Sunteți pe pagina 1din 52

GEORGIANA GOGOESCU

Limba și literatura
română
Cuprins

Fonetica
1. Sunetul și litera. Vocale și consoane ..................................................................................5
2. Silaba. Despărțirea în silabe la capăt de rând ................................................................7
Ortografia
1. Cuvintele întruna/într-una; odată/o dată; numai/nu mai; niciun/nicio; nea/ne-a .....9
2. Cuvintele ia/i-a, iau/i-au, la/l-a și unele forme ale verbelor (a) fi și (a) lua ........ 11
3. Cuvintele nu-l, nu-i, n-am, n-oi, n-are, n-au, neam, ne-am, săi, să-i .................... 13
Vocabularul
1. Cuvântul. Cuvinte cu mai multe sensuri. Cuvinte asemănătoare ca formă,
dar diferite ca sens ............................................................................................................... 15
2. Cuvinte cu același sens. Cuvinte cu sens opus ........................................................... 17
Propoziția. Punctuația
1. Propoziția ................................................................................................................................. 19
2. Semnele de punctuație ...................................................................................................... 21
Actele de vorbire
1. Dialogul. Redactarea unui dialog .................................................................................... 23
2. Descrierea unei ființe/a unui obiect din mediul apropiat ...................................... 25
3. Relatarea unei întâmplări trăite/citite/vizionate ....................................................... 27
Textul
1. Textul literar. Textul narativ. Textul în versuri .............................................................. 29
2. Textul nonliterar. Textul informativ ................................................................................. 31
3. Reclama. Articolul ................................................................................................................. 33
4. Invitația. Felicitarea  ............................................................................................................. 35
5. Afișul. Fluturașul .................................................................................................................... 37
6. Cartea poștală. E-mailul ...................................................................................................... 39
Scrierea imaginativă
1. Compunerea după un plan dat ....................................................................................................41
2. Compunerea cu început dat ............................................................................................. 43
3. Compunerea cu sfârșit dat ................................................................................................ 45
Părțile de vorbire
1. Substantivul ............................................................................................................................ 47
2. Adjectivul ................................................................................................................................. 49
3. Pronumele personal ............................................................................................................ 51
4. Verbul ........................................................................................................................................ 53
1. SUNETUL ȘI LITERA.
VOCALE ȘI CONSOANE
FONETICA
Rețin esențialul
Rețin esențialul
Sunetul este cea mai mică parte a unui cuvânt.
CONȚINUTURI Sunetul se aude și se rostește.
Sunetele limbii române se împart în:
 Identificarea sunetelor/
- vocale: a, e, i, o , u, ă, â (î din a), î (î din i);
grupurilor de sunete;
- consoane: be (be/bî); c (ce/cî); d (de/dî); f (ef/fe/
 Realizarea corelației
fî); g (ge/ghe/gî); h (haș/ha/hî); j (je/jî); k (ca/capa);
sunet-literă.
m (em/me/mî); n (en/ne/nî); p (pe/pî); q (chiu); r (er/
re/rî); s (se/es/sî); ș (șe/șî); t (te/tî); ț (țe/țî); v (ve/vî);
w (dublu ve/dublu v); x (ics); y (i grec/igrec); z (ze/
zî/zet/zed).
 În general, un sunet este redat cu o singură
literă:
SUPER SFAT
SUPER SFAT sunet [a] [b] [c] [d] [e] [f ] [g] [h] [i] [j] [m] [v]
literă a b c d e f g h i j m v
 Scrie așa cum auzi!  Un sunet poate fi notat cu un grup de litere:
 Litera este redarea grafică
grup de
a sunetului. ce ci ge gi che chi ghe ghi
litere
exemplu cer cine ger agil chem chip ghem ghid

 O literă exprimă sunete diferite:


„gz”: exercițiu, exact
„x”
„cs”: pix, fix
 Un sunet este notat cu două litere diferite: Î și Â;
SUPER î și â.
MEMOREAZĂ!
 În limba română sunt Știu cum să fac
31 de litere. 7 litere (l)
alfabet cuvânt
[a] [l] [f] [a] [b] [e] [t] 7 sunete (s)

 exercițiu [e] [g] [z] [e] [r] [c] [i] [ț] [i] [u]: 9 l, 10 s;
 canapea (ca-na-pea): 4 vocale (v); 3 consoane (c);
cvcvcvv
 cvcv masă;
cvcv
 zarzăr; pom; ou ordonez cuvintele date, în ordine alfabetică:
ou; pom; zarzăr. 5
Mă antrenez

Precizează numărul de sunete și numărul de litere ale fiecărui cuvânt:


sunete sunete sunete
 astru  fix  exact
litere litere litere

Încercuiește vocalele și subliniază consoanele din strofa:


„Apoi, ca doi copii cuminți
Ce vor să facă totul bine,
S-au dus și ei, cum se cuvine,
Să ceară voie la părinți.”
(„Cărțile lui Apolodor” – fragment, de Gellu Naum)

Scrie în ordine alfabetică numele de familie a șapte colegi de clasă:


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Scrie câte două cuvinte după schemele date:


____________________________________________________________
CCVCCV ____________________________________________________________
____________________________________________________________
CCVVVCV ____________________________________________________________
____________________________________________________________
CVCVCVV ____________________________________________________________

Formulează o propoziție ale cărei cuvinte să respecte schema dată:


SUPER EXERCIȚIU

CVCV V CVCVC CCVCVCCV


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ai reuşit?
6
2. SILABA. DESPĂRȚIREA ÎN SILABE LA CAPĂT DE RÂND

Rețin esențialul

CONȚINUTURI Silaba este un sunet (o vocală) sau un grup de


sunete (în care se află obligatoriu o vocală), care se
 Despărțirea corectă a pronunță printr-o singură deschidere a gurii.
cuvintelor în silabe; Cuvintele pot avea:
 Identificarea corectă a
 o silabă (om);
numărului de silabe ale
 două silabe (peș-te);
cuvintelor;
 trei silabe (ma-și-nă);
 Despărțirea în silabe la
 mai multe silabe (le-oai-ce-lor).
capăt de rând.
Când un cuvânt nu încape la sfârșitul rândului, îl
despărțim în silabe, trecând doar silabele întregi pe
rândul următor.

Știu cum să fac


SUPER SFAT
 Am cuvântul, dar nu îmi încape pe același rând!
 Desparte în silabe cuvântul Ce fac?
și apoi vezi câte silabe poți Despart corect la capăt de rând!
trece pe rândul următor, când
nu ai loc să scrii tot cuvântul mașină
1. ______________________
la capăt de rând! ma-
_______________________
șină
_______________________
mași-
2. ______________________

_______________________

 redactare re-dac-ta-re: 4 silabe;


 pistol pis-tol: 2 silabe.
SUPER
MEMOREAZĂ!
 Silaba conține obligatoriu
o vocală!

7
Mă antrenez

1. Desparte în silabe cuvintele și precizează numărul acestora:


– cârlionțat  ____________________________________________________
– pui  __________________________________________________________
– descriptiv  ____________________________________________________
– ursoaică  ______________________________________________________

Scrie câte trei cuvinte care să fie alcătuite din:


– o silabă: __________________________________________________________
– două silabe: ___________________________________________________
– trei silabe: _______________________________________________________
– mai mult de trei silabe: _____________________________________________

Scrie toate variantele de despărțire în silabe, la capăt de rând, ale cuvântului


,,paralelipipedic”:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Taie cu o linie cuvintele care nu pot fi despărțite la capăt de rând:


SUPER EXERCIȚIU

pe capră inel iarba mai


clopot joi moșneag
marți nu neam ori

masă ne-am leu

s-a ghiozdan sportiv început

Ai reuşit?
8
1. CUVINTELE ÎNTRUNA/ÎNTR-UNA; ODATĂ/O
DATĂ; NUMAI/NU MAI; NICIUN/NICIO; NEA/NE-A
ORTOGRAFIA
Rețin esențialul
Rețin esențialul

 Scriu „întruna” când pot înlocui cu „continuu”/


CONȚINUTURI
„neîncetat”.
 Scriu „într-una” când are înțelesul de „într-o”.
 Scrierea corectă a cuvinte-
 Scriu „odată” când pot înlocui cu „demult”/
lor întruna, într-una, odată, o
dată, numai, nu mai, niciun, „cândva”/„odinioară”.
 Scriu „o dată” când arăt de câte ori se repetă o
nicio, nea, ne-a.
acțiune.
 Scriu „numai” când pot înlocui cu „doar”.

SUPER SFAT  Scriu „nu mai” când aceste cuvinte sunt urmate
de verb.
 Pentru a scrie corect, vezi cine  Scriu „niciun”/„nicio” când însoțesc substantive.

cu cine se însoțește sau înaintea  Scriu „nea” când pot înlocui cu „zăpadă/omăt”
SUPER SFAT sau „nenea”.
cui este sau ce sens poate avea
cuvântul-ortogramă în enunțuri  Scriu „ne-a” când aceste cuvinte sunt urmate de

diferite. un verb.

Știu cum să fac


SUPER
 Am enunțul:
MEMOREAZĂ!
Plouă întruna/într-una.
NICIUN Verific dacă pot înlocui cu „neîncetat”:
+ SUBSTANTIV Plouă neîncetat.
NICIO Se potrivește! Prin urmare, aleg forma „întruna”.
Plouă întruna.
 Am enunțurile: 1. Covorul de nea/ne-a e așternut.
Verific dacă pot înlocui cu „zăpadă”:
Covorul de zăpadă e așternut.
Se potrivește! Prin urmare, aleg forma „nea”.
Covorul de nea e așternut.
2. Ne-a/nea colindat și pe noi.
Verific dacă pot înlocui cu „zăpadă” sau cu „nenea”:
Zăpada/Nenea colindat și pe noi.
Nu se potrivește! Prin urmare, aleg forma „ne-a”.
Ne-a colindat și pe noi.
Sau pot verifica dacă cuvântul care urmează e verb: „colindat” aici e verb, deci
aleg varianta „ne-a”.
9
Mă antrenez

Încercuiește varianta corectă a cuvintelor „întruna/într-una”, „odată/o dată”,


„nea/ne-a”:
Ningea întruna/într-una de două zile.
Întruna/Într-una dintre camere locuia bunica.
Trăia odată/o dată un împărat.
Am fost odată/o dată în Arad.
Nea/Ne-a Ion e fratele mamei.
Nea/Ne-a dat mere.

