Sunteți pe pagina 1din 6

revista Militară. Studii de securitate și apărare revista Militară. nr.

2 (16) / 2016

NECESITATEA EDUCAŢIEI MORAL-RELIGIOASE ÎN


ARMATĂ

Larisa NOROC1, Victor GAICIUC2

THE NEED OF MORAL-RELIGIOUS EDUCATION IN THE ARMY

T he study reveals the problem of returning the military chaplains in the modern
Army. The article brings reasons that although the world armies get moderni-
zed, the chaplain is not an obsolete character. The toughness of military life creates
discomfort to the soldiers’ soul that can lead to unbelievable worry.
The appearance of the chaplains among soldiers brings necessary emotional environ-
ment to their heart which restores their spirit and helps to maintain it balanced, guarantees
the success of any military applications, ensures to overcome the military life privations as a
threshold needed to enter into maturity. The article shows the creation of the religious edu-
cation system in the National Army; brings concrete examples of cooperation between the
Metropolis of Chisinau and all Moldova with the Ministry of Defense and the collaboration of
Bassarabian Metropolis with the military leadership. A special emphasis is put on the improve-
ment of moral-religious education in the army.

K eywords: military, security, moral-education, religion, army, education moral-religious,


chaplain, citizenship values.

C onlucrarea între biserică şi arma-


tă, ca simbol al îngemănării celor
oportunitatea de a reintroduce educaţia
moral-religioasă în armată şi restabilirea

\  Știința militară și interdisciplinaritatea


\  Știința militară și interdisciplinaritatea

sfinte cu cele lumeşti, a început din cele colaborării cu instituţia religioasă. Este de
mai vechi timpuri. În istoria Moldovei menţionat că în statele dezvoltate europe-
din toate perioadele istorice (antică, feu- ne prezenţa capelanatului este un fenomen
dală, modernă) se pot identifica raporturi firesc şi însemnat. Asprimile vieţii militare
strânse dintre instituţia religioasă şi arma- le creează ostaşilor o stare de disconfort
tă, acestea jucând un rol important întru sufletesc, care poate duce la tensiuni greu
unitatea şi solidaritatea poporului indi- de imaginat. Or, apariţia preotului în mij-
gen. În accepţia Pr. Ic. Stav. col. Valentin locul armatei reface în sufletul soldatului
Beţiu, „Biserica şi Armata sunt instituţii acel mediu afectiv necesar care îl ajută să-
fundamentale ale poporului român şi am- şi păstreze starea de echilibru, îi garantea-
bele au avut la bază principii prin care îşi ză reuşita oricărui exerciţiu/aplicaţii mili-
legitimau existenţa: structură ierarhică, tare, îi asigură trecerea peste privaţiunile
credinţă, devotament, sfinţenie a jurămân- vieţii ostăşeşti ca peste un prag necesar
tului, jertfirea de sine” [2]. intrării în maturitate [4]. Mai mult, rolul
Realităţile istorice vitrege din RSSM, preotului este semnificativ şi prin faptul
dar şi din alte republici sovietice, au con- că autoritatea de părinte spiritual îi oferă
dus la înstrăinarea militarilor ca şi a între- posibilităţi mai eficiente de diseminare a
gii societăţi de la credinţă. Cu formarea valorilor naţionale, dezvoltarea interesului
Armatei Naţionale [3], s-a impus imperios pentru cultura naţională şi literatura naţi-
1
Larisa NOROC, doctor în ştiinţe istorice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Biblio-
teca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a AŞM.
150 2
Victor GAICIUC, doctor în istorie, general de brigadă (r), Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
151
revista Militară. Studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

onală, pătrunsă de idei creştine şi morală ceministrului apărării colonelul V. Gaiciuc intaşilor; dezvoltă sentimentul demnităţii de asistenţă religioasă în unităţile militare,
sănătoasă [5]. şi Mitropolia Moldovei în persoana Pre- şi onoarei militare, sentimentul patriotic în structura Direcţiei Educaţie a Minis-
Raporturile propriu-zise între Ministe- şedintelui Departamentului Mitropolitan şi al responsabilităţii faţă de îndeplinirea terului Apărării se va include un post de
rul Apărării cu Biserica Ortodoxă au fost Activitate Pastorală în Forţele Armate, misiunilor încredinţate; desfăşoară acti- specialist principal, care va fi ocupat de
iniţiate în iunie 1997, când au fost elaborate Ministerul Afacerilor Interne şi Organele vitatea de educaţie moral-religioasă, etică un preot în rang de vicar administrativ.
şi semnate mai multe documente, printre de Drept protoiereul N. Robu a fost elabo- şi civică a militarilor, cadrelor militare şi Atribuţiile specialistului principal pentru
care Declaraţia comună dintre Ministerul rat un program de perspectivă cu privire personalului civil, în incinta unităţilor mi- coordonarea activităţilor de asistenţă re-
Apărării al Republicii Moldova, reprezen- la organizarea şi desfăşurarea colaborării litare; colaborează cu ofiţerii din structuri- ligioasă sunt: organizează şi coordonează
tat de ministrul apărării V. Pasat [6], şi Mi- dintre Biserica Ortodoxă şi Armata Na- le educative pentru organizarea serviciilor activitatea de asistenţă religioasă, de edu-
tropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, ţională a Republicii Moldova. Programul religioase în cadrul unor evenimente im- caţie moral-religioasă, patriotică şi civică
reprezentată de ÎPS Vladimir [7]. În con- de perspectivă prevedea următoarele: 1) portante legate de istorie şi spiritualitatea din unităţile militare; face propuneri pri-
formitate cu Declaraţia, părţile semnatare desfăşurarea, în cadrul Armatei Naţio- Republicii Moldova: sărbători naţionale, vind principiile de selecţionare şi numire
s-au declarat disponibile să întreprindă un nale, a activităţilor de asistenţă religioasă religioase, aniversări, comemorări, Ziua a preoţilor; contribuie la elaborarea, în
şir de acţiuni pentru repunerea în drepturi menite să satisfacă cerinţele şi trebuinţele Armatei Naţionale, Ziua Victoriei şi co- colaborare cu Departamentul Mitropoli-
a tradiţiilor creştine în Armata Naţională. religioase ale militarilor şi să contribuie memorării celor căzuţi pentru apărarea tan Activitate Pastorală în Forţele Armate,
Printre acestea: 1) instituirea unui Con- la educaţia spirituală, militar-patriotică, Patriei, zilele unităţilor, depunerea jură- Ministerul Afacerilor Interne şi Organele
siliu de coordonare a colaborării dintre civică şi etică a acestora; 2) activitatea de mântului militar, încorporarea şi trecerea de Drept, metodologiei şi tematicii pro-
Biserică şi Armată, având drept copreşe- asistenţă religioasă se organizează de către în rezervă etc.; oficiază serviciile religi- gramelor de educaţie moral-religioasă şi
dinţi Preşedintele Departamentului Mi- Mitropolia Chişinăului şi a întregii Mol- oase, trebuinţele şi Sfintele Taine, asigură are grijă de crearea bazei materiale, nece-
tropolitan Activitate Pastorală în Forţele dove şi Ministerul Apărării şi se desfăşoa- mărturisirea militarilor şi desfăşoară acti- sare pentru desfăşurarea activităţilor de
Armate [8], Ministrul Afacerilor Interne ră în timpul stabilit de programul zilei al vitatea de pastoraţie individuală în unităţi- asistenţă şi educaţie moral-religioasă; 9)
şi Organele de Drept, protoiereul Nicolae unităţilor, ţinându-se seama de specificul le militare; acordă asistenţă religioasă mi- sistarea activităţii preoţilor se face atunci,
Robu [9] şi viceministrul apărării colonel şi cerinţele generale ale sistemului militar litarilor aflaţi în spitalele militare şi arest; când situaţia impune, de către organele
V. Gaiciuc [10]; 2) Consiliul de coordona- şi de particularităţile unităţilor militare; 3) previne şi combate prin mijloace pastorale abilitate ale Ministerului Apărării de co-

\  Știința militară și interdisciplinaritatea


\  Știința militară și interdisciplinaritatea

re să elaboreze un program de perspectivă Mitropolia Chişinăului şi a întregii Mol- acţiunile antisociale, cele îndreptate îm- mun acord cu Mitropolia Chişinăului şi
a colaborării dintre Biserica Ortodoxă şi dove, prin Departamentul Mitropolitan potriva ordinii constituţionale ori a capa- întregii Moldove; 10) periodic, pe măsura
Armata Naţională în domeniile: ştiinţific, Activitate Pastorală în Forţele Armate, cităţii de luptă; se îngrijeşte împreună cu necesităţii, Ministerul Apărării şi Mitro-
cultură şi etico-moral; 3) să revitalizeze Ministerul Afacerilor Interne şi Organele comandamentul de starea morală, psihică polia Chişinăului şi a întregii Moldove vor
rolul şi importanţa moralei creştine în de Drept, va asigura personalul clerical şi disciplinară a militarilor; 6) în progra- analiza activitatea de asistenţă şi educaţie
educaţia moral-patriotică şi altoirea dra- necesar, în funcţie de cerinţele armatei şi mul activităţii în unitatea militară, preotul moral-religioasă, patriotică şi civică după
gostei şi devotamentului faţă de Patrie; la solicitarea Ministerului Apărării Naţio- are statut de consultant al comandantului criteriile ce vor fi stabilite de comun acord,
4) să asigure în condiţii benevole accesul nale; 4) preotul se subordonează din punct unităţii în problemele religioase, duhov- luând măsurile necesare, în scopul perfec-
preoţilor Bisericii Ortodoxe din Moldova de vedere administrativ comandantului niceşti, civice şi patriotice, morale şi etice. ţionării acesteia [12].
în unităţile militare, pentru satisfacerea unităţii în care este numit, iar din punct Ţinuta preotului va fi cea canonică; 7) se- Parteneriatul între Biserică şi Armată
necesităţilor şi trebuinţelor religioase ale de vedere spiritual-canonic este supus Mi- lecţionarea personalului clerical se va face este stipulat şi în Legea cu privire la statu-
militarilor, accesul militarilor la serviciile tropoliei Chişinăului şi a întregii Moldo- avându-se în vedere următoarele criterii: tul militarilor nr.162-XVI din 22.07.2005.
divine în timpul liber; 5) Departamentul ve; 5) preotul este îndrumătorul religios şi studii teologice complete; activitate pasto- Potrivit art. 11 care vizează „Libertatea
Mitropolitan Activitate Pastorală în For- spiritual în unitatea în care-şi desfăşoară rală de minimum 3 ani; starea de sănătate conştiinţei” sunt stabilite următoarele: 1)
ţele Armate, Ministerul Afacerilor Interne activitatea pe baza unui program integrat bună. Preoţii sunt numiţi prin Decret Mi- Militarii au dreptul, în afara timpului de
şi Organele de Drept, în conlucrare cu Di- în planul de activitate al unităţii, aprobat tropolitan la recomandarea Departamen- îndeplinire a obligaţiilor serviciului mili-
recţia Educaţie a Ministerului Apărării, să de comandant, şi are, de regulă, următoa- tului Mitropolitan Activitatea Pastorală tar, să practice un cult religios recunoscut
realizeze măsuri de catehizare în Armata rele îndatoriri: cultivă în sufletele milita- în Forţele Armate, Ministerul Afacerilor de stat şi să participe la ritualuri religioase.
Naţională [11]. rilor credinţa strămoşească, sentimentul Interne şi Organele de Drept de comun 2) Aderarea militarilor la cultele religioase
În baza Declaraţiei comune din 8 iunie datoriei faţă de Patrie şi popor, dragostea acord cu Direcţia Educaţie a Ministerului este liberă, cu excepţia celor care contra-
152 153
1997, Ministerul Apărării în persoana vi- şi respectul faţă de memoria şi jertfele îna- Apărării; 8) pentru coordonarea activităţii vin normelor de păstrare a ordinii publice,
revista Militară. Studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

