ror

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
14 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

L LgLg!'g gLL$OW


S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

     1g!g gIgLOWL 
Î n ru gă ciuni ar zând cu du hul Pă rin ţi lor le pă da

 HLLgg!g!g g!'g
t-aţi ia dul şi aţi în vi at din moa ar tea ce-a lu crat o mu

 ggOWLLL!g g"  gL9LL


lui pă cat iar pre cei din chi i nuri zi di t-aţi Dom nu lui

 g! g g"OWL Lgg1g"1g1


în tru dra gos te prin sfân tă vie ţu i re fă u rind mă năs ti re

OW!g gH!g g IgL$OW


bi ru ind le gea mor ţii în tem ni ţe

{ LL LL!gg" LLg!'g gLL$OW


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

     1g!g g I  gLOWL
S ă lă u dăm pre Năs că toa rea de Dum ne zeu pre Stă

HLLg g  !g!gg
pâ na lu mii ca rea cu prin zând în tru u pul său cel sfânt

!'g g g OWLLL!g g"  g L9


tai nic le gă mânt slo bo zi t-a fi i rea de moar tea ce 

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 15 .

LL g!g g"OWL Lg g  1 g" 1g


a cu prins zi di i rea şi ce lor din tru moar te stră lu ci t-a

1OW !ggH!g gI gL$OW


drep ta te în tru tem ni ţe cu a sa dra gos te

Cântarea a 5-a Irmos: Pentru ce m’ai lepădat…

          g !ggggLg LL!g


P en tru ce m’ai le pă dat de la fa ţa Ta Lu mi nă ne a

 5g"OWLLL1 LggF]gg"a`g
pu să şi m’a a co pe rit pre mi ne ti că lo o sul în

L !gg I gLOWLF gLLL


tu ne re cul cel stre in ci mă’n toar ce Doam ne şi la lu

1gLggg1g"OW1g3gI g  F!


mi na po ru u un ci lor Ta le că i le me le în drep tea 

ggIgL$OW
ză le ro gu mă

HgL!'gg g  g OW


S fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

          gLL1Ig1g!g g
A ră tând băr bă ţi e în tru pă ti miri bi ru i t-aţi is

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
16 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

IgLOWL ! g gF]gg" g L !gg !g g g


pi te le stri gând cu tă ri i e că tre Ce la ce moa ar tea+a 

gOWLF gLLL!gg
bi ru it Po me neş te Doam ne pre cei din la a tu ri

1 g"OWL!g g F!g gIgL$OW


le mor ţii când vei ve ni în tru Îm pă ră ţi a Ta

S HgL!'gg g  g OW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

          gLL1Ig1g!gg
I s pi ti tu v-a foa mea ca pre Is ra íl în pus ti e cer

I gLOWL !g g F]gg" gL !g g!g g g


cân du vă prin ca rea vrăj ma a şul îm pi la re gă ti i t-a în

gOWLFgLLL!g g
în chi sori da ră man na du hu lui ru gă ciu u nea+ a

1g"OWL!g g  F!  g  gIgL$OW


ră tân d-o aţi în vi at din tru moar tea pă ca te lor

S L LgLg!'g gLL$OW


la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

          gLL1Ig1g!g
Î n tru gra iul tă ce rii şi prin de şer ta re de si ne 

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 17 .

 gIgLOWL ! g  gF]gg" gL !gg!ggg


sfin ţi ţi lor ce reas ca’n fi e e re în tru veci ni că sla a vă o

gOWLF gLLL!gg
aţi în scris în tru voi prii mind pre Cu vân tul ce el de pres 

1 g"OWL!ggF! g g Ig L$OW


te vea curi Cel îm pre u nă cu Ta tăl şi Du hul Sfânt

LL LL!gg" LLg!'g gLL$OW


{ i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

P          gLL1Ig1g!g
rea cu ra tă Fe cioa ră tem ni ţe le gre le um plu t-ai 

 gI gLOWL !g gF]gg"  gL !gg!ggg


cu dra gos te căci hra na iu bi i rii e sme re ni a du u hu lui 

 gOWLFgLLL!gg
lă mu rit ce în tru jert fi re şi cea de si i ne de

1g"OWL!g gF!g g I gL$OW


şer ta re în în chi soa re cu sla vă s’a pro slă vit

Cântarea a 6-a Irmos: Rugăciunea mea voiu vărsa …

      LggLg!ggL[g"L1
R u gă ciu u u nea mea voi văr sa că tre Do om nul şi Lui

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
18 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

