Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 sociAl PAg. 3 tAxe PAg.

8-9 îngrijireA roşiilor


Judeţul Hunedoara ANAF continuă restituirea Apreciate atât pentru gust,
a fost afectat, în ultima taxei auto către contribua- cât și pentru calitățile lor
săptămână, de mai multe bilii din judeţul Hunedoara. extraordinare, roșiile sunt
ploi torenţiale urmate de În primele zile ale lunii au cultivate în țara noastră pe
inundarea unor zone din fost achitaţi peste suprafețe întinse, dar și în
oraşe sau comune. 8 milioane de lei. micile grădini de legume.

Fondat de Cornel POENAR

Salvamontistul Toma Coconea va lua


parte la o nouă ediţie a concursului
Red Bull X Alps /pag.16

Anul xiV • nr. 616 • Apare 7 - 13 iunie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Agent de penitenciar Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI

atacat cu foarfeca
te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:

de către un deţinut
• MIOARA PETRE din Deva
• ADINA LEUCIAN din Brad

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
în ziare
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
locale
Investești puțin, ești cunoscut şi centrale
în întreaga lume!
Deva, 22 Decembrie, 37A •
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Tel. 0722 402 044
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. E-mail: accentmediahd@yahoo.com
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ACTuALITATe 7 - 13 IunIe 2019

Inundaţii cauzate de ploile torenţiale


Judeţul Hunedoara s-a aflat, în ultima săptămână, sub diferite avertizări de fenomene meteo periculoase.
Deva – Judeţul Hunedoara a
fost afectat, în ultima săp-
tămână, de mai multe ploi
torenţiale urmate de inundarea
unor zone din oraşe sau co-
mune. În urmă cu câteva zile,
municipiul Deva s-a transfor-
mat aproape într-o „mică
Veneţie” după ce apa scursă de
pe versanţi nu a mai putut fi
preluată de reţeaua de
canalizare.
S-a circulat cu greutate pe
şoseaua de centură a oraşului,
iar străzile de la poalele Cetăţii
au fost inundate. Mai multe
case au fost afectate de apa ven-
ită de pe stradă şi, în anumite
cazuri,a fost nevoie de ajutorul
pompierilor militari pentru
scoaterea apei din beciuri.
Ultima ploaie torenţială a
tului Hunedoara s-a aflat, timp Peste 100 de precipitaţii în aversă ce au de- lizarea sirenelor se va realiza
de aproximativ o oră, sub inci- păşit 40 de litri pe metru pătrat, doar în situații reale în care este
avut efecte nedorite ieri la gospodării afectate
denţa codului portocaliu de zona cea mai afectată fiind lo- necesară dispunerea de măsuri
Cristur şi la Cârjiţi, după ce
vreme severă. „În acest interval au căzut calităţile Cristur şi Cârjiti. Peste de autoprotecție pentru popu-
partea de centru şi vestul jude-
30 de pompieri ai Detaşa- lație.
mentelor Deva şi Hunedoara şi Exerciţiile de
ai Secţiei Ilia acţionează cu mul-
tiple echipe utilizând 7 mo- alarmare
topompe transportabile şi 6 Derularea exercițiului națio-
autospeciale pentru evacuarea
nal „Miercurea Alarmelor” va
apei din peste 100 de curţi, be-
continua din luna iulie, în prima
ciuri şi anexe, situate pe 4 străzi.
DJ 708 E, între Cârjiţi şi Popeşti, zi de miercuri, de la ora 10.00.
a fost blocat de torenţii scurşi de Testarea a fost lansată de IGSU
pe versanţi. Deocamdată, nu se încă de acum doi ani și este des-
impune evacuarea populaţiei”, a tinată verificării sistemului de
transmis Inspectoratul pentru alarmare a populației despre
Situaţii de Urgenţă Hunedoara. iminența unui pericol și, im-
În contextul situațiilor de ur- plicit, dezvoltării reacției
gență din țară generate de ma- cetățenilor în situații de pro-
nifestarea fenomenelor hidro- tecție civilă.
meteorologice periculoase, ISU Cele mai des întâlnite situaţii
Hunedoara nu vor fi mai fi efec- în care este alarmată populaţia
tuate sirenele de alarmare pu- prin intermediul sirenelor elec-
blică, în cadrul exerciţiilor care trice şi electronice sunt dezas-
se executau, de regulă, în zilele trele naturale și calamitățile,
de miercuri. care pun în pericol viaţa per-
În această perioadă, uti- soanelor.

Muzeu al Civilizaţiei Dacice, realizat la Orăştie


C
inci noi contracte de Civilizaţiei Dacice este o in- permanente de etnografie și
finanțare prin Regio - vestiție în valoare totală de arheologie – „Civilizația Dacilor
Programul Opera- peste 5 milioane de euro, care din Munții Oraștiei”, de icoane
țional Regional (Regio- prevede înființarea unui nou și de carte veche, precum și ex-
POR) 2014-2020 au fost muzeu al civilizației dacice în poziții temporare.
semnate de autorităţile județul Hunedoara, la Orăștie, Lucrările vor conduce la îm-
locale şi Agenţia de bunătățirea ofertei culturale și
prin restaurarea, refuncțio-
Dezvoltare Regională Vest. educaționale a orașului și a
nalizarea și dotarea clădirii de
Orăştie - Sunt proiecte în județului, dar și la îm-
pe strada Nicolae Bălcescu,
valoare totală de peste 10 mili- bunătățirea infrastructurii ur-
unde a funcţionat spitalul vechi bane, pentru că o componentă
oane de euro - înființarea
din oraş. importantă a proiectului se
Muzeului Civilizației Dacice la
Sunt prevăzute: înlocuirea referă la reabilitarea și moder-
Orăștie, modernizarea Ambula-
învelitorii imobilului, revizuirea nizarea străzilor din zona mu-
toriului din municipiul Vulcan,
șarpantei din lemn, refacerea zeului – parte carosabilă,
realizarea unui centru social de
finisajelor interioare și exte- trotuare și semnalizare rutieră.
zi pentru persoanele vârstnice rioare, refacerea instalațiilor
din orașul Aninoasa și reabili- Valoarea totală a investiției
electrice, sanitare și de încăl- este de 24.283.201,91 lei, din
tarea termică a unui număr de zire, anveloparea planșeelor, care 22.821.748,98 lei repre-
șapte blocuri de locuințe din dotarea cu echipamente IT și cu zintă fonduri nerambursabile.
Vulcan și Hațeg. mobilier etc. Perioada de implementare este
Proiectul referitor la Muzeul Muzeul va prezenta expoziții de 43 de luni.
7 - 13 iUnie 2019 ACTUALiTATe - 3

Un agent de la ŞTIRI LOCALE


Se face drumul

Penitenciarul Deva, Uricani - Compania Naţională de Administrarea In-


frastructurii Rutiere a scos la licitaţie proiectarea şi exe-
cuţia drumului Câmpu lui Neag – Cerna. Valoarea

atacat de un deţinut
estimată a contractului este de 243 milioane lei, fără
T.V.A.Este vorba de celebrul „drum al lui Băsescu”, un
proiect conceput iniţial pentru a deschide Valea Jiului
spre partea de sud a ţării printr-o a doua cale de acees.
Durata contractului este de 3 ani, din care 8 luni perioada
de proiectare, iar restul execuţia lucrării.

Parcare cu plată la Cetate şi Aqualand


Deva - Parcarea autovehiculelor în Piaţa Cetăţii şi la
Aqualand Deva va fi plătită. Şoferii au, de acum, trei
modalităţi de plată a taxei de parcare - prin SMS, prin
aplicaţia gratuită TPARK şi cu tichetul răzuibil. Plata prin
SMS este disponibilă în reţelele mobile şi poate fi efectu-
ată doar pentru autoturisme şi microbuze. Astfel, imediat
după parcarea maşinii, clientul va trimite un SMS la
numărul 7420 cu textul: 117 şi numărul maşinii. Tariful
este 0,25 euro + TVA, pe oră. Lipsa SMS-ului de răspuns
înseamnă neplata parcării. Taxa de parcare poate fi achi-
tată şi cu tichete răzuibile cu valoare fixă, care pot fi
achiziţionate de la Centrul de Informare Turistică, de
lîngă telecabină.

C
azul arată banal baston cu electroşocuri, deţinut, liderul Sindicatului
problemele de incidentul prin care a trecut 'Vulturul' a spus că bărbatul
echipare din sistemul colegul nostru nu s-ar mai fi este în afara oricărui pericol.
penitenciarelor. întâmplat. Ar fi fost utilă şi o El a mers la Serviciul de Med-
Deva – Un incident care s- vestă antiînjunghiere. Nu icină Legală pentru evaluare,
ar fi putut solda cu urmări avem grupe de intervenţie cu iar în funcţie de concluziile
grave a avut loc, în această personal calificat pentru medicilor legişti se va stabili
săptămână, la Penitenciarul asemenea situaţii, deoarece încadrarea faptei comise de
Deva. Un agent de penitenciar, au fost desfiinţate atunci când agresor.
care lua parte la o acţiune de Penitenciarul Deva a fost Conducerea Penitenciaru-
mutare a unui deţinut într-o clasificat în regim deschis şi lui Deva a sesizat Parchetul de
altă cameră de deţinere, a fost semideschis. Ne confruntăm pe lângă Judecătoria Deva în
atacat cu o foarfecă de către cu condiţii grele de muncă”, a cazul deţinutului care l-a ata-
persoana privată de libertate declarat preşedintele Sindi- cat cu o foarfecă pe agentul
vizată de operaţiune. Cazul catului Independent „Vultu- şef de schimb. Cauzele care au
este unul dintre multele inci- rul”, de la Penitenciarul Deva, dus la producerea acestui in-
dente semnalate în sistemul Nicolae Grosu. cident vor face obiectul unor
penitenciar din ţară şi arată Sindicaliştii apreciază că verificări interne, iar îm-
problemele cu care se con- este necesară şi modificarea potriva deţinutului implicat
Modernizări de drumuri
fruntă angajaţii care lucrează cadrului legislativ în cazul in- vor fi dispuse măsuri discipli- Deva - Cinci drumuri judeţene care străbat judeţul
la paza deţinuţilor. fracţiunii de ultraj. Astfel, ul- nare. Hunedoara de la vest la est, în paralel cu râul Mureş, vor
Echipamentele care ar fi trajul asupra unui lucrător din fi modernizate în cadrul unui proiect finanţat cu fonduri
putut fi folosite de către per- penitenciare să fie trecut la Deţinut recalcitrant europene. Contractul de proiectare pentru cele cinci sec-
sonalul de pază lipsesc, iar forma agravantă, cum se în- toare rutiere a fost semnat de Consiliul Judeţean Hune-
legislaţia promisă de au- Potrivit site-ului peniten-
tâmplă la poliţişti. În plus, le- doara, în calitate de beneficiar al lucrării. Valoarea totală
torităţi pare să fie fi fost făcută ciar.ro, deţinutul implicat în
gislaţia nu are o prevedere a lucrărilor depășește 35 de milioane de euro. Scopul
în ciuda necazurilor sem- acest incident grav este
care să simplifice procedura proiectulu este asigurarea unei noi variante de transport,
nalate în practică. cunoscut ca un lider marcant
de schimbare a regimului de alături de autostrada A1 şi DN7, Noul culoar de transport
Pare incredibil, dar agenţii al traficului de obiecte in-
detenţie, în cazurile de ultraj. începe în comuna Ilia, trece prin zona localităţilor
de penitenciar nu dispun de terzise din penitenciare. El a
Brănişca, Vălişoara, Şoimuş, Băiţa şi se încheie în
fost condamnat la 8 ani și 9
un pistol cu electroşocuri sau A scăpat cu viaţă luni pentru tâlhărie calificată.
Geoagiu, la limita cu judeţul Alba.
de o vestă împotriva ata-
În ceea ce priveşte starea Bărbatul a fost sancționat de
curilor cu cuţitul sau alte
de sănătate a agentului atacat nenumărate ori pentru agre-
Finanţări europene
obiecte ascuţite.
„Dacă am fi avut măcar un cu foarfeca de către un siuni la adresa deţinuţilor. Deva - Primăria Deva are depuse proiecte cu finanţare
europeană în valoare de 200 de milioane de lei. Princi-
ANAF continuă restituirea taxei auto palele proiecte fac referire la reabilitarea şcolilor şi in-
fratsructura educaţională. Este vorba de colegiul naţional
Regina Maria, şcoala Andrei Şaguna, Colegiul Naţional
Deva - Agenția Națională perioada 1 ianuarie 2007-31 care au achitat taxe auto (taxe Decebal.Sunt însă şi proiecte de reabilitare energetică a
de Administrare Fiscală a ianuarie 2017. auto pentru autoturisme și mai multor blocuri de locuinţe din oraş, cum ar fi
restituit în perioada 3 - 5 Demersul Ministerului Fi- autovehicule, taxa pe poluare, blocurile M1 şi M2 de pe Aleea Crizantemelor sau de pe
iunie, în județul Hunedoara, nanțelor Publice și al Agenției taxa pentru emisiile poluante Aleea Moţilor. Primarul Florin Oancea a declarat că ad-
suma de 8.434.645 lei către Naționale de Administrare provenite de la autovehicule ministraţia locală are deja 16 proiecte semnate cu fi-
4.668 contribuabili români, Fiscală va continua până la sau timbrul de mediu), a in- nanţare nerambursabilă, iar altele sunt în lucru.
sumă ce reprezintă taxe auto restituirea ultimului leu da- format instituţia.
achitate de către aceștia în torat contribuabililor români,
4 - SĂnĂTATe 7 - 13 iUnie 2019

Meteosensibilitatea -
Un fenomen care afectează
peste 40% din populaţie
A vând în vedere epuizare fizică, somnolență, Ce putem face? • Cure anuale în stațiuni
faptul că în depresii, amețeli, dificultăți • Se consideră că meteo- balneare (Călimănești, Hercu-
această primă- de concentrare, insomnia sau sensibilitatea ne atacă acolo lane, Pucioasa, Govora,
vară au fost foarte dureri osteoarticulare. unde suntem mai slabi. Astfel Amara)
multe ploi, furtuni și Meteosensibilitatea afec- că, dacă suferim de o anumită • Dietă săracă în grăsimi,
foarte puțin soare, tează femeile într-o proporție afecțiune este bine să nu în- bogată în fructe și legume,
m-am gândit că este de 3 ori mai mare decât băr- târziem administrarea trata- evitarea alcoolului
oportun să vorbesc bații. Se pare că persoanele mentului. Este de asemenea • Ceaiurile calmante din
despre fenomenul de care trăiesc în mediul urban indicat să facem eforturi de a levanțică și roiniță, tinctura
meteosensibilitate. sunt de asemenea, mai afec- ne întări sistemul imunitar. de talpa-gâștii, precum și
Meteosensibilitatea este tate. Presupunerea specia- • Petreceți cât mai mult tinctură de valeriană, care calculatorului.
reacţia organismului la liștiilor ar fi că aceasta se timp afară contribuie la creșterea adap- Avem grijă de noi și spe-
schimbările condiţiilor me- întâmplă deoarece petrecem • Faceți cel puțin 30 de tabilității organismului. răm că vremea de afară se va
teo: temperatură, presiune, mult mai mult timp înăuntru minute de mișcare pe zi • Dacă aveți simptome de îmblânzi în curând pentru a
umiditate. Ce se întâmplă mai iar corpul își pierde din abili- • Fizioterapie o dată la 6 anxietate sau depresie, încer- ne putea bucura de anotim-
concret? Câmpurile electro- tatea de a se adapta la luni cați să limitați timpul petre- pul cald.
magnetice care însoțesc condițiile de mediu. Și dacă • Gimnastică medicală cut în fața televizorului și a Multă sănătate!
schimbările meteorologice te-ai gândit că meteosensibil-
sunt de fapt cele care duc la itatea este ceva rar, studiile
variații ale tensiunii arteriale arată că aproximativ 40% din
și probleme circulatorii, la populația globului este afec-
dureri de cap și stări de tată.

Comunicat de presă
Data: 07.06.2019

Informaţii legate de rezultatele proiectului “Management performant


în administrația publică din municipiul Vulcan”, cod SIPOCA 79
UAT Municipiul Vulcan a finalizat implementarea proiectului “Management performant în administrația
publică din municipiul Vulcan”
Data de începere a proiectului a fost 14 februarie 2018.
Durata de implementare conform graficului GANTT a fost de 16 luni.
Valoarea totală a acestui proiect a fost de 421.870,99 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului
a fost de 421.870,99 lei, valoarea neeligibilă este 0 lei, asistență financiară nerambursabilă în valoare de
413.433,57lei, valoarea finanțată din FSE (Fondul Social European) 358.590,34 lei, valoarea finanțată de la
bugetul de stat este de 54.843,23 lei, iar contribuția solicitantului este 8.437,42 lei. Proiectul este cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat Consolidarea capacității administrative a Unității
administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, județul Hunedoara pentru susținerea unui management
performant prin introducerea și utilizarea sistemelor ISO și a instrumentului CAF aplicabile administrației
locale, în concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în
autorități și instituții publice 2016-2020”.
Prin parcurgerea activităţilor prevăzute în proiect s-a avut ca finalitate următoarele rezultate:
1. Rezultat program 2: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune
în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultatul de proiect 1: S-a imple-
mentat CAF la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan; prin realizarea : “Procedura Operațională Au-
toevaluare Și Plan Îmbunătățiri Caf Vulcan Cod: Cafv-Po-01 Si “Ghid De Procedură Privind Autoevaluare
Farmacia TACOMI Și Plan De Îmbunătățiri Caf Vulcan Cod: Cafv-Po-01 – Gp-01”
2. Rezultat program 2: Sisteme de management ale performanței și calității corelate cu Planul de acți-
une în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultatul de proiect 2: S-a im-
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia,
plementat sistemul ISO 9001 la nivelul instituției U.A.T Municipiul Vulcan prin certificarea United
Registrar of System numărul 200843/A/0001/UK/Ro
3. Rezultat program 5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice lo-
prin tragere la sorţi, de un pachet de înfru- cale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin
museţare oferit de Laboratoarele Rezultatul de proiect 3: S-a realizat instruirea şi certificarea unui număr de 120 persoane la nivelul
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. instituției UAT Municipiul Vulcan prin realizarea a 6 sesiuni de instruire a câte 20 de persoane din cadrul
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media Primăriei Municipiului Vulcan.
din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar ex-
tragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Primar,
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din Gheorghe Ile
săptămâna respectivă.

Nume .........................................................................................
prenume .................................................................................. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
CI seria…….. nr…................… Localitatea…................……
................................Tel…............................................................ www.poca.ro
7 - 13 IUNIE 2019 ACTUALITATE - 5

SĂNĂTATEA MEDIULUI -
SĂNĂTATEA NOASTRĂ
S
ub genericul „Aerul e Hunedora - Deva și prof. Alin
viu și proaspăt, el FLOREA specializat în pro-
trezește și învie piep- tecția mediului.
tul, inima și ochii peste Îndemnurile acestora au
care lin adie”, Colegiul contribuit cu multă eficiență
Național „Decebal” la stimularea elevilor prezenți
(director prof. dr. Florin în a avea o atitudine activă
Marin ILIEȘ) a găzduit o față de mediu, de manifestare
reușită activitate educa- a grijii față de acesta, cu iniția-
tivă intitulată metaforic tivă și spirit creator.
„Sănătatea mediului -
Nu a lipsit premierea
sănătatea noastră”, organi-
zator fiind săptămânalul câștigătorilor concursului de
„Accent Media” (director jurnalism cu tema „Un mediu
Cornel POENAR), cu spri- curat - rețeta sănătății noas-
jinul U.Z.P.R. - filiala tre”, participanți fiind elevi din
„Ștefan Naciu” Caraș- unitatea școlară gazdă și invi-
Severin (președinte Oana tați din județele Caraș-Seve-
GLĂVAN), în parteneriat cu rin, Timiș și Sălaj.
Inspectoratul Școlar Cu toții au dovedit pros-
Județean și A.P.M. Hune- pețime și originalitate în arta
doara - Deva. scrisului, un fermecător curaj
Participanții - elevi și cadre al candorii vârstei și con-
didactice au audiat expunerile secvență în dorința de per-
semnate de dr. ing. chim. Vior- fecționare.
ica Georgeta BARABAȘ, direc- De la gazde am consemnat dreea, Bădău Vlad Dan, Fărțan Raluca și Anghe Ozana Ioana, acestora la implementarea de
tor executiv la A.P.M. numele elevilor Oprița An- Nicoleta, Jula Daniela, Sgârță iar de la oaspeți am notat pe proiecte și programe pentru
Lupoi Iasmina, Neica Ionuț, protejarea mediului înconjură-
Vulturar Teodora (Sălaj), Pâr- tor.
vu Daniela, Moraru Leonard De consemnat este spri-
Marian (Timiș), Rof Mirela, jinul, în buna desfășurare a în-
Feneșan Denis (Caraș-Se- tregii activității, acordat de
verin). prof. Luciana NAGHI, ca de al-
Ei au primit diplome din tfel, declarația în exclusivitate
partea U.Z.P.R. (președinte a prof. dr. Florin Marin ILIEȘ,
Doru Dinu GLĂVAN). în calitatea sa de director al
Inedit a fost momentul în- colegiului: „Am participat la o
ființării cercului „PRIETENII activitate care a evidențiat
NATURII” și cel în premieră faptul că, fiecare elev trebuie
națională „REPORTERI PEN- să se implice în protejarea
TRU MEDIU”. mediului, să-și formeze senti-
Nu a lipsit oferirea de către mente de admirație și dra-
conducerea săptămânalului goste față de natură, iar
„Accent Media” a Diplomelor de pentru sănătatea lor și a se-
excelență unor cadre didactice menilor, să-și formeze o con-
și invitați pentru contribuția știință ecologică.”

