Sunteți pe pagina 1din 12

Achitarea in numerar a cheltuielilor de constituire : 628=5311(200)

Achitarea in numerar a unei amenzi : 6581=5311 (2.500)


Achitarea prin viramentbancar a materiilor prime : 401 = 5121
Achizitia de materii prime 1000 lei dintr-un avans : % 301(1000), 4426(240)= 401 (1240) si 401=542 (1.240)
Acordarea de avansuri din salarii personallui detinatori de carduri bancare: 425 = 5121
Acordarea de avansuri unui furnizor intern : 4092 = 5121.
Acordarea personalului, în baza listelor de avans chenzial : 425=5311 (6000)
Acreditivul deschis in valuta este de 5000 euro: 401=%5412,5124,765 (19760,17500,760,1500)
Actionarii depun, in contul entitatii, suma de 10000 euro: 37.370
Activele imobilizate figureaza la VNC in : bilant
Activele imobilizate figurează: bilanț
Activele imobilizate se caracterizează : nu se consumă la prima lor utilizare;
Activele imobilizate sunt reprezentate: mai mare de un an.
Actualizarea la 31.12.N. la cursul de 4,12 : 665=4111 (90)
Agentul economic „A",care deţine 5 1%: 2671 = 5121 , 5121 = 2671 , 663 = 2671
Ajustările pentru deprecierea creantelor-clienti: 6814 = 491
Ajustarile pentru deprecierea creantelor-cl:micsor riscului de neinc ; incasarii creantelor; trecerii creantelor la pierder
Ajustările pentru deprecierea stocurilor se constituie: numai pe baza chelt de exploatare
Ambalajele care circulăîn sistem de restituire : 381 = 4091
Ambalajele care circulăîn sistem de restituire: 419 = 708
Amortizarea cheltuielilor ocazionate de emis de oblig: 6811 = 2801
Amortizarea cheltuielilor ocazionate de emisiunea obligaţiunilor : 6811 =2801;
Amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor : 6868= 169.
Anularea obligațiunilor răscumparate: 161 = 505
Anularea obligatiunilor rascumparate la scadenta se reflecta: 161=505
Anularea obligaţiunilor răscumpărate la un preţ inferior valorii : 161 =% 505 şi 7642;
Anularea obligaţiunilor răscumpărate la un preţ superior : % 161 şi 6642 = 505.
Aplicarea principiului necompensări : 3 si 4
Aplicareaprincipiul independenţei exerciţiului: 471 = 604 ; 471 = 605
Aportul în terenuri la capitalul social: 2111 = 456
Aporturile subscrise de asociaţi sau acţionari pentru: 456=1011 ; % 2111 301 1011 = 456
Articolul 2112 = 722 reflectă: lucrări de amenajare a terenurilor realizate prin forţe proprii
Articolul 5121=456 reflectă: primirea unei sume ca aport la capital
Articolul contabil % = 401: cumpărarea de materii prime pe bază de factură
Articolul contabil 1012 = 456 reflectă: reducerea capit social cu valoarea de plătit asociaţilor
Articolul contabil 2112 = 722 : amenajarea de teren inceputa si finalizata
Articolul contabil 2112=722: amenajare de teren inceputa si finalizata prin efort propriuin cursul unui an
Articolul contabil 321=401(1.500) reflecta: valoarea materiilor prime in curs de aprovizionare
Articolul contabil 371 =308: diferenţe de preţîn plus repartizate
Articolul contabil 371 =607evidenţiază: plusul de inv. inv permanent ; stocul de mf inv intermitent
Articolul contabil 421 =4314 reflectă: contribuţia salariaţilor la asigurările sociale
Articolul contabil 4282 = 5311: minusul de casa constatat la inventarierea casieriei;
Articolul contabil 461 = %: vânzareaunuiteren
Articolul contabil 5121=409 : incasarea unui avans
Articolul contabil urmator semnifica 607=371: costul marfurilor constatate minus la inventariere
Articolul contabil urmator semnifica 6642=506: pierderea reprezentand diferenta dintre VC
Articolul ctb: 665 = 5412: dif. nefav. de c.v. af. disp din ct de acredit in val ; dif. nefav. de c.v. const la achit acrediti
Având în vedere că procesul de obţinere a unei construcţii : 231 = 722
Avansul acordat unei terţ pentru prestări servici: 78.500
Avansul acordat unui angajat pentru deplasarea in inters de serviciu: 625 = % 542 5311 ; 625 = % 542 4281
Avansul acordat unui furnizor de imob: 404 = % 232 4426 5121
Avansul acordat unui furnizor de marfuri este de 500000 lei. Val mf 600.000: 100000
Avansul acordat unui furnizor de materii prime este 300. CA 400: 176 lei
Avansul in valuta acordat pentru deplasare 2000$: %625,5314=%542,765 (5040,560,5000,560)
Avansul încasat, pe baza extrasului de cont, de la un client : 5121=419
Biletele si tichetele de calatorie: 5323=%401,5311 (55000,35000,20000)
Calculaţi şi înregistraţi amortizarea unui utilaj, după metoda liniară: 6811=2813
Calculati si inregistrati amortizarea unei intreprinderi : 6811=2812 (2.250)
Calculati si înregistrati amortizarea unui utilaj metoda liniara : 6811=2813(5000)
Când se folosescconturile 409și 419:la ambalajele care circulăînsistem de restituire
Capitalul propriu al unei societăţi pe acţiuni : 3 si 1,2
Capitalulsocial poate fi: subs. nev.şi subs.vărsat,iar înregistrarea;subs. Nevărsat şi subscris vărsat,iar contabilit
Care articol contabil evidenţiază valoarea la cost : 671 = % 331 332
1
Care din următoarele articole contabile reflectă diferenţele de curs valutar: 4111=765 ; 665 = 4111
Care din metodelede evaluarea stocurilorla ieşirea: metoda LIFO
Care este valoareaamortizării aferente exerciţiului CA 24000: 4500
Care afirmaţii sunt adevărate: este reprezentata de suma / sta la baza determinarii dobanzi
Care articolectbnu sunt în conc.cu explicaţia:121 = 1012 profitul net realizat ; 106 = 1171 profitul net realizat
Care din articole contabile reflecta primirea ca aport la cap a unui echip. Tehn. : 2131 = 456
Care din articolele contabile următoare reflectă: 212 = 456
Care din articolele contabile următoare reflectă: 456 = 1011
Care din articolele următoare: 456 = 5121
Care din metodele de evaluare a stocurilor la ieşirea din gestiune: metoda LIFO
Care din metodele de evaluare a stocurilor la ieşirea din gestiune nu este: metoda NIFO
Care din principiile sau convenţiile contabile : independenţa exerciţiului;
Care din relaţiile de calcul ale activului net contabil: activ bilanţier - active fictive – datorii
Care din urm poziţii de chelt nu antrenează: cheltuieli privind amort şi ajust pentru depreciere
Care din urmat articole: 4111(1190)=%701(1000),4427(190)vz de prod finite; 301=7582(2500)mat prin donatie
Care din urmatoar articole contabile contin cont de ch de exp : 601=301(500); 641=421(5.500); 607=371(15.000)
Care din urmatoarele articole contabile sunt corecte : 6451=4311(2.080)
Care din urmatoarele sunt caracteristici calitative : inteligibilitatea; relevanta; credibilitatea; comparabilitatea
Care din următorii utilizatori sunt interesaţi : clienţii.
Care din valorile de intrare a imobilizărilor: costul de reaprovizionare
Care dintre elementele urm nu corespunde definiţiei unui activ: cheltuielile de constituire.
