Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa B.1.2.

1-15
Programă-cadru pentru activităţile de practică pedagogică
UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVIŞTE
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Adresa.: Strada Moldovei, Nr. 5
tel.:0245220694; fax: 0245220694 e-mail:dppdvalahia@yahoo.com

PROGRAMA ANALITICĂ
- Programă cadru pentru toate specializările -

Denumirea disciplinei: PRACTICĂ PEDAGOGICĂ


Anul de studiu III Semestrul V Tipul de evaluare finală (C - SEM. 6)
Regimul disciplinei ( Ob-obligatoriu, Op-opţional, F-facultativă): Ob Numărul de credite: 5
Total ore din planul de 42 Total ore studiu 70 Total ore de studiu: 112
învăţământ: individual
Titularul disciplinei
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se competează câte o fişă pe fiecare
semestru.

Facultatea: D.P.P.D.
Catedra: -
Numărul
Profilul: total de ore ( pe semestru) din planul de
învăţământ:
Specializarea:
Total C S L P
42
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator; P-proiect sau lucrări practice

Obiectivele disciplinei:
a.   cunoaşterea   regimului   specific   de   organizare   şi   funcţionare   a   instituţiilor   de
învăţământ preuniversitar;
b. cunoaşterea mediului educaţional în care se desfăşoară practica pedagogică;
c. formarea competenţelor de proiectare, realizare şi autoevaluare a demersului didactic la
disciplinele de specialitate;
d. formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor de specialitate şi a celor
psihopedagogice;
e. formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de relaţionare, în diferite
contexte: cu elevii, cu profesorii, cu părinţii;
f.  valorificarea   cunoştinţelor   teoretice   în   scopul   cunoaşterii   personalităţii   elevilor   şi   a
caracteristicilor psiho­sociale ale grupului­clasă;
g. familiarizarea studenţilor cu activităţile manageriale specifice clasei de elevi;
h. construirea profilului moral-profesional adecvat exercitării unei profesii didactice.
Nr. Nr. de ore
crt. Conţinutul tematic al activităţilor de practică pedagogică

1. Cunoaşterea specificului instituţiei de învăţământ


preuniversitar
Finalităţile învăţământului primar, gimnazial şi liceal/obligatoriu
Politica generală a şcolii şi organizarea instituţiei 3
Regulamentul şi normele vieţii şcolare
Particularităţile mediului socio-cultural în care funcţionează
instituţia
Cunoaşterea diferitelor roluri ale profesorului în cadrul instituţiei
şcolare
2. Analiza documentelor curriculare şi a altor tipuri de resurse
curriculare
Studierea planurilor de învăţământ 3
Studierea programelor şcolare şi a altor documente curriculare
(manuale şcolare/alternative, auxiliare didactice, ghiduri
metodologice)
Studierea documentelor de proiectare curriculară: planificări,
proiecte didactice etc. )
3. Asistenţă la activităţile didactice susţinute de profesorul
mentor
Consemnarea în caietele/fişele de practică a observaţiilor efectuate
Participarea la analiza activităţilor asistate
Propunerea de alternative metodice la activităţile observate şi 15
analizate
Implicarea în desfăşurarea unor activităţi alături de cadrul didactic:
selectarea documentelor curriculare, a materialului didactic şi a
aparaturii, conducerea unor secvenţe didactice etc..
4. Proiectarea unor activităţi didactice 8
Studiul documentelor curriculare: precizarea obiectivelor,
conţinuturilor, strategiei didactice
Stabilirea unei corelaţii optime între obiective – conţinut - metode
de predare, învăţare, evaluare
Conceperea şi realizarea unor materiale suport pentru realizarea
lecţiei:
fişe de muncă independentă, în grup, fişe de evaluare şi de
autoevaluare etc
Elaborarea proiectului didactic
5. Lecţiile şi activităţile de probă 7
Preluarea de către studenţi a unor sarcini didactice concrete:
predarea unor lecţii de specialitate
Participarea la analiza lecţiilor susţinute de colegii din grupa de
practică pedagogică
Participarea la alte tipuri de activităţi cu caracter metodic şi
educativ: consultaţii, meditaţii, întâlniri cu părinţii, serbări şcolare,
alte evenimente.
6. Lecţiile finale (în cazul dublei specializări)* 2
Susţinerea lecţiilor finale (demonstrează dobândirea
competenţelor profesionale specifice rolului de profesor)
7. Comunicarea, relaţionarea cu elevii şi cunoaşterea
personalităţii acestora
Colectarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor semnificative 2 (dublă specializare)
despre personalitatea elevilor 4 (monospecializare)
Realizarea caracterizării psihopedagogice a elevului
Formarea capacităţii de comunicare şi relaţionare optimă cu elevii
8. Realizarea (şi prezentarea, în cazul dublei specializări)
portofoliului de practică pedagogică
Elaborarea documentelor şi materialelor de conţinut ale 2
portofoliului (conform cerinţelor)
Prezentarea şi susţinerea în cadrul colocviului a unor materiale din
conţinutul portofoliului (în cazul dublei specializări)
* Se alocă 2 ore pentru realizarea lecţiilor finale numai în cazul dublei specializări; pentru
monospecializare, cele 2 ore se vor aloca temei 7.