Taie varianta greșită:


Numai/Nu mai merg la Londra.
Numai/Nu mai școala din sat a rămas ca odinioară.
Stratul de nea/ne-a care nea/ne-a acoperit era gros.
Te ajut eu odată/o dată, dar te descurci singur apoi!

Formulează enunțuri cu:


– întruna: _____________________________________________________________
– într-una: ____________________________________________________________
– nicio: _______________________________________________________________
– nicio zi: _____________________________________________________________
– niciun animal: _______________________________________________________
– odată: ______________________________________________________________

Scrie un scurt text (6 enunțuri) despre vacanța ta de vară, în care să folosești


SUPER EXERCIȚIU

cuvintele „întruna”, „într-una”, „o dată”, „numai”, „niciun”, „nicio”.


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ai reuşit?
10
2. CUVINTELE IA/I-A, IAU/I-AU, LA/L-A ȘI UNELE
FORME ALE VERBELOR (A) FI ȘI (A) LUA

Rețin esențialul

CONȚINUTURI  Scriu „ia” când pot înlocui cu unul dintre înțelesu-


rile verbelor „(a) lua”, „(a) prinde”, „(a) apuca”, „(a)
 Scrierea corectă a cuvinte- cumpăra”.
lor „ia”, „i-a”, „iau”, „i-au”, „la”, „l-a”  Scriu „i-a” când rostesc într-o silabă aceste cuvin-
și a unor forme ale verbelor te și după ele apare un verb.
„(a) fi” și „(a) lua”.  Scriu „iau” când pot înlocui cu unul dintre înțele-
surile verbelor „(a) lua”, „(a) prinde”, „(a) apuca”, „(a)
cumpăra”.
 Scriu „i-au” când rostesc într-o silabă și, după ele,
apare un verb.
 Scriu „la” când arată locul, direcția de deplasare.
SUPER SFAT  Scriu „l-a” când rostesc într-o silabă și, după ele,
apare un verb.
 NU FI…!, dar FII...! când ex-  Pronunț iești, ieste, ierau, ierai, iera, ieram, ierați,
primi un îndemn cu ajutorul dar scriu ești, este, erau, erai, era, eram, erați (forme
verbului „(a) fi”. ale verbului „(a) fi”).
 Scriu și pronunț iau, iei, ia (forme ale verbului „(a)
lua”).
Știu cum să fac

SUPER  Am enunțul:
MEMOREAZĂ! Ia/I-a treci la treabă!
Verific dacă pot înlocui cu „hai”:
Cuvântul „ia” și când: Hai, treci la treabă!  Se potrivește, prin urmare
 exprimă o strigare și are aleg varianta:
înțelesul de „hai”, „uite”; Ia treci la treabă!
 are sensul de „cămașă tra-
 Am enunțurile:
dițională”. Nu fii/Nu fi trist!
Fii/Fi bun!
Rețin pentru totdeauna: când verbul este la forma
negativă (are pe „nu” în față), scriu cu un singur „i”
verbul „a fi”; când verbul „(a) fi” este la afirmativ, scriu
cu doi de „i”.
Prin urmare, aleg: Nu fi trist!
Fii bun!
11
Mă antrenez

Taie varianta incorectă:


 Așa i-a/ia găsit mama.  I-au/Iau dat la o parte.

 I-au/Iau și mere, și pere.  Ai găsit ia/i-a bunicii tale?

 Ia/I-a ascultă!  I-au/Iau dat lacrimile de fericire.

 Ia/I-a/Ea seama la/l-a ce vorbești, ia/i-a/ea sugerat nea Ion.

 Tatăl la/l-a dus la/l-a salină.  Nu fii/Nu fi răutăcios cu noii colegi.

 Eu iau/i-au câte o linguriță de miere, zilnic.

 Colegii o iau/i-au la sănătoasa când văd un câine.

Completează casetele cu ea, ei, ia, iei:


 se antrenează zilnic.
 Tu mereu autobuzul.
 e verișoara lui Costel.
 Mama legume.
 scrie mai frumos!

Construiește, ca în model:
 Fii bun! Nu fi răutăcios!
 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

Completează cu formele verbale potrivite ale verbelor „a lua” și „a fi”:


SUPER EXERCIȚIU

 Mama _____________ aspiratorul.

 Dacă _____________ bocancii la munte, îți va prinde bine.

 _____________ o casă veche, dărăpănată la marginea satului, pe vremuri.

 _____________-o pe drumul acesta, băiete!

 _____________ un loc minunat!

 _____________ tu rucsacul sau îl _____________ eu?

 Când trăia bunica, _____________ mai multe flori în grădiniță.

Ai reuşit?
12
3. CUVINTELE NU-L, NU-I, N-AM, N-OI, N-ARE, N-AU,
NEAM, NE-AM, SĂI, SĂ-I

Rețin esențialul

CONȚINUTURI  Scriu „nu-l” și „nu-i” când le rostesc împreună.


 Scriu „n-am”, „n-ai”, „n-are”, „n-au” când rostesc
 Scrierea corectă a cuvinte- împreună aceste cuvinte diferite; folosesc cratima
lor „nu-l”, „nu-i”, „n-am”, „n-ai”, în scrierea lor, care ține locul vocalei „u” care s-a
„n-are”, „n-au”; pierdut: „nu  n–”.
 Scrierea corectă a cuvinte-  Scriu „neam” când îl pot înlocui cu înțelesul de
lor „neam”, „ne-am”; popor/nație/rudă/specie/soi.
 Scrierea corectă a cuvinte-
 Scriu „ne-am” când nu îl pot înlocui cu rudă/
lor „săi”, „să-i”. popor/specie/soi și folosesc cratima în scrierea lor,
iar după ele urmează un verb.
 Scriu „săi” când îl pot înlocui cu înțelesul de „lui”
SUPER SFAT sau „ei”.
 Scriu „să-i” când nu are aceste înțelesuri și folo-
 Folosește cratima obliga-
toriu în scrierea cuvintelor sesc cratima în scrierea lor, iar după ele urmează
„nu-l”, „nu-i”, „n-am”, „n-oi”, un verb.
„n-are”, „n-au”, „să-i”.

SUPER Știu cum să fac


MEMOREAZĂ!
 Am enunțurile:
 Scrii
1. Rezultatul a fost nul/nu-l.
NE-AM După cuvintele „nul/nu-l” nu urmează niciun
+ VERB
SĂ-I verb. Atunci, aleg:
 Scrii „nai” când are sensul Rezultatul a fost nul.
de instrument muzical. 2. Nul/Nu-l văd.
După cuvintele „Nul/Nu-l” urmează verbul „văd”.
Atunci, aleg:
Nu-l văd.
3. Părinții săi/să-i sunt plecați.
Verific dacă pot înlocui cu „lui”, „ei”. „Părinții ei
sunt plecați.” Se potrivește, deci voi alege:
Părinții săi sunt plecați.
13
Mă antrenez

Transformă enunțurile, ca în model:


 A început să îi scrie. A început să-i scrie.
 Nu îl văd. Nu-l văd.
 Nu are somn. N-are somn.
 Mama dorea să îi aleagă un fular. ________________________________________
 Ținea să îi ajute. _______________________________________________________
 Nu îl ajut. _____________________________________________________________
 Nu are ore azi! ________________________________________________________

Taie formele incorecte:


 Ne-am/Neam plimbat prin parc.  Ion e neam/ne-am cu noi.
 Frații să-i/săi au plecat.  Mă gândesc săi/să-i dau o mână de ajutor.
 Bunica are un neam/ne-am de cais în livadă.
 Rezultatul nul/nu-l i-a dezamăgit pe suporteri.
 Nul/Nu-l vedeam în tribune.  Nui/Nu-i acasă!
 Nare/N-are nicio rudă.  N-ai/Nai un n-ai/nai?

3. Alcătuiește enunțuri cu:


 să-i: __________________________________________________________________
 săi: __________________________________________________________________
 ne-am:_________________________________________________________________
 neam: ________________________________________________________________
 nai: __________________________________________________________________
 n-ai: _________________________________________________________________

Scrie, în paranteze, sensurile cuvântului „neam” din fiecare enunț:


SUPER EXERCIȚIU

 Suntem neam de daci. ( _____________________ )


 Obiceiurile ni s-au transmis din neam în neam. ( _____________________ )
 Am un neam deosebit de liliac alb. ( _____________________ )
 Sunt neam cu ea. ( _____________________ )

Ai reuşit?
14
1. CUVÂNTUL. CUVINTE CU MAI MULTE SENSURI. CUVINTE
ASEMĂNĂTOARE CA FORMĂ, DAR DIFERITE CA SENS
VOCABULARUL
Rețin esențialul

Cuvântul este o componentă de bază a comuni-


CONȚINUTURI
cării între oameni. Orice cuvânt are:
 o formă/sunete/litere din care este alcătuit;
 Scrierea corectă a cuvinte-
 unul/mai multe înțelesuri.
lor în diferite situații de comu-
nicare; Cuvintele denumesc:
 Redarea corectă a sensuri-  obiecte (scaun, drapel, penar, veioză etc.);
lor unor cuvinte.  însușiri (frumos, înalt, lat, îngust etc.);
 acțiuni (merge, va pleca, fusese, era etc.);
 numere (doisprezece, douăzeci, o sută etc.);
 ființe (leu, băiat, furnică, mamă etc.).
Cuvintele pot avea mai multe sensuri, în funcție
SUPER SFAT de contextul în care le folosim.
Alte cuvinte pot fi asemănătoare ca formă, dar
 Ai grijă la sensul cuvintelor; diferite ca sens.
o singură literă poate schim-
ba sensul unui cuvânt!
Știu cum să fac

 A înflorit liliacul. (arbore)


Liliacul trăiește în peșteri. (mamifer)
Cuvântul „liliac” are aceeași formă, dar înțeles
diferit. (arbore, mamifer)
SUPER
 Trag geanta după mine. (car)
MEMOREAZĂ!
Vânătorii trag în stol. (ochesc)
 Se scriu cu literă inițială mare, Peștii trag la nadă. (se adună)
indiferent de locul pe care îl ocu- Trag un tiv la rochie. (cos)
pă în propoziție, cuvintele care Trag speranță că voi reuși. (sper)
denumesc nume de persoane,
Eu trag mâța de coadă duminica. (lenevesc)
țări, orașe, munți, ape, sărbători,
instituții, ziare, reviste etc. Cuvântul „trag” are mai multe sensuri (car, ochesc,
se adună, cos, sper, lenevesc).

15
Mă antrenez

Scrie trei enunțuri în care cuvântul „București” să fie:


 la începutul propoziției: _________________________________________________
 în interiorul propoziției: _________________________________________________
 la finalul propoziției: ____________________________________________________

Scrie câte patru cuvinte care să denumească:


 ziare/reviste: ___________________________________________________________
 acțiuni: ________________________________________________________________
 numere: _______________________________________________________________

Scrie sensurile cuvântului subliniat, în paranteză:


 Cornul rinocerului e ascuțit. ( ___________________________________________ )
 Paul cântă la corn. ( ___________________________________________ )
 Îmi place cornul însiropat. ( ___________________________________________ )
 A înflorit pe luncă cornul. ( ___________________________________________ )

Scrie propoziții cu sensurile diferite ale cuvântului „liră”.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Scrie în paranteză sensurile cuvântului „(a) scoate”, pentru fiecare propoziție:


 Marinarii scot apa de pe vas. ( __________________________________________ )
 Maimuțele scot sunete infernale. ( ______________________________________ )
 Minerii scot cărbunele. ( _________________________________________________)
 Dentiștii scot dinții cu instrumentul. ( ____________________________________ )
 Atleții scot timpi record. ( _______________________________________________ )
 Ghioceii scot căpșoarele. ( ______________________________________________ )

Scrie șase enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului „a lua”.


SUPER EXERCIȚIU

1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________

Ai reuşit?
16
2. CUVINTE CU ACELAȘI SENS. CUVINTE CU SENS OPUS

Rețin esențialul

CONȚINUTURI Cuvintele cu același sens sunt cuvintele care au


formă diferită, dar înţeles asemănător. (drum, cale,
 Utilizarea corectă a cuvin- potecă).
telor; Cuvintele cu sens opus sunt cuvintele care se
 Scrierea corectă a cuvinte- scriu diferit, dar au și înțeles opus (înalt≠scund;
lor. slab≠gras).
În exprimarea scrisă sau orală, evităm repetițiile
supărătoare ale aceluiași cuvânt, apelând la cuvin-
tele cu același sens sau la cuvintele cu sens opus.
SUPER SFAT

 Evită repetarea aceluiași


cuvânt în exprimarea orală
sau scrisă, apelând la cuvinte-
le cu același sens sau cu sens
opus.
Știu cum să fac
 Citește textul și scrie cuvinte cu același sens pen-
tru cuvintele subliniate:
„Se întâmplă ca într-o zi, în timp ce regina se
SUPER
scălda, o broască să îi spună:
MEMOREAZĂ!
— Dorința ta se va împlini și, într-un an, vei aduce
 Cuvintele cu același sens pe lume o fetiță!”
sau cu sens opus îmbogățesc („Frumoasa din pădurea adormită” –
vocabularul. fragment, după Frații Grimm)

timp – vreme
se scălda – se spăla
broască – batracian
dorința – vrerea
vei aduce pe lume – vei naște

17
Mă antrenez

Unește cuvintele cu sens asemănător:


 drapel  umilă  măreț  gri
 modestă  valoros  izbândă  victorie
 prețios  steag  sur  grandios

Scrie cuvinte cu sens opus pentru:


 întunecos – _________________  dezordonat – _________________
 urât – _______________________  lumină – _____________________
 a sta – ______________________  blândețe – ___________________

Scrie și cuvintele cu sens opus, dar și pe cele cu sens asemănător pentru:


_______________________ ≠ vorbește = _______________________
_______________________ ≠ pace = _______________________
_______________________ ≠ interesat = _______________________
_______________________ ≠ cald = _______________________

Scrie cuvintele cu sens opus, adăugând în fața cuvintelor date grupurile:


ne in
 învățat  _________________  coerent  __________________
 dorit ____________________  decis  ____________________
 copt  ___________________  corect  ___________________
 vinovat __________________  color  ____________________

Găsește cuvinte cu înțeles asemănător expresiilor date.


SUPER EXERCIȚIU

cu bâta din gură vorbește

apă la
șoareci DĂ colțul

de știre la o parte

Ai reuşit?
18
2. SEMNELE DE PUNCTUAȚIE

Rețin esențialul

Semnele de punctuație sunt semne/simboluri


CONȚINUTURI
convenționale, utilizate pentru a marca: o pauză, o
 Recunoașterea semnelor de intonație potrivită, utilizarea unui citat etc.
punctuație; Punctul (.) se pune la sfârșitul unei propoziții care
 Utilizarea lor în contexte di-
arată o constatare sau comunică o informație.
ferite și potrivite; Semnul întrebării (?) îl punem la sfârșitul propo-
 Utilizarea corectă a semne-
zițiilor care marchează o întrebare.
lor de punctuație. Semnul exclamării (!) îl punem la sfârșitul unei
propoziții care marchează o mirare, sfat, îndemn,
urare etc.
Virgula (,) o folosim după un nume strigat, după o
formulă de adresare, între elementele unei enumerări.
Două puncte (:) folosim înaintea unei enumerări
sau a unui dialog.
SUPER SFAT Linia de dialog (—) arată începutul vorbirii unei
persoane.
 NU se pune punct după Ghilimelele/Semnele citării („”) reproduc întocmai
titlu sau formule de adresare! un enunț spus/scris de cineva sau încadrează titlul
unor texte.
Punctele de suspensie (…) marchează o pauză
sau omiterea unor părți dintr-un text redat.

Știu cum să fac

SUPER AȘA DA: Am cumpărat : mere , pere și caise .


MEMOREAZĂ! AȘA NU: Cine aleargă după doi iepuri , nu prinde
 Nu se pune virgulă între nici măcar unul.
cuvântul care arată CINE face AȘA DA: Citesc „Ion” de Rebreanu.
acțiunea și cuvântul care AȘA NU: Călin ,
arată CE FACE (acțiunea). de Mihai Eminescu.
Ion, bea ceaiul. AȘA DA: Ioane , ajută-mă!
GREȘIT!
Ion bea ceaiul. AȘA NU: Dragă mamă , Am ajuns cu bine!
Ionela

21
Mă antrenez

Explică folosirea:
 semnului exclamării: Scrie mai frumos!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 ghilimelelor: „Dacă ar fi să iasă toți învățați, n-ar mai ave cine să ne lege
șireturile.” („Amintiri din copilărie” – fragment, de Ion Creangă)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Formulează câte un enunț care să exprime:


 o urare: ______________________________________________________________

 o poruncă: ___________________________________________________________

 o întrebare: __________________________________________________________

 o informație: _________________________________________________________

Scrie câte un enunț în care să folosești:


 virgula, după o strigare:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 două puncte, înaintea unui dialog:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 semnul exclamării, pentru a reda o rugăminte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Pune semnele de punctuație necesare. Ai în vedere că este un fragment dintr-un


SUPER EXERCIȚIU

text al unui autor:


Femeia își înmuie atunci glasul și întrebă blând
Ai luat premiu
Am luat
Întâi
Fetița îi spusese că da a luat premiul întâi la fete
Bine Treceți la masă că se răcește mămăliga
(„Moromeții” – fragment, de Marin Preda)

Ai reuşit?
22
3. RELATAREA UNEI ÎNTÂMPLĂRI TRĂITE/CITITE/
VIZIONATE

Rețin esențialul

Relatarea unei întâmplări trăite/citite/vizionate


CONȚINUTURI
redă, pe scurt, faptele în ordinea în care s-au
 Relatarea unei întâmplări tră- petrecut sau etapele acțiunilor, relatate într-o
ite/citite/vizionate; ordine cronologică.
 Redactarea unei întâmplări tră- Știu cum să fac
ite/citite/vizionate.
 Vizionezi un documentar despre ursul grizzly.
SUPER SFAT Apoi, redactezi informațiile aflate.

 Redă faptele în ordinea în URSUL GRIZZLY


care s-au petrecut.
Ursul grizzly este o specie pe cale de dispariție,
SUPER astfel îl întâlnim doar în Parcul Național Yellowstone.
MEMOREAZĂ! E ușor de recunoscut după trăsătura sa distinctivă:
„cocoașa”. Este extrem de agresiv și puternic, având
 Citești despre, vizionezi sau
ghearele extrem de ascuțite.
participi la o întâmplare, după
Se hrănește cu cadavrele altor animale, fructe,
care o relatezi.
rădăcini și furnici.
 Citești textul:

„La Capul Nord, la Capul Nord, Ședea cu parașuta spartă,


Adăpostit într-un fiord Fără busolă, fără hartă.
Ședea pe țărm Apolodor În larg vuia, clocotitor,
Posomorât și gânditor. Întreg potopul apelor
Și se jelea Apolodor…”
Ședea pe țărm, tăcut și trist, („Cărțile cu Apolodor” – fragment,
Acest tenor, acest corist, Gellu Naum)
Scrie sub formă de titluri întâmplările:
 Tristul Apolodor;
 Parașuta spartă;
 Potopul apelor.