precum şi celor care încalcă bunele mora- constituit un precedent şi prevedea învio- membrilor familiilor militarilor, asistenţa „Spectrum”, au participat oameni de ştiin-
vuri sau afectează îndeplinirea obligaţiilor rarea relaţiilor de colaborare între ambele moral-spirituală a militarilor din grupa de ţă din domeniul psihologiei, reprezentanţi
serviciului militar. În timpul îndeplinirii instituţii şi consecvenţa acestora. Revigo- risc şi a militarilor condamnaţi de judecă- ai forţelor armate, preoţi militari, care au
obligaţiilor serviciului militar, militarului rarea relaţiilor s-a datorat concluziilor la toria militară şi aflaţi sub supraveghere în analizat probleme precum: aspectul psiho-
i se interzice propagarea vreunei atitudini care s-a ajuns în cadrul desfăşurării mese- unitate, a militarilor care se află la arestul pedagogic şi social al toleranţei în mediul
faţă de religie. 3) Simbolica religioasă, li- lor rotunde [18] cu participarea reprezen- garnizoanei, acordarea asistenţei spiritua- militar (dr. hab. în psihologie L. Cuzne-
teratura religioasă şi obiectele de cult sunt tanţilor clerului şi ai Ministerului Apărării, le şi binecuvântarea militarilor care pleacă ţov), toleranţa ca bază a relaţiilor inter-
folosite de militari în mod individual. 4) realizării unei anchete în armată privind în misiuni pacificatoare, la aplicaţii în po- personale între militari (dr. în psihologie
Ritualurile religioase pe teritoriul unităţi- afilierea religioasă a soldatului, în urma că- ligoane etc. [19]. Grigore Ţap), cultivarea calităţilor spiritu-
lor militare pot fi efectuate, în modul sta- reia s-a constatat că 85% din militari s-au Un capitol aparte al prezenţei preotului al-morale la ostaşi ca premisă a toleranţei
bilit, cu permisiunea comandantului (şe- declarat ortodocşi, ceilalţi s-au identificat în structurile militare este de a educa un (capelan militar Corneliu Dobrogean) ş.a.
fului). 5) Crearea de organizaţii religioase cu alte confesiuni religioase şi doar o parte comportament coerent. Nu este un secret Planul de acţiuni din 2009 prevedea
în unităţile militare este interzisă [13]. neînsemnată – atei. În planurile de acţiuni că armata este afectată de unele animozi- punerea la dispoziţia preotului militar a
Documentele menţionate mai sus au comune, care se actualizează anual, sunt tăţi ale trecutului precum relaţiile neregu- unui birou permanent, înzestrarea bibli-
legitimat raporturile dintre instituţia la- prevăzute două compartimente ce vizează: lamentare („dedovşcina”), motiv pentru otecii cu literatură religioasă, publicarea
ică şi cea ortodoxă, au stipulat drepturile 1) activităţi organizatorice şi de asistenţă care serviciul militar este repudiat de ti- în revista „Oastea Moldovei” şi pe site-ul
şi obligaţiile spirituale atât ale soldatului, religioasă cotidiene; 2) activităţi organi- neret. Mai mult, în rândurile Armatei Na- Ministerului Apărării a rubricilor perma-
cât şi ale capelanului şi au pus bazele mai zatorice şi de asistenţă religioasă în zilele ţionale a Republicii Moldova sunt încor- nente consacrate educaţiei moral-spiri-
multor genuri de activitate care şi-au adus de odihnă şi de sărbători. Potrivit planului poraţi tineri ce provin din medii diferite, tuale, organizarea concursurilor privind
contribuţia la reforma Armatei Naţionale, de acţiune din 2006, se preconiza de a în- mulţi din pături socialmente vulnerabile, cunoaşterea ritualurilor şi tradiţiilor reli-
dar şi la ridicarea prestigiului celor care sa- treprinde un şir de măsuri: de elaborare a alţii din grupurile de risc, cu predilecţie gioase de Crăciun, Paşti, citirea şi analiza
tisfac serviciul militar. Drept rezultat, într- planurilor anuale de colaborare reciprocă spre tratamente reprobabile. Prin urmare, cărţilor religioase, alegerea de către uni-
un timp scurt au fost construite paraclise între responsabilii de procesul de educaţie capelanului îi revine misiunea grea de a tate a unui sfânt protector şi a hramului
sau amenajate încăperi pentru rugăciune, moral-spirituală – preoţi militari, ofiţeri şi modela sufletul soldatului prin promova- unităţii, organizarea primirii moaştelor Sf.