1. Cunoaştere şi înţelegere:
- cunoaşterea şi înţelegerea unor concepte şi principii
fundamentale privind funcţionarea instituţiei şcolare şi organizarea şi
desfăşurarea activităţii instructiv-educative.
2. Explicare şi interpretare:
- explicarea şi interpretarea comportamentului cadrelor
didactice, în diferite situaţii cu caracter instructiv şi educativ;
- explicarea şi interpretarea diferitelor conţinuturi tematice;
- explicarea şi interpretarea comportamentului elevilor în
Competenţe diferite tipuri de activităţi instructiv-educative.
specifice disciplinei
3. Instrumental - aplicative ( proiectarea, conducerea şi evaluarea
activităţilor practice specifice; utilizarea unor tehnici, metode şi
instrumente de investigare şi de aplicare)
- colectarea, organizarea şi interpretarea informaţiilor obţinute în
urma asistenţelor la diferite activităţi;
- comunicarea şi relaţionarea eficientă cu elevii: prevenirea şi
depăşirea unor blocaje în comunicare, crearea unui climat psiho-
social favorabil dezvoltării şi afirmării personalităţii elevilor;
- utilizarea instrumentelor adecvate cunoşterii personalităţii
elevilor;
- proiectarea şi realizarea unor activităţi didactice de diferite
tipuri;
- analiza şi autoanaliza activităţilor/lecţiilor prin evidenţierea
relaţiei obiective- conţinut - strategie didactică.

4. Atitudinale
- manifestarea unei atitudini pozitive faţă de elementele de conţinut
specifice carierei didactice;
- manifestarea interesului pentru realizarea unor activităţi didactice
eficiente şi moderne.

Sistemul de evaluare al studenţilor


La stabilirea notei se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată în % (Total=100%)
- răspunsurile la examen/colocviu 20%
(prezentarea portofoliului de practică
pedagogică)
- răspunsurile finale la lucrările practice de 30%
laborator (media notelor obţinute la lecţiile
de probă şi lecţia finală)
- testarea periodică prin lucrări de control -
- testarea continuă pe parcursul semestrului -
- activităţile gen fişe de asistenţă, 30%
teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte de
tehnologie didactică, etc.
- alte activităţi (prezenţă) 20%
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E / V.
Prezentarea portofolilui: fişă de asistenţă, secvenţe şi proiecte didactice, referate, recenzii
Cerinţe minime pentru note 5 Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
 prezenţă 100%,
 prezenţă 80%,  realizare 100% a conţinutului
 realizare 80% a conţinutului portofoliului,
portofoliului.  comportament pedagogic adecvat,
relaţionare optimă cu elevii, interes
pentru proiectarea şi implementarea
unor strategii didactice eficiente.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual necesare studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 0 7. Pregătire prezentări orale 4

2.Studiu după manual, suport de curs 0 8. Pregătire examinare finală 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 15 9. Consultaţii 5

4. Documentare suplimentară în 5 10. Documentare pe teren 8


bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire 10 11.Documentare pe INTERNET 5
SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare referate, traduceri, etc. 3 12. Alte activităţi 5

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 70

Bibliografie:

1. M.E.N., Curriculum Naţional.


2. M.E.N., Ghiduri metodologice pentru diferite discipline de
învăţământ.
3. Barna, A., Îndrumar metodic pentru practica pedagogică, Ed.
Fundaţiei universitare Dunărea de Jos, Galaţi, 2004.
4. Ciascai, L., Secară, R.E., Ghid de practică pedagogică.
Un model pentru portofoliul studentului, Editura
Universităţii din Oradea, 2001.
5. Cerghit, I., Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, E.D.P.,
Bucureşti, 1983.
6. Dragu, A., (coord.), Ghid metodologic pentru activitatea de practică
pedagogică, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2006.
7. Ionescu, M., Lecţia între proiect şi realizare, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1982.
8. Ionescu, M, Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2004.
9. Iucu, R, Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom,
Iaşi, 2000.
10. Potolea, D, Neacşu, I., Iucu, R., Pânişoară I., O., Pregătirea
psihopedagogică Manual pentru definitivat şi grade didactice, Editura
Polirom, Iaşi, 2008.
11. Cucoş, C., Psihopedagogie pentru definitivat şi gradele didactice,
Editura Spiru Haret, Iaşi, 2008.
12. Schiopu U., Verza E., Psihologia vârstelor, E.D.P., Bucureşti, 1993.

