Sunteți pe pagina 1din 18

SC.ALTUR.

SA

Siliște Raluca, Stănică Alexandra, Ștefan Livia, Toma Andreea, Tudor Larisa
1

1. Prezentarea societății

1.1. Date generale


ALTUR SA Slatina este o societate a cărei domeniu principal de activitate, conform actului constitutiv, este
“fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și a semiremorcilor” și are ca activitate principală
proiectarea, producerea și comercializarea națională și internațională a pistoanelor pentru autovehicule, a
pieselor turnate din aluminiu și servicii și asistență tehnică.
Datorită calităţii produselor compania este un furnizor important pentru industria europeană de
automobile.
Societatea a fost înființată în anul 1979 sub denumirea de Întreprinderea de Piese Turnate din Aluminiu și
Pistoane Auto Slatina, iar în anul 1991 este transformată în societate pe acțiuni sub denumirea de SC Altur S.A.
Sediul social al companiei se află în Slatina, strada Pitești nr.114, județul Olt.
Forma juridică este societate pe acțiuni - S.A., cu capital integral privat, deținută public, având numărul de
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Olt: J28/131/1991, iar Codul Unic de Înregistrare: 1520249,
Atribut Fiscal: R.
Societatea este listată la Bursa de Valori București, acțiunile fiind tranzacționate la prețuir diferite pe
parcursul anului, atingând un minim de 0.036 RON/acțiune și un maxim de 0,0355 RON/acțiune.
La data de 31.12.2016 acțiunile întreprinderii SC Altur S.A. sunt deținute de mai multe societăți
comerciale, structura acționariatului fiind prezentată anterior:
Prin produsele pe care le realizează SC Altur S.A. Slatina este un furnizor important pentru mai multe
sectoare industriale, din care cele mai importante sunt:
• Industria de autoturisme de oraș și teren;
• Industria de tractoare și mașini agricole;
• Industria de autovehicule pentru transport marfă și pasageri;
• Industria electrotehnică și a sistemelor de încălzire cu gaze naturale.

1. Obiectivele pe termen lung


Obiectivele pe termen lung pe care SC Altur S.A. și le-a propus sunt:
• Creșterea segmentului de piață extern și intern
• Creșterea cifrei de afaceri
• Optimizarea costurilor și realizarea unor produse cu valoare adăugată ridicată

[Type here]
2
• Creșterea productivității muncii
• Îmbunătățirea indicatorilor economico-financiari
• Îmbunătățirea sistemului de securitate a muncii
Misiunea companiei este aceea de a atrage cât mai mulți clienți atât de pe piața internă, cât și cea
externă, deoarece un număr ridicat de clienți s-a orientat către concurență.

2. Structura managerială
• Sergiu Burca - director general
• Mihai Alecu - director tehnic
• Alexe Veisa - director producție
• Cornel Predut - șef departament economic
• Valerică Taclit - șef departament de calitate
Viorel Predoana - șef departament de vânzări

3. Portofoliul de produse:
a) PRODUSE TURNATE GRAVITAȚIONAL
Se produc prin turnare gravitațională piese cu următoarele caracteristici:
- Configuraţie complexă;
- Dimensiuni maxime 400 x 400 mm;
- Greutate cuprinsă între 0,1 kg și 12 kg;
- Grosimea minimă a pereților 5 mm;
b) PRODUSE TURNATE SUB PRESIUNE
Se realizează prin turnare sub presiune piese cu următoarele caracteristici:
- Configurație complexă;
- Greutate cuprinsă între 0,05 kg și 10 kg;
- Grosimea pereților între 0,8 mm și 10 mm;

4. Clienții
Compania are atât clienți la nivel naţional cât și la nivel internaţional, prin urmare întâlnim două tipuri de
colaboratori:
A) COLABORATORI PE PIAȚA EXTERNĂ

[Type here]
3
- TRW Automotive (Germania, Franţa, Polonia, Cehia, Anglia) - RENAULT, BMW, AUDI, VOLKSWAGEN, FIAT,
MERCEDES;
- CONTINENTAL AUTOMOTIVE (Germania, China) – BMW;
- M&G (Italia) - NEFID & BUDERUS, WIESSMAN;
- COOPER STANDARD (Franţa);
- OMG srl (Italia) - VOLKSWAGEN şi SKODA;
- Hagelmayer (Germania)

B) COLABORATORI PE PIAȚA INTERNĂ


- S.C. AUTOMOBILE DACIA - RENAULT (Pitești)
- TOTAL GAZ – Iași;
- S.C. HESPER – București;
- ANOROM;
- S.C. PULSOR S.A. – Scornicești;
- Centre de reparații pentru Agricultură, Transporturi și diverse ramuri ale Industriei.

Clienții sunt atrași de produse și de profesionalismul companiei. Aceasta întrunește nevoile lor specifice
prin furnizarea de produse de înaltă calitate precum pistoanele auto, a seturilor motor și a pieselor turnate din
aluminiu pentru industria auto.

5. Tehnologii
Pentru asigurarea nivelului superior de calitate al produselor fabricate, ALTUR SA a investit în dotarea
laboratoarelor cu aparatura necesară efectuării de investigații complexe și multiple, care să conducă la
obținerea de produse performante:
- Verificarea compoziției chimice – instalație spectro-fotometrică tip ARL Elveția;
- Verificarea sănătății interne nedistructive cu raze X – instalație tip YXLON – Germania;
- Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice - instalație tip ZWICK – Germania;
- Verificarea dimensională a pieselor turnate și prelucrate 3D - instalație tip DEA GLOBAL– Italia;
- Verificarea profilului pieselor prelucrate – Conturograf tip Mahr Germania;
- Verificarea rugozității pieselor prelucrate – Rugozimetru tip Mahr Germania.

[Type here]
4

1.2. Organizarea

1. Structura organizatorică

Guvernanţă corporativă este asigurată de Consiliul de Administraţie și de Conducerea Executivă.


O parte dintre caracteristicile Consiliul de Administrație sunt:
- Este compus din 3 – 5 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani;
- Este condus de un președinte ales în prima ședință oficială a consiliului;
- Se întrunește la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, cel puţin odată la trei luni;
- Numește și revocă Directorul General și îi stabilește drepturile salariale;
- Întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor
și le supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
- Analizează oportunitatea și necesitatea măririi (reducerii) capitalului social și o supune aprobării Adunării
Generale a Acţionarilor;
- Analizează oportunitatea și necesitatea unor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a
societăţii și o supune analizei Adunării Generale a Acţionarilor;
- Stabilește politica generală de marketing a societăţii;
- Convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor;
- Propune Adunării Generale a Acţionarilor conversia acţiunilor precum și emisiunea de obligaţiuni.

Conducerea executivă a SC ALTUR SA este asigurată de:


- Directorul General Executiv;
- Directorul de Producţie RUAS;
- Directorul Economic;
- Directorul Tehnic.
Conducerea executivă participă la ședinţele Consiliului de Administraţie cu statut de invitați
permanenți, având obligaţia de a pregăti raportări pe domenii de activitate. De asemenea, propune Consiliului
de Administraţie direcţiile principale strategice pe domenii de activitate și răspunde de elaborarea proiectului
strategiei globale de retehnologizare, modernizare și restructurare economico – financiară. Nu în ultimul rând,
analizează evoluţia indicatorilor de eficienţă, corelaţiile dintre aceștia și informează Consiliul de Administraţie.
Alte atribuții ale conducerii executive:
- Elaborează proiectul BVC și proiectul Programului de activitate pentru exerciţiul anului următor și-l supune
analizei Consiliului de Administraţie;
- Întocmește raportul de execuţie a bugetului, bilanţul contabil și contul de profit și pierderi;
[Type here]
5
- Aplică și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administraţie.

2. Numărul de angajați

În prezent, compania are un număr de 689 angajați, numărul acestora având mari fluctuații în timp - în
2006, ALTUR avea un număr total de 1479 de angajați.

3. Filiale

Societatea are un singur punct de lucru, în Slatina, jud. Olt.

1.3. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT reprezintă o metodă de audit a organizaţiei şi a mediului acesteia, fiind considerată
prima etapă a planificării strategice. Metoda îi ajută pe specialişti (marketeri) să se concentreze asupra
aspectelor relevante; odată identificate, acestea se transformă în obiective de marketing.

SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezeşti „Strenghts” (Forţe, Puncte forte),
„Weaknesses” (Slăbiciuni, Puncte slabe), „Opportunities” (Oportunităţi, Şanse) şi „Threats” (Ameninţări).
Primele două privesc firmă şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc
impactul acestuia asupra activităţii firmei.

PUNCTE TARI

Punctele ţări ale firmei sunt caracteristici sau competenţe distinctive pe care aceasta le posedă la un
nivel superior, în comparaţie cu alte firme, îndeosebi concurente, ceea ce îi asigură un anumit avantaj în faţa
lor. Altfel prezentate, punctele tari, reprezintă activităţi pe care firma le realizează mai bine decât firmele
concurente, sau resurse pe care le poseda şi care depăşesc pe cele ale altor firme.

În cazul SC ALTUR SA, punctele tari sunt reprezentate de:

- Acoperirea cu vânzări a tuturor judeţelor ţării;


- Menţinerea unei politici comerciale flexibile şi în anul 2016;
- Acordarea de discount-uri în funcţie de valoarea facturii şi termenul de plată;
- Menţinerea termenului de plată la 45 zile;
- Asigurarea livrării fizice a produselor la depozitele beneficiarului;
[Type here]
6
- Atragerea de noi clienţi în anul 2016;

- Adoptarea unei politici de preţ în funcţie de evoluţia pieţei;

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor prin investiţii şi modernizări;

- Creşterea producţiei destinate exportului la 85% din cifra de afaceri;

- Dezvoltarea de noi produse, destinate în principal pieţelor din Uniunea Europeană, motiv pentru care SC
ALTUR SA a stabilit programe de investiţii şi de modernizare a procesului tehnologic, îndeplinind cerinţele
impuse de Uniunea Europeană;

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor, care a determinat dezvoltarea firmei de la creşterea valorii
exportului realizat, în anul 2004, până la încheierea de contracte cadru, în anul 2008, asigurându-se prin
aceasta dublarea cifrei de afaceri la export;

- SC ALTUR SA are implementate sistemul de management al calităţii ISO 9001/2000, ISO TS 16969/2002
specific industriei auto şi sistemul de management al calităţii mediului ISO 14001/2006;

- Dezvoltarea de relaţii comerciale cu importante firme din cadrul Uniunii Europene;

- Aşezarea geografică a întreprinderii în imediata apropiere a principalului sau furnizor ALRO SA, Slatina şi la
aproximativ 70 de kilometrii de Dacia -Renault, Piteşti, unul din principalii clienţi interni.

PUNCTE SLABE

Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care îi determină un nivel de performanţe
inferior faţă de cel al firmelor concurente.

Punctele slabe reprezintă activităţi pe care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte firme
concurente sau resurse de care are nevoie, dar nu le posedă.

În cazul SC ALTUR SA, punctele slabe sunt reprezentate de:

- Orientarea către concurenţă firmei a unui număr de 68 din clienţii acesteia;

- Lipsa unei game diversificate de seturi motor;

- Scăderea volumului de vânzări, la intern, pe segmentul pieselor de schimb al industriei auto;

[Type here]
7
- Lipsa unor stocuri corespunzătoare cantitativ, de produse finite, care duce la imposibilitatea onorarii tuturor
comenzilor la momentul livrării;

- Reacţia lentă la rezolvarea anumitor probleme de calitate;

- Pierderile financiare realizate în ultimii ani;

- Dezechilibru la nivelul balanţei financiar-contabilă;

- Free float-ul foarte redus (Free float-ul reprezintă numărul de acţiuni, din numărul total al acestora, ale unui
emitent, exprimat ca raport procentual şi deţinute de acţionari nesemnificativi);

- Creşterea creanţelor, fapt ce duce la o scădere a disponibilităţilor băneşti ale societăţii.

AMENINŢĂRI

Ameninţările sunt factori de mediu externi, negativi pentru firmă, cu alte cuvinte situaţii sau
evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, capacitatea firmei de a-şi realiza integral
obiectivele stabilite, determinând reducerea performanţelor economico-financiare. Ca şi în cazul
oportunităţilor, ameninţările, de diverse naturi şi cauze, pândesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea
lor la timp permiţând firmei să îşi reconsidere planurile strategice, astfel încât să le evite sau să le
minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când o ameninţare iminentă este sesizată la timp, prin măsuri
adecvate ea poate fi transformată în oportunitate.

În cazul SC ALTUR SA, ameninţările sunt reprezentate de:

- Dispariţia din portofoliul de produse a unor clienţi mari (Roman SĂ), intrarea în faliment a firmelor Tractorul
UTB SA şi Aro SA;

- Înnoirea parcului auto din România cu maşini din import, care a dus la reducerea în mod drastic a producţiei
de autovehicule autohtone, o bună parte din piaţa SC ALTUR SA dispărând;

- Intrarea pe piaţa transportului de persoane şi mărfuri a unor tipuri de autovehicule pentru care SC ALTUR SĂ
nu produce pistoane sau seturi motor, însoţită de uzură morală şi fizică a parcului existent, a avut ca efect
scăderea vânzărilor la pistoane şi seturi motor tip Man;

- Ciclul de viaţă al pistoanelor produse de SC ALTUR SA a depăşit faza de maturitate, majoritatea covârşitoare
a motoarelor care folosesc pistoanele firmei fiind în fază de declin şi ieşire din fabricaţie; acest lucru este
[Type here]
8
valabil pentru toate tipurile de pistoane pentru care firma are omologare, fiind acum necesare eforturi din
partea SC ALTUR SA pentru omologarea de noi pistoane;

- Scăderea puterii de cumpărare a populaţiei care a influenţat negativ atât vânzarea de seturi motor către
deţinătorii individuali de autovehicule, cât şi de către societăţile cu profil de reparaţii motoare de autoturisme
din gama Dacia şi Aro;

- Reducerea activităţii regiilor din domeniul minier care a dus la reducerea considerabilă a vânzărilor
pistoanelor şi seturilor motor tip Man, Saviem şi Tractor, atât pentru parcurile proprii ale acestora cât şi
pentru societăţile de transport care au ca activitate transportul produselor miniere extrase;

- Reducerea cererii unităţilor bugetare (Ministerul Apărării şi Ministerul de Interne) datorată atât alocării de
fonduri micşorate de la buget, cât şi a introducerii în dotarea

Acestora a altor tipuri de autovehicule, care a contribuit la scăderea vânzărilor de pistoane şi seturi motor
pentru autoturismele Dacia, Aro, autocamioane Man şi Saviem;

- Scăderea activităţii în agricultură şi dificultăţile existente în acest domeniu care au dus la scăderea
posibilităţilor de cumpărare de pistoane şi seturi motor de tractoare Universal, combine şi autocamioane Man
şi Saviem;

- Apariţia unui mediu concurenţial puternic pe piaţa internă aflată în scădere, care a determinat scăderea
cotei de piaţă a SC ALTUR SA;

- Concurenţa externă care are avans tehnologic faţă de SC ALTUR SA;

- Creşterea preţului materiei prime de bază, aluminiul, pe piaţa de profil London Metal Exchange.

Analiza acestor cauze duce la concluzia că piaţa internă pentru pistoane auto şi seturi motor este în
declin, iar tendinţa de micşorare a pieţei se va păstra şi pentru următorii ani.

OPORTUNITĂŢI

Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi, pozitivi pentru firmă, altfel spus şanse oferite de
mediu, firmei, pentru a-şi stabili o nouă strategie sau a-şi reconsidera strategia existentă în scopul exploatării
profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există pentru fiecare firmă şi trebuie identificate pentru a se
stabili la timp strategia necesară fructificării lor sau pot fi create, îndeosebi pe baza unor rezultate
[Type here]
9
spectaculoase ale activităţilor de cercetare-dezvoltare, adică a unor inovări de anvergură care pot genera chiar
noi industrii sau domenii adiţionale pentru producţia şi comercializarea de bunuri şi servicii.

În cazul SC ALTUR SA, oportunităţile sunt reprezentate de următoarele aspecte:

- În ultimii ani, firma, a reuşit să-şi consolideze şi să-şi mărească piaţa în Europa de Vest pentru piesele turnate
din aliaje de aluminiu, datorită costurilor pe care le implică producerea de asemenea repere în acea zonă, cât
şi politicii ţărilor respective în ceea ce priveşte mediul înconjurător. În general, politicile economice şi sociale
vest-europene, încurajează producerea de mărfuri cu valoare adăugată cât mai mare şi un impact redus
asupra mediului;

- În ceea ce priveşte pistoanele auto şi seturile motor, trebuie concentrată atenţia asupra pieţelor din ţări mai
puţin dezvoltate (Egipt, Siria, Iran), în care există posibilitatea reală de a creşte vânzarea de pistoane şi seturi
motor, piese care înglobează o valoare adăugată ridicată. Astfel dacă pentru piesele turnate din aliaje de
aluminiu se pot obţine 3,60-6,20 Euro/kg, pentru pistoane se pot obţine 6,80-8,50 Euro/kg;

- Dezvoltarea industriei auto româneşti în ultimii ani;

- Deschiderea fabricii Ford la Craiova, un important potenţial client pentru SC ALTUR SA, Slatina, care se află la
o distanţă mică faţă de aceasta (aporximativ 45 km);

- Potenţiala deschidere a fabricii Mercedes în România;

- Deschiderea fabricii Delphi la Iaşi care produce echipamente de injecţie auto de tip common rail, un alt
potenţial client pentru SC ALTUR SA.

1.4. Alte informații

Societatea ALTUR SA este listată la Bursa de Valori începând cu data de 3 decembrie 2014. În prezent,
numărul total al acțiunilor este de 824.388.338, fiecare având valoarea nominală 0,1 lei. Capitalul social este
de 82.438.833,8 lei.

[Type here]
10

Evoluția indicatorilor bursieri din ultimele 3 luni ale anului 2017:


Preț de Capitalizare Valoarea EPS PER DIVY P/BV Lch
închidere tranz./turnover
(RON/acțiune) (RON/acțiune)

Octom 0,0352 29.018.469,50 4.882,96 0,00 -116,45 0,00 0,46 0,02


brie
2017

Noiem 0,0380 31.326.756,84 30.931,34 0,00 -125,72 0,00 0,50 0,10


brie
2017

Decem 0,0370 30.502.368,51 131.873,98 0,00 -122,41 0,00 0,48 0,43


brie
2017

Sursă: bvb.ro

2. Analiza financiară pe bază de bilanț

2.1. Bilanțul financiar

[Type here]
11
2.2. Analiza de structură a bilanțului financiar

Indicatori de echilibru financiar

Indicatori de Lichiditate și Solvabilitate

Rata de structura patrimoniala

Structura activului (numita si structura patrimoniala) se analizeaza cu ajutorul ratelor de structura ale
activului prin intermediul carora se pune in evidenta destinatia economica a capitalului investit, gradul de
lichiditate a acestui capital precum si capacitatea intreprinderii de a-si modifica structura activului sub
actiunea factorilor de conjunctura.
In dinamica, daca nivelul ratei creste fata de perioada de baza rezulta ca activele imobilizate se
modifica intr-o proportie mai mare ca activul total, modificare ce se considera benefica daca veniturile totale
cresc intr-o masura mai mare ca si activele imobilizate.
Nivelul ratei activelor imobilizate inregistreaza valori crescatoare ,am putea spune,de-a lungul
perioadei de analiza, tendinta datorata cresterii mai rapide a activelor imobilizate in raport cu activul total,
crestere ce se datoreaza in principal evolutiei crescatoare a imobilizarilor corporale ce reprezinta principala
componenta a activelor imobilizate. Indicatorul nu se apropie de valoarea considerata optima (60%),ea avand
in anul 2016 un procent de 56,56%. Aceasta crestere este oricum benefic resimtita la nivelul cifrei de afaceri
aceasta inregistrand o crestere semnificativa mai ales in anul 2015.
Rata stocurilor a crescut si scazut de la o perioada la alta datorita modificarii mai rapide a volumului
stocurilor fata de activul circulant.Aceasta crestere determina schimbarea in aceeasi masura a cifrei de
afaceri. Chiar daca cresterea cifrei de afaceri este devansata de cresterea stocurilor daca avem in vedere
[Type here]
12
valorile celor doi indicatori se poate aprecia ca, cresterea stocurilor a avut un efect pozitiv asupra cifrei de
afaceri.
O parte din vanzarile Societatii sunt decontate prin compensare. Ocazional, Societatea compenseaza
creantele asupra clientilor provenite din vanzari cu datoriile pentru marfuri sau servicii in cadrul unui intreg
lant de societati care au datorii si creante reciproce. Aceste tranzactii sunt efectuate la valoare nominala, fara
a se recunoaste o pierdere sau un profit.
Societatea estimeaza deprecierea pentru client incerti, tinand cont si analizand scadenta si depasirea
scadentei pentru creanta respectiva, precum si analizand credibilitatea fiecarui client. In acest sens, Societatea
si-a stabilit criterii de incadrare a clientilor in categoria de clienti cu „risc confirmat” sau „fara risc confirmat” si
inregistreaza deprecieri de valoare in functie de vechimea creantei si istoricul clientului.
Clientii neincasati la 31.03.2015 prezinta urmatoarea structura : - 3.744.863 RON – clienti interni -
15.352.466 RON – clienti externi - 1.340.836 RON – clienti incerti
Detalierea creantelor la 31 decembrie 2014 Clientii neincasati la 31.12.2014 prezinta urmatoarea
structura : - 4.090.491 RON – clienti interni - 11.945.395 RON – clienti externi - 1.340.836 RON – clienti incerti
Rentabilitatea capitalului angajat, reprezinta profitul pe care il obtine intreprinderea din banii investiti
in afacere . Se calculeaza ca raport intre profitul inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit si capital
angajat( capital propriu + datorii cu termen de exigibilitate peste un an ).

2.3. Analiza echilibrului financiar

Fondul de rulment scade in perioada 2014-2015. Aceasta situatie este considerata usor negativa
deoarce se datoreaza cresterii datoriilor financiare intr-un termen atat de scurt. In pararel cu aceste rezultate
se poate observa si sectiunea fondului de rulment net 2014-2015 ce are o scadere brusca de la 17.120.391 la
15.126.789. Cu cat sursele permanente sunt mai mari decat necesitãtile permanente de alocare a fondurilor
bãnesti, cu atat intreprinderea dispune de o marjã de securitate, care o pune la adãpost de evenimente
neprevãzute.
Intre ani 2015-2016 la sectiunea fondul de rulment se observa o scadere rapida si drastica ajungand in
3 ani la 3.226.541 fata de anul 2014 cand a fost vorba de 17.120.391. Ce se observa cu adevarat este
fluctuatia fondului de rulment net in anul 2016 crescand surpinzator la 3.226.541.
Facand o comparatie intre 2014-2015-2016 fondul de rulment net are fluctuatii observabile.
Nevoia de fond de rulment din 2015 in comparatie cu 2014 este in scadere si la fel si cea din 2016
ce ajunge surpinzator la 2.133.894.
Situatia neta este in 2014 stabila la 71.623.567 ajungand ca in urmatorul an sa scada cateva procente
pana la 68.728.670. Iar in anul 2016 scade neasteptat la 63.121.194.

[Type here]
13
2.4. Analiza lichidității, solvabilității, îndatorării

Rata lichidității curente (RLC)


Rata curentă este un indicator des utilizat în testarea lichidității unei companii, care reflectă raportul
dintre activele circulante disponibile (concretizate în stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt, disponibilități
bănești) și datoriile curente.
Dacă nivelul acestei rate este subunitar, aceasta indică un capital de lucru negativ, ccea ce înseamnă că
activele curente sunt mai mici decât datoriile curente.

Dacă aprecierea generală referitoare la nivelul acestei rate este aceea ca rata lichidității curente să se
încadreze între 1,5 și 2, ceea ce înseamnă un nivel asigurator al acestei rate.

Daca nivelul acestei rate este subunitar, înseamnă că întreprinderea este tratată ca fiind în incapacitate de
a-și onora obligațiile scadente la termen.

În anul 2014 RLC a avut valoarea de aproximativ 1,34%, iar în cursul a doi ani aceasta a scăzut treptat,
în 2015 având valoarea aproximativă de 1,33% și în 2016 valoarea de 1,06%. Această scădere s-a produs
deoarece datoriile pe termen scurt ale companiei au crescut.
Rata lichidității intermediare (RLI)
RLI reflectă posibilitatea achitării datoriilor pe termen scurt pe seama numeralului aflat în casierie, a
disponibilităților bancare și a plasamentelor de scurtă durată.
Această rată măsoară câte unități monetare din activele curente aproape lichide revin la o unitate
monetară de datorii pe termen scurt.

Un nivel cuprins între 0,8 și 1 este apreciat drept corespunzător, în timp ce un nivel mai mic de 0,5
poate evidenția probleme în ceea ce privește onorarea obligațiilor scadente.

În 2014 este o valoare de 0,78%, iar pe parcursul a doi ani valoarea fluctuează, adică în 2015 scade
până la 0,77% și în 2016 va fi o scădere până la 0,57%.
Rata solvabilității generale (RSG)
RSG reflectă capacitatea unei întreprinderi de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe termen
scurt, cât si pe termen mediu și lung.

[Type here]
14
Valoarea minimă a acestei rate se consideră a fi 1,4 , în cazul în care ponderea minimă a capitalului propriu
în total capital permanent este de 30%.

În cazul în care această rată este subunitară, atunci firma este insolvabilă.

În anul 2014 societatea își acoperă datoriile totale pe seama activelor totale în proporție de 2,109%,
ceea ce sugerează o situație bună a companiei. Deși până în anul 2016 compania suferă o scădere până la
1,865%, se poate spune faptul că este sugerată în continuare o situație bună a companiei.
Rata solvabilității patrimoniale (RSP)
Exprimă capacitatea de autofinanțare a societății, precum și măsura în care poate face față obligațiilor
sale de plată. O valoare ridicată a acestui indicator semnifică o sporire a capacității de autofinanțare a
societății.
În general, un nivel satisfăcător sau bun este atunci când această rată depășește coeficientul de 0,5.

Când este cuprins între 0,3 și 0,5, situația întreprinderii este satisfăcătoare.

Când este mai mic de 0,3 , întreprinderea este apreciată ca fiind riscantă de către investitori

De-a lungul a trei ani este o fluctuație, în 2014 valoarea fiind de 80%, iar în 2015 scăzând valoarea până
la 73%. În 2016 are loc o creștere până la 80%.
Rata de îndatorare
Utilizarea cu succes a datoriilor crește nivelul profiturilor pentru deținătorii afacerii. Rentabilitatea
adusă de aceste fonduri împrumutate - peste sau sub nivelul dobânzii achitate - aparține acționarilor și, astfel,
este majorată rentabilitatea capitalurilor proprii ale acestora.
Deoarece valoarea este destul de ridicată (0,90 - limita fiind de 0,5), se poate observa faptul că
societatea depinde de creditorii săi. Până în anul 2016, aceasta valoare crește până la 1,16, acest lucru
arătând faptul că societatea începe să depindă de creditorii săi din ce în ce mai mult.

Rata de credite de trezorerie


Creditele de trezorerie se acordă pentru acoperirea unor plăți care decurg din funcționarea normală a
ciclului de exploatare
Din anul 2014 până în anul 2015 este o creștere ușoară a ratei de credite (de la 0,067 la 0,423), apoi
este o scădere bruscă în anul 2016 până la 0,098 ce se datorează reducerii nevoii de fond de rulment.
Situația netă de trezorerie (SNT)
Trezoreria netă reprezintă desfășurarea unei activități echilibrate și eficiente. Aceasta evidențiază
calitatea echilibrului financiar general al întreprinderii atât pe termen lung, cât și pe termen scurt.
Înregistrarea unei trezorerii nete pozitive, în cadrul mai multor exerciții succesive, demonstrează succesul
întreprinderii în viața economică și posibilitatea plasării rentabile a disponibilităților bănești pentru întărirea
poziției ei pe piață.

[Type here]
15
În cadrul societății există o fluctuație mică, în anul 2014 valoarea fiind de 446.223, iar în anul 2015
această valoare crește, ajungând la 3.702.969. În 2016 această valoare scade din nou, ajungând la 1.092.647.

3.Capitolul III

3.1. Prezentarea tabloului SIG

3.2. Analiza marjelor de contribuție și a marjei nete de profit

Rata de marjă comercială este utilizata de întreprinderile cu activitate comerciala, pune în evidenta
strategia comerciala a întreprinderii. Daca aceasta rata înregistreaza o crestere însotita de o diminuare a
cifrei de afaceri, însemna ca întreprinderea încearca sa-si mentina marjele comerciale cu o politica de preturi

[Type here]
16
ridicata. Daca rata înregistreaza o diminuare însotita de o crestere a preturilor de vânzare, înseamna ca
întreprinderea a redus preturile de vânzare în scopul cuceririi unui nou segment de piata.
Graficul prezent ne indica un calcul in scadere pe parcursul celor 3 ani analizati,respectiv 152% in anul
2014, 45,37% in anul 2015 si 48,67% in anul 2016.
In primul rand, marja comerciala atasata fiecarei vanzari trebuie sa aiba o valoare pozitiva; altfel
inseamna pierderi.
Marja comerciala a oricarei vanzari trebuie sa fie suficient de mare astfel incat sa acopere
costurile directe de suport ale vanzarii (promovare produse, stocare, distributie etc) si costurile
indirecte de suport ale firmei (management general, activitati administrative).
Valoarea adăugată exprimă creşterea de bogăţie care se obţine prin activitatea tehnico-
productivă. Exprimând aportul întreprinderii în cadrul producţiei de bunuri şi servicii, valoarea
adăugată permite aprecierea structurii şi metodelor de producţie ale întreprinderii, prin intermediul
gradului de integrare, precum şi dezvoltarea sau regresul întreprinderii.
Pe baza valorii adaugate consideram ca poate fi apreciata adevarata dimensiune a activitatii
unei firme. Spre deosebire de cifra de afaceri, care include si valoarea cumpararilor de materii prime,
materiale si servicii care se regasesc in cifra de afaceri a firmelor furnizoare, valoarea adaugata
cuprinde numai echivalentul activitatii firmei supuse analizei .
Putem remarca o evolutie pozitiva in cadrul societatii Altur S.A.anul 2016 inregistran un
procentaj de 141,23%, anul 2014 avea sa inregistreze o valoare de 242%.
Rata marjei de profit ne ajuta sa observam stabilitatea companiei in fata concurentei dar si
profitabilitatea pe piata. Astfel, analizand valorile perioadei 2014-2016 putem observa ca acestea se
incadreaza in zona de stabilitate financiara.
De asemenea, se remarca o usoara crestere in anul 2015, ceea ce exprima exercitiul financiar
profitabil pe care l-a avut compania. Din pacate, nu putem afirma acelasi lucru despre urmatorul an,
valoarea marjei de profit scazand din nou la valoarea 1,67. Cu toate acestea, compania se mentine la
un nivel stabil si profitabil pe piata pe care activeaza.

4.Rata de rentabilitate
4.1. Rata de rentabilitate economică și financiară

Rata rentabilității economice măsoară performanțele totale ale activității unei firme, independent de
modul de finantare si de sistemul fiscal. Nivelul sau prezinta interes, in primul rand, pentru managerii
intreprinderii, care o pot folosi pentru a aprecia eficienta cu care sunt utilizate activele disponibile.

În cazul ALTUR, nivelul de rentabilitate economică nu este foarte ridicat, dar s-a menținut peste nivelul
de 60% în ultimii 3 ani, conform tabelului, cee ace înseamnă că activele sunt utilizate efficient dar este necesar
a se continua să se caute noi metode de creștere a rentabilității.

[Type here]
17
Rata rentabilitatii financiare (Rf) exprima eficienta utilizarii capitalului propriu al firmei. Din acest
considerent, rata rentabilitatii financiare prezinta o importanta deosebita, in primul rand, pentru actionari,
care apreciaza, in functie de nivelul acesteia, daca investitia lor este justificata si daca vor continua sa sprijine
dezvoltarea firmei prin aportul unor noi capitaluri sau prin renuntarea, pentru o perioada limitata, la o parte
din dividendele cuvenite.
Rentabilitatea financiară se menține deasupra nivelului de 200%, ceea ce justifică investiția
acționarilor, dar poate fi considerate insuficient de mare pentru a garanta devotamentul investitorilor.

[Type here]