Sunteți pe pagina 1din 11

DAN D.

FARCA$

ENIGMALUMILOR
PARALELE

Prefali de
Dumitru Constantin-Dulcan

Cluj-Napoca, 2017
Cuprins

Prefald de Dumitru Constantin-Dulcan.......'...............9

CuvAnt irainte .'...... 19

1. FAPTE 9I MARTURII
Srulunr DINCoLo DE sIMTURI ..................23
Experiente extraordinare ........'.... .....23
Percepfia extrasenzoriald........'.. .......27
Cum vedem fXrd ochi? .......'.'..'...'..... 35
Shangri-La .'...42
Diagnostice de la distanfX..... ............45
Akasha...... .....48
CoNrecrr cu MINTILE DE DEPARTE ..........53
Cdl5torii in timp ........'.'... 53
Premonifii, vedere in viitor ..........'.. 60
Channeling ......'....'...'....... 65
Comunicarea arhaich. .....70
Comunicarea telepatice................. ................' -..... 73
Hipnoza qi influenla la distanfd. ......77
Percepfia gi influenla prin radiestezie ............... 81
CoNgruNyr r,{.nA coRp ........ ...........*......91
Cdlhtorii extracorporale............ ........91,
Starea din preajma morfii ................96
Planul eteric-energetic........... ..........1'02
Cele trei corpuri ..........'. 103
Planul spiritual.... .'........106
Reir:rtrupdri.......:.......... ...112
Ludri in posesie qi rhtdcitori ................. ............. 120
6 . DaN D. Fancag

Ananryu NETDENTTFTcATE ......... ..,...........122


in puterea nepdmAntenilor.......... ...'j.27
Fenomene aerosp atiale neidentifi cate.............. 137
intdLriri stranii....... .......14g
Uncaz de rdpire... .........147
Conexiunea folcloricd ...154
In trup sau in spirit? .....162
CoNrxruNrA RELrGroAsA.............. .......... L6g
intAlniri cu personaje sfinte ........... 16g
Aparifii sacre......... ........177
IntAlniri in vechime ...... 1g3
Rdpiri in cdrfile sfinte ... 1gg

2. PUTEM GASI O EXPLICATIE?


La cArA cuNoA$TERE purEM spERA? .....1gg
Ce intelegem prin ,,fapte" ...... .........1gg
Limitele gtiintei gi scepticismul............ ............. 207
Spre o gtiinfa post-materialistd?....... ................. 21,4
Mirturia ca dovadd ......21g
CovrrrrxrrATEA REALTTATTT $r A MrNTrr.... ......,......... 22g
Propriet[ti necunoscute ale mate liei................ 223
O fizicd imposibild ........291,
Anomaliile temporale. .....................?34
Memoria materiei .........299
Creierul, mintea gi congtiinfa .........245
Incongtientul colectiv ...250
Influenla Ia distantX. .....256
HrprncruruzATrrlE..... ..........268
O CongtiinfA din Univers..... ...........269
Ce ar putea fi o hipercivllizalie? ...221,
Poate sunt aici gi nu-i vedem .........226
Contacte cu fiinfe din stele ............2g1
O monitorizare prin Astral........ .....2g6
Cdldtorii in timp gi premonitii ............... ........... ZgO
ENtcue LUMILoR PARALELE . 7

Varianta ,,Mattix" .......'.294


Realitatea ca o iluzie .....297
DIvrNIrersA............... """"" 30L
Urmele unei conqtiinle supreme '...301
Cine a creat omul?..........'...... ..'....." 305
Cele gapte ceruri......... ...309
Lucrdrile Satanei?..... .....312
Principiul antropic qi smerenia ......318

3. CE PUTEM FACE?
FrNerrrarn/ IUBIRE....
cREATIE gI ......,,....325
Cineva, acolo sus... ........325
Are oare omenirea un rost? .-.-........327
Frumosul uman..'...... ....332
Sub imperiul iubirii ......340
Binele qi Rdul ........-'...'...343
Cane rsrt Cerre?............... .......,.......-,.347
Rostul lumii materiale.. ..-.-...........'..347
Maturizarea intru frumos iubire................... 350
gi
Cum apdrdm frumosut? ...'....................'............ 355
Pluralismul gi parabola elefantului .................. 360
Swt1uru DINCoLo DE SIMTURI