Care elemente nu au fost încadrate corect: timbre fiscale şi poştale (datorii fiscale)
Care elemente se vor înscrie în bilanţul SC: 2.000, casa in lei 10000, cap social 32.000, cap varsat 30.000
Care enunt este adevarat?: rezerv legale se constituie din profi t, la sf exercitiului
Care este costul de achizitie si inregistrarea receptiei de mate: 3160, %301,4426=401 (4296,3610,686)
Care este înregistrarea corectă pentru compensarea: 401 = 4111 (230)
Care este înregistrarea corectă privind distrugerea unui stoc: 671 = 301
Care este inregistrarea corecta privind scoaterea din activul: 6583=2111 18.000
Care este înregistrarea corectă: % 607, 378, 4428 (10.000, 2.530,7 2939,3) = 371
Care este înregistrarea corectă: 6583 = 2111
Care este modul de înreg a costului de achiziţie: 301=% 401,408,446 (28.800, 3.200, 4.800)
Care este obiectivul principal al ctb fin: furnizarea informaţiilor necesare atât pentru
Care este seminificatia urmatorului articol 5081=5124(20.000): achizitia de act care ... prin virament bancar in val
Care este semnificaţia înr: scăderea din gestiune a mfvândute, evaluate la p.v.a., inclusiv TVA
Care eveniment economic se înregistrează : înregistrarea nu este corectă;
Care grupa din bilantul contabil este corectata (ajustata) prin soldul: active circulante
Care indicator (sold intermediar) se regăseşte distinct: cifra de afaceri
Care înregistrare contabilă este în concordanţă: 129 = 1061
Care înregistrare contabilă este în concordanţă: 212 = 722
Care înregistrare contabilă este în concordanţă: 401 = 403
Care metodă de contabilitate a stocurilorimpune: metodainventaruluiintermittent
Care operaţiune economică se înregistrează : înregistrarea nu este corectă;
Care operatiune se inregistreaza prin articolele: lipsa de materii prime neimputabile si TVA aferenta
Care sunt structurile situatiilor financiare : active, datorii, cap proprii
Care suntoperaţiileînregistratecorectîncontabilitate: 3 și 4
Care tranzacţie economică se înregistrează : inregistrarea nu este corecta
Caredin urm.operaţiinu suntînreg.corect:(2,3 si 5) inreg cl incerti: 461=4111 ; 3. 461=5121; 5. 421=5311
Categoria „Alte rezerve" se constituie : profitul net / diferenta dintre val participatilor
Cc semnifică înr ctb % 401, 665=401: plata în valută a unui furn cu diferenţe de curs nefavor
Ce post de bilanţ rectifică soldul contului 491 : creante
Ce semnifică înregistrarea contabilă: vânzarea de produse finite pentru care nu
Ce categoriede rezerve se constituieannual: rezervele legale
Ce op se înrprin art ctb 201 = 404: cheltuieli de constituirefacturate
Ce op se înrprin art ctb 472=706: veniturile înregistrate în avans, din chirii
Ce op se înrprin art ctb 6811 = 169: articolul contabil nu este corect
Ce operatiune se inregistreaza in ctb: diferenta dintre Val intrare si Pvz mai mic a actiunilor cedate
Ce operatiune se inregistreaza prin 765=5314: inregistrarea nu este corecta
Ce operatiune se inregistreaza prin artic contabil 6811=169 : artic cont nu este corect
Ce operatiune se inregistreaza prin: receptie de mat prim de la furnizori cu dif in minus (cost stand>cost efec de achiz
Ce reflecta inregistrarea contabila urmatoare:6642=5081: pierderea ..;diferenta nefavorab
Ce reflecta urmato artic 501(10.000)=%5091(5000),5121(5000): achiz de actiuni de la alta societate dintre care jum
Ce semnifică înr contabilă % 357, 4426 = 401: mf cumpărate pe credit,lăsate în custodia furniz
Ce semnifică înr ctb 1061=1171: acoperirea pierderilor din anul precedent pe seama rez legale
2
Ce s e mni fi c a i nreg ctb ur m. 1 2 1 = 1 1 7 1 : inchiderea contului 121 ; profit net realisat in ex anterior
Ce semnifica inregistrarea conta 401=%5124, 765 : plata in avans a unui furn cu dif de curs val prin cont la banca
Ce semnifica inregistrarea contabila 1068=1171 : utilizarea altor rezerve pentru a acoperi pierderile reportate
Ce semnifică înregistrarea contabilă 1171=424: articolul contabil nu este corect
Ce semnifică înregistrarea contabilă 301=456: aport la capit social sub forma materiilor prime
Ce semnifică înregistrarea contabilă 501=5091: achiziţia unor acţiuni cu plata ulterioară
Ce suma se inscribe in debitul contului 378, operatie efectuata de descarcare: 2000
Cehltuielile aferente materialeolor auxiliare:6021=3021 (15000), 3021=6021 (25000)
Cesemnificăînregistrarea: 5114 = 413: efecte comer acceptate, depuse la bancă pentru scontare
Ch de dezvoltare repr: cheltuielile ocazionate de aplicarea rezultatelor
Chelt. Repr: diminuari ale benef econ inreg pe parcursul per ctb sub forma de iesiri sau scaderi sau cresteri ale dat, red
Cheltocazionate de emis de oblig: 201 = 5121
Cheltuielile cu combustibilii iesiti din gestiune:671=3022 (50000),6022=3022(40000)
Cheltuielile cu reparaţiile curente executate la imob corporale: cheltuielile de exploatare
Cheltuielile de curs valutar apar in contul de p/p : la cheltuieli financiare
Cheltuielile efectuate cu plata despăgubirilor: cheltuielile de exploatare
Cheltuielile effectuate de entitate in cursul perioadei de gestiune: 14500,1350
Cheltuielile generale de administratie si chelt financiare : chelt ale perioadei; incluse in costul de productie ...
Cheltuielile ocazionate de emisiunea de noi act : 201; 149
Cheltuielile ocazionate de emisiunea de obligatiunilor : 201=5121
Cheltuielile privind dobanzile sunt incluse in costul de productie : nu, fiind chelt financiare
Cheltuielileocazionate de emisiunea de noi: 201 „Cheltuieli de constituire
Cheltuilelile pot sa apara ca urmare a diminuarii benef : scaderea sau iesirea activelor; cresterea valorii datoriilor
Coef multiplicatori utilizati la calculul amortiz dupa met degresiv sunt stabilit in functie de : durata de util normal
Comisioanele şi alte cheltuieli accesorii privind inv finan: cheltuieli de exploatare
Concomitent cu amortizare abunurilor de natura imobilizărilor: la venituri
Conform IAS 16 “Imobilizari corporale”: perioada pe parcursul careia , numarul unitatilor produse
Constatarea creanţelor dubioase: ajustări pentru deprecierea creanţelor
Constituirea rezervelor legale se reflect prin articolul: 129 = 1061
Consumarea unui provizion pentru litigiu : `1511=7812(15.000)
Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale: veniturile brute ale angajaţilor
Contributia angajatului la asigurarile sociale : 421=4312
Contul 1171 „Rezultatul reportat reprezentând : pierderea exerciţiului precedent
Contul 121 se închide cu repartizările din profit : la sfarsitul fiecarui an
Contul 129 se închide cu repartizările din profit : la inceputul fiecarui an
Contul 303 nu se debitează prin creditul contului: 7583
Contul 348se creditează: cu dif de pt nerepartizata la sf per, prin debitul contului 711
Contul 4091 „Furnizori - debitori pentru cumpărări : 401
Contul 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu" : 3 şi 4
Contul 4118 se utilizează: cu ocazia inventarierii creanţelor
Contul 711 are sold final deb in urm situatie: iesirile de 345 in cursul perioadei > intrarile de prod finite in aceeasi per
Costul de achiziție folosit: prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile
Costul mediu ponderat se determină pentru: evaluarea ieşirilor de stocuri
Costul standard (preţul de înregistrare) al mărfurilor: 480
Costurile legate de depozitarea prod finite : ca o chelt a perioadei
Creanta asupra unui client pentru livrari de: 5121=%4118,4427 (4165,3500,665), 491=7814 3500
Creanţa de încasat de Ia un client extern are o VN: % 5124, 665 = 4111
Creanta fata de un client extern are o valoare nominala de : 20000$, inregistrata la cursul de 3,2 lei/$
Creanta societatii comerciale : 456=1011(153.340),5314=%456,765 (153.340,139.400,13.940),1011=1012 (139.400)
Creanţele faţă de asociaţi se reflecta : în debitul contului 456;
Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la: valoarea nominal
Creditul pe termen scurt primit de la banca 9000 lei: %5191,666=5121(3045,3000,45)
Cu ocazia ieşirii din gestiune: valoarea de intrare sau cea rezultată din reevaluare
Cum este definită valoarea realizabilă netă : prêt de vanz estimat - cost de finaliz – cost vanz
Cum se înregistrează impozitul reţinut din drepturile sociale: 423 = 444
Cum se înregistrează un minus de casă de 27 lei: 4282 = 5311
Cum se înregistrează un plus de casă de 250 lei: 5311 = 771
Cum se înregistrează, în contabilitatea celor două părţi : nu se înregistrează
Daca ambalajele care circula pe principiul restituirii au fost distruse: ca o cheltuiala
Dacă ambalajelecare circulă pe principiul restituirii : ca o c he lt ui al a
Dacă la închidereaexerc: se înregistreazăcaamortizare, dacădeprecierea
Daca la sf anului N entit inreg ajustar pt deprecier unui utilaj si la n+1 depreciere rev numai la mrf: 6814 = 397
Daca la sfarsitul anului 10 entitatea inreg ajustari pentru deprecierea cladirii: 2912 = 7813
3
Dacăse constată, în anul „N",o deprec.temporară: depr . const. x 4 ; anularea ajust pt depreciere
Darea in consum de materii prime in val de 2.000 conf bonului de cons : 601=301 (20000)
Data punerii in functiune a unui utilaj 27 martieN: 7875 lei
Datoria fata de furnizorul extern de mat prime este de 10.000E : un venit din diferente de curs valutar de 1.000 lei
Datoria fata de furnizorul unui utilaj pentru plata caruia s-a emis un bilet la ordin se inreg : 404=405
Datoriile faţă de asociaţi : in creditul 456 si in creditul 455
Datoriile şi creanț în valută se înr: în lei,la curs de schimb în vig la data effect tranz şi în val
Datoriile si varsamintele de efectuat (25.000): 635=447 (25000)
De la bancă se contractează şi se primeşte un credit bancar: 5121=5191 si 666 = 5198
Decontarea creantei fata de un client : % 419(150.000),4427(28.500)=4111(178.500) ; 5121=4111(178.500)
Decontarea unei facturi a furnizorului de utilaje printr-un efect de comerț: 404 = 405
Deprecierele suferite de imobilizarile corp: ireversibile si revers, ireversibile si iau forma amortizarii
Depunerea la banca a unui bilet la ordin: 5114=413 (20000), % 667,627,5121=5114(20000, 2000,1500,16500)
Depunerea sumei de 30.000 lei din casierie in cont la banca : 581 =5311 si 5121=581
Descarcarea gestiunii cu animalele si pasarile vandute : 606 = 361 ; 711 = 361
Descărcarea gestiunii cu produsele finite trimise : 711= 345 cost de productie
Descărcarea gestiunii pentru mărfurile: metodei inventarului permanent
Descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute: la sfârşitul lunii
Deţinătorii de obligaţiuni: toate
Dif de pret in plus aferente animalelor: 368 = 542
Diferente nefavorabile de pret (45.000): 606=368 (45.000)
Diferenţele nefavorabile din reevaluarea imobilizărilor corp: la cheltuieli sau prin diminuarea Cpr
Diferenţele de curs valutarîntre data înregistrării datoriei: cheltuieli sau venituri financiare
Diferenţele de preţ în plus repartizate asupra consumului: 601 = 308
Din categoria imobilizărilor financiare, fac parte: creanţele imobilizate
Din categoriaimobilizărilorfinanciare: interesele de participare
Disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie : la sfârşitul Fiecărei luni.
