Sunteți pe pagina 1din 5

Fi;5 educalionala

Nume: Stoian

Prenume: Georgeta

Funclia: Prof.inv.primar

Specia liza rea:invd!dtori -ed ucatoa re

Vechimea:25 ani

cadrul activitd!ilor instructive educative pe care le desfd;or la


Tn
,coald
folosesc mijloace;i metode modern, metode activ_ participative centrate pe
elev.

Existd multe metode prin care copiii pot inveta ori exersa
concepte sau
deprinderi.

in acest sens, este foa rte important demersul pe care invdtdtorulil poate
initia in direclia stimulSrii interesului copilului pentru cunoa$tere,
al interesului
pentru a cduta informalia necesard gi pentru a o utiliza in contexte
variate.
Metodele participativ- active au rol de a stimula invdlarea dezvoltarea
5i
personald inci de la verstd timpurie.

Vom descrie succint, in cele ce urmeazd, c6teva dintre metodele de invdlare


prin colaborare ce pot ?mbogdti instrumentarul metodologlc al profesorului
qi
pot asigura, totodatS, achizi!ii durabile.

Mozaicul -presupun formarea unor grupuri cooperative in cadrul cdrora


fiecare membru al grupului devine expert in anumite probleme specifice
materialului propus spre invd!are.

Schema specificd procesului mozaic este urmdtoarea:

- Grupuri cooperative (distribuirea materialelor), Grupuri expert (invd!are


gi pregitire), Grupuri cooperative (predare
Si verificare .Se pot realiza diverse
variatiuni pe tema mozaicului.

ln cele ce urmeazd, vom prezenta insd etapele mozaicului de bazd:


L. Formarea grupurilor cooperative gi distribuirea materialelor de lucru -
profesorulimparte tema de studiu in 4-5 subteme; - solicitd elevilor se numere
pand la 4 sau 5 (in funclie de numdrul de subteme) gi distribuie fiecdrui elev
materialul ce contine detalierea subtemei corespunzitoare numdrului siu
(elevul cu numdrul 1va deveni expertin subtema 1etc.); li se precizeazi
elevilor faptul cd vor ?nvdla Si vor prezenta materialul aferent numdrului lor Si
celorlalti colegi, fiind responsabili de rezultatele invdtdrii acestora; - fiecare
grup de 4 sau 5 elevi va constitui un grup cooperativ; elevilor li se solicitd sd
relind grupul cooperativ din care fac parte.

2. Formarea grupurilor de experti 9i preg;tirea prezentdrilor - elevii care


au acelasi numdr gi, respectiv, aceeagi subtemd de abordat, se vor constituiin
grupuri de experti (Obs.: numdrul grupurilor de experli va fi acela$i cu numdrul
de subteme stabilite); - experlii studiazd ti aprofundeazi materialul distribuit
impreund, identificd modalitdti eficiente de,,predare" a respectivului con!inut,
precum gi de verificare a moduluiin care s-a rea lizat inte legerea acestuia de
cdtre colegii din grupul cooperativ.

3. Realizarea prezentdrilor (predarea) 9i verificarea rezultatelorinvS!drii -


se reconstituie grupurile cooperative; - fiecare expert,,predS" con!inuturile
aferente subtemei sale; modalitatea de transmitere trebuie sd fie concisi,
stimulativS, atractlvd; - fiecare membru al grupului cooperativ are sarcina de a
reline cunostintele pe care le transmit colegii lor, experliin diferite probleme.

Evaluarea - invilStorul solicit; elevilor sd demonstreze ceea ce au invdtaU -


evaluarea se poate realiza printr-un test, prin rdspunsuri orale la intreb5rile
adresate de profesor, printr-o prezentare a materialului predat de colegi, prin
elaborarea unui eseu etc..

Principalele avantaje ale utilizdrii metodei mozaicului sunt urmdtoarele:-


dezvoltarea competenlelor psihosociale; dezvoltarea competentelor cognitive;
dezvoltarea competentelor de comunicare; dezvoltarea inteligenlei
interpersonale; promovarea interinv6tdrii; participarea activi, implicarea
tuturor elevilorin realizarea sarclnilor de invS!are; analiza, compararea
modurilor de a invd1a, a achiziliilor realizate; formarea Si consolidarea
deprinderii de ascultare activS; dezvoltarea gandirii critice gi creative;
dezvoltarea bazei motivationale a invdtiSrii; consolidarea increderii in propriile
forte; formarea Si dezvoltarea capacitdlii de cooperare, a spiritului de echipd;
formarea gi dezvoltarea capacitdtii reflective; dezvoltarea responsabilitdtii
individua le etc..

tn absenla monitoriz;rii atente a lucruluiin grup, este posibil sd se


manifeste gi- anumite limite in utilizarea acestei metode: abordarea
superficiald a materialului de studiu; in!elegerea giinsugirea gregitd a unor idei,
concepte etc.; aparitia unor conflicte intre membrii grupurilor; crearea unui
climat educa!ional caracterizat printr-o aparentd dezordine etc

Turulgaleriei Turul galeriei este o tehnicd de invdtare prin colaborarein


cadrul cdreia elevii, divizatiin microgrupuri, lucreazd la rezolvarea unei
probleme controversate ce are mai multe solu!ii posibile

Etapele specifice acestei tehnici sunt urmdtoarele :

L. Constituirea microgrupurilor - elevii sunt impdrlili pe grupuri de cate 4-5


membri; - pentru fiecare grup se distribuie foi de flip-chart 5i markere.

2. Prezentarea sarcinilor de lucru, cadrul didactic prezintd grupurilor de


elevi problema pe care trebuie sd o solulioneze, menlionand ci rezolvarea
problemei trebuie realizati pe foile de flip-chart; - se precizeazd, de asemenea,
faptul cd unul dintre membrii fiecdrui grup va avea rolul de,,ghid',.

3. Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru - elevii interaclioneazA


in cadrul microgrupurilor pentru a realiza sarcina propusd; - solu!iile se noteazd
pe foaia de flip-chart.

4. Expunerea produselor - fiecare grup i$i afiieaz; produsul, la fel ca intr-o


galerie de artd (acest aspect explicd ti denumirea metodei); - elevii care au rolul
de,,ghid" se vor plasa in locul unde este expus produsul grupului din care fac
pa rte.

5.,,Turul galeriei" - membrii gru p urilor ,,vizitea zd" galeria, examineazd


fiecare produs, adreseazd intrebdri de clarificare ghidului gl pot face comentarii,
pot completa ideile sau pot propune alte solutii pe care le consemneazd in
subsolul foii de flip-chart.
6. Reexaminarea (evaluarea) rezultatelor - fiecare grup igi reexamineazd
propriile produse, prin comparatie cu celelalte ti valorificend comentariile
,,vizitatorilor".

Avanta.iele tehniciiTurul galeriei:- formarea Si consolidarea deprinderii de


ascultare activd; formarea 9i dezvoltarea capacite!ii reflective; dezvoltarea
gendlrii critice; stimularea creativi$trii; cultivarea respectului fatd de ceilal!i gi a
tolerantei; formarea gi dezvoltarea competen!elor emotionale; dezvoltarea
competenlelor de relationare; dezvoltarea competenlelor de comunicare;
promovarea interinvdt;rii gi a invdtdrii active; participarea activd, implicarea
tuturor elevilor in realizarea sarcinilor de invS!are; stimularea eforturilor de
intercunoa$tere gi autocunoaStere; 16 formarea Si dezvoltarea capacitd!ii de
cooperare, a spiritului de echipd; dezvoltarea capaciH!ii argumentative;
formarea Si dezvoltarea competen!elor de evaluare qi autoevaluare;
dezvoltarea competen!elor instru m e nta l-a plicative; formarea ti dezvoltarea
competentelor metacognitive etc.,

Limitele acestei tehnici pot fi urmdtoarele:- tendlnta de conformare la


opinia grupului; tendinla de dominare a grupului manifestatd de anumiti elevi,
erljatiin lideri; marginalizarea sau autoizolarea elevilor care impdrtS$esc alte
opinii; nonimplicarea unor elevi; aparentd dezordine; dezvoltarea unei posibile
dependente de grup in rezolvarea sarcinllor; aparilia unor conflicte intre elevi;
generarea unei ,,gandiri de grup" etc..

Creioanele la milloc - Reprezintd o tehnic; de inv;tare prin colaborare, care


asigur;, o daH in plus, implicarea fiec;rui elev in activitatea de grup. Aplicarea
acestei tehnici necesitd respectarea urmdtoarelor etape ti reguli:
1. Constituirea grupurilor de invdtare prin colaborare - se formeazJ grupuri
compuse din 3-7 membri.

2. Precizarea sarcinii de invitare gi a regulilor specifice activitS!iiin grup -


se specificd sarcina de lucru; - se anuntd regulile ce trebuie respectate
expunerea ideilor de cdtre fiecare elev din grupul de invd!are prin colaborare
este insotita de plasarea creionului pe masi (bancd); elevul care a luat
cuv6ntul o dat5, nu mai are dreptul s; intervini decet dupd ce toate creioanele
se afld pe masd (in acest moment fiind evident faptul ci fiecare membru al
grupului a avut prilejul sd-gi exprime punctul de vedere asupra temei dezb5tute
sau problemei propuse spre rezolvare); toli membrii grupului sunt egali gi

nimeni nu are voie sd domine.

3. Cooperarea pentru realizarea sarcinii de invdlare - elevii se implicd in


mod egal 9i colaboreaz; pentru realizarea sarcinii propuse, respectand regulile
men!ionate de cdtre profesor.

4. Prezentarea 5i evaluarea rezultate Ior invdt; rii - se prezintd


rezultatele/produsele fiecdrui grup de inv;!are prin cotaborare; - tehnica poate
dobendi ti valenle evaluative, caz in care profesorul poate alege un creion Si
poate intreba in ce a constat contribu!ia posesorului acelui creion la rezolvarea
sarcinii de lucru.

Principalele avanta.ie ale utilizdrii acestei tehnici sunt urmdtoarele:-


formarea Si consolidarea deprinderii de ascultare activS; dezvoltarea
competentrelor de rela!ionare; dezvoltarea competenlelor de comunicare;
participarea activd, implicarea tuturor elevilor in realizarea sarcinilor propuse;
stimularea eforturilor de intercunoaStere gi autocunoa$tere; formarea 5i
dezvoltarea capacitdtii de cooperare, a spiritului de echipd; dezvoltarea
capacitAtii argumentative; dezvoltarea competentelor cognitive; dezvoltarea
inteligenlei interpersonale; promovarea interinvd!5rii; formarea gi dezvoltarea
capacitdtii reflective; dezvoltarea gandirii critice Si creative; dezvoltarea bazei
motiva!ionale a invS!5rii; consolidarea increderiiin propriile forle; dezvoltarea
responsabilitdtii indlviduale etc..

in absenta monitoriz;rii atente a Iucruluiin grup, este posibil sd se


manifeste ti anumite limite in utilizarea acestei tehnici: abordarea superficial;
a sarcinii de invdtare; apari!ia unor conflicte intre membrii grupurilor;
dependenla de grup a unora dintre elevi; marginalizarea celor care au alte
opinii; crearea unui climat educational caracterizat printr-o aparent; dezordine
etc

n'P {\L.,-; '!%"k