Sunteți pe pagina 1din 27

MANAGEMENTUL FINANCIAR FARMACEUTIC SI

LEGISLATIE
C1. Explica managementul financiar in domeniul Farmaceutic

#Managementul financiar farmaceutic


-definitie, termeni specifici: organizatia, contabilitatea, patrimoniul, capitalul,
rezervele.
Management inseamna proiectarea si realizarea practica a oricarei actiuni, in toate
domeniile de activitate.
Astfel, sunt cunoscute: managementul sanatatii, managementul farmaceutic,
managementul resurselor umane, managementul financiar-contabil si alte tipuri de
management din alte domenii de activitate.
Activitatea farmaceutica, este de o mare diversitate si complexitate
semnificativa, si este legata de insasi sanatatea si viata omului.
Activitatea farmaceutica va fi ordonata dupa acelasi model de lucru al
managementului oricarui alt domeniu, cuprinzind etape cunoscute:
 Diagnoza – analiza situatiei aprovizionarii cu medicamente la un
moment dat si a posibilitatilor de rezolvare a problemelor aparute;
 Prognoza – proiectarea activitatii din perioada urmatoare, pe baza
resurselor materiale si umane care stau la dispozitie;
 Decizia – adoptarea solutiei optime prin alegerea unei cai cit mai
eficienta, de realizare a obiectivelor prestabilite de catre farmacistul manager;
 Organizarea – repartizarea sarcinilor tuturor membrilor colectivului din
farmacie, luarea masurilor adecvate pentru realizarea activitatilor planificate;
 Controlul – verificarea modului in care sint indeplinite cele stabilite
anterior prin planuri, decizii, masuri.
Toate aceste aspecte de management au rolul de a contribui la indeplinirea
functiei de baza a farmaciei, care este asistenta cu medicamente si cu servicii
farmaceutice a pacientilor.
Pentru realizarea asistentei cu medicamente la nivelul cerintelor actuale,
impuse de noul sistem bazat pe asigurari de sanatate, este necesara precizarea
problemelor cele mai importante ale activitatii unei farmacii.
Problemele managementului farmaceutic sint:
 infiintarea farmaciei cu respectarea tuturor prevederilor legislatiei actuale;
 dotarea farmaciei cu mobilier ergonomic, corespunzator activitatii specifice din
fiecare incapere a farmaciei, dotarea cu aparatura, ustensile, cu substante
farmaceutice, cu medicamentele necesare;
 organizarea fluxului activitatilor din interiorul farmaciei;
 aprovizionarea cu medicamente in mod ritmic;
 receptia medicamentelor in farmaciei;

1
 organizarea conditiilor de conservare a medicamentelor in farmacie, in functie
de proprietatile lor specifice;
 eliberarea medicamentelor cu intreaga oferta de servicii farmaceutice legate
de acest moment al contactului cu bolnavul;
 prepararea medicamentelor prescrise de catre medic si a celor galenice,
solicitate de public;
 organizarea controlului intern al medicamentului preparat;
 organizarea spatiului aseptic pentru prepararea medicamentelor sterile in
spital, blocul de solutii perfuzabile, iar in farmacia de circuit deschis, boxa de sterile;
 evidenta tehnico-operativa;
 organizarea inventarierii.
Multe din aceste aspecte nu sint cunoscute publicului, constituindu-se in
multitudinea de activitati anonime, care contribuie la bunul mers al lucrurilor din
farmacie.
La ora actuala, prin introducerea unor operatii efectuate cu ajutorul
computerului, poate parea ca munca in farmacie este mai usoara. Dar aceasta este
numai o aparenta; in realitate, profesiunea de farmacist si asistent de farmacie,
implica noi responsabilitati prin continutul complex al serviciilor farmaceutice legate
de medicamentul prescris si eliberat pacientului.
Termenul de „management” este un neologism englez, care inseamna
„conducere”, „administrare” a unei afaceri, a unei activitati.
„Managementul” este procesul de coordonare a resurselor umane,
informationale, fizice si financiare in vederea realizarii scopurilor unei organizatii
(farmacia).

TERMENI SPECIFICI
1. Organizatia (Managementul Organizatiei)
Reprezinta un proces complex care se desfasoara pe baza adaptarii deciziilor
care sunt transpuse in activitati, acestea conducind la realizarea de bunuri si servicii,
(asigurarea cu medicamente a pacientilor si consilierea pacientilor) in scopul atingerii
unor obiective economico-sociale (sanatatea populatiei unei tari).
Organizatia (societatea comerciala, firma, farmacia, compania, regia,
institutia, intreprindere) este, in sens larg, ansamblul structurilor umane, materiale,
tehnologice si functionale realizate in scopul producerii de bunuri si de servicii.
Functiile managementului organizatiei este prezentat mai jos:

PLANIFICAREA ORGANIZAREA

( prevederea) ↓ ↓

1 FUNCTIILE MANAGEMENTULUI 2

↑ ↑

2
COORDONAREA CONTROLUL

Si ANTRENAREA ( evaluarea )

3 4

Produsele finite ale managementului sint deciziile; adoptarea acestora este


determinata de culegerea si de prelucrarea informatiilor, de identificarea solutiilor
pentru atingerea scopului si de punerea lor in practica.
Organizatia (intreprinderea, farmacia) este locul de organizare a contabilitatii.
Intreprinderea este o unitate economica, autonoma patrimonial, in care
mijloacele umane, materiale si financiare sint organizate si coordonate pentru
realizarea de bunuri materiale, executarea de lucrari si prestarea de servicii, in
scopul vinzarii si obtinerii de profit.
Clasificarea intreprinderilor:
a). in functie de obiectul principal de activitate:
- Intreprinderi din sectorul primar (agricultura, silvicultura, industria extractiva);
-Intreprinderi din sectorul secundar (activitati din industria prelucratoare si a
constructiilor);
- Intreprinderi din sectorul tertiar (activitati din comert, turism, transporturi, financiar-
bancare, ocrotirea sanatatii etc.).
b). in functie de forma de proprietate asupra capitalului investit:
- Intreprinderi private – capitalul a fost investit de una sau de mai multe persoane
particulare;
- Intreprinderi publice sau cu capital de stat – finantarea activitatii este asigurata din
fonduri publice;
- Intreprinderi mixte – capitalul a fost investit atit de persoane particulare, cit si de
stat.
c). in functie de forma juridica de organizare:
- regii autonome – sint intreprinderi de stat;
- societati comerciale – sint intreprinderi constituite pe baza liberei initiative, prin
asocierea de persoane, de capitaluri sau mixte.
d). in functie de marimea lor:
- microintreprinderi – pina la 9 salariati;
- intreprinderi mici – intre 10 si 49 salariati;
- intreprinderi mijlocii – intre 50 si 249 salariati;
- intreprinderi mari – peste 250 salariati.
In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991, republicata in 2002,
pot sa conduca propria contabilitate: societatile comerciale, societatile nationale,
institutiile publice, persoane fizice autorizate etc.
In functie de structura asocierii dintre persoane si capitaluri, legislatia
nationala reglementeaza trei categorii de societati:
A). societati de persoane – asocieri bazate pe incredere a persoanelor care au
scopuri economice comune.

3
Capitalul social este divizat in titluri de valoare negociabile, numite parti
sociale, netransmisibile altor persoane.
In functie de angajarea asociatilor in administrare si de modul de asumare a
responsabilitatii acestora, sint doua tipuri de societati de persoane:
- societati in nume colectiv (SNC) – caracterizate prin raspundere solidara (in egala
masura) si nelimitata (cu intreg patrimoniul) a asociatilor pentru operatiunile
desfasurate in numele societatii;
- societati in comandita simpla (SCS) – caracterizate prin existenta a doua tipuri de
asociati:
 asociati comanditati – au drept de administrare a societatii si raspund solidar
si nelimitat pentru operatiunile efectuate in numele societatii;
 asociati comanditari – care nu se implica in gestionarea societatii
(administrare) si astfel raspunderea lor se limiteaza la capitalul subscris.
B). societati de capitalui – se constituie prin subscrierea integrala si simultana a
capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.
Capitalul social este divizat in titluri negociabile numite actiuni, care pot fi
tranzactionate pe piata titlurilor de valoare (bursa), schimbindu-si astfel proprietarul,
fara consimtamintul celorlalti actionari.
De regula, actionarii dintr-o societate de capitaluri nu se implica in
administrarea acesteia. In functie de limita raspunderii actionarilor pentru
operatiunile desfasurate in numele societatii de capitaluri, sint doua tipuri de astfel
de societati:
- societati pe actiuni (S.A.), in care raspunderea se limiteaza la aportul fiecarui
actionar la capitalul social;
- societati in comandita pe actiuni – sint similare societatilor in comandita simpla, cu
diferenta divizarii capitalului social in actiuni.
C). societati mixte – imbraca forma juridica a societatilor cu raspundere limitata; se
regasesc trasaturi specifice societatilor de persoane, unde capitalul social este
divizat in parti sociale, netransmisibile altor persoane din afara societatii, cit si
societatilor de capitaluri, unde raspunderea se limiteaza la nivelul aportului de capital
social.

2. Contabilitatea
Este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, gestiunea si controlul
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si rezultatele obtinute de
persoanele juridice si fizice; trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si
sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara,
performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atit pentru cerintele interne ale
acestora, cit si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si
comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori.
Managerul utilizeaza informatii de natura contabila, care sint:
- informatii operationale – sint produse de diferite compartimente( in farmacie ) si
constituie suportul de date pentru contabilitatea financiara si contabilitatea de
gestiune ( efectuata de contabilul farmaciei );

4
- informatii financiar-contabile – sint furnizate de contabilitatea financiara, in baza
unor reguli de raportare ( actionarilor );
- informatii fiscale – sint destinate organelor de stat, pentru a fi folosite in controlul
impozitelor si taxelor datorate.

3. Patrimoniul
Reprezinta totalitatea bunurilor (farmacia cu tot ce cuprinde ), apartinind unei
persoane fizice sau juridice, dobindite in cadrul relatiilor de drepturi si obligatii.
Patrimoniul este format din doua elemente:
- persoana fizica sau juridica, denumita subiect de patrimoniu, care exercita acte de
administrare asupra patrimoniului;
- bunurile economice, denumite obiect de patrimoniu.

4. Capitalul
Este studiat de contabilitate din doua puncte de vedere:
a). al modului concret in care bunurile economice se investesc, se intrebuinteaza, se
consuma si se inlocuiesc; este de doua feluri:
- capitalul fix sau activele imobiliare - este format din bunurile economice rezultate in
urma investitiilor (masini, cladiri ( farmacia cu echipamente si mobilier ), utilaje);
- capitalul circulant sau activele circulante – este format din bunuri economice care
se consuma (materii prime ( substante active, substante auxiliare,medicamente),
materiale, semifabricate).
Capitalul fix si capitalul circulant totalizeaza bunurile economice ale
organizatiei (farmaciei).
b). al modului de procurare si de dobindire a acestor bunuri; deosebim:
- capitalul propriu – este dobindit prin efortul actionarilor, proprietarilor sau prin
autofinantare;
- capitalul strain, denumit si capitalul imprumutat – cuprinde datoriile pe termen scurt
sau lung fata de banci, furnizori, creditori, salariati, bugetul statului, care trebuie
restituit.

5. Resursele economice
Sint abordate de catre contabilitate:
a). Din punct de vedere al modului de utilizare:
 utilizari durabile sau permanente – corespund activelor imobilizate;
 utilizari ciclice sau temporare – sint cele care se consuma, corespund
activelor circulante.
b). Din punct de vedere al provenientei resurselor:
 resurse permanente sau durabile – furnizate de catre actionari, proprietari,
rezultate din acumularea profitului;
 resurse temporare sau ciclice – provin din datorii fata de terti, care urmeaza sa fie achitate.
6.Capitalul si rezervele

5
Sint numite si capitalul propriu, constituie sursa de finantare si reprezinta
drepturile proprietarilor, actionarilor asupra activelor farmaciei dupa deducerea
tuturor datoriilor, fiind structurate in bilantul contabil astfel:
1. Capitalul – se constituie la infiintarea farmaciei, prin aportul actionarilor sau
asociatilor, sub forma de bani sau bunuri si se imparte in:
a). capitalul subscris si nevarsat – este partea de capital subscrisa de asociati,
dar care nu a fost inca pusa la dispozitia farmaciei;
b). capitalul subscris si varsat – este partea din capitalul subscris care a fost pus
la dispozitia farmaciei.
2. Primele de capital – sint determinate de operatiunile de crestere a capitalului
prin noi emisiuni de actiuni, fuziuni sau aporturi in natura.
3. Rezervele – sint surse constituite, anual, prin repartizarea unor cote din
profiturile exercitiilor financiare si sint delimitate patru categorii:
a). rezervele legale – sint destinate protejarii, in situatiile in care exercitiile financiare
se incheie cu pierderi. Potrivit Legii 31/1990 privind societatile comerciale, din
beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului
de rezerva;
b). rezervele pentru actiuni proprii – se constituie conform legii, in vederea utilizarii
pentru rascumpararea unor actiuni, cu scopul mentinerii capitalului propriu;
c). rezervele statutare sau contractuale – se constituie din profiturile nete, ramase
dupa deducerea impozitului pe profit, in anii in care s-au obtinut rezultate financiare
bune si au destinatiile hotarite de adunarile generale ale actionarilor sau asociatilor;
d). alte rezerve – pot fi constituite facultativ pe seama profitului net, pentru
acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri.

# STRUCTURA RAPORTULUI „CHELTUIELI / VENITURI”


CLASIFICAREA TIPURILOR DE CHELTUIELI

Activitatile farmaciei , consumatoare de resurse (cheltuieli) si producatoare de


efecte economice (venituri), sint analizate prin contul de profit si pierderi, care
evidentiaza performanta farmaciei, prin prisma raporturilor de echilibru dintre
cheltuieli si venituri. Relatia:
Rezultat = venituri – cheltuieli
Cheltuieli – desemneaza utilizarea resurselor economice (valori platite sau de
platit) pentru materii prime, materiale, medicamente, servicii prestate de terti.
Venituri – exprima resursele obtinute din valorile primare pentru
medicamentele eliberate. Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice,
care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decit contributiile
actionarilor.