Director D.P.P.D.,
Titular disciplină,

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVIŞTE


Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Adresa.: Strada Moldovei, Nr. 5
tel.:0245220694; fax: 0245220694 e-mail:dppdvalahia@yahoo.com

PROGRAMA ANALITICĂ
- Programă cadru pentru toate specializările -

Denumirea disciplinei: PRACTICĂ PEDAGOGICĂ


Anul de studiu III Semestrul VI Tipul de evaluare finală (C sem. 6)
Regimul disciplinei ( Ob-obligatoriu, Op-opţional, F-facultativă): Ob Numărul de credite: 2
Total ore din planul de 42 Total ore studiu 70 Total ore de studiu: 112
învăţământ: individual
Titularul disciplinei
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se competează câte o fişă pe fiecare
semestru.

Facultatea: D.P.P.D.
Catedra:
Numărul total de ore ( pe semestru) din planul de
Profilul:
învăţământ:
Specializarea:
Total C S L P
42
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator; P-proiect sau lucrări practice
Obiectivele disciplinei:
a.   cunoaşterea   regimului   specific   de   organizare   şi   funcţionare   a   instituţiilor   de
învăţământ preuniversitar;
b. cunoaşterea mediului educaţional în care se desfăşoară practica pedagogică;
c. formarea competenţelor de proiectare, realizare şi autoevaluare a demersului didactic
la disciplinele de specialitate;
d. formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor de specialitate şi a celor
psihopedagogice;
e. formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare, în diferite
contexte: cu elevii, cu profesorii, cu părinţii;
f.  valorificarea cunoştinţelor teoretice în scopul cunoaşterii personalităţii elevilor şi a
caracteristicilor psiho­sociale ale grupului­clasă;
g. familiarizarea studenţilor cu activităţile manageriale specifice clasei de elevi; 
h. exersarea competenţelor de  proiectare a unor activităţi cu caracter educativ (lecţii
de dirigenţie) şi activităţi extracurriculare;
i. elaborarea unor probe de evaluare în cadrul disciplinelor de specialitate;
j. construirea profilului moral-profesional adecvat exercitării unei profesii didactice.
Nr. Nr. de
crt. Conţinutul tematic al activităţilor de practică pedagogică ore

1. Analiza documentelor curriculare şi a altor tipuri de resurse


curriculare
Studierea planurilor de învăţământ 3
Studierea programelor şcolare şi a altor documente curriculare (manuale
şcolare/alternative, auxiliare didactice, ghiduri metodologice)
Studierea documentelor de proiectare curriculară: planificări, proiecte
didactice etc.)
2. Asistenţă la activităţile didactice susţinute de profesorul mentor
Consemnarea în caietele/fişele de practică a observaţiilor efectuate
Participarea la analiza activităţilor asistate 12
Propunerea de alternative metodice la activităţile observate şi analizate
Implicarea în desfăşurarea unor activităţi alături de cadrul didactic:
selectarea documentelor curriculare, a materialului didactic şi a aparaturii,
conducerea unor microsecvenţe didactice etc..
3. Proiectarea unor activităţi didactice
Studiul documentelor curriculare: precizarea obiectivelor, conţinuturilor,
strategiei didactice 9
Stabilirea unei corelaţii optime între obiective – conţinut - metode de
predare, învăţare, evaluare
Conceperea şi realizarea unor materiale suport pentru realizarea lecţiei:
fişe de muncă independentă, în grup, fişe de evaluare şi de autoevaluare etc
Elaborarea proiectului didactic
4. Lecţiile şi activităţile de probă
Preluarea de către studenţi a unor sarcini didactice concrete: predarea unor
lecţii de specialitate şi proiectarea/realizarea unei activităţi cu caracter
educativ 8
Participarea la analiza lecţiilor susţinute de colegii din grupa de practică
pedagogică
Participarea la alte tipuri de activităţi cu caracter metodic şi educativ:
consultaţii, meditaţii, întâlniri cu părinţii, serbări şcolare, alte evenimente.
6 Lecţia finală
Susţinerea lecţiilor finale (demonstrează dobândirea competenţelor 2
profesionale specifice rolului de profesor)
Comunicarea, relaţionarea cu elevii şi cunoaşterea personalităţii
acestora
7 Colectarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor semnificative despre 4
personalitatea elevilor şi despre sintalitatea claselor de elevi
Realizarea caracterizării psihopedagogice a elevului şi a clasei de elevi
Comunicarea şi relaţionarea optimă în diferite contexte educaţionale

Realizarea şi prezentarea portofoliului de practică pedagogică


Elaborarea tuturor documentelor şi materialelor de conţinut ale
8 portofoliului (conform cerinţelor) 4
Prezentarea şi susţinerea în cadrul colocviului a unor materiale din
portofoliul de practică pedagogică