ACŢIUNE DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI


SPECIFICE PRIVIND UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ

P
e parcursul a peste absolvenţii de învăţământ su- Grupul ţintă a fost format ilor legale.
45 de zile, Inspec- perior şi instituţia internship- din angajatori interesaţi să-şi S-a constatat o deschidere
toratul Teritorial de ului; creşterea gradului de asigure forţa de muncă califi- deplină din partea celor in-
Muncă Hunedoara a conştientizare a entităţilor cată, furnizori de formare teresaţi spre acest tip acţiune
desfăşurat o acţiune de in- economice interesate să an- profesională, instituţii de în- de informare, la acţiune par-
formare şi conştientizare gajeze forţă de muncă pe bază văţământ precum și alţi for- ticipând peste 30 de angaja-
privind respectarea legis- de contracte de muncă, con- matori interesaţi. tori şi instituţii de învăţământ
laţiei specifice privind tracte de ucenicie sau de a Au fost desfăşurate acţiuni şi peste 27 de persoane fizice
ucenicia la locul de muncă. utiliza interni în baza con- de informare în toate zonele (interni, absolvenţi de în-
Amănunte în acest sens tractelor de internship pentru judeţului, acţiuni ce au vizat: văţământ, ucenici).
am cerut de la Adrian Florin a-şi asigura forţa de muncă aplicarea legislaţiei incidente, În viitor acţiunile de infor-
Bozdog, inspector şef, Inspec- calificată; informarea angaja- modul de încheiere, execu- mare în strânsă legătură cu
toratul Teritorial de Muncă torilor privind dezvoltarea tare, suspendare, modificare problematica pieţei muncii,
Hunedoara. carierei prin programe de for- sau încetare a contractului de modalităţi de angajare, înche-
- Obiectivele acţiunii au mare continuă; promovarea internship şi/sau a contractu- ierea şi derularea diferitelor
vizat: îndrumarea angajato- dialogului social la nivel de persoanelor interesate; facili- lui de ucenicie la locul de tipuri de contracte de muncă
rilor privind aplicarea corectă angajator, dialog care trebuie tarea integrării sociale în con- muncă, aducerea la cunoşt- şi asimilate vor continua.
a legislaţiei referitoare la să ducă la dezvoltarea cordanţă cu propriile aspiraţii inţă a sancţiunilor ce se aplică Pagină realizată de
ucenicia la locul de muncă, partenerilor la nivel local şi la profesionale şi cu cerinţele de către inspectorii de muncă Ioan Vlad
efectuarea stagiului pentru modalităţile de integrare a pieţei muncii. în cazul încălcării preveder- Georgeta-Ileana Cizmaș
6 - SPORT 7 - 13 iUnie 2019

Handbal: U Remin Deva,


reîntâlnire cu publicul devean
I
ubitorii handbalului stativ, U Remin Deva 2002
devean au avut posibili- având ca parter de joc o for-
tatea să le revadă re- mație alcătuită din fost hand-
cent pe cele care în urmă baliste care au evoluat la Deva
cu 17 ani scriau istorie în în perioada 2000- 2007.
handbalul european, com- ,,Viperele Galbene”, renumita
ponentele echipei Univer- galerie a clubului devean, care
sitatea Remin Deva, a fost necondiționat alături de
formație care a câștigat în fete, acasă sau la meciurile ju-
2002 Cornel Bădulescu și cate în deplasare și le-au încu-
prof. Ion Mătăsaru.
rajat, nu a lipsi de la partida pe
Au fost prezente la această
care fostele handbaliste ale
revedere, din echipa de aur a
Clubului ,,Univ. Remin” au dis-
Devei: Valentina Elisei, Simona
putat-o sâmbătă seara la Deva.
Bozan, Georgeta Năniță, Co-
La finalul jocului, flori,
druța Zavragiu, Geanina Ton-
lacrimi, promisiuni de
cean, Ionela Dragomir,
revedere la aniversarea a 25
Melinda Toth, Doina Roman-
de ani și îndemnuri de a con- cu unele dintre fete m-am mai acest eveniment. evoluân pe teren, înaintea
Picu, Laura Poenaru și Elena
tinua la Deva tradiția hand- văzut, a fost și o tentativă a Codruța Zavragiu: Un noastră să le vedem campione
Avădanii, împreună cu antre-
balului de mare performanță. mea de revenire la Deva, de spectacol foarte emoționant. cum au fost cele din 2002.Voi
norii emeriți Cornel Bădulescu
Iată și câteva declarații: care dvs. știți dar sunt bucuror Vreau să le mulțumesc celor reveni cu plăcere în acest oraș,
și Ion Mătăsaru .
Cornel Bădulescu- an- pentru acest eveniment. care ne-au aplaudat și care au de unde plec cu amintiri plă-
Peste 1000 de spectatori au
tenor Melinda Toth- căpitanul fost alături de noi și astăzi, așa cute..
fost prezenți în Sala spor-
Am venit cu mare drag la echipei cum au fost de fiecare dată, Simona Bozan: A fost ceva
turilor din Deva pentru acest
Deva, așteptam să se orga- A fost foarte frumos, o sur- atunci când jucam pentru foarte emoționant. A fost o zi
moment deosebit.
nizeze o astfel de întâlnire la priză neașteptată și plăcută . Remin Deva. Ne-am șimțit ex- pe care nu o să o uităm mult
În cursul diminețiide sâm-
10 ani. Este o mare realizare a Sincer nu ne-am așteptat ca celent și ne dorim că de fiecare timp. Cred că am meritat un
bătă handbalistele, antrenorii
Primăriei și a conducerii aces- după atâția ani să se mai în- dată când venim la Deva să astfel de eveniment și ne bu-
si staful administrativ al
tei instituții, a domnului pri- tâmple un astfel de eveni- umplem sală cu iubitori ai curăm pentru faptul că am avut
echipei U Revin Deva din
mar și cred că poate fi un nou ment.Le mulțumin domnului handbalului.Colegele mele s-au posibilitatea să ne revedem
2002, au fost primiti in cadrul
început pentru handbalul de- primar și colegilor cu care a bucurat de aceast eveniment și după 17 ani.A fost superb un
unei ceremonii cu fastul nece-
vean. S-au pus bazele reînfi- organizat acest eveniment. am oferit si noi un spectacol lucru pe care nu îl petreci de
sar, la Primaria mun. Deva,
ințării handbalului feminin de Cred că e un început ca să se devenilor nostrii dragi. multe ori în viață.Ne-am
unde le-au fost acordate o
performanță la Deva. Pentru facă ceva pentru handbalul de Luminița Huțupan- Dinu: revăzut după mulți ani, am dis-
serie de distincții aniversare, și
mine a fost un moment de- performanță deoarece s-a Sunt foarte onorată pentru cutat, am făcut si tactică de joc
au avut posibilitatea să depene
osebit. Recunosc că revederea făcut foarte puțin în ultimii această invitație la evenimen- (...glumesc..normal) dar a fost
din amintirile momentului
a fost deosebită, ne-am bucu- ani.Întâlnirea cu colegele a fost tul care a marcat o revedere cu frumos. Mulțumim pentru
care a culminat cu câștigarea
rat cu toții de acest plăcută, am avut timp să mai handbalistele din echipa U această surpriză.
trofeului european.
moment,nu m-am văzut cu depănăm din amintirile fru- Remin Deva. Am avut astăzi să Georgeta Năniță: Un mo-
Seara a fost, cum spuneam,
decând am plecat , din 2002, moase. Multumim pentru le întâlnesc sau să le revăd pe ment emoționant.
marcată de un meci demon-
unele dintre ele. Sun niste fete Ne pare bine că am reușit să
minunate care au făcut insto- ne revedem după atîția ani.Eu
rie în handbalul european. Mă consider că a fost un moment
bucur pentru această galerie deosebit , ca și unul de re-
minunată, pe care am întlnit-o tragere din activitatea hand-
și la meciurile de la Oltchim balistică.Am făcut spectacol
sau de la echipa națșională., pentru cei care ne-au aplaudat
alturi de noi. Felicitări pentru ,lor le mulțumim și vom reveni
efortul lor.Domunlui primar , cu drag la deva. Chiar dacă
căruia ți multumesc pentru avem fiecare job-ul nostru, mai
aceast eveniment, îi doresc să mergem la sală, facem mișcare
iți ducă până la capăt promisi- și suntem în forma pentru un
unea de a construi în trei- meci demonstrativ.Dacă vom fi
patru ani o nouă sală de sport. invitate vom veni si la inaugu-
Să ne vedem sănătosi, să rare aviitoarei săși, la aniver-
vedem acea sală gata și dintre sarea a 25 de ani de la
copii pe care i-am văzut astăzi Chalange Cup.

Fotbal: Juniorii din Simeria câștigă finala turneului de la Aigle-Elveția

E
chipa de fotbal ju- petiție la care au partici- formația Juventus Academy , scorul fiind egal, 0-0 iar după Elveția: Beltechi, Gașpar,
niorii U11 (născuți în pat 20 echipe din 6 țări golurile echipei din județul executarea loviturilor de Dodoi, Bobora, Basarabă,
anul 2008), însoțiți europene. nostrum fiind marcate de penalty.CS CFR Simeria a Bela, D.Ș. Lăcătuș, Drăgan,
de președintele clubului Echipa din Simeria a înreg- către au marcat D.Ș. Lăcătuș , câștigat cu 3-1 prin golurile Gergely, Cizmaș, Ciobanu, A.D.
Vasile Hrițac și antrenorul istrat în cele 12 partide dis- Dodoi și Vișan. înscrise de Negrilă, Ciobanu Lăcătuș, Negrilă, Vișan și
Constantin Vișan au par- putate zece victorii, o singură În finala turneului interna- și Vișan. Portarul Beltechi a Curcă Antrenor- Constantin
ticipat în perioada recent înfrângere și un egal. În semi- tional echipa din Simeria a apărat o lovitură de departa- Vișan, antrenor cu portarii
la Turneul Internațional finala competiției CS CFR întâlnit formația FC Thonon jare. Ștefan Deak iar preparator
din Aigle-Elveția, com- Simeria a dispus cu 3-1 de Evian , la finalul partidei Lotul deplasat la Aigle- fizic – Laurențiu Popescu.
7 - 13 IUNIE 2019 SPORT - 7

Fotbal: Sancţiuni Junioarele din proiectul


"Țară, țară, vrem
pentru CSM Jiul campioane!" medaliate

Petroşani
S
ecția de fotbal din
cadrul CSM Jiul
Petroșani a fost din
nou penalizată de către
comisiile din cadrul A.J.
Fotbal Hunedoara.
Astfel, la jocul dintre
echipele CSM Jiul Petroșani și

G
CSM Dacia 2010 Orăștie, Liga
a IV-a, clubul CSM Jiul ymFestival este cu două poziții le-au revenit
Petroșani a fost penalizat cu adevărat un festival Anei Băbosu și Amaliei Pu-
suma de 85 lei, iar antrenorul al performanței flea. Miruna Cazan s-a clasat
Cosmin Kanduth s-a ales cu pentru micuțele gim- pe locul 5, iar Ana Turcu pe
două etape de suspendare și naste. Competiția interna- 6. Altfel spus, 4 românce în
70 de lei amendă. În urma tională de la Trnava a primele 6, într-un concurs
fost dominată de către care a aliniat la start 25 de
aceluiași meci, jucătorul Mar-
România la categoria de sportive.
ius Tuță a primit tot două vârstă 2006-2007, unde
etape de suspendare și o Mara Ceplinschi, a concu-
fetele noastre au caștigat rat la categoria 2004-2005,
amendă de 30 de lei. atât la echipe cât și la in-
Comisia de Disciplină a AJF unde a terminat pe poziția a
dividual.
Hunedoara a mai decis ca la 4-a la individual compus, iar
România A (echipă alcătu-
jocul dintre echipele LPS în finalele pe aparate a
ită din gimnastele Ana Băr-
Cetate Deva și CSM Dacia cucerit medalia de argint la
bosu și Amalia Puflea) a
2010 Orăștie, Juniori B1, din Litigiul dintre Universi- doara amână soluționarea bârnă și pe cea de bronz la
câștigat concursul pe echipe,
data de 21.05.2019, clubul tatea Petroșani și Inter Petrila contestației introdusă de AS sărituri, în timp ce la sol s-a
fiind secondată de România
LPS Cetate Deva să fie a fost amânat . Universitatea Petroșani în clasat pe poziția a patra. Fe-
B (Ana Turcu și Miruna
sancționat cu pierderea jocu- “Comisia pentru Statutul contradictoriu cu CS Inter licitări antrenorilor, cei care
Cazan). În clasamentul de la
lui prin forfait cu 3-0 și penal- Jucătorului și Asociația Petrila”, se arată în decizia de le ghidează pașii pe tot acest
individual compus, primele
itate sportivă de 200 de lei. Județeană de Fotbal Hune- pe site-ul oficial al Asociației. drum al performanței.

Gimnastică artistică ANUNŢ DE PARTICIPARE


Gimnasta Ana Maria 1. Denumirea autorităţii contractante: COMUNA VEŢEL
Puiu, componentă a lo- Cod de înregistrare fiscală: 4374105 Adresa: Jud. Hunedoara, Sat Veţel, Comuna Veţel,
tului național feminin Str. Mihai Eminescu, nr. 256
aflat în pregătire la Deva Număr de telefon, fax,e-mail: 0245-237733–tel., 0254-237847–fax,
a participat la finalul primaria.vetel@gmail.com–email
săptămânii trecute, ală- 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă
turi de alte trei colege, la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
etapa de Cupă Mondiala alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, H.C.L. Veţel nr. 30/2019 privind
Challenge la Gimnastica aprobarea bugetului local al comunei Veţel pentru anul 2019.
Artistica,desfășurată la Domeniul de aplicare: activităţi sportive, activităţi culturale, recreative, servicii so-
Koper în Slovenia. Ana ciale
Maria Puiu a câștigat Categorii de solicitanţi: pot participa: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial,
medalia de argint la sol organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
clasându-se pe podiumul de premiere după Ilaria Kaeslin fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare și care iniţiază şi organizează programe
(Elveția). Gimnasta din România s-a mai clasat pe locul opt şi acţiuni în domeniile în care se aplică programul, de care beneficiază cetățenii comunei
în finala de la paralele, Iulia Berar pe locul patru la bârnă, Vețel.
iar Maria Pană pe locul patru la sol. Tinerele gimnaste au 3. Suma alocată: 50.000 lei;
fost însoțite la concursul din Slovenia de antrenorii Florin 4. Durata finanţării: anul 2019
Cotuțiu și Adela Popa. 5. Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute în Legea nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, iar Criteriile specific şi de evaluare şi formularele
Judo sunt prevăzute în anexa la H.C.L.Veţel. nr.38/2019, fiind cuprinse în ,,Programul anual
Municipiul Sibiu a fost gazdă ospitalieră a întrecerilor propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Veţel
din cadrul Turneului Internațional de Judo "Cupa Spe- alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2019’’, documentaţia
ranțelor" ediția 2019, competiție organizată sub egida fed- putând fi accesată pe site- ul Comunei Veţel www.primaria-vetel-hd.ro.
erației de specialitate , cu sprijinul Ministerului Tineretului Relaţii la tel: 0254-237733 (persoană de contact Zasloţi Aurelian).
și Sporturlui. Sportivii judoka din cadrul LPS "CETATE" Solicitantul va depune documentaţia solicitată în ,,Program’’ la registratura Primăriei
DEVA s-au numărat și la ediția din acest an printre cei care comunei Veţel, str. Mihai Eminescu, nr. 256, până la data de 05.07.2019, ora 12,00. Eva-
au urcat pe podiumul de premiere, fiind recompensați de luarea şi selecţia proiectelor depuse în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se
către organizatori. S-au clasat pe locul I: Andreea Gârbo- va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare, constituită prin H.C.L. nr.38/2019
van, Xu Yi De Kevin și Sebastian Bozdog. Antonia Rădoane privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări neram-
a câștigat locul second iar Cătălina Șușcu, Ianis Sabău, bursabile din bugetul local al comuneiVețel pentru anul 2019.
Radu Petruse și Ianis Bucovanu au terminat competiția pe P R I M A R,
locul al treilea. Henţiu Ioan
8 - magazin 7 - 13 iunie 2019

Îngrijirea roşiilor de grădină


A
preciate atât pentru
gust, cât și pentru
calitățile lor extra-
ordinare, roșiile sunt cul-
tivate în țara noastră pe
suprafețe întinse, dar și în
micile grădini de legume.
Dar ca ele să crească fru-
mos și să obținem recolte
pe măsură, trebuie să le
acordăm atenție pe toată
perioada de vegetație. Și,
nu în ultimul rând, să
folosim soluții naturale
pentru îndepărtarea bo-
lilor și dăunătorilor.

După plantare
Chiar dacă roșiile nu sunt
pretențioase, legumicultorii
ne sfătuiesc să ținem cont de
anumite elemente hotărâ-
toare pentru dezvoltarea lor
viitoare. Iată ce ne sfătuiesc:
• Pe toată perioada de
creștere, temperaturile ide-
ale pentru dezvoltarea roși-
ilor sunt de 18-25 de grade acestea vor înflori mai de- creșterea, prin conținutul naturale pentru stropirea stropirile următoare. Un ast-
ziua și 8-10 grade noaptea. Și vreme și nu vor mai rodi. Mai mare de azot. roșiilor sunt eficiente și, toto- fel de tratament previne îm-
cum, de obicei, tufele de roșii mult decât atât, udarea în • Pentru ca rădăcinile să dată, duc la obținerea unor bolnăvirea plantei, fiind,
tind să se înalțe, iar frunzele exces duce la apariția muce- se păstreze la o temperatură recolte bogate. totodată, și un îngrășământ
ajung la plantele vecine, se gaiului. Cel mai indicat mo- optimă, iar solul să aibă natural care favorizează
vor tăia 1-2 frunze de jos. ment pentru această umezeală, roșiile pot fi Soluția de urzici creșterea.
După ce se face acest lucru, operațiune este dimineața acoperite la bază cu mulci or- Este utilă atât pe post de
planta nu va mai creste în devreme ori seara pe ră- ganic, realizat din ziare sau Apa de cenușă
îngrășământ, cât și ca insec-
înălțime timp de 7 zile. coare. De asemenea, udatul din paie. În acest fel vor fi ticid sau fungicid. Pentru Este destul de cunoscută,
• Dacă nu crește în se va face cu grijă, în așa fel ocrotite și de dăunătorii de la obținerea ei, se va proceda în fiind des întrebuințată atât la
înălțime, tulpina se va întări, încât apa să ajungă pe baza roșiilor. felul următor: roșii, cât și la alte plante. Pen-
iar acest lucru duce la o pământ, nu pe frunze. Doar • Gunoiul de grajd putrezit Într-un vas de 10 litri se tru obținerea ei se vor pune
recoltă mai bogată. în timpul zilelor toride de este o altă sursă excelentă de pun urzicile, fără flori și 500 g de cenușă într-o
• Atunci când este necesar, vară, udarea se va face din fertilizare. rădăcini, până la jumătatea găleată mai mare, peste care
tăierea poate fi repetată, iar belșug. • Cojile de banană, bine lui. Peste ele se toarnă apă se toarnă cinci litri de apă
rezultatul va fi și mai bun. mărunțite și încorporate în călduță și se lasă la macerat, clocotită. Când cenușa s-a
După toate aceste terapii de Fertilizarea naturală sol, ajută la dezvoltarea op- la soare, timp de 7-10 zile. așezat pe fundul vasului, apa
șoc, diametrul tulpinii va fi • În locul făcut cu sapa timă a plantelor, fiind bogate Soluția obținută se diluează se strecoară și se pune într-
ideal. pentru plantare, se adaugă în potasiu și magneziu. cu apă ( un litru din soluția un alt vas. Peste ea se toarnă
• Pe parcursul creșterii, se un pumn de făină de oase, • Dacă frunzele încep să se concentrată obținută, la 10 alți cinci litri de apă de ploaie
vor înlătura și lăstarii lacomi, care este o sursă vitală de îngălbenească sau să se litri de apă). Cu această sau de izvor. Cu soluția obțin-
care nu au fructe și flori. fosfor organic, ajutând, toto- ofilească, este indicat să se soluție diluată se poate stropi ută se vor stropi culturile de
dată, la înflorire și la sporirea repete fertilizarea. o suprafață mare. Pentru tomate, dar și alte plante din
Udatul numărului de fructe. efect maxim, se adăugă și o grădină.
Roșiile au nevoie de udare • Lângă rădăcina plantei, Soluții naturale mână de cenușă.
constantă. Nu trebuie nici să se mai poate pune o mână de pentru stropire Soluția concentrată ră- Maceratul de usturoi
se exagereze cu apa, întrucât urzici, care vor favoriza Preparate în casă, soluțiile masă se va folosi pentru Este, de asemenea, foarte

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
7 - 13 iunie 2019 magazin - 9

util, având un spectru larg de


utilizare. Se obține din 200 g.
usturoi necurățat, dat prin
mașina de tocat, care se pune
într-un recipient de doi litri.
Vasul se acoperă și se ține la
cald, timp de o săptămână,
după care, maceratul se stre-
coară. Se păstrează în sticle
închide la culoare, la în-
tuneric și la cald, timp de
cinci zile. Pentru stropirea
plantelor, se va folosi 60 ml
macerat, la 10 litri de apă (de
ploaie sau apă stătută). La
compoziție se adaugă trei lin-
guri de săpun lichid. Cu
soluția obținută se pot stropi
atât roșiile, cât și ardeii sau
vinetele.

