Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Propunător : Prof. Stana Coca


Data : 10. 04.2017
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială “Matei Basarab » Târgoviște
Clasa : a IV a
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina : Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare : Viața creștină împreună cu semenii
Subiectul lecţiei: Familia și împlinirea poruncii iubirii
Tipul lecţiei : comunicare/însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției : cultivarea sentimentului de iubire şi respect în familie în spiritul moralei creştin ortodoxe

Competențe generale
C.G.2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase ;
C.G.3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe.
Competenţe specifice:
1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite contexte de viață familiare ;
2.1. Descrierea comportamentelor relaționale din cadrul grupurilor de apartenență.
Competențe derivate
 C 1- să numescă prima familie creată chiar de Dumnezeu;
 C 2- să explice cum se întemeiază o familie creștină;
 C3- să precizeze care sunt membrii unei familii;
 C4- să enumere primele învăţături primite în familie;
 C5- să argumenteze necesitatea existenţei dragostei şi înţelegerii în familie.

Resurse :
I. Oficiale
 Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a IV a;
 Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IV a;
 Proiectarea unității de învățare.
II. Temporale :

 număr de lecţii: 1;
 durata: 50’.
III. Bibliografice
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxa Române, Bucureşti;
2. Muha Camelia, Elena Mocanu, Ionela Ene, Ghid de proiectare didactică, Editura Sf. Mina, vol. I, Iaşi, 2002;
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000;
4. Achim, Mihaela, Manual de religie,clasa a IV a, Editura Corint, București, 2016.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia,descoperirea, lectura, argumentarea, expunerea,
observarea dirijată, exerciţiul moral,meditația.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, Laptop, Videoproiector, imagini, icoane, Prezentare power
point, Ciorchinele, auditie muzicală.
3. Forme de organizare: frontal, individual, activitate în perechi.

3
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele C. Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace Forme de


ctr lecţiei D. procedee de organizar Evaluare
învăţămâ e
nt
1. 2 3 5 6 7 8 9 10
Rostesc rugăciunea. activitate
2. Momentul Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii. Se pregătesc pentru frontală;
organizatoric Organizează clasa pentru începerea lecţiei. începerea lecţiei. conversaţia

Se prezintă elevilor o planșă cu fotografii , în


3. Pregătirea care sunt surprinse diverse aspecte din viața unei Elevii urmăresc cu atenție
pentru lecţia familii creștine (cununie,botezulcopiilor, fotografiile și intuiesc în ce Observarea Planșă activitate Aprecieri
nouă împărtășirea copiilor, părinți citindu-le povești împrejurimi sunt făcute. dirijată frontală verbale
copiilor,etc)

Anunţarea Anunţă titlul lecţiei:”Familia și împlinirea Scriu data şi titlul în


titlului lecţiei poruncii iubirii”. caiete şi ascultă Explicaţia Tabla / activitate Observarea
4. noi şi Scrie la tablă data şi titlul lecţiei, precizând explicaţiile profesorului. White frontală sistematică
prezentarea competențele propuse. board-ul
competențelor
propuse

Comunicarea Dumnezeu a binecuvântat prima familie în


noilor Elevii numiţi de profesor
5. cunoştinţe Rai, pe Adam şi pe Eva (Fac.1, 27-28). citesc cu voce tare Lectura Sfânta activitate Observarea
Dirijarea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a venit pasajele din Sfânta Scriptură frontală sistematică a

4
învâțării pe pământ, a sfinţit din nou familia, la nunta Scriptură, iar ceilalţi
urmăresc textul.
din Cana Galileii (In. 2, 1-11). Minunea din
Cana Galileii este prima minune săvârșită de descoperire Comportament
a ului
către Mântuitorul. Prin participarea la nuntă, conversaţia elevilor
Mântuitorul a arătat de câtă cinste se bucură activitate
individuală
familia în fața Lui, binecuvântând-o, a aluat-o
sub protecția sa. El a ridicat Nunta sau
Cununia la demnitatea de Sfântă Taină.

Prin Sfânta Taină a Cununiei, un bărbat și o


Conversația
femeie care se iubesc și care s-au hotărît să Explicația Imagini Activitate
trăiască împreună întreaga lor viață primesc Argumentar icoane frontală
ea
de la Dumnezeu, prin rugăciunea preotului,
harul divin ce sfințește unirea lor. Biserica
Ortodoxă a acordat și acordă o importanță
majoră căsătoriei și familiei creștine, de Explicația
acestea depind nu numai destinul unei familii,
ci și al comunității umane. Dumnezeu a
instituit familia ca pe o sursă principală de
căldură și grijă, după care tânjeste inima
omului. De aceea , legătura familială este ceea
mai strânsă, cea mai gingașă și sfântă dintre
relațiile umane de pe pământ. Familia creștină

5
este mediul cel mai propice pentru
transmiterea credinței și a vieții creștine. Elevii numiţi de profesor
citesc cu voce tare Conversația
- Citirea selectivă a lecţiei din manual. pasajele din manual. Manualul activitate
Explicația individuală
Din familie fac parte în primul rând părinții,
copii, bunicii și apoi celelate rude.
Se prezintă elevilor exemple de conviețuire
creștină a membrilor unei familii, precizandu- argumentar
ea
se că părinții sunt datori să-I crescă pe cei
mici în dragoste, rugăciune și credință,
blândețe și ascultare. Dar și copii, sunt datori
față de părinți să îi iubescă, să fie ascultători,
să se roage pentru sănătatea lor și să-i ajute
întru toate. Se precizează că într-o familie
creștină nu se poate face nimic fără ajutorul și Laptop
binecuvântarea lui Dumnezeu. Expunerea Videoproie
ctor
Profesorul prezintă un film prin care sunt
precizate datoriile pe care le avem în familie
unii față de alții.
Va fi subliniată importanţa educaţiei creştine
pentru formarea caracterului copilului.

Fixarea şi
6. sistematizarea Profesorul transmite elevilor ideea că iubirea Observarea
noilor este cea mai mare virtute teologică și cea mai Elevii ascultă cu atenție Exercițiul sistematică a
cunoştinţe mare poruncă a iubirii este "sa iubesti pe indicațiile. comporta-
Domnul Dumnezeul tau, cu toata inima ta, cu mentului

6
tot sufletul tau si cu tot cugetul tau. Aceasta elevilor
este marea si intaia porunca. Iar a doua, la Fișa de Activitate
fel cu aceasta: sa iubesti pe aproapele tau ca lucru:”Cior în perechi
pe tine insuti. In aceste doua porunci se Explicația chinele”
cuprinde toata legea si proorocii" (Matei
Audiție
22,37-40). muzicală
După acest mesaj, organizează colectivul de “Toată casa
elevi pentru lucrul în perechi, apoi distribuie mea”
fișele de lucru și explică sarcina didactică.
Ascultă, fiul, meu, învățăturile tatălui tău și
Asocierea, nu lepăda învățătura tatălui tău și nu lepăda
7. generalizarea Exercițiul activitate
şi aplicarea îndrumările mamei tale. Căci ele sunt ca o moral frontală
cunună pe capul tău și ca o salbă împrejurul Meditația
gâtului tău. Fiul meu, de voiesc păcătoșii să
te ademenescă, nu te învoi”(Pilde 1, 8-10).

Se fac aprecieri generale şi individuale asupra


8. Aprecierea modului cum au răspuns şi s-au comportat
activităţii copiii. Ascultă aprecierile activitate aprecieri
elevilor Se fac recomandări cu privire la participare și profesorului. frontală verbale
comportament.

Precizarea și Se anunță, se explică tema pentru acasă Elevii ascultă cu atenție Explicația Activitate
9. explicarea “Alcătuiți un album al familie voastre. frontală
temei pentru Nu uitați să surprindeți și aspecte din care să
acasă reiasă că sunteți o familie creștina. »
Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii. Rostesc rugăciunea. Conversația
10. Încheiere