Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA 1

Organizatorul de practică
Înregistrat cu nr.__________ din ____________ Înregistrat cu nr.__________ din ____________

CONVENŢIE DE PRACTICĂ
Între: Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Facultatea
Organizatorul de practică de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Decan
Prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu Tel/fax:
Gorun

Cadru didactic supervizor/ Numele:


Persoană de contact contact:
Şi
(denumire instituţie/ companie)
Conducătorpartener de Numele:
practică contact:
Tutore de practică/Persoană Numele:
de contact contact:

Nr. Domeniul de Anul de Număr Perioada


Crt. licenţă/ Specializarea Studiu studenţi
1

ARTICOLUL 1 Obiectul convenţiei de practică


(1) Convenţia de practică stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării
cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte,
efectuat de practicant.
(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în fişa disciplinei
de practică.
(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregatire practică sunt descrise în prezenta convenţie de practică.

ARTICOLUL 2 Statutul practicantului


Practicantul rămâne, pe toata durata stagiului de pregatire practică, student al instituţiei de învăţământ superior.

ARTICOLUL 3 Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică


(1) Stagiul de practică va avea durata ……..orepentru anul anul …….
(2) Perioada desfasurarii stagiului de practica este………………………..

ARTICOLUL 4 Responsabilităţile practicantului


(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute
activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la
volumul şi dificultatea acestora.
(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică.
(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însușit de la reprezentantul
partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.
(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului
despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului,
decât cu acordul respectivului partener de practica.

ARTICOLUL 5 Responsabilităţile partenerului de practică


(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii proprii, care va îndruma,
controla şi evalua studenţii în perioada desfăşurării stagiului de practică.
(2) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligația de a face practicanţilor instructajul cu privire la normele
de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicanţilor toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor
precizate în fişa disciplinei de practică.

ARTICOLUL 6 Obligaţiile organizatorului de practică


(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea
desfăşurării pregătirii practice.
(2) În urma desfăşurării stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului o notă pentru activitatea de practică.

ARTICOLUL 7 Evaluarea stagiului de pregatire practică


(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicanţii în
permanenţă. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de
integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor,
respectarea regulamentului de ordine interioară, etc.).
(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un atestat de practică, pe baza evaluării nivelului de dobândire a
competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic
supervizor.
(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un jurnal de practica care va cuprinde:
competenţe exersate;
activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică;
observaţii personale privitoare la activitatea depusă.

Semnături ale reprezentanţilor autorizaţi:


Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Denumirea instituţiei-partener de practică:
Târgu-Jiu, Facultatea de Științe ale Educației,
Drept și Administrație Publică
Decan:
Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec
Semnătură:_______________________ Semnătură:____________________
Data: Data:
ANEXA 2
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Nr._______ din ____________

C ă t r e,
__________________________________________

Prin prezenta vă rugăm să acceptaţi ca studentul(a) ______________________________ din


anul ___________ de la Facultatea deȘtiințe ale Educației, Drept și Administrație Publică să efectueze
practica în instituţia / compania dumneavoastră.
Pe perioada stagiului de practică studentul va completa Jurnalul de practică.
Durata practicii este de ____________ cu ________ ore/zi (total ___________ ore),
conform planului de învăţământ la specializarea _______________________________.
Confirmarea îndeplinirii sarcinilor asumate de către student pentru această perioadă se face
prin eliberarea Atestatului tip, anexat.
Vă mulţumim pentru colaborare.

DECAN,
Prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu Gorun
ANEXA 3
Nr._______ din ____________

C ă t r e,

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Subsemnatul (a) _____________________________________________, student(a) la


specializarea___________________, anul de studiu _____, grupa ________,telefon__________, e-mail
________________________, vă rog să aprobaţi efectuarea stagiului de practică la instituţia / compania
__________________________________________________________________, din localitatea
___________________ cu domeniul de activitate__________________________,
adresa________________________________________, telefon ______________________, fax
______________________, pagina web ______________.
Coordonatele persoanei de contact din cadrul instituţiei/ companiei sunt (numele şi
prenumele/ adresa / numărul de telefon / e-mail)

___________________________________________________________________________

Data, Student,

_______________ ___________________________
ANEXA 4
_________________________________
(Instituţia – partener de practică)

Nr._______ din ____________

ATESTAT DE PRACTICĂ

I. Date de identificare:

Denumirea Instituţiei – partener de practică ………………………………………………………….. Numele

studentului ………………………………………………………………………………... Specializarea

…………………………………………………………. Anul de studiu ………… ..

Numele profesorului coordonator …………………………………………………………………. Numele

tutorelui din Instituţia – partener de practică …………………………………………...

Durata activităţii de practică: începută la …………… şi finalizată la …………………………….

II. Aprecieri asupra activităţii de practică desfăşurate:

Foarte bine Bine Satisfăcător Rău

Alte comentarii, observaţii, sugestii privind activitatea de practică a studentului

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................

Nota propusă din partea tutorelui din Instituţia – partener de practică ……………………….

