Sunteți pe pagina 1din 4

Chestionar - Scanarea Rapidă a Managementului Cunoştinţelor

Cu scopul de a crește capacitatea de învățare organizațională, în zilele noastre, se recomandă echipei


manageriale să facă eforturi susţinute în direcţia îmbunătăţirii disponibilităţii şi accesibilităţii
cunoaşterii/cunoștințelor și învățării în cadrul organizațiilor.
Scanarea Rapidă a Managementului Cunoştinţelor oferă un cadru de referință cu privire la modul de
determinare a cunoștințelor disponibile într-o organizaţie.

Date specifice companiei

1. Care este ramura de activitate în care activează compania la care lucraţi?


a) Agricultură, silvicultură, piscicultură şi pescuit
b) Energie electrică, termică, petrol, gaze
c) Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului
d) Industria textilă şi a produselor textile
e) Industria pielăriei şi a încălţămintei
f) Exploatarea şi prelucrarea lemnului
g) Edituri şi poligrafie
h) Industria chimică şi petrochimică
i) Materiale de construcţii şi industria cimentului
j) Metalurgia feroasă, neferoasă şi produse refractare
k) Construcţii de maşini
l) Industria electrotehnică, mecanică fină şi utilaje, electronică
m) Industria mobilei şi alte activităţi industriale
n) Reciclarea materialelor
o) Construcţii
p) Comerţ
q) Turism, hoteluri şi restaurante
r) Transporturi
s) Poştă şi telecomunicaţii
t) Activităţi financiare, bancare, de asigurări
u) Cercetare - proiectare
v) Administraţie publică
w) Învăţământ
x) Sănătate şi asistenţă socială
y) Mass-media
z) Cultură
aa) Alte activităţi şi servicii

2. Care este numărul de angajaţi ai companiei la care lucraţi?


a) < 9
b) 10 - 49
c) 50 - 250
d) > 250

3. Natura produselor oferite:


a) Bunuri materiale
b) Servicii
c) Ambele

4. Credeţi că firma la care lucraţi ar fi interesată de o analiză care să vizeze îmbunătăţirea capacităţii de
învăţare organizaţională?
a) Da
b) Nu

Page 1 of 4
Scanarea Rapidă a Managementului Cunoştinţelor - Adaptare după chestionarul dezvoltat de
Dr. Hubert Rampersad
EXPLICAŢII
Bifaţi numărul corect: 1 = niciodată/nu/nu este corect 2 = din când în când/puţin/mai puţin
3 = frecvent/de obicei 4 = întotdeauna/da/corect
ASPECTE GENERALE
1. A face greșeli este permis, eșecurile sunt tolerate și nu penalizate.
Oamenii învață din greșelile lor şi ale celorlalţi, iar erorile sunt discutate 1 2 3 4
deschis.
2. Angajații știu unde pot fi găsite cunoștințele specifice în organizaţie și acest
1 2 3 4
lucru este transparent pentru toată lumea.
3. Angajaților li se creează spațiu fizic pentru a se gândi, a învăța, a acţiona, a
realiza contacte informale, a câștiga experiență, a experimenta și a-şi asuma 1 2 3 4
riscuri.
4. Sistemele informatice de management sunt integrate și actualizate în
1 2 3 4
permanență.
5. Cunoștințele necesare pentru luarea deciziilor importante sunt, de obicei,
1 2 3 4
disponibile și ușor accesibile.
6. Nu există bariere pentru utilizarea şi schimbul de cunoştinţe. 1 2 3 4
7. Angajații au aptitudinile necesare pentru a clasifica în mod adecvat, a
1 2 3 4
utiliza și păstra cunoștințele.
8. Organizația dispune de o rețea de lucrători în domeniul cunoașterii. 1 2 3 4
9. Structura organizatorică este simplă, are puține niveluri ierarhice și
1 2 3 4
constă în unități autonome.
10. Organizația este caracterizată prin diversitate (oamenii provin din medii
culturale diferite și practică stiluri de învățare diferite), printr-o abordare 1 2 3 4
planificată precum şi intuitivă etc.
11. Există un program activ pentru dezvoltarea ideilor. Pornind de la acesta, noi
1 2 3 4
cunoștințe sunt generate permanent.
12. Nu există concurență între colegi. Concurența internă nu este stimulată. 1 2 3 4
13. În organizație nu este o atmosferă de frică și neîncredere. 1 2 3 4
STILUL DE CONDUCERE
14. Top managementul se angajează să lărgească capacitatea de învățare și să
1 2 3 4
creeze o organizație care învață.
15. Angajații sunt stimulaţi continuu și încurajaţi să identifice și să rezolve
problemele împreună, ca o echipă, folosesc brainstorming-ul pentru a 1 2 3 4
genera idei pe care şi le împărtăşesc unii altora.
16. Managerii deţin cunoştinţe importante pentru succesul organizaţiei. 1 2 3 4
17. Managerii adoptă stiluri de antrenare, care să-i inspire pe angajaţii și să-i
sprijine. Ele facilitează obţinerea unei atitudini fundamentale de învățare,
1 2 3 4
schimbul intens de cunoștințe și formarea spiritului antreprenorial intern, și
promovează atât învățarea individuală, cât și pe cea în echipă.
18. Managerii sunt permanent concentraţi pe dezvoltarea și mobilizarea
cunoștințelor angajaților și pe oferirea cu regularitate a feedback-ului
1 2 3 4
constructiv cu privire la încercările de îmbunătăţire, dezvoltare, și acțiuni de
învățare.
19. Managerii folosesc limbajul simplu verbal și în scris, acţiunile sunt
1 2 3 4
orientate spre facilitarea procesului de "învățare prin practică."
20. Managementul știe care sunt angajații purtători de valoare și cunoștințe
1 2 3 4
rare. Sursele de expertiză internă au fost specificate.
21. A fost numit un manager care se ocupă de cunoștințele din organizaţie
(knowledge manager), care antrenează și facilitează procesele de învățare.
Abilitățile sale cele mai importante fiind: înțelegerea, prelucrarea,
1 2 3 4
comunicarea și modificarea cunoștințelor.

