Sunteți pe pagina 1din 5

Libertatea de circulatie a marfurilor in UE

este garantată prin eliminarea taxelor


vamale
și a restricțiilor
prin interzicerea cantitative, precum
măsurilor care au și
un
efect echivalent, Principiul
recunoașterii
reciproce, eliminarea barierelor fizice
și
Instrumente de politica
tehnice
vamala- și promovarea standardizării
controlul vamal si tariful
vamal
Principiul recunoașterii reciproce, eliminarea
barierelor fizice și tehnice și promovarea
standardizării Tariful vamal este un
nomenclator
care cuprinde
clasificate mărfuriledupă
şi codificate de import
origine, grad de
prelucrare, şi taxele vamale exprimate ad
valorem,
specific sau mixt. Codul vamal comunitar
conţine
normele şi procedurile generale care asigură
aplicarea măsurilor tarifare şi altor măsuri de
politică
comercială comună în legătură cu schimburile
comerciale cu mărfuri între Uniunea Europeană,
Politica comerciala a UE
văzută ca entitate distinctă şi ţările terţe.
ansamblul de măsuri, instrumente, politici
aplicate
în domeniul relaţiilor comerciale externe al
Uniunii
are în vedere câteva obiective
Europene.
majore:
– dezvoltarea exporturilor comunitare de bunuri şi servicii,
inclusiv prin deschiderea şi consolidarea unor noi pieţe de
destinaţie;
– asigurarea unei protecţii pentru industria europeană de bunuri
şi servicii prin măsuri de combatere a concurenţei neloiale
–cauzate de anumite
combaterea importuri
măsurilor din ţări terţe;
de discriminare sau
împiedicarea
accesului şi dezvoltării exporturilor de bunuri şi
servicii
– asigurarea unui cadru legal şi instituţional
comunitare pe terţe pieţe;
favorabil
investiţiilor străine directe, cu protejarea
adecvată a acestor obiective în cadrul organizaţiilor
– susţinerea
investitorilor şi a investiţiilor;
internaţionale, în timpul negocierilor comerciale
multilaterale;
– dezvoltarea armonioasă a comerţului mondial, abolirea
progresivă a restricţiilor din comerţul internaţional şi
–reducerea
dezvoltarea barierelor
durabilăvamale;
prin integrarea unui
număr cât
mai mare de ţări în ansamblul comerţului
mondial;
–Libertatea
asigurarea deincluderii
circulatieînapolitica de dezvoltare a
serviciilor si capitalurilor
componentei
Statele Membre mediului
trebuieînconjurător.
să se asigure că principiul
liberei
circulaţii a serviciilor pe întreg teritoriul
UE
nu este restricţionat de legislaţia naţională. În unele
sectoare
acquis-ul prevede reglementări armonizate care
trebuie
respectate în scopul funcţionării pieţei interne; aceasta
priveşte în principal
Statele Membre sectorul
trebuie financiar
să înlăture (sectorul bancar,
toate
restricţiilenaţională
legislaţia din cu privire la mişcările de capital
dintre ele,
dar şi dintre acestea şi ţări terţe şi să adopte
reglementările
a plăţilor trans-frontieră şi a transferurilor tuturor formelor de
UE în scopul garantării unei funcţionări corespunzătoare
capital.
Acquis-ul cuprinde reglementări armonizate privind sistemele de
plăţi.
Directivele privind spălarea banilor incriminează spălarea banilor
ca infracţiune prevăd obligaţii pentru instituţiile financiare de a
identifica şi cunoaşte mai bine clienţii, de a păstra evidenţe
corespunzătoare şi de a raporta orice suspiciuni legate de spălarea
banilor.
Societatea
europeana

