Sunteți pe pagina 1din 15

Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


AN ŞCOLAR 2016-2017

Clasa a IX-a
Curriculum aplicat: 4 ore/săptămână (TC + CD)
Total ore/an: 140
Manual pentru clasa a IX-a, Editura Art

Profesor:
Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii
I Recapitulare. Test iniţial 8 12.09 – 23.09
Joc şi Joacă 20 26.09- 28.10 5.10 – Ziua Internaţională a
Educaţiei – activităţi specifice
Familia 16 31.10 – 9.12 30.11, 1.12 – zile libere

Recapitulare. Lucrare scrisă 4 21.11 – 25.11


semestrială
Scene din viaţa de ieri şi de azi 24 12.12-3.02 24.01 – zi liberă
al II-lea Aventură. Călătorie 24 13.02 – 24.03
Personalităţi. Exemple. Modele 24 27.03 – 12.05 1.05 – zi liberă
Recapitulare. Lucrare scrisă 4 15.05-19.05
semestrială

Programul Şcoala altfel 4 22.05-26.05


Recapitulare finală 12 29.05 – 16.06 1.06 – Ziua copilului –
activităţi specifice
5.06 – zi liberă

1
Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


AN ŞCOLAR 2016-2017

Semestrul I
Clasa a IX-a
Curriculum aplicat: 4 ore/săptămână (TC + CD)
Manual pentru clasa a IX-a, Editura Art

Profesor:

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
1 Recapitulare. Test iniţial 1.1. utilizarea adecvată a Prezentarea conţinuturilor şi 1 12 – 16.09
achiziţiilor lingvistice în a manualului
receptarea diverselor texte
- Noţiuni de fonetică; 1
2.6. aplicarea conceptelor de - Relaţii semantice; 1
specialitate în - Mijloace de îmbogăţire a
analiza şi discutarea textelor vocabularului; 1
literare studiate - Noţiuni de morfologie şi
sintaxă; 1
- Genuri şi specii literare; 1
- Figuri de stil şi imagini 19 – 23.09
artistice.
1
Testare iniţială
1
Discutarea testului iniţial
2 Joc şi Joacă 1.1. utilizarea adecvată a Ficţiunea literară 4 26 – 30.09
achiziţiilor lingvistice în Texte-suport: Adam şi Eva;

2
receptarea diverselor texte Porunca; Pedeapsa, de Tudor
1.4. redactarea unor texte Arghezi
diverse - ficţiune,
2.1. aplicarea unor tehnici text ficţional/nonficţional;
vizând înţelegerea textelor tema, motivul, laitmotivul,
literare sau nonliterare eseul, gen liric, eu liric.
2.2. identificarea temei textului
2.3. compararea ideilor şi Limbă şi comunicare
atitudinilor diferite în Derivarea cu prefixe şi sufixe; 1
dezvoltarea aceleiaşi teme Schimbarea categoriei 3-7.10
literare gramaticale; 1
2.4. analizarea componentelor Relaţii semantice: sinonimia; 1
de structură şi expresive antonimia; omonimia; cuvinte
2.6. aplicarea conceptelor de polisemantice
specialitate în analiza şi Eseul structurat. Eseul liber. 1
discutarea textelor literare
studiate
Ficţiune şi realitate 2 10 – 14.10
2.1. aplicarea unor tehnici Text-suport: Homo ludens,
vizând înţelegerea textelor de Johan Huizinga
literare sau nonliterare
2.3. compararea ideilor şi Limbă şi comunicare
atitudinilor diferite în Textul argumentativ 2
dezvoltarea aceleiaşi teme
literare Texte auxiliare: Cum să dai
2.6. aplicarea conceptelor de în mintea copiilor, de Florin 2 17 – 21.10
specialitate în analiza şi Iaru; Amintiri din copilărie,
discutarea textelor literare de Ion Creangă
studiate
3.1. identificarea structurilor Limbă şi comunicare 2
argumentative într-un text dat Erori semantice – confuzia
3.2. identificarea elementelor paronimică; pleonasmul;
dintr-un text care confirmă sau tautologia

3
infirmă o opinie privitoare la
textul respetiv
3.3. argumentarea unui punct
de vedere privind textele
studiate
2.7. compararea limbajului Literatura şi alte arte 3 24 – 28.10
cinematografic cu acela al
textului scris Literatura şi cinematografia
2.4 analizarea componentelor
structurale şi Texte-suport:
expresive ale textelor literare Harry Potter și piatra
studiate şi filosofală
discutarea rolului acestora în D’ale carmavalului, de Ion
tratarea temelor Luca Caragiale