Page 2 of 4
EXPLICAŢII
Bifaţi numărul corect: 1 = niciodată/nu/nu este corect 2 = din când în când/puţin/mai puţin
3 = frecvent/de obicei 4 = întotdeauna/da/corect
VIZIUNEA STRATEGICĂ
22. Managementul cunoașterii este de natură strategică, conduce la obţinerea de
avantaje competiţionale şi vizează îmbunătăţirea performanţelor 1 2 3 4
organizaţionale.
23. Se practică învățarea colectivă continuă care dezvoltă competențele
1 2 3 4
principale ale organizației.
24. Există un minim de 4 obiective privind cunoștințele și învățarea , pentru
care sunt formulaţi indicatori de performanță în tabloul de bord al 1 2 3 4
companiei.
25. Informaţiile colectate de la client sunt considerate valoroase din punct de
1 2 3 4
vedere strategic.
ORIENTAREA SPRE CLIENT
26. Se oferă bonusuri suplimentare angajaţilor orientaţi spre client. 1 2 3 4
27. Există proceduri de rezolvare a reclamaţiilor clienţilor care sunt executate
1 2 3 4
permanent.
28. Se realizează studii de imagine. 1 2 3 4
29. Există şi sunt utilizate baze de date cu clienţii şi caracteristicile lor. 1 2 3 4
30. Se măsoară gradul de loialitate al clienţilor. 1 2 3 4
31. Se dezvoltă şi se implementează planuri de îmbunătăţire a încrederii şi
1 2 3 4
loialităţii clienților.
32. Top managementul urmăreşte modul în care compania furnizează valoare
1 2 3 4
clientului.
33. Există în structura organizaţională un departament / serviciu care se ocupă
1 2 3 4
de managementul relaţiei cu clientul.
PROCESE INTERNE
34. Angajații nu tezaurizează cunoștințele, le împărtășesc spontan unii altora.
Indivizii, echipele și unitățile de afaceri schimbă cunoștințe în mod 1 2 3 4
sistematic şi intens unii cu ceilalţi.
35. Creșterea cunoștințelor este promovată prin intermediul culturii
organizaționale. Aceasta este o cultură caracterizată prin simplitate, 1 2 3 4
comunicare deschisă și prin „a face” în loc de „a vorbi” prea mult.
36. Problemele sunt parte integrantă și sunt abordate metodic printr-o abordare
sistemică. În acest scop, procedurile sunt elaborate şi utilizate în mod 1 2 3 4
curent.
37. Lacunele de cunoștințe sunt sistematic și continuu specificate și se iau
1 2 3 4
măsuri pentru a le reduce și a le elimina.
38. Cunoașterea implicită relevantă este (pe cât posibil) făcută explicită, prin
imagini și metafore, revizuită, răspândită în întreaga organizație și intens 1 2 3 4
schimbată.
39. Comunicarea ușor de utilizat și sistemele informatice sunt folosite pentru a
1 2 3 4
răspândi cunoștințele în rândul tuturor angajaților.
40. Cunoștințele obținute și dezvoltate sunt permanent documentate și făcute
1 2 3 4
disponibile tuturor membrilor organizației.
41. Angajații cu cunoștințe valoroase și rare sunt rotiţi între diferitele unități de
1 2 3 4
afaceri și fac parte dintr-o varietate de echipe de îmbunătăţire.
42. Este un mediu de învățare caracterizat prin gândire pozitivă, stimă,
încrederea reciprocă, dorința de a interveni preventiv, asumarea
responsabilității pentru performanţa în afaceri, deschidere, bucurie și 1 2 3 4