O Societate Europeana se poate constitui pe teritoriul comunitatii


europene sub forma unei societati anonime europene (Societas
Europae)
are personalitate juridica, este un tip de societate pe acțiuni care
permite desfășurararea activitatii în diferite țări europene în baza
aceluiașide
Conditii set de norme
înființare a unei societate
europeane
să aveți sediul social și sediul central în aceeași țară din UE
să fiți prezenți în alte țări din UE (prin filiale sau sucursale); în cazul
în care nu îndepliniți această cerință, trebuie ca societatea
dumneavoastră
și celelalte întreprinderi implicate să fie reglementate de legislațiile a
cel
puțin 2 țări din UE să dețineți un capital subscris de minimum 120 000
EUR
să fi încheiat un acord cu reprezentanții angajaților cu privire la
în sistemul tradiţional de tip „monist”, societatea este
participarea
administrată
acestora în cadrul societății și la modul în care vor fi consultați și
de un consiliu de administraţie ales dintre acţionari, care
informați.
desemnează
Sistemul un de
monist preşedinte,
organizareobligatoriu persoană
al societatii europenefizică,
însărcinat
cu conducerea societăţii şi eventual, unul sau doi directori
generali
care contribuie la formarea capitalului social prin anumite
cote
de reprezentare , prin titluri numite actiuni, pentru
Legea nr. 31/1990 privind societatile
desfasurarea
comerciale
activitatii comerciale, in scopul impartirii beneficiilor si care
Sistemul dualist obligatiile
raspund pentru de organizare a societatii
sociale numai in limita aporturilor
europene
lor
presupune organizarea conducerii societăţii prin înfiinţarea a
Reglementarea
două organe desocietatii
conducere pedirectoratul
actiuni şi consiliul de
supraveghere.
Directoratul format dintr-un nr impar de membri, legea
acceptând
şi varianta unui singur membru, care se va numi director general
unic.
Membrii directoratului nu pot fi concomitent şi
Membrii sunt desemnaţi de consiliul de supraveghere, care
membrii ai
numeşte
consiliului
Durata de supraveghere.
mandatului membrilordirectoratului.
directoratului nu poate depăşi
dintre aceştia şi preşedintele
patru ani.
Numărul membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin
actul constitutiv nu poate fi mai mic de 3 şi mai mare de 11.
Primii membri ai consiliului de supraveghere sunt numiţi prin
actul
constitutiv, urmând ca, ulterior, candidaţii pentru posturile de
membru
Durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere nu
să fie nominalizaţi de către membrii în funcţie şi numiţi de către
poate fi
adunarea generală a acţionarilor.
mai mare de patru ani. Excepţie face mandatul primilor
membri,
Grupul european de interes
care nu poate fi mai mare de 2 ani.
economic
grupul de interes economic (GIE) reprezintă o asociere între două
sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă
determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice
a membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii
respective.
este persoană juridică cu scop patrimonial, care poate avea calitatea
de comerciant sau necomerciant.Numărul membrilor nu poate fi mai
mare de 20. Activitatea grupului trebuie să se raporteze la activitatea
economică a membrilor săi grupul nu poate avea drept scop
obţinerea
de profituri pentru sine. Dacă din activitatea grupului rezultă profit
potrivit
între membrii grupului, cu titlu de dividende, în cotele prevăzute în
situaţiei financiare anuale, acesta va fi distribuit în totalitate, în mod
actul
obligatoriu,
constitutiv sau, în lipsa unei asemenea clauze, în părţi egale.
Practicile anticoncurentiale reglementarea din tratat
Sunt interzise orice înţelegeri exprese sau tacite între agenţii
economici
ori asociaţii orice decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi
orice
practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect restrângerea,
împiedicarea ori denaturarea concurenţei pe piaţa în special cele
care
urmăresc: a)fixarea preţurilor de vânzare ori de cumpărare, a
tarifelor,
a rabaturilor, a adaosurilor, sau alte condiţii comerciale; b)limitarea
sau
controlul producţiei, distribuţiei, dezvoltării tehnologice ori
investiţiilor;
c)împărţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare,
e)condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare de către
parteneri
a unor clauze stipulând prestaţii suplimentare care, nu au legătură
Agenţii economici pot solicita Consiliului
cu
Concurenţei
obiectul acestor contracte; f)participarea, cu oferte trucate la
licitaţii sau
la orice alte forme de concurs de oferte; g)eliminarea de pe piaţă a
altor
concurenţi, limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţă şi a
libertăţii
exercitării concurenţei de către alţi agenţi , înţelegerile de a nu
cumpăra
de la sau de a nu vinde către anumiţi agenţi economici
Abuzul concurentei
Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziţii
dominante
deţinute de către unul sau mai mulţi agenţi economici prin
recurgerea la fapte anticoncurenţiale, care pot afecta
activitatea
economica
pot oria)impunerea,
consta în: prejudicierea în consumatorilor.
mod direct sau indirect, a
preţurilor
de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor ori a altor clauze
contractuale inechitabile şi refuzul de a trata cu anumiţi
furnizori
sau beneficiari; b)limitarea producţiei, distribuţiei sau
dezvoltării
tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor;
c)aplicarea, în privinţa partenerilor comerciali, a unor condiţii
inegale la prestaţii echivalente, provocând în acest fel, unora
dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurenţială;
d)condiţionarea
încheierii unor contracte de acceptare, de către parteneri, a