Experienfe extraordinare
Prin anii qaizeciai secolului trecut, pe balconul
deschis al unui bloc de doud etaje din cartierul
Balta Albe, din Bucuregti, un bdiat de 11 ani, numit
Marius, se inifia in pictura in ulei, cAnd s-a petrecut
ceva extraordinar. Iatd povestea celor intAmplate,
folosind chiar cuvintele sale.
,,Am reprodus, oreo ord sau doud, o cnrte poqtald
din Germania - un peisaj de iarnd. Timpul m-a ajutat
cunlafi sd mi se linigteascd mintea. La un moment dat
s-n ficut aid tn capul mel,, n-anr mai udztrt nimica. Md
uitnm tn gol dar nu mai eram prezent scolo - nu mai
recunogteam niruic din jurul mett. Apoi l1l-a1fl trezit cd
nm plecat din corp, prin adrful capului. Nu qtiu cum
x intdmpld asta. Deci deodatd, tn ncelaqi timp, eqti gi
*fletul care pleacd, dar te rtezi €i din exterior. Ca Ei
cind s-a fdcut un uater de aulcan tn ztdrful cnpului, s-a
wnflnt gi pe acolo am plecnt. Am adzut corpul rdmas pe
balcon; mfrna se blocnse gi corpul tngJrclnse ln miqcarea
respectiad... Md deplasam, nu foarte repede, cu spatele
.fald de direclia de tnaintare. Dupd aceea anl adzut Bnltn
Albd, lncul lOR, blocurile tonte, BuatreEtittl. Viteza
cregtea din ce tn ce mai mult. in areo 30 de secunde
:utt fljuns la un rtdl care zumzdia. Cind am intrat tn el
e nuzea ca atunci cfrnd treci pe lffngd stdlpii de tnaltd
24 o DAN D. Fancag
tensiune. Era o ceald albd. Am trecut prin el, cred cd
a durnt 5-7 seamde; m-a zgil$6it, npoi s-a inchis in
spatele mett. Era ca un strat de gfinduri, care desparte
cele doud lumi, lumeo noastrd Ei luruea de dincolo. CAnd
am fost dincolo, fft-nm adzut absorbit tntr-un spaliu
de picdfele aurii de fericire; puncte, picdfele, buline de
fericire, confeti strdlucitoare de bucuie.
Acolo nu mai ai nicio problemd, niciun fel de gfrnd,
nu te mai preocupd nimic. Ai sentimentul cd Etii totul, cd
eqti acasd, cd egti statontic, cd aiafa este aeEnicd qi cd nimic
nu se poate schintba din aceastd stare - totul.este stabil gi
definitia. Nu era niciun reper, totul era fird mnrgini. in
acel spaliu nu te mai gindeEti cine aifost gi ce aiftcut, egti
atent numai la ce li se intdrupld. Aqa mi-am dnt seamn cd
gi eu sunt unul dintre puncteb acelen de tndntare. $i...
am rdmas in starea asta minunatd Ei am saaurat-o, frrd
sd md preocup de nimic altceoa. I^a un moment dat, tostd
realitaten aaen infinitd s-a strins in nine, n aenit spre
mine. Tot infinitul ncela s-a rulat ca un col)or din toate
pdrfile tn mine - n intrat tn mine qi aru deaenit punctul
acela care confinea totul... M-am pierdut pe ruirrc Ei n-am
nmi qtiut nimic; conEtienla s-a dus.
Nu gtiu ckt am stat tn starea aceea de tncfrntare. La
un moment dat m-am trezit gi nti-a reaenit conEtienfa.
Tot unitsersul acela de picd,tele s-a expandat Ei s-a derulat
la infinit - a iegit din mine, din punctul care fusesem.
Atunci, tntr-o clipd,.mi-am amintit cd eram un corp
care picta pe balcon. in clipa tn care mi-a apdrut nceasid
imagine, am pornit tnnpoi. Am trecut din nou pin
cordonul acela de gilndui care zumzdiau tnfbrdtor qi
m-am resorbit. .. fiQa cum era odatd, tntr-un film science-
fiction cu o poartd stelard, exact la fel... cdnd intri tn adl,
acela se strfrnge dupd tine Ei cfrnd ai ieEit... este ca Ei cfrnd
ENrcva LUMILoR PARALELE . 25

ai o membrand. . . gi o trngi, npoi ieqi din pfrnza respectiad.