Evaluare 1
3 Familia 2.2 identificarea temei textelor Ficţiunea literară 4 31.10 – 4.11
propuse pentru studiu Text-suport: Mara, Ioan
2.3 compararea ideilor şi Slavici
atitudinilor diferite în - roman; oralitate;
dezvoltarea aceleiaşi teme narator/instanţe narative;
literare secvenţă epică; stil direct/stil
2.4 analizarea componentelor indirect; monolog interior.
structurale
şi expresive ale textelor Limbă și comunicare
literare studiate şi Rolul regionalismelor și 4 7 – 11.11
discutarea rolului acestora în arhaismelor în interpretarea
tratarea temelor mesajelor scrise și orale;
1.2. identificarea elementelor Interpretarea cuvintelor în
specifice din structura unor context.
tipuri de texte studiate Text-suport: Tren de plăcere,
1.1. utilizarea adecvată a de Ion Luca Caragiale 4 14 – 18.11
achiziţiilor lingvistice în - temă, motive, elemente de

4
receptarea diverselor texte structură;
1.3. participarea adecvată la - comicul;
interacţiuni verbale în diferite - contrastul aparenţă-esenţă.
situaţii de comunicare
Limbă și comunicare:
Contextul. Cunoașterea
sensului corect al cuvintelor.
Factori care perturbă
receptarea mesajelor orale

Recapitulare. Lucrare scrisă


semestrială 4 21 – 25.11
2.3 compararea ideilor şi Ficțiune și realitate 2 28.11 – 2.12
atitudinilor diferite în Text-suport: Hronicul și
dezvoltarea aceleiaşi teme cântecul vârstelor, de Lucian
literare Blada
- memorialistică; ficțiune și
2.6. aplicarea conceptelor de realitate
specialitate în analiza şi
discutarea textelor literare Limbă şi comunicare 1
studiate Scrierea şi pronunţarea
neologismelor
2.4. analiza componentelor 5 – 9.12
strcturale şi expresive ale
textelor literare studiate şi Evaluare
discutarea rolului acestora în 1
tratarea temelor
2.5. compararea trăsăturilor
definitorii ale comunicării în
texte ficţionale şi
nonficţionale
4 Scene din viaţa de ieri şi 2.2. identificarea temei Ficţiunea literară 6 12 – 16.12

5
de azi textului Text-suport: Ciocoii vechi şi
2.6. aplicarea conceptelor de noi, de Nicolae Filimon 19 – 23.12
specialitate în analiza - scrierea de tip ficţional
textului; 4 9.01-13.01
2.4. analizarea Limbă şi comunicare
componentelor structurale şi Exprimarea orală. Tipuri de
expresive ale textului monolog. Tehnici ale
1.3. participarea adecvată la monologului eficient.
interacţiuni verbale în 4 16-20.01
diferite situaţii de Text-suport: Repausul
comunicare dominical, de Ion Luca
1.4. redactarea unor texte Caragiale
diverse - Monolog interior
5 23 – 27.01
Limbă și comunicare
Exprimarea orală. Tipuri de
dialog. Tehnici ale dialogului
eficient 1

Evaluare

Recapitulare semestrială 4 30.01 – 3.02

6
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Semestrul al II-lea
Clasa a IX-a
Curriculum aplicat: 4 ore/săptămână (TC + CD)
Manual pentru clasa a IX-a, Editura Art

Profesor: Constantin Marinuşa

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuri asociate Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
1 Aventură. Călătorie 2.1. aplicarea unor Ficţiune literară 4 13 - 17.02
tehnici vizând Text-suport: Balta-Albă, de
înţelegerea textelor Vasile Alecsandri
literare sau nonliterare - povestire, ironie, autoironie,
2.2. identificarea temei povestire în ramă
textului
2.3. compararea ideilor Limbă şi comunicare
şi atitudinilor diferite în Povestirea. Povestirea orală.
dezvoltarea aceleiaşi Povestirea scrisă 2 20 – 24.02
teme
2.6. aplicarea Text-suport:
conceptelor de Toate pânzele sus!, de Radu
specialitate în analiza Tudoran 1
textului;
2.4. analizarea Limbă şi comunicare
componentelor Reguli de transformare a
structurale şi expresive vorbirii directe în vorbirea 2 27.02 – 3.03
ale textului indirectă
1.4. redactarea de texte
diverse Rezumatul. Rezumatul scris.
1.5. utilizarea corectă şi Rezumatul oral 3
adecvată a formelor

7
exprimării orale şi
scrise în diverse situaţii
de comunicare

3.3. argumentarea unui Ficţiune şi realitate 4 6 – 10.03


punct de vedere privind Text-suport: Metropole. Paris,
textele studiate de Liviu Rebreanu
2.3. compararea ideilor - literatura de frontieră,
şi atitudinilor diferite în memorialistică, note de călătorie,
dezvoltarea aceleiaşi reportaj, confesiune, memorial de
teme călătorie
1.4. redactarea de texte
diverse Limbă şi comunicare
2.5. compararea Receptarea diverselor tipuri de
trăsăturilor definitorii mesaje: schema comunicării, 4 13 – 17.03
ale comunicării în texte funcţiile comunicării, relaţia
ficţionale şi emiţător receptor (în textul
nonficţionale epic), factorii care favorizează
sau perturbă receptarea
mesajelor

Relaţia cultură – ficţiune –


publicitate
Text-suport: Dragă cititorule, 2
de Jean Michel Latour
- anunţul publicitar
Text-auxiliar: Marea ca factor
spiritual, de Nicolae Manolescu 1
20 – 24.03
Evaluare 1
2 Personalităţi. Exemple. 2.1. aplicarea unor Ficţiunea literară 4 27 – 31.03

8
Modele tehnici vizând Texte-suport:
înţelegerea textelor Letopiseţul Ţării Moldovei, de
literare sau nonliterare Grigore Ureche;
2.2. identificarea temei Fraţii Jderi, de Mihail
textului Sadoveanu;
2.6. aplicarea - letopiseţ, portret, tablou;
conceptelor de - modalităţi de caracterizare a
specialitate în analiza personajului.
textului;
2.4. analizarea Limbă şi comunicare
componentelor Arhaisme şi regionalisme
structurale şi expresive Folosirea pluralului în locul
ale textului singularului
2.5. compararea Scrierea cu majusculă 4 3 – 7.04
trăsăturilor definitorii
ale comunicării în texte
ficţionale şi Ficţiune şi realitate
nonficţionale Text-suport:
Eminescu – Titu Maiorescu
(corespondenţă) 4 10 – 14.04
textul epistolar

Limbă şi comunicare
Corespondenţa privată/oficială,
formulare tipizate.
Text juridic-administrativ
2.5. compararea 6 17.04-5.05
trăsăturilor definitorii Discursul oratoric: structura
ale comunicării în texte discursului, modalităţi de
ficţionale şi organizare şi alcătuire
nonficţionale Texte auxiliare:

9
1.4. redactarea unor O samă de cuvinte, de Ion
texte diverse Neculce 3
1.3. exprimarea orală - documente de epocă
sau în scris a propriilor 8 – 12.05
reacţii şi opinii privind
textele receptate Evaluare
1.4. redactarea unor
texte diverse 1
1.5. utilizarea corectă
şi adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise
în diverse situaţii de Recapitulare. Lucrare scrisă
comunicare semestrială 4 15 – 19.05
3 Recapitulare finală 1.3. exprimarea orală Tema Joc şi Joacă 2 29.05 -2.06
sau în scris a propriilor - ficţiune – nonficţiune;
reacţii şi opinii privind - gen liric;
textele receptate - text argumentativ;
1.4. redactarea unor - noţiuni de limbă şi
texte diverse comunicare
1.5. utilizarea corectă şi
adecvată a formelor Tema Familia 2
exprimării orale şi scrise - gen epic; narator; personaje;
în diverse situaţii de - stil direct; stil indirect;
comunicare monolog interior;
2.1 aplicarea unor - textul memorialistic;
tehnici vizând - noţiuni de limbă şi
înţelegerea unor texte comunicare.
literare sau nonliterare;
2.2. identificarea temei
textului Tema Scene din viaţa de ieri
2.6. aplicarea şi de azi 4 5 – 9.06
conceptelor de - scrierea de tip ficţional;
specialitate în analiza şi - interviul;

10
discutarea textelor - exprimare orală (monolog şi
literare studiate dialog);
2.7. compararea - rolul semnelor ortografice şi
limbajului de punctuaţie.
cinematografic cu acela
al textului scris
Tema Aventură. Călătorie 2
- povestirea;
- literatura de graniţă; 12 – 16.06
- rezumatul;
- receptarea diverselor tipuri
de mesaje.
-
Tema Personalităţi. Exemple. 2
Modele
- portretul;
- textul epistolar
- arhaisme; regionalisme;
folosirea pluralului în locul
singularului;
- scrierea cu majusculă.

