Sunteți pe pagina 1din 1

V2: Raportul de practică are următoarea structură orientativă:

(1) Rezumat executiv (max. 1 pag.);


(2) Prezentarea generală a organizaţiei (max. 10 pag., inclusiv tabele şi grafice);
2.1. Date de identificare
2.2. Scurt istoric al organizaţiei
2.3. Organigrama şi managementul (dacă este o firmă sau organizaţie de servicii publice); structura şi
conducerea (dacă este ONG)
2.4. Produsele şi/sau serviciile
2.5. Resursele umane
2.6. Resursele materiale
2.7. Activitatea generală a organizaţiei
2.8. Mediul apropiat de afaceri (Doar pentru organizaţiile de afaceri - întreprinderi, bănci şi companii de
asigurări - vor fi descrise: piaţa şi competiţia, furnizorii şi intermediarii financiari, relaţiile cu
organizaţiile facilitatoare şi administraţia.etc.)
2.9. Performanţele financiare (doar pentru organizaţiile de afaceri).
(3) Descrierea şi analiza activităţii internaţionale (max. 30 pag., inclusiv tabele şi grafice);
Pentru organizaţiile de afaceri sunt urmărite:
3.1. evoluţia activităţii internaţionale (valoric şi pe segmente) în ultimii 3 – 5 ani;
3.2. tipurile de operaţiuni efectuate (export/import de bunuri, export/import de servicii, finanţare şi
refinanţare, asigurări şi reasigurări etc.);
3.3. piaţa (pieţele) externe ;
3.4. competitorii, clienţii şi furnizorii;
3.5. canalele de marketing internaţional;
3.6. organizarea activităţii internaţionale (compartimentele, birourile sau departamentele cu sarcini
internaţionale, locul acestora în organigramă şi managementul);
3.7. documentarea operaţiunilor (contracte, documente de transport, documente comerciale şi
documente financiare). Aici sunt descrise, în linii generale , principalele documente utilizate.
Formularele vor fi prezentate în anexe;
3.8. performanţele financiare, eventual prezentate comparativ;
3.9. mix-ul de marketing; se va insista pe analiza strategiei şi a mijloacelor promoţionale.
Pentru organizaţiile publice se va pune accent pe:
3.1. descrierea proiectelor şi a acţiunilor internaţionale;
3.2. prezentarea parteneriatelor din ţară şi străinătate;
3.3. descrierea beneficiarilor şi a efectelor acţiunilor desfăşurate;
3.4. analiza resurselor urmane;
3.5. descrierea imaginii publice;
3.6. documentele utilizate (contracte, acorduri, proiecte etc.).
(4) Perspectivele dezvoltării internaţionale (max. 5 pag.);
(5) Concluzii (max. 1 pag.);
(6) Referinţe bibliografice (dacă sunt folosite alte surse decât cele consultate în organizaţie);
(7) Anexe:
- contracte comerciale (în cazul organizaţiilor de afaceri);
- acorduri de parteneriat (în cazul organizaţiilor publice);
- rapoarte şi comunicate de presă privind misiunile internaţionale (de ex. în cazul Camerelor de Comerţ);
- sinteze ale proiectelor internaţionale de dezvoltare a utilităţilor publice, serviciilor sociale şi serviciilor culturale
(în cazul organizaţiilor din administraţia publică şi non-guvernamentală);
- documente comerciale (facturi, certificat de origine, declaraţie vamală etc.)
- documente financiare (cec, ordin de plată, acreditiv documentar etc., după caz);
- documente de transport şi asigurare;
- materiale promoţionale (dacă organizaţia respectivă utilizează mijloace promoţionale internaţionale, precum:
boşuri, cataloage, postere etc.).