in 30 de secunde, aru tsdzut Bucuregtiul. Deci pdrerea
men este cd a fost pe aproape qi cd de fapt am cdldtorit
intr-un plnn paralel, tntr-o nltd dimensiune pe care nu
o percepem. $i am adzut blocul meu cum se apropie, anr
adzr.tt cotyul care rdmdsese inghelnt pe loc. Dar in acelaqi
timp am obseront cd qi maqinile erau blocnte, Ei oamenii
erau tntpietrili tn miqcnrea lor. Totul era tnghefat, cn in
poaestea Frumottsn din Pddurea Adormitd.
Migcarea lumii a stat opritd pfrnd nrn intrat eu tn
corp. Dupd un timp am putut sd md deplasez qi m-anr
uitst la oameni - porniserd gi ei.
Am intrat tnapoi tn corp tot prin adrful capului.
Deci qtii foarte bine ce sd faci Ei cuttt sd faci; cn gi cfrnd
eqti pe pilot automaL Cind nru deschis ochii, n-am
putut sd-mi migc gfrtul, nimic. $i nri-am zis atunci:
nsts tnsennrnd sd fii parnliznt? Sunt paraliznt? Nici nu
qtinm cum sd reaclionez... sd md tem, sd nu md tem, sd
fip, cui sd lip, cd eram singur flcasd..."
Bdiatul de odinioar6 este azi inginer qi
trdieqte in Bucureqti. il cunosc bine, totuqi il voi
numi doar Marius, intrucAt m-a rugat sd nu-i fac
publice alte date personale. incepAnd drn 201.4,
am avut lungi discufii cu el, atAt eu, cAt qi dr.
Dumitru Constantin-Dulcan, de care md leagd
o veche prietenie. Niciunul dintre noi nu a gdsit
motive s5. se indoiascd nici de sinceritatea, nici de
integritatea lui mintald. Ne-a relatat circa o sutd de
situalii inexplicabile pe care le poartd in memorie,
intAmpldri prin care este convins cd a trecut, ca qi
amintiri pe care nu qtie de unde qi de cAnd le are.
Chiar dacd unele mlrturii (inclusiv povestea de
26 o DAN D. Fancag

mai sus) par, la prima vedere, incredibile, m-am


oprit asupra lor deoarece ele seamdnd, uneori pAnd
la identitate, cu altele pe care le-am intAlnit, fie eu
insumi, la alte persoane, fie in sute sau chiar mii de
cazurisimilare, raportate din toatd lumea. De altfel,
o bund parte din exemplele pe care le voi folosi in
cele ce urmeazd. vor fi tocmai cazuri istorisite de
Marius. Mai mult chiar, recunosc cd discufiile pe
care le-am avut, pe marginea situatiilor deosebit
de complexe evocate de el, au constifuit chiar
impulsul care a declanEat scrierea acestei chrfi.
In istoria pe care am reprodus-o mai sus existd
multe detalii skanii. O ,,dublurd spirituald" a
lui Marius a pdrdsit aparent corpul sdu fizic qi a
efectuat o cdldtorie. Ih acest timp el a vdz.tt fdr6.
sd-gi fi folosit ochii materiali, a auzit fdr6. a avea
urechi qi a avut, conqtient, un sentiment de fericire.
Dar stranii sunt gi alte particularitdfi, cum ar h:
,,lumea de dincolo", ,,strafrJl de gAnduri", acele
,,picdfele de fericire", care ,,se deruleazd, ca un
cov or", ruptura temporald (realitatea,,inghetatd"
pe timpul experientei) etc.
$tiinta nu poate accepta, ca adevdrat, nimic din
cele de mai sus. Sunt prea multe anomalii dintr-odatd.
Nu existd niciun cadru hzic sau biologic in care sd
gdsim vreo explicafie pentru ele. Nu se incadreazd
in niciuna dintre teoriile cunoscute gi invdtate la
qcoald, ba mai mult, chiar contrazic aceste teorii. $i,
mai presus de toate, aceste trdiri nici nu potfi aduse
intr-un laborator, pentru a putea fi examinate de
orice sceptic.
Cea mai simpid solutie ar fi - in acest caz - sd le
respingem in bloc. .. E mult mai simplu, mai comod,
ENtcva LUMILoR PARALELE ' 27

mai liniqtitor, sd rdmAi incremenit in dogmele


gtiute, cele in care crezi qi pe care le foloseqti zi de
zi, decdt sd accepti cd a ap6rut o problemd care
sfrdeazd. aceste dogme qi si fii gata sd te confrunti
cu ea. Iar in cazulprezentat mai sus sunt nu una, ci
un intreg qir de astfel de probleme.

