Sunteți pe pagina 1din 9

SC ______________ SRL Aprobat,

Suceava, Jud. Suceava Administrator

Nr. ___/____________________

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A MUNCII


PENTRU AGENT VÂNZARI-LIVRATOR

1. SCOP
Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minime şi obligatorii privind
securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor în raport cu sarcina de muncă pe durata
programului de lucru. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte
formarea unor deprinderi şi a unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de
muncă.

2. DOMENIU DE APLICARE
Instrucţiunile se aplică personalului care desfasoara activitați comerciale.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din
Legea 319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit
de un lucrător pentru a-i proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
Lucrător desemnat SSM: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.2 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.3 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ


5.1. Sarcina de muncă.
- Are obligaţia să menţină autovehiculul în stare bună de funcţionare şi anunţă imediat
superiorului eventualele deteriorări ale acestuia;
- Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară;
- Se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă, odihnit, cu ţinută corespunzătoare,
nefiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a medicamentelor, a substanţelor halucinogene si nu
consuma asa ceva în timpul programului de lucru;
5.2. Factori de risc (riscuri potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională –
(conducător auto)
- Lovirea de către alt vehicul în caz de accident rutier, independent de acţiunile conducătorului
auto (în timpul rulării autovehiculului în trafic sau în staţionare atât în maşină cât şi pe
carosabil);
- Blocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în timpul deplasării;
- Deraparea autovehiculului datorită neutilizării anvelopelor de iarnă sau a lanţurilor
antiderapante;
- Prinderea/strivirea corpului sub autovehicul în timpul verificării, reparării acestuia (datorita
unui sistem de imobilizare necorespunzător);
- Deplasarea necontrolată a autovehiculului staţionat care nu are acţionată frâna de mana;
- Incendii provocate de instalaţii electrice necorespunzătoare (datorate suprasolicitarii circuitelor,
izolaţiilor cu defecte, siguranţelor necalibrate), blocarea saboţilor de frânare;
- Curenţi de aer – la circulaţia cu geamul deschis;
- Nivel de iluminare – la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de
folosirea incorectă a luminii farurilor de către participanţii la trafic;
- Calamităţi naturale: înzăpeziri, trăsnet, inundaţii, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, căderi
de pietre, seism;
- Stres datorat programului strict de lucru (deplasari de la un punct de lucru la alt punt de lucru
intr-un timp scurt/limitat);
- Poziţie fixă la volan – la parcurgerea traseelor lungi;
- Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării (folosirea telefonului mobil);
- Apariţia stării de oboseală datorită neluării unor pauze corespunzătoare;
- Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a medicamentelor sau într-un stadiu avansat de
oboseală, folofirea telefonului mobil;
- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe drumurile
publice;
- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic, starea carosabilului şi condiţiile meteorologice;
- Accident de traseu – pe durata şi traseul deplasării de acasă la serviciu şi invers;
- Neefectuarea verificărilor autovehiculului (mecanismul de direcţie, instalaţia de iluminat şi
semnalizare, instalaţia de frânare, presiunea în anvelope, etc.)
- Neutilizarea echipamentelor de protecţie (triunghiuri reflectorizante, centură de siguranţă, etc.).

5.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.


Dotarea cu echipament individual de protecţie se face în funcţie de riscurile specifice si conform
cu Normativul intern de acordare a EIP.
Echipamentul individual de protecţie utilizat este compus din vestă reflectorizantă si triunjghi
reflectorizant.

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI


6.1. Angajatorul
a) să stabilească structurile organizatorice proprii, prin acte de autoritate emise în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii în
muncă;
b) să selecteze din punct de vedere profesional şi sa accepte la muncă persoanele care corespund
cerinţelor şi condiţiilor reale de muncă;
c) să verifice anual şi ori de câte ori este necesar starea de sănătate a salariaţilor;
d) să asigure resursele financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi
protecţie;
e) să asigure cele mai bune mijloace de muncă în vederea realizării în siguranţă a sarcinilor de
muncă;
f) să instruiască lucrătorii privind securitatea si sanatatea în muncă şi situaţii de urgenţă.
6.2. Lucrătorul
a) să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă pe
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de functionare a autovehiculului;
e) să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
i) să respecte normele de disciplină în muncă prin:
- exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;
- neexecutarea unor operaţii periculoase, neprevăzute în sarcina de muncă;
- respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de conducere,
după necesităţi;
- prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută
corespunzătoare, nefiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a medicamentelor, a
substanţelor halucinogene si neconsumarea acestora în timpul programului de lucru;
- menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de
muncă cu ceilalţi colegi;
- evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
- evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi
peste eventualele obstacole;
- menţinerea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă;
- respectarea regulilor de igienă în muncă.

7. INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A MUNCII PENTRU


PERSONALUL DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE PRIVIND CONDUCEREA
AUTOVEHICULULUI DE SERVICIU
7.1. Pentru a asigura buna funcţionare a autovehiculelor în trafic şi pentru evitarea
defecţiunilor accidentale, autovehiculele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
tehnice:
a. dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare;
b. piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri;
c. elementele suspensiei (amortizoare) sa nu prezinte defectiuni;
d rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de
functionare ale acestora;
e. sitemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind
interzise orice fel de improvizatii;
f. rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru evitarea
deschiderii in timpul mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului
sa nu prezinte fisuri;
g. instalaţia electrica a autovehiculelor sa fie in perfecta stare; sunt interzise legaturile
improvizate, cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie etc. care pot
provoca scurtcircuite;
h. bateria să fie in buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata in asa fel incat becurile sa nu se
sparga în timpul mersului ;
i. releele de tensiune sa fie bine reglate si izolate fata de exterior pentru a evita scurtcircuitele;
j. sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare;
k. anvelopele să fie de acelasi tip si de aceeasi dimensiune si sa nu prezinte deformari ale
straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant, adaptate la anotimp;
l. jantele nu trebuie să prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor;
m. teava de evacuare a gazelor sa fie in buna stare, fara fisuri, fără garnituri defecte si sa fie
prevazută cu toba de eşapament;
n. parbrizul şi celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate;
o. parbrizul să fie prevazut cu stergatoare in perfecta stare de functionare.
7.2. Este interzisă deplasarea cu autovehicule de serviciu care prezintă stare tehnică şi estetică
necorespunzătoare sau care depăşesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentraţiile
maxime admise ale noxelor în gazele de evacuare.
7.3. Pentru asigurarea condiţiilor tehnice ale autovehiculelor, conducătorii auto au obligaţia
să verifice înainte de plecarea în cursă următoarele:
a. instalaţia de alimentare cu carburant;
b. instalaţia electrica;
c. instalaţia de evacuare a gazelor arse;
d. instalaţia de incalzire;
e. sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare care trebuie sa fie in stare corespunzatoare
si fără improvizatii;
f. existenţa şi integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare;
g. uşile să fie în buna stare de functionare;
7.4. Conducătorilor auto le este interzis:
a. să transporte în mijlocul de transport o sarcina mai mare decat cea stabilita prin constructia
autovehiculului şi înscrisă în certificatul de înmatriculare.
7.7. Reguli de comportare pe traseu:
a.respectarea semnificaţiei indicatoarelor de circulaţie amplasate în traseu;
b.respectarea prevederilor legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice în deplină siguranţă.
c.respectarea participanţilor la trafic (sunt interzise gesturile şi cuvintele obscene).
d.cand se angajeazaza in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula in fata sau in
spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.
e.atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie,
trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispune de spatiu suficient
pentru a reintra pe banda initiala, unde are obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de
depasire.
d.parcarea se face, după caz, la sediul firmei sau la domiciliul salariatului, numai cu aprobarea
conducerii şi a existenţei unor condiţii minime de siguranţă.
7.8. Reguli la înlocuire și umflare pneuri :
Înlocuirea pneurilor se va face numai în locuri special amenajate în acest scop. Nu se vor face
manevre care sa puna in pericol autovehiculul si viata conducatorului auto.

8. INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PRVIND


ACTIVITATEA DE COMERCIALIZARE A MĂRFURILOR
8.1. Prevederi comune tuturor activităţilor comerciale
1. La locurile de muncă în care se desfăşoară activităţi comerciale vor fi repartizate numai
persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile şi procedeele de lucru, au calificarea şi
autorizarea necesară şi au fost instruite din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii muncii.
2. (1) La efectuarea activităţilor comerciale vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns
controlului medical obligatoriu.
(2) În funcţie de specificul activităţii comerciale, se interzice lucrul în cadrul acestei activităţi al
persoanelor care prezintă diverse afecţiuni, constatate la controlul medical şi care constituie
contraindicaţii pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate a muncii.
(3) Controlul medical periodic este obligatoriu şi se va desfăşura în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
(4) La repartizarea în muncă a tinerilor, femeilor precum şi a persoanelor cu diverse infirmităţi
vor fi respectate reglementările în vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal.
(5) Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de muncă care impun poziţii vicioase de lucru
(poziţie ghemuită, în genunchi, ortostatism permanent, etc.), vibraţii sau temperaturi extreme
(căldură excesivă, frig).
(6) Dacă sarcina survine în perioada desfăşurării unei activităţi cu nivel ridicat de risc (pierderea
sarcinii), conducerea unităţii va lua măsuri în vederea asigurării unui loc de muncă
corespunzător.
3. La desfasurarea activitatilor de comert cu ridicata vor fi repartizati numai salariati instruiti in
acest scop; prin procesul de instruire salariatii vor primi informatii privind:
- procedeele tehnice de descarcare-incarcare si transport ale marfurilor;
- utilaje folosite;
- locul de depozitare a marfurilor in depozite;
- riscurile la care sunt expuşi,
- părţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, în funcţie de specificul activităţii,
- dispozitivele de protecţie existente,
- mijloacele de protecţie şi autoprotecţie,
- modul de intervenţie în caz de avarii sau accidente,
- sistemele de avertizare, semnalizare, alarmare,
- semnificaţia marcajelor diferitelor încărcături, colete, etc. conform standardelor.
4. Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc, in functie de natura lor, in
asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor de acces si producerea
accidentelor.
5. Asezarea si manipularea marfurilor in/din rafturile situate la inaltime, se vor executa cu
ajutorul scarilor simple sau duble prevazute cu dispozitive de prindere si fixare.
6. Marfurile vor fi asezate in rafturi si pe gondole, in asa fel incat acestea sa nu depaseasca
marginile mobilierului.
7. Sticlele vor fi asezate pe rafturi si pe gondole in asa fel incat sa se evite accidentele produse
prin rasturnarea, caderea si spargerea acestora.
8. Pentru evitarea rasturnarii si caderii accidentale a marfurilor dispuse in stive se vor lua
urmatoarele masuri:
- categoriile de marfuri trebuie sa se preteze formarii de stive nepericuloase;
- stivele vor fi asezate langa perete sau pe podiumuri;
- stivele vor avea o forma piramidala, iar inaltimea lor maxima va fi de 1,65 m. Exceptie pot face
stivele ornamentale a caror inaltime maxima va fi de 2 m.
9. Cosurile sau carucioarele utilizate trebuie sa fie in stare de functionare, pentru a evita
producerea accidentelor, indepartand din activitatea comerciala pe cele cu defecte sau uzate.
Starea tehnica a carucioarelor se va verifica zilnic. Rotile vor fi gresate in vederea facilitarii
deplasarii pe orizontala a carucioarelor in conditii de ptotectie,
10. Aducerea marfurilor din depozite in sala de vanzare se va face pe drumul cel mai scurt. Se
interzice aducerea marfurilor pe culoare inguste si intortocheate.
11. Se interzice amplasarea marfurilor care ar provoca aglomeratie sau care necesita o alegere
deosebita, in apropierea intrarii in magazin sau pe calea principala de circulatie a acestuia.
12. Amplasarea gondolelor in magazin se va face in intreg cuprinsul salii de vanzare, in asa fel
incat sa se asigure fluenta circulatiei personalului, precum si posibilitati de supraveghere a
proceselor.
13. Inaintea inceperii oricarei operatii de manipulare si transport, conducerea persoanei juridice
sau fizice care practica activitati de comert cu ridicata va lua toate masurile necesare desfasurarii
activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca.
14. Spatiile de lucru vor fi dotate cu mijloace manuale sau de mica mecanizare (lize), pentru
transportul marfurilor;
15. Caile de acces vor fi amenajate astfel incat sa permita circulatia in ambele sensuri:
- toate caile de acces vor fi nivelate, libere de orice obstacol si iluminate;