  g I Lg5g"VWLg g" L!gg


voiu spu ne scâr be le me le că s’a um plut de ne voi su fle tul 

QSg!Lg gF!g gIgLOW LLg


meu şi vi a ţa mea de iad s’a+ a pro pi at ci ca I o

gLVYWULg!g g  gH!ggIgL$OW
ná Ţi e mă rog din stri că ciu ne Dum ne ze u le scoa te mă

S HgL!'gg g  g OW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

       G9g%Lg1g !g g"LL1g


P re Du u u hul des co pe rind în i ni mă să vâr şi re

Lg5 g"VWLg g" LL1gH


în du uh pri i mi t-aţi ast fel că zând că tre cei ce du re

L$QS !gg F!g g LgL$OWLLL


rea ne con te nit au pur tat în tru tem ni ţe cu ru gă

!gg L VYWUL g!g g(!g g I


ciu ne în tr-un glas stri găm pre Dum ne zeu Cel Iu bit do bân di 

gL$OW
ţi ne

HgL!'gg g  g OW


S fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 19 .

       G9g%Lg1g !gg"LL1g


S tă tu u u t-au în lăn ţu iţi cu fia a re în zdro bi re 

Lg5g"VWLgg" LL1gH
şi-n plâ ân ge re ma re şi ro bi lor ce-au a dus po că in

L$QS!g gF!ggLgL$OWLLL
ţă des că tu şa t-ai fi a re le du hu lui în ţe lep

 ! g  g LVYWULg!g g(!ggI


ciu nea cea + a Dom nu lui de să vâr şin du-i în mi le le Ha

gL$OW
ru lui

L LgLg!'g gLL$OW


S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

       G9g%Lg1g !gg"LL1g


N o ia a a nul de su fe rin ţe Sfin ţi lor ce în tem ni

Lg 5g"VWL  g  g" LL1 g 


ţe ce er ca t-aţi ia dul În suşi Hris tos pă ti mind pre Gol

HL$QS ! ggF! g  g L gL$OWL


go tha l’au pro slă vit ri di cân du-l pre Cru cea Sa căci

LL !ggLVYWULg!gg(!
prin stră fun du ri le ia du lui au fă u rit ca le spre

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
20 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

 g gIgL$OW
ce le veci ni ce

{ LL LL!gg" LLg!'g gLL$OW


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

       G9g%Lg1g !gg"LL1g


F e cioa a a ră ce ai prii mit în pân te ce lu mi na re 

Lg5g"VWLg g"LL1gH
a to ot zi di toa re ce lor ro biţi din tru tem ni ţa ma

 L$QS!ggF!g gLgL$OWLLL
re ne stră lu ceş te Lu mi na lu mi ni lor ca în Lu

    !g gLVYWULg!g g (!gg


mi nă să ne slo bo zim de în tu ne re cul greu al pă 

                                        Ig L$OW
ca te lor
vV111vV111vV111vV

P LLQS1 g L[gL
re ce e ia ce pri i mi t-au pre Du u hul în

   g  gF]gg"a`L!ggLLg1LL
grea cer ca a re Mu ce nici a leşi a de ve rin du se î în

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 21 .

!g  g g"VWL L1 gL !g g g\g"OW


în chi soa re slă vim cu vred ni ce gra iuri şi cân ta re

     LLQSL!ggL[g
C u ra a tă ce lor co vâr şiţi ca rii din ro bi i a

g1gg]La`L!g gLI 1 g g g"VWL


cea ma a a re că tre ti ne a ler găm spre grab nic fo los dă

      L L1gLLLLQS1Lgg
ru ieş te cu ge tul şi sim ţi i rea Dom nu lui Ii 

                                   3 g  g% : ]Dg)GJOW


sus Hris to o o os

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
22 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

v:eE::eE::eE::eE:V
Condacul Glas 2
Podobie: Cela ce te’ai nălţat…

        H

      !gg!gggg"F!g  g3g"aYZL!g
C e ia ce în tru Te em ni i ţe su i t-aţi pre Cru ce şi chi nuri

 g!g gg  g" F!g g3g"aYZL1g 


pen tru al no os tru u neam a le s-aţi a du ce pri i mi t-aţi drept

LLL!gggG;gaYZLL
nu me ai Tem ni ţe lor Mu u ce nici căci pre cei din tru ve

F!  g  g g"LLLLH3g"aYZLL


chimi pro slă viţi în tru pă ti miri a jun s-aţi şi tre când prin

F!g g  g" 1!g g1g"XYZ !g g


ne gră i te cer cări al lui Hris tos Ha ar pri mi t-aţi iar ce e lor

gG;g aYZ1gLHLRYZULLL
ce să ă vâr şim sfân tă prăz nu i re Dom nu lui ce reţi

                                       g  ggG;$XYZ
mân tu i i re

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 23 .

55555555555555555555

Prochimenul Glas 4
                                                 H

                                             L I!SGL L
T re cu u u u t-am prin foc şi 

                  g !gg"aYZLLLgHggLg%  
prin a a pă şi pre noi la o dih nă ai sco os

Stih: Cu focul cercat-ai pre noi, precum lămurit argintul se cearcă

                         LG9g"L1gHLRYZU
T re cu u u t-am prin foc şi prin a pă

                           g)!ggIg$G\g%
{ i pre noi la o dih nă ai sco o os 
dupre Evanghelie:

      LL1gLL !ggLIaYZ
S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

 LgIgLL!gg1!gg7g"
P en tru ru gă ciu ni le Mu ce ni ci lor Tăi Mi i los ti ve

aYZLL1gLgLg  g"  g"aYZ


cu ră ţe eş te mul ţi mea gre şa le lor noas tre

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
24 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

      LLgaYZL1g gggaYZ
{ i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

LgIgLLL1gLLL!g
P en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mi

g g7g"aYZLL1gL g Lg  g"   g"aYZ


i los ti ve cu ră ţe eş te mul ţi mea gre şa le lor noas tre

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule dupre mare mila Ta,

Podobie: Toată nădejdea…


şi dupre mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre

Stihira Glas 6

#H  

     9L g  g LLL13 g"aYZ 


D in tru ma rea tem ni ţă ca rea zi di rea a cu prin s-a

9Lg gLLLLg !g g" L


du pre chi pul ce le ia ce la ţul mor ţii ti in s-a şi pre

LL!g g" g"XYZ Lgg!g  g"  1gLgg g"aYZ


A dam u ci s-a zi cem în tru la a crămi şi în po o că in ţă 

 gLGL g  g  g  g"LL g !g g"


slo bo ze eş te Doam ne chi pul Tău de vo i rea noa as tră 

!g  g gLL!g g"XYZL LLg !g g"


ca rea’n lăn ţu i re s’a + a ră tat şi su fle te lor noa as tre

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 25 .

     LL!g g[g!g g"   g"VZLL8.g!gg


ză mis li i t-a+a dân că moar te da ră vo ia cea sfân tă în

       XYZ!g gLgggaYZLL
su flă cea de la Ti ne U nul Dum ne zeu A tot pu

                     Lg gg g"LL!g


te er nic în mi i lă şi Dom nul sme re e

                                        g gLg% XYZ


ni i e ei

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
26 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

Cântarea a 7-a Irmos: În cuptor feciorii iudeilor…

#=W

       LLL!Lg"aYWLLL
Î n cup tor fe cio o rii iu de i lor cu în drăz

1g!ggg!g g" g"VWLLLL!g g g


ni re fla a că ra au căl ca t-o şi fo cul în ră coa a re l’au

Lg"aYWLL1g1g g g"aYWLL
pre fă cut cân tând Bi ne eşti cu vân tat Doa a am ne Dum ne

L!ggL g  g" g"VW


ze u le în tru toţi ve cii

S .g g g LIg  g  g"VW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga ţi vă pen tru noi

P  LLFL!FaYWL
re cei ce du hul a stă pâ ni cer ca t-au lu

LLg!g g" gL g  g"  g"VWLL


ând po va ra Dom nu lui cu to tul zdro bi t-aţi şi noi vă 

F L!FaYWLLL1g
zu t-am a su fe rin ţei tai na căci pre a tem ni ţei

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 27 .

