Sunteți pe pagina 1din 7

Fişă de caracterizare psihopedagogică

I. Date personale
 Numele şi prenumele _______________________________________________________
 Locul şi data naşterii________________________________________________________
 Domiciliul ________________________________________________________________
 Unitatea de învăţământ______________________________________________________

II. Date referitoare la familie


1. Structura familiei (componenţa, tipul familiei)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor
 tata ___________________________________________________________________
 mama _________________________________________________________________
3. Ambianţa educativă:
climat stimulativ marcat de raporturi pozitive între părinţi, părinţi şi copii
neînţelegeri minore şi trecătoare între părinţi
dezacorduri relevante cu influenţă nefavorabilă asupra copilului
familie dezorganizată
4. Atitudinea familiei faţă de copil
îi acordă atenţie, îl îndrumă, supraveghează, ajută, este preocupată de problemele copilului
îi acordă atenţie exagerată, manifestă hiperprotecţie
părinţii sunt indiferenţi, preocupaţi de alte probleme
5. Condiţiile de viaţă şi învăţătură ale copilului
confort şi condiţii foarte bune
condiţii obişnuite, normale, medii
condiţii acceptabile
condiţii deosebit de grele
III. Date privind sănătatea şi dezvoltarea fizică a copilului
 Caracteristici biofizice (creşterea şi dezvoltarea, statura – ponderală)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Starea sănătăţii: boli cronice sau deficienţe (confirmate de examen de specialitate)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IV. Adaptarea copilului la activitatea de tip şcolar


se adaptează relativ uşor
are dificultăţi de adaptare generate de bază psihofiziologică precară
are dificultăţi de adaptare generate de conflicte afective de natură familială
are dificultăţi de adaptare generate de mediul şcolar
Situaţia şcolară – rezultate obţinute la învăţătură, la concursuri şcolare, cercuri
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

V. Procese şi capacităţi cognitive implicate în activitatea de învăţare


1. Procese senzoriale (senzaţii şi percepţii)
are un câmp vizual central şi periferic extins
are capacitate de a diferenţia cu precizie nuanţele cromatice
are capacitate de apreciere pe cale auditivă a distanţei dintre obiecte
are capacitate de autocontrol asupra propriilor emisiuni vocale
are capacitate de a diferenţia formele geometrice
are dificultăţi în recunoşterea unor construcţii geometrice
are percepţie complexă – spirit de observaţie
are capacitate de orientare spaţio-temporală
2. Reprezentări
utilizează fondul de reprezentări de care dispune
predominant vizuale
predominant auditive
predominant chinestezice
predominant anticipative
are reprezentări despre mediul înconjurător
nu are reprezentări despre mediul înconjurător
are reprezentări despre fenomene naturale
nu are reprezentări despre fenomene naturale
are reprezentări despre fenomene sociale (activitatea oamenilor)
nu are reprezentări despre fenomene sociale (activitatea oamenilor)
are reprezentări legate de activitatea de învăţare
nu are reprezentări legate de activitatea de învăţare
3. Procese cognitive superioare
 Gândirea
 Volumul cunoştinţelor
Foarte bun Bun Acceptabil Sărac
 Capacitate de înţelegere şi surprindere a relaţiilor esenţiale
Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă
 Capacitate de analiză şi sinteză
Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă
 Capacitatea de comparaţie (stabilirea asemănărilor – deosebirilor)
Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă
 Capacitatea de generalizare (abstractizare – concretizare)
Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă
 Capacitatea de rezolvare creatoare a problemelor
Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă
 Capacitatea de operare cu noţiuni, judecăţi, raţionamente
Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă
 Inteligenţă: concretă abstractă creatoare
 Limbajul
 Volumul: bogat redus extrem de sărac
 Exprimare: corectă greoaie incorectă
 Expresivitate: Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă
 Conduita de ascultare: Foarte bună Bună Acceptabilă Nesatisfăcătoare
 Deficienţe de limbaj:
oral / de pronunţie - dislalie
citit / lexie - dislexie
scris / grafie - disgrafie
altele (bâlbâială, rinolalie, mutism, întârzieri în dezvoltarea vorbirii etc.)