\  Știința militară și interdisciplinaritatea


\  Știința militară și interdisciplinaritatea

fapt ce a determinat ca mii de militari ai psihologi; de organizat cca 12 camere de rea unei morale sănătoase, de a sensibiliza Părinte Ierarh Nicolae [20]. Din 2009 bise-
Armatei Naţionale să poată avea posibi- rugăciuni/paraclise, 2 centre de educaţie şi reproba comportamentele condamna- rica încearcă să facă conexiune cu soldatul
litatea de a se mărturisi şi a primi Sfânta creştină amenajate cu condiţii pentru spo- bile din armată, astfel salvând vieţi. Prin pentru invocarea conştiinţei de sine prin
Euharistie [14]. Treptat, preoţii militari au vedanie, împărtăşanie a militarilor, cate- serviciile religioase preotul va stărui să folosirea diferitor mijloace de disemina-
devenit inerenţi în organizarea diferitor hizare (cu bibliotecă, videotecă), iniţierea fortifice valori precum: adevăr, bunătate, re a informaţiei educativ-creştine. Astfel,
ceremonii, cum ar fi comemorarea eroilor săptămânii filmului documentar privind onoare, răbdare, cumpătare, responsabili- atenţia se focalizează pe înzestrarea bibli-
căzuţi pentru apărarea Patriei (conflagra- istoria creştinismului, seminarelor temati- tate pentru propria conduită, prietenia, lu- otecii unităţilor şi a bibliotecilor mobile cu
ţia de pe Nistru, 1992), sărbătorirea Zilei ce – „Biserica, societatea, familia”. Planul crul în echipă etc. Pentru realizarea dezi- literatură religioasă, participarea preoţilor
Armatei, depunerea jurămintelor şi înmâ- de acţiune din 2007–2008 a fost comple- deratului, pe lângă fiecare unitate este pre- militari la adunările cu părinţii, adună-
narea drapelelor [15]. Cu toate acestea, tat cu propuneri privind perfecţionarea văzut să fie întărit câte un capelan, selectat rilor comitetului părintesc al soldaţilor
în anii ’90 activitatea de colaborare între bazei juridice în scopul creării condiţiilor prin concurs, care va avea grijă de starea încorporaţi, realizarea programelor edu-
biserică şi armată avea un caracter dispa- favorabile de activitate a preoţilor militari de spirit a militarului. Întru eficientizarea cativ-patriotice legate de istoria neamului
rat, rezumându-se la oficierea serviciilor în armată, selectarea şi numirea preoţilor educaţiei moral-spirituale este prevăzută [21]. Spre ex., în 2012, prin efortul ÎPS
divine în timpule sărbătorilor religioase şi responsabili de asistenţa spirituală în uni- organizarea seminarelor tematice. Astfel Vladimir, cu suportul tehnic al Ministeru-
altor evenimente de ocazie [16]. tăţile militare din cadrul parohiilor din menţionăm seminarul instructiv-meto- lui Apărării al Republicii Moldova a fost
În 2006 a fost efectuat un salt calitativ apropierea unităţilor, elaborarea şi pune- dic „Educaţia pentru toleranţă a militari- tipărită şi diseminată o carte de rugăciuni
în relaţiile de colaborare între Mitropolia rea în aplicare a metodologiei activităţii lor”, desfăşurat la 17–18 februarie 2007. În pentru ostaşi. Cartea a fost distribuită mi-
Chişinăului şi a întregii Moldove şi Minis- preotului în unitatea militară, asistenţa cadrul activităţii organizate cu concursul litarilor după oficierea unui tedeum pen-
terul Apărării. În acest an a fost semnat un moral-spirituală a tinerilor încorporaţi în Departamentului Mitropolitan Relaţii cu tru sănătatea corpului de ofiţeri, subofiţeri,
plan comun de acţiuni cu privire la educa- perioada de adaptare a acestora la condiţi- Forţele Armatei şi Ministerului Apărării, sergenţi şi soldaţi din Brigada „Ştefan cel
154 155
ţia moral-spirituală în armată [17], care a ile serviciului militar, asistenţa spirituală a UNESCO, Centrul de cercetări sociale Mare”, ulterior urmând să ajungă şi în alte
revista Militară. Studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

unităţi. Astfel, preotul educă şi cheamă la „Marşului de întâmpinare”, interpretat de Ioan, episcop de Soroca, vicar mitropo- alcătuiesc un contingent de 90 capelani.
toleranţă, păstrarea păcii şi securităţii, iar orchestra militară. Soborul de preoţi ofici- litan; PS Siluan, episcop de Orhei, vicar În accepţia raportorului Dobrogeanu, se
armata devine nu doar o şcoală a bărbăţi- ază rugăciuni de binecuvântare şi sfinţire mitropolitan; prot. mitr. Vadim Cheibaş, depun eforturi pentru extinderea funcţiei
ei, ci şi a „meditaţiei sufletului”. a drapelelor, de asemenea se organizează secretar mitropolitan; PS arhim. Nicolae de preot militar şi în forţele subordonate
O altă direcţie de educaţie invocată de concerte de muzică corală religioasă şi pa- (Roşca), preşedinte al Sectorului Sinodal Ministerului de Interne. Pentru cunoaşte-
biserică şi armată este altoirea sentimen- triotică, dedicate personalităţilor cu meri- Activitate Pastorală în structurile MAI; rea specificului situaţiei din armată şi efi-
tului patriotismului, dezvoltarea spiritului te pe tărâm militar şi religios – lui Ştefan prot. mitr. Corneliu Dobrogeanu, preşe- cientizarea educaţiei spirituale din această
de onoare a militarului. Este cunoscut fap- cel Mare, Sfântului Gheorghe. Din 2010, dinte al Sectorului Sinodal Activitate Pas- structură, capelanii participă la seminare,
tul că, în perioada actuală, în multe arma- cu instituirea zilei de 27 aprilie – Ziua Na- torală în Ministerul Apărării; prot. mitr. asistă lunar la adunările generale ale sub-
te naţionale ale lumii se observă un declin ţională a Drapelului de Stat de către Par- Maxim Melinti, preşedinte al Sectorului diviziunii, prezintă rapoarte privind asis-
al psihologiei de devoţiune faţă de ţară şi lamentul Republicii Moldova, reprezen- Sinodal Activitate Pastorală în Instituţiile tenţa religioasă în subdiviziune, participă
popor [22]. Or, prin intermediul educaţiei tanţii Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Penitenciare, şi un număr impunător de la şedinţele instructiv-metodice cu şefii de
religioase se poate educa indirect patrio- Moldove şi ai Mitropoliei Basarabiei sunt preoţi-slujitori ce îşi desfăşoară activitatea subdiviziuni în vederea acordării ajutoru-
tismul, sacrificiului suprem, respectul faţă invitaţi la comemorarea evenimentului misionară în ministerele de forţă şi insti- lui metodic la educarea moral-spirituală a
de simbolurile de stat. Cu prilejul vizitei prin efectuarea serviciului divin şi de bi- tuţiile penitenciare din Republica Moldo- efectivului. Pentru identificarea statutu-
lăcaşurilor sfinte, enoriaşii militari pot necuvântare [25]. Prin urmare, formarea va), invitaţi speciali ai capelanatului mili- lui de preot militar, din 23.02.2012, prin
vedea icoane ce reprezintă sfinţi militari unei morale sănătoase contribuie la edu- tar din Polonia. În cadrul şedinţei au fost dispoziţia Mitropolitului Chişinăului şi al
– Sfinţii Mucenici Gheorghe, Dimitrie, carea civică şi patriotică, ceea ce înlesneşte punctate rolul, responsabilitatea, trăsătu- Întregii Moldove nr. 01-07/008, a fost in-
Tiron ş.a. – eroi care s-au dedicat patriei avântul conştiinţei şi demnităţii naţionale rile indispensabile ale capelanilor în arma- stituită insigna „Preot militar”, confirmată
şi credinţei [23]. În 2010, Armata Naţio- – însuşiri importante pentru dezvoltarea ta naţională din Republica Moldova [26]. prin legitimaţie [29]. Pentru eficientiza-
nală a Republicii Moldova şi-a ales drept fiecărei naţiuni. Invitatul special al conferinţei a fost PS rea calităţii asistenţei religioase în armată,
protector spiritual pe Sfântul Mucenic Un alt domeniu de activitate este des- Gheorghe de Siemiatycze, episcop-vicar Departamentul Mitropolitan Relaţii cu
Gheorghe – Purtător de Biruinţă [24] şi a făşurarea de colocvii, seminare, conferinţe al Eparhiei Varşoviei (Biserica Ortodoxă a Forţele Armate organizează vizite de do-
fost consfinţit drapelul cu însemnele sfân- cu genericul „Armata şi Biserica – tradiţii Poloniei), responsabil de activitatea misi- cumentare şi schimburi de experienţă cu