Perceplia exttasenzorialf,
Prima dintre probleme, probabil cea mai
simplH, ar putea fi aceea dacd o persoand ar fi in
stare sd vadd., fdrd a-qi folosi ochii, locuri, Persoane
ori evenimente aflate undeva departe de corpul
sdu frzic. $tiinfa, dar qi experienfa noastrd de viald,
\-a spune c[ e imposibil. 9i totuqi, se pare cd existd
fapte care contrazic aceastl opinie.
Relativ pufind lume cunoaqte cd, intre 1972 9i
1995, CIA qi structurile de informafii ale armatei
americane au finanlat proiecte secrete de ,,vedere
la distanld", folosind o metodd similard. in mod
sigur nu ar fi fdcut-o atAfia ani dacd metoda nu ar
ri funcliona! chiar dacd nu exista suportul gtiinfific'
Proiectele au fost desecretizate, in bund parte, in anii
noudzeci, aqadar cititorul interesatpoate gdsi, inclusiv
in limba romAnd, o vastd bibliogra{ie despre aceste
experimente; totu$i, pentru ca cititorul sd inleleagd
mai clar mecanismele implicate, voi recapitula, in
cele ce urmeazd, principalele lor rePere.
La sfArqitul anilor 1960, serviciile de informalii
americane au aflat cu surprindere, pe diverse cdi,
ci rugii lfiihzeazd, - de mai mult timp qi cu succes
- metode de tipul clarviziunii, pentru colectarea
28 . DAN D. Fencag

informatiilor qi chiar qi pentru controlul minfii


unor demnitari skdini. Degi povestea a pdrut
ridicoli, unii s-au intrebat: ,,Dar
dach e aqa?" .
Pentru a incerca un rdspuns, pe o cale cAt de
cAt qtiinfificd, in 1972, CIA a oferit suma modicd
de 50.000 de dolari cdtre Stanford Research Institute
(Institutul de Cercetare Stanford), din Menlo park
(California), un institut privat, rebotezat apoi SRI
Internntional, aflat sub conducerea a doi tineri
fizicieni din domeniul lasereior: Harold Puthoff
Ph.D. qi Russell Targ Ph.D. Ei au realizat, in anii
care au urmat experimente cu doud persoane
cu inzestrdri naturale incredibile: Pat Price, un
fost polilist, qi Ingo Swann, cu o dubld licenfd, in
biologie gi arte, functionar pe afunci la secretariaful
Naliunilor Unite. La aceste cercetdri ale lor a fost
cooptat sporadic, intre\972qi1974, gi Uri Geller.
In 1975, in prezenla unor oficiali, ink-o
demonskatie de care depindea continuarea
finantdrii, clarvdzdtorul Pat Price a fost pus
sd descrie birourile dintr-o instalatie militard
subteran6 aflatd ink-un loc secret in statul Virginia,
birouri pe care, evident, Price nu le viiitase
niciodatd. Descrierea a corespuns atAt de bine cu
realitatea, incAt un funcfionar al serviciilor secrete
americane, cate asista la test, a exclamat uluit: ,,La
naiba - nu se mai poate tine niciun secret!".
Dupd patru ini, in care rezltltatele au fost
incurajatoare, incepAnd din 1976, CIA a transferat
proiectele privind vederea extrasenzoriald
structurilor de informalii ale armatei, care erau
deosebit de interesate de aceste tehnici. Aici,
ENrcue LUMILoR penemlg . 29

sarcina a fost incredinlatd unui tAndr iocotenent,


proaspdt absolvent al qcolii de ofileri de informafii,
Fred Hoimes (Skip) Atwater. In timp, el a ajuns
sd conducd o unitate militard in toatd regula (dar
strict secretd), la Fort Meade in Maryland, unitate
din care au fdcut parte personalitdli Precum
Joseph McMoneagle, numit,,clarvdzdtorul nr. 1"
al unitdlii de spionaj militar, sau Leonard ,,Lyll"
Buchanan. Ulterior, Atwater va fi recrutat de
faimosul clarvd,zdtor Robert Monroe, ca director de
cercetare la Monroe lnstitute din Afton (Virginia).
intre unitatea militard de la Fort Meade, de
pe Coasta de Est, gi SRI, din Menlo Park, de pe
Coasta de Vest, a inceput o colaborare fructuoasd,
care a beneficiat de finanldri, in cadrul unor
proiecte reinnoite periodic. Dar politicienii care
sustineau inifiativa au cerut qi elaborarea unei
metode standardizate, prin care, de pildd, cAt
mai multe persoane sd poatd fi antrenate pentru
a deveni clarvdzdtori. Aceastd sarcind i-a revenit
lui Ingo Swann (1933-2013). El gi-a descoperit de
iAndr capacitatea de a vedea la distanfd lucruri
inaccesibile ochiului normal. in perioada 1971,-
73, Swann a devenit subiectul unor exPerienfe
iguroase reahzate de American Society for Psychical
?esearch,la City l)niuersity din New York. Trebuia
sa citeasch niqte simboluri, ascunse in cutii
sigilate, aflate la o oarecare distan![. Succesele qi
rrs ucc esele erau ap oi analizate statistic. Rezultatel e
pozitive au depdqit mult simpla coincidenld. in
lecembrie 1971.,Ingo Swann a fost primul care a
rropus, pentru acest gen de experienfe, termenul

S-ar putea să vă placă și