Soluție de ceapă și
usturoi
Atât ceapa, cât și usturoiul
ajută la prevenirea îmbol-
năvirii plantei, dar și la înde-
părtarea dăunătorilor. un pahar, la 10 litri de apă, de apă. La soluția respectivă cu apă, lăsându-
Totodată, fiind bogate în sub- apoi se pot stropi roșiile. O se adaugă aproximativ 30 de se la macerat
stanțe minerale, aceste legume astfel de soluție poate fi picături de tinctură de iod. două zile, într-
ajută plantele în procesul de folosită la fertilizarea pe Plantele se vor stropi în în- un vas desco-
dezvoltare. Din ele se poate frunze, dar și direct la rădă- tregime, o dată la 7-10 zile. perit. După acest
obține fie un macerat, dar care cină. De asemenea, ea poate fi interval, soluția
cere timp, fie o soluție mai sim- utilizată și la stropirea altor Maceratul de se fierbe și se mai
plă. Astfel că, peste ceapa sau culturi, precum vinete și lasă două zile la
usturoiul rămase de anul tre- Coada Calului in-
ardei. macerat, după care se
cut, se toarnă apă clocotită. Fortifică plantele, dar ajută amestecă și se filtrează. fuzat
După răcire, cu soluția respec- Soluția de bicarbonat și la combaterea bolilor și Se folosește imediat, iar can- 24 de
tivă se stropesc săptămânal dăunătorilor. Se obține dintr- ore. Cu soluția
Este des folosită, bicar- titățile sunt următoarele:
legumele, timp de o lună. În un kilogram de plantă tânără, obținută se stropesc plantele.
bonatul fiind util atât în fără rădăcină și 10 litri de 250-500 ml soluție concen-
zilele în care se efectuează trată la 10 l apă, la care
stropirea, temperatura aerului bucătărie, cât și la stropirea apă. Se lasă la macerat 1-3
plantelor. Pentru obținerea săptămâni, în funcție de tem- adăugăm 40 g săpun diluat Ceapa
după apusul soarelui nu tre- într-un litru de apă.
buie să fie sub 15 grade. soluției, într-un litru de apă peratura de afară. Fermen- și usturoiul
călduță se vor dizolva una- tația este încheiată atunci Plantate în apropierea
două lingurițe de bicarbonat. când lichidul nu mai prezintă Plante care roșiilor, țin dăunătorii la dis-
Drojdia de bere protejează roșiile
După dizolvarea completă, cu bule de aer pe suprafața lui. tanță, protejând cultura de
Ajută la creșterea plantei. soluția obținută se pot stropi Maceratul astfel obținut se mană sau alte boli fungice.
Pentru obținerea unei soluții plantele, iar frunzele se pu- folosește în soluție diluată de
cu drojdie de bere se pro-
Gălbenelele
drează cu cenușă. 1:10.
Protejază culturile, fiind Gălbenelele
cedează în felul următor: se
folosește un vas de trei litri, folosite ca ”armă” împotriva și busuiocul
Soluția cu Ardeiul iute unor păianjeni sau fluturi Prin mirosul lor, alungă
în care se dizolvă o jumătate
de pahar de zahăr, la care se lapte Este și el deosebit de util, mari. De asemenea, se reco- dăunătorii, iar busuiocul dă
adaugă 100 g de drojdie de Poate fi utilizată și pe post ajutând la combaterea larve- mandă plantarea lor printre aromă fructului.
bere. Vasul se acoperă, iar de îngrășământ, dar și pentru lor de fluturi, a melcilor, legume. Se mai pot folosi 200
soluția se lasă la dospit timp combaterea unor boli. Se moliilor. Un kilogram de g de semințe mărunțite și https://wow.bzi.ro
de o săptămână. Din soluția obține dintr-un litru de lapte, ardei iute, uscat sau proaspăt acoperite cu acoperă cu 10 http://legumicultorul.ro/
concentrată obținută se pune care se toarnă peste nouă litri și mărunțit bine, se acoperă litri de apă, lăsându-se la https://ro.blastingnews.com

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Relaţii la telefon 0726-219999.
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - tImp lIbEr 7 - 13 IUNIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


TVR 2,Vineri, 7 iunie, ora 16,50
• În vizită la fiu
”Iubire imposibilă” Soacra, venind în vizită la fiul ei, este foarte
încântată de prăjitura făcută de nora sa și-i
Acțiunea filmului are loc la jumătatea spune:
secolului XV, în timpul domniei dinastiei - Prăjitura este excelentă. De unde ai luat
Joseon. În acea perioadă, stabilitatea rega- rețeta, de la mama ta ?
tului coreean este ameninţată de lăcomia - Nu de la mama! Dintr-un roman de Agatha
prinţului Suyang, fratele regelui Moon
Cristie !
Jong, care râvneşte la tron. Încercând să-l
atragă de partea sa pe cel mai credincios
ministru al regelui, Su-Yang îi propune • Doctorul către Alinuța:
acestuia o alianţă între familiile lor: căsă- – Mi-ați ascultat sfatul și ați dormit cu fer-
toria dintre fiica lui, Se-Ryung, şi fiul min- eastra deschisă?
istrului, Seung-Yoo. Kim Seung-Yoo este fiul Alinuța:
cel mic al lui Kim Jong-Seo, care fiind în- – Da
vățat, arătos și descendent al unuia dintre Doctorul:
cele mai puternice clanuri, devine, la palat, – Deci v-a dispărut complet astmul de care
învățătorul prințesei Kyung-Hye. Deși sufereați?
HAPPY CHANEL regele află și dejoacă planul, cei doi tineri Alinuța:
s-au îndrăgostit deja. Despărțiți de intrigile – Nu, dar mi-au dispărut iPad-ul, televi-
Vineri, 7 iunie politice, ei vor trăi o iubire imposibilă. zorul, frigiderul și laptopul.
Celebritate • Întâmplare…
Filmul îl are în prim plan pe Lee Simon, un ziarist în vârstă Un bărbat beat încearca să introducă cheia
de 40 de ani, specializat în presa mondenă, dar veșnic în broasca uşii de la intrarea locuinţei sale, dar
nemulțumit. Tocmai din acest motiv ajunge să fie părăsit de nu reuşeşte. Văzându-l cum se chinuie, un
Robin, soția sa, alături de care a petrecut mai bine de 16 ani. trecător vrea să-l ajute și-i spune:
După divorț, Lee descoperă bucuriile vieții printre celebrități, – Daţi-mi cheia, vă ajut eu…
dar și momente stânjenitoare ale traiului printre oamenii bo- – Mersi. Dacă vreţi să mă ajutaţi, țineţi casa
gați. În paralel cu meseria de jurnalist monden, Lee își mai să nu se mai tot legene…
câștigă pâinea scriind scenarii de film și romane.
La rândul ei, Robin, fosta lui soție, intră în lumea mondenă,
• Discuție între prieteni:
după ce îl cunoaște pe Tony Gardella, un producător TV.
Acesta este fascinat de ea și o angajează ca asistent de pro- - Oare o fi având legătură iubirea cu banii?!
ducție la firma lui. Dar pe parcurs, lucrurile iau o altă întorsă- - Nici vorba! Mie când îmi place o femeie cu
tură. adevărat, nici nu mă mai uit la bani !

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Veți avea discuții interesante cu Aveți multă energie, încă de la Este posibil să se finalizeze o La locul de muncă vă străduiți
o persoană de încredere. Vă începutul intervalului, iar do- etapă profesională importantă să finalizați, în cel mai scurt

H
preocupă un proiect mai vechi, rința de afirmare la locul de și să mergeți pe un drum nou, timp, sarcinile primite. Reușiți
pe care nu reușiți să-l finalizați. muncă este la cote înalte. Pri- ales cu grijă de voi. Este mo- să vă îmbunătățiți relațiile cu
Poate un ajutor financiar venit etenii iau decizii surprinză- mentul unui bilanț al situației cei mai apropiați dintre cola-
de la cineva din familie va re- toare și, nu în favoarea voastră. voastre profesionale și să ale- boratorii voștri. S-ar putea să

O zolva și această problemă. La


serviciu apar sarcini noi, dar și
vești legate de salarizare.
Tocmai de aceea, evitați să le
spuneți intențiile voastre legate
de muncă.
geți calea care credeți că este
mai bună pentru voi. Prietenii
vă sunt aproape.
aveți șansa să găsiți un loc de
muncă mai bine plătit. Vă
faceți planuri de concediu.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Intenționați să faceți unele Relațiile profesionale și parte- Începutul intervalului vă dă Viața amoroasă vă dă bătăi de
schimbări în casa voastră sau neriale se vor îmbunătăți, iar mai multă încredere în forțele cap. Încercați să lăsați ca totul
să vă achiziționați o nouă proiectele voastre se apropie de voastre, pentru realizarea unui să se rezolve de la sine, iar dacă
locuință. Acest lucru cere un finalizare. Schimbări importante vis mai vechi. În acest sens, vă nu este posibil, renunțați. Este

S efort financiar deosebit, dar


sunteți hotărâți să-l faceți. În
familie vor apare discuții
vor avea loc în perioada urmă-
toare și trebuie să fiți foarte
atenți la tot ce se întâmplă în jur.
reorganizați munca și pregătiți
terenul pentru evenimentele ce
vor urma. Ca să reușiți, trebuie
momentul să vă preocupați de
mai mult de voi și să vă gândiți
serios la ce veți face în viitor.

C
legate de moșteniri, dar toate Finalul săptămânii îl veți rezerva să vă controlați emoțiile și să nu Atmosfera de la locul de muncă
se vor rezolva cu bine. planurilor de călătorie. luați decizii pripite. se agită, apar sarcini noi.