pasiune. Angajații sunt încurajați să studieze permanent modul în care
lucrează și să-l adapteze, dacă este necesar.
43. Procesele de învățare sunt inițiate și ghidate de problemele existente sau
preconizate. Problemele sunt văzute ca o șansă de a învăța sau a schimba. 1 2 3 4
Conflictele sunt privite ca provocări nerezolvate.
Page 3 of 4
EXPLICAŢII
Bifaţi numărul corect: 1 = niciodată/nu/nu este corect 2 = din când în când/puţin/mai puţin
3 = frecvent/de obicei 4 = întotdeauna/da/corect
44. Oamenii lucrează și învață împreună armonios în echipe care se auto-
dirijează. Aici membrii echipei au cunoștințe care se suprapun, un echilibru
1 2 3 4
de personalități, abilități și stiluri de învățare și cunoștințe cu privire la
propriul stil de învățare preferat și de cel al colegilor.
45. Cunoașterea este în mod constant pusă în aplicare și încorporată în produse
1 2 3 4
noi, servicii noi și procese noi.
46. Benchmarking-ul se face sistematic pentru a dobândi cunoștințe. Cele mai
bune practici în interiorul și în afara organizației sunt identificate și difuzate 1 2 3 4
pe plan intern. Ceea ce este învățat este generalizat.
47. Indicatorii de cunoștințe și de învățare sunt măsuraţi în mod constant și
1 2 3 4
utilizaţi ca punct de pornire pentru procesul de îmbunătățire.
48. Cunoașterea organizațională este împărtășită prin contacte informale,
cursuri interne, conferinţe, rezolvarea problemelor și şedinţe pentru analiza 1 2 3 4
de proiect, sesiuni de dialog, rapoarte interne, memo-uri etc.
49. Schimbul de cunoștințe este facilitat prin internet, intranet, bibliotecă, spaţii
1 2 3 4
pentru şedinţe/întâlniri, arhivă computerizată și sistem de documentare etc.
50. Angajații au muncă variată și provocatoare. Se aplică rotația sarcinilor. 1 2 3 4
RESURSE UMANE
51. Evaluarea locurilor de muncă este legată în mod explicit de ambiția
1 2 3 4
personală a persoanelor fizice și ambiția comună a organizației.
52. Managerii și angajații sunt judecați după ceea ce fac, nu după cât de
1 2 3 4
inteligenţi par a fi și cât de mult vorbesc.
53. Cunoștințele angajatului sunt dezvoltate în mod constant și sunt actualizate
prin intermediul programelor de instruire, antrenare și dezvoltarea 1 2 3 4
talentelor.
54. Există o politică proactivă de dezvoltare a competențelor, care include
instruire internă și externă, cursuri, conferințe de lucru, simpozioane și 1 2 3 4
seminarii.
55. Competențele de cunoaștere și învățare sunt parte a profilului competențelor
1 2 3 4
fiecărui angajat.
56. Cunoștințele salariaților care părăsesc organizaţia sunt transferate
1 2 3 4
succesorilor.
57. Angajații care asigură performanţe de învățare colectivă de dragul
bunăstării întregii organizații și împărtășesc în mod constant cunoștințele
1 2 3 4
lor colegiilor sunt recompensaţi suplimentar și au mai multe oportunități de
promovare.
Total: …… puncte
Observaţii / Sugestii:

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat prin completarea acestui chestionar!

Page 4 of 4