Sunteți pe pagina 1din 3

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Managementul Managementul
-structura organizatorica a com met este -motivarea morala si salariala nu ajuta cadrul didactic
corespunzatoare si faciliteaza o buna organizare si in activitate
dezv profesionala -nealocarea corecta a fondului de premiere 2% la
-responsabilul com met este pregatit si competent, nivel de scoala
capabil sa decida repid si eficient
-resp com met manifesta interes deosebit si implicare
directa in procesul de formare continua a
personalului din scoala
-comunicare formala, informala si nonformala buna
-monitorizarea activitatii de formare din scoala este
corespunzatoare, urmareste corectitudinea activitatii
si rezultatele efective ale formarii pers didactic
-preocupare pentru cunoasterea culturii
organizationale a scolii si implicarea in realizarea
unor strategii de schimbare a acesteia
Resurse umane
-participarea la cursuri de formare profesionala
organizate de CCD si ISJ (perfectionarea invatatorilor Resurse umane
– primele 2 module) -deschiderea spre inovatia didactica
-cadre didactice calificate si titulare, avand ce putin -neparticiparea elevilor de clasa a IV a la faza zonala
gradul didactic II a concursurilor scolare la lb si lit romana si la
-nr elevilor la clasa este la medie 20-23 matematica
-situatia la invatatura este buna dar exista si cativa -neorganizarea concursului interdisciplinar la clasa a
elevi cu probleme de adaptare IV a- faza pe scoala si localitate
-un exista tendinte de nescolaritate sau abandon scolar -starea motivationala a cadrelor didactice si a elevilor
-stare disciplinara buna
-organizarea consursului Winners;
-continuarea studiilor in domeniu (Credis)
Resursele materiale si de TIC
-spatii adecvate pentru activitatea de formare
(existenta Cabinetului Metodic) Resursele materiale si de TIC
-dotarea cu tehnologie informationala -biblioteca scolara un are spatiu suficient pentru
corespunzatoare (tv, video, cabinet info, cabinet AEL, desfasurarea activitatii
acces internet), site web, mobilier adecvat, planse noi
-fondul de carte din biblioteca scolii este suficient si
cu noutati editoriale
Activitatea de baza
-sustinerea activitatilor din planul anual de activitati;
-sustinerea tuturor activitatilor demonstrative;
Activitatea de baza
-cooperarea intre comisiile metodice la nivelul scolii
-activitatea de informare si documentare cu noutati
-obiectivele propuse sunt in conformitate cu nevoile stiintifice se face sporadic
de formare ale cadrelor didactic si raspund nevoilor -nu au fost realizate decat foarte spordaic asistente iar
scolii si ale colectivului de elevi interasistentele nu au fost propuse in programul de
-exista interes pentru activitatea de consultanta si activitati
consiliere a cadrelor didactice inscrise la grade -analiza periodica a activitatilor de formare nu s-a
profesionale realizat
-nu exista intotdeauna motivare si mobilizare din
partea cadrelor didactice pentru promovarea noului, a
metodelor alternative de predare-evaluare, invatare
centrata pe elev.
-planificarea unitatii de invatare nu este perosnalizata
pentru a raspunde nevoilor clasei
-proiectarea didactica se face spordic si numai de
catre parte a cadrelor didactice
-deficiente in proiectarea caorecta a probelor de
evaluare sumativa

Marketing educational
Marketing educational
-nu sunt generalizate intotdeauna experientele
-serviciile oferite de comisia metodica acopera pozitive sau cand se incearca, aceastea nu au
cerintele de formare a cadrelor didactice rezonanta potrivita
-toti membri comisiei metodice sunt implicati in
activitatea de formare continua la nivel de scoala prin
programul PIR (mentorat)
-comisia metodica din scoala are o cota de piata buna
(nu au fost cazuri de migrare a elevilor catre alte scoli
ci, dimpotriva, sunt elevi la ciclul primar veniti din
alte localitati de pe raza comunii – 16 elevi)
-invatatorii folosesc la clasa metode specifice de
cunoastere a nevoilor elevilor si parintilor (sedinte,
chestionare, vizite la domiciliul elevilor etc)
OPORTUNITATI (TO) AMENINTARI (TO)
Factorul politic Factorul politic
-infiintarea Centrului National pentru Formarea -incoerenta politicilor educationale la nivel national
Personalului din invataman -lipsa unor politici educationale consecvente cu tinte
-buna colaboare cu Consiliul Local, cu ISJ si CCD si strategii clare care sa fie urmarite indiferent de
-existenta Centrului de informare si documentare a partidul de la guvernare
cadrelor didactice din zona Oltenita -scoala nu dispune de posibilitatea de a-si gestiona
-existenta programului guvernamental de acordare a singura bugetul
unor produse lactate si de panificatie -formarea initiala a personalului care ajunge in
-existenta programului 200 de euro privind invatamant este, in cele mai multe cazuri, deficitara si
achizitionarea unui pc ineficienta

Factorul economic
Factorul economic -lipsa de experienta privind elaborarea de proiecte de
-cresterea nivelului de trai al familiilor elevilor finantare
-infuzia de resurse financiare in scoala (mobilier, -prea multa birocratie in accesarea fondurilor
materiale bibliografice, material didactic, etc) nationale si europene
-reconstituirea dreptului de proprietate asupra -salariile in invatamant inca nu sunt atractive si
terenului arabil al scolii – 10 ha motivante pentru tinerii absolventi
-scaderea numarului somerilor la nivelul localitatii

Factorul social
Factorul social -prea multi elevi sunt ramasi in grija bunicilor si altor
-elevii si familiile acestora sunt pregatite pentru rude datorita faptului ca sunt plecati la lucru in
schimbarea modului de abordare a procesului strainatate
instructiv-educativ -scoala inca nu ofera elevilor si parintilor posibilitatea
-nu s-au facut simtite fenomene de delicventa sau unei implicari active in activitatile acesteia
infractionalitate la nivelul scolii -migratia elevilor dupa terminarea clasei a IV a catre
-scoala ofera un grad sporit de siguranta elevilor scoli din alte localitati
-putine cazuri de familii destramate la nivelul ciclului
primar
Factorul tehnologic
-impactul emisiunilor TV asupra psihicului elevilor
Factorul tehnologic -impactul negativ produs de participarea unor dintre
-extindrere retelei Internet la nivlelul localitatii elevii ciclului primar la cafe-internetul din apropierea
-aparitia televiziunii digitale scolii
-toti elevii su posibilitatea receptarii emisiunilor TV -existenta pe piata a unor jocuri de pc foarte violente
prin cablu sau digital -popularizarea prin emisiunile TV a subculturii si a
-extinderea telefoniei mobile nonvalorilor
-existenta pc-ului la o mare parte din elevii scolii