Sunteți pe pagina 1din 12

FITOTEHNIE

Yol.2

Plante tehnice, medicinale qi aromatice


Manualul de Fitotehnie este structurat pebazaprogramelor analitice
(fiqele disciplinelor) aprobate de Consiliile facultdlilor qi Senatele
universitdlilor unde activ eazd autorii.
Textul lucrdrii a fost elaborat de autori dup6 cum urmeazd:
- Prof.univ.dr.Gheorghe Vulentin ROMAN - Universitatea de $tiinqe
Agronomice gi Medicind Veteinar[ din Bucuregti: Cap. 4 (4'1,4.4); Cap. 5
(5.1); Cap. 6 (6.1).
- Profuniv.dr.Gsvril MORAR - Universitatea de $tiinfe Agricole gi
Medicind Veterinard Clui-Napoca: Cap. 6 (6.2).
- Prof.univ.dr.Teodor ROBU - Universitatea de $tiinle Agricole qi
Medicind Veterinar[ ,,Ion Ionescu de la Brad" Iagi: Cap. a @l; Cap.9
(e.6-e.2r).
- Prof,univ.dr.Marin $TEFAN - Universitatea din Craiova, Facultatea
de Agriculturd si Horticultur[: Cap.4 (4.3).
- Prof,univ.dr.Valeriu fABiruI - Universitatea de $tiinfe Agricole qi
Medicind Veterinard a Banatului din Timiqoara: Cap. a @.5); Cap. 5 (5.3)'
- Prof.univ.dr.Mihail AXINTE - Universitatea de $tiinfe Agricole gi
Medicin[ Veterinard ,,Ion Ionescu de la Brad" Iasi: Cap. 5 (5.2, 5.4,5.5);
Cap.7.
Prof,univ.dr.Ioan BORCEAN - Universitatea de $tiin{e Agricoie qi
-
Medicin[ Veterinard a Banatului din Timiqoara: Cap. 6 (6.3,6.4)-
- Prof.univ.dr.Solovdstra CERNEA - Universitatea de $tiinte
Agricole gi Medicini Veterinard Cluj-Napoca: Cap. 8; Cap. 9
(e.1-e.s).

Coordonarea lucrdrii a fost tealizatd, de


P r of. u niv. dr. dr. h. c. G h e o r g h e Vule ntin RO MAN
Membru corespondent ul Acudemiei de $tiin(e Agricole Ei Silvice
,, Gheorg he I one scu-$igeEti"
Referent qtiinlific:

Prof.univ.dr.doc.st. Gheorghe BILTEANU


Membru titular al Academiei de $tiinle Agricole qi Silvice

Redactor: Gheorghe Iovan


Tehnoredactor: Amelufa Vigan
Coperta: Angelica Mdllescu

Editurd recunoscutd de Consiliul National al Cercetdrii $tiinlifice (C.N.C.S.)

Descrierea CIP a Bibliotecii Na(ionale a RomAniei


Fitotehnie / Gheorghe Valentin Roman (coord.), Valeriu Tabdri,
Gavril Morar, ... - Bucuregti : Editura Universitard, 2011-
vol. 1
ISBN 978-606-591-2'/ 6-2
Vol. 2.: Plante tehnice, medicinale qi aromatice' - 2012
rsBN 978-606 -s9 1 -567 -l
L Roman, Gheorghe Valentin (coord.)
II. Tabdr[, Valeriu
III. Morar. Gawil

631

DOI: (Digital Object Identifi er): 10.5682197 860659 I 567 1

O Toate drepturile asupra acestei lucrdri sunt rezetvate, nicio parte din aceasti lucrare nu
poate fi copiati fErd acordul Editurii Universitare

Copyright @ 2012
Editura Universitari
Director: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bdlcescu nr.27-33, Sector 1, Bucureqti
Tel.: 021 315.32.47 1319.67.27
www. edifu rauniversitara.ro
e-mail : redactia@,editurauniversitara.ro

Distributie: o2t-31s.32.47 1319.67.27 I 0744 EDTTOR I 07217 CARTE


comenzi@)edirurauniversitara. ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureqti
www. editurauniversitara.ro
Cuvint inainte
Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile
de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind
de profil in invSldmdntul
agricol din toatd lumea Ei o componentd de bazd a qtiin{elor agricole. Manualul se
adreseazd,, in egal6 mdsur6, tuturor specialiqtilor interesa{i in cunoaqterea celor
mai importante elemente de biologie, ecologie qi tehnologie de cultivare a plantelor
de culturd mare din RomAnia.
Acest Manual de Fitotehnie continui tradifia lucririlor fitotehnice de
amploare redactate in colaborare de profesorii de fitotehnie din centrele universitare
cu profil agricol din RomAnia, incepdnd cu manualele qi tratatele editate de
Profesorii Nicolae Zamfiresct,Vasile Velican, Gheorghe Valuld, Nicolae Sdulescu,
I.Safta, Filip Can!6r (1959-1960 qi 1965), continudnd cu manualele elaborate de
Profesorii Gheorghe Bilteanu, Alexandru Salontai, Constantin Vasilicd, Florea
Ciobanu, Ioan Borcean, Ioan Fazecaq, Victor BAmaure (1979,1983, 1991) qi cu
manualele redactate de Profesorii Leon Sorin Muntean, Ioan Borcean, Mihail
Axinte, Gheorghe Valentin Roman (1995-2006).
Trebuie eviden{iat ci, in ultimii20 de ani au vdzut lumina tiparului lucrdri
de fitotehnie valoroase elaborate de profesori de la universitS{ile din Cluj-Napoca
(Leon Sorin Muntean, Gavril Morar, Solovdstru Cernea, Marcel Duda, q.a.),
Timiqoara (Ioan Borcean, Paul Pirsan, Valeriu Tabdrd, Gheorghe David, q.a.),
Craiova (Marin $tefan, Ecaterina Feher), IaEi (Aglae MogArzan).
Volumul II al manualului trateazi plantele tebnice (oleaginoase, textile,
tuberculifere, rdddcinoase; tutun, hamei) qi plantele medicinale qi aromatice. AHturi
de cereale ;i leguminoase pentru boabe (tratate in vol. I al manualului) aceste
culhrri agricole ocupi peste 70o/o dinsuprafafa arablld. a Romdniei si detin o pondere
insemnatd intre plantele cultivate pe glob. TotodatS, ele asigurd o mare parte din
produsele necesare alimenta{iei oamenilor qi furajdrii animalelor, reprezentdnd qi
o sursi importantd de materii prime pentru producerea de alte bunuri utile in via{a
zllnicd a comunitSlilor umane.
in redactarea manualului autorii au acordat aten{ie mdsurilor tehnologice
moderne, de inaltd productivitate, eficiente economic si fbri impact poluant asupra
mediului, cu consumuri energetice reduse. Tehnologiile elaborate sebazeazd,pe
cunoaqterea biologiei qi ecologiei plantelor qi au in vedere punerea in valoare a
poten{ialului genetic al soiurilor qi hibrizilor afla{i in cultur6. S-au urmirit captarea
eficienti a energiei solare qi sporirea randamentului fotosintetic de producere a
biomasei utile, consumuri echilibrate de energie fosild, ingrdqdminte chimice qi
pesticide. Au fost ar,ute in vedere transforrndrile care au alut loc in agricultura qi
spa{iul rural romdneqti, in contextul tranzi\iei de la economia centralizatd spre
economia de pia!6, al modificdrilor in organizareaproduc{iei agricole qi in formele
de proprietate, al aderdrii gi al integrdrii treptate in Uniunea Europeand.

Autorii
CUPRINS
Pag.
cuvANT fNarxrs 5

CAPITOLUL 4. PLANTELE OLEAGINOASE 15


4.1. cENEnerrrAp 15
4. 1. l.
Sistematicd, suprafe{e, produclii.... 15
4.1.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utiliziri t9
4.2. FLOAREA-SOAR_ELUI ............ 26
4.2.1. Importanld. RdspAndire 26
4.2.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; lutllizdri 31
aa
4.2.3. Sistematicd. Hibrizi JJ
4.2.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie.
Zone ecologice .............. 39
4.2.5. Tehnologia de cultivare 49
4. 2. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia) 49
4. 2. 5. 2. Adminis trarea ingrdq dw intelor ........ 50
4. 2. 5. 3. Lucrdrile solului ........ 53
4. 2. 5. 4. Sdmdnla ; i s emcinatul .................. 54
4.2.5.5. Lucrdrile de ingrijire. 57
4.2.5.6. Recoltarea 6t
4.3. RAPrTA ............... 62
4.3. 1. Importan{i. Rdsp6ndire. 62
4.3.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; uirilizdri 65
4.3.3. Sistematicd. Soiuri si hibrizi 66
4.3.4. Pafticularitdli biologice gi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.
Zone ecologice .............. 10
4.3.5. Tehnologia de cultivare 80
4. 3. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia) 80
4. 3. 5. 2. Administrarea ingrdqdmintelor 81
4. 3. 5. 3. Lucrdrile solului 86
4. 3. 5. 4. Sdmtin{a ;i s emdnatul .................. 86
4.3.5.5. Lucrdrile de ingrijire. 9l
4.3.5.6. Recoltarea 96
4.4. INUL PENTRU ULEI ......... 98
4.4. l. Importat[d. RdspAndire 98
4.4.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utilizdri 99
4.4.3. SistematicS. Soiuri 100
4.4.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie.
Zone ecologice .............. 100
4.4.5. Tehnologia de cultivare 105
4.4. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia) 105
4.4.5.2. Administrarea tngrd;dmintelor ........ 105
4.4.5.3. Lucrdrile solului 107
semdnatu|..................
4.4.5.4. Sdmdnla;i 107
4.4.5.5. Luudrile de fngrijire. 108
4.4.5.6. Recoltarea 109
4.5. $OFRANELUL 110
4.5.1. Imporlanli.RispAndire 110
4.5.2. Sistematicd. Soiuri 111
4.5.3. Particularitdli biologice qi relalii cu factorii de vegetafie.
Zone eco1ogice.............. I12
4.5.4. Tehnologia de cultivare 113
4.5.4.L Amplasarea culturii (rotalia) 113
4.5.4.2. Administrarea fngrd;dmintelor 113
4.5.4.3. Lucrdrile solului 113
4.5.4.4. Sdmdnla ;i semdnatu|.................. ll4
4.5.4.5. Lucrdrile de tngrijire lI4
4.5.4.6. Recoltarea. 115

CAPITOLUL 5. PLANTELE TEXTILE............ 116


5.1. GENERALTTATT 116
5.1.1. Sistematicd, suprafefe, produclii 116
5.1.2. Compozi[ia chimicd Ei calitatea recoltei; utilizdri II9
5.2. INUL PENTRU FIBRE 123
5.2.1. Importanfd. Rdspdndire 123
5.2.2. Compozi\ia chimicd qi calitatea recoltei; fiilizdri 124
5.2.3. SistematicS. Soiuri 125
5.2.4. Particularitdli biologice qi rela{ii cu factorii de vegetafie.
Zone eco1ogice.............. I27
5.2.5. Tehnologia de cultivare 130
5.2.5.L Amplasarea culturii (rota{ia) 130
5.2.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor ......... .. 130
5.2.5.3. Lucrdrile solului 132
5.2.5.4. Sdmdnla;i semdnatu|.................. 132
5.2.5.5. Lucrdrile de tngrijire. 133
5.2.5.6. Recoltarea 134
5.3. C4NEPA............. 136
5.3.1. Importan\d,. RdspAndire 136
5.3.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utilizdri 138
5.3.3. Sistematici. Soiuri 140
5.3.4. ParticularitSli biologice qi relafii cu factorii de vegeta{ie.
Zone eco1ogice.............. 142
5.3.5. Tehnologia de cultivare a cdnepii pentru fibre .................... 152
5.3.5.1. Amplasarea culturii (rotalia) I52
5.3.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor ........ 153

8
5. 3. 5. 3. Lucrdrile solului ........ 151
5. 3. 5. 4. Sdmdnla ; i s emdnatut ................. 157
5.3.5.5. Lttcrdrile de ingrijire
158
5.3.5.6. Recoltarea.
159
5.3.6. Tehnologia de cultivare a cAnepii pentru s6mAn{d 160
5. 3. 6. L Amplasarea culturii (rotalia)
160
5. 3. 6. 2. Administrarea ingrd; dmintelor
161
5. 3. 6. 3. Lucrdrile solului
t6l
5.3.6.4. Sdmdnla gi semdnatut........ ... ....
162
5.3.6.5. Lucrdrile de ingrijire
t62
5.3.6.6. Recoltarea.
163
5.4. PRELUCRAREA INULUI SI CANEPII N TOPITORII t65
5.4.1. Topitul biologic
t67
5.4.2. Topitul chimic
169
5.4.3. Topitul fizic
170
5.4.4. Zdrobitul $i melilatul tulpinilor
170
5.5. BUMBACUL ................
170
5.5. 1.
Importanld,. RdspAndire
r70
5.5.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; fiilizdri r73
5.5.3. Sistematicd. Soiuri
t74
5.5.4' Parlicularitdli biorogice qi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.
Zone ecologice..............
175
5.5.5. Tehnologia de cultivare
180
5.5. 5. 1. Amplasarea culturii (rotalia)
180
5. 5. 5.2. Administrarea ingrd;amintelor
181
5. 5.5. 3. Lucrdrile solului
t82
5.5.5.4. Sdmdnla ;i semdnatul....... ..
r82
5.5.5.5. Lucrdrile de ingrijire. . . . ....... ... ... ..........
... 183
5.5.5.6. Recoltarea
i85
CAPITOLUL 6. PLANTELE TUBERCULIFERE SI
RADACINOASE .... 187
6. 1. cENERALrrATr......
187
6. 1. Sistematicd, suprafe{e, producfii....
l.
187
6.L2. Compozi\ia chimicd Ei calitatea recoltei; utihzdrj
189
6.2. CARTOFUL...........
r92
6.2. 1. Importan\d,. Rdspdndire
192
6.2.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; fillizlri
200
6.2.3. Sistematicd. Soiuri
202
6'2'4. particuraritili biorogice qi rela{ii cu factorii de vegetafie.
Zone ecologice ..............
205
6.2.5. Tehnologia de cultivare
221
6.2. 5. I . Amplasarea culturii (rotatia)
227
6. 2.5.2. Administrarea ingrdEdmintelor
228
6. 2. 5. 3. Lucrdrile solului
ZJJ
9
6.2.5.4. Pregdtirea materialului de plantat. 236
6.2.5.5. Plantarea cartofului 244
6.2.5.6. Lucrdrile de ingrijire. 249
6.2.5.7. Recoltarea cartofului 264
6.2.6. Pdstrarea cartofu1ui.............. 267
6.3. SFECLA PENTRU ZAHAR ,,,,.,........,..... 273
6.3.1. Importan{i. Rispdndire .'..'..'.'..'..... 273
6.3.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; utiliz[ri .,............. 274
6.3.3. Sistematicd. Soiuri ...... 277
6.3.4. Particularitd{i biologice si rela{ii cu factorii de vegetafie.
Zone ecologice.............. ..............'.. 279
6.3.5. Tebnologia de cultivare ........'........ 286
6.3.5.1. Amplasarea culturii (rotalia) 286
6.3.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor 287
6.3.5.3. Lucrdrile solului 293
6.3.5.4. Sdmdnya;i semdnatul ................. 292
6.3.5.5. Lucrdrile de tngriiire 294
6.3.5.6. Recoltarea. 298
6.3.6. Producerea materialului semincer la sfecla pentru zahdt ..... 300
6.3.6.1. Obtrinerea buta;ilor 300
6.3.6.2. Cultura plantelor semincere.. 303
6.4. CICOAREA.......... 305
6.4.1. Importan{d. Rdspdndire 305
6.4.2. Compozi{ia chimici qi calitatea recoltei; utilizdri 305
6.4.3. Sistematicd. Soiuri 306
6.4.4. Pafticularitdli biologice qi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.
Zone ecologice.............. ................. 306
6.4.5. Tehnologia de cultivare 307
6.4.5.1. Amplasarea culturii(rotalia) 307
6.4.5.2. Administrarea tngrii;dmintelor 307
6.4.5.3. Lucrdrile solului 307
6. 4. 5. 4. Sdmdnla ;i s emdnatu| .................... j........................ 308
6.4.5.5. fngrijire
Lucrdrile de 308
6.4.5.6. Recoltarea. 308
6.4.5.7. semintelor
Producerea 309

CAPITOLUL 7. TUTLINUL..........,.. 311


7.1. Importan{i. Rdsp6ndire .......... 31 1

7.2. Compoztliachimicigicalitatearecoltei;utilizdri...... .. 313


7.3. Sistematicd. Soiuri ................. 315
7.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegetalie. Zone
ecologice 316
7.5. Tehnologia de cultivare 320
7.5.1. Amplasarea culturii (rota{ia) ........... 320
10
7.5.2. Administrarea ingrdqdmintelor ............ ............. 320
7.5.3. Lucrdrile solului 322
7.5.4. Producerea qi plantarea rdsadului .. 322
7.5.5. Lucrdrile de ingrijire ... 32g
7.5.6. Recoltarea
: . r.i1rsl.t...........
......... 333
7.5.7. Insiraful, dospirea qi uscarea frunzelor.... 335

CAPITOLUL 8. HAMEIUL ........... 340


8.1. Importan!6. RispAndire............ 340
8.2. Compozilia chimici a conurilor; utllizdri 342
8.3. Sistematicd. Soiuri 343
8.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie . zone
ecologice 345
8.5. Tehnologia de cultivare 353
8.5.1. Amplasarea planta{iilor qi rota{ia..... 353
8.5'2. Desfundarea, fertihzarca qi pregdtirea terenului inainte de
plantare 356
8.5.3. Materialul de plantare qi plantarea hameiului .. 356
8.5.4. Administrarea ingriqdmintelor ............ 36I
8.5.5. Lucrdrile de ingrijire 363
8.5.5.1 . Lucrdrile de ingrijire in primur an de vegetalie..... 363
8.5.5.2. Lucrdrile de ingrijire in planta{iile pe rod............. 364
8.5.6. Recoltarea qi condilionarea conurilor 369

CAPITOLUL 9. PLANTELE MEDICINALE SI AROMATICE ................


372
9.1. GENERALTTATT
372
9.2. FAMTLIA LAMTACEAE (LABIATAT) ...... ....... J/J
9.2.1. Menta 373
9.2.2. Levdn{ica 315
9.2.3. Roini{a 377
9.2.4. Jalequl 378
9.2.5. Serlaiul 380
9.2.6. Mdtdciunea 381
9.2.7. Isopul 382
9.2.8. Mdghiranul 383
9.2.9. Cimbrul de culturi 38s
9.2.10. Cimbrul de grddind
386
9.2.I1. Busuiocul 387
9.2.12. Rosmarinul
388
9.2.13. CStuqnica
390
9.3. FAMTLI A ASTERACEAE (COMqOSITAD 39r
9.3.1. Muge{elul 39r
9.3.2. Coada qoricelului 392
9.3.3. Piretrul 394
1i
9.3.4. Pelinul 395
9.3.5. Lemnul domnului 396
9.3.6. Tarhonul.... 397
9.3.7. Schinelul 398
9.3.8. Anghinarea 399
9.3.9. Gdlbenelele 401
9.3.10. Armurariul 402
9.3.1 1. Crii{ele 403
9.3.I2. Echinacea 404
9.4. FAMILTA AP IACEAE (LrMB ELLIFERAE) ..'...'....... 406
9.4.1. Coriandrul 406
9.4.2. Chitrtlonul ..'.......' 407
9.4.3. Fenicului .......... 409
9.4.4. Anasonul ..'........ 4t0
9.4.5. Angelica........'.... 4ll
9.5. FAMILIA MALVACEAE ................ 413
9.5.1. Nalba mare 413
9.5.2. Nalba de gridind 4t4
9.5.3. Nalba de culturd (nalba de cimp) 4r6
9.6. FAMILIA lALENANACEAE 411
Valeriana 4r7
9.7. FAMILTA HYPENCACEAE 4t9
Sundtoarea 419
9.8. FAMILIA INDACEAE .........,..... 42t
StAnjenelul 42r
9.9. FAMILIA ARACEAE ..............,. 423
Obligeana 423
9. 10. FAMILTA ROSACEAE .............,.
425
Trandafirul pentru ulei .'.......... 425
9.1 1. FAMILTA RANUNCULACEAE . 428
9.1 1.1. Negrilica.... 428
9.11.2. Omagul 429
9. l2.FAMILIA FABACEAE .,..............
431
9.I2.1. Lemnul dulce ....'.... 431
9.12.2. Schindutul 432
9. 1 3 FAMILIA CARYOPHYLACEAE
.
434
9.13.1. Ipcdrigea 434
9.13.2. Sipunarila 436
9. 1 4. FAMILTA P O LYGONACEAE
438
Reventul 438
9. 1 5.FAMILIA GENTIANACEAE ...
440
Ghinfura 440
9. 1 6. FAMILTA P LAI{TAGINAC EAE 44t
Pdtlagina ingustd 44t
t2
9.17.FAMILIA SCROPHULARIACEAE .,..,.,,.,.,,,,. 443
9.17.1. Dege{e1u116nos......... 443
9.17.2. Degefelul ro$u ........... 445
9.l8.FAMILIA PAPAVERACEAE 447
9.18.1. Macul 447
9.18.2. Rostopasca 449
9.l9.FAMILIA SOLANACEAE 450
9.19.1. Mitrdguna 450
9.19.2. Laurul pdros ......... 452
9.19.3. Mdselarila 454
g.2O.FAMILIAAPOCYNACEAE .. 456
Saschiul 456
g.2|.FAMILIA HYPOCKEACEAE......... 457
Cornul secarei 457

BTBLIOGRAFIE.............. 460