 Ai trăit experiența de a fi bucătar! Redactează o rețetă culinară simplă.


CARTOFI PAI:
Mai întâi, curățăm cartofii și îi tăiem rondele.
Apoi, se lasă uleiul la încins și punem cartofii.
În cele din urmă, după circa 7-10 minute, îi scoatem și punem, deasupra lor,
cașcaval ras.
Poftă bună! 27
Mă antrenez

Relatează, în câteva rânduri, o întâmplare trăită de tine.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Redactează, în câteva rânduri, un documentar vizionat de tine despre bufniță.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Imaginează-ți o călătorie pe spatele unui dragon și redactează impresiile tale


SUPER EXERCIȚIU

într-un scurt text.


_______________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ai reuşit?
28
1. TEXTUL LITERAR. TEXTUL
TEXTUL NARATIV. TEXTUL ÎN VERSURI

Rețin esențialul

CONȚINUTURI Textul este o înșiruire de enunțuri legate între ele


prin înțeles. Orice text are o temă și un titlu potrivit
 Cunoașterea elementelor conținutului său.
caracteristice ale textului na- Textul literar prezintă fapte, întâmplări imaginare,
rativ și ale textului în versuri; scrise într-un limbaj artistic ce transmite emoții,
 Identificarea tipului de sentimente. Textele literare sunt scrise în proză sau
text literar: text narativ și text în versuri.
în versuri. Textul narativ prezintă un șir de fapte în ordinea
în care s-au petrecut, la care participă niște perso-
naje. Textul narativ este scris în proză, în general,
dar există și texte narative scrise în versuri.
Textul în versuri (poezia) este scris cu rânduri scur-
te, numite versuri.

SUPER SFAT Știu cum să fac


 Citește cu atenție textele
literare; pentru a putea repo- TEXT
vesti, scoate ideile principale, O rază aurie dorea demult s-o alunge pe Baba
extrage informații. Iarna. Raza l-a chemat pe vestitorul primăverii, ca
să-i fie aliat împotriva Babei Iarna.

TEXT ÎN VERSURI
„Un zarzăr mic, în mijlocul grădinii,
Și-a răsfirat crenguțele ca spinii.”
(„Rapsodii de primăvară” – fragment, G. Topîrceanu)

TEXT NARATIV
SUPER
„Rândunica se ridică spre înaltul cerului și zbură
MEMOREAZĂ!
peste păduri și ape, peste vârfurile înalte ale
 Versul este un rând scurt. munților. Acolo era tare frig și fetița se cuibări sub
Mai multe versuri compun o penele moi ale păsării…”
strofă. („Degețica” – fragment, după H. Ch. Andersen)

29
Mă antrenez

Scrie în chenare ce fel de texte sunt următoarele scrieri:


 „Când m-am deșteptat, bunica isprăvise caierul.
Dar basmul?
Cu capul în poala bunicii, niciodată n-am putut asculta un basm întreg.”
(„Bunica” – fragment, după B. Șt. Delavrancea)

 Într-o zi un om s-a întâlnit cu un șarpe. Animalul l-a rugat să îl ducă într-o


văgăună. Ajuns acolo, șarpele a vrut să îl mănânce pe om. Omul a scăpat din
acel pericol.

 „Peste creștet de dumbravă


Norii suri își poartă plumbul” („Toamna” – fragment, după O. Goga)

Notează asemănările și deosebirile dintre cele două texte:


„De vifornița păgână „O prepeliță își cloci cele trei ouă într-un lan
Se-ndoiesc nucii, bătrânii” de ovăz. După ce scoase puii, îi îngriji cum se
(„Toamna” – fragment, de O. Goga) pricepea ea mai bine.”
(„Prepelița și puii ei” – fragment, după Lev N.
Tolstoi)

ASEMĂNĂRI

DEOSEBIRI

Scrie un cuvânt care să înceapă cu fiecare literă a cuvântului „pui” și vei realiza
SUPER EXERCIȚIU

un text în versuri:
PUIUL
P ___________________________
U ___________________________
I ___________________________

Ai reuşit?
30
3. RECLAMA. ARTICOLUL

Rețin esențialul

Reclama este un mesaj oral sau scris, prin care se


CONȚINUTURI
urmărește atragerea interesului publicului pentru
 Identificarea unei reclame un produs, eveniment, o publicație etc.
și a unui articol; Reclama unui produs poate fi reprezentată prin:
 desene, imagini sugestive pentru numele pro-
 Selectarea informațiilor esen-
țiale din aceste tipuri de texte; dusului;
 sloganuri (un cuvânt sau un enunț scurt care să
 Realizarea unor reclame și
a unui articol de ziar. fie convingător).
Reclama are ca scop impresionarea publicului,
prin lăudarea produsului.
Articolul de ziar/revistă cuprinde informații despre
o anumită temă.
SUPER SFAT Articolul de dicționar cuprinde o explicație
referitoare la un cuvânt, expresie.
 Ține cont de caracteristici- Reclama, articolul de ziar și articolul de dicționar
le fiecărui tip de text nonlite- sunt texte nonliterare, fiindcă redau informații
rar, când redactezi unul. reale, clare.
Știu cum să fac SLOGAN
transmite
MESAJ
SUPER publicului
IMAGINE
MEMOREAZĂ!
Reclama folosește un MODEL DE COMUNICARE:
 Reclama este sufletul
A – atenție;
comerțului!
I – interes;
 Nu știi sensul unui cuvânt,
D – dorință;
folosește DEX-ul!
A – acțiune/vânzare.
CARTE (1) scrisoare; (2) act de transport; (3) ordin scris, emis de o autoritate (domnească);
(4) act scris, document; (5) dovadă. (Dicționarul Explicativ al Limbii Române)
Nu știu un cuvânt, îl caut în DEX!
„Untul de arahide este o sursă naturală de proteine. Astfel, 100 de grame de unt
de arahide conțin în jur de 24 de grame de proteine, ceea ce este suficient pentru
masa musculară.” (sursa: www.adevărul.ro, autor Alexandra Tudor)
Articolul din ziar de mai sus prezintă cititorului informații despre un produs: untul
de arahide.
33
Mă antrenez

Citește textele și răspunde cerințelor:


ZMEU, (I) zmei, s.m., (II) zmeie, s.n. I S. m. „Zmeul zmeilor. Exemplar foarte rar, mai masiv
1. Personaj fantastic din basme, imagi- și mai feroce decât zmeii comuni. Odinioară
nat ca un uriaș cu puteri supranaturale, răspândit din Carpați în Tibet, supraviețuiește
întruchipând răutatea și fiind întotdeau- azi doar în câteva grădini zoologice particulare
na învins de forțele binelui. americane. Are un craniu masiv, din cristal de-
2. Balaur. II S.n. Jucărie făcută dintr-un osebit de limpede și de dur, pentru care a fost
dreptunghi de hârtie, pânză etc. fixat pe vânat din cele mai vechi timpuri. Mărgica de
un schelet ușor de lemn, care se ridică după măseaua de minte este și ea foarte râvnită
în aer la bătaia vântului și care este datorită puterii sale de a concentra gândirea.
mânuită de pe pământ cu ajutorul unei Purtată-ntre sprâncene, se crede că asigură
sfori lungi. succesul la orice examen. Zmeul zmeilor se
(Dicționarul Explicativ al Limbii Române) naște numai dintr-un alt zmeu al zmeilor și
dintr-o cosânzeană, subspecie a prințeselor.
De aceea, în loc de solzi are pe spinare o coamă
blondă, pe care și-o unge bine cu seu.”
(„Enciclopedia zmeilor” - fragment, Mircea Căr-
tărescu)
 Ce fel de text este?  Ce fel de text este?

 Ce transmite?  Ce transmite?

Redactează articole de dicționar, încât să explici, cu propriile cuvinte, următorii


termeni:
 școală: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
 ied: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Realizează o reclamă la un produs-jucărie: ,,Zmeul Clovn”. Ține cont de scrierea


SUPER EXERCIȚIU

sloganului și realizarea imaginii (desenului).

Ai reuşit?
34
4. INVITAȚIA. FELICITAREA

Rețin esențialul
Invitația este un mesaj scris scurt, prin care o persoa-
CONȚINUTURI nă/grup de persoane este chemată/chemat să partici-
pe la un eveniment important, la o manifestare.
 Identificarea unei invitații/ Invitația se oferă în plic. Dacă se oferă personal,
felicitări;
 Redactarea unei invitații/
pe plicul invitației se completează doar numele
felicitări. persoanei/persoanelor invitate. Dacă se trimite prin
poștă, plicul se timbrează și se trec datele expedito-
SUPER SFAT rului și destinatarului.
Felicitarea este o scrisoare de dimensiuni reduse,
scrisă pe o ilustrată special tipărită sau pe o ilustrată
 În invitație, precizează:
– data; confecționată manual. Prin felicitare, adresăm unei
– ora; persoane (membru al familiei, coleg, prieten etc.): urări
– locul; de sănătate/fericire, cu ocazia unei aniversări, sărbători
– evenimentul. sau a unor evenimente importante din viață și felicitări/
cuvinte de laudă pentru o realizare importantă.
SUPER O felicitare trebuie să cuprindă: textul, formula
MEMOREAZĂ! folosită („La mulți ani!”, „Felicitări!”), semnătura și data.
 DESTINATAR: persoana Știu cum să fac
care primește plicul. FELICITAREA
 EXPEDITOR: persoana care
08.03.2018
trimite plicul. Dragă mamă,
Cu ocazia zilei de 8 Martie, îți doresc sănătate și o
EXPEDITOR primăvară frumoasă!
DESTINATAR La mulți ani!
Cu drag,
INVITAȚIE Arthurela.