Dispunem de urm date privind investiţiile pe termen scurt: cost mediu ponderat
Dispunem de următoarele date privind produsele finite: 348 = 711 (90)
Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor): 14000,12420
Dispunem de urmatoarele informatii achizii de materii prime 1000: i
Dispunem de urmatoarele informatii la sf exercitiului N produse: 16200,16600
Dispunem de următoarele informaţii:625=4227(190) şi4427=%4426,4423(2090=%760,1330)
Dispunem de următoarele solduri finale ale conturilor instalaţii tehnice:66.000
Dispunemde următoarele informaţii (soldurifinale) 100, 500, 600, 150, 80, 40, 50: 900
Dispunemde următoarele informaţii (soldurifinale) 1000, 400, 80, 20, 30, 60: 660
Dispunemde următoarele informaţii (soldurifinale) 500, 400, 100, 80, 60, 50, 40: 710
Dispunemde următoarele informaţii (soldurifinale) 600, 40, 80, 160, 100, 80, 20, 10, 50: 710
Dispunemde următoareledate 90000, 10000, 20000, 95000 : scaderea ajust pt deprecierea stocurilor cu 15000
Dispuneti de urm informatii: 20000, 4000, 4000, 5000, 1000, 3000, 14000, 7000: Cpr:22000, CP: 37000
Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile de materii prime : CMP 10.800/7200 LIFO 12.000/6.000
Dispuneti de urmatoarele date: 10000, 50000, 2000, 1000, 9000, 5000, 5000, 3000, 6000, 10000 : 68000
Dispuneti de urmatoarele date: 50000, 10000, 10000, 5000: 52500, 72000
Dispuneti de urmatoarele date: 50000, 10000act, 10000: C.soc. 25000 Cpr. 37500
Dispuneţi de următoarele informaţii: furnizori - debitori 1.000: 12.000 Iei
Dispuneti de urmotoarele date : o societate a achizitionat mf din import : 30.900
Dividendele aferente acţiunilor deţinute : 4511 = 7611
Dividendele cuvenite actionarilor se inreg : 1171 = 457
Dobânda datorată băncii pentru creditul : 666 = 1682.
Dobânda datorată obligatarilor pentru împrumutul : 666 = 1681.
Dobanda de incasat prin oligatiuni : 5088 = 762 (1000)
Dobânzilecuveniteunităţii pentru : 4111 = 472
Drepturile de personal neridicate (17.000): 426=7588 (17000)
Drepturile de personal pentru munca : 421 =426
Dubla înregistrare se realizează : Debitul conturilor = Creditul conturilor;
Dupa primirea integral a aporturilor, cap soc al unei soc este reflectat in: creditul contului 1012
Efectele primite de la clienţi pot fi valorificate de beneficiar: sunt cedate; sunt depuse; sunt păstrate.
Elemenetele de calcul al impozitului de veniturile din salarii: 206,16
Elementele care caracterizează performanţa : cheltuielile şi veniturile
Elementele care caracterizează poziţia : activele, capitalul propriu şi datoriile.
Elementele pentru calculul indemnizatiei pentru incapacitate: 833,80
Entitatea „X"întocmeşte,pe data de 05.11. „N",o factură: 665 = 4111 ; 401 = 765
Entitatea primeste de la un furnizor o facture de reducere: 401=%609,767,4426 (2975,2000,500,475)
4
Entitatea rascumpara 2000 de actiuni, detinute de entitati: %1012,149=1092 (10000,9000,1000)
Este în concordanţăcu explicaţiadată : 1171 = 457, dividend datorate actionarilor sau asoc.
Evaluarea la costuri standard : stocurilor;
Evaluarea la intrareaînentitate: costul de achiziţiesauvaloareadeterminate
Evaluarea stocurilor în bilanţul contabil: valoarea cea mai mică dintre valoarea de intrare
Evaluarea stocurilor la preţ prestabilit necesită: antecalculate
Eventualele ch.accesorii ocazionate de cumpărare: direct pe cheltuielileperioadeiîn care intervine
Factura chiriei in valoare de 500lei/luna : 4111(1.785)=% 706(500), 427(1000), 4427(285)
Factura de plătit unui furnizor extern are o VN: % 401, 665 = 5124
Facturarea redevenţei anuale de încasat : se înregistrează Ia concedent;
Facture emisa de furnizor cuprinde urmatoarele elemente: 3.052,35
Furnizorul acordă clientului o factură de reducere pentru : %667, 4427 = 4111 (35,7=30 5,7)
Imobilizările corporale reprezintă: bunuri cu structură materială
împrumutul,în lei,încasat de la o entitatea filiată: 5121 =4 51 1
In anul N, o societate vinde marfuri : 6814= 491 (2.275)
In anulN, soc. A achiz. de lasoc.B. 60000, 21000, 6000, 600, 18000, 14000, 6000: 117600
In bilant, stocurile dintr-o intreprindere se evalueaza : la val cea mai mica dintre cost si val realizabila neta
In bilant,subventiile pentru investitii : ca fiind venituri amanate; val lor este inclusa in contul 472
In categoria bunurilor ec.denatura: bunurile economice achiz; bunurile ec. de natura stocurilor; produs finit
In cazul in care valoarea de inregistrare : %2813,261=133 (150000,90000,60000), 261=1068(10000)
În cazul intrării prin achiziţie a unei imobilizări: proces-verbal de transfer
În cazul organizarii evidentei la marfuri la P de vz : descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute, la metoda inter
în ce grupă de bilanţ se înscrie soldul contului4751: venituri în avans
în ce situaţie, contul „711" prezintă sold : intrarile din cursul lunii sunt mai mici
In ce situaţie, entitatea şi-a asigurat : Capitalul propriu este mai mare decât datoriile
In ce situatii entitatea foloseste 4428: cumparari livrari de bunuri, vanzari de bunuri, acordarea echipam
În ce structura apar reducerile financiare acordate : în cont de p/p, la venituri financiare; in cont de p/p la chelt fina
În comerţul cu amănuntul, evaluarea: preţul de vânzare cu amănuntul, inclusiv TVA
În comerţul cu ridicata, evaluarea mărfurilor: costul efectiv de cumpărare (fără TVA)
I n co nc . c u ex p li ca ti i le d at e s unt : % 205 208 = 4753 brevete, marci ; 2111 = 4753 terenuri gratuit
In concordanta cu explicatia data sunt urm: 1511 = 7812 anularea proviz pt litigii
In concordanta cu explicatia data: 301 = 308 dif de pret in minus
In concordanta cu urmatoarele explicatii: anularea provizionului pt garantii 1512=7812 (15.000)
în concordanţăcu explicaţiadată,sunt: 371 = % 301 378 4428 pretul de inreg al mat prime trecute in mag
In condiţiile în care ambalajele care circulă pe principiul : 3 7 1 = 3 5 8 , 6 0 7 = 3 7 1
In conditiile in care ambalajele circula pe principiul restituirii au fost retinute : 608=358
In conditiile in care valoarea la cost de achizitie: 371=%378,4428 (44000,25000,19000)
În creditarea contului 381 care cont debitor nu se foloseşte: 6583
În creditarea contului 381 nu se foloseste : 711 “venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
In creditul contului 308 : diferenţele de preţ în minus sau favorabile , aferente ..iesite din gestiune
In creditul contului 7812 : anularea / diminuarea unui provizion.
In cursul exerciitiului N, entitatea a efectuat urmatoarele: rezultat de exploatare negative 1000
În cursul exercitiului financiar, intrep inregis urmatoarele tranzactii: 1. Vanz unor interese 2. Vanz de mrf la prêt
În cursul exercitiului finanicar, intreprinderea înregistreaza 1 si 2 : 21.500
In cursul lunii decembrie, exercitiul N: 4427=%4426,4423 (269,8:19,79,8)
In cursul lunii, s-a inregistrat obtinerea unor produse finite: 345=711 (5.000), 348=711(400)
In cursul perioadei de gestiune, au loc operatiunile: 17990,18190
In cursul perioadei de gestiune, entitatea a efectuat: +17640,-33000,+4200
In cursul unei luni, o intreprindere inregistreaza TVA: 4427=4426 (4.000), 4424=4426 (1.000)
In debitul contului 308 :dif de preţ în plus sau nefavorabile / dif de preţ în minus sau favorabile
In debitul contului 4111: valoarea ambalajelor inclusă în facture
in debitul contului 491 „Ajustări pentru deprecierea : venitul din ajustarea deprecierii
În exerciţiul „N", s-a înregistrat o ajustare: 397 = 7814 (1.000)
In exercitiul financiar N, entitatea inregistreaza in ctb: 31900,26000
În legatura cu cheltuieli inregis in avans : sunt constatate avantaje in perioada curenta; apar in bilant la ch in avans
În legatura cu veniturile inregi in avans : sunt constatate/angajate in perioada curenta; apar in bilant la ven in avans
în luna mai, exerciţiul N, o entitate recepţionează : %301,4426,408=%401,4428 (%500,285)
In România,valoareaamortizabilăreprezintă: valoarea de intrare
In scopul determinarii impozitului pe profit: profitul brut, elementele deductibile, chelt nedeductibile
In situaţia evaluării şi înreg.în ctb. : soldul debitoral contului 308 ; soldul creditoral contului 308
In situatia folosirii metodei de contabilitate: stocul inventariat la sf perioadei N-1 si preluat la inc N
In situatia in care costul de achizitie: dif de prêt fav stabilite la intrarea mat prime in gestiune, dif de prêt in minus
In situatia in care valoarea obligatiunilor: 506=5121(50.000), 5121=%506,7642 (56.000,50000,6000)
5
Inacasarea unei sunbventii guvernamentale pt investitii: 5121 = 4451
înaintea operaţiunii de dublă majorare : 2.000 /0,08/ 0,92
Incasarea in contul societ deschis la banaca a unei creante : % 5121(25.656,4), 667(440), 4427(83,6)=4111(26.180)
Incasarea preţului vânzare al obligaţiunilor : 5311=461
Incasarea preţului vânzare al obligaţiunilor : 5121=461;
Incasarea redevenţei anuale: : se înregistrează la concedent
Încasarea redevenţei datorate de concesionar: 5121 = 461
Incertitudinea privind incasarea de la un client a sumei de 59.500 : 4118=4111(59.500) si 6814=491 (50.000)
Închiderea cont de chelt : 121= % clasa 6
Încontul 401 „Furnizori": 665 = 401
Incorporareaîn capitalul social : % 104 1171 106 = 1012
Indicaţi înr corectă privind cump de mf: % 607, 4426 (5.100, 969) =401
Indicaţi înreg corectă privind obţinerea de prod finite: 345=711 si 348=711
Indicati inregist corecta privind :461(47.000)=%7583(40000),4427(7600);%2813(35000),6583(15000)=2131(50000)
Indicaţi înregistrarea corectă pentru plusul de produse finite: 345 = 711
Indicaţi înregistrarea corectă privind depunerea: 5114 = 413 si % 5121, 667 = 5114
Indicaţi înregistrarea corectă privind efectele: 413 = 4111
Indicaţi înregistrările corecte: 461=% 7583, 4427 si % 2813, 6583 = 2131
Informatiile privind poz financiara a unei intrepr sunt oferite de: bilant
Inreg contabila 4118 = % 701 4428 : nu este corecta
Înreg dob datorate deținătorilor: 666 = 1681
Înregistrați decontarea unei facturi a furnizorului de utilaje : 404 = 405 (8000)
Inregistrarea platii datoriei fata de furnizor 2.200$ : 401(6644)=% 5124(6556), 765(88)
Inregistrarea 419=4111 : regularizarea avansului primit ; restituirea amalajelor de catre cumparator vanzatorului
Inregistrarea adaosului commercial si a TVA la unitatile de desfacere: 371=%378,4426
înregistrarea amortizării lunare a terenurilor concesionate : nu se înregistrează în contabilitate.
înregistrarea amortizării lunare a utilajelor concesionate : se înregistrează la concedent;
Inregistrarea cheltuielilor cu salariile colaborator 2000 : 621=421 2.000
Înregistrarea corectă privind scăderea: % 607, 378, 4428 = 371
Inregistrarea dobanzilor datorate detinatorilor de obligatiuni : 666=1681
Înregistrarea în contabilitate a datoriilor şi creanţelor se face la: valoarea nominala
Inregistrarea in contabilitate a sumelor trecute pe chelt: 654=4118 (48.000)
Inregistrarea partiala a realizarii unei cladiri : 231=722 (25.000)
Înregistrarea producţiei în curs de execuţie: generează un venit potenţial care compensează
Inregistrarea subventiei de primit : 5121 = 7412 (25.000)
Inregistrarea unei dobanzi in val de 600lei : 666=5198 (600) si 5198=5121(600)
Inregistrarea vanzarii cu amanuntul a marf in val de 29.750 : 5311(36.890)=% 707(29.750), 4427 (7.140)
Inteligibilitatea unei informaţii : înţelegerea uşoară de către decidenţi.
Interesele de participare sunt: imobilizări financiare
Intrarea în gestiune a unui utilaj preluat în concesiune : 205 = 167.
Între două SC, are loc o vânz-cump:% 5121, 667, 4427 = 4111si 401=% 5121, 767, 4426
Într-o economie dominantă de inflaţie: preţul ultimului lot intrat
Într-o perioadă de crestere a preturilor : profitul calculat în urma aplicarii metodei FIFO> decat in cazul LIFO
Investiţiilefin.pe termenscurt prezintăurm.: titlurile din aceeasi ; sunt titluri ; pot fi cotate sau nu la bursa
Investiţiilefinanciarepe termenscurt cuprind: actiunile achiz de unit la entit affiliate
La începutul lunii decembrie, societatea deţinea : un venit de 2.250 lei;
La 01.04.N, o societate contracteaza un imprumut ...cum se inr dobanda : 666=1681(750)
La activele imob si la stocuri, valoarea de inventar: utilitatea bunului în unitate
La ce categorie de active, în afara stocurilor: investiţii financiare pe termen scurt
La ce cost (preţ) poate fi evaluată producţia în curs de exec: cost efectiv de producţie
La ce valori permite legislaţia românească: costul efectiv de achiziţie; costul efectiv de produc
La cererea unui furnizor, se deschide din displ in ban un acreditiv : 581=5121(40000) 5411=581(40000) 401=5411
La cererea unui furnizor, se deschide, din disponibilul: 5411=581 si 581=5121 si 401=5411
La data ieşirii din entitate, bunurile se evaluează și se scad: valoarea de intrare
La data inventarierii, o societate prezinta, pe stoc : 13.500lei 302=602 (100)
La descarcarea gestiunii la brevet amort partial : % 2805, 6583 = 205 si 4753=7584
La emiterea unei facturi neîntocmite: 4428 = 4427
La evaluarea imobilizarilor se constata: VNC>Vutilizare, Valoare recuperabila<Valoare utilizare
La ieşirea din gestiune, stocurile pot fi evaluate: identificării specifice, CMP, FIFO, LIFO
La inceputul perioadei de gestiune, entitatea detine un stoc: sold debitor 1700
La inceputul perioadei o societate prezinta un stoc de 100 b : 711=345(12.000) si 348=711(3.360)
La închiderea exerciţiului, o SC are creanţe în valută: 4111=765 (500) si 665=401 (150)
La intrarea in entitate, marfuri cumparate pot fi eval la: C.achiz; pretul de vz cu amanunt fTVA; pret de vaz + TVA
6
La inventariere, vanzatorul A constata creante ordinare asupra cumparatorului C: % 654 4427 = 4111
La o S.C. cap soc 150.000, rezerve 30.00: 1012=456 (45.000) si 456=5121 (45.000)
La o SC datele din contabilitatea curentă: 24.000
La o SC s-au inreg si reportat pierderi in suma de 15000 um, rezerve legal ale soc sunt : % 1012 1061 = 1171
La o SC, capitalul social este de 24.000 , 6000, 200, 3000: 456 = % 1011 1041
La o SC, capitalul social este de 60000, 12000, 10000 titluri: 4,8 lei/titlu 1012=456 , 456 = 5121
La o soc com cap soc este de 8000 u m , rezervele 2000 um : 456 = % 1011 1041
La o soc com. Cap soc 80000 , rez legale16000 , alte reserve 4000 nr de actiuni 20000. : % 1061 1068 1012 = 1171
La o soc comerciala, cap social este de 15000 um, rez 3000: 456 = 5121
La o societate pe actiuni, CS=30.000lei: 1091=5121 (9.600); %1012,149=1091 (6000,3600,9600)
La obtinerea unui imprumut din emisiuni de oblig. Datoria fata de obligatari este : valorii de rambursare;
La primirea unei facturi restante : 4426 = 4428;
La sf per, conturile privind tva 4426, 4427, 4428, 4424 : 4427 = % 4426 4423 si 4423 = 4424 ; 4427 = % 4426 4424
La sf perioadei, situatia in conturile privind TVA : 7.200
La sfârşitul ex fin, valoarea datoriilor: înregistrarea ca venituri finance sau cheltuieli financiare
La sfarsitul exercitiului financiar N, dispunem de urmatoarele info: 6000,8500,12700
La sfarsitul exercitiului financiar N+1, situatia investitiilor: profit 2300lei
La sfarsitul exercitiului financiar, conturile de trezorerie prezinta: 1450
La sfârşitul exerciţiului financiar: 225
La sfarsitul exercitiului N societatea constata ca nu a platit: 1174=4281 28.000
La sfarsitul exercitiului N, dispunem de urmatoarele info: 35.300
La sfârşitul perioadei, se cunosc urm date: 635=4426 si 4427=% 4426, 4423 si 4423=4424
La sfârşitul perioadei, situaţia în conturile de TVA: creanță 10.000
La sfârşitul perioadei, situaţia în conturile de TVA: o creanță de 45.000
La sfârşitul perioadei, situaţia în conturile de TVA:31.700
La sfarsitul perioadei, situatia tva se prezintă : 8.000
La sfarsitul xercitiului N, dispunem de urmatoarele informatii: 15200,15400
La stabilirea mărimii entităţilor, se iau în calcul : total active, cifra de afac netă şi nr mediu
La vanzarea de produse finite : 701”venit din vz prod finite”
Licentele de export pentru o perioada de 13 luni pot intra: cumpara de la furnizori de imobilizari
Lipsa de inventar la mărfuri se înregistrează: în metoda inventarului permanent
Livrarea la export extracomunitar de produse : 4111 = 701
Lucrările de amenajare realizate cu efort propriu : 2112 = 231 şi 722 / 2112 = 722;
Marfurile existente in stoc la incep lunii martie, val 3.500 ..care este valoarea marf ramase la sf lunii martie: 4000
Marimea dividendelor cuvenite unui actionar: profitul brut repartizat in acest scop si nr de actiuni
Materialele consumabile ramase in stoc ...20.000 : 85.000lei, 105.000lei.
Materii prime receptionate, sosite fara factura: %301,408,4426=%401,4428 (500,4760,855,5355,760)
Materii prime trimise la terti spre prelucrare: 351=301 (25.000), 301=7582 (10.000)
Materiile prime trimise de o unitate la subunităţi se înregistrează: 481 = 301
Materiile şi materialele disponibile, fără mişcare: se transferă la mărfuri
Metoda inventarului intermitent : organizare a contabilităţii sintetice a stocurilor;
Metoda inventarului permanent : organizare a contabilităţii sintetice a stocurilor
Modificarile in structura activelor si datoriilor: achizitii de material consumabile
Nerestituirea de catre cumparator a unor ambalaje : 4111(23.800)= % 708 (19.193), 4427(4.606)
Nu concorda cu explicatia: tva de recuperat %4427,4424=4423 (38000,28000,10000); tva aferenta 4111=4428 38000
Nu este în conc.cu expl.dată următorul: 419 = 4111 val ambal. care circula in sistem de restituire, facturate cl
Nu este in concordanta: val chirii in numer5113=706,4427 (119000,100000,19000); incasarea in numer a sumei 4426
Nu sunt în concordanţăcu explicaţiadată 308 = 401 dif de pret in minus ; 308 = 601 dif de pret in plus
N u s unt i n co nc . c u e xp l ic at i a d at a : 4751 = 7583 achit cv unui mij de trans ;4451 = 4751 incasarea
Nu sunt în concordanţă cu explicaţia dată : toate – mai putin 4428=408 şi 4111=4428
Nu sunt in corcodanta cu explicatia: 301=308(30.000), 601=308(30.000), 308=401(30.000)
O SC care ţine evidenţa mărfurilor la preţ de vânzare: % 607 378 4428 = 371
O entitat cu ob de activitate – comerţ : % 371, 4426 =401(10.710) si 401=%767,4426 (214,2)
O entitate achiziţionează, în exerciţiul N : 296 = 7863 (250)
O entitate cu activitate comerţ cu amănuntul (datoria fata de furnizor) : 997,10
O entitate cu activitate comerţ cu amănuntul (pv cu amanuntul) : 1.196,52
O entitate cu activitate comerţ cu amănuntul(adaos com): 166
O entitate cu activitate de producţie deţine : 2.700
O entitate cu activitate de producţie deţine : 301=601 (100)
O entitate cu activitate de producţie deţine, Ia 31 mai : 711=345 (2.000) şi 345 =711
O entitate cu ob de activitate – comerţ : 401= %767, 4426,5121
O entitate cu obiect-de activitate comerţ cu amănuntul deţine (costul mf vandute) : 900
O filiala primeste un imprumut de la soc mama in val de 10.000euro: 1661=765 (500)
7
O într a cump de la furn şi a lăsat în custodia: % 371, 607 (17.800, 200) = 357
O intreprindere a primit ca donatie un camion: 6811=2813( 1000), 4753=7584 (1000)
O SC deţine o cambie în valoare de 2.000: 5114=5113 si % 5121, 627, 667 = 5114
O SC deţine un teren cu val cont de 80.000: rez din expl poz 50.000 şi rez fin poz 7.200
O SC lanseaza un impr. obligatar prin emisiu a 5000 de oblig fiecare titlu avand VN 20 um:666 = 1681 6868 =169
O SC pune în funcț la 20.XII.N: 6811=2813 (50.000) si 4751=7584 (20.000)
O SC pune in functiune o instalatie cu val de intrare 25000 : 6811 = 2813 4751 = 7584
O SC răscu de la bursă obligaţiunile: 505=5121(150.000) si 161=% 505, 7642(150.000, 5.000)
O SCachiz.,de la furnizori, mfla costul deachiziţie de 100.000: 102600
O soc achiz in anul N 1000 actiuni reflectate ca interese de paticipare la pretul… : 2962 = 7863
O soc com achiziotioneaza marfuri pe baza facturii: pret de cumparare, rabat tva. Ulterior scont. 401 = % 767 4426
O soc com achizitioneaza marfuri pe baza facturii. Pret cump, rabat, scont , tva. 401 = % 5121 767 4426
O soc comerci detine o instalatie procuarata in anul I la val de intrare amort in 5 ani: 2813 = 2131 / 2131 = 105
O soc comerciala pe actiuni detine un cap propriu : 30000
O soc.pune în funcţiune, ladata de 25 martieN, un utilaj cu Vi 36000: 7875
O societate achitizioneaza marfuri in bz facturii : 401=%609,4426 şi 767=401
O societate are in stoc 500 kg mat prime , ..18 si 20 lei/kg : 601=301(4000) si 308=601(400)
O societate are pe stoc mrf evaluate la pret de vz cu aman : %607(40.000),378(16.000),4428(10.640)=371(66640)
O societate comerciala contracteaza un împrumut prin emisiunea a 1000 : %461(38.000), 169(4000)= 161(42000)
O societate comerciala detine o constructie: 2812=%212,105 (12500,500,7500)
O societate comercială emite 5.000 obligaţiuni: % 461, 169 (140.000, 15.000) = 161
O societate comercialăa obţinutun credit,pe termen de 6 ani: 1661 = 765 ; 665 = 5124
O societate cumpara obligatiuni in val de 3000 lei 60%, 30 zile : 506(30.000)=% 5121(18.000),5092(12.000)
O societate decide sa-si deschida un cont in valuta 4,10 : 5124=581(20.500) si 581=5121 (20.500)
O societate pe actiuni apeleaza la un imprumut: %161,1681=5121 (18249,5931,12318)
O societate pe actiuni detine un capital social de 50.000lei: 1,5 lei, 1012=456,456=5121 (15000)
O societate pe actiuni rascump de la bursa 1000 de obilg. la pret de 280 l/oblig. V nomin a oblig este 272
O societate rascumpara 100 de obligatiuni 12 si 10 : 505=5121 (1200) si % 161(1000), 6642 (200)= 505 (1200
O societatea livreaza unui client mf : 4111=% 707, 704, 4427 (28.000, 2.000, 5.700)
O societatea pe actiuni rascumpara 100 de obligatiuni: 505=5121 1.000
Obligaţia faţă de un furnizor extern este de 10.000$: debit cont 665
Obţinerea unui program informatic: 208 = 721
OSC pune pune în funcț la 20.XII.N: 6811=2813 (50.000) si 4751=7584 (25.000)
OSCdeţine oinstalaţie achiz.,pedatade 30.12. N, Ia valoarea de intrare de 50.000: 2813=2131, 2131=105
OSCdeţine oinstalaţie achiz.,pedatade 30.12. N, Ia valoarea de intrare de 50.000: 2131=% 2813 105
Pe data de30septN, sepuneînfuncţiune o instalaţie cu Vide 150.000 lei: un V de 80000 si o Ch de 82500.
Pe baza extrasului de cont,...primirea sumei de 3000 : 5121=771 (30000)
Pe data de 30 sept, se pune în funcţie: un venit de 80.000 lei şi o chelt de 82.500 lei
Pedatade26septN, se puneîn funcţiune o instalaţie Vi 150000: un venit de 180000 si o ch de 112500
Pentru achizitia unui echip tehn, o întreprindere urmeaza sa primeasca de la bug. : 4451=4751(10.000)
Pentru ce categorie de imobilizări corporale se poale utiliza: construcţii
Pentru determinarea diferenţelor de repartizat: rulajul creditor al contului 301
Pentru determinarea diferenţelorde repartizat: rulajul creditoral contului 301;
Pierderile din calamităţi constatate la mărfuri: %671,378,4428=371 (1309,1000,100,209)
Plata în numerar a avansurilor chenzinale: 425 = 5311
Plata dobânzilor cuvenite deţinătorilor de obligaţiuni : 1681 =5121/ 1681 =5311;
Plata redevenţei anuale: : se înregistrează la concesionar;
Plata salariilor angajaţilor se face, o singură dată : plata avansului din salarii;
Plata salariilor se poate inregistra: 421=5311,421=5121
Plata unei penalitati la bugetul pt achitarea TVA : 6581-5311
Plăţile efectuate în favoarea furnizorilor : 401 = 425;
Plus de inventar la marfuri se inregistreaza : în metoda inventarului permanent
Plusul de inventar la mărfuri se înregistrează: în metoda inventarului permanent
Plusul de inventariere constatand in material consumabile: 302=602
Precizaţi articolul contabil corect pentru transformarea: 1011 = 1012
Precizati articolul cotabil corect pentru trabsformarea: 1011=1012
Precizaţi care cont este creditat eronat la debitarea contului 301: 4751 „Subv guvern”
Precizaţi care element nu a fost încadrat corect în bilanţ: avansuri primite de la clienţi
Precizati care este semnificatia urm articol: valoarea cambiilor acceptate de furnizor
Precizati care operatiune se inregistreaza prin: manopera fact de entitatea care a prelucrat produse finite, fara TVA
Precizati op. care se inreg prin 471 = 611 : chelt cu intretinerea si reparatiile effect in peri curent care privesc per viit
Precizaţicare elementnu este încadratcorrect: avansuri primate de la client (A circ)
Preluarea în exploatare a producţiei în curs de executie: 711 = 331
8
Preluarea soldului contului 711 : 711=121 / 121=711
Preţul de vânzare (exclusiv TVA) : creditul contului 7583
Preţul de vânzare cu amănuntul al mărfuriloreste de 28.500: 19.958,08
Prima de capital intervine atunci cand: pretul de vanzare al actiunilor este mai mare decat val nominal
Primele privind rambursarea obligatiunilor sunt reflectate : in biant
Primirea cu titlu gratuit a unui utilaj in val de 200.000 lei : 2131=404
Primirea de materii prime drept aport: 301 = 456
Primirea unei subventii pentru acoperirea cresterii preturilor: 4451 = 741
Primirea unui avans în valută de la un client : 5124 = 419;
Primirea unui brevet ca donatie : 205=4753
Primirea unui brevet sub formă de donaţie se înregistrează: 205 = 4753
Primirea unui efect comercial de la un client : 5113 = 413;
Prin articolulcontabil5121=419 : incasarea unui avans de la un client, prin virament
Prin valoare justă ,se înţelege: suma la care poate fi tranz……. este determinat obiectiv
Prin articolul contabil 608 = 388: diferenţelede preţ în plus aferenteambalajelor
Prin articolul contabil: % 4281 6642 = 1091 : articolul contabil nu este corect
Prin articolul contabil: 5113 = 413 : depunere a unui efect comercial primit
Prin articolul contabil: 5186 = 766 : articolul contabil nu este correct
Prin articolul contabil: 5311 = 762: articolul contabil este incorect.
Prin articolul contabil: 581 = 5314 5124 = 581 : transferul unei sume in valuta din casierie in ct la banca
Prin articolulcontabil % 604 4428 = 408: includerea direct pe cheltuieli a materialelor nestocate
Prin art contabil 601 = 301 : consumul de materii prime ; materiile prime constatate lipsa la inv, neimput
Prin artic contabil: % 2812 6583 = 212 105 = 1065 :iesire din gest a unei constructii amort partial reev anterior
Prin articol contabil:121 = 129, se înregistr: închide 129 cu repartizări profit în ex anterior;
Prin articolul 2811 = 2112: scoaterea din activ a uneiamenajări de terenuriamort integral
Prin articolul 371 = 301: materiile prime ceurmează a fi vândute
Prin articolul contabil % = 161: subscrierea publicului….la unpreț inferior
Prin articolul contabil % 371 4426 = 401: cump. de mărfuri în cazul inventarului permanent;
Prin articolul contabil % 461 şi 169 = 161 :subscrierea de obligaţiuni cu primă de rambursare;
Prin articolul contabil % 605 şi 4426 = 401 : apa consumată şi facturată/ energia consumată şi facturată;
Prin articolul contabil % 605 şi 4427 = 404 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil % 607 378 4428 = 371 : descărc gest. inv permanent; lipsa la marfuri constatata
Prin articolul contabil % 607 4426 = 401: recepţia mărfurilor,în condiţiile inventarului intermitent
Prin articolul contabil 1171=121se inregistreaza: reportarea pierderii curente
Prin articolul contabil 151 = 6812, anularea unui provision
Prin articolul contabil 151 = 7812 : anularea unui provizion; consumarea unui provision
Prin articolul contabil 201 = 2801 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 201 = 462 : cheltuieli de constituire achitate de un asociat;
Prin articolul contabil 201 = 5121 : emisiunea obligaţiunilor / emisiunea acţiunilor;
Prin articolul contabil 203 = %: recepţia unui proiect de dezvoltare cu cheltuieli efectuate
Prin articolul contabil 2111 = 1012 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 2111= 456 : terenuri primite ca aport la capital;
Prin articolul contabil 231 = 722: o lucrare de investiţie începută şi nefinalizată
Prin articolul contabil 2801 = 201 : scoaterea din evid a chelt de constituire amortizate integral
Prin articolul contabil 2811 = 2111 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 2811 =2112 : scoatere din evid a amenaj de terenuri amortizate integral
Prin articolul contabil 301 = 308: diferenţele de preţ în minus
Prin articolul contabil 301 = 601: materiile prime constatate plus la inventar
Prin articolul contabil 351 = 301: materiile prime trimise la terţi
Prin articolul contabil 371 = % 378 4428 : adaosul comercial şi TVA, in cazul inv. permanent, pt mf intrate
Prin articolul contabil 419=5121 : restituirea avansului primit de la client
Prin articolul contabil 423 = 444, : impozitul calculat asupra concediilor
Prin articolul contabil 4451 = 4751: creanta asupra bugetului de stat
Prin articolul contabil 456 = 2111 : terenuri retrase din aportul la capital;
Prin articolul contabil 456=1011: subs cu ocazia înfiinţării…subsc la majorare acp, preț identic
Prin articolul contabil 461 = % 161 şi 169, : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 461 = 161, : subscrierea de obligaţiuni fără primă de rambursare
Prin articolul contabil 462 = 201 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 4751 = 7584: cota-parte a subvenţiei care majorează veniturile societăţii
Prin articolul contabil 4751=7584 : cota-parte din subventie care se trece la venituri
Prin articolul contabil 5121 = 162 : primirea unui credit în lei;
Prin articolul contabil 5121 = 201, : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 5121 =419: încasarea unui avans de la un client
9
Prin articolul contabil 5124 = 162 : primirea unui credit în valută
Prin articolul contabil 601 = 301 : consumul de materii prime/ lipsa constatată cu ocazia
Prin articolul contabil 601 = 301: materiile prime date înconsum
Prin articolul contabil 671 = 211 : distrugerea unei lucrări/ exproprierea unui teren;
Prin articolul contabil 6811 = 201 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 6811 = 2111 : articolul contabil nu este corect
Prin articolul contabil 6811 = 2801 : amortizarea cheltuielilor de constituire;
Prin articolul contabil 6811 = 2811, : amortizarea amenajărilor de terenuri;
Prin articolul contabil 6812=151 : constituirea unui provision
Prin articolul contabil urmator se eviden %70-75,76,78 = 121 : închiderea conturilor din cl 7
Prin articolul contabil% 2811,6583=2111: scoatere din evid a amenajă de teren amorti parţial;
Prin articolul contabil: 5412 = 765 : dif fav de curs valutar aferente disp din contul de acreditive in valuta la inch ex.
