Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

_______________________________________

FIŞA DE EVALUARE A EDUCATOAREI


în vederea acordării calificativului anual

Anul şcolar: ___________________________

Numele şi prenumele: ____________________________

I. CURRICULUM
UNITĂŢI PUNCTAJ
Nr. DE

maxim
luare
autoeva

acordat
COMPET INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
crt
ENŢĂ
1. Proiectarea Corelarea obiectivelor stabilite de Programa naţională cu cele 10
activităţilor specifice unităţii de învăţământ / grupei, în urma aplicării probelor
instructiv- de evaluare iniţială.
educative Elaborarea planificării activităţii instructiv-educative (anuală,
calendaristică, semestrială) şi a orarului, ţinând cont de abordarea
integrată a conţinuturilor.
Selectarea corectă a conţinuturilor învăţării, ţinând cont de tematica
anuală, de obiectivele generale şi de particularităţile grupei.
Planificarea activităţilor extraşcolare, a opţionalelor sau
extinderilor în concordanţă cu obiectivele educaţionale stabilite.
Elaborarea proiectului didactic, ţinând cont de următoarele
repere: rigoare ştiinţifică, strategii activ-participative şi obiective
operaţionale corect formulate.
2. Organizarea Organizarea şi amenajarea sălii de grupă în funcţie de obiectivele 10
procesului activităţii.
instructiv- Selectarea materialului didactic în funcţie de: particularităţile de
educativ vârstă ale copiilor, nivelul de dezvoltare a copiilor din grupă,
tematicile şi conţinuturile de învăţare. Asigurarea condiţiilor
materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor şi / sau a activităţilor extracurriculare.
3. Conducerea Conducerea activităţii în conformitate cu proiectul / schiţa de
procesului proiect stabilit (ă).
instructiv- Capacitatea de a găsi căi şi mijloace eficiente de a transmite
educativ cunoştinţe copiilor, respectând principiile didactice.
Tactul în dezvoltarea problemelor apărute pe parcursul desfăşurării
activităţii.
Capacitatea de a crea situaţii noi de aplicare a cunoştinţelor
şi deprinderilor însuşite. Abordarea interdisciplinară a
conţinuturilor învăţării.
4. Evaluarea Individualizareaitemilor
Elaborarea activităţii copiilor.
de evaluare ţinând cont de 10
activităţilor particularităţile de vârstă ale copiilor şi de obiectivele propuse în
desfăşurate cu activitate.
copiii şi a Selectarea şi utilizarea celor mai adecvate metode / tehnici de
rezultatelor pe evaluare a activităţii copiilor.
care le obţin Interpretarea rezultatelor evaluării în funcţie de tipul de evaluare
copiii la ales. Stabilirea şi aplicarea de măsuri ameliorative în urma
activităţi. evaluării. Capacitatea de a oferi copiilor criterii accesibile de
evaluare şi autoevaluare. întocmirea analizei activităţii desfăşurate:
semestrial, anual sau în situaţii speciale (fond de premiere, salariu
de merit, gradaţie de merit).
5. Implicarea şi Adaptarea curriculum-ului naţional la specificul şcolar. Crearea 5
participarea în unui cadru stimulativ care să trezească interesul copilului pentru
dezvoltarea activitate.
curriculum-ului Consemnarea şi transmiterea către cei în drept (minister,
inspectorat, director, metodist) a sugestiilor şi propunerilor cu
privire la îmbunătăţirea curriculum-ului naţional.

II. INTERRELATIONARE / COMUNICARE


Nr. PUNCTAJ
crt. UNITĂŢI DE

maxim
luare
autoeva

acordat
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
COMPETENŢĂ

1. Interacţiunea Proiectarea unor activităţi cu copiii care să avizeze comunicarea 5


educatoare-copil liberă şi care să implice copiii în elaborarea propriilor proiecte de
învăţare. Selectarea modalităţilor de comunicare cu copiii, în
funcţie de conţinutul informaţiei, particularităţile de vârstă şi
individuale ale copiilor şi de obiectivele propuse. Abordarea unui
stil nondirectiv în relaţia cu copiii.
2. Interacţiunea Redarea cu uşurinţă a unor aspecte metodice şi pedagogice în 5
educatoare- cadrul întâlnirilor metodice programate şi utilizarea, după caz, a
educatoare (alţi fac- limbajului specific unor domenii conexe.
tori sau cadre Comunicarea / colaborarea cu alte cadre didactice pentru a
didactice) identifica cele mai potrivite strategii, în vederea eficientizării
demersului didactic.
3. Interacţiunea Proiectarea unor activităţi cu părinţii, utile pentru realizarea 5
educatoare-familie unităţii de cerinţe grădiniţă-familie şi pentru dezvoltarea
copilului.
Organizarea unor acţiuni prin care să fie implicate familiile
copiilor în întreaga activitate a grădiniţei. Informarea periodică a
părinţilor cu privire la situaţia copiilor, apelând la date şi aspecte
relevante. Consilierea părinţilor în vederea menţinerii unităţii de
cerinţe grădiniţă-familie şi a dezvoltării fireşti a copilului.
4. Interacţiunea Elaborarea, completarea unor acte sau documente cu caracter 5
educatoa-re- oficial, adresate diverşilor factori comunitari, în vederea
comunitate (şcoală, îmbunătăţirii mediului socio-afectiv de dezvoltare a copilului.
consiliu local, Analizarea şi selectarea opiniilor şi ofertelor factorilor comunitari
biserică, poliţie, alte menţionaţi în vederea promovării unei imagini reale a unităţii de
instituţii) învăţământ în societate. Contactarea şi menţinerea contactului cu
diferiţi factori implicaţi în dezvoltarea copilului şi în
îmbunătăţirea actului educaţional.
Obţinerea de surse de finanţare extrabugetare pentru
îmbunătăţirea actului educaţional.
5. Capacitatea de a crea Crearea unui cadru stimulativ comunicării cu toţi factorii ,(copii, 3
şi colegi, foruri superioare, comunitate) şi cooperarea cu aceştia în
a menţine punţi de vederea menţinerii climatului socio-afectiv specific unei instituţii
comunicare de învăţământ.
6. Implicarea şi Consemnarea şi transmiterea către cei în drept (minister,
participarea la inspectorat, director, metodist) a sugestiilor şi propunerilor cu
fluxul informaţional privire la îmbunătăţirea fluxului informaţional şi a comunicării.
III. FORMARE ŞI DEZVOLTARE
Nr. PUNCTAJ
crt. UNITĂŢI DE

acordat
autoeva
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

maxim
luare
COMPETENŢĂ

1. Proiectarea Elaborarea unei tactici pentru activitatea metodică în concordanţă 5


activităţii cu interesele proprii şi ale colectivului din care face parte.
metodice
2. Autoevaluare Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare optând pentru 5
forma de perfecţionare adecvată, în urma autoevaluării
obiective.
3. Implicarea şi Participarea cu consecvenţă la formele de perfecţionare existente 15
participarea la pentru acest nivel (acţiuni metodice în grădiniţă, comisii
propria formare intergrădiniţe, cercuri pedagogice, grade, alte cursuri de
formare).
Desfăşurarea şi conducerea unor activităţi metodice sau
demonstrative cu copiii, în vederea popularizării
experienţei didactice pozitive.
PUNCTAJ TOTAL 100

Calificativul acordat: ……….

Presedintele consiliului de administratie, Lider de sindicat,


DIRECTOR,

__________________________ ___________________________

Am luat la cunoştinţă azi, …………….


EDUCATOARE,

___________________________