O SĂGETĂTOR
Se anunță schimbări impor-
tante încă de la începutul inter-
CAPRICORN
Sunteți foarte agitați pentru că
lucrurile nu se desfășoară așa
VĂRSĂTOR
În plan financiar, lucrurile nu
stau prea bine. Este nevoie să
PEŞTI
Sunteți hotărâți să renunțați la
acțiunile lipsite de consistență

P valului. Fie că este vorba de


serviciu, fie că vor apare prior-
ități în familie. Trebuie să vă
păstrați calmul, indiferent de
cum v-ați imaginat. Este vorba
de o lucrare importantă pe
care, ca să o finalizați, aveți
fiți mai atenți la cheltuieli și să
faceți ceva economii. Evitați
speculațiile financiare sau in-
și să vă îndreptați atenția spre
lucruri noi, care vă pot aduce
satisfacții în viitor. La locul de
nevoie de acceptul mai multor vestițiile nesigure. S-ar putea să muncă se conturează aspecte
situație și să chibzuiți bine lu- persoane. Dacă vă mobilizați, faceți unele călătorii scurte, financiare importante. Poate fi
crurile înainte de a lua o veți reuși să faceți tot ce v-ați unde vă veți întâlni cu persoane vorba de o mărire de salariu
hotărâre definitivă. propus. care vă pot ajuta în viitor. sau despre o avansare.
7 - 13 IuNIE 2019 OPINII - 11

ROMÂNIA aşa cum o văd în


2019 ! Este mai tristă ?!
Ț
ara noastră azi este Parcă și intenționat, dacă dl. ce trebuie să APERE ROMA- Trăim în această societate
mai tristă ca înainte Soroș dorea așa ceva, nu NIA ȘI POPORUL, luptă pen- care ne întoarce unii îm-
de 1989. Doar dro- puteau să fie aleși. Și, da- tru ,,SCAUN". potriva altora. O societate
gații, cei infestați psh- torită poporul roman, Soroș De aceea viitorul este IM- bolnavă, în primul rând, su-
iotronic cu tulburări are tot ce și-a dorit. PREVIZIBIL. Generația tâ- fletește. Nu mai crezi în ni-
mintale, hoții, escrocii nără, slab educată, infestată meni, în nimic, nu înțelegi ce
etc. jubilează. România Bravo Facebook ! cu droguri, cu tulburări rost mai ai, nu te mai simți
găzduiește baze militare mintale dirijate, dezbinată, parte integrată a acestui
NATO, este membră a Uni- Alegi tot ce vrei tu, exact
cu judecata de TURMĂ, unde pământ. Suntem veșnic
unii Europene, zis democ- ca și un calculator. Dacă Dias-
MINCIUNA este crezută de o nemulțumiți, pentru că nu
ratice, este țara în care pora dorește, alegem Președ-
suta de ori mai repede decât putem trăi doar noi cu noi.
fiecare face ce vrea și fură intele direct de pe Fcebook,
cum dorește. ADEVARUL, VIITORUL ESTE Nu știm să facem asta și,
că și așa noi degeaba votăm. simțim. Contează câți bani
Președintele, în campanie SUMBRU. Trăim într-o totală chiar dacă unii știu, tot ne
Maghiarii ne-au invadat, că avem și ce influență putem
electorală imediat după ce s- și continuă manipulare. A lovim de acel mediu de la
așa dorim noi. Pe hârtie 100, avea printre ceilalți. Ne îm-
a instalat la Cotroceni, este în trebuit să vină PAPA să ne școală, job etc.
dar au votat 1000! Și uite- proșcăm cu noroi unii pe
război absurd cu toată lumea dea lecții de moralitate, pa- Avem un Guvern, bun sau
așa, ne-am maghiarizat, fără alții, fără să gândim.
triotism și să ne spună doar rău. Cum să lucreze când nu
și nimeni cu el. Dragnea a ca maghiarii să știe. Se în-
câteva fraze: ,,Grădina Maicii este lăsat să o facă, încă de la Mi-aș dori să trăiesc într-
fost legat la ordin intern, sau trebă cineva câți români sunt
Domnului este în Romania." alegeri. Nu poți gândi în o lume în care fiecare își
extern, nu mai contează. Nu în Diaspora?
La Sibiu a dat o lecție mul- condiții de stres. Se pun vede, efectiv, de treaba lui.
pentru ce a furat, ci politic și Domnilor politicieni, nu
tora dintre cei care ne con- piedici în fiecare zi. Penalii Sau, dacă chiar vrea să se
numai politic. Era incomod se știe exact câți suntem noi
duc și aleg luxul exorbitant. strigă ”penali” ! ,,Hoții strigă uite în grădina celuilalt, să o
pentru Bruxelles și multi- în Romania, darămite să
PAPA a mers alături de co- hoții!” Mincinoșii strigă facă pentru că vrea să-l ajute,
naționale, inclusiv pentru știm câți sunt în Diaspora.
vorul roșu, prin băltoace. ”mincinoșii”. Fraierii aleg ! astfel încât să evolueze, ni-
câțiva dintre politicienii Am înțeles că oficial, suntem
Oare Dl Iohannis pe unde a cidecum pentru a-l jigni și a-
noștri. Paguba lui Dragnea ar 17-18 mii înregistrați, iar
fi de vreo 40000 de mii și nu peste 4,5 milioane lucrează
mers? Asta este România! i murdări curtea cu noroi.
PAPA a fost o lecție pentru Mi-aș dori o lume în care să
de 40 milioane euro ca a la negru, pentru UE. Fru- Oameni ca mine nu mai
noi, a dat dovadă de iubire, conteze nu neapărat ce face
unora care stau la soare în moasă lecție! Suntem de pot suporta asemenea com-
caracter, demnitate. Sunt cu- omul, ci cum face. Cât de bun
țari exotice. Ăia nu pot fi râsul ,,curcilor". Dumneav- portamente. Tot timpul sun-
vintele unui ortodox ca mine. e în ceea ce face și ce ben-
arestați că sunt din ,,gașca oastră vă certați pe o lume tem bârfiți, loviți, bruscați…
Mă mir că ai noștri, în aceste eficii își aduce lui și comu-
noastă". pe care nu vreți să o Se încearcă distrugerea su-
zile nu au recurs iar la nității din care face parte.
cunoașteți. Pentru că, la noi fletului. Trăim într-o lume în Mi-aș dori o lume în care să
Și-au asigurat țigănii!
votează cel mai mult morții care un pușcăriaș are mai conteze ce și cum gândești,
imunitatea și calculatoarele. Vinovatul multe drepturi și susținere
de serviciu este la pușcărie,
Trăim într-o societate nu ce și cum le place altora
Am văzut că avem o elită bolnavă sufletește din partea statului decât un că ai face asta.
de politicieni care s-au satu- nu mai este subiect de ma- elev și un student. Iar multă Mi-aș dori să trăiesc într-
rat de măturat în România, nipulare. Dar în viață, nu Noi ne maltratăm prin lume moare de foame. Ne o lume nu perfectă, dar bună.
iar acum merg la Bruxelles uitați, totul se plătește. gânduri, gesturi, vorbe, ne place să judecam oamenii. Oare să fiu eu cel care cere
(nici primăriile nu le mai tre- Eu nu l-am văzut în viața spionăm, mințim, dăm vina Trăim într-o lume în care prea mult? Dar sunt nevoit
buie), că oamenii acum au mea pe Dragnea, decât la pe alții. Dar adevăratul toată lumea critică pe toată sa plec, mâine nu mai am
salariu mare și stau, bine televizor! Dar condamnați-l subiect e cum ”ne-o dăm” la lumea. dreptul să circul. Mă grăbesc
mersi ! Aici au făcut tot ce au pentru ce a furat, nu politic. încheieturi unii altora. Asta Cu sau fără argumente să schimb numerele la
dorit și s-au asigurat că trei- parcă n-ar suna atât de rău valide, susținute prin dovezi. mașină. Aștept noile numere
patru generații au tot ce le Viitor IMPREVIZIBIL dacă, de cele mai multe ori, Ne dăm în judecată unii pe inventate de unii conducă-
trebuie. Dar și de imunitate ! România este țara în care n-am aștepta momentul în alții, fără motiv. Plângerile tori. Știți ce număr mi-au
Mulțumesc justiției că și-a justiția dă verdicte numai de care celălalt să nu observe. penale au devenit ”bau-bau”. dat? MU-IE PSD ! Le place de
făcut treaba corect. Domnul ea înțelese. Romania este ”Datul pe la spate” și privirea Nu cred că ne-am născut cu minune unora dintre politi-
fost Președinte, curat ca țara în care ambasadorii de pisică blândă este ade- dreptul de a judeca pe cieni și partide. Știți cu ce am
lacrima, pleacă și el, că Brux- țărilor străine merg la gu- vărata problemă. Ne-am cineva. plătit? Cu restul de monezi,
ellesul este mai aproape de vern, la ministere și dau OR- schimbat de nici noi nu ne Trăim într-o lume în care că au rămas prin portofel de
Costa Rica. Este legătură di- DINE! Este țara în care mai recunoaștem. Din pă- tuturor ne pasă de părerile când m-am întors din
rectă cu ,,Ailanca". multinaționalele, corporați- cate, distrugem suflete celorlalți și încercăm să ne Botswana.
Cine să-l deranjeze în Ro- ile străine dictează piața, in- umane. Avem suflete dis- creăm o altă imagine. Uităm Am impresia că poporul a
mania? Nimeni! Maculatura clusiv în relația cu BNR. truse de alți oameni. Pre- să trăim pentru noi. Să votat ca iertarea să fie in-
este luată de el. Cum este de- Concluzia: după 30 de ani, supun că acesta este și facem lucrurile pentru noi, ci terzisă prin lege!
ranjat, scoate maculatura. instituții ca președinția, se- motivul pentru care începem numai pentru alții.
Domnule, ce elită de ,,se- curitatea, capii justiției, o să mușcăm până la os și din- Nu contează ce și cum Al dumneavoastră, același
niori" avem la Bruxelles! parte din partidele politice colo de el. gândim. Nu contează ce Prof. Ioan Romeo Mânzală
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 7 - 13 IUNIE 2019

Ciorbă de Carne de porC Cu măCriș


mod de preparare:
Carnea se spală și se pune inGrediente
la fiert într-o oală cu apă carne de porc, măcriș, o ceapă, un ardei roșu, un
rece. Între timp, zarzava- ardei galben, un morcov, o rădăcină de pătrunjel,
turile se taie mărunt și se verdeață, frunze de pătrunjel, țelină, leuștean, orez,
pun la călit cu puțin ulei. două gălbenușuri, 2 linguri smântână, sare, piper, 3
Când carnea este fiartă pe căței de usturoi.
jumătate, se adaugă zarzava-
turile călite. Orezul este bine fiert se adaugă orezul, iar cu verdeață. După ce se ră-
să se fiarbă separat. Măcrișul după câteva clocote, se pune corește puțin, ciorba se
se alege, se spală și se taie fi- măcrișul. Ciorba se potri- drege cu ou, smântână și cu
deluțe. Când zarzavatul este vește de sare și se aromează usturoiul zdrobit.