Prin articolul contabil: 129 = 121 : articolul contabil nu este corect
Prin articolul contabil: 581 = 5124 5412 = 581 : deschiderea unui acreditiv in valuta
Prin articolul contabil: plusul constatat cu ocazia inventarierii
Prin articolul contabil: primirea ca aport a unei sume în valută, cu o diferenţă favorabilă
Prin articolul contb 4427 = % 4426 4423: TVA aferentăvânzăriloreste superioară
Prin articolul ctb 161=%: anularea oblig răscumpărate la un preț inferior
Prin articolul ctb 6868 = 169: amortizarea primelor de rambursare
Prin articolul ctb. 461=%5081 7642 : vanz de actiuni pe credit la un prêt superior costului de achizitie
Prin articolul ctb: 5311 = 542 : depunerea la casieria entitatii a avansului de trezorerie neutilizat
Prin articolulcontabil419 =5121,seînregistrează: restituireaavansuluiprimitde laclient
Prin articoull : % 446 4424 = 5121 se inreg: inreg este gresita
Prin ce relaţie se obţine capitalul propriu: activ – datorii
Producţia în curs de execuţie se evaluează: cheltuielile financiare şi extraordinare
Producţiaîn curs de execuţie din perioada curentă: la începutulperioadeiurmătoare
Producţiaîn curs de execuţie se poate determina: prininventariere
Produsele finite pot fi: obtinute din productie proprie, constatate plus la inventariere
Prorata din taxa pe valoarea adăugată deduct: 635 = 4426
Rabatul comerciala : reducere comerciala, practic în mod excep, ţinând cont de defectele
Rabatul se poate acorda : pentru calitatea necorespunzatoare
Rabaturile se acordă de către furnizor : în situaţia excepţională
Rambursarea la scadenta a unui credit : % 1621, 1628= 5121 ; % 1681, 666 = 5121
Rambursarea unui credit bancar pe termen ung in val de 2000 euro: 1621(86000)=%5124(84.000),765(2.000)
Rascumpărarea de obligatiuni proprii in valoare de 20000 : 505=5121(20000), 161=505(20000)
Rascumpararea și anularea obligatiunilor inainte de scad: 505=5121(1200), % 161(1000),6642(200)=505(1200)
Răscumpărarea oblig înainte de scadență: 505 = 5121
Răscumpărarea obligaţiunilor emise la o dată : 505=5121 / 505=5311
Rascumpararea si anularea obligatiunilor obligatiunilor emise: 505=5121 (120000), 161=5050 (120000)
Răspunderea pentru organizareaşi ţinerea: administratorului,ordonatorului de creditesau altei
Recepţia de materii prime din avansuri de trezorerie: % 301, 308, 4426 = 542
Recepţia de materii prime, fără a se primifactura: % 301, 4428 = 408
Recepţia unei clădiri realizată în regie proprie: 212 = % 231, 722
Recepţiade mărfuriîn valoare de 35.700 : % 371 4428 = 408
Recunoasterea unui activ sau a unei daotorii : incorporarea in situatiile financiare a elementului care indeplineste
Redevenţa datorată concedentului se înregistrează : în debitul contului 8036;
Reducerea capitalului social cu pierderile: 1 0 1 2 = % 1 1 7 1 1 0 9
Reducerea capitalului social pentru acolerirea pierderilor din anii precedenti : 1012=1171
Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor: 1012 = 1171
Reduceri comerciale acordat de furnizor : %709, 4427 = 4111 (119) si 401=%609, 4426 (100)
Reducerile comerciale pot fi de tipul : rabat, remiza, risturn
Reducerile financiare se inregistreaza la vanzator : da, dar numai at cand se acorda in momentul facturarii
Reevaluarea imobilizărilor corporale se face de regulă: de evaluatori autorizaţi…
Reflectarea creanţei de 50.000 lei: 445 = 4751
Regularizarea avansurilor aferente datoriilor si creantelor : in momentul facturarii bunurilor contractate
Regularizareaavansuriloraferente datoriilor şi creanţelor: în momentulfacturăriibunurilorvândute,
Relaţiile cu terţii reprezintă: rapor juridice generat de drepturi şi/sau oblig în bani şi în natură
Repartizarea unei sume din profitul net: 121=1063
Restituirea unui credit bancar în valuta : 162=%5124 , 765
Restituirea unui împrumut în valută primit , dif fav: 1661 = % 5124 şi 765
Restituirea unui împrumut în valută primit , dif nefav: % 1661 şi 665 = 5124
Restituirea unui utilaj preluat în concesiune : 167 = 205
Rezervele din reevaluare: reprezinta plusul de valoare stabilit cu ocazia reevaluarii
10
Rezervele legale se constituie pe baza: actele normative în vigoare
Rezervele legale se pot constitui din: profit
Rezervele statutare se constituie din: profit net
Rezervele unei entităţi pot fi constituite din: rezultatele nete
Re zult at ul e x s e s ta b il es te : ca efect ;sub forma profitului ; sub forma pierderii ; intotdeauna in Cpr
Rezultatul ex.precedent, a cărui destinaţie nu a fost stabilită : profit sau pierdere si se ctb prin folosirea 117
Rezultatul fiscal se det. : Rez Fiscal = rez contabil + cheltuieli nedeductibile – venituri neimp – deduceri fiscal
Rezultatulcurental exerciţiuluieste egal:rezultatuldin exploatareplus rezultatuldin activitateafinanciare
S.C. „X" încasează dividend aferente: 5121 = 7611
S.C. „X" S.A. recepţionează: 301 = % 401, 446 si % 446, 4426 = 542
Scaderea din activul entitatii a unui echip tehn amortizat integral care a fost primit ca donatie: 2813 = 2131
Scăderea din gestiune a unui program informatic: % 2808, 6583 = 208
Schimbul de imobilizari corporale se inregistreaza : nu, se inregistreaza la o valoare si un cost aparte
Scoaterea din activ a unui program informatic: 2808 = 208
Scoaterea din active a unui program informatics complet amortizat: 2808=208
Scoaterea din evidenta a unui mijloc de trans : 2813=2133
Scoaterea din evidenţă a unuiteren: 6583 = 2111
Scoaterea din gestiune a unui program inf complet amortizat : 2808=208
Scoaterea din gestiune ca urmare a vanzarii a unui utilaj subventionat : 2813=2131
Scoaterea din gestiunea altor imobilizări necorporale: 2808
Scontul acordat ulterior unui client se inreg: % 667 4427 = 4111
Scontul primit de la un furnizor pentru plata: 401=%767,4426,5121 (952,240,45.60,9234.40)
Se achiziţionează, în vedereare vânzării: 5081 = 5092
Se cumpără cu numerar timbre fiscal: 5321 = 5311 si 635 = 5321
Se cunosc urm date privind TVA: 4427=4426 si 4427=4423 si 4423=4424
Se factureazămărfurilevânduteclienţilor, rezultând un total de 100.000: 4111 = % 707 4427
Se produc modificari in structura active si dat: salarii nete achitate personalului, retineri din salari
Se răscumpără 100 acţiuniproprii: 109 = 462
Se recepţionează un procedeu tehnologic:721
Se vinde un teren cu pț de vnz 20.000lei: 461 = % 7583, 4427 (20.000, 3.800)
Semintele constate lipsa : 6025=3025 (1.100) şi 308=6025 (100) şi 635=4427 (190)
Semnificatia art contabil urmator este %608,4426=401: ambalaje achizitio in conform inventar intermitent
Serviciile in curs de executie sunt incluse : stocurilor
Situatia creantelor – client la sf exercitiuliu N: 16500
Situatia stocurilor de materii prime in luna decembrie: 280
Situatia stocurilor unei socie : 391=7814, 6814=394 (700, 500)
Societatea „Y" încasează, în numerar, redevenţa: 5311=% 706, 4427
Societatea A detine 60% din actiuni emise: 5121 = 1661
Societatea comercială ,.X" achiziţionează 30.000 acţiuni: acţiuni deţinute la entităţile afiliate
Societatea comerciala “X”:501=%5121,5091 (150.000,135000,15000), 5091=5121 (15000); 501=5121, 501=5091
Societatea comercială „A" acordă societăţii „B": 401=% 4091, 4426, 5121
Societatea comerciala X are asupra unui client o creanta de 23.800E: 5124(98770)=%4111(95200),765(3570)
Societatea comerciala X are fata de un furnizor: %401,665=5124 (151725,8925,142800)
Societatea comercială„X"a contractat,pe termende 3 ani: 665 = 1661
Societatea primeste factura pt prima rata de leasing: %167,1687,4426=404 (3867,5, 3000,250,617,5)
Societatea X sa a achizitionat o instalatie de lucru : 1. Tranzactia determina cresterea imob corp si a venitului amanat
Soldul debitoral contului 129 seînscrie în bilanţ în grupa: capitalşirezerve,cu suma în roşu (sescade);
Soldul creditor al contului 4281 „Alte datorii : datorii faţă de personal
Soldul final al conturilor5121 şi 1012: 456 = 1011 , 5121 = 456 , 1011 = 1012
Sporul de creştere în greutate al animalelor : 361=711 (500) şi 711=368 (10)
Stocurile cuprind ansamblul bunurilor şi serv: fie a fi consumate la prima lor utilizare
Stocurile genereza beneficii : fac obiectul vanzarii; contribuie la obtinerea altor bunuri sau servicii
Stocurile se evalueaza in bilant: la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta
Sub raportul modului şi sensului: amort diminuează, iar ajust pentru depreciere diminuează
Subventia pentru investitii este de 40.000lei, valoare de intrare a utilajelor: 1.500 si 1.000
Subvenţiile pentru investiţii au ca scop:procurarea de imobilizări
Subventiile pentru investitii de primit se inreg: 4451=4751( 18.000)
Suma de 70000 lei virata unei entitati: 4511 = 5121 ; 4518 = 766
Sumele depuse la casieria unitatii de catre: % 5311 457 = 4551
Sumele reprezzentand impozitul pe venituri de natura salariilor: 421=444 (14.000),444=5121(14000)
Sunt considerate stocuri cu ciclu lung de fabricatie : nu exista stocuri cu ciclu lung de fab
Sunt in conc. cu expl. data urm: 1012 = 456, 456 = 5311 ; 1012= 456, 5311 = 581 - (toate)
Taxa pe valoare adaugata de recupera compensate: 4423=4424 (15.000)
11
Taxa pe valoarea adăugată aferentă clienţilor insolvabili : 4427 - 4118 8.000
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata : 4423=4424 10.000
Terenurile primite cu titlu gratuit : 2111 =4753.
Termenul de pasiv cuprinde : cap proprii; dat pe temen lung ; datorii pe termen scurt ; dat totale
Totalul grupei de bilant “Total”: Ai+Active circulante nete-sume de reluat intro perioada de pana 1 an
Trecerea unei cote-părți din subventii guvernamentale : 4751=7584
Un furnizor a livrat unui client produse finite fără 600, 500 : 4111 = % 701 418 4427 , 4428 = 4427
Un avans de trezorerie de 5.000 Iei: % 3024, 4426, 625, 5311 (2.000, 380, 1.000, 1.620) = 542
Un furnizor a livrat unui client produse finite: 4111=418 (714), 4428-4427(114), 4111(119)=%701(100), 4427(19)
Un proiect de dezvoltare început şi finalizat: 203 = 721
Un utilaj este vandut unui client extern la pret de 8000$: o chelt din difeent de pret de 160 lei
Una dintre modalitatile de ma jos nu poate fi retinuta pt stingerea unei obligatii: transf dat in chelt
Unul dintre urm. active nu este clasificat ca A curent: titluri de plasament care se asteapta s fie realizata per > 12lu
Urmatorul articol contabil reflecta 595=7864 (200) : anularea unei ajustari pt pierderea de valoare
Utilizareade către unitateametodei: % 606 4426 = 401
Valoare de intrare a unui utilaj e de 90000: %105,6588=2131 (5000,3000,2000)
Valoarea acreditivelor (90.000) deschise: 5411=581, 581=5121 (90.000)
Valoarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor: 6814=3957 55.000
Valoarea amortizabila a unui utilaj e de 70000: 15750 lei
Valoarea animalelor si pasarilor iesite:711=361 (25.000), 606=361 (40.000)
Valoarea constructiilor (450.000 lei) intrate in averea: 212=4753 (450.000)
Valoarea contabilă a unei imobilizări corporale: costul de achiziţie al materiilor prime
Valoarea creanţelor pentru livrări de mărfuri: 160.000
Valoarea de emisiune a unei obligaţiuni : inferioara / egala
Valoarea de intrare a unei imobilizari 20000 lei: 3250
Valoarea de intrareestefolosităpentru: contabilitateacurentă
Valoarea disponibilitatilor in lei 2.400.000 si dobanda 1000: 5187=766 (1000)
Valoarea efectelor comerciale primate de la clienti: 413=4111,5113=413,5121=5113 (110.000)
Valoarea imobilizărilor corporale: subvenţiilor pentru investiţii
Valoarea justă se folosește: primite cu titlu gratuit
Valoarea la cost de producţieaamenajărilor: 2112 = % 231 722
Valoarea la prêt de inregistrare a ambalajelor obtinute:345=711 (65000),381=345 (65000)
Valoarea la prêt de inregistrare a marfurilor achizitionate: %371,4426=542 (5950,5000,950)
Valoarea litigiului care face obiectul: 4.000
Valoarea neta a dividendelor acordate : 180 lei /0,9 şi 457=4551 şi 666=4558
Valoarea reducerilor comerciale acordate de către unitate (26.000): 709=4111 (26.000)
Valorificarea directă de către terţi : 4111 = % 707 4427 ; 607 = 357
Vânzarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, : 461 = 7641
Vânzarea de acţiuni deţinute pe termen scurt : % 461 şi 6642 =501;
Vânzarea de acţiuni deţinute pe termen scurt : 461 =% 501 şi 7642;
Vanzarea de produse finite pe baza de factura : 4111=%701,4427
Vanzarea la val neta contabi : 461(2.677,5)=%7583(2.250),4427(427,5) si % 6583 (2250), 2813(6.750)=2131(9.000)
Vanzarea unui mijloc de transport, valoarea de intrare 30000: pierdere 3000 lei
Vânzarea unui program informatic: 461 = % 7583, 4427
Vânzareade autoturismede către firma producătoareseînregistrează: 4111 = % 701 4427
Vânzările de produse finite : 4111 =% 345 ş i 4427;
Venit repre: cresteri ale ben ec. Inreg pe parcursul perioadei ctb sub forma de intrari sau cresteri ale activelor, cresteri c
Veniturile (68.000 lei) înregist in ur vz: 4111(80.920)=%701(68.000),4427(12.920); 4111=701(68.000), 4111=4427
Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse: Veniturile din vânzarea mărfurilor
Veniturile constituie: : creşteri ale beneficiilor economice înregistrate
Veniturile din diferente de curs valutar apar in cont de p/p : la venituri financiare
Veniturile pot sa apara ca aurmare a cresterii benef ec : cresterea valorii activelor; diminuarea datoriilor

12