\  Știința militară și interdisciplinaritatea


\  Știința militară și interdisciplinaritatea

tului, iar ziua creştină de 6 mai dedicată şi actualitate”, în care sunt abordate pro- onară în forţele armate, a relatat publicu- omologii săi din armatele cu tradiţii de ca-
Sf. Gheorghe a fost declarată sărbătoare de bleme importante ce vizează armata, dar lui constituit din preoţi, oameni de ştiinţă, pelanat militar, cum sunt Polonia, Germa-
oficiere a drapelelor, printre care şi a dra- şi societatea, şi se acumulează cunoştinţe soldaţi despre rolul capelanilor bisericii nia, Grecia etc. Potrivit lui C. Dobrogeanu,
pelului Sfântului Mucenic Gheorghe. Cu noi, necesare continuării procesului edu- ortodoxe din armata naţională a Poloniei, în armata naţională din Grecia capelanul
începere din 06.05.2010 a fost stabilită tra- cativ în unităţile militare. În acest con- care efectuează servicii de asistenţă religi- militar are grad militar, participă la exerci-
diţia de a comemora Ziua Sfântului Mu- text, menţionăm desfăşurarea conferin- oasă în armata poloneză, în mod echitabil ţiile militare, inclusiv sare cu paraşuta. În
cenic Gheorghe în toate unităţile militare, ţei ştiinţifice „Slujirea preoţilor militari” cu capelanii catolici. Tot el a menţionat că unităţile militare din armata elenă funcţi-
prin organizarea manifestaţiilor educative. în cadrul Centrului de Istorie şi Cultură în unele state cu tradiţii de capelanat în ar- onează paraclise, sunt create coruri biseri-
Ceremonialul consacrat zilei sfântului este Militară din 14.11.2016. La eveniment au mată, alături de unităţile pe care le servesc ceşti constituite doar din soldaţi.
organizat şi de Ministerul Apărării, desfă- participat cercetători şi oameni de ştiinţă spiritual, preotul participă în cele mai gre- Un alt aspect care vizează Armata Na-
şurat, ca regulă, pe Aleea Domnitorilor, la (academicianul Valeriu Matei, poet, is- le operaţiuni militare de păstrare a păcii şi ţională, dar şi educaţia spirituală, este cin-
care participă, alături de militarii din Mi- toric, scriitor şi om politic din Republica securităţii [27]. Mai mult, preoţii militari stirea eroilor militari şi grija de cimitirele
nisterul Apărării, Marele Stat Major, co- Moldova, director al Institutului Cultural din state precum Grecia, Franţa, Finlanda militare şi lăcaşuri sfinte. Una din institu-
mandamentele categoriilor de forţe şi lo- Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău; sunt încadraţi în serviciul militar activ şi ţiile subordonate Ministerului Apărării, ce
gistic, reprezentanţii Centrului de Cultură Ion Xenofontov, dr. în istorie, cercetător în avansaţi în grade militare [28], ceea ce îi are stabilite relaţii active cu bisericile Mi-
şi Istorie Militară, preoţii militari, precum cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „An- obligă ca să cunoască şi să respecte regula- tropoliei Basarabiei şi a Mitropoliei Chi-
şi efectivul orchestrei militare. La solem- drei Lupan” (Institut); Vitalie Ciobanu, dr. mentele militare. şinăului şi întregii Moldove este Centrul
nitate sunt organizate măsuri ce îmbină la- în istorie, directorul Centrului de Cultură În alocuţiunea prot. mitr. Corneliu de Cultură şi Istorie Militară (CCIM) din
icul cu spiritualul. Se introduc în formaţie şi Istorie Militară; cercet. şt. Valentin Ba- Dobrogeanu a fost reflectată activitatea Chişinău. În cadrul CCIM funcţionează
Drapelul de Stat, Drapelul Armatei Naţi- lan ş.a.), oficialităţi religioase din ţară (PS preoţilor militari din Armata Naţiona- Serviciul Cultul Eroilor, format în baza
156 157
onale, Drapelul Sf. Gheorghe pe fundalul Nicodim, episcop de Edineţ și Briceni; PS lă a Republicii Moldova, care la moment acordurilor interguvernamentale [30] în
revista Militară. Studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