1gg g"aYWLLL!g gL!g g" g"VW


Gol go o o tha îm pre u nă cu Hris tos ur ca t-aţi

S .g g g LIg  g  g"VW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga ţi vă pen tru noi

C  LLFLg gFaYWL 
ân ta rea ro bi lor Dom nu lui cea mu tă i

LLg!gg" gLg g" g"VWLLF


rump t-a în tru tem ni ţe cu plân ge re mul tă şi ne gră i

Lg gFaYWL1g1gg g"aYW


tă de Dum ne zeu che ma re cu ne’n ce ta te gra a a iuri

LLL!g gL!g g"  g"VW


î năl ţa tu s’a în în chi soa re

LLLgLg  1 g g g"VW


S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

L       LLFL!FaYWL 
u cra rea voas tră cu prin s-a a pe mul te na in

LLg!gg" gLLg g" g"VWLLF


te des lu şin du se că rări ne stră bă tu te şi în ne ca 

L! FaYWL1g1ggg"aYW
zuri stri ga t-aţi că tre Dom nul Stă pâ ne al vi e e e ţii 

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
28 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

 LLL! g gL!g g" g"VW


din tru moar te slo bo zeş te O mul

LgLg"LLLLg g g"OW


{ i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

       LLFL!FaYWLL
Î n toar ce Mai că ro bi a fi rii noas tre din tem ni

Lg!g g" gL g  g"  g"VWLLFL!


ţa de şar te lor vo iri stri că cioa se şi moar tea ca rea în noi să

FaYWL1g1g gg"aYWLLL! g g


lăş lu ieş te cu mi la ta cea ma a a re în tru dra gos te

L!g g" g"VW


o bi ru ieş te

Cântarea a 8-a

S .g g g LIg  g  g"VW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga ţi vă pen tru noi

      HLLggFaYWLL
L u mi na t-au pre cei din în tu ne rec şi din

1 1 Lg5g%VWLLL!


um bra mor ţii smul s-au cu to tul şi le gă tu ri le ce

 g g F!gg!g g"  gLHLaYW Lgg


le de fier a pă ca te lor sfă râ ma t-au Dom nul ce lor din du

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 29 .

L[g"  L Lg g" g%VW


re e re stră lu cind în vi e re

S .g g g LIg  g  g"VW


fin ţi lor Mu ce nici ru ga ţi vă pen tru noi

      HLLg gFaYWLL
P re cei ca rii lu crau în şe lă ciu ne aţi pur

11 L g 5g%VWLLL


tat cu râv nă în ru gă ciu ne şi în tru la crămi stri 

 !Lg gF!g g !g  g"    g  LHLaYW


ga t-aţi că tre Cel fă ră de’n ce put Doam ne slo bo zeş te 

 LggL[g" L Lg  g" g%VW


fi rea ce ro be eş te şi cum plit pă ti meş te

      LL L!FLLL
B i ne cu vân tăm pre Ta a tăl pre Fi ul şi pre Sfân tul

 1  g  g  g " VW 
Duh Do om nul

      HLLg g FaYWLL


R e văr sa t-aţi iu bi rea spre vrăj ma şii ca rii

11 Lg5g%VWLLL!
u ra vo uă au a ră ta t-o pli nind în i ni mă cea

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
30 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

 g gF!g g !g g"gLHLaYW Lg g


ne clă ti tă sme re ni e ca rea bi ru ieş te moar tea ce dom 

L[g" L Lg g"g%VW


ne eş te şi pre Om pus ti eş te

LgLg"LLLLg g g"OW


{ i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

      HLLggFaYWLL
T in s-aţi a ripi ca vul tu rii în mun te lă cu

11 Lg5g%VWLLL!
ind pre pis curi ne stră bă tu te şi Năs că toa rei nă ţa

 g   g F!g  g!gg"  g LHLaYW Lgg


t-aţi cu vânt de sme re ni e Prea cu ra tă vi nă cu a ta Lu

 L[g" L Lg g" g%VW


mi i nă şi iu bi re de pli nă

.LLLLL
………………………………………………...……...

