Sunteți pe pagina 1din 3

PREFECTUL SI INSTITUTIA PREFECTULUI

1. Consideratii cu privire la institutia prefectului

Institutia prefectului este reglementata de Legea nr. 340/2004 privind


institutia prefectului.

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local , el conducand


serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale
administratie publice centrale din unitatile administrativ –teritoriale.
Prefectii in functie alcatuiesc Corpul prefectilor. Subprefectii in functie
alcatuiesc Corpul subprefectilor .

Guvernul numeste cate un prefect in fiecare judet si in municipiul


Bucuresti, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor . Ca regula
, la incetarea exercitarii functiilor detinute , prefecti si subprefectii fac
parte din Corpul de rezerva al prefectilor si subprefectilor.

Prefectul este inalt deminitar public. Pentur a putea ocupa aceasta


functie,, persoana trebuie sa indeplineasca o serie de conditii: de varsta
(minim 30 de ani) , de studii si vechime in specialitate, de absolvire a unor
programe deprefectionare si administratia publica. O conditie obligatorie
este depunerea juramantului, in gata Guvernului , respectiv a primului –
ministru.

Exercitarea funcitei de prefect inceteaza de drept in caz de : demisie;


savarsirea unor acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in
functie de societate, sau participarea la actiuni politice; intervenirea unuia
din cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevazute pentru
functionarii publici, ori daca sunt membrii ai unui partid politic;
imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de trei luni consecutiv;
condamnare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la o
pedeapsa privativa de libertate; pierderea drepturilor electorale; punere
sub interdictie judecatoreasca , in conditiile legii; destituire; obtinerea
calificativuluinesatisfacator; deces.

Constatarea incetarii de drept a exercitarii functie de prefect se face de


catre Ministreul Administratiei si Internelor, care propune numirea altei
persoane in functia vacanta.

2. ATRIBUTIILE PREFECTULUI

Conform art. 24 din Legea nr.34/2004, prefectul indeplineste urmatoareel


atributii:

a. Asigura, la nivelul judetului sau, dupa caz, la municipiului Bucuresti,


realizarea intereselor nationale, aplicarea si respectarea Constitutiei, a
legilor, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a celorlalte acte
normative, precum si a ordinii publice;

b. Actioneaza pentru realizarea in judet, respectiv in municipiul


Bucuresti, a obiectivelor cuprine in Programul de guvernare si dispune
masurile necesare pentru indeplinirea lor, in conformitate cu
comptentele si atributiile ce ii revin, potrivit legii;
c. Conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea
serviciilor publice deconcentraateale ministerlelor si ale celorlalte
organe ale administratie publice centrale din unitatile adminstrativ-
teritoriale;

d. Actioneaza pentru asigurarea climatului de pace sociala, mentinerea


unui contact continuu cu toate nivelurile institutionale si sociale,
acordand o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale;

e. Stabileste, impreuna cu autoritatile admiinstratie publice locale si


judetene, prioritatile de dezvoltare teritoriala;

f. Verifica legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de


autoritatile administratiei publice locale si judetene, cu exceptia actelor
de gestiune;

g. Asigura, impreuna cu autoritatile si organele abilitate, pregatirea si


aducerea la indeplinire, in conditiile stabilite prin legi, a masurilor de
aparare care nu au caracter militar, precum si a celor de protectie
civila;

h. Dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si


apararea drepturilor si a sigurantei cetatenilor, prin organele legale
abilitate.

Prefectul indeplineste si alte atributii prevazute de lege si insarcinarile stabilite


de Guven. Totodata, prefectul, in exercitarea atributiei publice , locale ori
judetene, prefectul poate ataca , in fata instantei de contencios admnistrativ,
aceste acte , daca le considera nelegale, cu exceptia actelor de gestiune.Actul
atacat este suspndat de drept.

3. ACTELE PREFECTULUI

Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prefectul emite ordine cu caracter


individual sau normativ, in conditiile legii.

• Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publica, potrivit legii.


Ordinul prefectului , care contine dispozitii normative, devine executoriu
numai dupa ce a fost adus la cunostinta publica.

• Ordinul prefectului , cu caracter individual, devine executoriu de la data


comunicarii catre persoanele interesate.

Ministerul Administratiei si Intrernelor poate propune Guvernului anularea


ordinelor emise de prefect, daca le considera nelegale sau netemeinice.

Ordinele prefectului prin care se stabilesc masuri cu caracter tehnic sau de


specialitate sunt emise dupa consultarea conducatorului serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratie publice
centrale din subordinea Guvernului, organizate la la nivelul unitatii administrativ-
teritoriale.