domeniul eternizării eroilor şi îngrijirii Moldova au iniţiat o campanie de solida- ţă”, al cărui scop este de a asigura apărarea suveranităţii republicii şi integrităţii ei teritoriale. În:
cimitirelor militare. Prin intermediul Ser- rizare a societăţii civile pentru salvarea Ciobanu V. Armata Republicii Moldova. Chişinău, 2016, p. 21.
viciului Cultul Eroilor s-au realizat câteva şi reamenajarea Cimitirului Eroilor din 4. Educaţie ostăşească. Culegeri de lecţii. Bucureşti: Editura militară, 1996, p. 219.
proiecte cu România [31], Ungaria [32], Chişinău. La această campanie treptat au 5. A se vedea: Mateevici A. Scrieri de pe frontul românesc. Tecuci: Biblioteca Municipală
Germania, în vederea eternizării celor că- început să se asocieze preoţi ai Mitropoliei Ştefan Petică, 1997, Buzdugan I. Moartea poetului Al. Mateevici [13 august 1917]. În: Magazin
istoric, 2006, iun. (nr. 6), p. 10, 11.
zuţi în perioada celor două războaie mon- Basarabiei, din 2011 – preoţi romano-ca-
6. Valeriu Pasat (n. 13 iulie 1958, satul Scumpia, raionul Făleşti), istoric şi politician mol-
diale. CCIM împreună cu Serviciul Cultul tolici, care au înălţat rugăciuni pentru cei dovean, care a îndeplinit funcţia de ministru al apărării în perioada 1997–1999, în guvernele
Eroilor îşi aduc străduinţa ca exhumări- căzuţi, care de ani buni nu au avut parte conduse de Ion Ciubuc şi Ion Sturza.
le, reînhumările osemintelor militarilor, de servicii divine [35]. Armata Naţională 7. Mitropolitul Vladimir, pe numele său civil Nicolae Cantarean (n. 18 august 1952, satul
amenajarea noilor morminte sau inau- îşi aduce contribuţia şi la restaurarea edi- Colencăuţi, raionul Hotin, regiunea Cernăuţi, RSS Ucraineană), cleric ortodox din Republica
gurările oficiale ale cimitirelor militare ficiilor de cult. Sunt de menţionat câteva Moldova, care deţine din 21 decembrie 1992 rangul de Mitropolit al Mitropoliei Chişinăului şi
să fie însoţite de servicii divine. În cazuri exemple, cum ar fi lucrările de construi- a întregii Moldove (în continuare Mitropolia Moldovei), aflate sub jurisdicţia canonică a Patri-
fericite, unele cimitire militare, cum este re şi restaurare de la mănăstirile Saharna, arhiei Moscovei şi a întregii Rusii.
Cimitirul Eroilor din localitatea Ţiganca, Răciula, Curchi, Suruceni, Mănăstirea 8. Din 1999 şef al Departamentului Mitropolitan Conlucrare cu Ministerul Justiţiei şi
se află sub îngrijirea parohiei Cania [33] Eroilor din raza localităţii Stoianovca, ra- Forţele Armate este protoiereul Corneliu Dobrogean.
şi a Mănăstirii Eroilor, care oficiază cu re- ionul Cantemir etc. 9. Părintele Nicolae Robu, protopopul de Soroca, Floreşti şi Camenca (n. 31 octombrie
gularitate slujbe de pomenire în memoria Cu începere din 1997, colaborarea în- 1956 în s. Chiperceni, raionul Orhei). A absolvit Colegiul de Medicină din Orhei, Universita-
tea Tehnică din Moldova, Şcoala Teologică, Seminarul Teologic, Academia Teologică, master
eroilor căzuţi în lupte [34]. Un cimitir mi- tre Biserică şi Armată s-a înviorat simţi-
al Academiei de Administrare Publică, specialitatea relaţii internaţionale. Pe parcursul anilor
litar istoric, care necesită atenţia urgentă a tor. Preotul militar contribuie la educaţia a activat în postură de felcer la Spitalul Salvării din Chişinău, felcer la Salvarea din Orhei,
instituţiilor politice din Republica Moldo- moral-spirituală, cultivă comportamente inginer pentru securitatea muncii la Spitalul Raional Orhei, inginer-constructor în Orhei, pre-
va este Cimitirul Internaţional al Eroilor coerente, altoieşte valori general umane. şedinte al Comitetului Sindical în Orhei. Deputat în primul Parlament al Republicii Moldo-
din Chişinău, unde sunt înhumaţi ostaşi a Preotul, alături de alţi factori de răspun- va (1990–1994), vicepreşedintele Comisiei parlamentare pentru cultură şi culte; preşedintele
şapte armate, etnici români, ruşi, austrieci, dere (psihologi, medici), educă şi cheamă Departamentului Mitropolitan Activitate Pastorală în Forţele Armate, Ministerul Afacerilor
slovaci, cehi, francezi, greci, polonezi etc., la toleranţă, păstrarea păcii şi securităţii.

\  Știința militară și interdisciplinaritatea


\  Știința militară și interdisciplinaritatea

Interne şi Organele de Drept; membru al Sinodului; Consilier economic al Mitropoliei; speci-


