Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE

CAIET DE PRACTICĂ

NUME ŞI PRENUME STUDENT ANINIȘ MIHAELA

AN DE STUDIU I

SPECIALIZAREA CONVERSIE LIMBA ENGLEZĂ

COORDONATOR DE PRACTICĂ Lect. Univ. dr. Claudia PISOSCHI

INSTITUŢIA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ PRACTICA

BIBLIOTECA ȘCOLARĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE PLOSCA

TUTORE,

Bibliotecar Neagu Marcela

Craiova
2018-2019
FIȘĂ DE ACTIVITATE

Ziua Activitatea desfăşurată Interval orar

12 oct. 2018 Prezentarea istoricului instituțiilor școlare din 12.00-14.00 (2 ore)


comună și a bibliotecii școlare din cadrul
Liceului Tehnologic Roșia de Amaradia
19 oct. 2018 Prezentarea programului de activități specifice 12.00-14.00 (2 ore)
bibliotecii și a activităților extracurriculare
desfășurate în biblioteca școlară a LTRA
22 oct. 2018 Ro-Educația: rolul bibliotecilor școlare în 14.00-16.00 (2 ore)
educația modernă din România. Masă rotundă
(organizator – dna bibliotecar Răducu
Cornelia, participanți, cadrele didactice ale
LTRA)
29 oct. 2018 Ziua Recoltei – proiect extracurricular 14.00-16.00 (2 ore)
(organizator, dra Aniniș Mihaela, diriginte cls.
a VIII-a, invitați, elevii clasei a IX-a, diriginte
dra Raicea Gabriela)
5 noi. 2018 Proiect extracurricular desfășurat în cadrul 14.00-16.00 (2 ore)
bibliotecii școlare – Rolul literaturii în cultura
universală (scriitori din antichitate, Evul
Mediu, epoca modernă).
9 noi. 2018 Activitate practică – utilizarea unor noțiuni 12.00-14.00 (2 ore)
simple de biblioteconomie (completare fișe de
lectură, verificare inventar, completare cote).
16 noi. 2018 Activitate practică – deservirea utilizatorilor 12.00-14.00 (2 ore)
bibliotecii școlare (împrumut carte,
recomandări lecturi pentru elevi, marcare
retururi carte).
29 noi. 2018 Centenar – România Dodoloață. Importanța 12.00-14.00 (2 ore)
Marii Uniri – proiect extracurricular
(organizator dna Cosacu Carmen, profesor de
istorie. Participanți – elevii LTRA).
7 dec. 2018 Activitate practică – instruirea elevilor claselor 12.00-14.00 (2 ore)
de gimnaziu pentru utilizarea bibliotecii școlare
în scopul realizării referatelor pe o temă dată
10 dec. 2018 Metode de promovare a lecturii în rândul 14.00-16.00 (2 ore)
elevilor LTRA. Cerc de lectură ”Citim
împreună!” (cu elevii LTRA)
14 dec. 2018 Activitate practică – verificarea inventarului 12.00-14.00 (2 ore)
bibliotecii școlare, completarea fișelor de
lectură, realizări împrumuturi.
21 dec. 2018 Program artistic în cadrul bibliotecii școlare, 12.00-14.00 (2 ore)
cu ocazia sărbătorilor de iarnă – ”Iată vine
2
Moș Crăciun!”
12 ian. 2019 Pregătire portofoliu practică. Efectuare temă 8.00-10.00 (2 ore)
proiect practică
19 ian. 2019 Evaluare portofoliu practică. Prezentare temă 8.00-10.00 (2 ore)
proiect practică
Total: 28 ore

3
PROIECT DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR

Rolurile bibliotecii școlare

Biblioteca școlară oferă elevilor un loc în care își pot pregăti lecțiile și se pot
documenta pe teme de interes personal, cu ajutorul personalului calificat (bibliotecar, profesor
bibliotecar etc.). Elevii sunt încurajați să citească de plăcere și au la dispoziție o sală de
lectură în acest scop. Biblioteca școlară facilitează studiul individual și poate constitui o rută
alternativă pentru dobândirea de cunoștințe și competențe, punând la dispoziție un spațiu
dedicat studiului și materialelor de învățare în format tipărit și digital. În prezent, bibliotecile
școlare se transformă în centre de resurse multimedia, dotate cu calculatoare, acces la resurse
online și conținut digital. Biblioteca școlară, alături de biblioteca comunală poate deservi rolul
de loc de întâlnire și comunicare între toți actorii actului școlar – cadre didactice, elevi și
părinți.
Biblioteca școlară a Liceului Tehnologic Roșia de Amaradia, deși de mici dimensiuni
și axată în particular pe asigurarea accesului la cartea școlară și de specialitate (având la
dispoziție un fond de carte de aproximativ 11000 volume), și-a diversificat oferta și rolurile în
ultimii ani. În urma dotării cu calculatoare conectate la internet, a preluat parțial rolurile
deservite de un centru de documentare și informare, oferind celor ce solicită acces direct la
informația online. De asemenea, biblioteca școlară este un spațiu dedicat manifestărilor
cultural-artistice, aici fiind pregătite și desfășurându-se o serie de evenimente extracurriculare
(serbări, expoziții, prezentări de oferte educaționale ale instituțiilor de învățământ superior,
etc.)
Doamna bibliotecar Răducu Cornelia precizează că există un interes constant din
partea elevilor și cadrelor didactice pentru împrumutul de carte școlară, atât de specialitate cât
și beletristică, dintre cei 550 elevi ai școlii fiind activi un număr de aproximativ 300 elevi din
învățământul primar, gimnazial și liceal.
Biblioteca școlară este în continuare considerată un spațiu în care elevii pot primi
asistență individuală în chestiuni ce țin de studiu dar din ce în ce mai mult sunt acceptate și
celelalte funcționalități îndeplinite de aceasta (pregătirea și prezentarea serbărilor, ca sală de
lectură în cadrul școlii, etc.)
Biblioteca școlarăeste folosită frecvent, într-o măsură mai mare de către elevi decât de
adulți, dar este percepută mai curând ca spațiu de studiu decât ca spațiu social (tendință în
schimbare), precum și ca spațiu axat pe cititul de plăcere decât ca spațiu care oferă acces la
internet și resurse digitale. Acest lucru este de altfel de înțeles, accesul la internet fiind mult
mai facil în prezent pentru majoritatea utilizatorilor potențiali, prin folosirea unui smartphone.
O funcție esențială a bibliotecii școlare este de a-i ajuta pe elevi să selecteze și să folosească
informația cu discernământ și să învețe pe tot parcursul vieții.
De aceea, modificarea și extinderea rolurilor formale ale bibliotecii școlare sunt
imposibil de evitat – în special într-o bibliotecă de mici dimensiuni, care are o deosebită
importanță în viața culturală a unei comunități de mici dimensiuni.

