Sunteți pe pagina 1din 5

Disponibil online la adresa

www.proenvironment.ro

ProEnvironment

ProEnvironment 3 (2010) 529 - 533

Articol original

Alternative de Închidere a Depozitelor de Deşeuri Municipale.


Studiu de Caz: Depozitul de Deşeuri Al Municipiului Mediaş,
JudeŃul Sibiu
MIHĂIESCU R.1*, L. MUNTEAN1, C. BODEA1, Cristina MODOI1, C. MALOŞ1, Tania
MIHĂIESCU2, V. ARGHIUŞ1, Gh. ROŞIAN1, N. BACIU1

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca, Facultatea de Agricultură, Str. Mănăştur nr. 3 – 5,
400372 Cluj – Napoca, Romania
UBB Cluj, Facultatea de ŞtiinŃa Mediului, Cluj-Napoca, România

Primit în data de 10 iunie 2010; primit în forma finală după recenzie în 25 octombrie 2010; acceptat în 10 noiembrie 2010
Disponibil online din 1 decembrie 2010

Rezumat

În ultimii ani, impactul de mediu datorat depozitelor de deşeuri menajere municipale este tratat cu o atenŃie specială.
Toate Ńările noi membre ale Uniunii Europene sunt în plin proces de implementare a Directivei Consiliului European
31/99/EC privind depozitarea deşeurilor în Uniunea Europeană. LegislaŃia naŃională, care transpune cerinŃele UE, acordă o
atenŃie deosebită managementului integrat al deşeurilor şi măsurilor de control ale depozitelor de deşeuri municipale, de la
proiectare, operare, închidere şi reabilitare. În România, prin HG 349/2005, s-a stabilit obligativitatea închiderii depozitelor
de deşeuri neconforme amplasate în arii urbane începând cu iulie 2009. Ca şi consecinŃă, operatorul depozitului de
deşeuri municipale Mediaş a început procedurile de închidere a depozitului. Obiectivul acestui studiu este compararea,
din punct de vedere al impactului asupra mediului, a alternativelor de închidere a depozitului de deşeuri municipale
Şomârd-Mediaş (România).

Cuvinte cheie: deşeuri municipale, depozit de deşeuri, Directiva deşeuri

Continuarea activităŃii de depozitare pe depozitele


1. Introducere de deşeuri existente s-a făcut, în unele cazuri,
până în prezent. În momentul iniŃierii depozitării
deşeurilor, legislaŃia existentă nu impunea
În prezent problema gestionării deşeurilor se organizarea de depozite de deşeuri ecologice cu
manifestă tot mai acut din cauza creşterii cantităŃii şi dotări în vederea colectării apelor uzate generate,
diversităŃii acestora, precum şi a impactului lor minimizarea la maxim a poluării aerului şi
negativ, tot mai pronunŃat, asupra mediului strategii clare de închidere a acestora. În urma
înconjurător. În România, depozitarea rămâne evaluării depozitelor de deşeuri din zona urbană,
principala opŃiune de eliminare a deşeurilor la nivelul anului 2004, a rezultat un inventar de
municipale Din totalul deşeurilor municipale 240 de depozite în operare, neconforme cu
generate, aproximativ 98% sunt depozitate în cerinŃele directivei privind depozitarea
fiecare an. Multe din depozitele de deşeuri (31/99/EC). Pe parcursul negocierilor pentru
municipale datează încă din anii 70 – 80. capitolul 22 - Mediu, România s-a angajat să
sisteze depozitarea pe 139 de depozite, până la 16
* Autorul căruia i se va adresa corespondenŃa. iulie 2009, şi pe cele 101 de depozite de deşeuri
Tel.: 0264596384 int. 286; Fax: 0364816020
e-mail: tmihaiescu@yahoo.com municipale rămase, între 16 iulie 2009 şi 16 iulie
2017. Datorită lipsei de dotări elementare de