 Memoria
 Memorează: uşor dificil mecanic logic
 Reactualizează: recunoaşte reproduce materialul de învăţat
 Reţine: pentru timp scurt pentru o perioadă îndelungată uită frecvent ce a
memorat

 Imaginaţia şi creativitatea
are imaginaţie săracă, banală
are imaginaţie bogata
are imaginaţie reproductivă
are imaginaţie creatoare
Are posibilităţi creative în domeniile: artă (desen, muzică) literatură tehnică

 Atenţia
se orientează şi se concentrează asupra unui număr mare de elemente
are capacitate de concentrare sporită
nu se poate concentra
are atenţie distributivă, desfăşoară concomitent mai multe activităţi
nu este apt de atenţie distributivă
are atenţie mobilă, flexibilă
nu are atenţie mobilă, flexibilă

 Motivaţia
este sensibil la motivaţie pozitivă (laudă, încurajare etc.)
este sensibil la motivaţie negativă (blamare, ameninţare)
este motivat intrinsec, direct
este motivat extrinsec (determinare din afară)
are o motivaţie cognitivă – nevoia de a şti, curiozitate pentru nou
are o motivaţie afectivă – doreşte aprobarea şi dragostea celor din jur

 Afectivitatea
 are manifestări afective primare impulsive: frică, mânie, spaimă
 manifestă dispoziţii afective: vesel, optimist deprimat, trist
 manifestă emoţii curente: cu derulare calmă cu derulare tumultuoasă
 trăsături emoţionale:
dispune de echilibru emoţional, manifestă stabilitate
manifestă timiditate excesivă
are reacţii emoţionale puternice cu efect inhibitor asupra activităţii
are reacţii emoţionale cu caracter dezadaptativ

 Voinţa – capacitate de depășire a obstacolelor


 depăşeşte constant greutăţile cu care se confruntă
 se află în imposibilitatea de a depune efort voluntar
 ia decizii rapid
 are capacitate de selecţie între variantele posibile
 manifestă nehotărâre, are comportament oscilant
 are încredere în forţele proprii
 se mobilizează uşor
 manifestă încăpăţânare, lipsă de flexibilitate
 Deprinderi şi obişnuinţe
 are deprinderi igienico-sanitare
Da Nu
 are deprinderi practice
Da Nu
 are deprinderi de muncă intelectuală
Da Nu
 are deprinderi şi obişnuinţe comportamentale
Da Nu

 Aspecte ale integrării şcolare şi socio-afective


 Conduita elevului în clasă (la lecţii)
participă cu interes, este activ, atent
este atent, dar aşteaptă să fie solicitat
este neatent, cu atenţie perturbată labilă
este inactiv, pasiv, plictisit, apatic
 Conduita elevului în afara clasei (în pauze)
are conduită normală, fără abateri
are conduită marcată de atitudini agresive sau autoritare, de gravitate redusă
prezintă devianţă comportamentală
 Conduita în grup
este comunicativ, sociabil, execută cu interes sarcinile date, participă
necondiţionat la viaţa grupului, bun organizator
se integrează, aderă la grup, dar este lipsit de iniţiativă, este un bun executant
dacă este solicitat
este retras, rezervat, interiorizat, nu caută contactele cu membrii grupului, se
automarginalizează
 Stilul personal cu influenţe asupra activităţii şcolare
este organizat, perseverent, ritmic, continuu
este sârguincios, inventiv, creativ, sigur pe sine, independent
este inegal, cu salturi, labil, superficial
nu manifestă iniţiativă, este dependent de ajutorul celor din jur
lucrează după tipar, se conformează modelului, preferă rutina, obişnuitul, se
sperie de nou
acumulează goluri în cunoştinţe, nu finalizează activităţile, are dificultăţi în
învăţare

S-ar putea să vă placă și