Tutore de practică, Student,


Bibliotecar Răducu Cornelia Aniniș Mihaela

4
RAPORT DE PRACTICĂ
CU PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE
OBȚINUTE ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

I. Date generale

Subsemnata Aniniș Mihaela,studentă la Facultatea de Litere, specializarea Conversie în


Limba Engleză, anul I, am efectuat stagiul de practică profesională la Biblioteca școlară a
Liceului Tehnologic Roșia de Amaradia, situată în Roșia de Amaradia, Gorj, în perioada
1.10.2018-19.01.2019.

II. Descrierea instituției de practică

Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia funcționează în comuna Roșia de Amaradia


începând cu anul 1978, când purta numele de Grupul Școlar Industrial Roșia de Amaradia
(denumirea unității a fost schimbată în anul 2012 prin hotărâre a Consiliului Local.)
Biblioteca școlară a LTRA deservește un număr de aproximativ 550 elevi în prezent (nivelul
maxim a fost de 850 elevi, atins în anul școlar 2011-2012.)
Biblioteca școlară are două componente – biblioteca LTRA (unitate cu PJ) și biblioteca
din structura aparținătoare, Școala Gimnazială Ruget. În total, fondul de carte al bibliotecii
școlare este de aproximativ 11000 volume inventariate. Se fac periodic achiziții de carte
școlară nouă, în limita fondurilor disponibile. Manualele școlare sunt disponibile pentru
majoritatea elevilor (în funcție de nivel și de gradul de recuperare, ținând cont că unele
manuale sunt în curs de publicare în prezent.)
Bibliotecarul LTRA este doamna Răducu Cornelia, care are studii de specialitate
(biblioteconomie); la Școala Ruget, funcția de bibliotecar este îndeplinită de un profesor de
limba română.
Începând cu anul 2014, biblioteca funcționează într-o fostă sală de curs și a fost dotată cu
un număr de 4 calculatoare conectate la internet precum și alte mijloace.
Dincolo de asigurarea accesului la informație, în formă de carte de specialitate sau
literatură școlară și de funcționarea ca sală de lectură, în prezent în cadrul bibliotecii LTRA
sunt organizate diverse activități școlare și extrașcolare care urmăresc să realizeze legătura
elevilor cu lectura, se pregătesc manifestări cultural-artistice, au loc cercuri de lectură, se
desfășoară activități de comemorare a evenimentelor istorice etc.

III. Activități desfășurate / Conținuturi

- Familiarizarea cu biblioteca școlară,funcțiile principale, participarea bibliotecii la


programul de activități extracurriculare planificate de școală;
- Deservirea utilizatorilor bibliotecii (activități de biblioteconomie: înregistrarea de
carte, realizarea de împrumuturi etc.);

5
- Participarea la activități extracurriculare organizate în cadrul bibliotecii școlare
(serbări, cercuri, alte evenimente);
- Implicarea elevilor în realizarea de materiale simple (planșe, desene, modele) în cadrul
proiectelor educaționale (Ziua Recoltei) și realizarea de expoziții cu acestea în cadrul
bibliotecii;
- Utilizarea bibliotecii școlare pentru realizarea de către elevi a portofoliilor personale
(accesarea informației, structurarea acesteia, realizarea temei de portofoliu, etc.)

IV. Rezultatele obținute/Competențe

- Realizarea activităților specifice pentru funcționarea bibliotecii (completarea de fișe de


lectură, înregistrarea de carte, etc.);
- Utilizarea optimă a resurselor bibliotecii școlare pentru implicarea elevilor în
realizarea unor teme de cercetare / lucru;
- Organizarea unor activități extracurriculare în cadrul bibliotecii școlare (proiectul
educațional Ziua Recoltei), unde am realizat și apoi expus materiale simple împreună
cu elevii claselor a VIII-a și a IX-a (planșe, desene, machete.)

V. Sugestii pentru îmbunătățirea stagiului de practică

Am realizat activități interesante în cadrul bibliotecii școlare a Liceului Tehnologic


Roșia de Amaradia și am o mai bună înțelegere a oportunităților oferite de aceasta pentru
desfășurarea orelor de specialitate. Consider că stagiul de practică și-a atins scopurile.
Nu am sugestii pentru o organizare diferită a stagiului de practică.

Student,
Aniniș Mihaela

Semnătură