Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE DONAȚIE

NR.________din____________

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul “Contract de donație”, se incheie intre:

1. in calitate de presedinte, denumita in continuare


BENEFICIAR
si

2. denumita in continuare DONATOR

OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinul financiar priveste sustinerea activitatii desfasurate de .

VALOAREA CONTRACTULUI

Sponsorizarea va fi in cuantum de 1000 lei/luna, pe o perioada anului 2019.

DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intra in vigoare la data de ianuarie 2019, data asupra careia ambele parti sunt de
acord.

OBLIGATIILE CONTRACTULUI

1. Beneficiarul, , se obliga sa foloseasca sumele sau bunurile


materiale potrivit dorintei donatorului.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Nerespectarea obligatiilor (sau a uneia din obligatii), prevazute mai sus, de catre una dintre parti
determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu un preaviz prealabil de 15 zile.

DISPOZITII FINALE

Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, sub
forma unui act aditional.

Prezentul contract s-a incheiat astazi_________ in 2(doua) exemplare, cate unul la fiecare parte
semnatara.

DONATOR, BENEFICIAR,

Presedinte,