Sunteți pe pagina 1din 4

CODUL DE ETICĂ AL PERSONALULUI DIDACTIC DIN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte etica drept “ştiinţa care se ocupă cu
studiul principiilor morale, cu legile lor de dezvoltare istorică, cu conţinutul lor de clasă şi cu
rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de contuită morală corespunzătoare ideologiei unei
anumite clase sau societăţi”.

Acelaşi Dicţionar Explicativ al Limbii Române defineşte morala ca fiind “Ansamblul


convingerilor, atitudinilor, deprinderilor reflectate și fixate în principii, norme, reguli,
determinate istoric și social, care reglementează comportarea și raporturile indivizilor între ei,
precum și dintre aceștia și colectivitate și a căror respectare se întemeiază pe conștiință și pe
opinia publică; disciplină științifică care se ocupă cu normele de comportare a oamenilor în
societate.”

Deontologia este o etică aplicată care reglementează activitatea desfăşurată într-un


anumit domeniu profesonal. Definirea acestui concept surprinde deotologia ca fiind “ disciplină
care se ocupă cu datoriile ce trebuie îndeplinite şi cuprinde totalitatea regulilor ce reglementează
relaţia dintre oricare categorie profesională în ceea ce priveşte clientele lor”.

Dan Pătroc consider că etica este ştiinţa care studiază comportamentul moral al
individului şi cuprinde trei părţi:

1. Meta-etica - domeniu care caută să înţeleagă natura eticilor normative;


2. Etica normativă – are ca scop afirmarea unor standard după care o acţiune este catalogată
ca fiind corectă sau greşită;
3. Eticile aplicate – examinări din punct de vedere moral a unor problem specific în viaţa
privată şi publică.

Pentru a putea vorbi de estică şi deotologie profesională trebuie să avem identificată o


categorie profesională, să vedem care sunt caracteristicile profesiei şi să stabilim tipul de relaţie
ce există între profesionistul respective şi beneficiarul serviciului oferit de profesia respectivă.

1
Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar este emis de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi publicat în Monitorul Oficial. Codul instituie un ansamblu de
valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la coeziunea instituţională şi a
grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui
climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

Consiliile profesorale şi cele de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar


îşi vor stabili Codul de etică profesională, cu respectarea dispoziţiilor Codului-cadru de etică al
personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Respectarea prevederilor codului reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului


învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

a) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic;


b) creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional;

c) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;


d) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;

e) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar


preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;

f) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.

Personalul şcolii trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu


următoarele valori şi principii: imparţialitate şi obiectivitate; independenţă şi libertate
profesională; responsabilitate morală, socială şi profesională; integritate morală şi profesională;
confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private; respectarea şi promovarea interesului
superior al beneficiarului direct al educaţiei; onestitate şi corectitudine; atitudine decentă şi
echilibrată; toleranţă; autoexigenţă în exercitarea profesiei.

În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul şcolii are obligaţia de a cunoaşte,


de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură: ocrotirea sănătăţii fizice,
psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei; interzicerea oricăror activităţi care
generează corupţie; asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

2
respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al
educaţiei.

În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei,


personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură: stabilirea unei
relaţii de încredere mutuală şi de comunicare; respectarea confidenţialităţii informaţiilor;
neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise şi
gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost.

Relaţiile colegiale ale personalului şcolii se bazează pe respect, onestitate, solidaritate,


cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială. În
activitatea profesională, personalul şcolii evită practicarea oricărei forme de discriminare şi
denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei intelectuale,
inclusiv a plagiatului.

Pe de altă parte, vedem zilnic cazuri în care profesorii încalcă acest cod de etica şi îşi
umilesc elevii, îi jignesc, ameninţă, uneori chiar îi bat. Vedem cazuri în care profesorii încă cer
bani pentru “fondul clasei”, primesc şi chiar sugerează ce cadouri şi-ar dori.

Cu toate acestea, asistăm astăzi la evenimente din ce în ce mai des mediatizate, în care
profesorii sunt umiliţi de către părinţi şi elevi, uneori chiar bătuţi. Cum se va apăra cadrul
didactic de un elev care îl ameninţă cu bătaia sau chiar îl bate sub ochii celorlalţi colegi de clasă?
Cum se va comporta minorul în faţa profesorului, un adult neputincios? Cum se va apăra cadrul
didactic de un elev care îl înjură în faţă, îl ameninţă cu bătaia sau chiar îl bate sub ochii celorlalţi
colegi de clasă? Ce libertate de reacţie va putea avea profesorul în faţa unui părinte care îl
jigneşte, îl ameninţă cu bătaia sau chiar îl bate, pentru că fiul nu a trecut la respectiva materie sau
pentru că i s-a dat prea mult de învăţat acasă? Cine trebuie să plătească pentru toate astea?
Nimeni, pentru că nicăieri nu se stipulează ceva referitor la astfel de situaţii.

Din păcate, tindem să ne acoperim de hârtii care nu au nicio valoare, scrise cu cuvinte
goale şi ignorăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Considerăm ca toate sunt incidente izolate,
când defapt acestea sunt doar puţinele cazuri mediatizate de rele practici desăvârşite atât de

3
cadrele didactice, cât şi de beneficiarii direcţi sau indirecţi ai prorocesului educativ. Degeaba
avem coduri de etică şi deontologie dacă noi nu ştim ce înseamnă să fim morali.

BIBLIOGRAFIE

1. Gheorgiu, M., Codul de etică al educaţiei Tribuna învăţământului,


http://www.tribunainvatamantului.ro/codul-etic%E2%80%88al-educatiei-o-abordare-
etica-si-nediscriminatorie/ consultat la data de 18.05.2019
2. Pătroc, D., Etică şi deontologie pedagogică Blog personal,
http://socioumane.ro/blog/danpatroc/files/2013/01/CURSUL-1.pdf consultat la data de
18.05.2019
3. Scheau, I., Etică şi deontologie pedagogică Seria Didactica, Alba Iulia, 2016.
4. *** Dicţionarul Explicativ al Limbii Române Editura academiei RSR, Bucureşti, 1975.
5. *** ORDINUL Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de
etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar