Sunteți pe pagina 1din 15

I REPUBLTCI SOCIALISTA

II

{

EOMANIA

STANDARD DE STAT

EDITIE OTICIALA

czl_r 66s.1,i-13.i

STAS 7670-8r:

CONSILIUL NATIONAL

PEICIRU $tIINTA

$r rEliNCiLOerE INSTI'IUTUL ROMAN

DE

STANDARDIZARE

PI_ESE IlrN OTEL ITATnITITE

ADAOSURI DE PRBLUCRANE

$I ABATBRI LIIIITA

Inlocuiegte t

Sfr{S 76|O-dd

Clasif i car ea a,lf a.numerk :

Drop-forged steel pieces

ilTACHINING ALLOWANCES

r\ND TOLERANCES

Pi6ces en acicr forg6es en [latrice

SL_REPAISSEURS

ET

TOLEHANCES D'USINAGES

floxonHn erangEue

IITAMNOAAIIE6IE

tIP UIIYCHI,I I,I AONYCHII

d q

L N

o

i

II c

1 GENER,ALITATI

T.

I

I

I

,i

--5

6 L.l

6)

!

o

o

Obieet gi domeniu de aplieare

Prezentul standard

stabileqte adaosurile

de prelucraro $i

sau

abaterile limitS, Ia piesele

aliate, cu maia

de

o matrila-te la .9ald, .
!

1'

o.

(.)

TuT. +09

de forjat

total sau parlial, din oleluri' cirbon

'oleluri

kg./bucatf,, qi cu lungimea de max. 2500 mm executate pe ciocane, prdse qi pe ma$ini orizontale.

{l)

.tr

h

o

Piesele matritate care nu se incadreaz5,

beneficiar.

!n condifiile de mai sus precum ryi piesele care

deordului

prezinti, o-complexitatemare sau au prescriplii ten"ice spiciale se vor exeduta pe f,iri

intre producd,tor ryi

:

tr

o

()

I.2

Clasificare

,rd

I,f

+l.tte de modul de execuf ie se stabilesc douX, clase de adaosuri de prelucraro $i

.

- abateri limit5,. :

,€ I

- r- -

ts_

!

I (,)

4

a)

6

a

.3

clasa 1 ad_aosuri- d-e prelucrare ;i abateri limitd, restrinse I

clasa 2 adaosuri de preluerare

-

*

qi abateri limitd, normalb.

Piesele matrilate pe maqini de forjat

orizontale se incadreaz5, in clasa 2.

1.3 Nofiuni generale

,t i

t_

-al

o

t

o

(t,

Pentru stabiiirea atlaosurilor de prelucrare qi ataterilor limit6, Ia piesele matrifate,

.sint necesare urrn5,toarele date:

6 h

5

G

1.3.1. IIasa^piesei

matrilate in funclie

matri{ate, care se calcul,eazd,

dupil'.e-9

s-a stabilit tehnologic forma piesei

de m5,rimea qi eomplexitatea piesoi finite.

U] 1.3.2 Planul cle

!

G

o

GJ

9.

o

?
(u

z

-

scparalie, pentru

pieseie matrilate Be ciocane qi prese. Se tieosebesc:

M

plen de separalie

drept;

-* plan de separalie simetric lndoit;

- \

plan de selnralie asimetric indoit.

gr-I

ffi

i J-r-l

Drept

lndoit slmetric

;

.t \

c

6

ro

rd

J

rl

E*

frl

*

o

q,

co

+

&

H

N

Aprobat de:

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

Str. Romo nr. 32-34

I'elex

BUCURE$TI .

11311 l.rNq Tt rr

lndoit osimetric

'

Fig. 1

*TELirry BF FFCrf C t r,i.;, i

tsf

Eloborot inilial in

7960

Reoizuii ln

1960 gi 1982

Ilote intrilrii in vigoare:

1983-0201

.)r

as 7G70-8ti

1.3.3 Calitatea olelului utilizat

- ofeluri crlconfinut

(Mn, Ni, or, Mo, y qi

{e ca,rbol mai mie de 0,6$,o/u ,si

w) mai micil

delrr:Til;,ilrT,i*'u

cu_suma elementelor de aliero

Lrsru

- ofeluri cu confinu-t

de carbon mai mare

de O,Gi %

qi gu suma elementelor de aliere

----

(Mn, Ni, Or, Ito, V qi

W) mai mare Ae'U,i-:gr;pi U:. ---

1.3.4 Oomplexitatea d.e formi a piesei matrifate

se exprim6 prin factorul B care se determind, cu ajutorur relafiei :

Etq

x

fieq

ReC

Seli

Ing.

rn caro

tne maw piesei matri[ate;

.

B-

nl',c

rn*

,rlr rnaga corpului geomotric format cu climensiunile marime .So deosebesc patru grupe:

grupa S, cu S de

grupa S, c-u S de grupa S, cu S d.e

grupa Sn cu S de Ia 0.

0,82.

.1,0;

.0,68;

.0,82;

.0,16.

,.

.

Pentru piesele din fig. Z, frn se calculeazd;

.\

)

rar pentru piasole din fig. g,

ffia:-'-'-=

zril2 _

h.o

4

,tt, ge calculeazi :

mz:b.h.t.p i{

tl -'' ' j

.

ale piesei.

"iBi

tr-a piesele

h*"Tl s ci se i" sopo

"l_p*q".subfiri-matrifate

si d

#i;iriffi

pe masini

de

abaterlor riniitr ra

Fig. 3

forjai;

grosimi

orizontale, nu se calculeazl

cintl crldrg0r2 sau aJitr>Z

. FtC. 4

1'3'5 Exemple ce aregere a adaosurilor de prerucrare ryi a abaterilor limitd,, conform anexei.

{j

\i

\\t

\\

t,

pi

lt ) p

,4

A

I4

H

H

E

P

o

{ a

,u a.

F

lt

s

s

L

( ql

Fl

t

t

_a

;

$,

t a,

\. ,o

i&

8.

.t \
\

5

t

.s

.\ I

q.

s-

a

_e

d \

.N

-t \

a'

qr

t

sl

\t \l

{t

si

\\

\q o

'o \

t

I 3

s,

.r I Bl r.ll. I !l3l ll p.l;l sl ;f si i,i rr\

$

s-

v

k;

s'

\

rl

d

to

\a'

rl,

qi

s

v,

!

ro'

h

*J

ii

5;-

.-'1

6l

.l

.rl

l

L"

STAS ?670-S:

2 ADAOSUNT DE PBELUCRARE

2.L

Piesele matrifate

pot fi prelucrate

suprafe,te sau neprelucrate

prin aqchie,re pe toate suprafe.tele, numai pe unele

2'2

Adaosurile

de prelucra,re se aplic5, nurnai suprafelelor pieselor matri,tate care se prelu-

crer.utit, prin a ryehiere.

2.3 Yalorile

sint stabilite in tuncliu

adaosurilor de prelucrare pentru

{" -Ty

limitS,

piesele matrilate sint date in tabelul L si

"ta"r"i"""-pi"iri#* atj

zJ00-?J).

-*,

la

toate suprafelele

respectiv[,

*^

piesei, ctasi ae **'i"i1*", catitalea

a piesblor prelucrate

fornri qi clasa de abateri

2'1

prin'aScniere f StaS

Yalorile adaosurilor de prelucrare

din tabelul 1 se atlaug{, ooifo"*

iliir"

-suprafala _p"Lt""ritx

d;-ficf,;alia lateralr.

preluerate prin agchiere ryi sint raportate la

maximi. Adaosul de prerucrare esti

-irilepend""i

.

oBSERVATIE

suprafaii prelucra!{ 1 riesgi mg}tate.

- lu

ln{.elegere intie

producitor gi bencficiar se pot stabili ada6suri.diierite pentru fiecare

:

2'5

'Yaiorile *dT:5.,lol"dg

Felug3re-stabilite pentru piesete eare au fost incr,Izite in cup-

.- "

--

_"""

1.

de 1b0 mm, ctasa

toare cu flacid, se admit sd, fie m5,rite cu :

'

0r5 mm pentm piese cu masa

.

piri5, la 2.8 ks:

kg.

!,8 mm pentru piese cu masa=de 2,5.

*q, peltry

L0

piese cu masa peste

-bxemplu de alegere

Pentru

'6

"e'tE,

-

:' cir ail;"si";;";;;ft

conform tabelului

e"ilrl"t Mr

d;;;

o

pi"ie i;gf

s.,

,r'" z,g mm-."'

a adaosului de prerricrare,

eu mas? a" qrq

kg,

$1, *11L-t&

-dil{

o niesi, matrilat*

Sulm d;

de matrilare t,

arychiere, adaosul

;ilpi;tt-t"

ql_ p_retuorqre mijtocie pentry

U

cu dimensiunea

rte plelucqre este de ris' de matrifr"u 2,

maximS' de 150 mm,-clas&

grufa o"'eo*pte*,Ia,t"

"ri

preluerare finn prin aschiere, adaosur.de

"iiit"?* olelului M, qi

d""i";;*

3 ADAOSURI TEENOLOGICE

3'1

:

Pentru

asigurarea exryuliei corryle,a

opepgiei de matrilare, adaosurile de prelucrare

-

sint completate cu urmltoarele iaaosuri t*n"r6gic"-;

-

inclinltii de matrifare;

raze. de racordare-

3.2 La-suprafefefe,y3trifte care

F qrelu_c.pzd,, inclinatiile de matrilare qi razele de racor-

ffi;tt" &;;*d'".

aaaoJuruii"-foo"rur".

inclinafiile'de **rr1*."

qi ra,zele ae

in acest

J""iio*te,

'

dare se aplic5, de regul5 la cotele nominaie

3'3

La suprafelele matrilate eI9 IT

se prelucreaz5,,

racortlare se aplicS, Ia cotele nominale. iar vailrile;;*#* trefii;-sd fiu

eaz, in desenul piesei

finite.

3.4 inclinatiile de.m3tri.tare

sint dimsasilal

piesei, dacd, ele nu sint d;teminal;a"

3.5

f"fi;;;JtiilIii#

suplimgatare la

a piesei.

Yalorile lnclinaliilor de matrifare, gonform taberului 2.

dimensiunile nomina,ls a,ls

Tipul utilajului de matrilare

Ciocan

Presi

tl

Ilagini de forjat orizontale

lsu

|

I

- unsni,

s"a"

t7

0

10

lo

7

3

3

3

prafefe interioare

I

I

Conditrii

Piese obisnuite

Cu lnillime de cdtlere

mici

-

Piese inalte

Piese oblgnuite

Cu extractor

In tunctie <Ie arlincime

Cu gauri sau adincituri

Suprafete exterioare

Unshi. I

g"""4"

I

Condilii

Tabelul 2

10 Piese lnalte

-z-B

J

7

3

7

3

I

0

Piese obignuite

Piese Dlate

Piese plane

Cu lmpingitor

Cu extractor

In matriti

Piese obisnuite

In poanson

LJ. s

u

a (, a u-or)

-4-

*3"0-rX.1'Srilerazelor

tive.

nu

de racordare maxime

la-pi-esete

matrifat-e,

trebuie si' depd,geascd, valdrils

sint indicate in tabolul B.

;ffiffiatrifate respecl

d#"".ioiird;b

- figura 5

este {at un erempru de forosire

qi ""ru-to"

lot";i*;;;.i";:"

d.o racordare exteiioaro -E

'n

\

a taberului 3 pentru determinrrea razelor

lnillimea considerati

urm

-clasal

oe

I

matritare I

dasaU

u-

U" matritardr

Fig. s

OBSERYATII

1 se admite

*1i9t9ts adaosurilor

2 Raze mai mici ae"it

c"iJ-Ii"?t}ir

de,pretucrare

e r" .i",i.*ii;ft'r*-"

Ia

piesere

care

drpi prctEo,.irc rrebuie

dc

tu

sji

aibe

biritatea Eatritei.

muchii ascutitc.

4.7 Allateri rtimsn5ienale

4 ABATEEI IJIMIil.

4.1.7 ln funclie de dimensiunile do referintf,,, abaterile

abateri^peutru

Id,timi,

-

dimensioilale se tmpart in:

planur de

dimensiunile.care nu traverseazfl

i q", ; s"* ;

Tdltimi. qi dim eil;,,,1

i;ffi t?_"t fiE;fi

,ff"%AH t rhXfl ffil

'er

grosim!.

r5,timii, run$imii'.au r"f,lir*ii, di";fi;i;irfi;;

axe si suprafefe);

abateri pentru 4imensiunile caro traverseazd, planul de selnralie:

sinr co*ihti*T:"L*?Hi%iifftT'isoars' pralel sau apr@pe lnnaler ra praaul de separafio

stnr **if.:#tlr1*ri#ii care se mf,'soar6 in

'

direclie verricati rati de pranul de separalie

Dimensirrnile piesei care trec peste planul

;r*.

l#"- *SHr*"#g#ltngime, Hti*.,

d.e separalie sint considerate grosimi.

ffisime sinr arese rn tunclie de dimen-

f"#ix$:"".$"3#.ii*aT'ftllrtr*%#,tHlTskTnHi+f; i::r*"e,B**'*,$ffiT
R

si

Iq

-ff

rerimit*:#ffi'fi #T#1%1?"*a1,il'":Trf; "?1.TH,,;*
l

H3ffi#.dec*diametru,abateri-

I

I

:

r

*

t

t

Q.

s\

t 9r-

.e \

1

*

tr

I. *

I

":

i-, E

1

!

I

I j
j

I

1

I

i

{

I

l

1

I

i3

ta

o

F

a

A

F

N

\

qr'

a

; q, \

s

\

1.j'

\4

4.7.4 Abaterile pentru dimensiunile

orizontal se

folosesc numai la piesele

(fig. 6 gi fig. z).

STAS 76?O.E;

longitudinale la piesele

matri[ate pe masini de foriat

deformate 5i nedeformate

care slnt eompuse din prir{i

Fis. 6

Fig. 7

4'1'5 Abaterile limit5,

pentru piese

pentru lungime, l[fime gi

in5,lfime (diametru), eonforrr tabelului 4

orizontale, ctasa d.e matrilare rr

crasa a" --tiit-r"

r.

g n"fr-"q piese matrilate pe ciocane,

tabelului ? pentru piese matrilate

matritate pe- ciocane, fr""i" 5i il$t"'i ai; f&j;t

peqt1.3i19

patri,tit6i"

srosimi

"io"ane gi prese,

"o-"tot*

iuf,.^r"r,ii

;i tabelului 5,

Abaterile limitS' peltru

prese qi magini de forjat*o"ironti,re, cra'sa

pe cioca*ne qi prese, ciasa de matri'tareT

a" *ut"ii*rl ii'si

*xemplu

de alegere a abat6rilor timiffi,

conform tabelului .1.

Pentru o niesE

*lt"it*re "o -"o de 0,3.&-*;;-;e ma_trifare rI, grupa

ffd;"i;ea maxim[,

de200 mm, abaterile

limitd,

tate Sr, catitatea o,temfuirfr,;il

de compr*i-

sint de*1,2

grupa de complexitate S., cu rlimsnaiunea ma*imete +00-mm,

u, ov@uuruv ursf u@

abaterile limitd, sint de +

Druu uE

r

z,i

f ;E

**.

4J.6 \taiorile abateriior

piesei.

iimitii din

matrilate iar pentru itimensiunile interioare

.7

schimtrat.

se aplicd, Ia dimensiunile exterioare ale

se aplioi, acelearyi valori, dar cu semnul

4'l'7

Pentru diametrele

pdtrurs€ qi nepltnrnse se aplicl abateri limitd, Ia litimi

maxime dar cu semnele s6nimUtel

ryurilor

OBSERVATTE

limiti din tabelele

-

!

cazu!

ir

care Ia giuri fu- t

4 sau 5 flil'

necesare tolcranfe mai restrinse, atunci se aplici abaterile

cu scmetc sctimbatc.

4.2 Ileplasarea in

planul de scparalie

4'2'7 Deplasarea ln

nul de separalie a celor douil 1fr,rfi ale-piesei

pla-nul-de-selnrafie

a piesei

Tatritqte

matritatsliig.

reprezintd gi. exeentrieitatea in pla-

Deplasore

.

Fig.8

,

.

4'2.2 Deplasarea admisibili Ia piesa matrilatd, se.determini eu ajutoml relaliei :

Deplasare -

Deplasare :

Zt -

2

br-b,

2

I'

,uo

Tabelul 6

.l

> 0,25.,.

< 0,40

> 0,40.,.

< 4.63

< > 1,6

2,5

Ormqnsiune, mm

I

l8

- o,e

> 20

<50

*49

-45

+,/rO

- 0,7

+ 2r5

- ls

+45

'r0

++o

-10

+ 215

-

/'€

Or'mensiune, lnm

STAS 7670-83

Tabelut ?

1:1:l

ptesei

lh,lorile

matri,tate

deptasdrilor in

si a f"r.,,Ii

a

ptanul

t

d,

rormei ptanurui

liesei ;;;.;'f;1"".nr

-T-{':fl_l'oe

separalip sint

sega.r,tib.

date

n-r;11';;i.?T'ii,l;if

irr fn.hnror^ r _:

p ^

ifi#,tr|;if,uu1fitr

OBSERryTIE -

4.3 Bavura :

Valoarea deplasirii irr plarrul

Prilrrur

.

scDrrrri^

qc scparatic

dc

sc aplici separat tre adaosurire crc prelucrare.

(rig' e)

fli#lyff

,

r $$'3

,Lll?iHfi T,i

apare in dreptur r,arurii u, surprus de materiarmaterial

*#fl{i{;r:"1l?E?Toio*r"

dateint"u"[G;;'"fi"i"f"?:ff

[*,:tii?i"t'i,f"?:yu*u:t,i-tp*T,,L1ffi,,y:.n*1*,^trr.*.aqmateriar)sinr

gT'i-tPiT,,xil1ffiJr:,H1H*?.f,,T.tsr.xJ]".

4.4 Urma exhaetorului

Fig. I

Fig. 10

,"mr{"uifie1{ir,tffi :?,:,1$ffi *:ffi :?d*:.,,t",TH,tT,H,ffi hHffi ,;#

*'t'iput?"ffi 'dTf '#*#ilTJH'rl1lfr ri:"',"1?,ilffimaxcrorgmctoicearepiesei

I

II

<zsol <e

>srsl >ool >i.iol >6iol >arfolr;.nlr;;

o I

<i001?iEol-

al>,ei t;,i )zio

<zo0

>ers

+0.5 l+o,e

I

t

|

<srB

>4oo

+0,8

+1

r;6 I

+1

*1,2

1,8

*r,2

+1,6

tl,6

*2

+2

*2,5

*2,5

+3,2

.o

STAS Zoz,B

4.6 Distaufa d.intre axe

4.6.7 Abaterile lir

aii

"ratI"iiJ"ffi,ffil-i#'ffit"*3"t?hffH::,X.(ris. 12) sinr de regurir egare cu jumiltate

Fig. 12

4'6'2 Pentru disranfele,dintlg are

"#t{i,"Td,*#H-H,:i:m,$upestol2sommr

rijr

tlyse,

abaterile limit[ sint

;fltflffi"H?l}'til?,"#il%ffitr}ffi

aI:,ogg":*d,^tolerante

se anE *"tri:##lT1&:I*ffiLe'H %j:.' aistaor"ru dinrre aro ra ou.b u* de regxrurd,

*:9.3_^.Peltru distanfele dintre axe la

rtig' let,

auaiErie'u*iE-*

rtdffi; fr

rft:i"I"1} #"ltSH se aflf,, in arara piesei matrilate

Fig. 1g

3"tLllffi;"9#;"'IHhH[:,T*,;are

Ia deprasarea rn pranur de separafie,

4'z {dineimi admisibire ";;;r;*

a. *p"urr,e

oaT,ura $i

curbura

"t'*'"':

I

ffi i[.ffi""]h##H3"hTffii+*fl,ff,Hs1b#::"-,n#ri*f .ffi i.ffi

'i:

T:

t.

i

EXEMPLE DE ALEGEBE A ADAOSURILOR

.

DE PBEIUCRABE

-*

-'

_

SI A ABATERTLOB Lr}trTi

1.

Genemtitilli

.:

_Ifaterial:

Ilatrifare

OLC 25

pe ciocane

II

Urasa de matrifare

sau Drese

2 rndicalii pentru

*lly

stabilirea adaosuriloi de prelucrare gi ahaterilor limitn

(mp)

cireumscris piesei matrifate (mr)

*-t"*",

1r" : o,os 7" I

piesei 'matrilate

Masa coroului geometrie

trhctonrl'de cohplexit"i"

,g,HEilBYi:ffiI rc :o ps "t";

ld,fimea

Grosimea

maximd,

--*"Gx

Adaosuri de prelucra,re

Adaosuri de prelucrare (conform tabelului 1)

Atrateri limit5,

D im en siuni I ongitudinal e ( conforrn tabelului 4 )

Ld,limea (conforrn tabetutui +;

Grosime (eonform tabelului 6)

i

Bf 9*f

urmele

'A*th*L1"*T,HYie(conrormtaberurui4)

ertractorului,(conform'

(conform

taduiului g)

tabelului g)

qvururu

uurbura

Fig. 14

ANEXA

1,38 kg

3,75 kg

52

i{l

110 mm

1I0 mm

45 mm

:

1

,Cd rnm

*1,3

-0.7

*I,a

mm

-0.7

+r,z{m

*0,6

mm

0,5 rnm

Or8 mm

d0,7 mm

0r7 mm

c)

2.t

Exemplu 2 : Ax cu flanryL

Goneralitd,!i

STAS ?6?0-33

Ilaterial:

OLC 45

maryini

I[atrifare pe

de forjat orizontale

dour' piese

9lasa de matri[ire fI

rresa este cotnnusil din

Jg3',f Ji;i*1"8"

*i*;"*#;;ffil'ffiffit"ffi,iilffii|

Jegate

defornlabg

intre

ele printr-o parte nedeformatd,

aoox piese direrite: .

I*'T

pentru sta'b,irea adaosur,or de prerucrare qri abater,or Iimitl

,()

Masa piesei- matrifate (m p)

(d:130,4 mm qi r:18,5 mm)

tfJffiT#'T"ffiH:i#tg"tnx*'piesei

Grupa de materiil (C:b,;E%;*fi

Diametrul maxim

:0,65o/o)

*:ti+*

maximd, (e8 +rB,E)

t*roslme maximX,

Piesa, B

Ilasa

piesei- matri.tate

(rn p)

Masa corpului circrrmscriJ'-iooo; r*

Hffi;?*.r%ffi:H

Diametrul mr*i*

fltiti

r

&1H?il(HL.* "r

Grosime maximi

2.3 E?0Hff:Bffif deturminarea abaterilor limitd, ra lungime

2,02 kg

J2,4 kg

53 lr,

tr30,4 vnm

111,5 mm

13,S mm

L,12 kg

\JZ kg

*?l'

s{

37 mm

133 mm

3

4

4.1

Adaoguri

de prelucrare

Abateri Iimitf,

Piesa A

Diametrul (conform tabelului 4)

lnllfimea (conform tabetului 11

Grosime (conform ta,belului {i)

*9,1H?"1iil*Tltidi?5t,"(conro,mraberurui4)

4.2

Piesa B

4,88 kg

2,5 mm

*1,7

-0,9 m

+1,6

-0.g mm

+I,3

-0r7

mm

- OrT rr,rn

1,0 mm

Diametrul (confonn tabelului 4)

Grosime (So conform tabelului 5).

fiT#T&"'ilJ.h"H,#*i;p6t*(conrormt'ab'4)

Curburd, (coniorm tabelului g)

25

+1,1

-015

*1,9

-1ro

+3,0

-2,0

mm

mm

o16

1r0

mm

mm

3*

2r0 mm

Pentru

lungimi qi curburi, aclmisibilS se aplicd, abaterile de la clasa de

matrifare I

Indicalii pentm stabilirea adaosurilor de prelucrare ;i abaterilor limitS,

Masa piesei matri!,ate (razp)

Masa corpul'ui geometric circumscris piesei nr,

'tr'actorul

_Grupa

de complexitate a formei

de matrial

Irungime maxim[,

(Q:0,410/6; Mn:9,6o/o; Cr:1,1o/o; llfo:0,25o/o)

L5,1ime maxim6

Grosime maximd,

Arhogui de prelucrare

Abateri limitfl

L[limi (conform tubelului 4)

Grosimi (conform tabelului 6)

Dep-lasarea in planu! de separalie

i0ontorm

tabelului 4)

:

Curburd (conforrn tabelului 8, clasa de

matrilare L)

43 kg

157 kg

s3

tr{1

'184 700

mm

mm

155 mm

6,5 mm

#.0

-z,o Pm

#,0

-2,0

mm

ynm

1r7

1r1 mm

Fig. 16

Elaborat de : trf,OIISTERULTIIIDUSTBIEI

TIILOR I'E IIA$INI

'

Instltutul

li

proiecteri pentru. sectoare calde -

proiectului :

ing. Iosna

flnal:

Instltutul lom6r

Responsabilul

Redactat

CONS'I'[UC-

de cercetjiri gtiinlifice, ingin'erle tehnologicA,

Bucure$ti

Ghlzdeanu

16 stardrrdizaro

t

Serviclul metalurgie gi standarde generale.

Ing. Adrian Marlnoiu

Colaboratorl :

-- Combinatul siderurgic -

Galati

- Intreprinderea mecanic{ -

Cugir

- Intreprinderea mecanici - Irlii,la

lntreprinderea de vagoane

-

lntreprlnderea de utilaj

Arad

-

-

-

chimic ti forji - Rimnicu-Vllcea

Tirgovilte

Intreprinderea de utilaj petrolier -

N(etrom -

Romau

Braqov

- Intreprinderea mecanici -

- Iutreprinderea

- lrrtreprinderea de rulmenli -'Slrha

tr

6a 6

c!

ti

(U'

E

L-

o

A;

H.

X

0)

r. d

oI +6

<\

I

H

(s

E]

ca @

6

,D

q

.o

o

.t,

,lu ti

q

h

(€


@

b

o,

!

a

c,

n

=

,qt

()

.c

c,

E{

d

!

)

t frl

t

'

t

1

,F,

\

I'

t_

1

;!

''l