- intre utilaje si stivele de marfuri, latimea cailor de acces va fi de cel putin 1 m.
16. Conducatorul formatiei de lucru va verifica modul de prindere a marfurilor purtate manual
sau cu ajutorul uneltelor.
17. Uneltele folosite pentru manipularea marfurilor (parghii, odgoane, carlige) precum si
mijloacele ajutatoare (targi, carucioare) vor fi verificate inainte de inceperea operatiilor si vor
avea forma si rezistenta corespunzatoare, in functie de greutatea marfurilor.
La transportul si manipularea marfurilor se interzice utilizarea uneltelor uzate,
deteriorate sau a celor improvizate.
18. Daca marfa de transportat urmeaza a fi purtata pe umar, operatie la care vor fi utilizati mai
multi salariati, aceasta va fi asezata pe acelasi umar de catre toti salariatii participanti la operatie,
iar ridicarea si coborarea ei se vor face in acelasi timp, la comanda conducatorului formatiei de
lucru; in timpul deplasarii, salariatii vor pastra aceeasi cadenta;
19. Marfurile cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate in lazi, saci si baloturi care
nu contin substante inflamabile, caustice sau corozive vorfi asezate in stive cu randuri
intretesute. Inaltimea stivei nu va depasi de 1,5 ori latimea bazei.
8.2. Organizarea locului de munca si a activitatilor
1. Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice
obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatiilor la accidente. Caile de
acces vor fi nivelate, podite sau pavate si amenajate in vederea scurgerii apei. Iarna, caile de
acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumegus).
2. Acolo unde este cazul (diferente de nivel), se vor amenaja rampe de incarcare – descarcare, la
cote de nivel corespunzatoare platformei mijloacelor de transport si prevazuta cu dispozitive de
egalizare sau podete de trecere cu inaltime variabila.
3. Diversele marfuri vor fi depozitate in spatii distincte special amenajate, in functie de natura
marfii.
4. In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau mixt) .
5.Se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare dubla
de la surse diferite de sursa iluminatului general de lucru.
Tipul de constructie al corpurilor de iluminat se va alege in functie de caracteristicile mediului in
care acestea vor fi utilizate (umiditate mare, pericol de explozie, de incendiu etc.).
6. Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzator al cailor de acces din spatiul de
lucru: rampe de incarcare-descarcare a marfurilor, depozite etc.
7. In cazul in care, in spatiile de lucru, temperatura aerului depaseste valoarea de 25 oC, se va
asigura o viteza de miscare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului
fizic.
8. Pentru evitarea curentilor de aer din zona usilor, portilor sau golurilor tehnologice dinspre
exterior, se vor prevedea separat sau combinat:
- perdele sau sorturi din material plastic sau cauciuc;
- paravane longitudinale sau exterioare;
9. La depozitele si halele la care usile au dimensiuni mai mari de 3x3m, se vor prevedea
obligatoriu usi de acces pentru salariati.
10. Instalatiile care degaja aburi vor fi etanseizate sau prevazute cu instalatii de ventilare penru
evacuarea aburilor captati.
11. Aparatele de casa vor fi amplasate in asa fel incat salariatii care le deservesc sa fie feriti de
curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor.
12. Pentru asezarea si manipularea marfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi dotate cu scari
simple sau duble care vor fi prevazute cu dispozitive de prindere in partea superioara si placi de
cauciuc in partea inferioara (pentru scarile simple), iar cele duble cu lant de siguranta si placi de
cauciuc pe partea inferioara.
13. Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate corespunzatoare.
Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica
orizontalitatea rafturilor.
14. Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi intregi, fara
sparturi, crapaturi sau bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fara portiuni taioase
sau zgrunturoase.
15. Orice obiect de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente la
manipularea marfii.
16. Periodic va fi verificata stabilitatea pieselor de mobilier.
17. La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmatoarele masuri:
- spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie ale personalului;
- personalulul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare directe
etc.
18. Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie, aparatori, carcase etc.
care sa impiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora.
19. Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, de
deschiderea usilor si de destinatia fiecaruia in asa fel incat sa se asigure conditiile
corespunzatoare de lucru.
20. Reziduurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate in reteaua de