căzuţi la datorie în timpul celor două răz- Acţiuni importante precum comemora- alist principal al Direcţiei Educaţie a Ministerului Apărării; preot administrator al Bisericii cu
boaie mondiale. În perioada interbelică, rea eroilor, grija de cimitire militare, cin- hramul „Sfântul Nicolae” din Chişinău; cleric la Catedrala Mitropolitană, protopop al judeţului
acest cimitir a avut o atenţie şi o îngrijire stirea drapelului, îmbinate cu organizarea Chişinău; protopop al raionului Soroca; cleric la Biserica „Sf. Pantelimon” din Chişinău; preot-
specială din partea autorităţilor politice conferinţelor şi seminarelor ştiinţifice, vor paroh la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Soroca. Decoraţii: Medalia „Me-
şi civile din Basarabia, în schimb, în peri- creşte prestigiul statutului de militar. Prin ritul Civic”, Ordinul „Marele Cneaz Vladimir”, Ordinul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel
Mare şi Sfânt”, Ordinul „Gloria Muncii”. Magistru în relaţii internaţionale, Cetăţean de Onoare
oada RSSM, locul de veghe al ostaşilor a formarea unei morale sănătoase se parti-
al oraşului Soroca. În: Cernei I. De două ori dacă m-aş naşte, tot preot şi slujitor al Bisericii m-aş
fost profanat. În 2011, mai multe societăţi, cipă şi la educarea civică, patriotică, prin face. În: Cuvântul, 22.04.2011.
printre care Consiliul Mondial Român care se înlesneşte avântul conştiinţei şi 10. Victor Gaiciuc (n. 12 martie 1957, s. Pepeni, raionul Sângerei) a deţinut între 1997–
(sediul – Los Angeles), Asociaţia Victime- demnităţii naţionale – însuşiri importante 1999 funcţia de viceministru al apărării Republicii Moldova şi ministru al apărării între 19
lor Regimului Comunist şi a Veteranilor pentru dezvoltarea fiecărei naţiuni. Astfel, aprilie 2001–15 octombrie 2004.
de Război ai Armatei Române, Asociaţia armata devine nu doar o şcoală a bărbăţi- 11. Declaraţie comună, 8 iunie 1997. În: Arhiva personală a generalului de brigadă (r) dr.
Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din ei, ci şi a dezvoltării personale şi spirituale. V. Gaiciuc.
12. Programul de perspectivă cu privire la organizarea şi desfăşurarea colaborării dintre
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: Biserica Ortodoxă şi Armata Naţională a Republicii Moldova, 1997, 8 iunie. În: Arhiva curentă
a Armatei Naţionale.
1. Preot militar – slujitor al lui Dumnezeu şi al oştirii creştine. În: http://www. 13. Legea nr.162-XVI din 22.07.2005 Cu privire la statutul militarilor. În: Monitorul Ofi-
armyacademy.ro/biblioteca/anuare/2003/PREOTUL.pdf.; interviu realizat cu Corneliu Dobro- cial, 30.09.2005, nr. 129-130.
geanu, șef al Departamentului Mitropolitan Conlucrare cu Ministerul Apărării şi Ministerul 14. http://mitropolia.md/o-viata-in-lumina-credintei-inalt-prea-sfintitul-vladimir-capi-
Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare). tolul-iii-viata-duhovniceasca/
2. Ibidem. 15. În prezent, în perioada încorporării, mai mulţi tineri depun jurământul militar în
158 3. Armata Naţională a Republicii Moldova a fost creată la 3 septembrie 1991 prin Decre- cadrul unor ceremonii desfăşurate în garnizoanele din Chişinău, Bălţi şi Cahul, cu binecuvân- 159
tul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 194 şi „în conformitate cu Declaraţia de independen-
revista Militară. Studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

tarea ÎPS Mitropolit Vladimir şi a colaboratorilor Sectorului Mitropolitan Relaţii cu Forţele re a păcii şi securităţii în cele mai fierbinţi zone de război: Afghanistan, Kosovo, Siria …şi care
Armate şi Ministerul Justiţiei. Preoţii militari săvârşesc tedeumuri și binecuvântează pe tinerii promovează ideea „Niciodată război. Gata cu războiul!”. În: https://lonews.ro/politici/21242-
soldaţi din unităţile militare pe care îi îngrijesc duhovnicește, stropindu-i cu apă sfinţită și papa-francisc-suntem-in-al-treilea-razboi-mondial-un-razboi-pentru-bani-si-afaceri.html;
miruindu-i cu untdelemn sfințit. În: http://mitropolia.md/festivitati-in-armata-nationala-bi- Dascălu S. Preot printre militarii români din Afghanistan. În: ziarul Lumina, 25 mai.
necuvantate-de-biserica/ (vizitat 03.11.2016). 28. La Chişinău, în 12 octombrie 2012 – 21 de preoţi militari ai Armatei Naţionale şi
16. Arhiva curentă a Departamentului Mitropolitan Conlucrare cu Ministerul Apărării şi Departamentului Instituţiilor Penitenciare au primit grade militare de locotenent şi locote-
Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare), prot. Corneliu Dobrogeanu. nent-major în rezervă în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Brigada „Ştefan cel Mare” din
17. Este de menţionat că planurile de acţiuni comune se actualizează anual şi sunt sem- Chişinău. Epoleţii au fost înmânaţi de ministrul apărării, Vitalie Marinuţa, şi ÎPS Vladimir,
nate, pe de o parte, de şeful Statului Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţi- Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove. În: http://mitropolia.md/preotii-militari-avan-
onale, şi pe de altă parte, cu Şeful Departamentului Mitropolitan Relaţii cu Forţele Armatei. sati-in-grad/
18. Masa rotundă cu tema „Educaţia spirituală a efectivului Armatei Naţionale. Aspectele 29. Insigna de distincţie a preotului militar subordonat Mitropoliei Chişinăului şi a Între-
şi obiectivele colaborării Ministerului Apărării şi Mitropoliei Moldovei în contextul reformei gii Moldove a fost instituită prin decret mitropolitan în 2012.
militare a Armatei Naţionale”. 30. Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993 pentru punerea în aplicare a Legii
19. Programul de acţiuni comune al Ministerului Apărării şi Mitropoliei Moldovei întru privind ocrotirea monumentelor; Hotărârea de Guvern nr. 339 din 29.05.2012 pentru apro-
promovarea educaţiei spirituale în Armata Naţională pentru perioada anilor 2007–2010. barea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind regimul
20. Planul de acţiuni comune al Ministerului Apărării şi Mitropoliei Moldovei întru juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la
promovarea educaţiei spirituale şi asistenţei religioase a efectivului Armatei Naţionale din Iaşi, la 3 martie 2012; Acordul nr. GRMRU din 02.03.1998 între Guvernul Republicii Moldova
19.08.2009. Semnatari: Ministrul Apărării, Vitalie Vrabie, şi MCÎM ÎPS Vladimir. şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la păstrarea şi eternizarea memoriei militarilor şi
21. Ibidem. victimelor civile căzute în războaie şi cu privire la statutul înmormântărilor.
22. Comunicarea episcopului Gheorghie din Polonia la conferinţa ştiinţifică „Slujirea pre- 31. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt atestate cca 290 cimitire româneşti, în care sunt
oţilor militari” în cadrul Centrului de Istorie şi Cultură Militară din 14.11.2016. înhumaţi cca 6 700 ostaşi căzuţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În perioada
23. http://www.presamil.ro/om/2016/26/files/assets/basic-html/page24.html. RSSM, multe cimitire româneşti au fost profanate. În ultimii 20 ani au fost restabilite cimiti-
24. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, născut în Cappadocia, într-o familie creștină, a trăit rele militare din: Ţiganca, Floreşti, Tabăra, Mingir, Cania, Călăraşi, Vărzăreşti etc. Este nevoie
în timpul domniei împăratului Dioclețian. S-a înrolat în armata romană și, parcurgând ier- de a restabili încă cca 280 de cimitire militare. În: Arhiva curentă a CCIM; Cimitirele. Chi-
arhia militară, s-a făcut remarcat prin îndemânarea cu care mânuia armele. În ciuda decre- şinău. Enciclopedie. Chişinău: Editura Museum, 1997, p. 143, 144; http://www.europalibera.