6
Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice, sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorilor activelor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului
propriu.
In functie de activitatea care le genereaza, veniturile se grupeaza in:
1. venituri din exploatare – sint reprezentate de veniturile legate de desfasurarea
normala, curenta a activitatii si cuprind: venituri din vinzarea medicamentelor,
retetele executate (elaborate) si serviciile prestate, venituri din medicamente stocate.
2. venituri financiare – rezulta din activitatea financiara a farmaciei si cuprind: venituri
din investitii financiare, venituri din creante imobilizate, venituri din diferente de curs
valutar, venituri din dobinzi si alte venituri financiare.
3. venituri extraordinare – reprezinta acele venituri care nu sint legate de activitatea
normala a farmaciei si cuprind venituri din subventii pentru evenimente extraordinare
(calamitati).
Cheltuielile sint:
1. cheltuieli de exploatare – sint generate de activitatea curenta a farmaciei, ca parte
a obiectului sau de activitate, precum si cele care deriva din acesta si cuprind:
cheltuieli cu aprovizionarea de medicamente, cheltuieli cu materiale consumabile,
cheltuieli cu salariile, asigurari si protectie sociala, cheltuieli cu impozitele, taxele, cu
terti.
2. cheltuieli financiare – sint legate de activitatea financiara a farmaciei si cuprind:
cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli privind dobinzile aferente
imprumuturilor primare, cheltuieli privind investitiile financiare.
3. cheltuieli extraordinare – sint cheltuieli care nu sint legate de activitatea normala,
curenta a farmaciei si se refera la evenimente care nu apar in mod frecvent.

# FAZELE PROCESULUI DE CREARE A VENITURILOR

1. Productia – este procesul de transformare a:


- resurselor materiale, (substante active, substante auxiliare, aprovizionarea ritmica
cu medicamente),
- resurselor tehnice (echipamente,ustensile),
- resurse umane(personalul farmaciei),
- resurse informationale( FR X, proceduri, instructiuni de lucru, organizarea fluxului
activitatilor in farmacie) si
- resurse financiare de care dispune farmacia, in bunuri si in servicii cerute de piata
(de pacienti).
Productia reprezinta ansamblul activitatilor de baza si auxiliare desfasurate de
personalul farmaciei ( prepararea medicamentelor prescrise de catre medic si a celor
galenice, solicitate de pacienti), in conformitate cu planurile si programele adoptate
de farmacistul manager.
Activitatile specifice functiei de productie pot fi grupate in:
- activitati de pregatire si

7
- activitati de baza.
Printre acestea sint:
-programarea activitatilor ( preluarea retetei, cintarirea
substantelor,pregatirea materialelor de conditionare,scrierea
etichetei, pregatirea ustensilelor),
-asigurarea resurselor financiare si
-asigurarea resurselor materiale (substante active si auxiliare),
- lansarea productiei ( prepararea medicamentelor magistrale si
oficinale),
- urmarirea activitatilor productive (prepararea de
medicamente),
- organizarea controlul de calitate( control intern al
medicamentului preparat).

2.Facturarea – emiterea de catre furnizor a unui document cu


medicamentele si produsele farmaceutice comandate.
3.Incasarea – reprezinta realizarea efectiva a acestuia. Metode de
incasare:
- metoda platii directe – utilizata pentru veniturile provenite de la persoane juridice
(CNAS );
- metoda retinerii – folosita in cazul veniturilor impozabile realizate de la persoane
fizice ( pacienti );
- metoda aplicarii de timbre fiscale ( nu este cazul farmaciilor ).
4.Incorporarea – includerea incasarilor efectuate.

C 2. Enumera obiectivele contabilitatii

# PRINCIPIILE CONTABILITATII

Pentru ca cifrele sa fie reale, faptele evaluate corect, iar imaginea asupra
unitatii economico-sociale fidela( farmacia ), trebuie respectate o serie de principii si
anume:
1. Fixitatea capitalului social – este un principiu mai mult juridic decit contabil.
Capitalul unei societati este limita responsabilitatii vis-a-vis de creantierii sociali.
Sumele sale nu pot fi modificate fara formalitati si publicitate.
2. Principiul regularitatii – documentele trebuie intocmite si prezentate conform
regulilor, legilor reglementate sau profesionale. Acest principiu determina necesitatea
aparitiei unui ghid al profesiunii.
3. Principiul sinceritatii – deoarece o activitate absoluta nu este posibila,
contabilitatea trebuie sa respecte sinceritatea: probitatea inventarului material,

8
evaluarea, conformitatea documentelor publicate si a conturilor, claritatea,
actualitatea in estimarea activelor la inchiderea exercitiului financiar.

SUPLIMENTAR:
4. Principiul necompensatiei (necompensarii) – determina evitarea pierderii de
informatii. Conform lui, nu se compenseaza doua miscari in sens opus, in acelasi
cont; nu se compenseaza o cheltuiala cu un venit; nu se compenseaza o crestere cu
o diminuare de valoare si nici un post activ cu unul pasiv.
5. Principiul unicitatii sau intangibilitatii bilantului – pentru exercitiul dat, o unitate
economico-sociala nu poate intocmi oficial public decit un singur bilant. El este
purtatorul legitim al unitatii asupra punctelor de vedere privind criteriul de evaluare,
metoda folosita etc. Datele bilantului de inchidere a exercitiului financiar, devin date
ale bilantului de deschidere pentru exercitiul urmator. Rezulta identitatea situatiei la
sfirsitul unui exercitiu si inceputul celui urmator.
6. Principiul independentei exercitiilor – timpul este impartit in perioade egale,
numite exercitii, care sint, in principiu, riguros independente unele de altele. Aceste
perioade sint de 12 luni; la sfirsitul fiecareia se stabilesc rezultatele financiare, iar la
sfirsitul celei de-a 12-a se procedeaza la inchiderea exercitiului. Potrivit acestui
principiu, cheltuielile si veniturile aferente activitatii unitatii patrimoniale se limiteaza
in timp. Deci ele se trec la rezultatul exercitiului financiar la care se refera.
7. Principiul permanentei metodelor sau al continuitatii – se refera la aplicarea
acelorasi metode, reguli si procedee in cursul unui exercitiu. Presupune in acelasi
timp prezentarea contului de rezultate si a bilantului sub aceeasi forma, dupa tehnica
si criterii de evaluare. Permanenta metodelor permite comparatii intre exercitii.
8. Principiul prudentei – este legat de functia juridica a contabilitatii. Intre doua
eventualitati posibile se inregistreaza cea favorabila, rezultind o diminuare a
rezultatului. Diminuarile de valori trebuie inregistrate cind apar ca probabilitati pentru
viitor, in schimb cresterile de valori nu se inregistreaza pina nu devin certe si
definitive prin obiectul si suma lor.
9. Principiul continuitatii activitatii – potrivit acestuia se presupune ca unitatea
patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a
intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.
10. Principiul costului istoric – orice valoare economica in contabilitate este
bazata pe costul de intrare consemnat in documentele justificative.
11. Principiul dublei inregistrari – are in vedere faptul ca orice operatiune
creeaza un raport valoric de echivalenta intre intrari si iesiri, intre mijloace si resurse,
asigurind raportul de echilibru intre venituri, cheltuieli si rezultate sau intre stocurile
initiale si intrari pe de o parte, si iesiri si stocuri finale pe de alta parte.
12. Principiul patrimoniului inchis – operatiunile economice sint analizate si reflectate in
contabilitate numai din punct de vedere al unui singur titular, care gestioneaza patrimoniul
respectiv.

# OBIECTIVELE CONTABILITATII

9
1. Obiective generale:
a). cresterea reala a situatiei patrimoniale a farmaciei;
b) si a rezultatului financiar al farmaciei.

1. Obiective specifice:
a). cunoasterea si controlul stocurilor de medicamente;
b). cunoasterea si controlul obiectelor de inventar;
c). cunoasterea si controlul materialelor tehnico-sanitare din farmacie;
d). cunoasterea si controlul ambalajelor si a operatiilor cu aceste bunuri;
e). calculul, inregistrarea si controlul cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor
financiare ale farmaciei;
f). furnizarea informatiilor necesare elaborarii planurilor si programelor de activitate
economica;
g). asigurarea urmaririi si a controlului valoric al activitatilor desfasurate prin
inregistrarea cronologica a operatiilor economico-financiare si prelucrarea
informatiilor cu privire la situatia patrimoniului;
h). asigurarea controlului integritatii patrimoniului prin inregistrarea elementelor
existente si a miscarii elementelor patrimoniale;
i). furnizarea informatiilor necesare intocmirii documentelor de sinteza contabila care
dau imaginea fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute in
farmacie.

SUPLIMENTAR:
PROCEDEELE SI INSTRUMENTELE CONTABILITATII

Procedeul- indica modul cum trebuie lucrat pentru atingerea unui scop, iar
Instrumentul- indica mijlocul cu ajutorul caruia se realizeaza procedeul respectiv.
Metoda contabilitatii poate fi definita si prin suma procedeelor si
instrumentelor utilizate pentru studierea obiectului ei.
Procedeele metodei contabile sint:
1. generalizarea si sintetizarea informatiilor; instrumentele utilizate de aceasta
metoda sint:
a). bilantul contabil;
b). contul de profit si pierderi.
2. gruparea si ordonarea informatiilor culese; instrumentele utilizate de aceasta
metoda sint:
a). contul;
b). sistemul de conturi;
c). balanta conturilor.
SUPLIMENTAR:

10
TIPURI DE CONTABILITATI

1. Contabilitatea curenta – inregistreaza zilnic(inregistrari primare in farmacie),


pe baza documentelor justificative(facturi,comenzi de medicamente),miscarea si
transformarea elementelor patrimoniale, precum si rezultatele financiare.
Contabilitatea curenta poate fi centralizata si descentralizata.
2. Contabilitatea periodica – se realizeaza la sfirsitul perioadelor de gestiune.

SUPLIMENTAR:
FUNCTIILE CONTABILITATII

1. Functia de inregistrare si prelucrare a datelor.


2. Functia de informare – consta in furnizarea informatiilor privind structura
patrimoniului, a situatiei financiare si rezultatele obtinute.
3. Functia de control.
4. Functia juridica.
5. Functia previzionala – serveste la fundamentarea programelor, la elaborarea
bugetelor farmaciei. Contabilitatea farmaciei poate fi asigurata prin doua circuite:
contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune.
Contabilitatea financiara – are la baza norme generale, unitare, de organizare
pentru toate unitatile patrimoniale(farmacia); are ca obiect inregistrarea operatiilor ce
afecteaza patrimoniul farmaciei in vederea stabilirii rezultatelor financiare.
Contabilitatea de gestiune – are drept scop gestiunea interna a farmaciei,
calcularea costurilor interne ale farmaciei si iesiri de numerar din cadrul operatiunilor.
Mentinerea balantei banilor necesita exersarea functiilor manageriale de planificare
si control.
Bugetarea este necesara pentru a ne asigura ca vor fi accesibili suficienti
bani pentru a face fata unor obligatii, cum ar fi: plata unor aconturi, salarii, taxe.
In inteles mai larg, necesarul de lichiditati poate fi anticipat prin analiza experientei
trecute, combinata cu proiectarea operatiilor viitoare.
Intrarea de lichiditati poate fi apreciata in acelasi mod. Compararea veniturilor
cu cheltuielile are o semnificatie mai mult decit teoretica: balantele, atit cele
excesive, cit si cele deficitare, pot avea consecinte nefaste.
Managerul trebuie sa fie capabil sa controleze fluxul banilor. Buna
administrare a creditelor si a procedeelor de colectare poate creste intrarile.
O buna planificare a achizitionarii de inventar poate exercita un control asupra
desfasurarii acestor obiective.
Managerul poate lua decizii asupra achizitionarii unor mijloace fixe si echipamente,
care necesita iesiri de lichiditati, fie in suma totala, fie in rate.
Dependent de planurile de perspectiva, pentru circulatia banilor, managerul poate
hotari daca sa procedeze sau nu la achizitia respectiva. Din acest punct de vedere
ar trebui sa fie cunoscute intrarile pe o perioada de timp si sa fie luate in considerare
obligatiile stabilite pentru aceeasi perioada.

11
Daca balanta este stabila, atunci banii vor reprezenta lichiditati
disponibile pentru cheltuieli.
Daca rezulta un bilant negativ, atunci este de competenta managerului de a
cauta sa creasca intrarile sau sa scada iesirile, pentru a stabiliza balanta.
In timpul perioadelor de lipsa de bani, managementul ar putea fi solicitat sa
obtina fonduri aditionale, prin economisire.
Cunoasterea acestor surse de fonduri este necesara pentru un bun
management al banilor.

C3. Efectuiaza lucrari de evidenta primara in farmacie

# Evidenta tehnic-operativa
Evidenta operativa- inregistreaza, urmareste si controleaza acele laturi ale activitatii
a caror cunoastere prezinta o importanta imediata ( in cazul farmaciei):

-intrari de medicamente,

-iesiri de medicamente(eliberarea catre pacienti)

-stocul de medicamente( numarul de unitati farmaceutice)

-pretul medicamentelor

-forma farmaceutica

* Se numeste evidenta operativa- pentru ca obtinerea si folosirea informatiilor se


efectuiaza de regula in momentul si la locul producerii procesului economic (in
farmacie, in prezenta pacientilor pentru informarea personalului farmaciei si a
pacientilor, a oganelor de control,in caz de inventar).

*Se numeste evidenta tehnico-operativa- pentruca utilizeaza mijloacele tehnice de


masurare si inregistrare automata a datelor ( computerele in legatura cu casa de
marcat).

# Evidenta contabila
Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii
care pot fi exprimate valoric.

Conditiile contabilitatii:

 sa fie organizata pe baza unor principii si norme fundamentate stiintific,

 sa fie atotcuprinzatoare incluzind toate tipurile de gestiuni,

12
 sa asigure operativ si eficient informatiile necesare utilizatorilor,

 sa fie simpla, clara, precisa,documentata si precisa

Contabilitatea inregistreaza numai operatiile economice efectuate.

Operatiile economice se inregistreaza numai pe baza de documente


justificative( inregistrarile primare din farmacie).

Contabilitatea foloseste in principal etalonul banesc si numai ca o completare


utilizeaza etaloanele cantitative ( in contabilitatea unei farmacii se folosesc
ambele etaloane).

# Evidenta la nivelul farmaciei prin sistem informational


farmaceutic ( evidenta cantitativ-valorica)
Sistemul informational se compune dintr-un ansamblu de fluxuri informationale de
informatii economice care se obtin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite
surse si care sunt necesare pentru organizarea, conducerea si desfasurarea
activitatii.

Un sistem este definit ca un ansamblu de oameni, echipamente, procedee, al carui


scop este de a furniza informatii necesare cunoasterii activitatii economice in
vederea luarii deciziilor.

Importanta sistemului informational consta in faptul ca organizarea si conducerea


activitatii economice presupune cunoasterea permanenta a starii si a functionalitatii
unitatilor patrimoniale.

Sistemul informational ne ajuta sa observam modul de utilizare al resurselor, sa


sesizam si sa observam deficientele existente, sa punem in valoare efectele
pozitive.

Sistemul informational dupa etaloanele informationale poate fi:

- cantitativ si

- valoric ( exprima activitatea in etalon banesc ).

Dupa sfera de cuprindere poate fi:

- sintetic ( care asigura cunoasterea generala de ansamblu a activitatii) si

- analitic ( care fac posibila cunoasterea detaliata a activitatii)

Etalonul informational- este o unitate de masura folosita la masurarea, evaluarea si


exprimarea cantitativa si valorica a patrimoniului farmaciei.

13
Etaloanele cantitative – servesc la exprimarea cantitativa a produselor
medicamentoase,a produselor tehnico-medicale si a altor produse existente in
farmacie.

Etaloanele valorice – etalonul banesc este un etalon informational universal.

Cu ajutorul acestuia se stabilesc preturile bunurilor si al serviciilor,costul salariilor.


Circuitul informational desemneaza drumul pe care il parcurg informatiile intre
emitator si cel care prelucreaza informatiile si retur.

# GENERALITATI DESPRE GESTIUNEA BANEASCA

Gestiunea = totalitatea operatiunilor in legatura cu mijloacele materiale si


banesti in decursul unui an sau in perioada de functionare a unui gestionar.

1. Gestiunea produselor farmaceutice


2. Gestiunea baneasca
3. Gestiunea bunurilor de inventar
4. Gestiunea registrelor si formularelor cu regim special
5. Gestiunea medicamentelor ce contin stupefiante si toxice
6. Gestiunea ambalajelor

In sens larg, succesul unei farmacii publice depinde, in mare masura, de


capacitatea de a obtine bani dintr-o varietate de surse, in cantitate suficienta pt. a
sprijini resursele necesare pt. operare.
Odata ce banii au fost obtinuti, ii revine managerului functia de a-i utiliza in
mod eficient, pt. realizarea obiectivelor farmaciei.
In forma cea mai simpla, obiectivul managementului financiar este de a
maximiza rata returnarii investitiei.
In teorie, banii sint limitati cantitativ, iar cererea depaseste existentul. In
competitie pt. resursa limitata, numai cei mai eficienti utilizatori ai banilor vor fi
capabili sa-i obtina.
Acest principiu se aplica si in practica farmaceutica.
Managementul financiar se refera la intrari si iesiri de numerar.
Mentinerea balantei banilor necesita exersarea functiilor manageriale de
planificare si control. Managerul trebuie sa fie capabil sa controleze fluxul banilor.
Buna administrare a creditelor si a procedeelor de colectare poate creste intrarile.
Managerul poate lua decizii asupra achizitionarii unor mijloace fixe si echipamente,
care necesita iesiri de lichiditati, fie ca suma totala, fie in rate.
Daca balanta este stabila, atunci banii vor reprezenta lichiditati disponibile pt.
cheltuieli. Daca rezulta un bilant negativ, atunci managerul va creste intrarile sau va
scadea iesirile, pt. a stabiliza situatia.

14
In timpul perioadelor de lipsa de bani managementul ar putea fi solicitat sa
obtina fonduri prin economisire sau din credite bancare. Cunoasterea acestor surse
de fonduri si costul acestor fonduri sint necesare pt. un bun management al banilor.
Gestiunea baneasca se inregistreaza in cadrul farmaciei de circuit deschis, in
cadrul operatiunilor de vinzare, cind au loc:
- miscari de numerar in general;
- plati;
- depuneri de bani.
Aceste operatiuni se inscriu zilnic in registrul de casa, care se refera strict la
gestiunea baneasca, este numerotat, paginat, parafat si semnat.
Inregistrarea miscarilor de numerar se face pe zile, chiar pe ture.

Regulamentul referitor la operatiunile de casa prevede:


-casierul farmaciei este minuitor de numerar si raspunde material si penal pt.
integritatea valorilor incredintate.

Casierul are urmatoarele sarcini:


 sa faca inregistrarea in registrul de casa la sfirsitul fiecarei ture;
 sa efectueze platile pe baza dispozitiilor scrise date de farmacistul diriginte;
 sa pastreze in bune conditii boniere, bonuri de casa;
 sa se ingrijeasca de aparatul de marcat si sa anunte defectiunile;
 sa asigure o cantitate suficienta de moneda divizionara;
 sa predea banii farmacistului diriginte;
 sa opreasca bani in casa conform plafonului stabilit;
 sa dea retributia conform statului de plata.

Farmacistul diriginte are urmatoarele sarcini:


 sa controleze inopinant registrul de casa;
 sa faca controlul casei;
 sa verifice daca bonierele sint numerotate si datate.

Mijloacele circulatiei banesti


Cuprind:
- numerarul din casa;
- numerarul disponibil in banca;
- numerarul din carnetele de cecuri.
Orice intreprindere efectueaza operatii de incasare si plati cu ajutorul
mijloacelor banesti sub doua forme:
- incasari si plati de numerar prin casierie;
- incasari si plati de numerar prin banci.
Toate intreprinderile sint obligate sa-si pastreze banii in casierie, de unde sa-i
depuna in banci.

15
Limita sumelor ce se pot cheltui din numerarul din casa sint fixate prin plan de
casa, iar ce depaseste acest plafon se depune zilnic in banca.
Numerarul pentru plata salariilor, primelor se pastreaza 3 zile in casa; daca nu
s-au consumat, se depun in banca.

# MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FARMACIEI


PUBLICE

In sens larg, succesul unei farmacii publice depinde, in mare masura, de


capacitatea de a obtine bani dintr-o varietate de surse, in cantitate suficienta, pt. a
achizitiona si sprijini resursele necesare pt. operare. Odata ce banii au fost obtinuti, ii
revine managerului functia de a-i utiliza in modul cel mai eficient, pt. a realiza
obiectivele farmaciei.
Obiectivul managementului financiar este de a maximiza rata returnarii
investitiilor. Un astfel de obiectiv ar putea sa para inconsistent, in raport cu
responsabilitatile specialistilor angajati in oferta serviciilor de sanatate, insa utilizarea
economica a banilor este benefica societatii, ceea ce constituie un argument demn
de a fi luat in considerare.
In teorie, banii sint in cantitate limitata, iar cererea, de obicei, depaseste
existentul. In competitie pentru resursa limitata numai cei mai eficienti utilizatori ai
banilor vor fi capabili sa-i obtina. Aplicind acest principiu la practica farmaceutica
vom constata ca numai aceia care stiu sa utilizeze banii in mod eficient, sub toate
aspectele, vor reusi in afacere. In oarecare masura, conceptul precedent este un
model la scara mica, a ceea ce se produce in sistemul economic al unei tari, unde
eficienta este recompensata, iar ineficienta sanctionata.
Sensul larg al managementului financiar se aplica nu numai la banii lichizi, ci
si la toate materialele si serviciile care sint utilizate in functionarea unei farmacii si
sint cumparate cu bani. Fiind data o anumita suma, managerul trebuie sa faca toate
calculele si sa ia decizii privind utilizarea banilor pentru atingerea obiectivelor
propuse.
Pot aparea in aceasta privinta conflicte intre obiectivele de baza. De exemplu,
obiectivul maximizarii returnarilor facute pentru investitie ar putea sa contrazica
obiectivul ofertei de servicii complete, ca si in cazul in care trebuie sa fie luata o
decizie in legatura cu vinzarea unui anumit vehicul farmaceutic (apa distilata, alcool
etilic, glicerina). Resursele financiare investite pentru acest scop reprezinta o
utilizare eficienta a banilor, contravenind obiectivului maximizarii returnarii
investitiilor.

16
Managementul lichiditatilor (bani lichizi) reprezinta numai o dimensiune a
functiei manageriale in acest domeniu. In sens larg, managementul financiar se
refera, de asemenea, la intrari si iesiri de numerar din cadrul operatiunilor.
Mentinerea balantei banilor necesita exersarea functiilor manageriale de planificare
si control.
Bugetarea este necesara pentru a ne asigura ca vor fi accesibili suficienti
bani pentru a face fata unor obligatii, cum ar fi: plata unor aconturi, salarii, taxe.
In inteles mai larg, necesarul de lichiditati poate fi anticipat prin analiza experientei
trecute, combinata cu proiectarea operatiilor viitoare.
Intrarea de lichiditati poate fi apreciata in acelasi mod. Compararea veniturilor
cu cheltuielile are o semnificatie mai mult decit teoretica: balantele, atit cele
excesive, cit si cele deficitare, pot avea consecinte nefaste.
Managerul farmaciei, trebuie sa fie capabil sa controleze fluxul banilor.
Buna administrare a creditelor si a procedeelor de colectare poate creste intrarile. O
buna planificare a achizitionarii de inventar poate exercita un control asupra
desfasurarii acestor obiective. Managerul poate lua decizii asupra achizitionarii unor
mijloace fixe si echipament, care necesita iesiri de lichiditati, fie de suma totala, fie in
rate. Dependent de planurile de perspectiva, pentru circulatia banilor, managerul
poate hotari daca sa procedeze sau nu la achizitia respectiva. Din acest punct de
vedere ar trebui sa fie cunoscute intrarile pe o perioada de timp si sa fie luate in
considerate obligatiile stabilite pentru aceeasi perioada.
Daca balanta este stabila, atunci banii vor reprezenta lichiditati
disponibile pentru cheltuieli.
Daca rezulta un bilant negativ, atunci este de competenta managerului de a
cauta sa creasca intrarile sau sa scada iesirile, pentru a stabiliza balanta. In
timpul perioadelor de lipsa de bani, managementul ar putea fi solicitat sa
obtina fonduri aditionale, prin economisire.
Cunoasterea acestor surse de fonduri este necesara pentru un bun
management al banilor.

# OPERATII ECONOMICE DIN CADRUL ACTIVITATII UNEI FARMACII

- intrari de medicamente
- iesiri de medicamente
- inventarierea
- miscarea de numerar
- gestiunea ambalejelor
- evidenta eliberarilor
- inregistrarea facturilor, NIR (Nota Intrare- Receptie ),

# GESTIUNEA FARMACEUTICA

17
Reprezinta – totalitatea operatiilor in legatura cu manipularea mijloacele materiale si banesti in
decursul unui an sau in perioada de functionare a unui gestionar.

In farmacie, gestiunea este:

- a PRODUSELOR FARMACEUTICE – gestiunea se tine valoric si cantitativ atit la farmaciile cu


circuit deschis cit si la farmaciile cu circuit inchis.
Se refera la intrarea produselor farmaceutice, la depozitarea, pastrarea,
conservarea, elaborarea si eliberarea lor.
Aceasta forma de gestiune nu scuteste pe farmacistul gestionar, de raspundere materiala
legata de integritatea calitativa si cantitativa.

Verificarea integritatii gestiunii se face prin inventariere si controlul actelor de gestiune.

In functie de modul de organizare, raspunderea materiala este comuna. Evidenta se tine pe


computer.

Cind se preda o gestiune este necesara o dispozitie scrisa din partea conducatorului societatii,
pe baza careia se face inventarierea bunurilor, se intocmeste un proces verbal de predare-
primire care va cuprinde si arhiva farmaciei.

Inainte de operatia de inventariere, farmacistul care preda gestiunea, trebuie sa dea o


declaratie din care sa rezulte daca au sau nu:

 bani incasati din vinzare,

 bunuri in afara farmaciei,

 plusuri sau minusuri in farmacie,

 bunuri nereceptionate sau

 facturi neexpediate,

 bunuri neluate in evidenta.

Predarea si primirea se face atit

*calitativ cit si

*cantitativ.

Operatia se considera incheiata numai prin verificarea calitativa a unor bunuri din
farmacie( se iau 10 probe de substanta care se controleaza calitativ si cantitativ).

Activitatea de predare- primire se face pe baza unui proces verbal semnat de comisia de
inventariere si in care se semneaza amanuntit rezultatul inventarierii.

Referitor la drepturile si obligatiile farmacistului gestionar in ceea ce priveste PRIMIREA,


PASTRAREAsi ELIBERAREA medicamentelor:

18
* la primirea gestiunii farmacistul trebuie sa numere, sa cintareasca , sa verifice calitativ si
cantitativ gestiunea primita si sa semneze de primire si receptie. Sa consemneze in acte,
eventuale nepotriviri intre bunurile primite si actele insotitoare.

PRIMIREA de bunuri(medicamente) trebuie inregistrata in aceeasi zi in raportul de gestiune.

PASTRAREA bunurilor(medicamentelor), managerul trebuie sa gestioneze bunurile, conform


normelor in vigoare, va preveni sustragerile, degradarile de medicamente prin urmarirea
termenelor de valabilitate si asigurarea conditiilor de stocare. Se vor separa produsele
inflamabile.

ELIBERAREA medicamentelor se efectuiaza conform documentelor de


eliberare( reteta,factura, NIR). Eliberarile de medicamente se consemneaza in documentele
de gestiune, zilnic.

- a BANILOR – se inregistreaza in cadrul farmaciei cu circuit deschis, in cadrul operatiilor de


vinzare cind au loc:
 miscari de numerar
 plati
 depuneri de bani
Aceaste operatii se inscriu zilnic in registrul de casa, care se refera strict la gestiunea baneasca,
registrul este paginat, parafat si semnat.

Gestiunea baneasca se inregistreaza si in computer la care este atasata casa de marcat.

- a MATERIALELOR CONSUMABILE
- a BUNURILOR de INVENTAR
- a REGISTRELOR si FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL – in vederea urmaririi in bune conditii
a activitatii si a unei corecte gestionari, in farmacie trebuie sa existe evidente
corespunzatoare care sa reflecte activitatea tehnico- economica si administrative.
Evidentele sunt:
 registrul de copiere a retetelor magistrale
 registrul pentru stupefiante
 registrul pentru toxice
 carnetul pentru elaborari
 condica pentru evidenta produselor cu termene de valabilitate
 inventarul mijloacelor fixe si al obiectelor de inventar
 condica pentru sugestii si sesizari
 registrul unic de control
 registrul de casa
 borderou vinzare-incasare-monetare
 jurnal pentru vinzari
 registrul inventar
 dosare pentru contractile de munca ale personalului
 dosare cu statele de salarii
 dosar pentru evidenta actelor cu regim special
 bilanturi pentru Camera de Comert
 fise fiscale anuale
 dosar cu legi, hotariri, ordonante
 dosar cu contracte pentru CASS

19
 dosar cu corespondente
 dosar cu actele societatii – FARMACIEI
 dosar cu autorizatiile farmaciei
 inventarele farmaciei
 dosare contabile lunare
 dosare cu instructiuni si fise personale pentru PSI si Protectia Muncii
- a MEDICAMENTELOR STUPEFIANTE si TOXICE – este o evidenta atit valorica cit si cantitativa.
Pastrarea si depozitarea in farmacie se face la Venena, dulap incuiat si etichetat cu cap de
mort, responsabil fiind farmacistul manager.
Documentele: factura, reteta cu timbru sec, procesele verbale, evidenta intrarilor si iesirilor
se face valoric in raportul de gestiune si de asemenea se tine pe un registru separate(registrul
pentru toxice si stupefiante).

In registru se trece :

*cantitatea de medicament imediat ce a intrat in farmacie, calculind si

* stocul de medicamente. Cantitatile se scriu in cifre si litere.

- a AMBALAJELOR – ambalaj – material de protectie, de impachetare a medicamentelor pe


timpul transportului, de pastrare si uneori pentru desfacerea catre pacient.
Functiile ambalajului - de PROTEJARE si ASIGURARE a integritatii medicamentelor de la
producator la beneficiar( la locul de consum)

- de PROMOVARE

Un ambalaj bun, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie confectionat incit sa poata rezista socurilor brutale din timpul transportului si a
manipularilor
- sa fie ieftin
- sa fie confectionat din materiale usoare si judicios dimensionate pentru a fi accesibile la
transport si manipulare.
Ambalajele sunt: -

- AMBALAJE MARFA ( sunt taxabile) – sunt ambalaje care servesc la desfacerea


sau vinzarea medicamentelor, indeosebi a medicamentelor obtinute in farmacie si a caror
prêt de cost se recupereaza odata cu vinzarea medicamentului. Fac parte sticlele
farmaceutice, sticlele picurator, borcane de sticla, cutii de aminoplast. Evidenta se tine valoric
la fel cu oricare dintre produsele farmaceutice. Valoarea lor intra in gestiunea globala a
farmaciei.

Sunt considerate ambalaje marfa orice ambalaj care se factureaza integral odata cu vinzarea
medicamentului

Ambalajele de la specialitati, sunt netaxabile chiar daca ramin in farmacie dupa divizarea
medicamentului. Ele nu se inregistreaza ca ambalaje marfa iar pretul lor intra in pretul de cost
al specialitatii.

- -AMBALAJE DE TRANSPORT – sunt utilizate la transportul medicamentelor de


obicei in mod repetat si circula cu prêt propriu.

20
Servesc pentru protejarea medicamentelor de la producator la farmacie. Evidenta se tine
valoric in raportul de gestiune.

Farmacistul isi incarca gestiunea cu valoarea ambalajului prin inregistrarea notei de livrare iar
restituirea se face tot pe baza de nota interna de livrare care se completeaza. Ex: sticle de
1kg, saci de plastic si cauciuc

FUNCTIILE DE INVENTARIERE (tipuri si descriere)

Verificarea integritatii gestiunii se face periodic prin inventariere care reprezinta, operatia de
stabilire a realitatii valorice, materiale si banesti la un moment dat.

Inventarierea reprezinta procedeul de constatare faptica la o anumita data a existentei


elementelor patrimoniale, din punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric.

INVENTARUL = document de natura contabila in care sunt trecute toate mijloacele economice pe
elemente componente, exprimate sub aspect cantitativ si valoric.

IMPORTANTA inventarierii:

 contribuie la infaptuirea controlului asupra integritatii si corectei gestionari a patrimoniului


farmaciei
 contribuie la mobilizarea rezervelor interne, accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor
circulante (medicamente).
 Contribuie la respectarea disciplinei financiare.
OBIECTIVUL inventarierii:

 inregistrarea patrimoniului farmaciei format din valori banesti si materiale.


SCOPUL inventarierii:

 asigurarea integritatii avutului


 stabilirea, constatarea unor eventuale lipsuri din gestiune.
 luarea masurilor pentru recuperarea pagubelor.
ROLUL inventarierii:

 este de a arata din punct de vedere material realitatea absoluta.


 constatarea stocului la un moment dat
 rol educational deoarece contribuie la intarirea disciplinei in munca.

ISTORIC

Cuvintul INVENTAR – este de origine Latina si vine de la INVENTARIUM care la rindul sau a inlocuit
un termen mai vechi folosit in dreptul roman si anume REPERTORIUM care reprezenta un act care
se intocmea la romani in anumite situatii prevazute de lege ( casatorii, tutele).

21
Era o lista in care trebuia sa fie scrisa si evaluata in mod amanuntit averea unei personae fizice.

Se prezenta sub forma unei liste, a unui catalog sau a unui registru cuprinzind insemnarea tuturor
bunurilor ce alcatuiesc averea unei intreprinderi, institutii, farmacii.

Inregistrarea tuturor operatiilor din farmacie trebuie efectuata in conditii care sa asigure o deplina
concordanta intre continutul evidentei si realitatea faptei.

Verificarea concordantei dintre realitate si datele din evidenta se face prin operatii, mijloace
concrete, cit si prin inventariere.

CONDITIILE unei BUNE INVENTARIERI

La baza inventarului trebuie sa existe un PLAN in care sa se arate :

 ce anume se inventariaza
 perioada inventarierii
 durata inventarierii( trebuie sa fie cit mai scurta)
 modul de organizare al inventarului
personalul care lucreaza la inventar trebuie sa :

 fie pregatit prin instructaj


 valoarea bunurilor sa nu fie facuta prin aproximare
 inventarierea trebuie efectuata pe teren in mod corect prin verificare, masurare, cintarirea
elementelor inventariate( substante farmaceutice, forme farmaceutice, obiecte tehnico-
medicale)
 in farmacie pot avea loc o serie de modificari si neconcordante care nu pot fi reflectate in
evidenta contabila cind acestea se produc. Exemplu:
- executarea gresita a unor operatii de inregistrare ce duc la erori care pot fi descoperite cu
ocazia inventarierii
- unele produse medicamentoase pot suferi perisabilitati( scaderi sau cresteri in greutate
prin evaporare, uscare, deshidratare, hidratare datorita unor factori obiectivi sau
subiectivi) Perisabilitatile sunt pierderi normale care se produc la unele substante cu grad
mare de pulverizare, prin manipulare, prin divizare, cele influientate de umiditate, sau cele
care au ambalaje fragile.
Scazamintele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- pierderile sa nu fie cauzate din neglijenta in conservarea produselor, in minuirea sau


depozitarea lor.
- Lipsa san u fie cauzata de sustrageri
- Sa nu fie determinate de factori obiectivi( cistiguri nelegale)
- Deprecierea calitativa san u fie cauzata de expirarea termenului de valabilitate.

CLASIFICAREA INVENTARIERII

A) Dupa SFERA de CUPRINDERE

22
- inventariere GENERALA- care cuprinde intreg patrimoniul farmaciei. Se realizeaza la
sfirsitul anului, sau in mod exceptional cind se schimba gestionarul(farmacistul sef).
- inventariere PARTIALA- care cuprinde o parte a patrimoniului farmaciei,constatarea
existentei numai a anumitor mijloace, precum si integritatea lor.
B) Dupa INTERVALUL de TIMP la care se efectuiaza:
- inventariere ANUALA- in vederea stabilirii reale a elementelor patrimoniale pentru a fi
trecute in bilant
- inventariere PERIODICA- care are loc in timpul anului pentru verificarea existentei
anumitor elemente patrimoniale.
- inventariere OCAZIONALA- se efectuiaza in cursul anului fiind determinata de anumite
imprejurari cum ar fi predare-primire de gestiune.
- inventariere INOPINANTA- se efectuiaza in cursul anului de catre conducerea farmaciei.

ETAPELE INVENTARULUI

1) Pregatirea inventarului
2) Inventarierea propriu-zisa
3) Stabilirea rezultatelor inventarului
4) Inregistrarea diferentelor in plus si acoperirea celor in minus.

1) PREGATIREA INVENTARULUI

Consta in stabilirea obiectului inventarierii si stabilirea sferei de cuprindere a inventarului.

Se constituie comisia formata din cel putin doi membri pentru care se da o decizie scrisa ce
cuprinde numele

membrilor, data inceperii si data terminarii inventarului.

In comisia formata, intra un presedinte care este numit de catre conducerea farmaciei si restul
membrilor ce sunt

Angajati ai farmaciei ( farmacisti, asistenti de farmacie).

PRESEDINTELE comisiei are ca ATRIBUTII:

- procurarea formularelor necesare operatiei de inventariere.


- instruirea membrilor comisiei
- luarea de masuri ca inventarul sa se termine in perioada propusa
- verificarea functionarii aparatelor de masurat si cintarit
- verificarea inregistrarilor daca acestea sunt la zi, in registrele de evidenta.
Comisia de inventariere, va da o declaratie scrisa in care se va mentiona urmatoarele:

- daca in gestiune exista plusuri sau bunuri apartinind tertilor.


- daca au fost efectuate operatiuni fara respectarea normelor legale.
- daca au documente neinregistrate in evidenta

23
2) INVENTARIEREA PROPRIU-ZISA
Reprezinta etapa care marchiaza inceperea efectiva a inventarierii, continutul ei il
reprezinta constatarea faptica, descrierea si evaluarea elementelor supuse inventarierii.

Constatarea reprezinta stabilirea pe cale directa si concreta a existentei elementelor


patrimoniale, a marimii si starii in care se gasesc ele la data cind are loc inventarierea.

Existenta elementelor de active se constata practice prin numarare, masurare, cintarire.

Pe baza constatarilor facute elementele inventariate se trec in LISTE de INVENTARIERE in


care se trec : cantitatile, valorile si caracteristicile proprii elementelor inventariate.

3) STABILIREA REZULTATELOR

Urmeaza confruntarea documentelor faptice cu constatarile din evidenta contabila proprie


pentru a se afla rezultatele inventarierii, stabilindu-se plusurile si minusurile din inventar.

Dupa ce se cunosc diferentele in plus sau in minus dintre stocul faptic( cel din computer) si
stocul fizic( stocul real de pe raft) este necesar stabilirea modalitatilor de compensare.

4)INREGISTRAREA DIFERENTELOR IN PLUS SI ACOPERIREA CELOR IN MINUS


Listele de inventar se realizeaza in doua exemplare,ambele semnate pe fiecare pagina de
catre membrii comisiei de inventariere si de gestionar( farmacistul manager).

Alaturi de aceste liste se mai intocmesc procese verbale de casare unde este cazul si de
asemeni un process verbal in care se mentioneaza cele constatate in urma inventarului,
aratind propunerile cu privire la acoperirea pagubelor daca este cazul.

La toate acestea se ataseaza si declaratia completata la inceperea inventarului prin care


farmacistul manager mentioneaza acele intrari si iesiri de medicamente care au fost
operate inainte de inceperea inventarului si daca are stiinta de existenta unor plusuri de
medicamente sau alte produse farmaceutice fara acte doveditoare.

Pe ultima fila a listelor de inventariere farmacistul manager trebuie sa mentioneze daca


bunurile inventariate se afla in pastrarea sa.

Daca exista bunuri care nu se pot inventaria valoric vor fi puse pe liste de inventar
cantitativ.

Stabilirea si regularizarea rezultatelor inventarierii este ultima etapa care se inregistreaza


in urma stabilirii diferentelor dintre constatarile faptice si inregistrarile din evidenta
contabila.

In cazul in care diferenta apare mai mare in urma constatarilor faptice fata de inscrisuri,
acestea se numesc plusuri in inventar care de obicei se inregistreaza, daca diferenta este
nefavorabila atunci cind constatarile faptice sunt mai mici decit inregistrarile avem de-a
face cu un minus in inventar, aceasta lipsa fiind imputabila. Lipsurile din inventar trebuie
explicate.In urma inventarierii se pot efectua regularizari prin compensari numai din punct
de vedere cantitativ a plusurilor cu minusurile cu conditia ca diferentele sa apara la acelasi
gestionar.

24
Plusurile se inregistreaza ca intrari in gestiune prin debitarea conturilor care indica plusul
respective si creditarea conturilor de cheltuieli pe locuri de constatare a plusurilor
respective.

.Pentru inregistrarea minusurilor in contabilitate exista urmatoarele situatii:

 daca vina apartine gestionarului se imputa acestuia la prêt cu amanuntul diferenta dintre
pretul de inregistrare a bunurilor constatate lipsa si pretul cu amanuntul se vireaza la
bugetul farmaciei.
 In cazul in care la inventariere pentru lipsa constatata nu s-au stabilit cauzele, lipsurile
respective se inregistreaza in creditul conturilor de bunuri prin debitul contului decontari
in curs de lamurire.
Acest ultim cont se inchide in momentul in care s-a stabilit cauza, cind nu este o persoana
vinovata lipsa se trece pe cheltuieli, pe locuri de constatare a acesteia, cind este o
persoana vinovata aceasta devine debitor si I se imputa in consecinta..

In caz de calamitati naturale lipsurile se trec in debitul contului profit si pierderi.

CAZURI IN CARE TREBUIE EFECTUAT INVENTARUL

 PERIODIC - cu scopul controlului asupra integritatii valorilor din farmacie


 PREDARE-PRIMIRE - gestiune altei personae
 CAZ de FORTA MAJORA - inundatii, cutremur, furt, incendii
 La CEREREA ORGANELOR de CONTROL - sau alte organe imputernicite
 MODIFICARI de PRET
 CAZ de DESFIINTARE a FARMACIEI sau cu prilejul

 COMASARII sau

 TRANSFORMAREA unui PUNCT FARMACEUTIC

C4. Explica actele legislative si normative privind activitatea farmaceutica

Sunt preluate din Monitorul Oficial in care aceste acte normative si legislative au fost publicate

– Ordinul 150 \ 20 XI. 2002. si Ordinul 38 \ 2005

- Legea nr. 100\ 1998 privind asistenta de sanatate publica

- Legea nr. 15\ 1990

25
- Legea 307 \ 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si
a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea
Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

- Ordinul MS 626 \1999 completat si modificat de Ordinul MS 1199\


2005 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea
unitatilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si
functionare a acestora

- Legea nr. 64\ 11 oct. 1991

- HGR nr. 629\ 5 08 1996

- MMPS – Ordin nr. 665* 10 09 1997

- Legea nr. 46\ 2003 privind drepturile pacientului in Romania

- Legea nr. 53\ 2003 – Codul muncii completat si modificat prin


O.U.G. nr. 65\ 2005 – M. O. 576\ 5 07 2005

- H.G.R. nr. 168\ 2005 privind organizarea si functionarea M.S.

- Ordinul M.S.nr. 679\ 2003 privind clasificarea pentru eliberarea


produselor medicamentoase de uz uman

- Codul de etica si deontologie farmaceutica

- Ordinul M. S. Nr. 863\ 2001 pentru aprobarea Regulilor de buna


practica farmaceutica de distributie en-gros a produselor
medicamentoase

- Ordinul M.S. nr. 1552\ 2004 pentru aprobarea Regulilor de buna


practica farmaceutica

- O.U.G. nr. 152\ 1999 privind medicamentele de uz uman completata


si modificata de Legea 336\ 2002

LEGI SUPLIMENTARE NECESARE PROFESIEI DE ASISTENT DE FARMACIE

- Legea nr. 305 din 28\06\2004 privind Exercitarea profesiei de


farmacist – Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din
Romania

- Ordonanta de urgenta nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind


exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si
Asistentilor Medicali din Romania

- Legea nr. 266\ 2008 a farmaciei. Legea Farmaciei

26
- Legea nr. 236\ 2009 pentru modificarea si completarea Legii
Farmaciei nr. 266\ 2008

- Ordinul nr. 344 din 16 aprilie 2010 pentru modificarea Normelor


privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si
drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 962\ 2009
(Monitorul Oficial nr. 264 din 22 aprilie 2010)

- Ordinul nr. 75\ 2010 pentru aprobarea Regulilor de buna practica


farmaceutica ( Monitorul Oficial 10 februarie 2010)

LEGISLATIA VA FI INMINATA CURSANTILOR LA ORELE DE CURS

27