Semnatura si L.S.
ANEXA NR.5

JURNALUL DE PRACTICĂ1

Jurnalul de practică se realizează folosind un caiet normal, va fi scris de mână şi împărţit în următoarele
secţiuni:

1.Copertă –Studentul va preciza pe copertă următoarele date de identificare:


Studentul : nume şi prenume, anul de studiu, seria / modulul, grupa;
Coordonatorii: numele şi prenumele coordonatorului din Facultate, coordonatorului/îndrumătorului direct
din Instituţie/Organizaţie

2.Capitolul I – Prezentarea instituţiei în care se desfăşoară stagiul de practică


Date de contact: denumire, serviciul/departamentul în care s-a desfăşurat practica, adresa, telefonul sau
adresa de email a coordonatorului instituţional şi / sau a îndrumătorului direct;
Descrierea instituţiei:
- modul de organizare şi funcţionare a instituţiei/organizaţiei
- beneficiarii instituţiei: nevoi, grupe de vârstă, particularităţi;
- personalul de specialitate: echipa şi structura de organizare;
- prestaţii şi servicii: tipuri şi proceduri acordate;
- legislaţia specifică instituţiei;
- alte observaţii.

3.Capitolul II – Obiectivele şi activităţile propuse pentru stagiul de practică


Ce sunt?
Obiectivele reprezintă ceea ce studentul trebuie să atingă la finalul stagiului de practică. Acestea trebuie să
fie realizabile cu resursele disponibile (proprii şi ale instituţiei) şi până la finalizarea stagiului de practică,
măsurabile şi adecvate profesiei. Activităţile reprezintă ceea ce studentul va realiza pe parcursul stagiului de
practică pentru a atinge obiectivele.
Când ?
Obiectivele şi activităţile se planifică la începutul stagiului de practică.

4.Capitolul III – Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de practică


Când ?
Această secţiune a jurnalului de practică este completată pe parcursul sau la finalul fiecărei zile de practică,
sub îndrumarea directă a îndrumătorului din instituţie.
Cum ?
Descrierea activităţilor se va face succint, studentul corelându-le cu aspecte precum: aplicabilitatea unei
teorii în practică, dobândirea unei abilităţi sau deprinderi în timpul desfăşurării activităţii, opinii şi atitudini
înainte şi după desfăşurarea activităţii, stări afective care au influenţat şi care au rezultat ca urmare a
desfăşurării activităţii.

1
Se va adapta la specificul instituţiei publice/organizaţiei. Jurnalul de practică este orientativ.
MODEL: JURNALUL ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

Jurnal zilnic:
Data:
Obiectivele zilei:
Locaţia: Instituţiei/Organizaţiei:
Descrierea principalelor activităţi realizate:
Descrierea metodelor şi tehnicilor utilizate:
Descrierea abilităţilor şi deprinderilor utilizate:
Baza teoretică folosită:
Descrierea relaţiilor cu personalul angajat şi/sau colegii:
Contacte realizate în această zi:
Strategii de înlăturare a dificultăţilor pe viitor:
Aspecte plăcute ale zilei:
Aspecte neplăcute ale zilei:
Descrierea condiţiilor de practică oferite de instituţie:
Aspecte ce se cer îmbunătăţite:
Rezultate obţinute:
Concluzii:
Sugestii:

5.Capitolul IV – Autoevaluarea activităţii desfăşurate pe parcursul stagiului de practică


Când?
Această secţiune a jurnalului de practică se completează de către student la finalul stagiului, după ce a
finalizat toate activităţile planificate în Capitolul III.
Cum?
Autoevaluarea presupune procese deReflecţieşi deintrospecţieasupra propriei prestaţii pe parcursul întregii
activităţi de practică şi în particular asupra măsurii în care obiectivele propuse şi activităţile planificate la
începutul stagiului s-au realizat până la finalul stagiului, precum şi a condiţiilor (resurse, abilităţi, cunoştinţe,
atitudini, sentimente ale studentului) care au influenţat desfăşurarea activităţii de practică. Autoevaluarea
priveşte aspecte precum:
- măsura în care obiectivele au fost atinse şi/sau condiţiile care au făcut dificilă atingerea lor;
- corelarea practicii cu teoria învăţată în anul de studiu şi/sau cu specificul direcţiei de studiu;
- abilităţi şi deprinderi dobândite până la finalul stagiului de practică;
- opinii şi atitudini ale studentului faţă de propria activitate şi beneficiarii instituţiei;
- stări afective care au influenţat opiniile şi atitudinile studentului, precum şi sentimente care s-auschimbat ca
urmare a activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de practică.

6. Capitolul V CONCLUZII, SUGESTII, PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII


INSTITUŢIEI/
ORGANIZAŢIEI
Această secţiune a jurnalului de practică este rezervată unor concluzii generale ale stagiului de practică şi va
conţine aprecierile studentului, precum şi ale îndrumătorului direct de practică. Secţiunea se va completa de
către student la finalul stagiului de practică, după ce a realizat autoevaluarea şi înainte de evaluarea făcută de
îndrumătorul din instituţie.