529
MIHĂIESCU R. şi col./ProEnvironment 3 (2010) 529 - 533

protecŃia mediului la depozitele existente, nu este vecinǎtǎŃilor (comuna Târnava, municipiul Mediaş),
posibilă adoptarea unui sistem unitar de măsuri, în prin eliminarea/reducerea emisiilor de poluanŃi în
vederea închiderii, general valabil pentru toate aer, apă şi sol. În consecinŃă, metoda optimă pentru
amplasamentele. Fiecare depozit de deşeuri existent închiderea şi ecologizarea depozitului de deşeuri
necesită o analiză riguroasă şi adoptarea celor mai depinde de tipul şi compoziŃia acestora, de
convenabile măsuri din punct de vedere al eliminării posibilităŃile financiare ale operatorului, de
impactului asupra mediului, Ńinându-se cont de constrângerile administrativ-instituŃionale şi de
condiŃiile specifice de mediu şi uneori economice. legislaŃia de mediu existentă.
Rampa de deşeuri Şomârd-Mediaş, cu sistarea
activităŃii prevăzută în 2010 (HG 349/2005, Anexa
2. Descrierea depozitului de deşeuri municipale
nr. 5, Tabel 5.2 - Depozite neconforme clasa "b" din
zona urbană care sistează/încetează depozitarea în
Depozitul de deşeuri Şomârd–Mediaş (jud. Sibiu,
perioada 16 iulie 2009-16 iulie 2017) necesită o
România), un depozit mixt, conŃinând atât deşeuri
abordare specială datorită faptului că pe suprafaŃa
nepericuloase şi periculoase (deşeuri de tipul
acesteia au fost depozitate, în două batale construite
şlamurilor industriale), a fost pus în funcŃiune între
din argilă, cantităŃi de şlamuri provenite de la
anii 1974-1976 pentru depozitarea deşeurilor
activităŃile industriale din municipiul Mediaş.
municipale şi industriale generate în municipiul
InvestiŃia de închidere şi ecologizare a
Mediaş. În prezent ocupă o suprafaŃă de circa 4 ha,
depozitului de deşeuri de la Şomârd-Mediaş, nu
cu un volum de cca. 1.000.000 m3, având o formă
conduce la obŃinerea unui profit economic astfel
rectangulară de 350x200 m, limitat la marginea de
încât indicatorii tehnico-economici nu pot fi
nord şi sud de două bataluri de argilă de 80x80 m
analizaŃi în modul obişnuit. Beneficiul realizat, prin
construite în vederea stocării deşeurilor periculoase
închiderea şi ecologizarea depozitului de deşeuri
(şlamuri industrial). ÎnălŃimea maximă a depozitului
Şomârd-Mediaş, este reprezentat de îmbunǎtǎŃirea
este de 10-15 metri.
calitǎŃii mediului în arealul depozitului şi a

Figura 1.
Localizarea amplasamentului
depozitului de deşeuri Şomârd-
Mediaş

Depozitul, localizat în partea sud-vestică a subsol. Deşeurile provin de la populaŃie (deşeuri


municipiului Mediaş, la o distanŃă de circa 5 km de menajere sau similare acestora, fără deşeuri
centrul oraşului, este amplasat pe versantul stâng al periculoase), precum şi de la agenŃi economici
văii nepermanente Somârd, până la o distanŃă de (deşeuri menajere şi deşeuri industriale - acestea în
circa 5 m de aceasta. Solul din zona cantităŃi mici). CompoziŃia deşeurilor acumulate în
amplasamentului nu are caracteristici superioare de depozitul Şomârd, este apreciată în felul următor:
fertilitate, sub acesta existând stratul de argilă deşeuri menajere - 75%; molozuri - 10%; deşeuri
exploatabil de peste 2,5 m. ExistenŃa stratului de periculoase şi industriale - 15% (de genul
argilă impermeabilă în baza depozitului asigură o şlamurilor, depozitate în 2 bataluri, primul umplut la
bună impermeabilizare a acestuia, astfel că apele capacitate şi izolat cu strat de argila, iar al doilea în
meteorice care spală suprafaŃa depozitului şi se proporŃie de circa 60% având suprafaŃa de 0,05 ha)
infiltrează în haldă, nu se vor infiltra şi în sol- (fig. 2 şi 3).

530
MIHĂIESCU R. şi col./ProEnvironment 3 (2010) 529 - 533

Figura 2. Partea sudică a depozitului de deşeuri Figura 3. Partea nordică a depozitului cu batalul
de deşeuri periculoase

deşeuri este pârâul Şomârdului, situat la o distanŃă


Depozitul prezintă o serie de deficienŃe legate de circa 150 m şi la o diferenŃă de nivel de
de lipsa unui sistem de drenare şi evacuare a aproximativ 5 m. Trebuie remarcat faptul că acest
levigatului fapt care poate conduce la scurgeri de pârâu nu are scurgere permanentă ceea ce
ape din şi de pe suprafaŃa depozitului cu concentraŃii diminuează potenŃialul de poluare al apelor de
de poluanŃi (amoniu, azotaŃi, cupru, zinc etc.) care suprafaŃă pe care îl are amplasamentul analizat. Nu
depăşesc limitele admise de NTPA-001/2005. există alte cursuri permanente de apă de suprafaŃă în
Deşeurile nedegradabile (mase plastice, metale, vecinătatea haldei. Râul Târnava Mare care
deşeuri electronice, electrocasnice) au fost traversează municipiul Mediaş îşi are albia de
depozitate fără separare, împreună cu deşeurile curgere la o distanŃă de cca. 4 km nord de depozitul
biodegradabile, creându-se astfel condiŃii pentru de deşeuri.
solubilizarea părŃilor metalice de către apele acide În zona depozitului de deşeuri menajere pot să
generate de procesele de fermentare. Aceste ape apară fenomene de poluare generate de: 1)
reprezintă un „levigat” care se scurge necontrolat antrenarea materialelor depuse în depozit, sub
atât pe terenurile din vecinatatea depozitului cît şi în acŃiunea curenŃilor de aer atmosferici (atunci când
pârâul din vecinătate (cu scurgere temporară). Lipsa au loc intensificări ale vitezei vântului), fapt ce va
unui sistem de evacuare a gazului de depozit (45- afecta solul şi vegetaŃia; 2) contaminarea solului cu
60% CH4 şi 40-55% CO2) poate conduce la poluanŃi transportaŃi de către apele care spală
autoaprinderea şi arderea mocnită a deşeurilor şi la depozitul; 3) suprapunerea poluării solului cu
degajări de fum şi mirosuri neplăcute. poluarea istorică cu metale grele provenite din
emisiile în atmosferă ale platformei industriale de la
3. Analiza sumara a impactului asupra mediului Copşa Mică.
Studiile efectuate asupra depozitului de
De pe amplasament nu rezultă ape uzate deşeuri au arătat prezenŃa unei contaminări reduse a
menajere deoarece nu există reŃea de alimentare cu mediului. Analiza chimică a apelor stagnante în
apă. Apele impurificate care percolează depozitul nu batalul de deşeuri periculoase nu a prezentat indicii
sunt colectate şi tratate. ŞanŃul de gardă recent asupra unei contaminări cu metale grele. Acest fapt
realizat în partea de vest a depozitului drenează conduce la ideea studierii posibilităŃilor de izolare a
apele pluviale scurse de pe versant şi cele provenite depozitului în actualul amplasament.
din izvoarele de coastă existente în vecinătatea
depozitului.
Datorită existenŃei stratului impermeabil din 4.Alternative propuse pentru închiderea şi
baza depozitului şi condiŃiilor naturale existente pe ecologizarea depozitului de deşeuri municipale
amplasament, apa bălteşte la suprafaŃa solului sub Şomârd-Mediaş
formă de bălŃi sau ochiuri de apă şi nu se infiltrează.
În timpul episoadelor de precipitaŃii intense, apa Conform legislaŃiei în vigoare, închiderea
stagnantă poate fi antrenată spre cursul de apă semi depozitului trebuie realizată în condiŃii în care să se
permanent, valea Şomârdului. În zonă s-a dezvoltat asigure evitarea poluării apei, solului, aerului,
şi vegetaŃie specifică zonelor umede (trestie, rogoz inclusiv a efectului de seră, precum şi a oricărui risc
etc.). Cel mai apropiat curs de apă de depozitul de pentru sănătatea populaŃiei.