Dragă Adela,  FORMULĂ DE ADRESARE


Marți, 01 Decembrie, la ora 13:00, va avea loc PARADA  DATA, ORA
MILITARĂ DEDICATĂ ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI.  EVENIMENT
Se va desfășura în Parcul 1 Decembrie. Mai mulți colegi au  LOCUL
confirmat participarea.
Te rog să confirmi participarea la numărul de telefon ............ .
Te așteptăm cu drag,  FORMULĂ DE ÎNCHEIERE
Georgi.  SEMNĂTURA

URĂRI DE  DATA
EVENIMENT  FORMULA DE ADRESARE
SĂNĂTATE
INVITAȚIA FELICITAREA  TEXTUL
MANIFESTARE  FORMULA DE ÎNCHEIERE
FELICITĂRI  SEMNĂTURA
35
Mă antrenez

Completează tabelul:
Cui i se poate adresa Conținutul felicitării Prilejul în care se pot
felicitarea transmite urările
 Mă bucur pentru marea reușită.
Felicitări pentru locul obținut. Succes
în continuare.
Cu drag,
Adela.

Scrie trei evenimente pentru care se poate formula o invitație:


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Scrie o formulă de adresare și o formulă de încheiere pentru o invitație adresată


doamnei director a școlii.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Scrie semnele de punctuație care lipsesc din felicitarea următoare:


Fie ca spiritul Sfintelor Sărbători de Paște să pătrundă în
casa și în sufletul tău și al familiei tale
La Mulți Ani
Cu drag
Paște Fericit Alice

Redactează o felicitare adresată doamnei învățătoare, cu ocazia Paștelui.


SUPER EXERCIȚIU

Felicitare

Ai reuşit?
36
MĂDĂLINA ENACHE

Matematică
CUPRINS

Numerele naturale de la 0 la 10 000


1. Citirea și scrierea numerelor naturale ..............................................................................57
2. Citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 10 000 .............................................59
3. Ordonarea numerelor naturale ..........................................................................................61
4. Compararea numerelor naturale ......................................................................................63
5. Rotunjirea numerelor naturale ..........................................................................................65
6. Scrierea și citirea numerelor cu cifre romane ...............................................................67
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000
1. Adunarea numerelor naturale în concentrul 0–10 000 .............................................69
2. Scăderea numerelor naturale în concentrul 0–10 000 ..............................................71
3. Probleme care se rezolvă prin adunare și scădere ......................................................73
Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0–10 000
1. Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0–100 ..................................................75
2. Înmulțirea unui număr de două sau trei cifre cu un număr de două cifre .........77
Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0–10 000
1. Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0–100 .................................................79
2. Împărțirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră ....................................81
3. Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde ...........................83
4. Probleme cu suma și diferența numerelor, care se rezolvă prin metoda figurativă .....85
5. Probleme cu suma și câtul numerelor, care se rezolvă prin metoda figurativă ............87
6. Probleme cu diferența și câtul numerelor, care se rezolvă prin metoda figurativă .........89
Fracțiile
1. Scrierea și citirea fracțiilor ....................................................................................................91
2. Compararea și ordonarea fracțiilor care au același numitor ...................................93
3. Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor .....................................................95
Elemente intuitive de geometrie
1. Elemente intuitive de geometrie ......................................................................................97
2. Perimetrul unui poligon. ......................................................................................................99
Triunghiul și pătratul
3. Perimetrul unui poligon. Dreptunghiul ....................................................................... 101
Unitățile și instrumentele de măsură
1. Unități de măsură pentru lungime, volumul lichidelor, masă ............................. 103
2. Unități de măsură pentru timp și monetare .............................................................. 105
1. CITIREA ȘI SCRIEREA
NUMERELOR NATURALE
NUMERELE
NATURALE
DE LA 0 LA 10 000 Rețin esențialul

Pentru a citi un număr natural, grupezi cifrele


CONȚINUTURI
de la STÂNGA la DREAPTA, câte trei. Fiecare grupă
 Însușirea și aplicarea corectă formată se numește CLASĂ.
a citirii și scrierii unui număr O clasă este formată din:
natural de la 0 la10 000.

UNITĂȚI
UNITĂȚI
DE MII

SUTE

ZECI
CLASA MIILOR CLASA UNITĂȚILOR

SUPER SFAT Știu cum să fac

Când citești un număr, citești întâi cifra, apoi


SUPER SFAT spui poziția pe care o ocupă în cadrul clasei, iar la
sfârșitul acesteia spui numele ei și continui până
 Lasă un mic spațiu între cla- citești toate cifrele din care e format numărul.
se pentru a le marca mai bine. Exemplu: 3 245 – citim:
trei mii două sute patruzeci și cinci.
Dacă nu se aude o cifră din clasa indicată, atunci
vei completa cu 0.
M S Z U – citim:
2 00 9 două mii nouă
Nu s-a auzit cifră la sute și la zeci, deci comple-
tezi cu cifra 0.

SUPER
MEMOREAZĂ!
 Nu pronunța numele clasei
unităților atunci când citești
numerele.

57
Mă antrenez

Citește și scrie numerele reprezentate pe fiecare numărătoare:

 
   
       
           
U S Z U U S Z U U S Z U U S Z U

Scrie cu cifre numerele:


 două mii optsprezece – _____ ;  trei mii patru sute patru – _____ ;
 o mie nouă sute – _____ ;  trei mii trei sute paisprezece – _____ ;
 patru mii patruzeci – _____ ;  două mii trei sute patruzeci și cinci – _____ .

Scrie cu litere numerele:


 3 014 – _______________________ ;  2 800 – _______________________ ;
 9 006 – _______________________ ;  2 800 – _______________________ ;

 3 415 – _______________________ ;  5 439 – _______________________ .

Descoperă numărul natural care are cifra 5 la mii, cifra 2 la sute și cifra 6 la
unități. Nu uita să-ți notezi întâi numărătoarea!
_ _ _ _
MS Z U

Descoperă numerele naturale care au cifra 1 la unități, cifra 3 la sute, iar suma
SUPER EXERCIȚIU

tuturor cifrelor numărului este 7. Câte numere ai găsit? Nu uita să-ți notezi
numărătoarea și apoi să calculezi suma cifrelor numărului tău!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ai reuşit?
58
2. CITIREA ȘI SCRIEREA NUMERELOR NATURALE
DE LA 0 LA 10 000

Rețin esențialul

CONȚINUTURI Locul pe care o cifră îl ocupă într-un număr re-


prezintă numărul ordinului.
 Identificarea într-un
În clasa UNITĂȚILOR sunt:
număr a cifrei unităților/
zecilor/sutelor/miilor;  UNITĂȚILE – se scriu la ORDINUL 1 (O1);
 Precizarea ordinului unui  ZECILE – unități de ORDINUL 2 (O2);
număr.  SUTELE – unități de ORDINUL 3 (O3).

În clasa MIILOR sunt:


SUPER SFAT
 UNITĂȚILE de MII – unități de ORDINUL 4 (O4)
 Nu uita că numerotarea
ORDINELOR matematice se CLASA MIILOR CLASA UNITĂȚILOR
realizează de la dreapta la SUTE ZECI UNITĂȚI SUTE ZECI UNITĂȚI
stânga!
O6 O5 O4 O3 O2 O1
SUPER
MEMOREAZĂ!
 10 unități de un anumit Știu cum să fac
ordin formează o unitate de
ordin imediat următor: Dacă un ordin lipsește, atunci în locul acestuia se
10 unități = 1 zece; pune cifra 0.
10 zeci = 1 sută; Scrie numărul care are:
10 sute = 1 mie; – o unitate de ordinul 3, două unități de ordinul 4
10 mii = 10 mii. și o unitate de ordinul 1.

CLASA MIILOR CLASA UNITĂȚILOR


S Z U S Z U
O6 O5 O4 O3 O2 O1
2 1 0 1 Numărul obținut este 2 101
(două mii o sută unu).

Deoarece nu ai nicio cifră specificată la ordinul 2, vei completa cu cifra 0.

59
Mă antrenez

Completează tabelul cu numerele: 9 487, 3 066, 8 008, 2 469, 10 000, 3 100, 4 001,
5 060, 7 017, 3 426
CLASA MIILOR CLASA UNITĂȚILOR
S Z U S Z U
O6 O5 O4 O3 O2 O1

Precizează ORDINUL și CLASA cifrei 9 din fiecare dintre numerele:


Ex. 3 900 – ordinul 3, cifra sutelor din clasa unităților.
9 001 – __________________________________________________________
1 191 – __________________________________________________________
3 019 – __________________________________________________________
8 972 – __________________________________________________________
9 009 – _________________________________________________________

Descoperă numărul care are 9 unități de ordinul 2, 4 unități de ordinul 4 și 3


unități de ordinul 3. Nu uita să-ți notezi întâi numărătoarea!
___________________________________________________________________________

Care este cel mai mare număr care are 2 unități de ordinul 4 și 8 unități de
ordinul 1?
___________________________________________________________________________

Care este numărul care are 10 unități de ordinul 1, 8 unități de ordinul 4 și 2


SUPER EXERCIȚIU

unități de ordinul 2?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ai reuşit?
60
3. ORDONAREA NUMERELOR NATURALE

Rețin esențialul
Rețin esențialul

CONȚINUTURI Numerele naturale scrise în ordine crescătoare


 Însușirea și aplicarea ordo- formează șirul numerelor naturale. Acesta e format
nării crescătoare și descrescă- dintr-un număr infinit de numere naturale și începe
toare a numerelor naturale. cu zero.
 Descoperirea regulilor de
formare a șirurilor și continu- (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.....100, 101.....1 000, 1 001.....)
area acestora.
Știu cum să fac
Oricare două numere naturale din șirul de numere
naturale se numesc numere consecutive.

SUPER SFAT Exemplu:

2, 3, 4, 5, 6, 7.
 Ultima cifră a unui număr
îți indică dacă acesta este
Numerele 4 și 5 din șirul de mai sus se numesc
număr par sau impar.
numere consecutive (unul după altul).

Numerele pare sunt numerele naturale care au la


cifra unităților una dintre cifrele 0, 2, 4, 6 sau 8.

Exemplu:
SUPER
MEMOREAZĂ! 2 346 – număr par, deoarece cifra unităților este 6.

 Nu uita! Numerele impare sunt numerele naturale care au


CRESCĂTOR = ordonare de la la cifra unităților una dintre cifrele 1, 3, 5, 7 sau 9.
mic la mare;
Exemplu:
DESCRESCĂTOR = ordonare
de la mare la mic. 3 459 – număr impar, deoarece cifra unităților este 9.

61
Mă antrenez

Continuă șirul cu încă 3 termeni:


1 200, 1 250, 1 300,__________ , __________ , __________
2 370, 2 380, 2 390,__________ , __________ , __________
4 225, 4 227, 4 229,__________ , __________ , __________
1 235, 1 335, 1 435,__________ , __________ , __________

Se dau numerele: 2 345, 1 949, 3 628, 5 490, 6 767, 7 886.


a) Scrie în ordine crescătoare numerele pare:
____________________________________________________________________________________
b) Scrie în ordine descrescătoare numerele impare:
____________________________________________________________________________________

Scrie:
a) numerele cuprinse între 2 088 și 2 105, numărând din 2 în 2;
____________________________________________________________________________________
b) numerele de la 1 206 până la 1 240, numărând din 5 în 5;
____________________________________________________________________________________ ____________
____________
c)

4
STÂNGA
șase num
____________
– cifra
b)
____________
numerele
zeci
cifre care ar
____________
numărătoa
2 980, 2 870
– mai
a) numerele
ciframare
spre
Descoperă
Scrie:
Scrie
Un elev
miil
șirul
deauna se com

a sc

Numerele na
D
d

c) șase numere pare consecutive, numărând de la numărul 2 995:


____________________________________________________________________________________

Scrie șirul de numere naturale de 4 cifre care au cifra 7 la mii, cifra sutelor e cu
4 mai mare decât cifra zecilor, iar cifra unităților este 9. Nu uita să-ți notezi întâi
numărătoarea!
____________________________________________________________________________________

Un elev a scris la tablă un șir de numere naturale. Care sunt numerele scrise greșit?
2 980, 2 870, 2 760, 2 750, 2 650, 2 630, 2 540, 2 430, 2 410, 2 320

Descoperă numerele naturale de 4 cifre care îndeplinesc simultan condițiile:


SUPER EXERCIȚIU

– cifra miilor și a sutelor reprezintă cel mai mare număr natural par de două
cifre care are cifra zecilor 2;
– cifra zecilor e cu 3 mai mică decât cifra sutelor.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ai reuşit?
62
4. COMPARAREA NUMERELOR NATURALE

Rețin esențialul

CONȚINUTURI A compara două sau mai multe numere înseam-


nă să arăți care dintre ele este mai mare sau mai
 Însușirea și aplicarea com- mic.
parării numerelor naturale de
la 0 la 10 000. Știu cum să fac

 Dacă compari două numere care au un număr


diferit de cifre, atunci este mai mare numărul care
are mai multe cifre.

Exemplu:
2 457 < 10 000
4 cifre 5 cifre
SUPER SFAT
_________________________________________________________________________
mere
_________________________________________________________________________

ilor
re
rea!
pare consecutive, numărând de la numărul 2 995:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e dee la
cu13206

DREAPTA!
de
cris
numerele
numere
maipână
micăladecât

la tablă un
mpară de la
aturale întot-
naturale
1 240,cifra
numărând

șir de numere
sutelor. din 5 în 5;
_________________________________________________________________________
0, 2 760, 2 750, 2 650, 2 630, 2 540, 2 430, 2 410, 2 320
elor
cifra zecilor 2;
edecât
cuprinse
și a cifra
sutelor
între
zecilor,
reprezintă
2 088
iar șicifra
2 105,
de 4 cifre
cel
unităților
mai
numărând
naturale.
mare
estenumăr
din
9. Nu
care îndeplinesc
auCare
cifrasunt
2 în
uita
natural
2; să-țipar
7 la numerele
mii,
simultan
notezi
de două
cifra sutelor
întâi
condițiile:
scrise greșit?
e cu
 Dacă compari două numere care au număr egal
 Numerele naturale întot- de cifre, atunci compari succesiv cifrele de același
deauna se compară de la ordin, începând din STÂNGA, fiind mai mare numărul
STÂNGA spre DREAPTA! la care găsești prima cifră cu valoarea mai mare.

Exemplu:
2 487 > 2 475
Compari:
cifra unităților de mii: 2 = 2,
cifra sutelor: 4 = 4,
cifra zecilor: 8 > 7,
SUPER deci numărul 2 487 este mai mare decât numărul
MEMOREAZĂ! 2 475.
 Semnul mai mic „<”are des-
chiderea spre numărul mai
mare și vârful spre numărul
mai mic.
< >
63
Mă antrenez

Compară numerele:
2 479 12 325 1 022 2 012
3 052 4 502 4 004 4 004
2 734 1 234 5 769 5 739

Alege semnul potrivit ( „<”, „=”, „>”) și completează casetele libere:


2 459 2 409 1 904 4 404 4 044 4 400 4 004

Folosind numerele 7, 5, 9, 4, formează:


a) cel mai mare număr care să înceapă cu cifra 5 și să se termine cu cifra 4:
____________________________________________________________________________________
b) cel mai mare număr care să înceapă cu cifra 4 și să se termine cu cifra 7:
____________________________________________________________________________________
c) compară cele două numere descoperite:
____________________________________________________________________________________

Înlocuiește casetele cu cifre potrivite, astfel încât relațiile să fie adevărate.


 2 45 = 24 5;  1249 < 249 < 7249;
 35 2 > 3532;  3428 > 342 < 3422;
 7499 < 7 99;  5613 < 56 3 < 5693.

În stânga numărului 36 scrie răsturnatul acestuia și compară-l cu numărul 63,


căruia îi scrii în dreapta răsturnatul său.
____________________________________________________________________________________

Găsește numerele naturale impare de 4 cifre diferite care au suma cifrelor egală
SUPER EXERCIȚIU

cu 4, apoi compară-le.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ai reuşit?
64
2. SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE ÎN
CONCENTRUL 0–10 000

Rețin esențialul
CONȚINUTURI
Scăderea este operația matematică inversă
 Însușirea și aplicarea scăde- adunării, prin care se determină diferența dintre
rii numerelor naturale de la 0 două numere.
la 10 000;
 Aflarea numărului necunos-
Numărul DIN CARE se scad numerele se
cut prin metode diverse. numește DESCĂZUT.
Numărul CARE se scade se numește SCĂZĂTOR.
Rezultatul scăderii se numește REST sau DIFERENȚĂ.
6 400 – 2 300 = 4 100
  
descăzut scăzător rest sau diferență

SUPER SFAT Știu cum să fac

 DESCĂZUTUL este mai mare Verificarea rezultatelor scăderii se realizează prin


sau egal cu SCĂZĂTORUL! efectuarea probei.
La scădere proba se face prin:
 scădere:
– scăzând din descăzut diferența, se obține
scăzătorul;
Exemplu:
SUPER 6 400 – 2 300 = 4 100
MEMOREAZĂ! Proba prin scădere: 6 400 – 4 100 = 2 300
 Dacă auzi sau citești:  adunare:
DIFERENȚA dintre,
cu a mai puțin, – adunând la diferență scăzătorul, se obține
IA din, descăzutul.
MICȘOREAZĂ, Exemplu:
fii sigur că vei efectua operația 6 400 – 2 300 = 4 100
de scădere. Proba prin adunare: 4 100 + 2 300 = 6 400

71
Mă antrenez

Calculează:
 8 600 – 3 500 = _____________;  9 179 – 4 778 = _____________;
 2 468 – 1 253 = _____________;  7 812 – 6 736 = _____________;
 8 452 – 5 238 = _____________;  6 348 – 4 579 = _____________;
 6 527 – 3 293 = _____________;  10 000 – 5 899 = _____________.
Află:
 restul, dacă descăzutul e 6 123, iar scăzătorul este 4 334: _________________
_________________________________________________________________
 numărul cu 2 415 mai mic decât 4 308: ________________________________
_________________________________________________________________
 cu cât este mai mare 5 123 decât 3 345: _______________________________
_________________________________________________________________
 diferența numerelor 7 459 și 3 869, apoi ia din aceasta diferența numerelor 6 421 și 4 935:
___________________________________________________________________
 diferența numerelor, dacă suma lor e 3 470, iar unul dintre numere este 1 320:
___________________________________________________________________
Află numărul necunoscut:
α + 2 345 = 4 572 2 475 – a = 1 439
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
V: __________________________ V: __________________________

Calculează, apoi verifică rezultatele prin probă:


6 421 – 3 548 = _______________ 7 015 – 2 126 = ______________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________

Elena citește în 3 luni 4 500 de pagini. În prima lună citește 2 332 de pagini, iar
în a doua lună cu 978 pagini mai puțin și în a treia lună restul.
Câte pagini a citit în a treia lună?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SUPER EXERCIȚIU

Află descăzutul, dacă suma dintre descăzut, scăzător și diferență este 8 000.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ai reuşit?
72
1. ÎNMULȚIREA NUMERELOR
ÎNMULȚIREA
X
NATURALE ÎN CONCENTRUL 0–100
NUMERELOR
NATURALE ÎN
CONCENTRUL Rețin esențialul
0–10 000
Înmulțirea este o adunare repetată a aceluiași
CONȚINUTURI număr.
3x4 = 4+4+4
 Însușirea și aplicarea proprie- 12 = 12
tăților înmulțirii numerelor natu- Numerele care se înmulțesc se numesc FACTORI.
rale. Rezultatul înmulțirii se numește PRODUS.
7 x 3 = 21
SUPER SFAT factor sau factor produs
deînmulțit sau înmulțitor
 Numerele care se înmulțesc Știu cum să fac
se numesc FACTORI!
Proprietățile înmulțirii sunt:
 COMUTATIVITATEA:
– dacă se schimbă poziția factorilor unei înmulțiri,
SUPER
produsul rămâne neschimbat;
MEMOREAZĂ!
Exemplu: 7x3= 3x7
 Dacă auzi sau citești: 21 = 21
PRODUSUL numerelor;  ASOCIATIVITATEA:
DE a ORI mai mare; – factorii unei înmulțiri se pot asocia (uni) fără ca
DE n ORI câte m obiecte; produsul să se modifice;
MĂREȘTE DE n ORI; Exemplu: 2 x 3 x 5 = 2 x (3 x 5) = (2 x 3) x 5 = 3 x (2 x 5)
DUBLUL = ÎNDOITUL –  ELEMENTUL NEUTRU – 1:
înmulțit cu 2, – este un număr natural care, înmulțit cu un alt
TRIPLUL = ÎNTREITUL – număr, dă produsul celor două numere naturale
înmulțit cu 3, fii sigur că vei egal cu numărul natural dat;
efectua operația de înmulțire. Exemplu: 1 x 7 = 7
 DISTRIBUTIVITATEA față de:
– ADUNARE: pentru a înmulți un număr natural cu o sumă, înmulțești acel număr
cu fiecare termen al sumei, apoi aduni rezultatul. (Asta înseamnă că înmulțirea e
distributivă, deoarece numărul care se înmulțește cu paranteza „se distribuie”
numerelor din paranteză.)
Exemplu: (5 + 3) x 4 = → 8 x 4 = 32
→ 5 x 4 + 3 x 4 = 20 + 12 = 32
– SCĂDERE: pentru a înmulți un număr natural cu o diferență, înmulțești acel
număr cu fiecare termen al diferenței, apoi scazi rezultatul.
Exemplu: (7 – 4) x 8 = → 3 x 8 = 24
→ 7 x 8 – 4 x 8 = 56 – 32 = 24 75
Mă antrenez

Calculează:
 7 x 6 = _____________;  5x7 = _____________;  9x5 = _____________;
 8 x 9 = _____________;  8x4 = _____________;  7x4 = _____________;
 6 x 9 = _____________;  6x7 = _____________;  4x9 = _____________;
 7 x 8 = _____________;  8x8 = _____________;  8x3 = _____________.
Calculează rapid, grupând convenabil factorii, și compară produsele obținute:
 7x2x5 2 x 4 x 5;  3x6x3 2 x 7 x 4;
 _________ _________;  _________ _________;
 _________ _________;  _________ _________.
Calculează în două moduri:
 (5 + 4) x 9 = I ________________;  (8 – 3) x 7 = I ________________;
II ________________; II ________________;
________________; ________________;
 (7 + 2) x 8 = I ________________;  (9 – 5) x 6 = I ________________;
II ________________; II ________________;
________________; ________________.
Află:
 numerele de două cifre care au cifra unităților de 2 ori mai mare decât cifra zecilor:
_________________________________________________________________
 suma dintre produsul numerelor 7 și 6 și produsul numerelor 8 și 6:
_________________________________________________________________
 factorii al căror produs este suma dintre triplul lui 5 și dublul lui 3:
_________________________________________________________________
 cât trebuie adăugat la produsul numerelor 8 și 4 și îndoitul lui 8 ca să obții 100:
_________________________________________________________________
 din ce număr trebuie scăzut de 6 ori câte 8 pentru a obține 21:
_________________________________________________________________
Află suma a 3 numere naturale, știind că primul număr este 7, al doilea e de 4 ori
mai mare decât primul, iar al treilea e de 8 ori mai mare tot decât primul număr.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Elena, Alina, Ioana și Maria citesc câte o carte. Elena citește zilnic câte 2 pagini, Alina
SUPER EXERCIȚIU

dublul celor citite de Elena, Ioana cu o pagină mai mult decât Alina, iar Maria cu 2
pagini mai puțin decât Ioana. Câte pagini au citit într-o săptămână cele 4 fete?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ai reuşit?
76
2. ÎNMULȚIREA UNUI NUMĂR DE DOUĂ SAU TREI CIFRE
CU UN NUMĂR DE DOUĂ CIFRE

Rețin esențialul

CONȚINUTURI Când calculezi o înmulțire între un număr format


din două sau trei cifre și un număr de o cifră, aplică
 Însușirea și aplicarea corectă următorul raționament:
a pașilor de rezolvare a înmul-
243 x 4 =
țirii numerelor.
 PASUL 1: înmulțește-l pe 4 cu 3 și obții 12. Scrie 2

și ține minte 1.
243 x 4 = 2 (ține minte 1)
 PASUL 2: înmulțește-l pe 4 cu 4 și obții 16, la care

adaugi 1 din minte, obținând 17. Scrie 7 în fața lui 2


și ține minte 1.
243 x 4 = 72 (ține minte 1)
 PASUL 3: înmulțește-l pe 4 cu 2 și obții 8, la

SUPER SFAT care adaugi 1 din minte, obținând 9. Îl scrii pe 9


în fața lui 7.
 Orice număr înmulțit cu 0, 243 x 4 = 972
are ca rezultat 0.

Știu cum să fac

Dacă înmulțești un număr format din două sau


trei cifre și un număr de două cifre, aplică același
raționament, cu condiția de a așeza cifrele sub
numărul pe care îl înmulțești.
SUPER Exemplu: 243 x 14 = 3 402 calcul scris:
MEMOREAZĂ! Observă cum trebuie să așezi cifrele 243 x
 Dacă înmulțești un număr sub numărul pe care-l înmulțești (în 14
cu 10, 100, adaugă la rezultat exemplul dat, când se înmulțește 1 972
un zero sau două zerouri. cu 3, rezultatul 3 se așază în dreptul 243
cifrei 1, sub 7, apoi se continuă cu 3402
15 x 10 = 150
15 x 100 = 1500 celelalte rezultate).

77
Mă antrenez

Efectuează: Calcul scris:


 123 x 2 = __________;  568 x 46 = __________;
 215 x 27 = __________;  407 x 37 = __________;
 241 x 39 = __________;  240 x 29 = __________;
 56 x 28 = __________;  120 x 30 = __________;
 16 x 49 = __________;  300 x 23 = __________.

Calculează:
 Produsul dintre cel mai mic număr de 3 cifre distincte și cel mai mare număr
par de două cifre identice.
_________________________________________________________________
 Triplul dublului numărului 377.
_________________________________________________________________
 Cu cât e mai mic produsul numerelor 98 și 76 față de produsul numerelor
123 și 20.
_________________________________________________________________
 Dublul unui număr, dacă sfertul acestuia e 246.
_________________________________________________________________
 Din produsul numerelor 147 și 69 scade produsul numerelor 345 și 17.
_________________________________________________________________

Dintr-o livadă s-au recoltat 275 de lăzi a câte 27 kilograme de mere. Câte kg de
mere s-au recoltat, dacă o ladă goală cântărește 2 kg?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Într-un depozit de cereale au fost aduse 49 de tiruri cu câte 360 de saci de grâu
și 27 de tiruri cu câte 265 de saci de porumb. Câți saci s-au adus în total?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Compune o problemă după exercițiul:
SUPER EXERCIȚIU

125 x 15 + 125 x 34 =
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ai reuşit?
78
1. ÎMPĂRȚIREA NUMERELOR
ÎMPĂRȚIREA NATURALE ÎN CONCENTRUL 0–100
NUMERELOR
NATURALE ÎN
CONCENTRUL Rețin esențialul
0 – 10.000
Împărțirea este o scădere repetată a aceluiași
CONȚINUTURI număr, prin care se determină de câte ori un nu-
măr poate fi cuprins în altul.
 Însușirea și aplicarea corectă
a terminologiei specifice împăr- Numărul DIN CARE se împarte se numește
țirii. DEÎMPĂRȚIT.
Numărul CARE se împarte se numește
ÎMPĂRȚITOR.
Rezultatul împărțirii se numește CÂT.
72 : 8 = 9
SUPER SFAT   
deîmpărțit împărțitor cât
 Împărțirea la 0 (zero) NU are
sens. Știu cum să fac

O sumă se poate împărți la un număr, dacă


fiecare număr al sumei se împarte la acel număr,
apoi aduni rezultatele obținute.
Exemplu:
SUPER (24 + 16) : 4 = 24 : 4 + 16 : 4
MEMOREAZĂ! =6+4
 Dacă auzi sau citești: = 10
CÂTUL numerelor, (24 + 16) : 4 = 40 : 4
De a ori mai puțin, = 10
MICȘOREAZĂ de n ori, O diferență se poate împărți la un număr, dacă
De câte ori e mai mare a fiecare număr al diferenței se împarte la acel
decât b?, număr, apoi scazi rezultatele obținute.
De câte ori se cuprinde a în b?;
Exemplu:
Jumătatea = DOIMEA =
împărțit la 2; (72 – 48) : 8 = 72 : 8 – 48 : 8
PĂTRIMEA = SFERTUL = a
=9–6
patra parte = împărțit la 4, fii
sigur că vei efectua operația =3
de împărțire. (72 – 48) : 8 = 24 : 8
=3
79
Mă antrenez

Efectuează:
 81 : 9 = __________;  56 : 7 = __________;  48 : 8 = __________;
 54 : 6 = __________;  32 : 4 = __________;  63 : 7 = __________;
 72 : 8 = __________;  35 : 5 = __________;  24 : 6 = __________;
 42 : 7 = __________;  21 : 3 = __________;  45 : 5 = __________.
Află:
 deîmpărțitul, dacă împărțitorul este 8, iar câtul 9:
_________________________________________________________________
 jumătatea produsului numerelor 4 și 3:
_________________________________________________________________
 mărește câtul numerelor 24 și 3 cu câtul numerelor 56 și 8:
_________________________________________________________________
 numărul din care scad câtul numerelor 36 și 9 și obțin produsul numerelor 6 și 9:
_________________________________________________________________
 câtul dintre produsul și câtul numerelor 12 și 3:
_________________________________________________________________
Calculează în două moduri:
 (25 + 15) : 5 = I ;  (72 – 24) : 8 = I ;
II II
. .
 (36 + 27) : 9 = I ;  (54 – 36) : 6 = I ;
II II
. .

Mă gândesc la un număr, îl măresc de 8 ori, apoi micșorez rezultatul de 6 ori și


obțin dublul numărului 2. Care este numărul?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pentru a întineri livada, bunicul a cumpărat 64 de meri, pe care o să-i planteze
câte 8 pe rând, și 42 de peri, pe care o să-i planteze câte 7 pe rând. Câte rânduri
de pomi va planta?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SUPER EXERCIȚIU

Dacă unui număr i se adaugă dublul și triplul său, se obține 42. Care este numărul?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ai reuşit?
80
MĂDĂLINA ENACHE

Științe ale naturii


CUPRINS

Vieţuitoarele
1. Diversitatea lumii vii ........................................................................................................... 109
2. O mare diversitate de animale ........................................................................................ 111
3. Activitatea corpului uman ................................................................................................ 113
Pământul – mediu de viață
1. Apa în natură ......................................................................................................................... 115
1. DIVERSITATEA LUMII VII
VIEŢUITOARELE

Rețin esențialul

Lumea înconjurătoare este alcătuită din obiecte


CONȚINUTURI
care se numesc, în limbaj științific, corpuri.
 Identificarea caracteristici- Corpurile care au viață se numesc ființe (viețu-
lor corpurilor vii și nevii; itoare, vietăți). Un corp are viață dacă se naște,
 Utilizarea unor criterii pen- crește, se reproduce și moare după o anumită du-
tru compararea corpurilor. rată de viață.
Corpurile cu viață sunt plantele, animalele, omul.
Corpurile care nu au viață se numesc lucruri.
Corpurile fără viață se pot transforma sub acțiunea
omului sau a fenomenelor naturii (ploaie, vânt, frig,
căldură etc.).

Știu cum să fac


SUPER SFAT
Diversitatea viețuitoarelor și relațiile stabilite între
 Folosește rațional resurse- ele au făcut ca Pământul să fie un loc unic de locuit
le naturale! pentru om.
Corpurile cu viață sunt:
 plantele: roșia, mărul, bradul, iarba;
 animalele: calul, iepurele, ursul;
 omul.

Corpurile fără viață sunt:


SUPER  naturale (cum se găsesc în natură, fără ca omul să

MEMOREAZĂ! intervină și să le prelucreze): cărbune, petrol, gaze


naturale;
RESURSE NATURALE:  prelucrate (sunt corpurile obținute din prelucrarea
 de suprafață: apa, aerul, ani-
diferitelor resurse naturale, numite și materii prime):
malele, păsările, plantele.
hârtie, îmbrăcăminte, mobilă, autoturisme etc.
 din sol: petrolul, cărbunii,
gazele naturale, aurul, argin- Corpurile se deosebesc prin formă, mărime, culoare,
tul. volum, masă.

109
Mă antrenez

Unește însușirile care se potrivesc corpurilor:


 intervine omul și le prelucrează  se mișcă singure
 nu au nevoie de hrană CU VIAȚĂ  se dezvoltă de-a lungul timpului
 se înmulțesc FĂRĂ VIAȚĂ  nu se înmulțesc
 se deplasează prin împingere  cresc, se dezvoltă

Încercuiește corpurile cu viață și subliniază-le pe cele fără viață din enumerarea:


copil, scaun, verișor, frigider, minge, trotinetă, brad, roșie, balansoar, stilou,
lalea, măgar, ghiozdan.

Unește materiile prime cu corpurile prelucrate obținute:


lemn sticlă brânză
nisip ciment casă
piatră hârtie pahar
vacă lapte caiet

Ordonează corpurile după dimensiuni:


 crescător: libelula, mânzul, calul, furnica, mielul, rândunica, gâsca, hipopotamul.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 descrescător: basculanta, caietul, frigiderul, autoturismul, dicționarul, avionul,
scaunul, biroul.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Scrie A (adevărat) pentru enunțurile corecte și F (fals) pentru enunțurile


SUPER EXERCIȚIU

incorecte.
Cireșul este un corp natural, fără viață.
Trotineta este un corp cu viață, deoarece se deplasează.
Fructele și legumele nu sunt corpuri naturale.
Compotul este un corp prelucrat.
Un kilogram de fulgi de rață este mai greu decât un kilogram de fier.

Ai reuşit?
110
3. ACTIVITATEA CORPULUI UMAN

Rețin esențialul

CONȚINUTURI Corpul uman este „cea mai performantă mași-


nărie”, deoarece se poate apăra și vindeca singur.
 Funcționarea corectă a or-
ganismului; menținerea stării Este alcătuit din cap, trunchi și membre.
de sănătate.
Articulațiile corpului uman (șoldul, călcâiul, umă-
rul, genunchiul, cotul) permit mișcarea acestuia.

Știu cum să fac

„Centrul de comandă” și coordonatorul activită-


ților organismului este creierul uman.
Acesta controlează și coordonează:
SUPER SFAT  mișcările;

 funcționarea celorlalte organe (inima, rinichii,


 Somnul insuficient are efecte
stomacul, plămânii);
negative asupra organismului.
 simțurile (auz, văz, miros, gust);

 formarea gândurilor, emoțiilor;

 memorarea informațiilor.

Ca orice organ, obosește și trebuie să i se asigure


odihnă:
 activă: prin schimbarea unei activități cu alta, re-
SUPER laxantă;
MEMOREAZĂ! Exemplu: plimbări, audiții, citit, dans etc.
 PULSUL – reprezintă numă-
 pasivă: prin asigurarea unui somn odihnitor și su-
rul de bătăi ale inimii într-un
ficient, în funcție de vârstă.
minut. Se poate detecta prin
apăsarea ușoară a încheieturii
mâinii sau a părților laterale ale
gâtului.

113
Mă antrenez

Încercuiește varianta corectă:


1. Corpul uman este alcătuit din:
a) cap, trunchi, gât;
b) cap, picioare, mâini;
c) cap, trunchi, membre.

2. Articulațiile corpului uman sunt:


a) șold, călcâi, umăr, genunchi, cot;
b) șold, cap, umăr, genunchi, cot;
c) șold, călcâi, umăr, picior, genunchi.

3. Creierul uman este:


a) „pompa” din timpul vieții;
b) „centrul de comandă” al întregului organism;
c) nu coordonează mișcările.

4. Sănătatea organismului este menținută prin:


a) mișcare zilnică, hrană sănătoasă, respectarea orelor de somn;
b) mișcare zilnică, dulciuri, nerespectarea orelor de somn;
c) mișcare zilnică, hrană sănătoasă, haine groase.

Unește activitățile care reprezintă modalități de odihnă:


SUPER EXERCIȚIU

jocul la calculator somnul de după–amiază


ACTIVĂ
ascultatul muzicii preferate citirea unei cărți

realizarea unei machete PASIVĂ ațipirea la TV

jocuri în parc somnul din timpul nopții

Ai reuşit?
114
1. APA ÎN NATURĂ
PĂMÂNTUL –
MEDIU DE VIAȚĂ
Rețin esențialul

Pământul este acoperit în cea mai mare parte de


CONȚINUTURI
apă, fiind numit „Planeta Albastră”.
 Înțelegerea circuitului apei Apa este într-o permanentă mișcare, iar cantita-
în natură; tea de apă de pe Pământ este mereu aceeași.
 Identificarea stărilor de agre-
gare.
Știu cum să fac

Apa se evaporă din râuri, lacuri, mări, oceane și


se întoarce pe pământ sub formă de picături de
ploaie.
În natură, apa există în diferite stări de agregare:
 solidă: sub formă de ghețari, zăpadă, grindină,
brumă;
 lichidă: ape curgătoare, ape subterane, lacuri, mări,
SUPER SFAT oceane, picături de ploaie, de rouă;
 gazoasă: sub formă de vapori de apă care nu pot

 Economisește apa! Nu arun- fi văzuți cu ochiul liber: nori, abur, ceață.


ca deșeuri în apă! În zilele călduroase, apa se evaporă, iar vaporii de
apă formează norii. Când norii întâlnesc aer rece, se
transformă în picături de ploaie și apa ajunge din
nou pe pământ.
Drumul apei se numește circuitul apei în natură.

SUPER
MEMOREAZĂ!
 GRINDINA este ploaia ale
cărei picături de apă trec prin
straturi foarte reci de aer și se
transformă în gheață.

115
Mă antrenez

Completează enunțurile:
Vara, soarele ___________________ Pământul și apa din lacuri, râuri, mări, oceane
___________________ și formează ___________________ . Când întâlnesc straturi
de aer rece, se transformă în ___________________ . Iarna, picăturile de apă se
transformă în ___________________ .

Realizează corespondența între formele apei și stările de agregare ale acesteia:


ploaia norii
balta SOLIDĂ râul
bruma gheața
poleiul LICHIDĂ roua
aburul ceața
zăpada GAZOASĂ grindina
lacul marea

Încercuiește varianta corectă:


 Sunt numai ape curgătoare:
a) râul, pârâul, izvorul, fluviul;
b) fluviul, râul, balta, pârâul;
c) balta, lacul, marea, oceanul.
 Sunt numai ape stătătoare:
a) balta, lacul, fluviul, marea;
b) balta, lacul, marea, oceanul;
c) balta, lacul, râul, marea.

Bifează enunțurile corecte:


SUPER EXERCIȚIU

Apa este utilizată numai de oameni.


Ceața este formată din vapori de apă.
Apa se găsește în natură numai sub formă lichidă și solidă.
Apa potabilă este apa bună de băut.

Ai reuşit?
116

S-ar putea să vă placă și