Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Clasa: a VII-a
Data 15.05.2015
Aria curriculara: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Profesor: Calangiu Dănuț-Marian
Unitatea de învățare: Poligoane regulate
Tema: Poligoane regulate
Tipul lecției: Lecție de transmitere de noi cunoștințe

Competenţe generale
1. Identificarea unor date si relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în
care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii

Competenţe specifice
5 – 8. Deducerea unor relaţii între latura poligonului regulat şi elementele acestuia.
6 – 8. Identificarea şi analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de
geometrie utilizând proprietăţi ale poligoanelor regulate.

Obiective operaționale :
 Cognitive
OC1 – să identifice poligoanele regulate;
OC2 – să calculeze suma măsurilor unghiurilor unui poligon;
OC3 – să calculeze măsura unui unghi a unui poligon regulat;
 Afective
OA1 – sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate, prin participarea activǎ;
OA2 – dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvare;
OA3 – să se conformeze cerinţelor profesorului îmbunătăţindu-şi continuu
performanţele;
OA4 – stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic;
OA5 – să fie încrezători în capacitatea de a aplica algoritmi de calcul matematic

 Psiho-motorii
OP1 – să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasă pentru buna desfăşurare a
lecţiei;
OP2 – să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse
Strategii didactice:

 Metode şi procedee
- conversaţia
- exerciţiul
- explicaţia
- activitatea independentă
 Mijloace de realizare
- culegere Mate 2000 - inițiere, partea a II-a
 Forme de organizare
- frontal
- individual
Etapele lecţiei Com. Conţinuturile lecţiei Metode şi procedee Strategii
sp. didactice evaluare
Moment Creez condiţiile organizatorice şi psihologice necesare desfăşurării optime a Conversaţia Observarea
organizatoric elevilor
procesului instructiv educativ.

Reactualizarea Verific prezenţa, ţinuta, aspectul sălii de clasă precum şi predispoziţia


cunoştinţelor Analiza
psihocomportamentală a elevilor pentru lecţie.
anterior Conversaţia frontală răspunsurilor
însuşite Profesorul întreabă elevii ce este un poligon și ce poligoane cunosc. şi Observarea
individuală. elevilor
Explicaţia

Informarea Profesorul anunță elevii că vor învăţa, în lecția ce urmează, ce sunt poligoane
elevilor asupra
regulate și care sunt poligoanele regulate.
obiectivelor
urmărite și a De asemenea profesorul scrie pe tablă titlul lecției POLIGOANE REGULAT, Expunerea
temei noi Explicaţia
iar elevii îl notează în caiete.

Dirijarea Profesorul cere elevilor să noteze în caiete următoarele:


învățării Expunerea
Un poligon care are toate laturile congruente și toate unghiurile congruente se
Explicaţia
numește poligon regulat.

Asigurarea Profesorul cere elevilor să identifice poligonul regulat cu trei laturi și


conexiunii OC1 Exerciţiul Analiza
poligonul regulat cu patru laturi.
inverse Expunerea răspunsurilor
Elevii își notează în caiete faptul că poligonul regulat cu trei laturi se numește Explicaţia elevilor
triunghi regulat, iar poligonul regulat cu patru laturi se numește pătrat.
De asemenea elevii noteză faptul că poligonul regulat cu șase laturi se
numește hexagon regulat.

Dirijarea Elevii își notează în caiete următoarea teoremă:


învățării
Teoremă Suma măsurilor unghiurilor unui poligon regulat cu 𝑛 laturi este Expunerea
dată de formul 𝑆𝑛 = (𝑛 − 2) ∙ 180°.
Asigurarea Elevii rezolvă următorul exercițiu:
conexiunii
Calculați suma măsurilor unghiurilor unui poligon regulat de are: Analiza
inverse Exerciţiul
OC2 răspunsurilor
a) 5 laturi; b) 6 laturi; c) 8 laturi.
elevilor
(exercițiul 1 pag. 113)
Obținerea Elevii rezolvă exercițiul:
performanței
Aflați numărul de laturi ale unui poligon regulat care are suma măsurilor
unghiurilor egală cu: Analiza
Exerciţiul
OC2 răspunsurilor
a) 1080°; b) 1440°; c) 1800°.
elevilor
(exercițiul 9 pag. 113)
În funcție de timpul disponibil se rezolvă unul sau mai multe subpuncte.
Dirijarea Elevii notează în caiete următoarea teoremă:
învăţării
Teoremă Măsura, în grade, a unui unghi al unui poligon regulat cu 𝑛 laturi,
Expunerea
notată cu 𝑢𝑛 este dată de formula: Explicaţia
(𝑛−2)∙180°
𝑢𝑛 = .
𝑛
Asigurarea Elevii rezolvă următorul exercițiu:
conexiunii
Aflați măsura unui unghi al unui poligon regulat ce are: Analiza
inverse Exerciţiul
OC3 b) 6 laturi; b) 8 laturi; c) 9 laturi. răspunsurilor
elevilor
(exercițiul 2 pag. 113)

Obținerea Elevii rezolvă exercițiul:


performanței
Aflați numărul de laturi ale unui poligon regulat care are un unghi cu măsura
de: Analiza
Exerciţiul
OC2 răspunsurilor
b) 120°; b) 140°; c) 156°.
elevilor
(exercițiul 10 pag. 113)
În funcție de timpul disponibil se rezolvă unul sau mai multe subpuncte.
Tema pentru Elevii vor primi ca şi temă de casă eventualele exerciții nerezolvate în clasă.
acasă
Exercițiul 1
Calculați suma măsurilor unghiurilor unui poligon regulat de are:
a) 5 laturi; b) 6 laturi; c) 8 laturi.

Exercițiul 2
Aflați măsura unui unghi al unui poligon regulat ce are:
a) 6 laturi; b) 8 laturi; c) 9 laturi.

Exercițiul 9
Aflați numărul de laturi ale unui poligon regulat care are suma măsurilor unghiurilor
egală cu:
a) 1080°; b) 1440°; c) 1800°.

Exercițiul 10
Aflați numărul de laturi ale unui poligon regulat care are un unghi cu măsura de:
a) 120°; b) 140°; c) 156°.