531
MIHĂIESCU R. şi col./ProEnvironment 3 (2010) 529 - 533

Alternativele luate în considerare: Măsurile generale pentru asigurarea închiderii


1. Relocarea batalului de deşeuri periculoase şi depozitului în condiŃii de siguranŃă constau în:
izolarea depozitului. • Managementul apelor: scurgerile şi
Alternativa constă în extragerea şi levigatul contaminat provenind de la depozit trebuie
transportarea spre epurare a apelor stagnate din să fie interceptate şi direcŃionate către iazuri de
batalul de deşeuri periculoase amplasat în partea epurare sau bazine de colectare temporară a apelor
nordică. Excavarea în totalitate a celor două bataluri impurificate. Pentru evitarea pătrunderii unor
şi transportul materialelor rezultate către un depozit volume excesive de apă în sistemele de tratare a
conform. OperaŃiunea va fi urmată de izolarea apelor impurificate, apele provenite de pe terenurile
depozitului de deşeuri cu respectarea cerinŃelor învecinate nepoluate vor fi colectate separat. Este
specifice referitoare la evitarea poluării apei, solului recomandată realizarea de şanŃuri de gardă pentru
şi aerului, urmată de revegetare cu specii specifice canalizarea apelor convenŃional curate direct spre
locului. valea Şomârd.
2. Izolarea depozitului pe amplasament • Lucrări de stabilizare ale depozitului:
Alternativa constă în izolarea pe amplasament acestea includ nivelarea, ajustarea pantelor pentru a
a batalului de deşeuri periculoase prin extragerea şi asigura stabilitatea şi direcŃionarea apelor
transportarea spre epurare a apelor stagnante urmată impurificate către şanŃurile de colectare.
de izolarea suplimentară a batalurilor cu argilă sau • Lucrări de acoperire: scopul unui sistem de
cu geomembrană. OperaŃiunea va fi urmată de impermeabilizare a suprafeŃei depozitului este
izolarea depozitului de deşeuri cu respectarea protecŃia de durată şi constantă împotriva formării
cerinŃelor specifice referitoare la evitarea poluării de mirosuri, levigării poluanŃilor în apa subterană;
apei, solului şi aerului urmată de revegetare cu migrării gazului în atmosferă, apariŃiei incendiilor
specii specifice locului. pe depozite; deteriorării stratului de vegetaŃie de la
3. Relocarea în totalitate a depozitului suprafaŃă din cauza gazului de depozit şi înmulŃirii
Alternativa constă în îndepărtarea în totalitate insectelor şi păsărilor. În plus trebuie să se realizeze
a materialelor depozitate în prin excavarea, sortarea integrarea zonei depozitului în contextul peisagistic
în funcŃie de gradul de periculozitate şi transportarea natural. Întregul sistem de impermeabilizare trebuie
unui volum de cca. 1000000 mc, inclusiv a solului să prezinte o construcŃie adecvată clasei de depozit
poluat, către un depozit de deşeuri amenajat şi să îndeplinească următoarele cerinŃe generale: să
conform cu cerinŃele legale actuale. Pentru refacerea reŃină şi să asigure scurgerea apei din precipitaŃii, să
mediului în zonă ar mai fi necesare cantităŃi formeze o bază stabilă şi rezistentă pentru vegetaŃie,
suplimentare de sol (aprox. 10000 mc). La sfărşitul să prezinte siguranŃă împotriva deteriorărilor
operaŃiunii amplasamentul va fi restaurat la starea provocate de eroziuni, să fie rezistent la variaŃii mari
iniŃială. de temperatură (îngheŃ, temperaturi ridicate), să
Costurile implicate de aplicarea alternativei de împiedice înmulŃirea animalelor (şoareci, cârtiŃe), să
relocare în totalitate a depozitului precum şi fie rezistent pe termen lung şi etanş faŃă de gazul de
considerente legate de impactul redus asupra depozit, să fie circulabil şi uşor de întreŃinut.
mediului conduc la ideea necesităŃii aplicării uneia În general sistemul de etanşare-drenaj-
dintre alternativele de izolare. acoperire trebuie să conŃină următoarele
componente într-o succesiune de la suprafaŃă în
5.CerinŃe minimale la lucrările de închidere şi adâncime, stratul de sol vegetal, un strat cu rol de
ecologizare a depozitului de deşeuri Şomârd- drenare a apelor meteorice, un pachet de materiale
Mediaş cu rolul de a bloca infiltrarea lichidelor în corpul
depozitului şi, în funcŃie de proprietăŃile deşeurilor
În vederea închiderii şi ecologizării depozitate, un sistem de drenare a gazelor de
depozitului de deşeuri menajere Şomârd–Mediaş se fermentaŃie, dispus peste un strat de egalizare.
pot propune o serie de lucrări şi măsuri care să aibă • Monitoring şi întreŃinere: programul de
drept scop eficienta reabilitare a amplasamentului supraveghere post închidere a sistemului de
precum şi reducerea impactului pe care acest depozit etanşare-drenaj include inspecŃii, verificări ale
îl are asupra mediului (Pásztai, 2009). În acest sens integrităŃii şi a derulării proceselor de tasare prin
trebuie avute în vedere măsuri de ordin tehnic, intermediul observaŃiilor asupra bornelor
economic şi de mediu care să vizeze stabilitatea topometrice montate în acest scop. Calitatea apelor
depozitului, reducerea impactului asupra mediului, de suprafaŃă şi subterane trebuie monitorizată
în special factorul apă, siguranŃa şi securitatea periodic. FrecvenŃa programului de inspecŃie va fi în
mediului şi a depozitului. mare măsură determinată de observaŃiile din teren.
Conform cerinŃelor legale în vigoare întreŃinerea
532
MIHĂIESCU R. şi col./ProEnvironment 3 (2010) 529 - 533

