Sunteți pe pagina 1din 9

Afișat, azi__14.03.

2019__
ANUNŢ
LUCRĂRILE METODICO-ŞTIINŢIFICE PENTRU OBŢINEREA GRADULUI
DIDACTIC I, SERIA 2018-2020, SE VOR DEPUNE ÎN PERIOADA
01-14.08.2019, LA CAMERA 450, ÎNTRE ORELE 900-1200

LUCRAREA SE LEAGĂ TIP CARTE -nu cu arc- și TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:


 NUMĂR DE ÎNREGISTRARE – (se obţine de la REGISTRATURĂ-se
află la parter)
 ACORDUL SCRIS AL COORDONATORULUI– (după model)

 REFERATUL COORDONATORULUI – (după model)

 DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE – (după model)


 C.D.-ul – (în plic, prins în lucrare, pe CD se va trece numele
candidatului + numele coordonatorului)
 CHITANŢA –se achită taxa pentru depunerea lucrării de 200
lei/candidat la Casieria Universităţii sau prin mandat poștal:
 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 PENTRU DIRECŢIA GRADE DIDACTICE-TAXĂ SUSŢINERE EX.GRD.I

 COD IBAN: RO68TREZ29120F331700XXXX

 COD FISCAL 4553380

 TREZORERIA CRAIOVA

Candidații care au obținut amânarea gradului trebuie să depună și o


copie după adresa inspectoratului prin care li s-a aprobat amânarea.
MODEL-COPERTA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA_________________________________________________

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ PENTRU

OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

Coordonator ştiinţific,

titlul ştiinţific, nume şi prenume

(prof. univ. dr., conf. univ. dr., lect. univ. dr.)

Candidat,

Nume şi prenume,

(pt. femei-numele de căsătorie se trece în paranteză)

Școala, localitatea, județul

Seria 2018-2020
CD-UL

ÎN INTERIORUL LUCRĂRII, PE prima COPERTĂ, SE VA


PRINDE CD-UL.

PE CD (nu pe plic) SE TRECE NUMELE


CANDIDATULUI+NUMELE COORDONATORULUI (cu marker
special pt. cd-uri)
PAGINA DE TITLU
(prima pagină a lucrării-se prinde în lucrare)

Nr. de înregistrare - se obține de la Registratură

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA_________________________________

TITLUL LUCRĂRII

Coordonator ştiinţific,

titlul ştiinţific, nume şi prenume

(prof. univ. dr., conf. univ. dr., lect. univ. dr.)

Candidat,

Nume şi prenume,

(pt. femei-numele de căsătorie se trece în paranteză)

Școala, localitatea, județul

Seria 2018-2020
ACORDUL COORDONATORULUI

ACORD

Subsemnatul(a),_________________________________________________________,
prof./conf./lect.univ.dr.__________________, la _____________________________________,
specializarea__________________________, sunt/nu sunt de acord cu depunerea lucrării
metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, elaborată de
_____________________________________________________, profesor/învățător/educator la
Școala_______________________________, localitatea_______________________________,
județul________________________________, cu titlul_________________________________
_________________________________________________________________.

Profesor coordonator,
Numele și semnătura Data,
DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE

Declaraţie de autenticitate

Subsemnatul(a)……………………………………………………............…............având funcţia
didactică de .....................................................la unitatea şcolară..........................................................declar
pe propria răspundere că lucrarea cu titlul.......................................................................................................
având coordonator ştiinţific..................................................................................a fost elaborată personal pe
baza studierii bibliografiei de specialitate, a experienţei personale şi îmi aparţine în întregime. De
asemenea nu am folosit alte surse decât cele menţionate în bibliografie, nu au fost preluate texte, date sau
elemente de grafică din alte lucrări, fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în
care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului.

Data, Semnătura candidatului,


REFERAT

asupra lucrării metodico – ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I........................

...............................................................................................................................................................

(titlul lucrării)

elaborată de..........................................................................................................................................

profesor la ...........................................................................................................................................,

(unitatea de învăţământ)

coordonator ştiinţific.............................................................................................................................

numele şi prenumele, titlul ştiinţific (gradul didactic), unitatea de învăţământ de la care provine

1. Tema (importanţa şi actualitatea teoretică şi practic – aplicativă a temei tratate; rigurozitatea şi precizia
delimitării
problemei)......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

2. Structura lucrării (caracterul unitar al lucrării; succesiunea logică a capitolelor şi subcapitolelor; ponderea
aspectelor practic – metodologice; etc.).....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

3. Conţinutul lucrării (fundamentarea teoretică a problematicii abordate; caracterul sistematic, cu obiective


clare; rigurozitatea ştiinţifică a conţinutului; utilizarea corectă a conţinuturilor; valoarea didactică a aspectelor
metodologice şi de cercetare ştiinţifică abordate în lucrare; aplicabilitatea conţinuturilor la specificul
învăţământului preşcolar şi primar; formularea explicită a concluziilor în concordanţă cu obiectivele lucrării;
contribuţia personală a autorului; etc.).......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

4. Aprecieri asupra bibliografiei (actualitatea şi relevanţă informaţiilor; prelucrarea critică a informaţiilor


bibliografice; citarea corectă a surselor bibliografice; consemnarea bibliografiei conform normelor bibliografice;
etc.)..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

5. Aprecieri asupra elaborării lucrării ( interesul autorului pentru documentare; ritmicitate în redactare,
originalitatea tratării teoretice şi metodologice a temei; stilul şi prezentarea; corectitudinea exprimării şi a
tehnoredactării; prezentarea anexelor; aspectul estetic şi ţinuta grafică;
etc.)............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

6. Concluzii ( modul de respectare a cerinţelor de elaborare şi redactare a unei lucrări metodico – ştiinţifice;
contribuţia adusă de autor la inovarea practicilor educaţionale din învăţământul preuniversitar)............

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Data...................... Nota acordată...............................

Semnătura coordonatorului ştiinţific,

..................................................................