S ă lă u dăm bi ne să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului

LLL,LLLL! g g L g  g" g"VW


cân tân du-L şi prea în năl ţâ ân du-L în tru toţi ve cii

apoi Irmosul: Pre Cela ce în muntele cel sfânt …

      LLLLLgg !  g   gaYW


P re Ce la ce în mun te le cel sfânt S’a pro slă vit şi

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 31 .

L1gLL!g g g g!g5g%VWL


în rug prin foc lui Mo i sí i+ i’a fă cu ut cu nos cu tă tai

  L LLg g FaYWL1 g
na cea prea ma re a pu ru rea Fe cioa rei pre Dom nul

     1gg g"aYWLLLL! g g  g  g  g
lă u da a a ţi-L şi prea î năl ţa a ţi-L în tru toţi

                                           G;L $OW
ve e cii

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Cântarea a 9-a Irmosul: Înfricoşatu-s’a Ceriul de aceasta…

      = 4 4&      , 

      LLL!Lg!gg"OWL
Î n fri co şa a tu s’a Ce riul de a cea as ta şi

 L1 LLg g !g g"a`g g 


s’au spăi mân ta at mar gi ni le pă mân tu lui că Dum ne zeu

!g gg1 g  g g)OWL1g !gg


oa me ni lor tru peş te S’au a ră tat şi pân te ce le tă ău s’a

gLa`L1g!ggg)OWLLL
fă cut mai cu prin ză tor de cât ce e riu ri le de Dum ne

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
32 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

!3g"LLL!gg1g"OWL
ze eu Năs că toa re pen tru a cea as ta te mă reş te so

1g1!'g g g) $OW


bo rul în ge resc şi nea mul o me nesc

HgL!'gg g  g OW


S fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

      LL!gg1gg gOW L1g


V o i i rea cea + a fi rii ză dăr ni cind cea + a lea să vo

!gg1gLL1a`!gg1g g
i re a Du hu lui în voi prii mind Ha a rul a ră ta tu s-a’n

g$OWL1 !  g   g"a`L
mu gu rind şi al vi e ţii lemn gus tând des lu şit fă

1 g g  g$OWLL!gg3g"L!gg
cu tu s’a tu tu ror că roa a de le du re rii şi a a le

1 g"OW L1gLgIgL$OW


ru gă ciu nii vor fi cu nu na Mu ce ni ci lor

HgL!'gg g  g OW


S fin ţi lor Mu ce nici ru ga a ţi vă pen tru noi

      LL!gg1gg g OWL1g


C ă de e ri le cum pli te ce aţi răb dat prin a dân că

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 33 .

!gg1g LL1 a`!gg1g


sme re ni e şi prin stri găt ne’n ce tat cu u de să vâr şi re

 g g$OWL1 !gg"a`L
aţi le pă dat iar no uă pil dă Sfin ţi lor în tru po că

1g  g  g$OW LL!g g3g"L!gg


in ţă v’aţi a ră tat în te em ni ţa cea ma re a lu u mii

1g"OWL1gL gIgL$OW
în chi soa re ce stă pâ ni re pres te noi a luat

L LgLg!'g gLL$OW


S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

      LL!g g1 gg gOWLL1


S lă vi im pre cei din tem ni ţe Mu ce nici pre ca rii Dom 

g!gg1gLL1a`!gg1
nul în tâ iu fă cu t-au Si eşi pro slă viţi lu u mii a ră tân

  g  g   g  $OWL1 !gg"a`L


du-i prea stră lu ciţi în vier su iri de la u dă şi în tru

1g g  g$OWLL!gg3g"L!g
cin sti re măr tu ri sind a voa as tră prăz nu i re lu crea a

g1g"OWL1gLgI g  L$OW
ză mân tu i re şi bu cu ri e în tru Du hul Sfânt

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
34 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

{ LL LL!gg" LLg!'g gLL$OW


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

      LL!gg1g g   gOWL1 g


M i rea a să a Cu vân tu lui Prea iu bit ca rea’n sân giuri

!g g 1g LL1a`!gg1g


cu ra te pur ta t-ai pre Cel ne zi dit no o uă dă ru in du-L 

    g g$OWL1 !gg"a`L


de să vâr şit ca Fiu în lu me ai a dus tai nă de tot

      1 g g  g $OWLL!gg3g"L!g


cu ge tul mai pre sus Fe cioa a ră pro slă vi tă şi Ma ai

                       g1g"OW L1g
că ne nun ti tă căci în tru ti ne

                                     LgI g  L$OW
do uă firi s’au pus

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 35 .

   1LLLL!1gg g) OWL


V red nic es te cu a de vă rat a te fe ri ci de

LL1 gL$QS LLg gFa`


Dum ne zeu Năs că toa a re cea pu ru rea fe ri ci tă

L!gg1LL$QSGg
şi cu to o tul fă ră pri ha a nă şi Ma a ai ca Dum

!gggF$OW gLg1g
ne ze e u lui nos tru pre cea mai cins ti tă de cât He ru vi

OWLLL!gg"M`  g LLL LL


mii şi mai pro slă vi i tă făr’ de-a se mă na re de

LgFgg"OWLLIgLLLL
cât Se ra fi i mii ca rea fă ră stri că ciu u ne pre Dum ne

     1 g LL!g g%a` g 1 g g g)OWLL


zeu Cu vân tul ai năs cut pre ti ne a de vă rat de Dum

                            LG g !'g


ne ze e eu Năs că toa a

                                         gLL$OW
re mă rim

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
36 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

Şi îndată megalinariile:

C  7g1 gg  g)OWLLL!gg"


ă dem cu nă dej de la Dum ne zeu Iu bi rea Ta Doa am ne

1g g g)OW LLLgg


dă ru ieş te ro bu lui Tău a se me nea ce e lor ce su fe

 gLLQS LL!ggLF!g g
ri t-au toa a te pre ca rii în tru tem ni ţe um plu t-ai cu

I gL$OW
dra gos te

  7g1g g g)OWLLL!g
T ri mi te tă ri e din tru năl ţimi şi ne slo bo ze eş 

 g"1g gg) OW LLL


te de la fi ii ce lor stre ini pre cum în ză voa a re cei 

     g  g gLLQS L!ggLF!g g 


din tru în chi soa a re prun cii Va vi lo nu lui de pia tră au

 I gL$OW
sfă râ mat

      L !L\gg g g" 3LLLg" g" L


C u toa tă zi di rea ne bu cu răm şi în treg no ro dul în

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 37 .

L1'g g g g)OWL LLg"g g  g g


tr’un cu u get vă lă u dăm pre cei ce’n zdro bi re şi ma re su fe

F!g"a`gL!g  g  LF!g  gIgL$OW


rin ţă moş te ni t-aţi Du hul Sfânt de chin pur tă to ri lor

     7 g1 g gg)OWLLL!gg"


C u prin s-au du re ri le ia du lui pre ca rii în chi i nuri 

 1 g  g  g) OW LLLL 


s’au vă dit prun cii Dom nu lui dar su fle tul din moa ar te

gggLLQS LL! g gLF! 


Stă pâ nul vie ţii smu ul s-au şi în tru sla vă veci ni că de fii 

 gg IgL$OW
a ră ta tu v’au

P  7g1 ggg)OWLLL!gg"
rin ra ne le voas tre ce le tru peşti daţi tă mă du i i re

1gg g)OW LLLL


ne pu tin ţe lor su fle teşti le gân du ne zdro bi i ri le

 g g gLLQS LL!ggLF!
în tru po că i in ţă şi unt de lem nul Du hu lui tur nând

   g  gI gL$OW
pres te dân se le 

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
38 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

      L !L\gg g g" L3LLg"   g" L


C in sti te le moaş te le să ru tăm du re ri lor voas tre cu

L1' ggg g) OWL LLg"   g g g g


sme re e ni e ne’n chi năm căci Du hul pur ta t-aţi în tem ni ţe le

F!g"a`gL!ggLF!ggIgL$OW
gre le la ce reas ca dra gos te păr taşi a ră tân du vă

      L !L\ g g g g" L3LLg" g" 


P li ni rea iu bi rii s’a + a ră tat pre Cru cea Gol go thei 

LL1' gg g g)OWL LLg" g g g 


ce în Te em ni ţă s’a năl ţat cu sân ge le vos tru scri ind în

 gF!g"a`gL!ggLF!g  gIgL$OW
car tea Vi e slo va veci ni ci i ei de ne stră mu tat în veci

şi aceste două tropare ale


Preasfintei de-Dumnezeu-Născătoarei

       L !LL\gg  g  g"  LL


D in ti ne Năs că toa re de Dum ne zeu Dum ne zeu Cu 

   g"  g" LL1' g g g g)OW LLLg" g 


vân tul în tru pâ ân du se ne gră it co vâr şeşti Fe cioa ră 

  g g  g F!g"a` gL!g g LF!