lucrărilor de închidere a depozitului trebuie să fie • Lucrările se vor finaliza prin amenajarea
asigurată pentru o perioadă de minim 30 de ani. unui strat de recultivare, cu însămânŃare şi
plantarea de arbuşti din flora spontana, care
6.Concluzii vor asigura reintegrarea în peisaj.

• Închiderea depozitelor neconforme este o


cerinŃă şi o obligativitate care rezultă din
angajamentele naŃionale de a aplica Bibliografie
directivele europene în domeniul
managementului deşeurilor, precum şi din [1] Bold O.V., 2003, Managementul deşeurilor solide,
necesitatea de reducere la minim a Ed. Matrix, Bucureşti
impactului acestora asupra mediului şi
[2] Bramryd T., 1997, Landfilling in the perspective of
sănătăŃii umane.
the global CO2 balance, Sixth International Landfill
• CondiŃiile locale impun o abordare specifică Symposium, Sardinia, Italy
în funcŃie de particularităŃile fiecărui
depozit, generând în acest fel diferite [3] Fatta D., D. Voscos, K.J. Haralambous, M. Loizidou,
variante de închidere, respectiv costuri. 1997, An assessment of the effect of landfill leachate on
• Luând în considerare şi aspectele de natură groundwater quality, Sixth International Landfill
economică (legate de costurile de închidere) Symposium, Sardinia, Italy
se poate recomanda închiderea depozitul de
[4] Pásztai Z.A., 2009, Tehnologii moderne de execuŃie şi
deşeuri cu varianta cea mai simplă: lucrări
exploatare a depozitelor de deşeuri, Ed. Politehnica, Timişoara
de stabilizare şi nivelare, sistem de drenaj a
gazelor (după caz), strat impermeabil, strat [5] Siege R.A., 1990, Slope stability investigation at a
de drenaj a apei, strat de sol, revegetare, landfill in southern California, Arvid Landva Davil
colectarea levigatului în vederea epurării Knowles, G. (Eds.), Geotechnics of Waste Fills. Theory
ulterioare, precum şi monitorizare post and Practice. ASTM, Philadelphia, 259 – 284
închidere. O astfel de abordare se poate
dovedi eficientă din punct de vedere al [6] ***, 1999, Council Directive 1999/31/EC of 26 April
impactului asupra mediului, şi, teoretic, 1999 on the landfill of waste. Official Journal of the
European Communities L 182 42 (16 July), 0001–0019
poate permite continuarea activităŃilor pe un
amplasament învecinat cu respectarea [7] ***, 2004, MMGA, 2004. Ordinul nr. 757 din
prevederilor legale. 26/11/2004 - pentru aprobarea Normativului tehnic privind
• În ceea ce priveşte depozitul de deşeuri depozitarea deşeurilor, Monitorul Oficial, Bucureşti
periculoase (cele două bataluri) componenta
grosieră trebuie mutată pe un alt [8] ***, 2010, S.C. PRESTSAL S.A. Mediaş, 2010.
amplasament conform, iar componenta Proiect privind închiderea depozitului de deşeuri
lichidă poate fi tratată la staŃia de epurare a menajere al municipiului Mediaş (valea Şomârdului),
judeŃul Sibiu
municipiului Mediaş.

533

S-ar putea să vă placă și