\  Știința militară și interdisciplinaritatea


\  Știința militară și interdisciplinaritatea

tului împotriva creștinilor, emis de Dioclețian în anul 303 d. Hr., Sf. Gheorghe a ales să-și org/a/16798595.html.
mărturisească public credința creștină. Din ordin imperial, a fost întemnițat și supus torturii 32. În prezent, CCIM are informaţie despre câteva cimitire militare ale maghiarilor: la
pentru a-și renega credința. Martorii suferințelor Sfântului Gheorhe, uimiți de puterea sa de Bălţi – dislocat în cimitirul evreiesc, unde sunt înhumaţi cca 70 foşti prizonieri; Tighina, în fos-
a rezista la durere, au renunțat la credința în zeități păgâne, îmbrățișând creștinismul. Potrivit tul cimitir militar Drăgălina, actualmente distrus, iar pe locul lui ridicat de autorităţile rmn un
martorilor, Sf. Gheorghe a săvârşit o minune în timpul întemnițării sale. Atingând trupul unui complex memorial militar, 128 militari condamnaţi la moarte de NKVD în 1945 şi executaţi
deținut mort din celula sa, acesta a înviat, convingând-o astfel chiar pe împărăteasa Alexandra, în reg. Munceşti, dosarele cărora au fost descoperite după desecretizarea arhivelor NKVD. În
soția lui Dioclețian, să se creștineze. Întrucât Sf. Gheorghe a respins oferta împăratului de a-i 2006 a fost inaugurat oficial cimitirul ostaşilor germani amplasat în sectorul Râşcani al or. Chi-
acorda înalte onoruri în schimbul renunțării la creștinism, Dioclețian a ordonat omorârea Sf. şinău, edificat în baza acordului interguvernamental în domeniul cimitirelor militare, semnat
Gheorghe și a soției sale. În conștiința populară românească, Sf. Gheorghe este unul dintre cei în 1997. În: Arhiva curentă a CCIM. Nota informativă privind cimitirele militare.
mai prezenți sfinți, numeroase biserici purtând hramul său. Există numeroase orașe în Româ- 33. În: Arhiva curentă a CCIM.
nia care poartă numele Sfântului Gheorghe și chiar unul dintre cele trei brațe ale Dunării este 34. Mănăstirea Eroilor cu hramul „Înălţarea Domnului” este situată în raza loc. Stoiano-
denumit astfel. Imaginea Sf. Gheorghe ucigând balaurul este prezentă și pe steagul Moldovei vca, raionul Cantemir. A fost întemeiată prin binecuvântarea Sinodului Mitropolitan şi este re-
medievale trimis de Ștefan cel Mare la Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos. Este totodată prezentată de Mitropolitul Basarabiei. Constituirea edificiului divin a fost motivată de prezenţa
patronul Angliei, al Georgiei și al Moscovei. În Lituania, Sf. Gheorghe este venerat ca protector în teritoriu a celui mai mare cimitir al ostaşilor români căzuţi pe câmpul de luptă în cadrul
al animalelor, iar în unele regiuni ale Spaniei ziua sfântului se serbează cu mese bogate și cu bătăliei de la Ţiganca, în cel de-al Doilea Război Mondial. Întemeierea mănăstirii care trebu-
daruri. În: https://www.realitatea.net/sf-gheorghe_1681865.html#sthash.2UV4rTEA.dpuf În: ia să încadreze în incinta ei cimitirul a fost dictată şi din necesitatea amenajării teritoriului,
http://www.dcnews.ro/sfantul-gheroghe-traditii-si-obiceiuri-de-sf-gheorghe_503646.html. excluderea profanării mormintelor, supravegherea şi îngrijirea lor de personalul monahal. În:
25. Tricolorul a fost desemnat oficial Drapel de Stat pe 27 aprilie 1990 de către deputaţii Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova. Studii enciclopedice. Chişinău: Institutul de Studii
primului Legislativ şi ziua drapelului naţional al Republicii Moldova este sărbătorită la 27 apri- Enciclopedice, 2013, p. 744-745; http://www.europalibera.org/a/16798595.html
lie. Ziua Drapelului de Stat a fost instituită de Parlamentul de la Chişinău la 23 aprilie 2010. 35. Cimitirul Eroilor din Chişinău. Recviem sau renaissance? Chişinău: Casa Editorial-Po-
26. http://mitropolia.md/la-chisinau-s-a-desfasurat-conferinta-pastoral-misionara-sluji- ligrafică „Bons Offices”, 2011.
rea-preotilor-militari/
160 27. Spre ex.; forţele armate ale NATO deţin capelani, care participă în acţiunile de păstra- 161