Oş ti rea cea ce reas că da ră îţi a du u cem cân ta

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 39 .

 g gIgL$OW
re de la u dă

      7g1gg g)OWLLL!gg"M`
C u toa te oş ti ri le în ge reşti cu Bo te ză to o riul

       1 gg g) OW Lg   L L! 


cu A pos to lii lui Hris tos şi cu sfin ţii toţi Fe cioa

                 g g 7g"QSLLGL
a ră Mai că ne în ce ta a at mân tu

                              !ggg !g -g% : ]g)= 


i i re so leş te ne e e e

                                                $OW
e

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
40 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

Podobie: Spăimântatu-s’a Iosíf…


TROPARIUL:

aP  

P  LgLL!gg1gL!gggg
re răb dă to rii de chi i i nuri cei din tru vea cu ri le de

gG;LaPL(]L3g"LLL!g
pre u ur mă pre ce ei cu u Hris to os pă ti mi to ori

gF]gg"aPL!ggL !ggLH]g
îm pre u u u u nă a pă ca te lor în tre gu lui no ro o

FggLgDMZL!gg g"(]gg]LgD]=
od pur tă to ori pre ma a a a rii Mu u u ce e e

aPL<!gg gLL(]gaPL$L
nici ai Te e e em ni ţe lor pri i vi ghe tori ce în

!gFg g g"3g LH]LLF!g


tru cân tul la cră mi lor ca lea şi-au să ă vâr şit cu i ni

 gg 1gg]LXg: ]FggLgDMZLK]g gF


i ma zdro bi i i tă şi duh u mi i li it în gla as de la

         ggLgD%g(]L=F]L$aP
u u de e şi cân tă ări să pro o o slă vim

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
Paraclisul Sfinţilor Mucenici ai Temniţelor comuniste 41 .

şi îndată troparele acestea, glasul al doilea:


Podobie: Când de pre lemn…

       H

      ! g g"L !ggaYZgL !g


C hi pul Tău so co tit în tem ni ţat în tru ur lă toa re

gLLLLLG;!g: ]ggL!
le pa a timi a le ce lui vi clea an nou veac stri gă că tre Ti

gg g gG!;g: ]aYZL7ggIgg"L!gg


i ne din tru a dâ ânc pă cat Hris toa se a u zi ne în tem ni ţa

LLRYZUL g g!gg g  gG!;g:]aYZ


la ar gă ma rea-n şe lă ciu u ne pre noi să nu u piar ză 

!g g"L!ggLLRYZUgg01gF 


Ca re le pre cei ce du re e rea au pur tat în tem ni ţa strâm tă

                         VPULLL! g  g g 3 g g%


ai fă cut spre pil dă tu tu ror

şi ale Născătorei:

      F!g g !gg"LF!gg!gg gaYZL


S tă pâ nă prii me eş te ru gă ciu ni le ro o bi lor tăi şi 

LL21VPULL!g g-!ggL
iz bă veş te pre noi din tru toa tă ne vo ia şi ne 

!gg%aYZ
ca a zul

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q
42 Luna Mai Ziua Patru spre Zece .

T     F!gg! g  g  !gggLaYZ1g0L


oa tă nă dej dea mea spre ti ne o î nalţ Mai ca lui Dum ne

VPU!g g gLg-g!g g%aYZ


zeu pă zeş te mă supt a co pe ră mân tul tău

şi aceasta, glasul întâiu:

       ` 

     LLLL LL1g g !ggLLaYW


P en tru ru gă ciu ni le tu tu ror Sfin ţi lor Tăi Doa am ne

            1gLg gG!;g g Lg g"  M`  8gL


şi a le Năs că toa a rei de Dum ne zeu pa cea Ta 

                    ggLaYWL<g!gg g
dă o no o uă şi mi lu ie eş te pre noi

                                Lg !g  g g
ca un sin gur În du

                                              g"GKg% 
ra a at

q2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2v5V2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2fF2Q