canalizare, numai dupa ce acestea au fost supuse unor procese de epurare si denocivizare.
Lichidele ce contin hidrocarburi vor fi colectate in bazinele separatoare de grasimi.
8.3. Protectia impotriva electrocutarii
1. Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparatori etc., astfel
incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse.
2. Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate impotriva deteriorarilor mecanice,
termice, chimice etc.
3. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub
tensiune.
4. Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua
numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricienii de
intretinere, instruiti corespunzator si autorizati. In zona de lucru, vor fi montate la loc vizibil,
tablite avertizoare de interdictie.
5. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice si
organizatorice conform prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea
energiei electrice.
6. Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase dintr-
un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai
mare.
7. In dreptul utilajelor cu actionare electrica se va prevedea gratar din lemn sau covor de cauciuc.
8. Spalarea si curatarea utilajelor comerciale, la terminarea lucrului, se va efectua numai dupa
intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora.
9. La masinile de casa, zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, va fi verificata legatura
la conductorul de nul.
10. In cazul in care, mijloacele de transport utilizate in activitatile comerciale, functioneaza la
tensiuni mai mari de 42V sau 60V platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu covoare
electroizolante.
11. Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si
legaturi la prizele de pamant si la conductorul de nul al instalatiei electrice.
12. Prizele de alimentare vor fi tip „Schuco” cu legatura de protectie la priza de pamant.
13. Se interzice lucrul la masinile actionate electric, cu mainile umede sau murdare de grasime.
14. Pentru firmele de reclama comerciala, capacele de protectie de la instalatie electrica, a caror
indepartare scoate instalatia de sub tensiune vor fi demontate numai cu scule speciale. Capacele
vor fi asigurate contra desfacerii lor intamplatoare, in cazul producerii trepidatiilor, socurilor,
conditiilor meteo nefavorabile (temperatura sau umiditate).
15. Toate partile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub
tensiune in mod accidental vor fi legate la instalatii de protectie legate la pamant sau la
conductorul de nul.
16. Este interzis montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate in
interiorul vitrinelor.
17. La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si firmelor
comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de protectie, electroizolant,
corespunzatoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus, va fi alcatuita din cel
putin doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc.
18. Pentru prevenirea electrocutarii la lucru cu echipamentelor si utilajelor comerciale vor fi
respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei
electrice, precum si standardele de electroprotectie in vigoare.
8.4. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor
1. Se interzice salariatilor accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista pericolul
producerii incendiilor si exploziilor.
Vor fi afisate, in locuri vizibile, tablite avertizoare pentru interzicerea fumatului in
spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii.
2. La manipularea recipientelor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR
3. (1) Pentru efectuarea unor interventii in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie
salariatii vor utiliza scule antiscantei.
(2) Efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa
obtinerea “PERMISULUI DE LUCRU CU FOC”.
8.5. Comercializarea marfurilor. Vanzarea cu amanuntul . Vanzarea clasica .
1. Curatenia in magazine va fi efectuata numai in timpul pauzelor sau la sfarsitul programului de
lucru, cand unitatea va fi inchisa.
2. Conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masurile necesare privind desinfectia,
desinsectia si deratizarea spatiilor comerciale, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.
3. Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc, in functie de natura lor, in
asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor de acces si producerea
accidentelor.
4. Asezarea si manipularea marfurilor in si din rafturile asezate la inaltime, se vor executa cu
ajutorul scarilor simple sau duble, prevazute cu dispozitive de prindere si fixare.Se interzice,
pentru efectuarea operatiilor mentionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lazilor, pachetelor sau a
altor obiecte de improvizatie.

Întocmit,
Inspector SSM
Ing. Murariu Alexandru Ionel

S-ar putea să vă placă și