unor
clauze stipulând prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor
şi
nici conform uzanţelor comerciale, nu au legătură cu obiectul
acestor contracte; e)practicarea unor preţuri excesive sau
practicarea
unor preţuri de ruinare, în scopul înlăturării concurenţilor, sau
vânzarea la export sub costul de producţie, cu acoperirea
diferenţelor
Conceptul de Ajutorul de stat
prin impunerea unor preţuri majorate consumatorilor interni;
ajutorul de stat înseamnă orice sprijin, indiferent de
f)exploatarea stării de dependenţă în care se găseşte un alt
formă,
din surse de stat, acordat de autorități publice sau de alte
agent
organisme
economic faţă de un asemenea agent sau agenţi economici şi
se concretizează fie într-un transfer de fonduri publice către
care
un
nu dispune de o soluţie alternativă în condiţii echivalente,
agent economic, fie în renunțarea la unele venituri viitoare
precum
care
Serviciile de interes economic-societatile municipale ale lui
asigură unui agent economic un beneficiu de natură
Firea
economică
sau financiară, pe care nu l-ar fi obținut în absența acestor
poate
măsuri.lua forma unei scheme de ajutor de stat care este un sistem
pe baza căruia
Beneficiile pot fi vor
rezultate acordate alocări specifice
fi considerate ajutor dede ajutoare
stat, agenților
dacă ele
economici
conferă un sau a unui
avantaj ajutornumai
special individual. careagenți
anumitor este orice formă de
economici
ajutor
sau de statbunuri,
anumitor care nuservicii
este acordat pe baza unei scheme de ajutor.
sau regiuni.
in ajutorul de stat se includ subvenții, inclusiv subvenții pentru
export;
anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau
amânări de la plata taxelor și impozitelor; renunțarea la obținerea
unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv
acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale; garanții
acordate de stat sau de alte autorități publice în condiții
preferențiale;
participări cu capital ale statului sau ale altor instituții publice, dacă
rata profitului acestor investiții este mai mică decât cea normală,
anticipatădedeconsumator
către un investitor privatlaprudent; reduceri
conceptul face referire o persoană fizicăde
cepreț la
bunurile
consumă în scop particular şi neprofesional, produse şi servicii
Protectia onsumatorului
oferite pe piaţă de producători, distribuitori-vânzători şi
furnizori
În cadrul protecţiei consumatorilor trebuie avute în vedere
multiple aspecte legate de problemele cu care se confruntă
con-
sumatorii: preţurile şi calitatea bunurilor şi serviciilor, sistemul
de
informare, structura produselor care-i asigură consumul etc.
Codul consumului, are ca obiect reglementarea raporturilor
juridice
create între operatorii economici și consumatori, cu privire la
achiziționarea de produse și servicii, inclusiv a serviciilor
consumatorilor
financiare, împotriva unor practici abuzive, participării acestora
la fundamentarea
asigurând și luareaaccesului
cadrul necesar deciziilorlace îi interesează
produse în calitate de
și servicii,
consumato
informării
lor complete și corecte despre caracteristicile esențiale ale
acestora,
apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale
Clauzele abuzive
cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ
între
drepturile şi obligaţiile
părţilor.
Orice contract încheiat pentru vânzarea de bunuri sau
prestarea de servicii trebuie să cuprindă clauze
contractuale
clare, fără echivoc, pentru
drepturile
consumatorului
a) libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de
produse şi
servicii,
b) fără aclară
redactare influenţa opţiunea
şi precisă acestora;
privind caracteristicile
calitative
şi condiţiile
preţului sau de garanţie,
tarifului, indicarea
precum exactăcu
şi stabilirea a
exactitate a
condiţiilor de
c)exoneraţi decredit
plataşiproduselor
adobânzilor;
şi serviciilor care
nu au
fost solicitate şipentru
d) despăgubiţi acceptate;
daunele provocate de
produsele
sau serviciile care nu corespund clauzelor
contractuale;
e) asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe
f) de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care
toată
beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil;
durata medie de utilizare a produsului,
majorarea preţului fiind posibilă numai cu acordul
consumatorului.
g) de a sesiza
Contractele deasociaţiile
credit cu pentru protecţia consumatorilor
consumatorii
Informatiile standard specifica,
urmatoarele:
a) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila,
impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul
total
b) valoarea anuala
c) dobanda totala a creditului;
efectiva;
d) durata contractului de
credit;
f) valoarea totala platibila de catre consumator si valoarea
ratelor.
Contractele de credit sunt redactate in scris, vizibil si usor de
citit toate partile contractante primesc cate un exemplar
original
Fara a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea
al contractului de credit.
dobanzii, pe parcursul derularii contractului de credit:
a) se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor,
spezelor bancare sau a oricaror altor costuri aferente
contractului, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;
b) se interzice introducerea si perceperea de noi taxe,
comisioane
, tarife, speze bancare sau orice alte costuri aferente
contractului,
cu exceptia costurilor specifice unor servicii suplimentare
solicitate
in mod expres de consumator, neprevazute in contract si care
nu
erau oferite consumatorilor la data incheierii acestuia. Aceste
costuri neprevazute vor fi percepute numai pe baza unor acte
aditionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile