Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul /Subsemnata............................................................................domiciliată
în...........................................,telefon....................născută la data de.....................în
localitatea...................,posesor BI/CI seria...............emis de................................în data...................

Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către
Colegiul Tehnic Mihai Bravu în cadrul proiectului de acordare a burselor școlare,inclusiv pentru
transmiterea datelor ,fișa personală sau acte/copie acte depuse pentru înscrierea în programul de
obținere a burselor de studiu derulat în Învățământul pruniversitar.

Am fost informat despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin,dreptul de
informare,dreptul de acces la date,dreptul de intervenție asupra datelor,dreptul de opoziție,dreptul de a
nu fi supus unei individuale,reglementate de Legea privind protecția datelorcu caracter personal nr.133
din08.07.2011.

Mi s-a adus la cunoștință despre faptul cărefuzul meu de a furniza datele cu caracter personalnecesare și
solicitae de către Colegiul Tehnic Mihai Bravu-determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice
specifice programului din Învățământul preuniversitar din România.

Dacă datele cu cracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez
în scris C.T Mihai Bravu

Data Semnătura