Chifteluțele de pui în Cuiburi de Cartofi


mod de preparare:
Cartofii se curăță de coajă, inGrediente
se taie bucăți și se pun la fiert pentru cartofi: 700 g cartofi, 40 g unt, un gălbenuș
în apă cu sare. După ce s-au de ou, sare, 50 g cașcaval, ierburi aromate.
fiert, cartofii se scurg de apă pentru chifteluțe: 300 g carne de pui tocată, 100 g
și se pasează până se obține cașcaval, o ceapă, sare, boia de ardei dulce, mărar.
un piure fin. Pe rând, se
adaugă untul, gălbenușul, asemenea, din piureul obți- carne se așază în tavă și se
sarea și ierburile aromate. La nut se vor forma biluțe, egale vor da la cuptorul preîn-
final se adaugă cașcavalul cu numărul biluțelor de călzit, pentru 30 de minute,
ras, amestecându-se până la carne. până se rumenesc.
omogenizare. Cu ajutorul unui pahar, se Înainte de a fi scoase din
La carnea de pui tocată se vor face adâncituri (cuiburi) cuptor, biluțele se presară cu
va adăuga ceapa tăiată în mijlocul fiecărei biluțe de cașcaval și se dau din nou la
mărunt, cașcavalul ras, boia cartofi. În fiecare adâncitură cuptor pentru aproximativ
de ardei dulce, sarea, arome- se va pune câte o biluță de cinci minute. După ce sunt
le preferate, amestecându-se carne scoase din cuptor, se presară
până la omogenizare. Din Se pregătește apoi o tavă cu mărar tocat.
compoziția obținută se vor termorezistentă care se unge
forma biluțe de carne. De cu unt. Biluțele de cartofi cu http://savuros.info

înGhețată de Casă
mod de preparare:
Se mixează zahărul cu inGrediente
ouăle, se adaugă făina, cacao, 2 gălbenușuri, 300 g zahăr, o lingură cacao, o lin-
smântâna pentru frișcă şi gură făină, 3 pahare lapte, 200 gr zmeură sau alte
laptele. După omogenizare, fructe (opțional), 250 ml smântână pentru frișcă,
compoziția se fierbe la foc cacao sau cafea (opțional) .
mic, circa 10-15 minute,
amestecându-se continuu cu adaugă peste compoziția câteva ore la frigider, apoi
o lingură, ca să nu se li- fiartă. înghețata obținută se poate
pească, până ce se îngroaşă Totul se amestecă ușor, servi, ornată cu frișcă sau
puțin. apoi se lasă să se răcească. topping de ciocolată.
Fructele se mixează și se Compoziția se dă pentru www.gustoase.net
7 - 13 IUNIE 2019 jocUrI - 13

U - O - A - S - PITPALAC - TATUATA - NARATIVI - C - ZOR - CE - ROZ - P - B - B - FOI - G - J - USI - RADICALA - ESAFOD - DL - UO - AMUZA -
Dezlegarea integramei CIOBANEI - INCUIA - ASCUNS - RIMA - BN - ATATA - SU - CA - PRIM - CLINC - CAL - TAH - APTA - POLAR - LASI - ET - V - A - LN - NETEZITA
din numărul trecut - A - CITITA - SACRE - RAPUS - AVARIAT - II - LA - EST - FEL - TUI - CLOR - CALIFORNIA - AO - RATANI - AMORF - MARAR - CARAMEA
14 - MiCA PuBLiCiTATe 7 - 13 iunie 2019

l Vând casă+anexe+grădină în l Vând apartament două camere, l Vând casă în Chișcădaga, două
IMOBILIARe Şoimuş, strada Viilor, nr.279. Deva, Bejan, decomandat, cu ter- camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând urgent și ieftin casă în Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, mopan, mobilat, centrală electrică. grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
Sâncrai, 3 camere, dintre care două 0734.531.776. Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
mobilate, teracotă, două bucătării l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, ren- l Vând casă în sat Pojoga
vechi, grajd, șură, fântână cu apă zona IRE, et 1, decomandat, două băi, ovată, două camere, balcon închis, că- (4 km de la Zam), cu 2 camere,
potabilă, grădină de legume și pomi CT, termopan, aer condiționat, mo- suță de vară, fântână, cablu TV, pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: dern, mobilat modern. Preț: 60.000 bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
0760.193.089, 0254.730.209. euro, telefon: 0725.452.888. 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559.
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, l Vând apartament 3 camere, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
l Vând casă, dependințe, teren
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, Tel. 0769.897.804.
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
bucătărie mare, beci, încălzire cen- fon: 0729.423.035.
trală pe gaz, apă curentă, garaj, euro, telefon: 0738.246.138, SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
0769.213.866. l Vând garsonieră în Deva, str. M
grădină 500 mp și anexe. Preț:
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, l Schimb apartament 2 camere,
110.000 euro, telefon: 0723.784.821, l Vând urgent și ieftin casă în
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, et.1, din cărămidă, izolat termic, în
0721.479.233. Simeria, trei camere, din care două
mobilate și cu teracotă, beci spațios, baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
l Vând casă, 2 camere, hol, rat, renovată recent, totul nou. Tele- nător în Deva sau Simeria. Suport
bucătărie de vară, grajd plus atelier, două bucătării de vară vechi, grajd
mare, șură, găbănaș, fântână pota- fon: 0724.786.105, 0772.082.324. diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
curte, grădină, toate utilitățile,
bilă, cotețe, grădină de legume și l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, ÎNCHIRIeRI
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, mp, CT, termopan, baie cu cabină de
telefon: 0725.452.888. duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. l Ofer pentru închiriere aparta-
l Vând apartament 3 camere, fon: 0722.564.004.
Vând apartament 2 camere,
l ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, l Vând casă în Deva, P+1+M, la
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 modern, zona piață, Deva. Chirie: 280
euro, telefon: 0745.202.448. mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro,
euro, telefon: 0738.246.138., telefon: 0745.202.448. euro/lună, plus garanție. Telefon:
0769.213.866. l Persoană fizică, vând garson- 0745.202.448.
l Proprietar, vând apartament 3
l Vând apartament 3 camere, 2 ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, l Ofer pentru închiriere spaţiu
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, mobilat, an construcție: 2007-2008, hală 100 mp, vad comercial, pentru
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: încălzire centrală, geam termopan, curte interioară privată, zona micul producţie, depozitare, acces auto bun.
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. semimobilată, ușă metalică, la parter. Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- Dispune de toate facilităţile posibile.
l Vând casă, dependințe, teren Pretabilă pentru amenajarea unui fon: 0737.702.160.
Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
10 ari, pomi fructiferi, apă birou. Preț: 10.000 euro, telefon: l Vând casă nouă în Deva, P+1,
negociabil. Tel. 0735/837.114,
curentă,zonă bună, nepoluată, la 0732.456.730, 0746.209.471, 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie,
garaj, beci, CT, termopan, totul nou, 0722/634.552.
stradă. Casa are și beci, curte sepa- 0354.104.168.
rată pentru animale. Preț: 21.000 teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. l Ofer pentru închiriat casă în
Vând apartament 2 camere,
l Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
euro, tel. 0748.557.794.
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, l Vând apartament 2 camere, garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
l Vând urgent casă în roșu în
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, CT, termopan, ușă metalică, parțial Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
satul Sâncrai, formată din 3 camere, mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
ideal pentru cabinet sau birou. Preț: 0733.345.459.
din care două tencuite, cu teracotă, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754.
grajd mare și șură, beci încăpător, 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. l Ofer pentru închiriere unei
l Vând garsonieră Deva, bloc
două bucătării vechi și alte depend- Vând casă în roșu, 3 camere,
l
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, familii cu serviciu, apartament 2
ințe. Este bună pentru casă de va- teracotă, hol mare, cămară, beci zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 camere, zona piață, Deva, CT, ter-
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: încăpător, două bucătării de vară euro, telefon: 0725.452.888. mopan, mobilat și utilat complet.
0254.730.209, 0760.193.089. vechi, grajd, șură, alte utilități, curte Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
l Vând casă cu grădină, 2470
l Vând în Deva, zona Progresului mare, grădină de zarzavat și de pomi mp, din cărămidă, pe fundație Telefon: 0725.452.888.
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: solidă din piatră, cu pivniță zidită l Ofer de închiriat o cameră de
bara, balcon. Apartamentul are gea- 0254.730.209, 0760.193.089. în piatră, 3 camere mari (4x4) și cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
muri termopan, gresie, faianţă, uşă loc pentru baie, sursă de apă pro- Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.
metalică, izolat pe interior 95%, par- l Vând apartament două camere
prie, grădină cu pomi fructiferi,
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, l Ofer pentru închiriere garaj,
gard din beton, anexe gospodărești,
Apartamentul este situat aproape de izolat exterior, renovat, mobilat și uti- în satul Fizeș, comuna Băița, la 17 Deva, zona piață, pentru depozit sau
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: km. de Deva. Preț negociabil, tele- mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
euro fix. Telefon 0722 603 959. 0721.055.313. fon: 0769.223.207, 0726.392.735. 0722.968.910.

TALOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu PeRSOAne FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
7 - 13 iunie 2019 MiCA PuBLiCiTATe - 15