Notă! Programul Şcoala altfel este stabilit la nivelul unităţilor de învăţământ.

11
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Joc şi Joacă

Numărul de ore/săptămână: 4
Total ore: 20 (26.09 – 28.10)

Nr. Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Mijloace şi


crt. specifice învăţare tehnici de
(detalieri) evaluare

Timp Metode Mijloace Forme de


didactice de organizare
învăţămâ
nt

1 Ficţiunea literară 1.1. A. 1. exerciţii de 1 Conversaţia Fişe de Activitate Metoda RAI


lectură expresivă a lucru frontală,
Texte-suport: Adam 1.5. textului; 1 Exerciţiul individuală Tema pentru
şi Eva; Porunca; Manualul acasă
Pedeapsa, de Tudor 2.2. A.2. exercitii de Cvintetul
Arghezi; identificare a temei Volume de Chestionarul
şi motivelor; versuri oral
- ficţiune, text
1
ficţional/nonficţional; A.3. exerciţii de
diferenţiere a temei
- gen liric; de motiv;
1
- temă literară, motiv A.4. exerciţii de
literar, laitmotivul, încadrare a unui
eseul, gen liric, eu text la prima vedere
liric. într-un gen literar, 1
pe baza trăsăturilor
acestuia.

12
2 Limbă şi 1.5. A.1. exerciții de 1 Conversaţia Fişe de Activitate Tema pentru
comunicare identificare pe un lucru individuală, acasă
1.1. text-suport a 1 Exerciţiul
Mjloace de Manualul frontală, pe
mijloacelor interne
îmbogăţire a Ştiu - vreau grupe
de îmbogățire a
vocabularului: să ştiu - am Dicţionare Grila de
vocabularului și a
derivarea cu prefixe învăţat autoevaluare
valorii expresive a
şi sufixe; schimbarea (conţinut,
acestora;
categoriei prezentare,
gramaticale A.2. discuţii lucru în
argumentative echipă)
privind valoarea
Chestionarul
expresivă a 1 oral
cuvintelor formate
cu sufixe 1
dimnutivale,
augmentative sau
prin conversiune;
A.1. exerciţii de
1
recunoştere a
Relaţiile semantice: relaţiilor semantice 1
sinonimia, antonimia,
omonimia, paronimia, A.2. activitate de
polisemia, câmpul grup pentru
semantic identificarea şi 1
compararea unor
termeni de
dicţionar
A.1. exerciţii de
corectare a unor
texte prin 1
înlocuirea

13
Erori semantice: paronimelor şi a
pleonasmul, tautologia, exprimării
confuzia paronimică pleonastice
Eseul structurat
A.1. Exerciții de
redactare a eseului 1
structurat

3 Ficţiune şi realitate 1.3. A.1. Exerciţii de 1 Conversaţia Fişe de Activitate Tema pentru
identificare a lucru individuală, acasă
Text-suport: Homo 2.1. elementelor 1
ludens, de Johan specifice textului Manualul frontală,
Huizinga Brainstorming
argumentativ;
pe grupe Eseul de 5
Harta minute
A.2. Exerciţii de
conceptuală
construire a 1
structurii unui Exerciţiul
argument
5 Literatura şi 3.1. A.1. Vizionarea 1 Conversaţia Fişe de Activitate Chestionarul
cinematografia unui film lucru frontală, oral
2.3. Exerciţiul individuală
Text- suport: Harry A.2. Analiza unui Mijloace Intervaluarea
Potter şi piatra film IT
filosofală
A.3. Exerciţii de 1 Diagrama
identificare a Venn
deosebirilor şi
asemănărilor dintre
film şi literatură

14
6 Evaluare 1.1. A.1. Exerciţii de 1 Fişe de Activitate Test sumativ
identificare a lucru individuală
1.5. relaţiilor semantice
2.2. A.2. Exerciţii de
identificare a
2.3.
temelor şi
motivelor literare
A.3. Redactarea
unui eseu pe baza
unui text literar/
nonliterar

15