1.Cunoaştere şi înţelegere
- cunoaşterea şi înţelegerea unor concepte şi principii
fundamentale privind funcţionarea instituţiei şcolare şi organizarea şi
desfăşurarea activităţii instructiv-educative.
2. Explicare şi interpretare
- explicarea şi interpretarea comportamentului cadrelor
didactice, în diferite situaţii cu caracter instructiv şi educativ;
- explicarea şi interpretarea diferitelor conţinuturi tematice;
explicarea şi interpretarea comportamentului elevilor în
diferite tipuri de activităţi instructiv-educative.
Competenţe 3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea
specifice disciplinei activităţilor practice specifice; utilizarea unor tehnici, metode şi
instrumente de investigare şi de aplicare)
- colectarea, organizarea şi interpretarea informaţiilor obţinute în
urma asistenţelor la diferite activităţi;
- comunicarea şi relaţionarea eficientă în diferite contexte
educaţionale: prevenirea şi depăşirea unor blocaje în comunicare,
crearea unui climat psiho-social favorabil dezvoltării şi afirmării
personalităţii elevilor etc.;
- utilizarea instrumentelor adecvate cunoşterii personalităţii
elevilor şi a sintalităţii claselor de elevi;
- proiectarea şi realizarea unor activităţi instructiv-educative;
- evaluarea şi autoevaluarea activităţilor/lecţiilor, prin evidenţierea
relaţiei obiective - conţinut - strategie didactică şi a relaţiei
predare-învăţare-evaluare.
4. Atitudinale
- dezvoltarea receptivităţii şi a interesului pentru o activitate
didactică eficientă;
- descoperirea şi valorificarea potenţialului aptitudinal propriu din
perspectiva carierei didactice;
- promovarea relaţiilor centrate pe valori şi principii democratice în
strategiile instrucţionale şi practicile şcolare cotidiene;
- stimularea comportamentelor prosociale şi de participare civică;
- manifestarea unei atitudini responsabile şi pozitive faţă de profesia
didactică.

Sistemul de evaluare al studenţilor


La stabilirea notei se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată în % (Total=100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu 20%
(evaluarea finală)
- răspunsurile finale la lucrările practice de 30%
laborator(media notelor obţinute la lecţiile
de probă)
- testarea periodică prin lucrări de control -
- testarea continuă pe parcursul semestrului -
- activităţile gen fişe de asistenţă, teme / 30%
referate / eseuri / traduceri / proiecte de
tehnologie didactică, etc.
- alte activităţi ( prezenţă).................. 20%
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E / V.
Prezentarea portofolilui: fişă de asistenţă, secvenţe şi proiecte didactice, referate, recenzii
Cerinţe minime pentru note 5 Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
 prezenţă 100%,
 prezenţă 80%,  realizare 100% a conţinutului
 realizare 80% a conţinutului portofoliului
portofoliului.  comportament pedagogic adecvat,
relaţionare optimă cu elevii, interes
pentru proiectarea şi implementarea
unor strategii didactice eficiente

Estimaţi timpul total ( ore pe semestru ) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 0 7. Pregătire prezentări orale 4

2.Studiu după manual, suport de curs 0 8. Pregătire examinare finală 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 15 9. Consultaţii 5

4. Documentare suplimentară în 5 10. Documentare pe teren 8


bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire 10 11.Documentare pe INTERNET 5
SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare referate, traduceri, etc. 3 12. Alte activităţi 5

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 70

Bibliografie:

1. M.E.N., Curriculum Naţional.


1. M.E.N., Ghiduri metodologice pentru diferite discipline de învăţământ.
2. Barna, A., Îndrumar metodic pentru practica pedagogică, Ed. Fundaţiei Universitare
Dunărea de Jos, Galaţi, 2004.
3. Ciascai, L., Secară, R.E., Ghid de practică pedagogică. Un model
pentru portofoliul studentului, Editura Universităţii din Oradea, 2001.
4. Cerghit, I., Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, E.D.P., Bucureşti, 1983.
5. Dragu, A., (coord.), Ghid metodologic pentru activitatea de practică pedagogică, Ed.
Ex Ponto, Constanţa, 2006.
6. Ionescu, M., Lecţia între proiect şi realizare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982.
7. Ionescu, M, Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004.
8. Iucu, R, Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
9. Potolea, D, Neacşu, I., Iucu, R., Pânişoară I., O., Pregătirea psihopedagogică Manual
pentru definitivat şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
10. Cucoş, C., Psihopedagogie pentru definitivat şi gradele didactice, Editura Spiru
Haret, Iaşi, 2008.
11. Şchiopu U., Verza, E., Psihologia vârstelor, E.D.P., Bucureşti, 1993.
Director D.P.P.D.,
Titular disciplină,

S-ar putea să vă placă și