l Ofer pentru închiriere la per- l Vând Renault Simbol, benzină, l Pensionară, din Deva, doresc să l Domn discret, 40 de ani, doresc o
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 1,2, roșu, 4 uși, AF 2010, E.4, 1700 km, ajut la curățenie pe o doamnă sau relație discretă, cu o doamnă discretă,
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- ținută în garaj, nerulată iarna, unic domn, de preferință la curățenie casă, pentru a ieși din monotonie. Aștept la
mopan, mobilată și utilată modern. proprietar, Deva. Preț avantajos, tele- curte, grădină, în Deva sau împre-
fon: 0745.344.510. telefon: 0734.387.097.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. jurimi, două zile pe săptămână. Rog
l Domn din Brad, distins, 63 de
Telefon: 0727.974.306. l Vând Nissan Micra, AF 2000 seriozitate. Telefon: 0771.139.136.
ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
l Închiriez spaţiu comercial în benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 l Caut femeie pentru a îngriji o pentru prietenie – căsătorie.
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, uși, stare foarte bună. Preț negociabil, persoană vârstnică (bolnavă), în Telefon: 0752.755.480.
pretabil pentru bar, restaurant, telefon:0723.357.090. Deva. Informații la telefon:
magazin alimentar. Preţ avantajos.
0723.056.710. PIERDERI
Tel.: 0745.970.007. l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- l Fac curățenie în case și aparta- l Subscrisa EXPO GALA SRL, CUI
cent, valabil – martie 2020, cu multi- mente, doar în Deva. Preț avantajos, 2150543, J20/770/1991, anunţă
TERENURI pierderea a cinci certificate constata-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte telefon: 0732.369.565.
l Vând teren intravilan în zona bună. Preț: 1250 euro, telefon: toare de la sediul social, de la punctele
l Caut femeie pentru menaj și
de agrement Valea Căoiului –Vețel, 0767.510.260. de lucru şi de la beneficiar. Se declară
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată. curățenie, o zi pe săptămână.
nule.
Preț: 7 euro/mp, telefon: l Ocazie! Vând Nissan E 11,
Telefon: 0756.847.708.
0748.143.489. benzină, AF 2013, 25.000 km, reali, l Pensionară, execut costume DIVERSE
unic proprietar, înscrisă, acte la zi. populare pentru copii. Tel.0753.128.090. l Vând mobilă sufragerie import
l Vând teren intravilan, în Bejan -
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m, Preț: 7500 euro, negociabil, telefon: MATRIMONIALE Germania, lemn masiv, sculptată,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ: 0728.776.944. masă extensibilă, 8 scaune, canapea,
l Pensionar singur, 65/170/70,
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888. vitrină, masă televizor, comodă, co-
l Vând pentru Dacia Super Nova cu apartament şi maşină, loial, modă 2 uși, canapea extensibilă și
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu următoarele piese second hand: aripi familist, agreabil, cu bun simţ, comu- butoi de 120 l, din frăgar. Preț nego-
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31 nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o ciabil, telefon: 0748.143.489.
față, triple spate, alternator, electro-
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, doamnă serioasă, de la ţară sau oraş.
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ motor. Prețuri negociabile, telefon:
Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350. l Vând pentru colecționari un pat
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. 0769.473.088.
l Doamnă singură, 49 de ani, fără din fier, vechi de 200 de ani, o toaletă
l Vând teren extravilan în Haţeg, l Vând Citroen CT Diesel, 1400 obligații, fără vicii, caut doamne/ cu oglindă, cam de 80 de ani și un și-
7200 mp din care 5000 mp livadă cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, domni pentru petrecerea timpului fonier cu două uși, un set de vase noi,
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul Mare. închidere centralizată, AC, funcțional, liber într-un mod plăcut. Nu exclud și din inox, fabricate în Elveția, fundul
Preţ 15.000 euro. Tel. 0747/179.190. o relație de prietenie serioasă, pe ter- vaselor are 9 straturi. Telefon:
geamuri electrice. Preț: 1800 euro,
men lung. Exclus persoanele needu- 0724.451.762.
l Vând teren în Popești, 3600 mp, telefon: 0725.147.370.
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m cate. Telefon:0762.034.459.
l Vând fustă de piele, mărimea
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: l Vând Skoda Fabia break, cu l Doamnă, 54 de ani, doresc o re- 32, de culoare maro închis. Preț: 60 lei,
0738.246.138. turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 lație de prietenie, bazată pe respect, negociabil. Telefon: 0725.483.189.
l Vând teren intravilan, 550 mp, CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig cu un domn de vârstă apropiată, fără
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP obligații. Prefer să dețină mașină. Rog l Vând zece lăzi pentru albine, pe
can).Telefon: 0732.139.547. valabil până în 2019. Preț negociabil, seriozitate: 0749.198.130. 12 rame, zece rame fără ceară, 9
telefon: 0724.246.514. l Sunt singur, divorțat, fără obligații, magazii superioare cu câte 10 rame,
l Vând teren Deva, la șosea, 4200
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- situație materială OK, 51/178/70, agre- fiecare, pâslă pentru pregătiri de
l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, abil, comunicativ, cu bun simț, doresc iarnă. Preț: 100 lei/bucată, telefon:
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313. 4 uși, AF 2002, înmatriculat, stare să cunosc o doamnă într-o situație 0760.193.089, 0254.730.209.
foarte bună, direcție schimbată, con- asemănătoare și, sigur, împreună vom
l Vând teren intravilan, la șosea, sum foarte mic. Preț: 750 euro, tele- alunga singurătatea. Rog seriozitate! l Vând sobă teracotă premon-
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu fon: 0754.377.359 sau 0755.667.714. Telefon: 0730.350.889. tată, tip cizmă, cu plită şi cuptor. Soba
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru este dotată cu racord la coşul de fum.
l Domn singur, catolic, fără vicii,
fabrică sau depozite. Preț:12 l Vând tractor U 650, remorcă de vârsta a treia, doresc să cunosc o Preţ 1.050 lei. Tel. 0723.243.733.
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004.
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și care să fie alături de mine la bine și la l Vând culegeri matematică
l Vând teren în localitatea
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- rău, să luptăm împreună împotriva (cl. V-VIII - Gheba, liceu /Giurgiu-
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate fon: 0727.636.444. singurătății. Rog seriozitate. Telefon: Turtoiu, R. Trandafir, Geometrie-
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: 0254.211.731. Trigonometrie de Stere Ianuş, Analiză
0745.202.448. l Vând VW Passat 2007, full, mer- matematică de Bătineţu, Algebră de
l Domn de 64 de ani, 170/83,
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: Năstăsescu-Niţă, Analiză Matematică
l Vând 7 hectare de pădure, zona doresc să cunosc o doamnă de vârstă
0742.074.855. de Nicolescu) şi culegeri fizică de
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. Gugui, Hristev. Tel. 0726.344.495.
Telefon: 0721.055.313. OFERTE DE SERVICIU
l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, l Vând, în Deva, mobilă living
l Vând teren în Ghergheș, 10 km l Angajez cioban. Rel. la tel. loial, fără vicii majore, ortodox, cred că Magnat, deosebită, gen bibliotecă cu
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, 0760.603.165. există o femeie care să fie alături de vitrine, colţar bej cu 2 lăzi de depozi-
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 l Societatea comercială ANDRIS mine, cu bună înțelegere și la bine și la tare şi 2 fotolii stofă maro închis. Stare
euro/mp, telefon: 0745.202.448. – ALEXIOU CONSULTING SRL anga- foarte bună. Preţ 3.000 lei. Tel.
greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
AUTO jază îngrijitoare. Cerințe minime ozitate! Telefon: 0720.366.434. 0726/426.011, 0747/092.960.
l Vând autoutilitară N, Mercedes
obligatorii: studii medii și
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP, cunoașterea limbii engleze. CV-ul se Deva, 22 Decembrie, 37A •
până în anul 2020. Preț: 5500 euro, va trimite la următoarea adresa Tel. 0726 871 728
negociabil, telefon:0734.080.115. de e-mail: pandris@aktor.gr.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCTualiTaTe 7 - 13 iunie 2019

Toma Coconea, din Expoziție handmade


în Cetatea Deva
nou la cea mai grea
competiţie din lume!

Deva - Cetatea Deva va fi transfer de imagine cu


gazda unei expoziții de pro- medium-uri, lacuri, paste și
duse handmade, duminică, 9 patine speciale.
iunie, între orele 11:00- Handmade este o artă ce
17:00. Creațiile aparțin artis- îmbină talentele unei per-
tei populare Csinady Camelia soane în crearea unui produs
Angela din Deva. unic și plin de personalitate,
Tablouri și decorațiuni lucrat manual. Produsele
unicat pentru toate gusturile handmade sunt speciale.
dar și alte produse deosebite Acestea sunt unicat, sunt
lucrate manual vor fi expuse create cu dragoste, sunt un
la standul amplasat în inc- rezultat al ideilor şi concep-
inta Bastionului Sud-Estic tului unor artizani talentaţi.
din fortăreața medievală. Turiștii, dar și devenii,
Artista spune că toate sunt așteptați să viziteze ex-
creațiile sale sunt o îmbinare poziția handmade care este

S
alvamontistul din mai grele, nebune și fru- urcările abrupte, de savoarea de tehnici, idei, materiale, realizată în parteneriat cu
Petroşani va urma moase curse din lume, spune aerului rece și de zborul în toate combinate într-un mod Primăria Municipiului Deva
un traseu de peste Coconea. „Pentru a 9-a oară locuri mai puțin cunoscute și echilibrat și armonios, rea- și Serviciul Public de În-
1.130 de kilometri. voi străbate Alpii la pas și în așa simt că într-adevăr fac lizate cu pasiune. Tehnicile treținere și Gospodărire Mu-
Petroşani – Salvamontis- zbor, începând de la Salzburg ceea ce trebuie!”, spune folosite sunt: modelaj, scrap- nicipală Deva.
tul Toma Coconea va lua până la Monaco, anul acesta Toma Coconea. booking, powertex, picture și Intrarea este liberă!
parte la o nouă ediţie a con- parcurgând 1138 de kilo- Toma Coconea (44 ani) a
cursului Red Bull X Alps, metri. Antrenamentele le-am participat la toate concur-
apreciată ca fiind cea mai mutat în Alpi, ajungând odi- surile Red Bull X Alps de Sântuhalm: Trafic rutier
grea competiţie de alergare hnit, datorită minunaților până acum, iar în anul 2011
şi zbor cu parapanta din oameni de la Carravello, care s-a clasat pe locul al doilea. închis pe strada Valea Cernei
lume. Toma Coconea a par- m-au susținut în această În anul 2013, Coconea a ocu-
ticipat până acum la opt nebunie cu o autorulotă ce pat locul 10, iar în urmă cu
ediţii ale Red Bull X Alps, îmi va fi casă în următoarea patru ani sportivul din
prologul concursului din lună. Astfel, cu bateriile Petroşani a suferit un grav
acest an fiind programat pe încărcate, am făcut o "tură de accident cu parapanta, în
15 iunie, iar startul oficial, o recunoaștere" de 100 de urma căruia a fost internat în
zi mai târziu. kilometri, de la Aschau - Ger- spital şi a trebuit să aban-
Mai sunt câteva zile până mania, până în Kronplatz, doneze cursa.
la startul uneia dintre cele Italia. Mă bucur din plin de
Deva - Primăria Deva aduce la cunoştinţa participanţilor
la traficul rutier închiderea circulaţiei rutiere pe strada Valea
Cernei, din localitatea Sântuhalm, km 1+100 – la trecerea de
nivel cu calea ferată - luni, 10 iunie 2019, între orele 7:00–
19:00. Măsura a fost luată la solicitarea constructorului spa-
niol care execută lucrări de suprastructură a căii ferate
(piatră, traverse, șină și refacere trecere), în cadrul proiectu-
lui “Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră-Curtici-
Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European
pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h
– Tronsonul 3: Simeria-Gurasada”.
În perioada desfășurării lucrărilor, circulaţia rutieră se
poate desfășura pe la trecerea de nivel cu calea ferată de pe
strada Orizontului – drum tehnologic sau din DN7 spre DJ
700 Săuleşti.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37a, judeţul Hunedoara - ro Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro ForTES ForTuna aDjuVaT!