Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Domnule/Doamnă preşedinte,

Subsemnatul/Subsemnata Răban Elena, în calitate de reclamant, cu


domiciliul/reşedinţa/sediul în localitatea Brașov, str./bd.Speranței, nr. 8 , bl. A , sc. D , et. 1 ,
ap. 4 , judeţ Brașov , cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală
185052674218, cont bancar RO291831937, adresă electronică elena.r@yahoo.com, număr de
telefon 0758147852, număr de fax 12374, prin Covaci Andrei, în calitate de avocat, cu sediul
profesional în localitatea Brașov, str./bd. Demetriade , nr. 7 , bl. A3 , sc. C , et. 2 , ap.10 , judeţ
Brasov, adresă electronică covaci.a@yahoo.com, număr de telefon 0722496100 , număr de
fax 87100,
formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

împotriva pârâtului Marius Popescu, cu domiciliul/reşedinţa/sediul în localitatea


Brașov, str./bd. Genezei, nr. 12 , bl. B , sc. A , et. 3 , ap. 14 , judeţ Brașov , cod numeric
personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală 187654128277, cont bancar
RO8291397824, adresă electronică marius.p@yahoo.com, număr de telefon 0766543998,
număr de fax 928839,

pentru ca instanţa, prin hotărârea ce se va pronunţa, să dispună:


- obligarea pârâtului să-mi lase în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul situat
in localitatea Brașov și să-l evacueze, deoarece exercită posesia fără drept;
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 2000 lei.

Apreciez valoarea obiectului cererii de chemare în judecată la suma de 331 176 lei.

Motivele cererii de chemare în judecată sunt următoarele:

În fapt, am achiziționat imobilul situat pe str. Genezei, nr.12, bl. B, ap.14, et. 3, în data
de 21.07.2010 și am primit titlul de proprietate cu nr.18. În momentul în care am vrut să-mi
exercit posesia asupra imobilului, am constat că acesta este ocupat fără drept de familia
domnului Marius Popescu.

În drept îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art.555, art.562 alin. (2), art.563 din Noul
Cod Civil, precum și art.192 din Codul de Procedură Civilă

În dovedirea cererii mele înţeleg să mă folosesc de următoarele probe:


-Tilul de proprietate nr.18 din 21.07.2010
- Contractul de vânzare-cumpărare
-Proba testimonială, matorii propuși spre a fi audiați fiind următorii:

1
- dl. Cosmin Sandor domiciliat în Brașov, str. Mihai Voievod , nr.80A, judeţ Brașov,
adresă electronică ad@gmail.com , număr de telefon 0744445566
- Dna. Stelian Roman, domiciliat în Brașov, str. Valului , nr. 18 , judeţ Brașov, adresă
electronică sr@gmail.com, număr de telefon 0724564300.

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subsemnata pentru


conformitate cu originalul, de pe înscrisurile pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces,
în 3 exemplare, dintre care unul pentru instanţă şi unul care urmează a fi comunicat(e)
pârâtului/pârâţilor.

Anexez:
- Tilul de proprietate nr.18 din 21.07.2010;
- Contractul de vânzare-cumparare;
- dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Data 30.07.2010 Semnătura …………….…………

Domnului/Doamnei preşedinte a(l) Judecatoriei Brașov